1.

Sri Durga Gayatri Om maha devyaicha vidmahe Durgdevyai cha dhimahi Tanno Devi: prachodayat

5. Sri Lakshmi Varaha Gayatri Om dhanurdharaya vidmahe Vakradamshyara dhimahi Tanno varaha: prachodayat

9.Sri Paramahamsa Gayatri Om hamsahamsaya vidmahe Soaham hamsaya dhimahi hamsa: soaham: prachodayat

2. Sri Lakshmi Gayatri Om mahadevyaicha vidmahe Vishnupatnicha dhimahi Tanno lakshmi: prachodayat

6. Sri Hamsavataram Gayatri Om hamsahamsaya vidmahe Parama hamsaya dhimahi Tanno hamsa: prachodayat

10. Sri Bhudevi Gayatri Om dhanudharayai cha vidmahe Sarvasiddhyaicha dhimahi Tanno dhara: prachodayat

3. Sri Lakshmi HayagrivaGayatri Om tam vaageeshwaraya vidmahe Hayagreevaaya dhimahi Tanno hamsa: prachodayat

7. Sri Hamsa Gayatri Om parama hamsaya vidmahe Mahahamsaya dhimahi Tanno hamsaya: prachodayat

11. Sri Neela Gayatri Om mahadevyai vidmahe Vishnupatneyaicha dhimahe Tanno neela: prachodayat

4. Sri Durga Devi Gayatri Om kaatyanaaya vidmahe Kanyakumariecha dhimahi Tanno durgi: prachodayat

8. Sri Tulasi Gayatri Om tulasiyai vidmahe Tripurariyai dhimahi Tanno tulasi: prachodayat

12. Sri Tulasi Gayatri Om sridhari puraya vidmahe Tulasi patraya dhimahi Tanno tulasi: prachodayat

1

13. Sri Gowri Gayatri Om subhakayai vidmahe Kaamamaalinyai dhimahi Tanno gowri: prachodayat

17. Sri Devi Gayatri Om devyai brahma malinyai vidmahe Shaktyai cha dhimahi Tanno Devi: prachodayat

21. Sri Chandi Gayatri Om chandi suvari cha vidmahe Mahadevicha dhimahi Tanno chandi: prachodayat

14. Sri Saraswati Gayatri Om im vaaka devyai vidmahe Kamarajaya dhimahi Tanno devi: prachodayat

18. Sri Janaki Gayatri Om janakajayai vidmahe Rama priyayai dhimahi Tanno seta: prachodayat

22. Sri Shakti Gayatri Om saravasam mohinyai vidmahe Vishwajanayai dhimahi Tanno Shakti: prachodayat

15. Sri Annapoorna Gayatri Om bhagavatyaicha vidmahe Maheshwariyai cha dhimahi Tanno annapoorna: prachodayat

19. Sri Kali Gayatri Om kalikayai vidashana vidmahe Vaasinyai dhimahi Tanno aghora: prachodayat

23. Sri Chamunda Gayatri Om pishashadwajayai vidmahe Shoolahastaya dhimahi Tanno kali: prachodayat

16. Sri Tara Gayatri Om tarayai cha vidmahe Manograhayai dhimahi Tanno devi: prachodayat

20. Sri Bhuvaneshwari Gayatri Om narayanayai vidmahe Bhuvaneshwarayai dhimahi Tanno Devi: prachodayat

24. Sri Bhairavi Gayatri Om tripurayai cha vidmahe Bhairavyai dhimahi Tanno Devi: prachodayat

2

25. Sri Chinnamasta Gayatri Om vairochanayai cha vidmahe Chinnamastayai dhimahi Tanno Devi: prachodayat

29. Sri Doomavati Gayatri Om doomavatayai cha vidmahe Samhaarinyai cha dhimahi Tanno dooma: prachodayat

33. Sri Amruteshwari Gayatri Om sow: tripuradevi vidmahe Sakteeshwari cha dhimahi Tanno amruta: prachodayat

26. Sri Shyama Gayatri Om im sukhapriyayai vidmahe Kameshwari dhimahi Tanno shyama: prachodayat

30. Sri Kaathaveerya Gayatri Om kaataveeryaya vidmahe Maha veeryaya dhimahi Tanno arjuna: prachodayat

34. Sri Mahishi Mardhini Gayatri Om mahishimardhiniyai vidmahe Durgayaicha dhimahi Tanno Devi: prachodayat

27. Sri Dwarita Gayatri Om dwarityai vidmahe Mahamityayai dhimahi Tanno Devi: prachodayat

31. Sri Saptamatruka Gayatri (Sri Braami Gayatri) Om hamsadhwajaya vidmahe Koorcha hastayai dhimahi Tanno braami: prachodayat

35. Sri Bakala Gayatri Om im bakalamukhi vidmahe Om kieemkanteshwari dhimahi om sow: Tanno brahaleem(brahalareem): prachodayat

28.Sri Bakalamukhi Gayatri Om bakalamukhyai chavidmahe Stambinyai cha dhimahi Tanno devi: prachodayat

32.Sri Trpurasundari Gayatri Om im tripuradevyai vidmahe Kleemkameshwaryai dhimahi sow:Tanno klinney:prachodayat

