ESKEDYUL SA TEOKR ATIKANHONG TUNGHAANSA MINISTERYO SA 2012

Sa 2012, ang mosuno d mao ang kahikayan sa pagdumal a sa Teokratikanhon g Tunghaa n sa Ministeryo. REPER ENSIYA: Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasul atan [bi12], “Ang Tibuok Kasul atan Dinasig sa Diyos ug Mapuslanon ” (1990 nga Edisyon) [si], ug Nangatarongan Pinasukad sa Kasul atan (1989 nga Edisyon) [rs]. Kon ang librong Nangatarongan mao ang reperensi ya sa asaynmen t Num. 2 ug Num. 3, ang mga parap o lamang nga may indensiyon maoy ihapon. Ang Tunghaa n kinahanglan g magsugo d nga UNTOP SA ORAS pinaagi g mubon g pag-abiab i ug unya mopad ayon sumal a sa gilaraw sa ubos. Human sa matag bahin, ipailaila sa magta tan-aw sa tunghaa n ang sunod nga bahin. Kon buot sa magta tan-aw sa tunghaa n ug kon may luna pa diha sa entablado , mahimo siyang molingkod atubanga n sa usa ka lames a ug didto na moha tag sa iyang komen to. Sa laing bahin, mahimo usab siyang molingkod uban sa mamimin aw duol sa entablad o apan kinahanglan g mobalik siya sa podyum sa dihang moha tag sa iyang komen to.

INSTRUKSIYON

PANGUNANG MGA PUNTO SA PAGBA SA S A BIB L : 10 IYA minutos. Sulod sa unang upat ka minuto, hisgotan sa usa ka kuwalipikadong ansiyano o ministeryal nga alagad ang Kasulatanhong mga punto gikan sa senemanang pagbasa sa Bibliya. Ang eksepsiyon lang niini maoy sa dihang ang senemanang pagbasa sa Bibliya magsugod sa unang kapitulo sa usa ka basahon sa Bibliya. Nianang higayona, ang impormasyon nga hisgotan sa unang upat ka minuto kinahanglang kuhaon sa librong “Tibuok Kasul atan.” Panangli tan, ang unang upat ka kapitulo sa Jeremias hisgotan sa semana sa Marso 5, busa ang mamumulong magpilig pipila ka hinungdanong pun to gikan sa pasiunang mga parapo sa basahong Jeremias diha sa librong “Tibuok Kasul atan.” Kinahanglang isaysay niya ang maong mga punto sa paagi nga makapahimulos ang kongregasyon. Sa dihang maghisg ot sa mga pun to gikan sa senemanang pagbasa sa Bibliya o sa librong “Tibuok Kasulatan,” ang pangunang tumong mao ang pagtabang sa mamiminaw sa pagsab ot kon nganong hinungdanon ug kon sa unsang paagi mapahimuslan ang maong impormasyon. Angayng magban tay ang mamumulong nga dili molapas sa gitagal nga upat ka minuto. Panegu roon niya nga igahin ang unom ka minu to alang sa mamiminaw aron makaha tag silag mugbong komento, 30 segundos o menos pa, bahin sa ilang napabilhan sa senemanang pagbasa sa Bibliya. Dayon pagawson sa magtatan-aw sa tunghaan ang mga estud yante nga naasayn sa ubang klasrom. ASAYNMENT NUM. 1: 4 minutos o menos pa. Kini maoy pagbasa nga iasayn sa usa ka brader. Ang estud yante magba- sa sa giasayn nga materyal nga dili moha tag ug introduk- siyon o konklusyon. Ang magtatan-aw sa tunghaan ilabinang interesado nga tabangan ang mga estud yante sa pagbasa sa tukmang paagi uban ang pagsab ot, kalarino, hustong pag- pasiugda, pag-usab-usab sa tingog, hus tong paghunong, ug pagkanatu ral. ASAYNMENT NUM. 2: 5 minutos. Kini iasayn sa usa ka sis- ter. Ang estud yante mahimong hatagan o mopili ug usa ka tagboanan o esena gikan sa listahan sa panid 82 sa librong Pahimusli ang Edukasyon sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. Ang giasayn nga tema kinahanglang gamiton ug ipadapat sa pagsang yaw sa paagi nga realistiko ug praktikal sa inyong teritoryo. Kon walay gihatag nga reperensiya, ang estud yante kinahanglang manukiduki sa atong mga publi- kasyon. Ang magtatan-aw sa tunghaan ilabinang interesado kon giunsa pagtagik sa estudyante ang impormasyon ug kon giunsa niya pagtabang ang gisang yawan o tagbalay sa pag- panga tarongan binase sa Kasula tan ug sa pagsab ot sa mga pangunang punto sa presentasyon. Ang magtatan-aw sa tunghaan mag-asayn ug usa ka asistant sa estud yante. ASAYNMENT NUM. 3: 5 minutos. Kini mahimong iasayn sa usa ka brader o sister. Ang estud yante kinahanglang magta- gik sa giasayn nga tema. Kon walay gihatag nga reperensiya, ang estudyante kinahanglang manukiduki sa atong mga publikasyon. Kon iasayn sa usa ka brade r, kini angayng iha- tag ingong pakigpulong. Kon sister ang hatagan sa bahin, kini kanun ayng ipresentar sama sa Asaynment Num. 2. Pali-

ss12-CV

hog matikdi nga ang mga temang may asterisk kinahanglang iasayn kanunay sa mga brader ingong mga pakigpulong, ug kon posible, usa ka ansiyano o ministeryal nga alagad ang moha tag niini. TAMBAG: 1-2 minutos. Dili aban teng ipahibalo sa magtatan-aw sa tunghaan ang kalidad sa pagpanulti nga angayng hatagag pagtagad sa estud yante. Apan kon maayo ang iyang nahimo sa kalidad sa pagpanulti nga giasayn kaniya, ang magtatan-aw sa tunghaan mahimong maghisg ot niana. Human sa mga Asaynment Num. 1, 2, ug 3, ang magtatan-aw sa tunghaan moha tag ug komendas yon sa usa ka bahin sa presentasyon nga dalayegon, nga magpasiugda kon nganong kadto epektibo ug magpasukad kanunay sa iyang mga komento diha sa librong Tunghaan sa Ministeryo. Depende sa panginahanglan sa estud yante, ang dugang makapalig-ong tambag ikahatag nga pribado human sa tigom o sa laing panahon. ORAS:Ang tanang bahin kinahanglang dili mag-obe rtaym, apil ang komento sa mag tatambag. Ang mga Asaynment Num. 1, 2, ug 3 kinahanglang pahunongon sa mataktikanhong paagi pagkatapos sa gitagal nga panahon. Kon ang brader nga moha tag sa pangunang mga punto sa pagbasa sa Bibliya mag-obe rtaym, siya tambagan sa pribado. Ang tanan kinahanglang magban tay nga dili molapas sa gitagal nga panahon. Tibuok programa: 30 minu tos. PORMA SA TALAMBAGAN: Anaa sa librong Tunghaan sa Ministeryo. KATABANG NGA MAGTATAMBAG: Ang responsabilidad sa katabang nga magtatambag mao ang pagha tag ug priba- dong tambag ngadto sa mga ansiyano ug ministeryal nga alagad, kon kana gikinahanglan, maylabot sa mga pakigpu- long nga ilang gihatag, lakip na sa pangunang mga punto sa Bibliya, mga bahin sa Tigom sa Pag-alagad, pakigpulong publiko, ingon man pagbasa ug pagdumala sa Pagtuon sa Bantayanang Torre ug Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya. Kon dunay daghang ansiyano sa inyong kongregasyon nga maayong mopakigpulong ug motudlo, nan lainlaing ansiya- no ang magsilbing katabang nga magtatambag kada tuig. Dili kinahanglang motambag siya human sa matag asayn- ment sa mga ansiyano o ministeryal nga alagad, kondili hi- moon lamang niya kini kon iyang makita nga ang pagdasig o pagsug yot maka tabang aron sila mou swag. REPASO SA TEOKR ATIKANHONG TUNGHAAN SA MINIS- T ERYO: 20 minutos. Dumalahon sa mag tatan-aw sa tungha- an ang repaso matag duha ka bulan. Himoon kini human sa paghisg ot sa pangunang mga punto sa pagbasa sa Bibliya. Ang repaso ipasukad sa materyal nga gihisgotan sa tungha- an sa milabayng duha ka bulan, apil ang gihisgotan sa sema- na sa repaso. Kon ang inyong kongregasyon dunay sirkitong asembliya o duaw sa magtatan-aw sa sirkito sa semana sa Re- paso sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, nan ang repaso pagahimoon sa sunod semana ug ang mga Asayn- ment Num. 1, 2, ug 3 sa eskedyul sa sunod semana maoy gamiton. Dili angayng usbon ang eskedyul sa senemanang pagbasa sa Bibliya o sa paghisg ot sa pangunang mga pun to.

ESKEDYUL
Ene. 2 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 24-28 Num 1: Isaias 27:1-13 . Num. 2: Ayawg Duhaduhai ang Gugma ni Jehova Kanimo (Isa. 57:15) Num. 3: Unsa ang Katuyoan sa Tawhanong Kinabuhi? (rs p. 130 3 – p .13 1 4 ) Ene. 9 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 29 -33 Num 1: Isaias 30:15-26 . Num. 2: Gibuhat ba ang Tawo Aron Lamang Mabuhi sa Mubong Panahon ug Dayon Mamatay? (rs p. 132 1–p. 133 2) Num. 3: Sa Unsang Paagi Mabalaan sa Dili-Hingpit nga mga Tawo ang N g ala n n i Jeh o v a? ( at. 6 :9) Ene. 16 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 34-37 Num 1: Isaias 35:1-10 . Num. 2: Si Jehova Takos sa Atong Pagsalig (Sal. 25:1-5) Num. 3: Sa Unsang Pasukaranan nga Kita Makalaom nga Mabuhi sa W a lay Ka ta p o sa n ? (rs p .1 3 3 5 7) Ene. 23 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 38 -42 Num 1: Isaias 39:1–40:5 . Num. 2: Sa Unsang Paagi ang mga Kalaoman sa Umaabot nga Kinabuhi Matuman? (rs p. 133 8–p. 134 2) N u m . 3 : A n g P a g k a l a b a w s a D iy o s n o n g E d u ka sy o n ( Filip .3 :8) Ene. 30 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 43-46 Num 1: Isaias 45:15-25 . Num. 2: Kon sa Unsang Paagi ang Pailob sa Diyos Motultol sa Kaluwasan (2 Ped. 3:9, 15) Num. 3: Impo rtante ba nga Magminyo Subay sa Legal nga mga K in a h an g l a n o n ? ( r s p . 1 08 1– p . 1 0 9 2) Num. 2: Unsay Napamatud-an sa Paagi sa Pagmando ni Satanas? Num. 3: Unsay Maka tabang nga Mouswag ang Kaminyoon? (rs p . 113 2-5 )

Abr. 9 Pagbasa sa Bibl iya: Jeremias 22 -24 Num 1: Jeremias 23:15-23 . Num. 2: Kon Nganong ang Kinabuhi sa Bag-ong Kalibotan Dili Gayod Makala ay Num. 3: Ang Pagpadapat sa Kasulat anhong Tambag Makapau swag s a K am in y oo n (rs p .1 13 6 – p .1 1 4 3 ) Abr. 16 Pagbasa sa Bibl iya: Jerem ias 25-28 Num 1: Jeremias 27:1-11 . Num. 2: Unsay Atong Makat-onan sa Bibliya Bahin Kang Maria? (rs p. 250 1-6) Num. 3: Kon Unsay Giingon sa Kasulat an Bahin sa Pagtahod sa mga T ig u lan g Abr. 23 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 29-31 Num 1: Jeremias 31:15-26 . Num. 2: Gisugo ba sa Diyos ang mga Kristohanon sa Pagtuman sa Senemanang Igpapahul ay? Num. 3: Nganong si Maria Tinuod nga Ulay sa Dihang Nanganak Siya K a n g Je su s ? (rs p .2 5 0 7 – p .2 51 1)

Abr. 30 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 32 -34 R e p a so sa T e o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o Mayo 7 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 35-38 Num 1: Jeremias 36:14-26 . Num. 2: Si Maria ba Nagpabiling Ulay? (rs p. 251 2–p. 252 1) Num. 3: Makaapek tar ba Gayod sa Pagbati sa Diyos ang Ginabuhat sa m g a T aw o ? ( g h u .2 :11 -1 8)

Peb. 6 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 4751 Num 1: Isaias 51:1-11 . Num. 2: Unsang Pormal nga Kahikayan ang Nalangkit sa Unang Kaminyoon? (rs p. 109 3-4) Num. 3: Nganong ang Diyos sa Gugma Molaglag man ug mga Tawo? ( 2 Te s. 1:6 -9 ) Peb. 13 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 52-57 Num 1: Isaias 56:1-12 . Num. 2: Sa Unsang Paagi Makasundog Kita sa Pagkamaunongon ni Pedro? (Juan 6:68, 69) Num. 3: Giuyonan ba sa Bibliya ang Poligamiya? (rs p. 110 1 – p .11 1 2 ) Mayo 14 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 39 -43 Num 1: Jeremias 40:1-10 . Num. 2: Ang mga Tawo Makasulod ba sa Kapahul ayan sa Diyos? (Heb. 4:10, 11) N u m .3 : S i ria b a an g In ah a n s a D iy o s? (rs p . 2 52 2– p .2 5 3 1 ) Mayo 21 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 44-4 8 Num 1: Jeremias 46:18-28 . Num. 2: Si Maria ba Mismo Gipanam kon nga Maputli, nga 2-3) Nahigawas sa Orihinal nga Sala? (rs p. 253 Num 3: . “Alang sa Sa Unsang Paagi Kita Mahimong Magpugas E sp iritu ” ? (G al. 6:8 ) Mayo 28 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 49-50 Num 1: Jeremias 49:28-39 . Num. 2: Sa Unsang Paagi ang Ngalan ni Jehova “Usa ka Malig-ong Num 3: . Torre”? (Prov. 18:10) Si Maria ba Misaka sa Langit Uban sa Iyang Unodnong

Peb. 20 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 58-62 Num 1: Isaias 61:1-11 . Num. 2: Nganong ang Pagpahinungod Usa ka Pasund ayag sa Gugma ug Pagtuo? Num. 3: Unsay Hunahuna sa Diyos Bahin sa Panagbulag sa g tiay o n ? (rs p .1 11 3 )

Peb. 27 Pagbasa sa Bibl iya: Isaias 63 -66 R e p a so sa Te o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o Mar. 5 Pagbasa sa Bibliya: Jerem ias 1-4 Num 1: Jeremias 3:14-25 . Num. 2: Kon Nganong Kita Mapasigarbohong Nagdala sa Ngalan ni Jehova (Isa. 43:12) Num. 3: Unsay Hunahuna sa Bibliya Bahin sa Diborsiyo ug Pagmi nyo P a g -u sa b? (rs p .1 12 1 -4 ) Mar. 12 Pagbasa sa Bibl iya: Jeremias 5-7

Num 1: Jeremias 5:15-25 . Num. 2: Sa Karaang Panahon, Nganong Gitug otan sa Diyos nga Magminyo ang Managsoon? (rs p. 112 5–p. 113 1) Num. 3: Sa Unsang Paagi si Jehova Nagapanalipod sa Iyang Katawhan B g r o h a n ?a t o k s a E s p i r i t u w a l n g a K a p e l i

L aw a s? (rs p . 2 54

1-2 )

) Hun. 11 Pagbasa sa Bibl iya: Lamentaciones 1-2 Num 1: Lamen taciones 2:11-19 . Num. 2: Sa Unsang mga Paagi ang Tawo “Nagalaglag sa Yuta”? (Pin. 11:18) Num. 3: Si Maria ba sa Linain Gipasidunggan sa Kristohanong K o n g re g asy o n s a U n a n g S iglo ? ( rs p .2 5 5 3 –p . 25 6 2 )

Hun. 4 Pagbasa sa Bibliya: Jeremias 51-52 Num 1: Jeremias 52:17-27 . Num. 2: Husto ba nga Itumong ang Atong mga Pag-ampo Kang Maria Ingong Tigpataliwala? (rs p. 254 3–p. 255 1) Num. 3: Sa Unsang Paagi ang mga Tawo Makasulod sa “Natago nga D ap it” n i Jeh o v a? ( Sa l.9 1 :1, 2 ,9 Mar. 19 Pagbasa sa Bibl iya: Jeremias 8-11 Num 1: Jeremias 10:17–11:5 . Num. 2: Unsa ang Kahulogan sa Memoryal? (rs p. 257 2–p. 258 1) Num. 3: Unsay Gisimbolohan sa mga Emblema sa Memo ryal? ( rs p .2 5 8 2 -3) Mar. 26 Pagbasa sa Bibliya: Jerem ias 12-16 Num 1: Jeremias 13:1-14 . Num. 2: Kinsay Angayng Moambit sa Tinap ay ug Bino? (rs p. 259 2-3) Num. 3: Unsa ka Subsob nga Saulogon ang Memo ryal, ug Kanus-a? ( rs p .2 6 0 1 -2) Abr. 2 Pagbasa sa Bibl iya: Jeremias 17-21 Num 1: Jeremias 21:1-10 .

Hun. 18 Pagbasa sa Bibl iya: Lamentaciones 3-5 Num 1: Lamentaciones 5:1-22 . Num. 2: Pagtubag Niadtong Mangu tana, ‘Nagtuo Ka ba sa Birheng Maria?’ (rs p. 256 3–p. 257 1) Num. 3: Kon Nganong Kita Nagtuo nga ang Bibliya Inspirado sa Diyos ( 2 T im . 3 :16 ) Hun. 25 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 1-5 R e p a so sa T e o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o Hul. 2 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 6-10 Num 1: Ezequiel 7:14-27 . Num. 2: Sa Unsang Paagi si Jonatan Usa ka Maayong Panig-ingnan sa Pagkamapainubsanon? (1 Sam. 23:16-18) Num. 3: Ang Tinap ay ug Bino Aktuwal ba nga Giusab Ngadto sa Lawas ug Dugo ni Kristo? (rs p. 261 1–p. 262 3)

Hul. 9 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 11-14 Num 1: Ezequiel 11:14-25 . Num. 2: Unsay Kahulogan sa Juan 6:53-57? (rs p. 262 4–p. 263 1) Num. 3: Unsa ang Kaaghop, ug sa Unsang Paagi Kini Motabang K a n a to n g a g m ap o sitib o ? (S o f.2 :3 ) Hul. 16 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 15-17 Num 1: Ezequiel 16:14-27 . Num. 2: Unsa ang Kamatuor an nga Gitumong ni Jesus sa Juan 18:37? Num. 3: Si Jesus ba ang Nagsugod sa Pagsaulog sa Misa? ( rs p .2 6 3 2 –p . 2 65 2) Hul. 23 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 18-20 Num 1: Ezequiel 19:1-14 . Num. 2: Ang Tinamdan sa mga Kristohanon Bahin sa mga Gobyerno sa Kalibotan (rs p. 269 1–p. 270 2) N u m .3 : U n sa y K ah u lo g an sa te o 2 1 :43 ? Hul. 30 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 21-23 Num 1: Ezequiel 23:35-45 . Num. 2: Unsa ka Sangkad ang Gugma sa Diyos? (Juan 3:16; Roma 8: 38, 39) Num. 3: Mga Kasulat an nga Nalangkit sa Kristohanong Tinamdan B a h i n s a P i s ik a l n g a P a g p a k ig g u b a t (rs p .2 7 0 3 – p .2 71 2) Agos. 6 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 24-27 Num 1: Ezequiel 24:15-27 . Num. 2: Ubos sa Unsang mga Kahimtang nga Gitug otan sa Diyos ang Israel sa Pagpakiggubat? (rs p. 271 3–p. 272 3) N u m .3 : N a gk a su m p ak ib a an g Ez eq u ie l1 8 :20 u g E xo d o 2 0 :5 ? Agos. 13 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 28-31 Num 1: Ezequiel 28:17-26 . Num. 2: Ipadayag ang mga Tumotumo ug mga Kamatuor an Bahin Kang Jesu-Kristo Num. 3: Unsang mga Kasulat an ang Maggiya sa Panglan taw sa Kristohanon Bahin sa Pagpakiglambigit sa Politikanhong m g a Is yu ? ( rs p .2 7 2 4– p . 27 3 ) Agos. 20 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 32 -34 Num 1: Ezequiel 34:15-28 . Num. 2: Unsang mga Kasulat an ang Maggiya sa Tinamdan sa Kristohanon Bahin sa Patriotikong mga Seremo nyas? (rs p. 273 4–p. 275 1) Num. 3: Kon Unsay Nalangkit sa Makahuloganong mga Pag-ampo ( Sa l.1 45 :1 8; M a t.2 2 :37 ) Agos. 27 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 35-38 R e p a so sa Te o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o Sept. 3 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 39 -41 Num 1: Ezequiel 40:17-31 . Num. 2: Sa Unsang mga Paagi Malimbongan Kita sa Atong Mata? (Gen. 3:2-6) Num. 3: Ang Neyutralidad ba sa mga Kristohanon Nagkahulogan nga Sila Dili Interesado sa Kaayohan sa Ilang mga Silingan? ( rs p .2 7 5 2 ) Sept. 10 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 42-45 Num 1: Ezequiel 43:13-27 . Num. 2: Nganong ang Ngalang Jehova Gigamit Diha sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Kristohanon Gregong Kasul atan? (rs p. 267 2-4) Num. 3: Unsay Kinahanglan Natong Buhaton Aron Makad awat sa B a laa n g E sp iritu ? Sept. 17 Pagbasa sa Bibl iya: Ezequiel 46-48 Num 1: Ezequiel 48:1-14 . Num. 2: Kon Nganong Angay Kitang Magmatinud-anon sa Tanang Butang (Efe. 4:25, 28; 5:1) Num. 3: Pagtubag Niadtong Moingon, ‘Aduna Kamoy Inyong K a u g alin g o n g B ib liya’( rs p .2 6 8 2 5) Sept. 24 Pagbasa sa Bibl iya: Daniel 1-3

Num. 2: Ang Bibliya ba Nagpakita nga ang Matuod nga mga Kristohanon Mahimong Organisadong Katawhan? (rs p. 277 3–p. 278 3) N u m .3 : S a U ns an g m g a P aa g is iJe h o v a u n o ng o n ? ( Pin .1 5 :4; 16 :5 ) Okt. 15 Pagbasa sa Bibl iya: Daniel 10-12 Num 1: Daniel 11:15-27 . Num. 2: Kon Nganong ang mga Kristohanon Dili Manimalos (Roma 12:18-21) Num. 3: Ang Matinumanong mga Alagad sa Diyos Nakatag ba Diha sa Lainlaing Relihiyon sa Kakristiyanohan? (rs p. 278 4 – p .2 7 9 1 )

Okt. 22 Pagbasa sa Bibl iya: Oseas 1-7 Num 1: Oseas 6:1–7:7 . Num. 2: Sa Unsang Paagi Mailhan ang Makitang Bahin sa Organisas yon ni Jehova? (rs p. 279 2-8) Num. 3: Sundoga si Jesus Pinaagi sa Dili Pagsap ayan sa Kaulaw ( H e b .12 :2 ) Okt. 29 Pagbasa sa Bibl iya: Oseas 8-14 R e p a so sa T e o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o

Nob. 5 Pagbasa sa Bibl iya: Joel 1-3

Num 1: Joel 2:17-27 . Num. 2: Sa Unsang mga Paagi Ikapadapat Nato ang Proverbio 22:3? Num. 3: Sa Unsang Paagi Atong Ikapakita ang Pagtahod sa O rg a nis as yo n n i Jeh o v a? ( rs p .2 7 9 9 –p . 2 80 4) Nob. 12 Pagbasa sa Bibliya: Amos 1-9 Num 1: Amos 3:1-15 .

Num. 2: Ang Umaabot nga Yutan-ong Paraiso Gihisgotan ba sa “Bag-ong Testamen to,” o Diha Lang sa “Daang Testamen to”? (rs p. 328 1–p. 329 1) Num. 3: Unsay mga Benepisyo Kon Atong Masab tan ang Salmo 5 1 :17 ? 3 Nob. 19 Pagbasa sa Bibliya: Abdias 1– Jonas 4 Num 1: Jonas 2:1-10 . Num. 2: Sa Unsang Paagi ang Matuod nga Pagsimba Naghiusa sa mga Tawo nga Lainlaig Kagikan? (Sal. 133:1) Num. 3: Kon Nganong ang Paraiso nga Gihisgotan sa Lucas 23:43 Dili Mahimong Usa ka Bahin sa Hades o sa Langit (rs p. 329 2 – p .3 3 0 1 ) Num 1: Daniel 2:17-30 .

Nob. 26 Pagbasa sa Bibl iya: Miqueas 1-7 Num 1: Miqueas 3:1-12 . Num. 2: Unsay Nagpaila nga ang Paraiso nga Gihisgotan sa Lucas 23:43 Maoy Yutan-on? (rs p. 330 2–p. 331 2) Num. 3: Kon Nganong Nahibalo Kita nga si Jehova Tigpa talinghog sa P a g -am p o (1 Ju a n 5 :1 4) Dis. 3 Pagbasa sa Bibl iya: Nahum 1–Habacuc 3 Num 1: Habacuc 2:1-14 . Num. 2: Nganong Isulti ang Kamatuor an Uban ang Lig-ong Pagtuo? (2 Tim. 1:7, 8) Num. 3: Sa Unsang Paagi Kita Makahup ot sa Matuod nga Kahibalo ug K a a la m ? ( r s p . 3 3 7 1 - 3 ) Dis. 10 Pagbasa sa Bibl iya: So fonias 1– Hag geo 2 Num. 2: Ang Langitnong mga Linalang sa Diyos Organisado Ba? (rs p. 276 2-3) N u m . 3 : S a U n s a n g P a a g i D i li N a t o p a g u o l a n g E s p i r i t u ? ( E f e . 4 :3 0 ) Okt. 1 Pagbasa sa Bibl iya: Daniel 4-6 Num 1: Daniel 4:18-28 . Num. 2: Nganong Likayan sa Matuod nga mga Kristohanon nga Malangkit sa Espiritismo? Num. 3: Giunsa sa Diyos Pagpadalag mga Instruksiyon sa Iyang mga Alagad sa Yuta sa Karaang Panahon? (rs p. 276 4 – p .2 7 7 1 ) Okt. 8 Pagbasa sa Bibl iya: Daniel 79 Num 1: Daniel 7:13-22 .

Num 1: Haggeo 1:1-13 . Num. 2: Unsa ang Sinugdanan sa Tawhanong mga Pilosopiya? (rs p. 338 1-3) Num. 3: Pinaagi sa Pagba ton sa Panghunahuna ni Kristo, Mas Mailhan N ato si Jeh o va ( t.1 1:2 7 ) Dis. 17 Pagbasa sa Bibl iya: Zacarias 1-8 Num 1: Zacarias 8:1-13 . Num. 2: Kon sa Unsang Paagi Atong Gipakita nga si Jehova Maoy Atong Soberanong Ginoo (Sal. 73:28) Num. 3: Nganong Usa ka Pamatuod sa Tin-awng Panghunahuna ang Pagtuon sa Pagtulon-an ni Jesu-Kristo Inay sa Tawhanong P i l o s o p iy a ? ( r s p . 3 3 8 4 – p . 3 3 9 3 ) Dis. 24 Pagbasa sa Bibl iya: Zacarias 9-14 Num 1: Zacarias 11:1-13 . Num. 2: Kansang mga Pag-ampo ang Patalinghogan sa Diyos? (rs p. 280 5–p. 281 4) N u m .3 : Sa U n sa n g m g a S itu w a syo n I k a p a d a p a t a n g P r o v e r b io 1 5 : 1 ? Dis. 31 Pagbasa sa Bibl iya: Malaquias 1-4 R e p a so sa T e o k ra t ik a n h o n g T u n g h a a n sa in is te ry o Iasayn lamang sa mga brader Segun sa itugot sa panah on, tubagon sa estudyante ang mga pangataronga n ug pagsupa k sa tagbalay aron matabanga n ang mamimin aw sa pagpanga taronga n diha sa teritoryo.