P. 1
CAP3

CAP3

|Views: 1|Likes:
Published by Andrei Bobotrin

More info:

Published by: Andrei Bobotrin on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2015

pdf

text

original

Capitolul 3

INDICATORI STATISTICI
3.1 FUNCŢIILE INDICATORILOR STATISTICI Statistica studiază fenomenele sub aspectul cantitativ - numeric, în strânsă interdependenţă cu determinarea lor calitativă, în condiţii date de timp, loc şi structură organizatorică. Rezultatele cercetării statistice se concretizează într-un număr mare de expresii numerice interdependente. În sensul cel mai larg, orice expresie numerică obţinută într-un proces concret de cercetare se numeşte indicator statistic. Caracteristicile indicatorilor statistici sunt următoarele : - au un conţinut concret, reprezintă categorii economice sau sociale ; - au o formă proprie de calcul să se exprimă numeric ; - sunt bine definiţi în timp, în spaţiu şi sub aspect organizatoric ; - pot fi utilizaţi independent sau pot forma un sistem de indicatori. Importanţa indicatorilor statistici în procesul de cercetare este demonstrată de funcţiile pe care le îndeplinesc: măsurare, comparare, analiză, sinteză, estimare şi verificare. Funcţia de măsurare se referă la caracterizarea cantitativă a diferitelor aspecte ale realităţii obiective studiate prin indicatori cu care se stabilesc dimensiunile colectivităţilor cercetate şi ale părţilor lor componente. Măsurarea se poate face prin observarea directă la nivelul fiecărei unităţi sau printr-o operaţie de agregare sau dezagregare a datelor statistice în structura orizontală sau verticală a sistemului. Prin aceste operaţii se obţin indicatorii absoluţi exprimaţi în numere, cantităţi, valori etc., care măsoară o unitate, o grupă de unităţi, o subcolectivitate sau o colectivitate statistică, strict delimitate în timp, în spaţiu şi organizatoric. Aceşti indicatori sunt exprimaţi în unităţi concrete de măsură. Ei provin direct din datele de intrare în sistemul informaţional statistic şi sunt supuşi în continuare unor prelucrări succesive cu ajutorul unor modele de calcul şi analiză statistică. Între aceşti indicatori se pot stabili relaţii

STATISTICA

numerice pe orizontală (la acelaşi nivel de înregistrare sau de agregare a informaţiei) şi relaţii pe verticală (între treptele ierarhice ale sistemului). Funcţia de comparare provine din necesitatea cunoaşterii modificărilor intervenite în nivelul, structura sau dinamica fenomenelor. Compararea se poate face ca diferenţă, sau sub formă de raport. Ca diferenţă se pot compara numai indicatorii absoluţi care au acelaşi conţinut şi sunt exprimaţi în aceleaşi unităţi de măsură. Ca raport se pot compara fie aceeaşi indicatori, fie indicatori diferiţi, dar care se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. Prin aceste operaţii se obţin indicatori derivaţi, calculaţi în unităţi concrete de măsură (când compararea se face prin diferenţă şi ca raport a doi indicatori absoluţi care diferă din punctul de vedere al conţinutului) sau în unităţi abstracte, sub formă de coeficienţi, procente, promile (când compararea se face sub formă de raport a doi indicatori de aceeaşi natură). Funcţia de analiză provine din faptul că în mod frecvent statistica operează cu variabile complexe, care pot fi descompuse fie într-un produs de mai mulţi factori, fie într-o sumă de mai multe elemente componente. În ambele cazuri este necesar să se analizeze relaţiile care există între fiecare parte şi întreg, între fiecare factor şi rezultat. Atunci când o variabilă independentă s-a înregistrat cu valori diferite de la o unitate la alta şi s-a calculat fie un indicator absolut totalizator, fie un indicator mediu este necesar să analizăm în ce măsură valorile individuale diferite se regăsesc şi dau conţinut real indicatorilor sintetici calculaţi. Funcţia de sinteză este specifică fenomenelor care se manifestă diferit de la o unitate la alta. Valorile individuale diferite trebuie să fie sintetizate într-o singură expresie numerică, care determină statistic ceea ce este esenţial şi tipic pentru întreaga masă de fenomene. Aceşti indicatori sintetici se calculează sub formă de valori medii (care au sens statistic numai dacă îndeplinesc condiţia de omogenitate) sau ca indicatori totalizatori. Funcţia de estimare este specifică metodei statistice care are printre fundamentele sale şi teoria probabilităţilor. Valorile estimate pot să se folosească pentru măsurarea tendinţei de dezvoltare a fenomenului în aceeaşi perioadă de timp, variabilă ca spaţiu şi organizatoric sau în aceleaşi condiţii de spaţiu şi organizatorice dar variabile în timp. Funcţia de estimare se foloseşte şi atunci când datele care au stat la baza

De exemplu. . . Rezultatele prelucrării datelor de sondaj sunt folosite pentru estimaţii ale indicatorilor corespunzători din colectivitatea generală.2 TIPURI DE INDICATORI STATISTICI După etapa în care apar în procesul de cunoaştere statistică. Indicatorii primari se obţin în cadrul prelucrării primare a datelor statistice ca urmare a procesului de centralizare a datelor unei observări statistice. Pentru a înţelege corect sensul de indicatori statistici primari trebuie arătat faptul că putem întâlni în practică mai multe cazuri: • indicatori primari care se obţin de regulă la nivelul unităţilor complexe ca sumă a unor componente cu conţinut diferit. formarea brută de capital şi export net) dar şi ca indicator agregat obţinut ca sumă a valorilor adăugate brute create de agenţii economici. produsul intern brut poate fi calculat ca sumă a unor componente ( consum final.Din această cauză indicatorii primari se mai numesc şi indicatori absoluţi şi constituie baza informaţională a cunoaşterii statistice. În plus aceste observări sunt de regulă.Indicatori statistici calculelor statistice provin dintr-un sondaj cu caracter reprezentativ.. De exemplu. date obţinute prin sondaj. înseamnă de fapt că se formulează mai multe ipoteze cu privire la formele obiective pe care le îmbracă legea statistică. ceea ce impune verificarea semnificaţiei lor pentru estimarea parametrilor pentru întreaga colectivitate. Fenomenele de masă fiind variabile în timp şi spaţiu ca urmare a influenţei mai multor factori. 3. • indicatori primari obţinuţi direct din observare atunci când se face un studiu monografic al unei unităţi statistice. • indicatori primari obţinuţi prin agregarea unor valori individuale cu acelaşi conţinut calculat la treptele ierarhice inferioare. indicatorii pot fi: primari şi derivaţi. pot fi studiate cu ajutorul mai multor modele statistice. Funcţia de verificare a ipotezelor şi de testare a semnificaţiei unor indicatori statistici determinaţi pe baza unui model de calcul se referă la validarea rezultatelor demersului statistic. Ei au conţinut concret şi formă concretă de exprimare. Folosind mai multe modele statistice de calcul şi interpretare. printre care şi o componentă aleatoare.

... • interpretarea sistemului de indicatori care poate fi format la nivelul întregului ansamblu prin agreagarea tuturor valorilor individuale înregistrate i = 1. …. …..1 Nr.. ….. xri ....... x2i ..... ….. xji .. x2n . Pe baza datelor prezentate în tabelul 6... Rezultă că o trăsătură caracteristică a indicatorilor primari este faptul că elementele constitutive se regăsesc la nivelul tuturor unităţilor folosite la culegerea datelor. ….. indicatorii valorici ai producţiei sunt în acelaşi timp şi indicatori absoluţi primari şi înregistraţi direct la nivelul unităţii... n .. xrn ∑ xri = xr ∑ x1i = x1 ∑ x2i = x2 La determinarea indicatorilor primari se impune verificarea aditivităţii valorilor înregistrate.. al unităţii de observare Caracteristicile înregistrate 1 2 . . x1n n i =1 X2 x21 x22 ... .. Xr)..... .. ( ) Formarea indicatorilor agregaţi Tabelul 3. n i =1 Xr xr1 xr2 . …... x1i .... ….....STATISTICA pentru o întreprindere. xjn ∑ x ji = x j .. n i =1 Xj xj1 xj2 ..... crt.. n Total n i =1 X1 x11 x12 ... Presupunând că X1 este o caracteristică statistică însumabilă direct indicatorul absolut totalizator (x1) se obţine . . i ..1 se pot face mai multe tipuri de caracterizări statistice: • interpretarea corelată a indicatorilor înregistraţi la nivelul fiecărei unităţi pe baza valorilor caracteristicilor cuprinse în programul observării (X1 .. ….

Indicatorii derivaţi se obţin în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute prin aplicarea variatelor metode şi procedee de calcul statistic (comparaţii. tendinţa obiectivă de manifestare a fenomenelor. apar şi variabile statistice a căror însumare directă nu are sens economic deoarece valorile individuale înregistrate nu au conţinut de mărime absolută ci provin dintr-un calcul statistic: productivitatea muncii. generalizări). . rolul şi contribuţia diferiţilor factori la formarea şi modificarea mărimii unui fenomene complex etc. rata rentabilităţii etc. În sens statistic. În sfârşit.Indicatori statistici astfel: x1 = ∑ x1i i =1 n Un alt caz este acela în care datele individuale nu sunt direct însumabile şi trebuie găsit un coeficient de echivalenţă (k). valorile tipice care se formează în mod obiectiv în cadrul aceleiaşi perioade de timp sau în dinamică. asemenea valori înregistrate au conţinut de indicatori derivaţi şi ca indicatori sintetici nu pot fi obţinuţi prin agregare. Indicatorii derivaţi fac posibilă analiza aspectelor calitative ale fenomenelor şi proceselor cercetate. pentru variabila X2 indicatorul absolut totalizator (x2) se va obţine după ce în prealabil fiecare valoare înregistrată a fost multiplicată cu acelaşi coeficient: x2 = ∑ x2i ⋅ k i =1 n Această situaţie se întâlneşte frecvent în economie (indicatorii valorici ai producţiei). ei exprimă: relaţii cantitative dintre diferitele caracteristici statistice. Astfel. legăturile de interdependenţă dintre fenomene. ci tot printr-un raport. dintre diferitele părţi ale unei colectivităţi sau dintre fenomenele ce se găsesc într-un anumit grad de interdependenţă. salariul mediu. randamentul la hectar. abstractizări. În acest scop. gradul şi forma de variaţie a caracteristicilor cercetate.

fie ca un produs de factori independenţi şi ei calculabili atât în structură orizontală cât şi în structură verticală. Indicatorii sintetici sunt valori care concentrează într-o singură expresie numerică un număr de niveluri individuale diferite. În concluzie. indici şi ecuaţii de estimare. După modul în care caracterizăm fenomenele putem avea indicatori analitici sau sintetici. Este necesar ca indicatorii sintetici să fie completaţi cu indicatori analitici care să măsoare fie variaţia valorilor individuale. indici. indicatorii utilizaţi în statistică sunt extrem de numeroşi şi cu metodologii variate de calcul: mărimi relative. de exemplu) se exprimă în unităţi specifice de măsură. . tractor convenţional etc. metri. Indicatorii statistici se mai pot clasifica după modul în care caracterizăm fenomenele în: mărimi absolute. indicatori ai variaţiei absoluţi. tone.). Fiecare dintre aceşti indicatori exprimă anumite trăsături ale colectivităţii şi numai prin utilizarea combinată a indicatorilor absoluţi şi derivaţi se ajunge la cunoaşterea multilaterală a fenomenelor studiate în continua lor dezvoltare. Indicatorii sintetici se pot obţine fie ca o sumă de variabile independente care sunt calculate la nivelul structurilor ierarhice. mărimi medii.STATISTICA De regulă. naturalconvenţionale (combustibil convenţional. indicatori ce caracterizează corelaţia etc. Ele trebuie să îndeplinească condiţia de a fi semnificative faţă de valorile utilizate în calcul. Indicatorii absoluţi pot fi constituiţi sub formă de sistem prin care se dimensionează volumul grupelor şi volumul colectivităţii generale.) şi unităţi valorice. fie contribuţia factorilor de influenţă. de timp de muncă (ore. Unităţile de măsură pot fi: fizice sau naturale (bucăţi. relativi şi medii.). indicatorii derivaţi se obţin prin aplicarea unui model de calcul statistic de comparare sau de estimare. mărimi relative. Mărimile absolute se determină ca indicatori totalizatori la nivelul grupelor şi la nivelul întregului ansamblu. Indicatorii derivaţi au un caracter abstract. zile. Aceşti indicatori se obţin prin operaţia de agregare Indicatorii sintetici absoluţi se caracterizează prin aceea că sunt exprimaţi în unităţi de măsuri însumabile şi pot fi consideraţi independenţi în raport cu alţi indicatori. chiar dacă uneori (în cazul mediilor. persoane fizice etc. mărimi medii. număr mediu personal etc.

• modificări de preţuri. • termenii raportului să fie cu adevărat comparabili din punct de vedere al sferei de cuprindere. În statistica social economică. Asigurarea comparabilităţii presupune efectuarea în prealabil a unei analize calitative a datelor de care dispunem. • baza de comparaţie să aibă o anumită semnificaţie în evoluţia fenomenului studiat. • metode diferite de culegere şi prelucrare a datelor statistice. pentru calculul unei mărimi relative. 3. Mărimile relative în statistică nu prezintă dificultate de calcul. al metodologiei de calcul. Dificultăţile pot apărea din necomparabilitatea datelor sau în legătură cu baza de comparare. al structurii organizatorice etc. trebuie respectate trei cerinţe: • între termenii comparaţi să existe o legătură firească de condiţionare sau dacă este posibil chiar de cauzalitate. indicator bază de raportare. Cei mai simpli indicatori derivaţi sunt indicatorii relativi. Indicatorul din numărătorul raportului se numeşte indicator raportat. iar cel din numitor. prin mărime relativă înţelegem rezultatul raportării a doi indicatori statistici absoluţi. Dintre principalele cauze care nu permit comparaţia directă menţionăm: • definiţii diferite ale conţinutului indicatorilor. .1 Construirea mărimilor relative Indicatorii relativi se obţin prin aplicarea unui model de comparaţie sub formă de raport.Indicatori statistici În continuarea procesului de prelucrare statistică din indicatorii absoluţi se calculează indicatori derivaţi.3.. • modificări cu caracter organizatoric sau teritorial administrativ.3 INDICATORI STATISTICI CALCULAŢI CA MĂRIMI RELATIVE 3. În principal.

procente. pentru a măsura statistic decalajul existent. De exemplu. Prin punctul A s-au vândut în luna iunie 2002. Dacă sunt comparaţii bilaterale problema se rezolvă simplu: se ia pe rând ca bază de raportare fiecare din cele două ţări. respectiv un an reprezentativ în evoluţia fenomenului studiat sau o bază variabilă (mobilă) care de regulă este anul precedent. an) în timp ce numărul de muncitori poate fi determinat la un anumit moment şi atunci pentru a face comparabil raportul se ia numărul mediu al muncitorilor. A şi B. Rezultă că atât verificarea comparabilităţii cât şi alegerea bazei de raportare se rezolvă pentru fiecare caz în parte în raport cu conţinutul fenomenului şi scopul comparaţiei. Această problemă se rezolvă diferit în funcţie de felul mărimii relative calculate. mărfuri • . operând cu aşa numita colectivitate standard pe care o considerăm ca bază de raportare şi comparăm pe rând fiecare unitate cu acestă bază.STATISTICA modificări metodologice privind întregul sistem de obţinere a indicatorilor. promile. Pe plan teritorial comparaţiile. În acest caz trebuie găsit un criteriu semnificav pentru alegerea bazei de raportare. Cele mai multe dificultăţi apar în comparaţiile teritoriale internaţionale. Folosirea coeficienţilor se face atunci când ordinul de mărime al celor doi indicatori este apropiat şi numărătorul este mai mare decât numitorul. dacă se face comparaţia în timp (în dinamică) putem alege o bază fixă. Alegerea bazei de raportare se face în funcţie de scopul comparării. prodecimile. Alegerea formei de exprimare se face astfel încât mărimile relative să fie sugestive. De exemplu. comparabilitatea trebuie să aibă în vedere şi timpul la care se referă datele. De pildă. se fac. Producţia nu poate fi calculată decât la nivelul unei perioade (luna. productivitatea se determină frecvent ca raport între producţie şi număr de salariaţi. Mai dificil este atunci când comparaţiile sunt multiple deci când avem mai multe ţări. procentimile. De asemenea. în special. avem o unitate comercială cu două puncte de desfacere. semestru. trimestru. unde indicatorii provin din surse diferite şi uneori sunt calculaţi după metodologii diferite. În cazul în care se raportează doi indicatori absoluţi cu acelaşi conţinut putem folosi în acest scop: coeficienţi. Şi în acest caz putem găsi o soluţie intermediară.

Indicatori statistici în valoare de 300mil. fie numărul de locuitori care revine la un medic. respectiv dacă are mai puţini locuitori la un medic. 600mil. Dacă vrem să facem mai sugestiv primul raport îl exprimăm procentual: 0.000 locuitori etc.lei. De exemplu. fie numărul de medici ce revine la 10. K A/B = x A 300 = = 0.5x100=50%. De exemplu. rezultatul raportului se înmulţeşte cu 104. putem spune.000 locuitori. Comparaţia se poate face luând pe rând ca bază fiecare din cele două puncte de desfacere şi obţinem doi coeficienţi. Sensul interpretării va fi şi el inversat.000 locuitori. numărul studenţilor la 10. numărul de medici sau paturi de asistenţă medicală la 10. În cazul în care indicatorul din numărătorul raportului este cu mult mai mic decât cel din numitorul acestuia se folosesc promilele: rezultatul raportului se înmulţeşte cu 103. Se apreciază că populaţia unei ţări are un standard de viaţă mai ridicat dacă are mai mulţi medici la 10000 de locuitori. În acest fel se exprimă indicatorii cu care se caracterizează mişcarea naturală a populaţiei. De pildă. natalitate a = numarul nascutilor vii numarul mediu al populatiei 1000 1000 mortalitatea = numarul decedatilor numarul mediu al populatiei Dacă numărătorul este şi mai mic comparativ cu numitorul. iar prin punctul B.5 x B 600 x B 600 = =2 x A 300 K B/A = Evident că în acest caz cel de al doilea raport este mai sugestiv decât primul. . Această exprimare se poate evita dacă are sens să inversăm raportul. adică în punctul B s-a vândut de două ori mai mult decât în punctul A.lei.

în statistica social economică se calculează următoarele tipuri de mărimi relative: • mărimi relative de structură. x2 . Mărimile relative de structură se pot calcula de fiecare dată când s-a aplicat metoda grupării.. g 1 = xk i =1 ∑ xi k Specifică mărimilor relative de structură este proprietatea de aditivitate.. cu sensul de greutăţi specifice sau ponderi. Fiind calculate faţă de aceeaşi bază. cu greutăţile specifice . presupunem că o colectivitate este împărţită în k grupe. • mărimi relative ale dinamicii. reţeaua sanitară din mediul rural. De exemplu.. Mărimile relative se folosesc în toate domeniile şi în toate fazele prelucrării.. 3. Se pot face comparaţii cu privire la aceeaşi variabilă statistică sau între două variabile interdependente.3. raportând indicatorii absoluţi calculaţi pe grupe la acelaşi indicator calculat pe total colectivitate. • mărimi relative de coordonare.000 unităţi din baza de raportare. xk şi cu i =1 ∑ xi k nivelul absolut (totalizat) al variabilei pe total colectivitate se pot obţine următoarele mărimi relative cu sensul de ponderi sau greutăţi specifice: * g1 = x1 ∑ xi i =1 k * ..STATISTICA Mai rar se întâlnesc exprimări care arată câte unităţi din indicatorul raportat revin la 100. reţeaua de circulaţie a mărfurilor.2 Tipuri de mărimi relative În funcţie de scopul analizei şi de informaţiile de care dispunem. • mărimi relative ale planului. • mărimi relative de intensitate. Notând nivelul absolut al grupelor cu x1. prin urmare calculul lor este posibil atunci când colectivitatea este separată pe două sau mai multe grupe. În acest caz se pot calcula mărimi relative de structură. Acest mod de exprimare este specific pentru: reţeaua şcolară.. g1 = x2 i =1 ∑ xi k * .

. volumul absolut al colectivităţii totale se pot calcula frecveneţele k relative corespunzătoare folosind relaţia: n* = i ni i =1 ∑ ni k .. + x k i =1 ∑ xi k = i =1 k i =1 ∑ xi ∑ xi k = 1.nk. În acest caz mărimile relative din structură calculate au sensul de frecvenţe relative.00 deci: i =1 ∑ g* i = 1.00 pentru mărimi relative exprimate prin coeficient respectiv: i =1 ∑ g *(%) = 100% i k când mărimile relative se exprimă procentual... Frecvenţele relative se notează cu n* şi se calculează ca un raport i între frecvenţa absolută a fiecărei grupe şi volumul total al colectivităţii.. x1 k i =1 + x2 k i =1 + . Suma mărimilor relative de structură este egală cu 1 sau 100 după cum acestea au fost exprimate sub formă de coeficient sau în procente. volumul absolut al fiecărei grupe şi cu i =1 ∑ n i . n2... + xk i =1 ∑ xi ∑ xi k ∑ xi k = x1 + x 2 + . În mod analog putem calcula mărimi relative de structură pornind de la frecvenţele absolute.. Dacă notăm cu n1.Indicatori statistici corespunzătoare se pot efectua operaţii de adunare şi scădere.

De exemplu. Mărimile relative de coordonare sau de corespondenţă se folosesc pentru a compara două grupe ale aceleiaşi colectivităţi sau două colectivităţi situate în spaţii diferite dar coexistente în timp. n* = 2 n2 i =1 ∑ ni k . = 100% (dacă frecvenţele relative se exprimă procentual). presupunând că în cadrul grupei x sunt 20 studente şi 10 studenţi se pot calcula următoarele mărimi relative de coordonare: . • cercul sau semicercul de structură. ori de câte ori este posibil calculul mărimilor relative de structură devine posibil şi calculul mărimilor relative de coordonare Presupunând că o colectivitate este împărţită în două grupe şi nivelul pe grupe al variabilei studiate îl notăm cu xA şi xB se pot calcula mărimi relative de coordonare de tipul: K A/ B = xA x şi K B / A = B xB xA Mărimi relative de coordonare se pot calcula şi pornind de la frecvenţe.. n* = k nk i =1 ∑ ni k Şi în acest caz: i =1 ∑ n* = 1 i k (dacă frecvenţele relative se exprimă sub formă de coeficient). • pătratul de structură. .STATISTICA Particularizând obţinem: * n1 = n1 i =1 ∑ ni k . i =1 ∑ n*(%) i k Mărimile relative de structură se reprezintă grafic printr-o diagramă de structură care poate fi: • dreptunghiul de structură.. Prin urmare.

Mărimile relative de coordonare se reprezintă grafic prin benzi şi coloane stabilind în acest fel relaţiile care există între diferitele părţi ale aceleiaşi colectivităţi. Mărimile relative de coordonare se folosesc în studiul variaţiei teritoriale şi prin urmare au caracter de indici teritoriali. cuantumul modificărilor faţă de o bază de referinţă k t / t −1 = .5 n A 20 n B 10 Din exemplele anterioare se poate observa că pentru mărimile relative de coordonare. De regulă. Mărimile relative ale dinamicii se folosesc în scopul caracterizării statistice a evoluţiei în timp a fenomenului analizat. Aceşti indici teritoriali stau la baza comparaţiilor pe plan naţional (între judeţele ţării) şi pe plan internaţional (între ţări sau zone geografice). direcţia de comparaţie nu este unică: oricare dintre termeni poate fi luat ca bază de comparaţie. Mărimile relative ale dinamicii se pot calcula când avem două valori ale aceluiaşi indicator înregistrat în unităţi diferite de timp.Indicatori statistici K A/ B = n n A 20 10 = = 2 sau K B / A = B = = 0 . Când mărimile relative de coordonare se folosesc în studiul variaţiei teritoriale (pe judeţe) se reprezintă grafic prin cartograme şi cartodiagrame. În funcţie de baza de comparaţie aleasă putem calcula: a) mărimi relative ale dinamicii cu bază fixă folosind relaţia: kt / 0 = xt ⋅ 100 x0 b) mărimi relative ale dinamicii cu bază mobilă (variabilă sau în lanţ) pe baza relaţiei: xt ⋅ 100 xt −1 În primul caz putem stabili. pe baza mărimilor relative ale dinamicii calculate. mărimile de coordonare se exprimă sub formă de coeficient.

Pentru trecerea de la bază în lanţ la bază fixă se foloseşte următoarea relaţie: kt / 0 : kt −1 / 0 = kt / t −1 În cazul în care dispunem de informaţii la nivel parţial. . Relaţia se verifică numai când mărimile relative sunt calculate sub formă de coeficient. Mărimile relative ale dinamicii se reprezintă grafic prin cronograme (historiograme). la nivelul unităţilor economice fiind necesar să se elaboreze programe de aprovizionare. În publicaţiile de specialitate pentru mărimile relative ale dinamicii cu bază fixă calculate pentru un număr mare de ani (rezultând serii cronologice) în dreptul anului luat ca bază se trec 100%. putem calcula mărimi relative ale dinamicii la nivelul ansamblului: kt / 0 = ∑ xt ∑ x0 respectiv kt / t −1 = ∑ xt ∑ xt −1 În activitatea economico-socială mărimea relativă de dinamică se numeşte indice. Mărimile relative ale programării (planificării) se calculează şi în economia de piaţă. iar în cel de-al doilea caz ritmicitatea cu care se modifică fenomenul studiat. Mărimile relative ale dinamicii se exprimă sub formă de coeficient şi cel mai adesea procentual. producţie şi desfacere pe termene scurte sau mai lungi. Această relaţie permite determinarea mărimilor relative ale dinamicii cu bază fixă când se cunosc cele cu bază în lanţ. Între mărimile relative ale dinamicii prezentate se poate stabili următoarea relaţie: ∏ k t / t −1 = k t / 0 unde Π este semnul produsului.STATISTICA semnificativă.

Indicatori statistici Calculul mărimilor relative ale planului presupune preluarea din evidenţele unităţii economice analizate (de exemplu-societatea comercială) a informaţiilor referitoare la: • nivelul fenomenului analizat într-o perioadă de bază (x0). Coeficientul sarcinii de plan poate fi supraunitar sau subunitar. arătând procentul de depăşire a planului sau procentul de creştere programat.o mărime relativă a sarcinii de plan: x pl ⋅ 100 coeficientul sarcinii de plan k pl / 0 = x0 .o mărime relativă a dinamicii: x coeficientul de dinamică k1 / 0 = 1 x0 Între cei trei coeficienţi se poate stabili relaţia: k1 / 0 = k pl / 0 ⋅ k1 / pl x1 x pl x1 = ⋅ x0 x0 x pl Dacă dispunem de informaţii la nivel parţial putem calcula mărimi relative ale planului la nivel de ansamblu: ∑ x pl ∑ x1 ⋅ 100 ⋅ 100 respectiv k1 / pl = k p1 / 0 = ∑ x0 ∑ x pl De cele mai multe ori mărimile relative ale planului se exprimă procentual. pentru acei indicatori care în mod obiectiv au tendinţă de creştere (volumul încasărilor. productivitatea muncii. Adesea se reţine numai valoarea ce depăşeşte 100. Din compararea sub formă de raport a celor trei indicatori rezultă: .o mărime relativă a îndeplinirii planului: x k1 / pl = 1 ⋅ 100 coeficientul îndeplinirii planului x pl . Interpretarea acestuia trebuie să se facă în funcţie de conţinutul indicatorului implicat în calcul şi de corelaţia cu ceilalţi indicatori ai activităţii economice. . • nivelul planificat (programat) al aceluiaşi fenomen într-o perioadă curentă (xp1) • nivelul realizat al acestuia în perioada curentă (x1). De pildă.

iar raportul xi. sarcina de plan se fixează ca limită minimă. • .). Un exemplu de mărime relativă de intensitate poate fi nivelul productivităţii muncii (W). Mărimile relative ale planului se reprezintă grafic prin diagramele prin coloane. conform relaţiei: y x= ∑ i ∑ zi Mărimile de intensitate au largi aplicaţii în: industrie (coeficientul mecanizării. aplicării măsurilor agrotehnice. Din relaţia anterioară rezultă că yi depinde de doi factori: unul de natură extensivă (cantitativă) zi care poate fi asimilat frecvenţelor absolute şi prin urmare este direct însumabil. extensive sau integrale a utilajului). automatizării. calculat pe fiecare unitate de observare. irigaţiilor. Semnificaţia acestei caracteristici constă în aceea că exprimă câte unităţi din valoarea caracteristicii yi revin la o unitate a valorii caracteristicii zi.xi care nu poate fi însumat direct. Pentru a calcula nivelul caracteristicii x pe total se raportează nivelul totalizat al caracteristicii y la nivelul totalizat al caracteristicii z. iar pentru indicatorii cu tendinţă de scădere (consumuri specifice.  W =   T  În general o mărime relativă de intensitate poate fi calculată după relaţia: xi = yi zi Cele două caracteristici yi şi zi introduse în raport sunt caracteristici primare. Mărimile relative de intensitate se calculează ca raport între doi indicatori absoluţi de natură diferită între care există o relaţie de interdependenţă.STATISTICA beneficiul). este o caracteristică secundară (derivată). înregistrate direct prin observarea statistică. recolta medie la ha. şi unul de natură intensivă (calitativă) . calculat ca raport între nivelul producţiei (q) şi timpul de muncă consumat pentru producerea acesteia q  . • agricultură (coeficientul chimizării. utilizării intensive. costuri) sarcina de plan se fixează ca limită maximă.

• demografie (coeficienţii mişcării naturale şi migratorii a populaţiei).). • Aplicaţie Pentru exemplificarea modului de calcul al mărimilor relative se folosesc datele din tabelul 3.3 mil. dar se impune ca la interpretarea lor să avem în vedere şi nivelul indicatorilor absoluţi din care s-au calculat precum şi corelaţia cu cât mai mulţi indicatori cu care se află în relaţii de condiţionare reciprocă.2 mil.2.2 Magazine Valoarea încasărilor în perioada curentă (x1) 1 % sarcinii de plan (Kpl/0) 2 % îndeplinirii planului (K1/pl) 3 Număr de vânzători 4 0 A B C 100 240 140 105 120 110 94 102 107 10 20 10 Pentru determinarea gradului de îndeplinire a planului pe total trebuie obţinute valorile planificate ale încasărilor (xpl) pornind de la procentul îndeplinirii planului pe fiecare magazin : K1 / pl = x1 ⋅100 .lei (pentru magazinul «A») 94 x pl = 240 ⋅ 100 = 235. calculul lor permiţând aprofundarea analizei fenomenelor studiate. de unde x pl x pl = x1 ⋅ 100 K1 / pl x pl = 100 ⋅ 100 = 106. productivitatea muncii etc.lei (pentru magazinul «B») 102 . Tabelul 3.Indicatori statistici turism (indicatorii eficienţei activităţii de turism. În concluzie mărimile relative au largi aplicaţii în toate domeniile vieţii social economice.

de unde x0 = x pl ⋅ 100 K pl / 0 x0 = 106 .51% 416.8 mil.lei (pentru magazinul « B ») 120 130 .3 = 1.9 mil.lei (pentru magazinul « A ») 105 x0 = x0 = 235.3 Pentru determinarea sarcinii de plan pe total trebuie calculate mai întâi valorile încasărilor realizate în perioada de bază (x0): K pl / 0 = x pl x0 ⋅100 .0163 sau 101.lei (pentru magazinul «C») 107 Pe total (pe ansamblu): ans K1 / pl = ∑ x1 = 480 = 1.2 mil.1 .1351 sau 113.lei (pentru magazinul « C ») 110 Pe total (pe ansamblu): K ans 0 = pl / ∑ x pl ∑ x0 = 472.63% ∑ x pl 472.8 ⋅ 100 = 118 .2 ⋅ 100 = 196 mil.3 ⋅ 100 = 101.STATISTICA x pl = 140 ⋅ 100 = 130 .

1536 (ADEVĂRAT) pl / Rezultă că situaţia cea mai favorabilă s-a înregistrat la magazinul « C » (o creştere de 17.9881 sau 98.75% faţă de 10% cât s-a prevăzut) iar cea mai nefavorabilă la magazinul « A » (unde s-a prevăzut o creştere de 5% şi s-a înregistrat o scădere de 1. Mărimile relative de dinamică şi ale planului se reprezintă grafic prin coloane (vezi fig.) .Indicatori statistici Dinamica încasărilor pe fiecare magazin se calculează ca raport între încasările realizate în perioada curentă şi cele din perioada de bază: K1 / 0 = K1 / 0 = x1 x0 100 = 0.36% ∑ x0 416.75% (pentru magazinul «C») 118.19%).1.3.1351 = 1.1775 sau 117.9 Pe total : ans K1 / 0 = ∑ x1 = 480 = 1.1536 sau 115.1 Verificare: ans ans K1 / 0 = K1 / pl ⋅ K ans 0 = 1.0163 ⋅1.2 K1 / 0 = K1 / 0 = 240 = 1.81% (pentru magazinul «A») 101.2245 sau 122.45% (pentru magazinul «B») 196 140 = 1.

0 118.00 29.10 28.2 196.32 47.9 416.58 100.17 100.3. lei) PB PC 1 2 Stuctura încasărilor (%) PB PC 3 4 A B C Total 101.00 20.2.1 Mărimile relative ale planului şi dinamicii Pentru a analiza mutaţiile structurale în perioada curentă faţă de perioada de bază se calculează mărimile relative de structură în perioada de bază (PB) şi în perioada curentă (PC) şi se reprezintă grafic prin dreptunghiul de structură mărimile relative de structură corespunzătoare (vezi tabelul 3.3 Magazine A Valoarea încasărilor (mil.3şi fig.00 .1 100 240 140 480 24.) Tabelul 3.STATISTICA 140 120 100 80 60 40 20 0 "A" "B" "C" %sarcinii de plan % indeplinirii planului dinamica incasarilor Fig 3.83 50.

Se pot calcula mărimi relative de coordonare atât pentru valoarea încasărilor cât şi pentru numărul de vânzători în perioada curentă.2 Structura încasărilor în cele două perioade Ponderea încasărilor realizate la magazinul „A” a scăzut. Luând ca bază de raportare magazinul „A” care are valoarea cea mai mică a incasărilor. aceasta fiind compensată de creşterea ponderii încasărilor în primul rând la magazinul „B” ( de la 47. KC / A = .Indicatori statistici 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PB PC 24. obţinem: 240 KB/ A = = 2 .1% în perioada de bază la 50% în perioada curentă) şi în mai mică măsură de creşterea ponderii încasărilor la magazinul „C” (de la 28.3.32 20.83 47.4 100 Reprezentarea grafică a acestui tip de mărimi relative este exemplificată în figura 3.4 100 140 = 1.17% în perioada curentă).58 29.58% în perioada de bază la 29.17 Fig 3.1 50 "C" "B" "A" 28.

pe total: 480 W= = 12 mil.lei/vânzător 40 .STATISTICA Magazine "A" "B" "C" 0 1 1 2.la nivel parţial (pe magazin): 100 WA = = 10 mil.lei/vânzător 10 .4 1.3 Mărimi relative de coordonare Singura mărime relativă de intensitate care se poate calcula pe baza datelor de mai sus este valoarea medie a încasărilor pe un vânzător (w). obţinută astfel: .lei/vânzător 10 240 WB = = 12 mil.lei/vânzător 20 140 WC = = 14 mil.4 2 3 Fig 3.

1 Întrebări recapitulative 1. dar între care există o legătură firească? Ce tipuri de mărimi relative se folosesc pentru compararea a doi indicatori cu acelaşi conţinut? Ce condiţii trebuie să îndeplinească datele statistice pentru a permite calculul mărimilor relative de structură? Ce condiţii trebuie să îndeplinească datele statistice pentru a permite calculul mărimilor relative de coordonare? Ce condiţii trebuie să îndeplinească datele statistice pentru a permite calculul mărimilor relative de dinamică? Ce condiţii trebuie să îndeplinească datele statistice pentru a permite calculul mărimilor relative de intensitate? Prin ce se deosebesc mărimile relative de structură de celelalte tipuri de mărimi relative? Prin ce se deosebesc mărimile relative de intensitate de celelalte tipuri de mărimi relative? Pentru ce tipuri de mărimi relative se pot efectua calcule atât la nivel parţial cât şi la nivel de ansamblu? Cum se reprezintă grafic mărimile relative de structură? Cum se reprezintă grafic mărimile relative de coordonare? . 12. 7. 8. Ce sunt mărimile relative? Cum se exprimă mărimile relative.4. 13. 6. 11. în general? Ce tipuri de marimi relative se folosesc pentru analiza evoluţiei în timp a unui fenomen? Ce tip de mărime relativă se foloseşte pentru evidenţierea mutaţiilor în structura unui fenomen? Ce tip de mărime relativă se foloseşte pentru comparaţii teritoriale? Ce tip de mărime relativă se foloseşte pentru compararea a doi indicatori cu conţinut diferit.4 ÎNTREBĂRI ŞI TESTE-GRILĂ 3. 16. 15. 2. 4. 14. 9.Indicatori statistici 3. 5. 3. 10.

18. 20. indici. d) funcţia de estimare. 27. Cum se reprezintă grafic mărimile relative de dinamică? Cum se reprezintă grafic mărimile relative de ale planului? Cum se reprezintă grafic mărimile relative de intensitate? Cum se exprimă mărimile relative de structură? Cum se exprimă mărimile relative de coordonare? Cum se exprimă mărimile relative de dinamică? Cum se exprimă mărimile relative de ale planului? Cum se exprimă mărimile relative de intensitate? Pentru ce se utilizează mărimile relative de structură? Pentru ce se utilizează mărimile relative de coordonare? Pentru ce se utilizează mărimile relative de dinamică? Pentru ce se utilizează mărimile relative ale planului? Pentru ce se utilizează mărimile relative de intensitate? 3. 23. c) funcţiile de planificare şi control. 22. c) indicatori statistici sintetici şi analitici.2 Teste-grilă 1. c) mărimi relative ale planului.4. Printre funcţiile indicatorilor statistici nu se includ: a) funcţiile de măsurare şi comparare. 29. b) funcţiile de analiză şi sinteză. relative şi medii. Găsiţi clasificarea incorectă: a) indicatori statistici primari şi derivaţi. 21. 3. În cazul colectivităţilor care nu sunt împărţite în grupe nu se pot calcula: a) mărimi relative de structură. 25. . b) indicatori statistici primari şi absoluţi. b) mărimi relative ale dinamicii. 19. 24. e) funcţiile de verificare a ipotezelor şi de testare a semnificaţiei. 26. ecuaţii de estimare. d) mărimi absolute.STATISTICA 17. 2. 28.

procentimile. 5. b) în coeficienţi. c) diagrame de structură. Mărimile relative se măsoară: a) numai în procente. prodecimile.Indicatori statistici d) mărimi relative de dinamică. . c) în unitatea de măsură a caracteristicii statistice respective. e) diagrame prin benzi sau coloane. La calcularea unei mărimi relative nu este obligatoriu ca: a) termenii raportului să fie comparabili. c) diagrame de structură. Mărimile relative de structură se reprezintă grafic prin: a) histogramă. d) cronogramă. procente. e) diagrame prin benzi. promile. 7. d) sunt mărimi adimesionale. 4. d) diagrame de volum. Mărimile relative de coordonare se reprezintă grafic prin: a) histogramă. b) să existe o legătură de condiţionare între termenii comparaţi. b) poligonul frecvenţelor. d) colectivitatea statistică să fie omogenă. 6. c) baza de comparaţie să fie semnificativă pentru fenomenul analizat. b) b) poligonul frecvenţelor.

b) ale planului. 9. c) de coordonare. b) poligonul frecvenţelor. c) de coordonare. Pentru a măsura evoluţia în timp a fenomenului analizat folosim mărimi relative: a) de structură. e) diagrame radiale. Pentru a compara două grupe ale aceleiaşi colectivităţi folosim mărimi relative: a) de structură. 11. b) poligonul frecvenţelor. d) de intensitate. b) ale planului. d) diagrame de volum. c) diagrame de structură. Mărimile relative ale dinamicii se reprezintă grafic prin: a) cronogramă. Mărimile relative ale planului se reprezintă grafic prin: a) diagrama prin coloane. d) de intensitate. d) diagrame de volum.STATISTICA 8. e) de dinamică. e) de dinamică. 10. e) cronogramă. . c) diagrame de structură.

Productivitatea muncii este o mărime relativă: a) de structură. c) de coordonare. e) de dinamică. e) de dinamică. dar interdependenţi folosim mărimi relative: a) de structură. b) ale planului. e) de dinamică. e) de dinamică. c) de coordonare. c) de coordonare. c) de coordonare. . d) de intensitate. 15. Pentru a compara nivelul realizat al unui fenomen cu cel programat folosim mărimi relative: a) de structură.Indicatori statistici 12. b) ale planului. d) de intensitate. Pentru a compara nivelul absolut al unei grupe cu ansamblul colectivităţii folosim mărimi relative: a) de structură. d) de intensitate. d) de intensitate. 13. Pentru a compara doi indicatori diferiţi . b) ale planului. 14. b) ale planului.

b. Numărul muncitorilor din prima secţie a unei unităţi economice reprezintă 75% faţă de numărul muncitorilor din cea de a doua secţie a aceleiaşi unităţi.a. 15.STATISTICA 16.b. 17.c.b. Indicatorul respectiv este o mărime relativă: a) de structură.d.d. d) diagrama prin benzi.c. 11. c) de coordonare. 17. 13.c.a.d. 9.c. 5. b) diagrama prin dreptunghi. d) de intensitate. 7. 3. Mărimile relative de structură nu se reprezintă grafic cu: a) diagrama prin cerc.d. . 10.e. 6. 8. b) a planului. c) diagrama prin pătrat. 2. 14 a. Soluţii: 1. 4.e. 12. 16.a. e) de dinamică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->