You are on page 1of 11

{1}{72}movie info: XVID 624x352 23.976fps 348.9 MB|/SubEdit b.

4040
(http://subedit.prv.pl)/
{74}{111}{y:i}W poprzednim odcinku.
{112}{200}B�dzie dla pana po�ytkiem, je�li zobaczy pan|cel� wi�zienn� od �rodka,
panie Scofield.
{201}{257}Dlaczego chcesz si� tak bardzo|spotka� z Burrowsem?
{258}{287}To m�j brat.
{288}{358}L�duj�c w Fox River|si�gn��e� dna razem z nim, co?
{359}{413}Po co?|By go uratowa�?
{414}{447}Ktokolwiek, kto mnie wrobi�,
{448}{490}pragnie, abym by� martwy.|Jak najszybciej.
{491}{523}Zrozum, im bli�ej,
{524}{597}obawiam si�,|�e wszystko nam si� zawali na g�ow�.
{598}{647}Ten sukinsyn wsypa� Abruziego.
{648}{684}Kto� znalaz� Fibanacciego.
{685}{723}To znaczy kto?
{724}{758}Dlaczego da�e� mu prac�?
{759}{842}Przyjaci� trzymaj blisko,|wrog�w jeszcze bli�ej.
{843}{882}Pom� mi, John.
{883}{909}a ja pomog� tobie.
{910}{971}W�tpi�.
{995}{1028}Zmywam si� st�d.
{1029}{1047}To niemo�liwe.
{1048}{1090}Chyba, �e projektowa�e�|to miejsce, nieprawda�?
{1091}{1118}Widzia�e� plany.
{1119}{1179}Lepiej.
{1182}{1256}Mam je na sobie.
{1571}{1666}Przewidujesz wszystkie moje ruchy,|nawet trzy naprz�d.
{1667}{1726}Niez�y z ciebie strateg, Fish.
{1727}{1760}My�lisz o Bostonie?
{1761}{1782}Pewnie.
{1783}{1825}My�lisz, �e kiedykolwiek go zobaczysz?
{1826}{1911}Mam 60 lat i kolejne 60 do ko�ca odsiadki.
{1912}{1949}Co masz na my�li?
{1950}{1997}Chc� si� st�d ulotni�.
{1998}{2061}Ulotni� si� mo�e para.
{2062}{2108}Co masz na my�li?
{2109}{2188}Dok�adnie to co ty.
{2238}{2359}3 dni za kratkami,|a ten my�li o odwr�ceniu karty.
{2360}{2395}Przejdzie ci.
{2396}{2460}Jak ka�demu.
{2461}{2524}Lepiej my�l o tym, co si� dzieje.
{2525}{2595}Jestem tu dostatecznie d�ugo,|by si� zorientowa�, �e si� zaczyna.
{2596}{2656}Cisza przed burz�.
{2657}{2746}Biali i czarni gotuj� si� do walki.
{2747}{2833}Ka�dy musi si� opowiedzie�.
{2834}{2870}Bez powodu?
{2871}{2947}Po prostu nie trzymasz w klatce psa razem z kotem.
{2948}{3030}Nie pasuj� do siebie.
{3746}{3783}Nie mog� spu�ci� wody.
{3784}{3815}I?
{3816}{3891}To oznacza, �e...
{3987}{4046}Klawisze odci�li wod�,|by nie m�c pozby� si� kontrabandy.
{4047}{4090}Nie mamy si� czego ba�.
{4091}{4153}Mo�e ty!
{4234}{4304}Pod sto�em...
{4374}{4412}Co to do cholery jest?
{4413}{4516}Ubezpieczenie, ch�opcze. Wyrzu� go!
{4584}{4648}Otwiera�.
{4700}{4729}A wi�c...
{4730}{4811}przygotowania do zamieszek?
{4812}{4880}Oddaj mi to.
{4998}{5060}Po kt�rej jeste� stronie, Fish?
{5061}{5097}Po �adnej, szefie.
{5098}{5153}Mo�e powiniene� si� nad tym zastanowi�.
{5154}{5225}Trzymaj z C.O., na przyk�ad.
{5226}{5255}Czy jest jaki� problem?
{5256}{5326}Mamy brzytw�.
{5359}{5426}Jest twoja?
{5604}{5666}Kiepski z ciebie k�amca.
{5667}{5764}Idziemy, Sucre.|Izolatka czeka.
{5896}{5922}Id�cie dalej.
{5923}{5963}Nie sko�czy�em tutaj.
{5964}{6042}Powiedzia�em dalej.
{6108}{6158}Siedzisz u niego w kieszeni?
{6159}{6199}Mam dla ciebie nowiny.
{6200}{6251}By� mo�e rz�dzi tym miejscem w ci�gu dnia,
{6252}{6335}ale ja rz�dz� tu noc�.
{7301}{7390}Co u licha sobie my�la�e�?
{7399}{7443}Jak plany?
{7445}{7513}Izba chorych.
{7545}{7607}To najs�absze ogniwo,|je�li chodzi o system bezpiecze�stwa.
{7609}{7649}Je�eli tylko zdob�d� Pugnac,
{7649}{7688}b�d� mia� dost�p do wszystkiego.
{7690}{7721}Co to do cholery jest?
{7721}{7790}Obni�a poziom insuliny|do granicy hipoglikemii.
{7791}{7851}Dop�ki lekarz b�dzie my�la�, �e jestem cukrzykiem,
{7851}{7921}dop�ty b�d� mie� czas, aby wszystko za�atwi�.
{7921}{7935}Dok�adniej?
{7935}{7957}Ma�� spraw�.
{7957}{8015}Ma�e przygotowania na tw�j powr�t.
{8016}{8052}Przynajmniej w teorii.
{8054}{8079}W teorii?
{8079}{8154}Jest ma�y problem z dostaniem tabletek.
{8154}{8210}Wi�zie� nie mo�e po prostu|o nie poprosi�.
{8210}{8265}Wszystko opiera si� na jakich� tabletkach?
{8266}{8363}Ca�y czas kto� nad tym pracuje.
{8435}{8498}To nie najlepszy czas|szuka� sprzymierze�c�w u czarnych, Michael.
{8499}{8546}Nasz zwi�zek jest ponad rasowy.
{8546}{8610}Nic nie jest tu ponad rasowe.
{8610}{8641}Nie mog� ci na to pozwoli�.
{8643}{8691}Dobre sprawowanie,|a wyjdziesz st�d za 3 lata.
{8693}{8726}Zdecydowanie szybciej.
{8727}{8779}To niemo�liwe...
{8781}{8804}Niemo�liwe, Michael.
{8804}{8840}Nikt nigdy nie uciek� z Fox River.
{8840}{8885}Wszystko zaplanowa�em.
{8887}{8910}Ka�dy szczeg�.
{8910}{8962}Ka�dy szczeg�?
{8963}{8999}Mo�esz mie� swoje plany,
{8999}{9065}ale jednej rzeczy one nie uka��: ludzi,
{9066}{9095}takich jak Abruzzi.
{9096}{9187}Nie oceniasz ich prawid�owo.|Zniszcz� ci�.
{9187}{9227}Dla nich jestem nie mniej ni wi�cej,
{9229}{9285}tylko kolejnym wi�niem odsiaduj�cym wyrok.
{9287}{9315}Trzymaj�cym si� z dala od k�opot�w.
{9315}{9376}Nie trzeba szuka� tu k�opot�w,|znajd� ci� same.
{9376}{9424}Kiedy to si� stanie,|nas tu nie b�dzie.
{9424}{9454}To szale�stwo.
{9456}{9493}Nie zdo�asz opu�ci� nawet celi.
{9495}{9521}Nieprawda.
{9523}{9556}A co, masz klucz?
{9557}{9631}Co� w tym stylu.
{11774}{11813}Z�e miejsce sobie wybra�e�, Fish.
{11815}{11849}Nale�y do T-Bag.
{11851}{11898}Kogo?
{11899}{11943}Troch� szacunku, Fish.
{11943}{12009}Go�� porwa� z p� tuzina ch�opc�w|i dziewczynek w Bama,
{12010}{12040}zgwa�ci� i pozabija�.
{12040}{12099}Niekoniecznie w tej kolejno�ci.
{12101}{12141}Czy T-Bag ma jakie� imi�?
{12143}{12227}To moje prawdziwe imi�.
{12263}{12332}Ale� siadaj.
{12407}{12512}To ty jeste� ten nowy,|o kt�rym wszystkie ptaszki �wierkaj�.
{12513}{12557}Scofield.
{12559}{12643}To mog� ci powiedzie�,|jeste� tak �liczny, jak ci� opisuj�.
{12645}{12723}Nawet �liczniejszy.
{12757}{12799}Rugheads ci� przera�aj�, prawda?
{12799}{12818}To znaczy?
{12818}{12859}Wnioskuj� to st�d, �e przyszed�e� do mnie.
{12860}{12887}Kilka dni za kratkami,
{12889}{12962}a ka�dy bogobojny bia�y u�wiadamia sobie,|�e nasz system karny
{12964}{13056}nie istnia�by bez istotnego wk�adu|afroameryka�skiej sekty.
{13056}{13075}Nie zauwa�y�em.
{13077}{13152}Zgadzam si�, �e maj� przewag� liczebn�,|wi�c panosz� si� jak u
siebie.
{13152}{13202}Mamy jedno, czego oni nie maj�:
{13202}{13242}zaskoczenie.
{13243}{13317}Wkr�tce si� zacznie.
{13318}{13365}Mo�e to by� przykre dla kogo�, kto jest nowy,
{13367}{13431}ale ochroni� ci�.
{13431}{13508}Wszystko co musisz zrobi�...
{13509}{13558}to z�apa� si� kieszeni,
{13559}{13608}a b�dziesz si� czu� jak w domu.
{13609}{13658}Id�, ty kroczysz za mn�.
{13659}{13744}B�dziesz blisko, a nikt ci� nie skrzywdzi.
{13746}{13849}A my�la�em, �e masz ju� dziewczyn�.
{13880}{13949}Tutaj jest ca�a wolna kiesze�.
{13949}{14018}Daruj� sobie.
{14043}{14075}Bez ochrony,
{14077}{14155}ich brzytwy rozetn� ci� jak �wie�y owoc.
{14156}{14180}Powiedzia�em nie.
{14181}{14258}To spieprzaj st�d.
{14372}{14431}Je�li zbli�ysz si� do tego miejsca,
{14431}{14518}to nie poprzestaniemy na s�owach.
{14518}{14587}Zrozumia�e�?
{14614}{14643}Przepraszam.
{14643}{14709}Czy pan Tim Giles, kt�ry broni� Lincolna Burrowsa?
{14711}{14731}Je�eli jest pani dziennikark�...
{14731}{14814}Nie jestem. Znam skazanego osobi�cie.
{14815}{14903}- Rodzina?|- Nie do ko�ca.
{14906}{14997}Byli�my ze sob� kilka lat temu.
{14999}{15052}Nie wiem co powiedzia�.|Jest winny.
{15053}{15118}Prokurator nas zmia�d�y�.
{15118}{15172}Dlatego, �e ofiar� by� brat prezydenta?
{15174}{15250}Je�eli sugeruje pani, �e rz�d macza� w tym palce,
{15252}{15297}nie mog� si� zgodzi�, walczy�em o niego.
{15299}{15356}Nie to mia�am na my�li.
{15356}{15412}Dowody by�y niezbite.
{15412}{15453}Lincoln pracowa� dla jego firmy.
{15455}{15522}Pok��ci� si� z nim publicznie,|wi�c wylecia� z pracy.
{15524}{15559}Dwa tygodnie p�niej,|Steadman zosta� zastrzelony.
{15559}{15600}Bro� znaleziono w jego domu,
{15602}{15656}a krew ofiary na jego ubraniach.
{15656}{15718}Prosz� mi uwierzy�, s� sprawy,|po kt�rych trudno usn��, ale
{15718}{15796}to nie jedna z nich.
{15797}{15830}A co z Crabem Simmonsem?
{15831}{15869}Lincoln twierdzi�,|�e jego zeznanie oczy�ci go z zarzut�w.
{15871}{15912}Dlaczego nie pojawi� si� w s�dzie?
{15912}{15965}Ten cz�owiek mia� 5 wyrok�w, rozumie pani?
{15967}{16006}Nie by�by wiarygodny.
{16008}{16059}Ma pan co� przeciwko,|gdybym chcia�a go odwiedzi�.
{16061}{16187}Prosz� bardzo,|ale to nie przyniesie pani korzy�ci.
{16612}{16731}Dziwnie si� czuj�.|Nie potrafi� tego wyja�ni�.
{16819}{16908}Moje �ycie jest zwariowane,
{16909}{16959}ha�a�liwe,
{16959}{17049}szalone, wiesz, co� siedzi w mojej g�owie,
{17049}{17124}ale teraz, zupe�na cisza.
{17124}{17177}Wspania�e uczucie.
{17177}{17264}Ciesz� si�, �e wr�ci�a�.
{17271}{17352}My�la�am o tobie bez przerwy.
{17353}{17427}Zdaj� sobie spraw�,|�e pope�ni�em mn�stwo b��d�w.
{17428}{17483}Wiem.
{17484}{17530}Wszystko naprawi�.
{17531}{17608}Jestem tego pewna.
{17786}{17818}Daj spok�j.
{17819}{17847}Chc� ten moment zapami�ta�.
{17849}{17864}Nie.
{17865}{17949}V, prosz�, tylko jedno.
{18196}{18218}Wyluzuj.
{18218}{18247}Jak dostawa?
{18249}{18281}Pracuj� nad tym.
{18283}{18340}Po�piesz si�.|Musz� je mie� dzi� wieczorem.
{18340}{18456}Co takiego jest w izbie przyj��,|�e si� tam pchasz?
{18458}{18577}Zdob�d� dla mnie Pugnac,|a by� mo�e ci powiem.
{18953}{18992}My�la�em, �e si� rozumiemy.
{18993}{19039}To miejsce nale�y do rodziny.
{19040}{19109}Wyrazi�e� si� jasno,|�e ni� nie jeste�.
{19111}{19187}Mo�e mi to oddasz?
{19462}{19506}Niez�y kawa�ek �elaza.|Kawa� roboty.
{19506}{19593}Mo�na tym zrobi� komu� krzywd�.
{19594}{19674}Pytanie brzmi: komu?
{19680}{19733}Widzia�em ci� z murzynami.
{19734}{19825}Mo�e jeste� jednym z nich.|Nieco zagubiony.
{19827}{19908}Bia�y na zewn�trz,|a w �rodku czarny jak smo�a.
{19909}{19984}Mo�e powinni�my zajrze� w twe wn�trze, co?
{19984}{20021}Dziewczynki!
{20022}{20102}Macie jaki� problem?
{20137}{20224}Je�li nie masz nic przeciwko,|to potraktuj� to jako prezent.
{20225}{20330}Nie zapytam ponownie.|Koniec zabawy.
{20344}{20424}S�ysza�e�, psiaczku?
{20450}{20511}Zmykaj.
{22815}{22868}Czy m�g�by� odebra� komu� co�,|co do niego nie nale�y?
{22868}{22921}Ile by mnie to kosztowa�o?
{22921}{22965}Fibonacci.
{22968}{23012}Wydam ci go.
{23012}{23056}Obiecuj�.
{23056}{23090}Gdy tylko nadejdzie czas.
{23093}{23134}W�a�nie nadszed�.
{23134}{23218}W�a�ciwy czas b�dzie wtedy,|gdy obaj znajdziemy si� na zewn�trz.
{23218}{23265}Masz do�ywocie, bez mo�liwo�ci apelacji.
{23265}{23312}Nie zobaczysz nigdy �wiata poza murami.
{23312}{23362}Chyba, �e poznasz kogo�.
{23365}{23415}Kogo�, kto wie jak st�d uciec.
{23418}{23452}Co ty na to, John?
{23452}{23565}Powiem tyle, �e s�ysz� samo bla, bla, bla.
{24018}{24071}Philly Falzone.
{24074}{24127}To zaszczyt.
{24127}{24199}Co tu robicie?
{24209}{24271}Pomy�la�em,|�e mogliby�my si� pobrata�.
{24271}{24318}Prawda, �e tak wygl�da?
{24318}{24349}Jak?
{24349}{24393}Wszyscy tak m�wi�.
{24396}{24427}Nie masz jaj.
{24427}{24490}Zdziadzia�e�.
{24490}{24546}Nie powiniene� tak m�wi�.
{24546}{24584}By�e� moim ch�opcem na posy�ki.
{24584}{24615}Czasy si� zmieniaj�, John.
{24615}{24712}John, m�wi si�, �e kto� w �rodku wie,|gdzie jest Fibonacci,
{24715}{24749}a ty nie robisz z tym nic a nic.
{24749}{24771}Pracuj� nad tym.
{24774}{24824}Jak dla nas, to za wolno.
{24827}{24899}Najwidoczniej Fibonacci zn�w|przebywa na �wie�ym powietrzu.
{24899}{24959}Za miesi�c w kongresie jest przes�uchanie.
{24962}{25040}Je�eli b�dzie zeznawa�,
{25043}{25096}wielu ludzi p�jdzie na dno,
{25096}{25143}��cznie ze mn�.
{25143}{25199}Znam ci� wiele lat.
{25199}{25234}Nasze �ony si� przyja�ni�,
{25237}{25315}dzieciaki chodz� do tej samej|katolickiej szko�y.
{25315}{25371}Szkoda by by�o, gdyby
{25371}{25431}cokolwiek si� im sta�o.
{25434}{25468}Moje dzieciaki by t�skni�y.
{25468}{25502}Nie musisz tego m�wi�.
{25502}{25543}Musz�.
{25543}{25577}Dorw� tego go�cia.
{25581}{25656}I dorwiemy Fibonacciego.
{25656}{25743}Mam nadziej�, �e masz racj�.|Dla dobra nas wszystkich.
{25743}{25818}Trzymaj si�, John.
{25818}{25880}Dzi�ki.
{26087}{26193}Klawisz, musz� skorzysta� z telefonu!
{26212}{26274}Ale� oczywi�cie.|Mo�e jeszcze pedicure i pizza?
{26274}{26299}Cz�o-cz�owieku jest poniedzia�ek.
{26299}{26343}Musz� zadzwoni� do dziewczyny.|Czeka na mnie...
{26348}{26437}Daj se siana.|Nie ma mowy.
{26612}{26693}Sprawd� co� dla mnie.
{26712}{26824}Czy jest jaki� Allen Schweitzer w GenPop?
{26856}{26879}Nie.
{26880}{26930}A w SHU?
{26931}{26949}Nie.
{26949}{26981}Dlaczego pytasz?
{26981}{27049}Z ciekawo�ci.
{27962}{28012}S�yszysz tr�by, Fish?
{28012}{28056}Wiem, �e je s�yszysz.
{28056}{28105}To Dzie� S�du.
{28106}{28174}Jest tu� tu�.
{28818}{28904}Co robisz w mojej celi?
{28993}{29068}Chc� si� do��czy�.
{29262}{29299}Nie jestem pewien,|czy dobrze us�ysza�em, Fish.
{29299}{29337}Chcesz si� do��czy�?
{29337}{29357}Tak.
{29361}{29387}Jak to si� m�wi?
{29387}{29437}Je�li wejdziesz mi�dzy wrony...
{29437}{29468}Rozumiem.
{29468}{29499}Je�li mam walczy�, to b�d�.
{29499}{29549}�ruba, kt�r� wyci�gn��em|mia�a by� w tym celu.
{29549}{29662}Je�li chcesz walczy�,|b�dziesz mia� swoj� szans�.
{29662}{29686}Nast�pna zmiana.
{29687}{29730}- Dzi� wiecz�r?|- Jaki� problem?
{29731}{29774}Poniewa� uderzamy prosto na nich.
{29774}{29832}Znajd� sobie lepiej jaki� k�t, Fish.
{29836}{29879}Uderzamy na szerok� skal�.
{29880}{29906}Potrzebuj� broni.
{29907}{29982}Tego potrzebujesz?
{29986}{30048}Prosz� bardzo.
{30049}{30087}Wracamy do cel.
{30087}{30187}Zanim ci zaufamy,|b�dziesz musia� udowodni� swoje oddanie.
{30187}{30212}Wiesz o czym m�wi�?
{30217}{30287}Zamkn�� bramy!
{30534}{30628}Chcia�em przeprosi� za to,|�e by�em niemi�y.
{30532}{30575}Im bli�ej do egzekucji,
{30575}{30675}tym jest ci�ej, dlatego|w�a�nie ci to przynios�em.
{30680}{30750}To ta�ma z kamery w gara�u,|kt�ra wszystko zarejestrowa�a.
{30750}{30813}Z powodu tajno�ci procesu,|nikt jej nie widzia�.
{30818}{30863}Pomy�la�em, �e to ci pomo�e.
{30719}{30806}- Z czym?|- Aby odpu�ci�.
{31944}{32000}Allen Schweitzer.
{32000}{32080}Czy m�wi ci to co�?
{32088}{32113}A powinno?
{32113}{32181}Ty mi powiedz.
{32213}{32261}Nie znam go�cia.
{32262}{32305}Na pewno?
{32306}{32362}Tak.
{32911}{32987}Co tam, Pra�ynko?
{33130}{33213}Czy uwa�asz mnie za idiot�?
{33213}{33244}O czym m�wisz?
{33244}{33350}Widzia�em ci� z nasz� Hitlerjungen.
{33363}{33425}Mam ochot� ci� teraz rozerwa�.
{33425}{33475}To tylko pozory.
{33475}{33519}Maj� co�, czego potrzebuj�.
{33524}{33581}A widzisz, to zabawne.
{33581}{33688}Poniewa� ja te� mam co�,|czego potrzebujesz.
{33688}{33762}Chcesz Pugnac?
{33825}{33913}Prosz� bardzo.|Jest tw�j.
{33969}{34068}S�uchaj, bia�asie.|Twoje szcz�cie w�a�nie si� sko�czy�o.
{34069}{34156}Stan��e� po z�ej stronie.
{35150}{35238}Jak dobrze ci� widzie�.
{35332}{35394}Mo�e ju� czas, by zako�czy� t� gr�.
{35394}{35412}Co?
{35413}{35505}Rujnujesz �ycie innych os�b.
{35513}{35580}Michael jest tutaj, bo wierzy,|�e jeste� niewinny.
{35581}{35613}Powiedzia� ci.
{35613}{35681}Nic nie powiedzia�,|ale wiem, Lincoln.
{35682}{35732}Wiem co planuje.
{35733}{35775}Niech zrezygnuje.
{35775}{35875}Je�li go kochasz,|przekonasz go.
{35881}{35925}Widzia�am nagranie.
{35925}{35963}Nie wszystko jest takie,|na jakie wygl�da.
{35963}{35988}Wiem co widzia�am.
{35988}{36038}Wiem co widzia�em.
{36043}{36125}By�em tam, pami�tasz?
{36183}{36219}Na�pa�em si�.
{36219}{36244}Musia�em.
{36249}{36331}To by� jedyny spos�b.
{36637}{36675}Nie poci�gn��em za spust.
{36675}{36750}Facet by� martwy.
{36763}{36788}Jasne. S�ysza�am to tysi�ce...
{36788}{36838}To uwierz! Wrobili mnie!
{36843}{36875}Poszed�em tam, by zmaza� sw�j d�ug.
{36880}{36949}Crab Simmons uczepi� si� mnie,|z powodu 90 kawa�k�w, kt�re mu
wisia�em.
{36950}{36994}Mia�em odebra� d�ug od jednego dilera.
{36994}{37038}W ten spos�b mia�em sp�aci� sw�j d�ug.
{37038}{37069}Nie poci�gn��em za spust.
{37069}{37150}Wiem tyle, �e kto� chcia�,|bym by� tam tej samej nocy co Terrence
Steadman.
{37150}{37250}Po co kto� mia�by ciebie wrabia�?
{37269}{37330}Nie chodzi�o o mnie.
{37331}{37349}Steadman?
{37350}{37369}Tak!
{37369}{37400}Ale on by� prawie �wi�ty.
{37400}{37430}Ca�a dzia�alno�� charytatywna,
{37431}{37493}ochrona �rodowiska, kt�r� promowa�a jego firma...
{37494}{37599}Ty by�e� jedynym cz�owiekiem na ziemi,|kt�ry mia� motyw.
{37600}{37725}Przyjecha�a� tutaj po to,|by mi powiedzie�, �e jestem winny?
{37725}{37813}Nie wiem czemu tu jestem.
{37900}{37932}Masz swoje �ycie...
{37932}{37975}Wiem o tym.
{37975}{38050}Ale gdyby to co by�o mi�dzy nami, mia�o znaczenie,
{38050}{38144}uwierzy�aby� jaka jest prawda.
{38163}{38238}Mo�e w�a�nie to jest prawda.
{38238}{38319}Mo�e oni maj� racj�.
{39156}{39175}Klawisz!
{39175}{39232}Otwieraj!
{39232}{39256}Co znowu?
{39257}{39280}Dzi� s� jej urodziny.
{39281}{39307}Sto lat dla niej.
{39308}{39337}Pozw�l mi zadzwoni�. B�agam.
{39338}{39375}Dam ci milion dolar�w,|tylko pozw�l mi.
{39380}{39412}Nie sta� ci�.
{39413}{39500}Jeste� wart mo�e 40 cent�w.
{40075}{40144}Co si� sta�o?
{40157}{40219}Wszystko dobrze, Hector.|Id� sam.
{40219}{40257}O czym m�wisz?
{40257}{40300}Wezm� taks�wk�.
{40300}{40432}Chyba nie jedziesz do domu?|Dopiero co przyjecha�a�.
{40475}{40557}Nie zadzwoni�, prawda?
{40582}{40707}Zrozum, kocham Fernando jak siebie samego,|ale jest przegrany.
{40708}{40800}Musisz zrobi� krok naprz�d.
{40956}{40982}Panie Giles,
{40982}{41013}ma pan czas zamieni� z nami s�owo?
{41013}{41044}Szczerze m�wi�c nie mam.
{41044}{41132}Obawiam si�, �e b�dziemy nalega�.
{41132}{41182}Nie umkn�o nam uwadze,|�e wyst�pi� pan o pozwolenie
{41182}{41269}w sprawie Burrowsa kilka dni temu.
{41269}{41319}I?
{41319}{41381}Wed�ug akt sporz�dzono duplikat nagrania.
{41382}{41419}Istotnie.
{41419}{41475}Zastanawiamy si�, po co?
{41480}{41544}To dla jednej z by�ych dziewczyn Burrowsa.
{41544}{41607}Sprawia�a wra�enie,|�e wierzy w jego niewinno��.
{41607}{41650}Pomy�la�em, �e powinna o nim zapomnie�.
{41650}{41700}Rozumiem, �e jest w posiadaniu ta�my.
{41700}{41738}Co sugerujecie?
{41738}{41782}To jest zgodne z prawem.
{41782}{41894}Ma prawo j� zobaczy�,|tak jak ja czy pan.
{41907}{41963}- Jestem wolny?|- Tylko jedno pytanie.
{41963}{42019}O by�� dziewczyn�...
{42019}{42094}Jak si� nazywa?
{42357}{42382}Przepraszam bardzo.
{42382}{42424}Czy to mieszkanie Simmons�w?
{42425}{42505}Nazywam si� Simmons.
{42513}{42557}Nazywam si� Veronica Donovan.
{42557}{42625}Szukam Craba Simmonsa.|Jeste�cie spokrewnieni?
{42625}{42657}To m�j syn.
{42657}{42694}Jest w pobli�u?
{42694}{42725}Nie.
{42725}{42757}A gdzie mog� go znale��?
{42757}{42825}Prosz� odej��. Nie mog� pani pom�c.|Mo�e pani to uszanowa�?
{42825}{42899}Przepraszam. Ja tylko...
{42900}{42994}to sprawa �ycia lub �mierci|i pani syn m�g�by mi pom�c.
{42994}{43050}Crab nikomu nie pomo�e.
{43050}{43113}Nie �yje.
{43150}{43219}Przykro mi.
{43500}{43600}Ju� si�dma!|Stan�� przy celach!
{43699}{43769}Szykuj si�, Fish.
{44125}{44219}Ballard, wracaj do swojej celi.
{44225}{44238}Potrzebne wsparcie.
{44238}{44319}Powiedzia�em wraca�!
{45782}{45850}Pom� mi...
{45944}{46007}Scofield!
{46869}{46943}Jeste� trupem, Scofield!
{46944}{46999}S�ysza�e�?!
{47000}{47069}Jeste� trupem!
{48179}{48253}Naprawd� nie wiem co mam powiedzie�.
{48254}{48316}Pr�bowa�em obdarowa� was zaufaniem,
{48317}{48416}pr�bowa�em traktowa� was z szacunkiem.
{48417}{48466}A nie szanujecie nawet siebie.
{48467}{48536}Dlatego zarz�dzam 48-godzinny szlaban.
{48541}{48585}Zero ba�aganu. Zero prysznic�w.
{48586}{48641}�adnych wizyt.
{48642}{48754}Sugeruj� by�cie nauczyli si� wsp�lnie �y�.
{48759}{48797}Nast�pnym razem b�dzie to tydzie�,
{48798}{48866}nast�pnie miesi�c.
{48867}{48954}Zastan�wcie si� nad tym.
{49692}{49741}Leticia Barres na linii.
{49742}{49785}Nie wiem kto to.|Niech zostawi wiadomo��.
{49786}{49904}Twierdzi, �e umawia�a si�|z Crabem Simmonsem.
{49935}{49978}Leticia, dzi�kuj� za telefon.
{49979}{50010}{y:i}Je�li chcesz porozmawia�,
{50011}{50066}{y:i}spotkajmy si� w miejscu publicznym,|{y:i}gdzie nas nie dorw�.
{50067}{50122}Kto mia�by nas dorwa�?
{50123}{50166}{y:i}Chcesz porozmawia�, czy nie?
{50167}{50216}{y:i}Je�li nie,|{y:i}odk�adam s�uchawk�.
{50217}{50317}Nie, nie. Podaj czas i miejsce.
{50237}{50268}Leticia, dzi�kuj�, �e przysz�a�...
{50269}{50293}Spokojnie kobieto.
{50294}{50336}Nie znamy si�, zrozumiano?
{50337}{50394}Zosta�my na widoku,|by nas nie z�apali.
{50399}{50474}Tutaj nic nam nie zrobi�.
{50475}{50506}Rozmawiam z tob� tylko dlatego,
{50511}{50561}�e zamierzaj� zabi� twojego ch�opaka,|jak to zrobili z moim.
{50562}{50618}Raport koronera m�wi�,|�e zabi�y go narkotyki.
{50619}{50668}- Przedawkowa�.|- Nieprawda.
{50669}{50692}Co masz na my�li?
{50693}{50749}Crab si� nie koksowa�.|Mia� s�abe serce.
{50750}{50793}Gdyby za�ywa�, to by umar�.|Wiedzia� o tym.
{50794}{50844}Naprawd� my�lisz,|�e to zbieg okoliczno�ci, �e
{50848}{50918}przedawkowa� tydzie�|po rzekomej zbrodni twojego ch�opaka?
{50919}{50980}Zabili go,|bo co� wiedzia�.
{50981}{51017}Co�, co mia�o pozosta� tajemnic�.
{51018}{51030}Na przyk�ad?
{51031}{51083}Na przyk�ad, kto naprawd� sta� za zab�jstwem.
{51084}{51118}To nie by� Crab.|Jestem pewna.
{51119}{51158}A tak�e jestem pewna,|�e Lincoln jest niewinny.
{51159}{51205}Ch�opaki nie wiedzieli, w co si� pakuj�.
{51206}{51258}Byli tylko pionkami.
{51259}{51278}Co?
{51279}{51308}- S� tutaj.|- Kto, Leticia?
{51309}{51340}Nie pr�buj mnie �ledzi�.
{51341}{51379}Nie szukaj mnie.|Nie b�d� zeznawa�.
{51380}{51418}Uspok�j si�, prosz�.
{51419}{51478}Na twoim miejscu uciek�abym jak najdalej.
{51479}{51568}Nie ma osoby,|kt�rej nie mog� dorwa�.
{51569}{51631}Leticia!
{52444}{52478}Halo?
{52479}{52530}Jest pewien problem.
{52531}{52581}Pewna prawniczka wypytuje dooko�a.
{52582}{52645}{y:i}Veronica Donovan.
{52646}{52681}Tak.
{52682}{52743}Jestem przekonana, �e potrafisz
{52744}{52821}zaj�� si� t� dziewczyn�.
{52822}{52878}Zdaj�c sobie spraw� z konsekwencji,
{52879}{53004}trzeba sobie u�wiadomi�,|z czym mamy do czynienia.
{53081}{53191}Ktokolwiek, kto zagra�a temu, co robimy,|ma by� traktowany jako
zb�dny.
{53192}{53218}{y:i}Ktokolwiek.
{53219}{53244}Zrozumiano.
{53245}{53345}{y:i}R�b co uwa�asz za konieczne.
{53644}{53727}Jeste� tu, kochanie?
{53805}{53858}Wiem, �e mnie s�yszysz.
{53859}{53944}Chc�, �eby� wiedzia�,|�e ci� dorw�.
{53945}{54021}Nie ukryjesz si� przede mn�.
{54022}{54109}Jeste� uwi�ziony w swojej ma�ej klitce.
{54114}{54206}Jak owca prowadzona na rze�.
{56372}{56396}Kto na 1:00?
{56397}{56472}Michael Scofield.
{56509}{56591}Myli�em si� co do ciebie, Scofield.|Tw�j Pugnac.
{56592}{56621}Za p�no.
{56622}{56659}Lepiej p�no ni� wcale, prawda?
{56664}{56708}Scofield! Do izby chorych!
{56709}{56783}Przekonamy si�.
{56828}{56877}Dowiem si�,
{56878}{56947}co kombinujesz.
{57181}{57214}Jak d�ugo to potrwa?
{57215}{57244}Kiedy� czeka�o si� godzinami.
{57244}{57341}Ale teraz, z tymi aparatami do pomiaru,|to kwestia sekund.
{57342}{57431}Wk�adamy tutaj, i czekamy.
{57472}{57496}Pewnie wiesz,
{57497}{57595}�e poziom glukozy u zdrowych ludzi|wynosi oko�o 100 miligram�w,
{57596}{57734}wi�c zaraz dowiemy si�,|czy postawiono prawid�ow� diagnoz�.
{57877}{57940}Wygl�dasz na zdenerwowanego.
{57941}{57966}Naprawd�?
{57967}{58005}Pocisz si�.
{58006}{58047}Pewnie przez ig�y.
{58052}{58109}Nie przywyk�em do nich.
{58114}{58239}Z twoj� cukrzyc� i tatua�ami|trudno w to uwierzy�.
{58296}{58397}Obawiam si�,|�e mam z�� wiadomo��.
{58419}{58542}180 miligram�w.|Bez w�tpienia jeste� cukrzykiem.
{58667}{58722}Mog� jeszcze czym� s�u�y�?
{58727}{58807}Ramieniem, bym mog�a wbi� we� ig��.
{58808}{58871}Widzimy si� w �rod�.
{58872}{58956}- Milusi.|- Wi�zie�.
{58984}{59044}Nie rozumiem.|Jest w nim co� dziwnego.
{59045}{59069}Co masz na my�li?
{59070}{59106}Poda�am mu wyniki testu krwi,
{59106}{59143}a on mia� tak� min�.
{59144}{59206}Jakby...
{59215}{59297}kamie� spad� mu z serca.
{59344}{59372}Odprowadz� go.
{59377}{59469}Zmierzam i tak do skrzyd�a A.
{59491}{59540}Promieniejesz, szefie.
{59541}{59627}Wsta�em dzi� praw� nog�.
{59631}{59659}St�j.
{59664}{59690}Cukier.
{59691}{59771}Nie ruszaj si�, Fishy.
{59777}{59796}Co robicie?
{59797}{59881}Idziesz z nami, Fish.
{60181}{60281}Ta polka, kt�r� ze mn� ta�czysz...
{60284}{60368}od jakiego� czasu...
{60380}{60459}w�a�nie si� sko�czy�a.
{60552}{60596}Fibonacci.
{60597}{60665}Chc� wiedzie� jak na niego wpad�e�...
{60666}{60718}i gdzie w tej chwili jest.
{60719}{60794}Nic z tego, John.
{61156}{61231}Licz� do trzech.
{61281}{61296}Jeden...
{61297}{61371}Kiedy ci powiem,|nie b�d� ci potrzebny.
{61372}{61434}Ty i ja wiemy o tym,|�e b�d� martwy.
{61439}{61495}Dwa...
{61504}{61543}Powiem ci poza bramami tego miejsca,
{61544}{61578}ani sekundy wcze�niej.
{61579}{61654}Powiesz mi teraz.
{61665}{61731}Nic z tego, John.
{61731}{61816}Masz ostatni� szans�.
{62044}{62082}Trzy.
{62083}{62183}T�umaczenie: michalu|>>>Napisy.org SubGroup<<<
{62183}{62283}Synchro i drobna korekta do|Prison.Break.S01E02.DVDRiP.XViD-BLiNK|by
johnass
{62283}{62383}>> Napisy pobrane z http://napisy.org <<|>>>>>>>> nowa wizja napis�w
<<<<<<<<