Phßng kh¸m ®a khoa tÝn ®øc

§Þa chØ: An Cêng - HiÖp S¬n - Kinh M«n - H¶i D¬ng. §T 03203937777 " Nh»m n©ng cao dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n phßng kh¸m ®a khoa TÝn §øc thay ®æi vµ ®a vµo sö dông c¸c trang thiÕt bÞ míi ®ång bé vµ hiÖn ®¹i cïng víi ®éi ngò B¸c sÜ chuyªn khoa, Th¹c sÜ giµu kinh nghiÖm... chóng t«i chuyªn kh¸m, t vÊn, ®iÒu trÞ c¸c bÖnh":
Da liÔu , Tiªu ho¸ , S¶n phô khoa , Nhi khoa , ..... - lµm c¸c thñ thuËt vÒ ngo¹i khoa (mæ c¸c lo¹i u nhät,

- Tim m¹ch , H« HÊp , C¬ x¬ng khíp , ThËn tiÕt niÖu , Néi tiÕt , ThÇn Kinh

n¾n x¬ng bã bét,

kh©u vÕt th¬ng ...) Phßng kh¸m cã c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña nhËt, mü, hµn quèc ... * m¸y siªu ©m 4 chiÒu tæng qu¸t aloka 3500 cña nhËt : Siªu ©m æ bông, siªu ©m tuyÕn vó, siªu ©m tuyÕn gi¸p, siªu ©m khíp, siªu ©m tö cung buång trøng . ®Æc biÖt Siªu ©m thai 4 chiÒu ph¸t hiÖn dÞ tËt thai sím .... * m¸y x-quang seImens cña ®øc : XQ tim phæi, d¹ dµy, ®¹i trµng, sä n·o - xoang -x¬ng chòm , hÖ tiÕt niÖu, XQ c¸c x¬ng khíp ... * m¸y néi soi TMH ,néi soi d¹ dµy cña hµn quèc: Néi soi mµu camera truyÒn ¶nh, ph¸t hiÖn ung th vßm häng ,ung th d¹ dµy ........ * m¸y xÐt nghiÖm sinh hãa m¸u cña nhËt : xÐt nghiÖm chøc n¨ng gan mËt, thËn, axit uric, mì m¸u, ®êng m¸u, c«ng thøc m¸u, nhãm m¸u .... Ph¸t hiÖn c¸c bÖnh goutte, tiÓu ®êng, viªm gan B, C, lËu, giang mai,HIV, ph¸t hiÖn ung th sím .... * m¸y XÐt nghiÖm níc tiÓu 10 th«ng sè : Tæng ph©n tÝch níc tiÓu, Thö HCG ph¸t hiÖn thai sím, thö ma tuý, * m¸y ®iÖn tim: Ph¸t hiÖn c¸c bÖnh tim m¹ch: BÖnh m¹ch vµnh, bÖnh van tim, nhåi m¸u c¬ tim, rèi lo¹n nhÞp tim ... * m¸y ®o Lu huyÕt n·o: Ph¸t hiÖn c¸c bÖnh: tai biÕn m¹ch m¸u n·o, thiÓu n¨ng tuÇn hoµn n·o ... *Chóng t«i cam kÕt sÏ mang dÞch vô y tÕ tèt nhÊt tíi ngêi bÖnh Phßng kh¸m lµm viÖc tÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn kÓ c¶ ngµy lÔ vµ t7,cn lÞch lµm viÖc tõ 7h §Õn 21h hµng ngµy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful