You are on page 1of 11

TRU'ONG

DJ)_I HQC NGAN HANG TP.HCM PHONG DAo TJ)_O

C(:ING HOA

xi\.

H(:II CHU NGHiA

Vlt~T NAM

DQc ]~p ~ T\I' do - Hanh phuc

se .

71 ffB·DHNH-PElT

TP.HCM, ng()y 04 (hang 06 nam 2012

LICH THI LAN 2 H~ D~I HQC VITA LAM vUA HQC - sAl GON
HOC KY II - NA.M HOC: 2011 - 2012

STT I 2 3

TENMON
KINH DOANH NGOAI HOI

so
TlET

LO'P
TC 34A2 TC 34A2 TC_34A2 TC_34A2 TC_34A2 TC_34A3 TC 34A3 TC 34A3 TC_34A3
---

NGAYTHI
25/0612012 01/0812012 ] 7/08/2012 0111012012 05110120]2 17/07120]2
--_

GIUTHl
ISgOO ISgOO 18g00 ISg00 lSg00 ISg00 ISgOO 18g00 lSgOO 18g00 ISgOO
---

CDTHI
LAN 2 AlA
-

CHI CHl)
07 07

45
75 60 60

KE ToAN

NGAN HANG

AI.4
_

.... _-

THANH TOAN

ouoc TE:

AlA AlA AI.4

07 07 07 Q7
_ .. _

4
--

TAr TRO & QUAN TRJ DlJ AN MARKETING PHA.N TicH NGA.N HANG TAr CHiNI-I DN

5
1 2

45
60 75 GO 60
----,_ ..._

Al.3
AU
----

TiN DT.,JNGNGA.N HANG THANH ToAN ouoc TE

02/0S/2012 21/0712012 02110/2012

07 Q7 Q7 07 07 Q7 Q7
..

~
.)

A 1.3
Al.3 Al.3 BI.3 Bl.7 A2.3
-------- --_

4
-5 I
---_ ... _.

TAr TRO & OUAN TRJ D1/ AN

--~.----.. -----,
MARKETING

.. --.-.",,-.-----,,---

..

.... --.- ..----

--TC_34A3 TC_34A5 TC_34A5 TC 34A5 TC 34AS TC_34A5 TC_34A7 TC_34A7 'rr: J4,-\ 7
--------

NGAN HANG

45 45

04/10/2012 28/08/2012 30/08/2012 07/0912012 25/0912012 29/09/2012 14/08/2012 28/06/20]2 10/06/2012-_ ... _ ... _. 29/09/2012 04/10/2012

KINH DOANH NGOAI HOI TAl TRO & QuAN TIt! D1/

2
-

AN

60 75

ISgOO ISg00 lSg00 ISgOO 18g00 ISgOO ISg0D


... - ------

KE 'roAN

NGAN I-rANG

-_--

4
S

MARKETING
•_•.______ .. , _._._··w~ __

NGA.N HANG
" .. __ .__ ,_.

45
60 75
._ ..... _ .. -

AU
--_ ...

Q7 Q7 Q7
.._ .....

THANH ToAN

Quae

TE

A1.5
Bl.3
--

1
2

KE ToAN
THUONG
---

NGAN HANG
.......

_-_ ...

_.

__

M~I ouoc TE ----.-~~---

45
1:1

B2.l
_ ..._-

Q7

3 4
5

KII~MToAN f)~J rHONG TAl TRO & QUAN TIt! D1/ AN


----

B2_1
----_ ....... _ .. __
.

Q7
Q7
-

60
60

TC_34A7

lSg00 18g00

Al.6 Al.5

KIEM ToAN

NGAN HANG

TC 34A7

Q7

Trang 1

STT I
--

TENMON KE ToAN DOANH NGHIEP


-

SO
TlET
60 60 60

L(lP
TC_3SA4 TC_3SA4 TC 3SA4 TC_3SA4 TC_35A4 TC_35A4 TC_3SAS
______ .__..,,_._~._._c_._ .__

NGA.VTHI 24/07/2012 26107/2012 28/0712012 15/10/2012 17/10/2012 19/1012012 09/10/2012 11/10/2012 13/10/2012
.._-

GIO'THI ISg00 18g00 18g00 18g00 JSgOO


._-_.

