You are on page 1of 2

www.iasnes.

com
jktuhfr foKku lhjht jktLFkku jktLFkku izkjafHkd ijh{kk 2012
Q n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ans 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 4 2 3 2 1 3 3 3 1 4 Q n. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 4 3 3 1 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 3 2 1 1 1 Q n. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3 1 1 1 4 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 4 3 1 4 3 Q n. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3 4 4 1 1 3 2 4 4 2 4 2 1 3 3 1 3 2 2 4 Q n. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3 1 1 3 4 3 4 1 3 1 4 1 3 2 2 1 1 1 2

lHkh fo|kfFkZ;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd jktLFkku Ik eq[; Ikjh{kk ds fy, d{kk,as fu"d"kZ laLFkku esa 'kh?kz gh vkjaHk gksaxh] bPNqd fo|kFkhZ laLFkku esa laidZ dj ldrs gSaA

Email Us : info@iasnes.com For Important Query : 09811197513 Niskarsh IAS Education System
All copyrights are reserved to Nishkarsh IAS education System

Specailization of Nishkarsh Updated General Studies , Political Science and International Relations Hindi Literature

Follow Us On facebook , http://nishkarshias.blogspot.in/2012/0 6/ras-2012-political-science-answer-k ey.html on youtube : Nishkarsh IAS

All copyrights are reserved to Nishkarsh IAS education System