Ποιες οι αποδείξεις περί υπάρξεως του Θεού;

Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: <<Ποιος
ρύθμισε με τάξη τα ουράνια και επίγεια σματα! όσα κινούνται με τον α"ρα και
όσα #ουν μ"σα στο νερό και όσα υπ$ρ%αν πριν από αυτά! δηλαδ$ τον ουρανό!
τη γη! τον α"ρα! το νερό& Ποιος τα ανάμιξε και τα δια%ρισε& Ποιος δίνει και
κατευθύνει την ατ"λει'τη και ανεμπόδιστη κίνηση&
(εν είναι λοιπόν ο δημιουργός τ'ν πάντ'ν αυτός που "%ει )υτεύσει το
λογικό! με το οποίο τα πάντα κατευθύνονται στη #'$& *λλά ποιος είναι ο
δημιουργός τους& (εν είναι αυτός που τα "πλασε και τους "δ'σε #'$& (εν
μπορούμε +"+αια να δσουμε τόση δύναμη στην τύ%η, Ποιος τα ρύθμισε& *ς το
αποδσουμε και αυτό! αν θ"λετε! στην τύ%η, Ποιος τα διατηρεί και τα )υλάει
σύμ)'να με τους πρτους νόμους& -άποιος άλλος $ η τύ%η& .π'σδ$ποτε
κάποιος άλλος και ό%ι η τύ%η, -αι τι είναι τ"λος πάντ'ν αν ό%ι ο Θεός& /τσι
λοιπόν το λογικό που είναι )υτευμ"νο σε όλους μας! και που είναι ο πρτος
νόμος μ"σα μας εν'μ"νος με όλους τους ανθρπους! μας αν"+ασε από τα
ορατά στον Θεό00,
Πατ$ρ Γεργιος *, -αλπού#ος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful