P. 1
90452216-Hệ-điều-hanh-ANDROID-va-thực-thi-ứng-dụng-phat-hiện-khuon-mặt-tren-ANDROID

90452216-Hệ-điều-hanh-ANDROID-va-thực-thi-ứng-dụng-phat-hiện-khuon-mặt-tren-ANDROID

Ratings:
(0)
|Views: 2,391|Likes:
Published by Ba VuVan

More info:

Published by: Ba VuVan on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Sections

Tạo lớp Java biểu thị cho mã nguồn

Mã nguồn Java nằm bên trong thư mục src trong Eclipse project. Nó như là một
loại keo liên kết đến mã nguồn của ứng dụng Android ta sẽ viết ở sau. Trong file mã
nguồn Java nà ta sẽ khai báo các phương thức gốc mà sẽ được thực hiện ở trong file
mã C viết ở sau và đồng thời trong file này ta cũng viết lệnh để load thư viện chia sẻ
được dùng trong ứng dụng.

// Code chương trình:

/src/com.hop/NativeLib.java

Package com.hop;

publicclass NativeLib

{

static

{ System.loadLibrary("ndk_demo"); }

/** * Trả về chuỗi Hello World*/

public native String hello();

}

21

Tạo các file header mã nguồn

Trong thư mục bin của project. Ta chạy lệnh javah để tạo ra file header JNI.
Tiếp theo ta tạo một thư mục tên là jni trong thư mục project. Sau đó sao chép header
JNI từ thư mục bin vừa tạo ra ở trên đến thư mục jni.

**/ Code chuong trinh*/

NDKDemo/bin$ javah -jni com.hop.NativeLibNDKDemo/bin$ mv
com_hop_NativeLib.h ../jni/

Sau đó viết code C. Trong folder jni tạo file ndk_demo.c. Trong hàm C này ta sẽ
viết code thực hiện mã nguồn (native code). Để bắt đầu, ta sao chép các signatures
của các hàm từ file header và viết code thực hiện cho các hàm này. Trong ví dụ này
file header mà ta tạo ra dùng lệnh javah ở trên có dạng như sau:

**/code của file header JNI tao ra voi lenh javah*/

/NDKDemo/jni/com_hop_NativeLib.h

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */

#include /* Header for class com_hop_NativeLib */

#ifndef _Included_com_hop_NativeLib

#define_Included_com_hop_NativeLib

#ifdef__cplusplusextern "C"

{

#endif

/*

*Class:com_hop_NativeLib

*Method: hello

*Signature: ()Ljava/lang/String;

*/

JNIEXPORT jstring JNICALL

Java_com_hop_NativeLib_hello (JNIEnv *, jobject);

#ifdef __cplusplus

22

}

#endif

#endif

Thực thi mã nguồn bằng cách viết code C

Ta sẽ viết code thực hiện trong hàm C như sau:

/NDKDemo/jni/ndk_demo.c

#include "com_hop_NativeLib.h"JNIEXPORTjstring JNICALL

Java_com_hop_NativeLib_hello (JNIEnv * env, jobjectobj)

{return (*env)->NewStringUTF(env, "Hello World!");}

Biên dịch tất cả và xây dựng thư viện chia sẻ

Để xây dựng thư viện, đầu tiên ta cần tạo một makefile cho việc biên dịch code

c:

/NDKDemo/jni/Android.mk

// code:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)include

$(CLEAR_VARS)LOCAL_MODULE := ndk_demo

LOCAL_SRC_FILES := ndk_demo.cinclude

$(BUILD_SHARED_LIBRARY)

Tập tin Android.mk là một bản xây dựng nhỏ để mô tả nguồn cho NDK xây
dựng hệ thống. Cú pháp của nó được mô tả chi tiết trong file docs/Android-MK.html.
NDK nhóm các nguồn thành các module, mỗi module có thể là một thư viện tĩnh hoặc
một thư viện chia sẻ. Ta cũng có thể định nghĩa một số module trong một file
Android.mk hoặc có thể viết một số file Android.mk, mỗi file sẽ định nghĩa một
module. Chú ý rằng: một file Android.mk có thể được phân tích nhiều lần bởi hệ
thống xây dựng. Theo mặc định thì NDK sẽ xem xét cho bản xây dựng với dạng sau:

$PROJECT/jni/Android.mk

23

Nếu ta muốn định nghĩa các file Android.mk trong các thư mục con thì ta nên sử
dụng cấu trúc: include $(call all-subdir-makefiles). Cấu trúc này sẽ bao gồm tất cả các
file Android.mk trong các thư mục con của đường dẫn file xây dựng hiện tại.

Bước tiếp theo là cần phải nói cho NDK biết cách để xây dựng thư viện chia sẻ
và đưa nó vào nơi đúng ở bên trong Eclipse project. Để làm điều này cần tạo một
folder /apps/ndk_demo/ và ở bên trong folder này tạo file
Application.mk. Dưới đây là mã:

/apps/ndk_demo/Application.mk

APP_PROJECT_PATH := $(call my-dir)/project

APP_MODULES := ndk_demo

Trong khi file Android.mk miêu tả các module cho hệ thống xây dựng, thì file
Application.mk mô tả bản thân ứng dụng. Tập tin Application.mk bao gồm chính xác
các modul theo yêu cầu của ứng dụng và các kiến trúc CPU để tạo ra mã máy, chi tiết
xem trong file docs/APPLICATION-MK.html. Chú ý là để xem được các file này cần
tải Android NDK tại http://developer.android.com/sdk/ndk/index.html , sau đó giải
nén trong một thư mục nào đó. Bước tiếp theo ta tạo một liên kết mềm
/apps/ndk_demo/ project đến Eclipseproject. Dùng lệnh trên
command line của Ubuntu.

[username]
$lns~/Workspace/Android/NDKDemo/apps/ndk_demo/project

Sau khi làm xong các bước trên, vào trong thư mục NDK và chạy lệnh :

make APP=ndk_demo

Kết quả khi chạy lệnh trên như sau :

android-ndk-1.5_r1$ make APP=ndk_demoAndroid NDK: Building for

application 'ndk_demo'

Compilethumb :

ndk_demo<= sources/ndk_demo/ndk_demo.cSharedLibrary :

libndk_demo.soInstall : libndk_demo.so =>

apps/ndk_demo/project/libs/armeabi

24

Thư viện chia sẻ được tạo ra sẽ ở dạng có tiền tố lib đằng trước và đuôi là .so.
Như ví dụ trên thì thư viện chia sẻ được tạo ra là libndk_demo.so. Để chương trình
ứng dụng Android có thể sử dụng và link được đến thư viện này thì thư viện này phải
nằm trong thư mục libs/armeabi của project. Điều đó cho thấy ta đã porting được thư
viện này vào trong Android trên kiến trúc Arm.

Sử dụng mã nguồn bên trong các Activity của Android

Ta đã có thư viện native c được thực thi, biên dịch và được đặt trong một nơi
đúng. Bây giờ ta có thể gọi nó từ Activity bằng cách khởi tạo các lớp NativeLib và nó
chỉ là một đối tượng Java bình thường.

Package com.hop;

importandroid.app.Activity;

importandroid.os.Bundle;

public class NDKDemo extends Activity

{ NativeLibnativeLib;

/** Called when the activity is first created. */

@Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

Cuối cùng chạy chương trình ta sẽ nhìn thấy dòng chữ Hello World.

25

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jessica Walker liked this
Trần Văn Tẹo liked this
Nguyễn Trọng Quang liked this
Hữu Minh Lương liked this
Cam Le Hoang Dinh liked this
Ba VuVan liked this
Tạ Việt Hùng liked this
Hieu Trinh liked this
Hieu Trinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->