36. Sri Kameshwari Gayatri Om kleem tripuradevyai vidmahe Kameshwaryai dhimahi Tanno kliney: prachodayat

3

37. Sri Maheshwari Gayatri Om vrushabha dhwajaya vidmahe Marugahastaya dhimahi Tanno rowdree: prachodayat

41. Sri Kowmari Gayatri Om chikidhwajaya vidmahe Vajra (shakti_hastayai) dhimahi Tanno kowmari: prachodayat

45. Sri Vaishnava Gayatri Om taarksha dhwajaya vidmahe Chakrahastayai dhimahi Tanno vaishnavi: prachodayat

38. Sri Shoolini Gayatri Om jwalamalini vidmahe Mahashoolinidhimahi Tanno durga: prachodayat

42. Sri Shoolini Gayatri Om tam jwalamalini vidmahe Mahashoolini dhimahi Tanno durga :(durgi) prachodayat

46. Sri Matangi Gayatri Om matangyai chakra vidmahe Uchishchandalyai dhimahi Tanno Devi: prachodayat

39. Sri Chandesha Gayatri Om chandeshandaya vidmahe Chandeshwaraya dhimahi Tanno chandi: prachodayat

43. Sri Shastru Gayatri Om bhootadipaaya vidmahe Devaya dhimahi Tanno Shasta: prachodayat

47. Sri Varahi Gayatri Om mahishadhwajayai vidmahe Dandahastayai dhimahi Tanno varahi: prachodayat

40. Sri Indrani Gayatri Om gajadhwajayai vidmahe Hastayaidhimahi Tanno indrani: prachodayat

44.Sri Maha Tripurasundari Gayatri Om vaagabhaveshwari vidmahe Kameshwaricha dhimahi Tanno Shakti: prachodayat

48. Sri Vaagbhavi Gayatri Om im tripuradevi vidmahe Vaagbhaveshwari dhimahi Tanno mukti: prachodayat

49. Sri Mahamari Gayatri Om pishachadwajayai vidmahe Katgahastaya dhimahi Tanno mari: prachodayat

4

1. Sri Surya Gayatri Om ashwadhwajaya vidmahe Paasha hastaya dhimahi Tanno surya: prachodayat

4. Sri Budha Gayatri Om gajadhwajaya vidmahe Shuka hastaya dhimahi Tanno budha: prachodayat

7. Sri Sanaishwa Gayatri Om kaakadhwajaya vidmahe Khadga hastaya dhimahi Tanno mandah: prachodayat

2. Sri Chandra Gayatri Om padamadhwajaya vidmahe Hema rupaya dhimahi Tanno soma: prachodayat

5. Sri Guru Gayaatri Om vrushabadhwajaya vidmahe Kruni hastaya dhimahi Tanno guru: prachodayat

8. Sri Rahu Gayatri Om nakhadhwajaya vidmahe Padmahastaya dhimahi Tanno rahu: prachodayat

3. Sri Angaraka Gayatri Om veeradhwajaya vidmahe Vighna rupaya dhimahi Tanno bhauma: prachodayat

6. Sri Shukra Gayatri Om ashwadhwajaya vidmahe Dhanu hastaya dhimahi Tanno shukra: prachodayat

9. Sri Ketu Gayatri Om ashwadhwajaya vidmahe Shoola hastaya dhimahi Tanno ketu: prachodayat

5

1. Sri Shiva Gayatri Om tatpurushaya vidmahe Maha devaya dhimahi Tanno rudrah: prachoadayat

3. Sri Shankara Gayatri Om tatpurushaya vidmahe Mahadevaya dhimahi Tanno Shankar: prachodayat

5. Sri Shiva Gayatri Om mahadevaya vidmahe Rudra murthye dhimahi Tanno shiva: prachodayat

2.Sri Nandeeshwara Gayatri Om tatpurushaya vidmahe Chakratundaya dhimahi Tanno nandi: prachodayat

4. Sri Parashuram Gayatri Om jaamataknaaya vidmahe Mahaveeranaya dhimahi Tanno parashuram: prachodayat

6. Sri Shiva Gayatri Om tanmaheshaya vidmahe Vaagvisuthaaya dhimahi Tanno shiva: prachodayat

7. Sri Dakshinamurthy Gayatri Om dakshinamurthye cha vidmahe Dhyanastaya dhimahi Tanno dhisha: prachodayat

8. Narasimha Gayatri Mantra Om Vajranakaya vidmahe Teekshana Dramstaya Dhimahi Tanno Narasimha Prachodayat.

6

1. Sri Anjeya Gayatri Om tatpurashaya vidmahe Vayuputraya dhimahi Tanno maruti: prachodayat

5. Sri Hanumath Gayatri Om anjani suthaya vidmahe Vayuputraya dhimahi Tanno hanuman: prachodayat

9. Sri Ganapati Gayatri Om tatpurushaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno danthi: prachodayat

2. Sri Ganesh Gayatri Om vakratundaya vidmahe Lombodaraya dhimahi Tanno danhti: prachodayat

6. Sri Ganapati Gayatri Om ekadantaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno danthi: prachodayat

10. Sri Subramanya Gayatri Om tatpurashaya vidmahe Maha senaya dhimahi Tanno shanmukha: prachodayat

3. Sri Bhaskara Gayatri Om bhaskaraya vidmahe Mahadhyutikaraya dhimahi Tanno aditya: prachodayat

7. Sri Agni Bhagwan Gayatri Om vaishuaanaraya vidmahe Laalilaaya dhimahi Tanno agni: prachodayat

11. Sri Dattatreya Gayatri Om dattatreyaya vidmahe Digambaraya dhimahi Tanno data: prachodayat

4. Sri Dattatreya Gayatri Om digambaraya vidmahe Yogaarudaaya dhimahi Tanno datta: prachodayat

8. Sri Danti Gayatri Om vakratundaya vidmahe Shoorpakarnaya dhimahi Tanno danti: prachodayat

12. Pranava Gayatri Mantra Om omkaraya vidmahe Bhavadharaya Dhimahi Tanno Pranava Prchodayat.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful