You are on page 1of 6

e-mail studenta mirnesmg@hotmail.com mirnesmg@hotmail.com mirnesmg@hotmail.com mirnesmg@hotmail.com mirnesmg@hotmail.

com

Oznaka predmeta Oznaka poglavlja 41 41 41 41 41 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Naziv poglavlja

Poeci saobraaja, prvi putevi


Poeci saobradaja, prvi putevi Poeci saobradaja, prvi putevi Poeci saobradaja, prvi putevi Poeci saobradaja, prvi putevi

Ime i prezime Mirnes Besic studenta Naziv predmeta Planiranje saobradaja

Napomena: Tabelu popuniti tako to se unose podaci u prazna polja oznaena utom bojom. Ranije unesene podatke ne mijenjati niti brisati. Kolone A i B popuniti tako to se popuni samo polje prvog reda ostalo se automatski popuni. e-mail mora biti onaj koji je upisan u bazu podataka pri registraciji studenta za predavanja. Pitanja poredati prema znaaju. Odgovori moraju biti jasni, kratki i nedvosmisleni. Obavezno navesti literaturu koja je koritena za pripremu ogovora. Navesti stranu. Dati web stranicu primjera ili izvora podataka)

Odgovori na pitanja trebaju biti dostavljena na adresu mustafamehanovic@bih.net.ba do slijededeg predavanja. U polje "Subject:" unijeti tano IME I PREZIME STUDENTA - NAZIV PREDMETA Naziv fajla ne mijenjati. Fajl dodati u "Attach" Ako se ne potuje napomena rizikuje se gubitak poena za predmetni domadi zadatak. Svaki domadi zadatak bide bodovan od 0 do 100 poena, a svi zadaci ukupno mogu iznositi maksimalno 10 bodova (seminarski).

Redni broj pitanja 1 2 3 4 5

ti web stranicu primjera ili izvora podataka)

ositi maksimalno 10 bodova (seminarski).

Pitanje (zadatak) Sa ime se pojavila potreba za konstruisanjem kolovoza? Ko je gradio puteve prije Rimljana? Ko se spominje za graenje najstarijih kamenih puteva? Kako su se zvali putevi plemena Maja? Ko je gradio puteve po inenjerskim standardima?

U polje pitanje ili zadatak moe se unijeti postavka zadatka ije rjeenje se unosi u polje odgovora (rjeenja).

a ili izvora podataka)

Odgovor (rjeenje) Sa otkridem toka. Etrudani I to 830.-850 p.n.e. Kralj Keops I to u Egiptu. Bijeli putevi Inke u Peruu.

si u polje odgovora (rjeenja).

Primjer

Literatura Prof.dr.M.Mehanovic Prof.dr.M.Mehanovic Prof.dr.M.Mehanovic Prof.dr.M.Mehanovic Prof.dr.M.Mehanovic

Internet (web site)