You are on page 1of 5

PENUBUHAN, PENDAFTARAN DAN FUNGSI KESATUAN SEKERJAPENDAHULUAN Penubuhan kesatuan sekerja kepada pekerja-pekerja sesebuah majikan adalah dibenarkanmengikut

Akta Kesatuan Sekerja 1959. Penubuhan Pertubuhan ini adalah mengikut :-i ) A r t i k e l 1 0 ( 1 ) ( c ) Perlembagaan Malaysiai i ) K o n v e n s y e n I L O N o . 9 8 iii)Seksyen 8 dan 9 Akta Kesatuan Sekerja 1959 Sesebuah kesatuan sekerja perlu didaftarkan bagi membolehkannyamenikmati keistimewaan sebagai sebuah kesatuan sekerja yang sah. PROSEDUR MENUBUH KESATUAN SEKERJA Wakilwakil pekerja hendaklah memanggil seberapa ramai pekerja untuk mengadakanmesy uarat penubuhan iaitu bertujuan memilih Ahli Jawatankuasa Penaja, sementaramenun ggu kelulusan penubuhan daripada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS). BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 Bagi tujuan ini jumlah kehadiran tidak dihadkan tetapi perlu seberapa ramai yang boleh.agenda mesyuarat penubuhan mestilah memenuhi perkara-perkara seperti berikut :i)Melantik Pengerusi Sementara dan Pencatat Minit ii) Membincangkan secara ringkas tujuan penubuhan kesatuan sekerja iii) Menetapkan skop keahlian kesatuan sekerjai v ) M e n e t a p k a n k a d a r y u r a n m a s u k dan yuran bulanan v) Menetapkan nama dan alamat berdaftar kesatuan sekerja vi) Membincangkan dan meluluskan peraturan-peraturan kesatuan sekerjav i i ) M e l a n t i k A h l i J a w a t a n k u a s a y a n g t e r d i r i d a r i p a d a P e n g e r u s i , S e t i a u s a h a , Bendahari dan empat (4) orang Ahli Jawatankuasa. Mereka ini boleh dipilihdengan cara angkat tangan. Syarat-syarat untuk menjadi pegawai mengikutseksyen 26 dan seksyen 28 Akta Kesatuan Sekerja 1959 ialah :-a ) S e o r a n g w a r g a n e g a r a M a l a ys i a BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 b) Telah bekerja bagi tempoh lebih daripada satu (1) tahun dalam manaestablishment, trade, pekerjaan atau industri di mana kesatuan sekerja ituada kaitan; c) Tidak pernah menjadi ahli eksekutif mana-mana kesatuan sekerja yangmana pendaftarannya telah dibatal atau ditarik balik di bawah seksyen15(1)(b)(iv),(v) atau (vi) atau di bawah manamana undang-undang yangtelah dimansuhkan;d)Tidak menjadi seorang pegawai atau pekerja sesuatu parti politik; e) Tidak pernah disabitkan oleh mana-mana mahkamah undang-undangmengenai pecah amanah, pemerasan atau intimidasi atau suatu kesalahanyang pada pendapat Ketua Pengarah

menjadikannya tidak layak untuk menjadi sebagai pegawai kesatuan sekerja itu atau;f ) D i a b u k a n seorang bankrapv i i i ) L a i n - l a i n H a l BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 i x ) P e n u t u p PROSEDUR MENDAFTAR KESATUAN SEKERJA Setelah mesyuarat penubuhan dijalankan dan perlantikan Ahli Jawatankuasa Penaja dibuat,maka Setiusaha Penaja berkenaan hendaklah mendaftarkan kesatuan sekerja te rsebut diJabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS) tidak lewat dari tiga puluh (30) hari selepasmesyuarat penubuhan tersebut. Dokumen-dokumen yang perlu diserahkan kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS) adalah seperti berikut :i ) B o r a n g P e r m o h o n a n ( B o r a n g B ) e m p a t ( 4 ) s a l i n a n i i ) S u r a t p e r m o h o n a n d u a ( 2 ) s a l i n a n i i i ) M i n i t M e s y u a r a t P e n u b u h a n d u a ( 2 ) s a l i n a n i v ) S e n a r a i p e k e r j a y a n g h a d i r d u a ( 2 ) s a l i n a n v)Senarai p ekerja yang menyokong penubuhank e s a t u a n s e k e r j a d u a ( 2 ) s a l i n a BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 v i ) B u k u P e r a t u r a n B e r c e t a k s a t u ( 1 ) n a s k a h v i i ) B o r a n g P r a e c i p e b e r s e t e m h a s i l R M 3 0 . 0 0 - s a t u ( 1 ) s a l i n a n Sepanjang proses penubuhan dan pendaftaran ini sehingga diluluskan oleh pihak Jabatan HalEhwal Kesatuan Sekerja (JHEKS), pihak Ahli Jawatankuasa Penaja tidak dibenar kanmengutip sebarang yuran bulanan, yuran khas atau yuran pendaftaran dari pekerja kecualimendapat kebenaran Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Semasa proses ini ber laku juga pekerja boleh mengisi borang keahlian dan tidak perlu membayar sebarang yuran. PENGESAHAN PENDAFTARAN KESATUAN SEKERJA Setelah disemak semua dokumen yang diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatu anSekerja (JHEKS), maka mengikut peruntukan Akta Kesatuan Sekerja 1959 Seksyen 13 (SijilPendaftaran) akan dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS) sebagai p e r a k u a n p e n d a f t a r a n s e c a r a s a h . S e l e p a s m e n d a p a t p e r a k u a n i n i , m a k a p i h a k A h l i Jawatankuasa Penaja hendaklah memanggil satu Mesyuarat Agong Kali Pertama untuk membuat perlantikan Ahli Jawatankuasa Tetap yang mana semua pekerja yang telah

mengisi borang keahlian hendaklah dijemput dan korum mesyuarat hendaklah melebihi daripada jumlah keseluruhan ahli. ENGIKTIRAFAN KESATUAN SEKERJA OLEH MAJIKAN Langkah seterusnya setelah mendapat pengesahan pendaftaran, mengikut peraturan AktaPerhubungan 1967 Seksyen 9 (Tuntutan Bagi Pengiktirafan), p ihak kesatuan sekerjahendaklah menghantar surat permohonan pengiktiran kepada majikan dengan melampirkan perlembagaan kesatuan sekerja, senarai nama Ahli Jawatankuasa dan se narai ahli untuk r u j u k a n p i h a k m a j i k a n d a n m e n g h a n t a r s a l i n a n k e p a d a p i h a k J a b a t a n P e r h u b u n g a n Perusahaan. Bagi tujuan ini, pihak majikan hendaklah me mberi pengiktirafan kepadakesatuan sekerja dalam tempoh dua puluh satu (21) hari, sekiranya tiada alasan untuk tidak membuat pengiktirafan tersebut. Jika sebaliknya, pihak Majikan hendaklah memberitahusecara bertulis alasan-alasan mengapa pengiktirafan tidak diberikan. PERUNDINGAN KOLEKTIF DAN PERJANJIAN KOLEKTIF ( PERJANJIANB ERSAMA) Setelah mendapat pengiktirafan daripada majikan mengikut peraturan Akta PerhubunganPerusahaan 1967 Seksyen 13 (Perundingan Kolektif), pihak kesatuan sek erja bolehlahmempelawa pihak majikan secara bertulis untuk memulakan rundingan kolektif tersebutdengan mengemukakan buku cadangan perjanjian kolektif tersebut. Pihak majikan yangmenerima pelawaan daripada kesatuan sekerja hendaklah menjawab penerimaan ini secara bertulis dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh penerimaan. etelah persetujuan penerimaan pelawaan dibuat oleh majikan, maka dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh persetujuan tersebut pihak majikan dikehendaki memulakanrundingan kolektif berkenaan. Mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 19 67 Seksyen13(2A) Suatu usul bagi suatu perjanjian kolektif boleh menyediakan satu atau lebihdaripada yang berikut :a)Peruntukan untuk latihan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahua n pekerja-pekerja; b)Peruntukan bagi suatu kajian semula tahunan sistem upah; danc)Peruntukan bagi suatu sistem ganjaran yang berdasarkan prestasi.Selain daripada usul berkenaan pihak kesatuan boleh mencadangkan perkara-perkara seperti berikut :-a)Kemudahan pekerja dan keluarga pekerja dari sudut kebajikan seperti kemudahan perubatan, khairat kematian dan lain-lain; BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 b) Kemudahan cuti seperti cuti rehat, cuti sakit, cuti tanpa rekod,cuti ehsan dansebagainya; dan c) Kemudahan pinjaman seperti pinjaman kenderaan, perumahan, pembeliankomputer dan lainlainA k t a P e r h u b u n g a n P e r u s a h a a n 1 9 6 7 S e k s ye n 1 3 ( 3 ) j u g a m e n ya t a k a n w a l a u a p a p u n peruntukan subseksyen (1), tiada kesatuan sekerja boleh memasukkan ca dangan yang berhubungan dengan perkara-perkara berikut :-a)Kenaikan pangkat oleh majikan terhadap mana-mana pekerja dari kategori ataugred yang lebih rendah kepada kategori atau gred yang lebih tinggi; b)Pertukaran pekerja oleh majikan dalam profesion perniagaan,

perdagangan ataukerja dalam organisasi majikan, dengan syarat apaapa pertukaran itu tidak menyebabkan perubahan yang merugikan pekerja berhubungan dengan terma-terma pekerjaannya; c) Pengambilan mana-mana pekerja oleh majikan yang dia boleh melantiknyasekiranya ada kekosongan dalam organisasinya; BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 d) Penamatan perkhidmatanperkhidmatan pekerja oleh majikan dengan sebabt e r l a m p a u l e b i h p e k e r j a a t a u d e n g a n s e b a b p e n yu s u n a n s e m u l a p r o f e s i o n , p e r n i a g a a n , p e r d a g a n g a n a t a u k e r j a m a j i k a n a t a u k r i t e r i a b a g i p e n a m a t a n tersebut;e ) M e m e c a t d a n m e n g e m b a l i k a n s e m u l a p e k e r j a a n b a g i s e s e o r a n g p e k e r j a o l e h majikan;f)Penyerahakkan atau pengutukan tugas-tugas atau tugas khas kepada pekerja oleh majikan yang selaras atau sesuai dengan terma-terma pekerjaannya;Dengan syarat bahawa tiada apaapa juapun dalam subseksyen ini bolehmelarang kesatuan sekerja pekerja-pekerja untuk menimbulkan persoalan- persoalan yang bersifat umum berkaitan dengan prosedur-prosedur kenaikan p a n g k a t p e k e r j a t a n p a m e n g i r a b a h a w a p e r s o a l a n i t u t i d a k m e n j a d i sebahagian daripada cadangan tersebut dalam manamana perbincangandengan majikanmajikan (sama ada perbincangan itu berlangsung dalam perundingan kolektif atau tidak). BSMH2013 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA S123705 PERJANJIAN KOLEKTIF A k t a P e r h u b u n g a n P e r u s a h a a n S e k s ye n 1 4 ( P e r j a n j i a n K o l e k t i f ) m e n ya t a k a n s u a t u perjanjian kolektif hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam perjanjian itu atau oleh orang-orang yang diberi kuasa bagi pihak tersebut. Setelah semuanyatelah lengkap dilaksanakan, maka Akta Perhubungan Perusahaan Seksyen 16 (PenyimpananPerjanjianPerjanjian Kolektif) menghendaki satu salinan perjanjian kolektif didaftarkankepada Pendaftar Mahkamah Perusahaan dan dalam tempoh tiga puluh (30) hari, Pendaftar hendaklah membawa perjanjian itu kepada perhatian mahkamah untuk men dapatkan perakuan. Selagi perjanjian kolektif ini tidak diserahkan kepada Pendaftar dan tidak m e n d a p a t p e r a k u a n p e n d a f t a r a n , m a k a i a n y a d i a n g g a p t i d a k s a h d a n t i d a k b o l e h digunapakai. KESAN PERJANJIAN KOLEKTIF Akta Perhubungan Perusahaan Seksyen 17 (Kesan Perjanjian Kolektif) menyatakan suatu perjanjian kolektif yang telah diberi perakuan oleh mahkamah hendaklah disifatkan sebagaisuatu award dan hendaklah mengikat ke atas ;a) Pihak-pihak dalam perjanjian termasuk dalam manamana kes apabila suatu pihak itu adalah kesatuan sekerja majikanmajikan, kesemua ahli kesatuan sekerja yang perjanjian itu berkaitan dan pengganti, pemegang serah hak atau penerima pindahan mereka; dan b ) K e s e m u a p e k e r j a y a n g b e k e r j a a t a u k e m u d i a n n y a d i a m b i l b e k

e r j a d a l a m pengusahaan atau sebahagian daripada pengusahaan di mana perjanjia n itu berkaitan.Bermula dari tarikh tersebut dan bagi tempoh sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjiankolektif, hendaklah menjadi syarat tersirat kontrak di antara pekerja-pekerja dengan majikanyang terikat dengan perjanjian itu bahawa kadar-kadar upah yang hendak dibayar dan syarat-syarat pekerjaan yang hendak dipatuhi di bawah kontrak hendaklah menurut perjanjian itumelainkan dipinda oleh perjanjian terkemudian atau oleh keputusan mahkamah.Setelah kesemua peringkat proses tersebut diselesaikan, yang mana perjanji an kolektif berkenaan digunapakai, maka pihak majikan dikehendaki mencetak salinan buku perjanjiankolektif tersebut dalam versi Bahasa Malaysia untuk diedarkan kepada semua pekerja tidak mengambil kira samada pekerja berkenaan menjadi ahli kesatuan sekerja atau tidak kerana buku perjanjian kolektif yang telah diterimapakai akan meliputi kesemua pekerja di bawahskop perjanjian kolektif tersebut. Disamping itu pihak majikan bersama kesatuan sekerja juga dikehendaki mengadakan sesi penerangan dan penjelasan mengenai buku perjanjiankolektif tersebut kepada semua pekerja.