GDTHI LAN 2

CHI CUll Q7

AU
AJ.!
--

_._-- _ .. ,_ ...

THf TRVONG

TC & DC TAl CHiNI' TIN QUAN TR

Q7
.

---

_-

3
4 5
--

HE THONG mONG
.-~ .

Al.3
_.

Q7 Q7 Q7 Q7 Q7 Q7 Q7
...

KINH DOANH NGDAI HOI


...

45 45 45
60 -_.---

A 1.3
--- ..-~.-------

---'"

KIEM ToAN DA.I cVdNG


----.--

A!.3
AU AI.4 AI.3 AU AU
_.

6
I

THl TRVONG

CHUNG Kl-lOAN TE
-

18g00 ISgOO 18g00


.~,.

TAl CT-IINH ouoc

KE ToAN

DOANH NGHIEP TC & DC TAl CHiNI-

60
60

TC_3SAS TC_35A5 TC_35AS TC 35A5 TC_35A5 TC_35A6 TC 3SA6 TC 3SA6 TC_35A6 TC_35A6 TC_35A7 TC_3SA7 TC 35A7 TC_35A7 TC_3SA7 TC_35A7 TC 35Al TC 35Al TC 35Al

3 4 5
----_-

._ .... _. __ .... ._-, .._.-._._ ..

rm TRVONG

ISgOO ISgOO 18g00 ISg00 ISgOO


..
-~

_._----

THVONG

MAl QUOC TE
--- ..-... -~..
-~

45
45

16/1012012 IS/10/2012 20/10/2012 23/07/2012 1110712012


.-.

Q7 Q7 Q7 Q7 Q7 Q7
.-

KIEM ToAN D}.\J CVONG


_ _ -----

AI.3
AU B2.1 B2.1 B2.1

6
I 2 3 4
---

THY TRUONG

CHUNG KHoAN

45

TAl CHiNH ouoc


",-,

TE

60
45 60 60 45

KINH DOANH NGOAI HOI

ISgOO 18g00 ISgOO 18g00 ISg00

KE ToAN

DOANH NGHIEp TC & DC TAl CHfNlDAT CU'ONG

20/07/2012
.-- •.•...

THJ TRVONG
--..-...
~,-

01110/2012 12/09/2012 17/07/2012


-,

AU AI.6
A2.6 B2.8 AlA
.......

Q7 Q7 Q7
.. _-

5 I 2

KIEM ToAN

KE ToAN

DOANH NGHI$P DA.I CU'ONG TC & DC TAl CHiNt TE

60
45 60

KlEM ToAN THI TRVONG THlJONG


-----~~

30/U6/2012
'_"---

IllgOO
ISgOO ISg00 ISgOO
'.,0

Q7 Q7 Q7
··-1

3
4 5
(j -~.

06/10/2012 27/09/2012 04110/2012 11/10/2012 2S/06/2012 29/06/2012 16/07/2012


•.• __ .• _.c

MAl ouoc

45 45
._.

AlA

..-.--.--.

KINH

TE PM T

TREEN

Al.4
AI.4 BOOI
-_ ..-. ..........

Q7 Q7 561lD2-TV 56HD2-Tt) 561-1D2-TD


Trang 2

THf TRU'ONG CHUNG Kl-IOAN

45

ISgOO 7g00 7g00


..

1 2
._.

THANH ToAN

ouoc

TE

60
75 75

TiN D1)NG NGAN HANG

BOO]
....
_-----------

~
.J

KE ToAN

NGAN HANG

7g00

BOOI

STT 4 5 6
-------

TEN MON TAl TRO & QUAN TR! DtJ AN MARKETING KIEM ToAN .. _NGAN HANG NGAN HANG

so
TIET 60 45 60 45 75 75 60 60 45 60 45 4S 45 60 30

LOP TC 35Al TC_35Al


-_." ..
-----

NGAYTHI 25/0612012 26106/2012


-------

GIOTHl 7g00 7g00


-----------

GDTH! LAN 2 BOOI BOOI


--

GHICHU 561-1D2-TD
... ~.~---.~_

56HD2-T8
-_ .. _-----_.,-

TC_3SAI TC_3SAI TC_35A3 TC 35A3 TC 35A3 TC_35A3 TC 35A3 TC_35A3 TC_35A3 TC_36.1 TC 36.1 TC_36.1 TC_36.1 TC_36.1 TC_36.1 TC 36.3 TC_36.3 TC_36.3 TC_36.3 TC 36.3 TC 36.3 TC_36.3 TC_36.4
~-

18/07/2012 20/0712012 14107/2012 15/07/2012 08/09/2012 09/0912012 15109/2012 16/09/2012 22/09/2012 25/06/2012 26/06/2012 27/06/2012 28/06/2012 29/06/2012 02/07/2012 30/06/2012 01107/2012 21/0712012 22/07/2012 28/07/2012 08/09/2012 09/09/2012 23/0712012
________ o. __ c, __ ._ ••• "

7g00 7g00 7g00 7g00 7g00 7g00 7g00 7g00


_,

BOO!

561-1D2-T8

BOOI 503 503


.

.~-

7 1 2
-----

QUAN TRY NGAN HANG TiN Dl)NG NGAN HANG

56HD2-TD QI Ql
-_.

KE ToAN
----

NGAN HANG ouoc

3 4 5 6 7 I 2 _-

THANH ToAN

rt

503 503
._._, ...

Ql QI QI
._----

TAl TRO & QUAN TRJ DV· AN NfARKETING NGAN HANG

503 503
---_ ......

KIEM ToAN NGAN HANG QuAN TR! NGAN HANG i\1ARKETING co BAN

Ql QI 561-1D2~TD 56HD2-TD 56HD2~TD -_ .. ..


,

7g00 9g30 9g30


,__c_. __ . .

503 B002
..
_"

THl TRU'ONG TC & DC TAl CHiNI. __ c_._ .

B002 B002 B002 B002 BOOI 503 503


---.

3
4 5 6 J 2 3 4

KE ToAN

TAl CHiNH I

7g00 7g00 7g00 7g00 9g30 7g00 9g30 7g00 7g00 9g30 7g00 18g00
-----

LU~ T NGAN HANG THANH ToAN BAoHIEM KINH ouoc TE (TC2)

56HD2-TD 56HD2-T8 56J-1D2~T8 QI Ql QI QJ QI Ql


----_--

45 45 45 30

rt LUONG

LUbT NGAN HANG -_---

Kf: ToAN

TAl cHiNH

60 45
..
-.-

503 503 503 503 503 A1.5


..
-~.
C' •• ____

TAl CHINH Qu6cTE


..

~ - --- _
.... ..

.... ... _,._,"'",-_.-

5
--

THI TRUONG

TC & DC TAl CI-lINl'

45 45 60 60

D}NH GIA TAl SAN PHAN TICH TAl CHI1\lH ANHVAN4


-

..

7
1
..
,',

OJ
Q7 Q7
Trang 3

..,-, ...

2
_.

NlJAP MON TAl CHINH TIEN

n:

60

TC 36.4
-_.,._
.

I I/O7/2 0 I 2
-_._----

__

18g00
........
_

A1.5
.... ~-

SIT
3
_

TENMON KINH TE LUQNG


-.--.~,.-,-.--~, ,.. ..
...- ..........
.c ______ ,.

so
TJET
45
• __ c ___

L(JP
TC 36.4 TC 36.4 TC_36.4 TC_36.5 TC_36.5 TC_3G.5 TC_36.5 TC_36.5 TC 36.6 TC_36.6 TC_36.6
---_ .. _------

NGAYTHI 29/06/2012 26/09/2012 2110912012 17/07/20]2 28/06/2012 30/06/2012 29/09/2012 27/09/2012 25106/2012 27/0612012
-._-_
--

GIOTH! 18g00
c· __ •

GDTHI

LAN
AlA

GHI CHl) Q7
--

.._--

4 5 I 2 .---3 4 5 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 6 7

HB THONG

THONG TIN QUAN TR

60 45

ISg00 JSgOO 18g00 JSgOO


..---~

AI.4
AI.4 AI.4
--........ .

07 Q7 Q7
_,.,,_._----_.

TAl CHiNH DOANH NGHII;:P NHAp MON TAl CHINH HEN NGUYEN --QUAN Tm HOC KE ToAN TAl CHiNH I Al\,THVAN4 KlNHTEVIMO LuAT KINI-! TE ANH VAN 4
•____ ,_o_._,~

TB

60 45
.c ____

__ ..

-- .

LY THONG
-

KE
.'........

_._ .._ .. _-_ ....... -

AI.4
Al.4 Al.7 Al.7 Al.6 Al.5 AL6
---_

Q7 Q7 Q7
-

45 60 60 45 45 60

18g00 18g00 18g00 JSgOO JSgOO ISgOO 18g00


--

Q7 Q7 Q7 Q7
---

--------

13/0712012 01110/2012
.
"

--~.----____

NGUYEN

LY

KE

ToAN

45

TC_3G.6 TC_36.6 TC_36.6 TC 37Al


.....

AI.6

07 Q7 Q7 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-T8 Q7 Q7 Q7


_-------

..~", ..

NHAP MON TAl CHINH TlEN TAl CHfNH QUOC TE ANHVAN3 MO HtNH ToAN KlNH TE NGUYEN LY

60 45 60 45 45 45

10/10/2012 12/10/2012 25106/2012


_-

18g00
_--_,,-

AI.4
AI.4 B003 B003 B003

lSgOO 7g00 7g00 7g00 7g00 7g00


,. ,

TC_37Al TC 37Al TC 37Al


~,.~

26106/2012 27/06/2012 28/0612012


---- ..-~---

KE

ToAN

-QUAN Tm HOC
~~'~~'--------'
.. -'-'--'~

B003 B002 B002


---

..-.~.-.--.-----

NHAP MON TAl CHINH TIEN TB


TAl CHfNH ouoc
.
'-~'-'-.--"

60 45

TC 37AI
... -.---'--

02/07/2U12
• "~ __ A~L'_~·

..

.. ..
"

.......

IT __ _..

TC 37Al TC_37Al TC_37A2


---------------

06/07/2012 13/07/2012 12/09/2012 06/0912012 19/09/2012 23/07/2012 10/10/2012

7g00 7g00 ISg00 lSgOO 18g00 lSg00


-

._ .. _----_ ..

_-_._.

TAl CHiNH DOANH NGI-UBp ANI-l VAN 3 KINHTE Kll\'H VIMO MO

45 60 45 45 45 45

B001 A1.7

1
2

TC 37A2 TC_37A2 TC_37A2 TC 37A2

A2.4
AJ.7
._ .. ,... .........•

3
4

rE VI
.

.~,.--~...----~---

~ .

L~CH SU HOC THUYET KINH TE -_ ......


____ • __ ____ ·· 'c,

Al.l
---

Q7 Q7
Trang 4

MO HINH ToAN KlNH

r:E

ISgOO

Al.7

SIT
6

TENM6N
NHAp MON TAl eHINH ANH VAN 3 TIEN T$

SO
TIET
60 60 45

LOP TC_37A2 TC_37A3 TC_37A3 TC_37A3 TC_37A3


--

NCAYTHI
12/1012012 24/0612012 01/07/2012 29/07/2012 15/0912012 08(09/2012 09/09/2012 16109/2012 23/06/2012
___ ~ •• ·,_c_~ ,---_.

ClOTHI
18g00 7g00 9g30
'~~-'----

GD THI LAN 2 ALl 302 503


--------.--.

CHICHl]
Q7 QI Ql QI

1
2 3 4 -_ .. S 6 7 I

-KINHTE
-.-_

vr sro Mh-NG Des

DV<JNG Lor eAcH


---

60 45

7g00 9g30 13g00 13g00 9g30 7g00 7g00 13g00


~---.~---.
..

503 503
_ ....

KINHTE
.--

vIM6 TrEN TJ;:

Ql
QI QI QI QI QI QI

NfiAP MON TAl eHlNH NGUYEN LY KE ToAN


~.-'"

60 45 45 45 45

TC_37A3 TC_37A3 TC_37A3 TC_37/5


._~~_~r_.

503 503 503 302


-~~ ..--~~

TAl cHfNH

ouoc

TE

KINHTEVIMO KINHTEVIMO NH~P MON TAl CHiNH TIEN

_-_._-2 3

TC_37/5 TC_37/5
...

2410612012 OIl07/2012

502 503

TB

60
Ac·

-~--4
5 6
---

rYr(»·~·'f(}ANl<tNHTE··
DV<JNG LOI cAcH ANHVA.N3
---

..

······:··:··:.::::·:;:::'::-,:;::·'::i

1··::·········...

TCj_37/5:
TC 37/5 TC_37/5 TC_37J5 TC_37J6 TC_37/6 TC_37/6 TC 37/6 TC_37/6 TC_37/6 TC38Al

041Q8{29J2 . .9g3P
04/08/2012 09/09/2012 16/09/2012 23/07/2012 27/06/20I2
.--,-

1·::····
503 503
---,---,-~---

.:.:

Ql
-_ .._".

MANG Des

60 60

7g00 15g00
~-.- -,---....

QI

Ql
QI Q7 Q7
-,,-,,-------

7 I 2

NGUYEN L Y

KE ToAN
MANG Des SUAT & TK TO}

45 60 45 60
..~.---

13g00 18g00 18g00 18g00 ISg00 18g00 18g00 13g00 J3g00

503 AlA AI.4 AI.4 Al.S A1.5 ALl

Dl.J'(JNG LO! eAeH


._.

L Y TIiUYET ANHvAN3 KINHTE KINHTE

xAc

3
4 5

13/0712012 12/09/2012 1211012012 11/1012012 26106/2012 2910612012 28/06/2012 25/06/2012 27/06/2012


._ .. -

Q7 Q7 Q7 Q7 56HD2·TD 56HD2·TD 56HD2·TD 56HD2-TD 56HD2-TD


Trang 5

VIMO _.ViMO
KINH TE

45 45 45 30
.,,_
..

-6 1
--.~

MO HlNH ToAN

ToAN CAO cAp 2 NGUYEN L Y TV TUONG

BOO]
13001

co HAN

ML 2
_L·~_"_··

47

TC38Al TC38Al TC38Al TC38Al

3
4 5

HO CHI

MB\,fH

45
30 45

13g00
13g00 13g00

Baal
BOOl 13001

GIAO TrEP KINH DOANH

ANH VAN 1
~.-~.~,,« ..

_-._ .. _ ..._ .. _ ..... __ .._-

STT 6
---

TENMON KI"NHTE VIMO

s6
TIET 45 45

u')p
TC38Al TC38AI TC38Al TC38A3 TC38A3
--.--_ ..._-

NCA.VTHI 02/07/2012 12/07/20]2 1 ]/07/2012 26/06/2012 29106/2012 30/06/2012

GIO nil 13gOO 13g00 13g00 7g00


-

GDTHI LAN 2 B001


-

GHICHU 56HD2-TD 56HD2-TD 56HD2-TD Ql QI


_".,_

-7
·'~L

--

--~.'-.-

KINHTEVIMO LY THUYET xAc ToAN CAO cAP 2

BOOI BOOI 503


..•.

___

----- . --~

8 I 2 3
__ ~'c. __ ,__

suxr

& TK TOP

45 30

-NGUYEN L Y

co BAN

ML 2

47 65 45

7g00 13g00 15g00 7g00

503 503 503


.. _---'-

..

DUONG Lor CACH MANG DCS


._

TC38A3 TC38A3 TC38A3 TC38A3 TC38A3 TC38A3


__ T_' ••

QI QI
.---------

~--~01/07/2012 15107/20] 2 05/0812012 22109/2012


c __ , __ o __

4 5 6 7
~---

ANHvAN] -_. LY THUYETxA.C


-.,",.,,-

- -~--,-,~

suAT

& TK

To.A

45 45 45 30

503

QI QI
-

~..
MINH
. _"'L

TV TIJONG HO cHi
KINHTEVIMO
__ o ___

7g00 7g00 7g00


.T ••

503
- .. -~--..

503 503
___

QI QI QI Q7 Q7 Q7 Q7 Q7 Q7 Q7

GlAO TIEP KINHDOANH


-________

23/09/2012 30/09/2012 21/08/2012 26/06/2012 28/0612012 06/09/2012 16/08/2012 13/09/2012


_0'

~.-.

9
1 2 3

KT

vt MO
VIMO

45 45 45 I 30 47 30 30 45

TC38A3 TC38A5 TC38A5 TC38AS


_,--,

7g00 18g00 18g00


_··0__

503 AlA AlA AU A2.5 AU .A2.5 A1.7

KrNHTE

--~--KINHTEVIMO ToAN CAO

cAP

18g00 18g00
..-

..

4
5 6 7

NGUYEN ToAN

L Y CO BAN ML 2

TC38A5 TC38A5 TC38A5


---~-

CAO

cAp 2

18g00 18g00 18g00

GIAO TII~P KINH DOANH

TUTUaNG

HO

cnt

MINH

TC38A5

04/1012012

Ghi chu: - QJ: cac giang duong : 302, 503 : tai 39 Ham Nghi - Q.I - 56HD2-TD: B001, B002, B003 : tai 56 Hoang Di~u 2, Q. Due - Q7 : tai Truong CDBC CN & QTDN - Duong Trbn Van Tra " Q7

rso

No] Illtiill:

~Cac khoa;
- Phong KT & KDCLDT, QTIS & DV, TCKT; - Van phong; - BBT website; - Luu : Phong E>11O tao,

Trang 6

TRUONG D~I HQC NcAN nANG TP.lICM PHONG DAo T~O


S6: 71 trB-DHNII-PDT

C(>NG HOA XA HOI CHi! NGHIA VI:'::T NAM


D{ic I~p - TV do -Tlanh phuc .

TP.HCM, Ilgay 04 tilting 061101112012

LlCH THI LAN 2 H~ It~I HQC VUA LAM vUA HQC - TiNH HQC

KY II - NAM HQC
s6
TIET

: 2011 - 2012

SIT
1 2
----

TENMON
THUONG M-;\.I Quae TE
..__ . ....

L<1P
TC 35BD

NcAvTHI
23/06/2012 24/06/2012

CIOTHI 17g00

GHICHU

45
~-~

-._

75 75 17g00
--

TIN DVNG NGAN ..rANG _--_---_ .. KE TOAN NGA.N HANG


-------.~~".

--18/0812012
-

..--

3
--_

13g00 -7g00 -7g00 7g00


_.-

4 S 6 7
I

TAl TRO & QUAN

TRJ

DV'

AN
----

.-_---,

60 .._------ -

19/08/2012 15/0912012 16109/2012


.....

KIEM ToAN NGA.N HANG MARKETING NGAN HANG

60 45
_._-

QUAN TRJ KD NGAN HANG TIN Dl)NG NGAN HAt'IG


_.

60 75 75 60 45 60 60 75
r~·.

23/09/2012 TC_3SCT

7g00 17g00 -17g00 17g00


--,,-,_

26/06/2012
28/0612012 25/06/2012 27/06/2012 29/06/2012
"

2 3
---

KE ToAN

NGAN HANG

TAr TRO & QUAN


-~,---,-'-'~'

TR! DT! AN

4
5 6

MARKETING

NGAN HANG

7g00 7g00
.•..

KIEM ToAN NGAN HANG QUAN TRJ KD NGA.N HANG

-_

02/07/2012 TC_35TN 2310612012 24/06/2012


-..

7g00 17g00 17g00 17g00


-----~

1 2
3

KE ToAN

NGAN I-lANG ntr AN

..--~.~--,,-,,-~ 1-·--

TAl TRO & QUANTR!

60 75
' __ "H

TiN DVNG NGAN HANG KIEM ToAN NGAN HANG


."__ ~L~~_·___ ·__ __
---

12/0812012
23/0912012
_---------

4
5 6

60
45
-

7g00 7g00 ---7g00


-~,-

MARKETING

NGAN HANG

2910912012
~---..

-------1·

QUAN TRT KD NGAN HANG THU'ONG MAl QUQe TE

60 45

30/09/2012 0711 0/2012

7g00

Trang 1

STT 1
2

TENMON
THI TRUONG CHUNG KHOAN
--

s6
TIET 45 --._--_._

LOP
TC 35TG

NGAYTHI 23/0612012 24/06/2012

GIOTHI

CHI CHl)

17g00 17g00
... _.c .• _.

....

TAl TRO & QUANTRJ

-_3 4 5 6 7 8 1 2
3 THUONG ~I

mr AN

60 45 75
45

ouoc TE

30/06/2012
____O~._.

17g00
..-.--~'-

TIN DUNG NGAN HANG


---~."'

15/07/2012
12/08120]2 29109/2012 30/09/2012
,--,---

17g00 17g00 7g00


,,~~

MARKETING

NGAN HANG
-,,--

..

---~~

KE ToAN

NGAN HANG
.

75 60 60 60 45 7S 75 60
"

--.---.----~~

QUAN TRJ KD NGAN HANG KIEM ToAN NGAN HANG

7g00
-

07/1012012
TC_35DKLK -23/06/2012

7g00 13g00
,--_.

TAr TRO & QuAN TIt]: rnr AN MARKETING NGAN HANG


-"'-~-'---.. -.-

24/06/2012
--.~----

13g00
-_-

TIN D{jNG NGAN I-IA.NG

29106/2012 3010612012

J3g00
.. _-,

KE ToAN

NGAN HANG

13g00 13 gOO
---,._

5
6

QUAN TRJ KD NGAN HANG


........

14/07/2012
] 5107/2012
_._-'."

,_ .....

KIEM ToAN

NGAN HANG KHOAN

60 45 60 4S
._ «--

J3g00
,,_,

~-

7
I

THJ TRUONG CHUNG

2210712012 TC_36TG

13g00 7g00 7g00 7g00 7g00


.__ .

I-IB THONG THONG TIN QUAN TF


-_ ...

23/06/2012
..--.~~

2 3
,

TAr CHiNH DOANH NGHIJ;:P KINH


"

24/0612012 29/06/2012
-_

TE UfQNG

45 30 30
I

-.-~~--"'--, ~--~. .. ..

..

- ---

KY NANG GT TRONG KINE DOA LU~ T NGA.N HANG KE ToAN TAl cHiNH THJ mUONG pHAN rtcn pHAN THUE H$ THONG THONG TIN QUAN

30/0612012

-----5 6 7 S
1
_---

12/0812012
---

7g00 7g00
---

60
-----

18/08/2012
.. -

TC & DC TAr CHIl\1J TAl CHiNH DN CHiNH DN


---

45

19108/2012 26/08/2012 TC 36TN 1210612012 25/06/2012 26/06/2012


---,,~----

7g00
_ ....

60 60 45

7g00 13g00 13g00 13g00


Trang 2

rtcn TAr

-.---,-----------~-

2 3

60

STT

TENMON KIEM ToAN CAN BAN

SO
TIET

LOP

NGA.YTHI
27/0612012 28/0612012 29/06/2012 02/07/2012

GH1THI 7g00
-- ----.- .

GHICHU

4
5
-----

45 45
60

TIH TRUONG TC & DC TAl CHiNI


-

,._._._·c ___ ._._. _._"c __~~._· ____________ _

·..

..-

..

_._ ..

7g00
7g00
---,---.'_

6 7 1 2 3 4

NGHIJ;:PVV NGAN HANG TM KIEM ToAN DOANH NGl-II(lP LY THUYET XS TK TOAN


"_-'
..

45 45
-'_-_"

7g00 13g00 7g00


_',',--

TC_36KG
_ ..... _---------.

2510612012 26/06/2012 27/06/2012


.. __ .,.

QUANTRJHOC
--

45
-._-

LU~TNGANHANG TAl CHINH DOANH NGHI$P KINH TE LUONG

30

13g00 13g00 7g00


--_- _,_""--'~".-,

45 45
60

28/06/2012
29/06/2012 02/07/2012 16/0712012 18/07/2012

5
6 7 8 1 2
3
--

Hi;: THONG THONG TIN QUAN 11


--~.

7g00
...

THI TRUONG TC & DC TAr CHiNl

45
60

7g00
.... ...-

KE ToAN TAt cHfNH 1


NGUYEN LY KE TOAN
_._
...... _

7g00 13g00
.~-

45
45 45 30

TC_36CT

25/06/2012

QUAN TRJ HOC

26/06/2012
27/06/2012 28/06/2012
..

13 gOO

KINH TE LVQNG
....

13gOO
..._._---

_-

4 5 6 7
8

LUi;i. NGAN HANG T TAl CHINH ouoc TE

_-_

13g00
... _ _.._,,--

---"-_.,._,,

45
60

11/07/2012

13 gOO
'-'.'~.-"

ANHvANCHUYENNGANH NGUYEN LY THONG

16/07/2012
18/07/2012
.--~-""-'----'-'

7g00 7g00 7g00 7g00 17g00 17g00


--"

ICE

45 45
45 60 TC _37TN

TAr cHiNE DOANH NGHIfP THI TRUClNG TC & DC TAr CHiNI DUONG LOI CACH ~NG ANHvAN3 KINHTE VIMO KINHTEVIMO NH~P MON TAl CHINH TIEN DCS

20/07/2012 23/07/2012

9 1 2 3

30/06/2012
31/07/2012 08/07/2012

~----..

.... -,-.""

60 _._._- .-.---~ 45

•..-

17g0a
._---------

4
-_",_,_

45

19/08/2012 09/09/2012
.. -

7g00 7g00
------

n;:

60
-----",

--_ .. _ .. ,-_ .._--

... ".-

Trang 3

SIT
6 7 1 2 3 4 5 NGUYEN

TENMON L Y KE TOAN TE

SO
TIET 45 45 60 60

LOP

NGA.YTHI ]5/09/2012 16/09/2012

GIOTHI 7g00 7g00 17g00 17g00 17g00


-_-

GHI CHl)

ITAI CHINH Quae

DUONG LOt CACH M~NG DCS IANHvAN3 IMO HINH TOAN KINH

TC_37TG

30/06/2012 01/07/2012 08/07/2012 15109/2012 19/08/2012 16/09/2012 23/09/2012

IT

45 45 45

KINHIT

VI MO

7g00 7g00 7g00 7g00 7g00 7g00

KINHTEVIMO INGUYEN L Y

6
7 1 2 3 4 5

KE ToAN cHfNH
TrEN

45

NH~P MON TAr NHUNG !ANlIVANl KlNHTEVI !KINH MO VI MO

'IE

60 47 45 45 45 30 65 30 45 65 45 47 30 30 45 TC38TG TC38_VL

NGUYEN L Y CB M-L 2

25/06/2012 26/06/2012 27/06/2012 28/06/2012 02107/2012 1110712012 1210712012 16/07/2012 30/0612012 22/0712012 05/08/2012 08/0912012 09/09/2012 15/09/2012

-----7g00 13g00 13g00 7g00 7g00 7g00 17g00 17g00 17g00 13g00 7g00 7g00

__

IT

GIAO TJ:EP KlNH DOANH DUONG ToAN

6 7 8
1

Lor

eM

eVA Des
2

CAO

cAp

L Y THlJYET

XS TK ToAN

IDUONG LOI CM CUA DCS ITV' WONG NGUYEN

2 3
I~

HO

CHi MINH

L Y CO BAN eN ML 2

4
.~-_.--.-_--

IToAN CAO

cAP

..-.i _"~£",:N(f:P~~I:~~":-. -----1i


KINHTEVIMO

7
8
9

KINI--l TE vi MO
IANHvAN ILY TIIUy{n 1 xs TK ToAN

45
45
45

16/09/2012
2210912012 23/09/2012

7g00
7g00 7g00

Trang 4

STT
I

TENMON KINHTEVIM6
--,-,-- ... _-"

s6
TlET

UJP TC38TN

NGAYTHI
23/06/2012

GIOTHI

GHICHU

45
.. -~.

17g00
--------

2
3

KINHTEVIM6
C' __ C ____ '. __

45 30
--

24/0612012
30/06/2012 21/07/2012 26/08/2012 25/0912012
-_._. __ ..

17g00 17g00
_

c._

ToAN CAO TV nf6NG

cAp 2 I-IO CHi MINH

...

4 5
6

45
---,,-_

13g00
... .....

Dln':lNG U~H CACH Iv1t;\NGDes


.. _- .._.,---

65 47 45
__ ~.r

7g00
-----

NGUYEN L Y
-_._ ...

co BAN CN ML

13gOO
-~

7
8

ANHvAN

26/09/2012 23/09/2012

7g00
~-

---

L Y THlJY:ET XS TK ToAN

45

7g00

No'; Ilhiill: - Cac khoa; - Phong KT & KDCLDT, QTTS & DV, TCKT; - Van phong; - BBT website; - L1Ill : Phong Dao tao,

PHONG DAa T ~O

Trang 5