Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. indiferent de tensiunea de comandã. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. Termostatul este mobil. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. Aparat comandat (ex. Funcþia antiblocare pompã. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. vom folosi termenul de cazan. deci dacã am programat 20°C. derularea programului prescris. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE.. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. timp de 24 ore. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). dar. fiind influenþatã de structura clãdirii. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. Dupã ce reapare tensiunea reþelei.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. De exemplu: 22656377. ziua este folosit în sufragerie. alese de Dvs. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie..5°C. termostatul nu emite permanent semnale. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. de pildã. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp. cu 6 temperaturi diferite. de 24 V sau 230 V. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . cupleazã sau decupleazã cazanul. la ora 0 ºi 00 minute.4°C. prin încercãri. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. Comanda este datã numai în situaþia în care. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea.4°C. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. Programul se repetã ciclic în mod automat. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. cu scopul simplificãrii textului. termostatul ºi receptorul vor continua. dupã câteva minute. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. receptorul va comanda decuplarea cazanului. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. seara este mutat în dormitor. beton armat etc.

(În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . apar pe ecran doar ora. . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . . . cum ar fi un televizor. . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. . . .a. 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . . orificiul din mijloc. Apãsaþi DAY. . . . repetând ciclic programul introdus. . . dupã 10 secunde. . Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. . . . . . . . . . El va funcþiona automat. . . horn. Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. . Va pâlpâi ora. puteti modifica acest program dupã dorinþã. . . Înãlþimea optimã este la 1. . . . pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. . . . . . va pâlpâi numãrul minutelor. . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. fereastrã sau uºa de intrare. respectiv butoanele mari ºi . 2. . . . . setaþi ora exactã cu butonul sau . . . . . P4. SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. . . . . . . . ca în figurã. . -4- Desigur. . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. Fixarea datelor se va face ºi automat. . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . frigider. . . . . De exemplu. . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. . . .5°C pe timpul zilei. . . cu intermitenþã. . . . . . . .17:30 . . Consultaþi specialistul dvs. .m.12:30 . . 20°C P4 . . . . . . . P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. INTRODUCEREA BATERIILOR. . . noaptea. s. . . . fãrã sã apãsaþi SET. . 17°C P3 . . respectând polaritatea. razele soarelui. . Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. . . . acþionaþi uºor butonul RESET. . în zona de circulaþie naturalã a aerului. . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . 2-marti. . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane. . . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. 20°C P2 . . cu un obiect ascuþit. . .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. . . . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . P3. . .5 m de podea. -5- . ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. de instalaþii.23:00 . . Deci apãsaþi butonul sau . . Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY.15:00 . . . Dacã nu se întâmplã aºa.d.1. Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . . . minutele ºi. 22°C P6 . Valoarea se modificã rapid. . . . . . 7:00 . . . . . . . . 9:00 . . . . PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. . . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. . P5. Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. Va lucra bine. . fixaþi minutele cu sau . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. veiozã. . . . Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. numãrul zilei. 19°C P5 . . numit program sãptãmânal. P2. . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. . Apãsaþi DAY. . . . maxim 6 perioade. Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. . . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. . . scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. Dacã nu apar datele. . . . . 1-luni.

de exemplu ora 10. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. .5°C de la ora 7 ºi 10 min.5°C de la ora 15. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Apare lângã aceasta ºi semnul . ora. Dupã ce aþi programat fiecare zi. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. care constã din 2 perioade în 24 ore. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. Continuaþi cu paºii a. Începeþi programarea. apare P2. Reglajul este din 10 în 10 minute. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. doriþi numai 2 perioade. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. de la ora 7 ºi 10 minute 20. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. Apãsaþi din nou PROG.5°C. celelalte sã fie identice. pentru P5 tot 20.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Nu pâlpâie nimic.Programarea — descriere detailatã 3. 3.1. b. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. minutele ºi temperatura. -7- . Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Reglajul este din 10 în 10 minute. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. apãsaþi butonul SET. Apãsaþi butonul PROG. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. pentru P3 tot 20. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. (2). pentru P4 tot 20. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. Procedaþi la fel ºi cu duminica.2.5°C de la o orã oarecare. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Apare P1. sâmbãtã ºi duminicã diferit. a. adicã 1 orã ºi 2 min). Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Termostatul este gata de funcþionare. pentru a seta cele ºase perioade. Ora pâlpâie. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Apare P1. De exemplu. Repetaþi paºii a. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. Programul. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). b. Apãsaþi butonul PROG. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. Verificaþi astfel toate perioadele.5°C de la ora 13. a. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. P1 ºi P6.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG.3. Cazul 2. Apare P1. ºi b. ºi b. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). ºi b. ora. pentru a seta cele 6 programe.1. noaptea. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02.5°C. semnalizat prin apariþia semnului . Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. Repetaþi paºii a. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. Afiºajul revine în starea normalã. minutele ºi temperatura. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Ora pâlpâie.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare.5°C pe timpul zilei. 3. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program.

Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. 1. Programul introdus anterior nu se va pierde. Apãsaþi butonul de mai multe ori. se pierde. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi.5°C. adicã 10 zile. apare semnul ºi cifra 1. dar tot în acest regim. -8- 7. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. apãsaþi butonul SET. -9- .4. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. 2. folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. Dupã introducerea bateriilor noi. 5. 2 (COM) ºi 3 (NC). N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. aºa cum este descris în cap. RECEPTORUL 7. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. Lungimea cablului nu este importantã. ferit de umezealã. apare semnul . 4. Fixaþi placa de bazã pe perete. L.1 Montarea receptorului. 3.. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Deschideþi capacul termostatului. La scurgerea acestui timp dispare semnul . apãsaþi butonul SET.3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. pânã obþineþi temperatura de 12. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. folosind un cablu mai lung. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. De pildã plecaþi în concediu iarna. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. Dacã acþionaþi butonul RESET. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Nulul reþelei se va conecta la borna N. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. fãrã sã le scoateþi. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. prin aceasta. Puterea consumatã este de 6 W. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . 2. rãmâne în memoria termostatului. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. care reprezintã numãrul de zile. cu scopul evitãrii electrocutãrii. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. 6. 01 pâlpâie. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . scoaterii din funcþiune a termostatului. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. apare semnul . 60 Hz (permanente). (faza) la borna L. Apãsaþi butonul HOLD. apãsaþi butonul de mai multe ori. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare.. Apãsaþi butonul DAY.2. respectiv câte zile va dura regimul manual. fie din aparatul N comandat. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program.2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. în locul orei va apãrea d:01.. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. Apãsaþi butonul . pânã obþineþi 10. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã. 4. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET.5°C. programul introdus de Dvs. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. Dacã acþionaþi vreun buton. apare semnul . iar linia. apãsaþi simplu butonul sau .

pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. Când LED-ul roºu este luminos. receptorul nu primeºte semnal de la termostat.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. releul este închis. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. Un cablu de forþã. releul este deschis. Ora Temp. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. LED-ul verde lumineazã.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. Apasati MANUAL. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. 7. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. PROGRAMUL MEU . Dacã timp de 10 minute. Ora Temp.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi . aparate radio etc.) 7. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde.220V) poate genera perturbaþii. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. când este stins. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. 50 Hz. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. aºteaptã comenzi de la Dvs. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. Termostatul va genera un nou cod de adresã. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . LED-ul verde se va stinge. .apare ºi dispare semnul . LED-ul verde se stinge. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. Pe receptor.7.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. Ora Temp. contactele releului NO ºi COM sunt închise. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. Ora Temp. (se aprinde LED-ul roºu). Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. pe care îl transmite receptorului.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. pozat paralel cu acesta. chiar cablul de alimentare a receptorului . În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri. Ora Temp. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. 7.

EMC89/336/EEC. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD.3 mW aproximativ 1 an 868. Þine pânã la o nouã intervenþie.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. 30 m în clãdire (vezi obs. Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. 7). þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. + ºi .5 în 0. LVD 73/23/EEC. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. 250 V AC. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. Regimul manual 1: apãsaþi + sau . Poartã marcajul .D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã .vezi pct.5°C . ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. POLI TOP SRL Baia Mare .35 MHz 868 – 868.. E. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g.5°C 0 – 35°C din 0. © Copyright 2004. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis. în acest timp apãsaþi PROG. Terminaþi programarea cu SET. Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune.10°C … + 60°C 2 x 1. Regimul manual : apãsaþi + sau . Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0. pag.5°C ± 0.5 în 0. þine 1 … 9 ore. Þine 1 … 99 zile.4 °C 7 – 35°C din 0. Continuaþi cu + ºi -. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful