)) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ

))
DeLe …eoMees”OŸeeŸe:
¤rr¦rarr +rªªrrªr rr ¦ +rªtr rr >rr rr ¦r¢r ªr ªrrt-ªrrt ªrrr r` aªrr ºrr r` rr¦.
+r¤r ªr! rr tr ªrr tªr=rr r` ¤rtr tr ªr a arr. tr t r` trªrrªr ªr rrrrr rr¦+rr a arr ªrªrr
r +rr t ªr +rr` ªrrªr rr rr¦r s a ar trrr ¦ªrr) rr ªr trrr tr . ªr ªr-r tr +rr t ªr arªr tr
rr a ar ¤rrªr rr¦r tr rr+r r · r` rr¦ªtr +rªrªªr +rr` -r¦ rr ¦ zrtr +rºrr tr rr t +rr` trr` t-r¦
+rªªrªr rr¦rr >rar r` ªrartªr ªr rrrªr . r` ªrtªtrt tr rrªrrtrªrtr rr t r` -rªtrªr rr ¦ zrtr
ar rr¦ strr trrr¦rt ¤r trr tr ªr a arr. rr trtªror a arªr rr ¦ r` rr¤. tr-ªr tr trrorrtr
¤rrªrªr rr¦ r`rrªr +rrt trªrrr rr¦tªr rr¦ r`rr¤ +rr trrr+r r) +rtrŠ +r¤rªr!
r` ªrtªtrt rr tr rr r` -rªtrªr rr¦t. +r-r¦ ªrªr) +rªªrrªr rr ¦ +rªtr rr sªrr ªr rr¦rr ºrr.
+r¤rªr! tr rrt rr zrtr r`ªrªrrr`ttr r`rr¦ªr ªrªr rr¦rr rr¦r rr¦t) ‘rrtrrtrrŠ’ ‘rrtrrtrrŠ’ ‘rrtrrtrrŠ’ ‘rrtrrtrrŠ’ ‘rrtrrtrrŠ’ +rr`rrtr
rrt rrtrªr¢r rrrr¦t rr¦t) +rªrªªr +rr`-r¦ rr strrr¦r trrr`rtr rr¦r rrrªªrrr r) str
rrt +r¤rªr rr¦r trrªr tªrr+rrr`ªrrr¦ ºrr r`rr¦ ¤rr +rªªr-r¦ +rort rr¦r srrrtrªrr
rr¦ttr r +rr t ¤rr trªr ¢r +rrrrrr¦r srrrtrªrr rr¦ttr r . sªr ar ªrr rr >r ‰ rr¦r ªr r ?
ªrrr str trrªr rr¦r +r¤rªr ªr trrtrtr ªrrt sarªrr r) +rªªrrªr trrªr rr
strªr rr¦rr ºrr r` rr¦. +rªrªrªr ! ªrr` a r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr rr¦r +rrr orr trr aªrªrr ªr
+rrrrrr¦r >r ‰ rrrªªr r . trr +rrrr rr sr +rªr rr¦t rr¦rrr rr rrªrr rrªrrtr r ? str rrt
>rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr ºrr - +r¤r ªr! r` ªrrrr¦rrr rr¦rr rrrªr +r-ør rrªr -rrr -rrªrrrrªr .
ar ªrr rr ¶r` ¤ªrr tr rr¦rr trr rr¦tªrr rr rr z ªrr) strªr rrt +rr ¤rr sr` ª¢ªrr rr¦r ra
tr tr rr¦rr¦t rrªr tr r` ªrrrªrr rr¦r trrt¢r rr¦ttrr r ªrr ar+rr-rrtr r . -rrªrr ªrrr .
+rtrŠ +r¤rªr! tr rr¦rr rr¦t) rr¦rªr-trr rr¦rr rr¦t? trr ‘r`ªrªrtr rr¦× rr¦rr ‘r`ªrªrtr rr¦× rr¦rr ‘r`ªrªrtr rr¦× rr¦rr ‘r`ªrªrtr rr¦× rr¦rr ‘r`ªrªrtr rr¦× rr¦rr
tªrrr ’ tªrrr ’ tªrrr ’ tªrrr ’ tªrrr ’- r` ªrªrr r` ttr r` rr¦ªr r ¤ rr¦rr rr¦r rr¦t) r` ªrªrr r` ttr rr¦rr rrªrr r ? trr ªrtrrªrr
- ªr-r rr¦r trr` ›r¦ªrr rr ¤rr¦rrrªr rr¦rr r ) ªr-r rr¦r r` ªrr` ªr ªrtrrªrr. ¤rr +rrtrªrªrr-
r`-rªtrªr rr¦r r`ªrr`ªr-r`ªrrrrr r. rrtrr rr trªrrr r`arrrªrªrrrrr trr`›r¦ªrr r) ¤rªr
r`ªrrrr¦rrr rr¦rrrrrªr +rrt -rrªrrrrªr arªrr rr rr rr¦rr rr¦tªrr r. ªr-rrºr rr¦rr
rr¦tªrr r. r`›r¦ªrr ¤rr¦ rr r trr +rªtrt rr¦trr? +r-r¦ rr¦rrr rr¦r trrrrr¢r rr¦trr¦
s¤ rr¦ +rrr`>rtr rrrr¦t ªr-rrºr rr¦rr rr trªr-r rrtrr r. trr atrtr trraªrªrrªrr
+rrrªrr rrr` -r¦ rr¦r trrrsrrr¦t (+rrrªr +rtr tr ` strr rr¦rr rr trªr -r rr trr r ) rr tr
>rrr rr¦ttrr r )
+rªªrrªr rrr-r rr +r¤rªr ªr rrªrŠ trrªr r`rr¦ªrr - +rªrªrªr! +rrrr rr¦+rr
trr aªr-rrrªªrrr tr rr¦rr rr¦tªr rr¦r trrr trr rr¦ttr r . trr rr¦+rr trrrrr ¢r-rrrªªrrr
tr r`ªrrrr¦rrr rr¦rrªrrªr rr¦r trrrtrr rr¦ttr r - sªr arªrr rr >r‰ rr¦rªr r? ªrrr
trrr¦ +r¤rªr trrrsr -rrr¦r ºrr r`rr¦ rr¦rr arªrr ¶r`¤ªrr tr rr¦tªrr rrªrr r`rr¦t +rr
arªrr rr >r‰ rrrªr ªrr -rªrªrr -rrrtrr r) >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr - +r¤rªr! arªrr rr
¶r`¤ªrr tr rr¦rr rr trªr-r rrªrªrrrr rrsrrr¦r rr trrrtr rrtr r· r`rr¦ªtr trraªrrrrªr
rr¦r +rrrorr r`ªrrrr¦rrr rr¦rrrrrªr >r‰ r) r`ªrrrr¦rrr rr¦rrªrrªr rr¦r +rªr‰rªr r`rr¦ªr
r`ªrªrr ªr rr¦rs ªrrªrr rrtrr r +rrt ªr -rrªrr) trraªrªrrªr arrr¦t r. strrr
rr¦r` aªrrsªrr +rr` ªrrr¦ r )
ªrrr trr trtr ªrrt +r¤r ªr ªr ªrrr trrªr tarr r` rr¦. +rªrªrªr ! +rrrrrr +rªrªªr
+rr`-r¦ tr rrªrªrªrrrr +rrt +rªªr-r¦ +rort rr¦r srrrtrªrr rr (trraªrrrrªr tr`
rrªrªr ªrrrr sªr ar ªrr rr >r ‰ rr¦r ªr r ?
+r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r
¤ªr trtrtrªr-r¦r ªr +r-r¦rttªrr rrªrrrrtrtr) ¤ªr trtrtrªr-r¦r ªr +r-r¦rttªrr rrªrrrrtrtr) ¤ªr trtrtrªr-r¦r ªr +r-r¦rttªrr rrªrrrrtrtr) ¤ªr trtrtrªr-r¦r ªr +r-r¦rttªrr rrªrrrrtrtr) ¤ªr trtrtrªr-r¦r ªr +r-r¦rttªrr rrªrrrrtrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr -rrrªrortrrªªr-r¦ trrrr rr¦ ªrrªrr`ªr-rrrrŠ))º)) ªr -rrrªrortrrªªr-r¦ trrrr rr¦ ªrrªrr`ªr-rrrrŠ))º)) ªr -rrrªrortrrªªr-r¦ trrrr rr¦ ªrrªrr`ªr-rrrrŠ))º)) ªr -rrrªrortrrªªr-r¦ trrrr rr¦ ªrrªrr`ªr-rrrrŠ))º)) ªr -rrrªrortrrªªr-r¦ trrrr rr¦ ªrrªrr`ªr-rrrrŠ))º))
‘¤ªr ’ +rºrr tr str trrr¦rt ¤rr +r+rr -+r+rr +rrrrªr r` ªrr` ªr ªrtrrªrr r . ar rr¦
strr r`ªrr`ªr rr¦ +rªrtrrt +rªrªªr +rr`-r¦ tr ¤rr +rrrrrr¦r rrt¢r rrrr¦t. +rrrrtr
r` ªrtªtrt tr ªr -r¦ rr rr¦t +rrrrrr¦r +rrrr trrr¦rt srrrtrtr r +rr t a trt ¤rr +rrrrrr¦r
rrt¢r ªr rrrr¦t. tªrtrªªr =rr tr +rrrªr +rtrtr strr +rorªr +rrt +rªªr-r¦
tªr=rr rr¦r srrrtrªrr rr¦ttr r r`¤rtrrr +rrrr +rr r`tºrtr r. sªr arªrr trrr¦rt rr¦
+r-r¦r rr +rr` ªrrr¦ s-rrr ªrr ªrªr -rr rr¦r ªr r ? str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr-
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
rrªªrrªrrªr rrªrr ªr rrr r`ªrtªrªr-r¦r srrrtrtr) rrªªrrªrrªr rrªrr ªr rrr r`ªrtªrªr-r¦r srrrtrtr) rrªªrrªrrªr rrªrr ªr rrr r`ªrtªrªr-r¦r srrrtrtr) rrªªrrªrrªr rrªrr ªr rrr r`ªrtªrªr-r¦r srrrtrtr) rrªªrrªrrªr rrªrr ªr rrr r`ªrtªrªr-r¦r srrrtrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
>raªrr rrtªrrrrtrrttr rr ªr-r¦trrrr rrtrrŠ))¤)) >raªrr rrtªrrrrtrrttr rr ªr-r¦trrrr rrtrrŠ))¤)) >raªrr rrtªrrrrtrrttr rr ªr-r¦trrrr rrtrrŠ))¤)) >raªrr rrtªrrrrtrrttr rr ªr-r¦trrrr rrtrrŠ))¤)) >raªrr rrtªrrrrtrrttr rr ªr-r¦trrrr rrtrrŠ))¤))
+r¤rªr! rrsrrr rrªr rr¦r ¤rr¦rrr rr¦trr¦ r`ªrtªtrt rrsrtr trªr-r¦ r¤ ¤rr
+r-r¦¤rªr rrtrr tr trrªrªªr tarªr ªrrrrr >r ‰ >rar tr ªr -r¦ rr rr¦t rr sr +r¤rtr r .
ªr rr sr ªrr r` ªrªrr rr +rr +rr` tr s-rrr ªrr ªrr rrrªªr r )
ªr tªrortrrr`ªrarªrrrªªr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tªrortrrr`ªrarªrrrªªr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tªrortrrr`ªrarªrrrªªr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tªrortrrr`ªrarªrrrªªr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tªrortrrr`ªrarªrrrªªr-r¦ rrªrrrrtrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trªrªrªrrrr`-rªtªr -r rr¦štºrrr-rrr ªrªrrr))-)) trªrªrªrrrr`-rªtªr -r rr¦štºrrr-rrr ªrªrrr))-)) trªrªrªrrrr`-rªtªr -r rr¦štºrrr-rrr ªrªrrr))-)) trªrªrªrrrr`-rªtªr -r rr¦štºrrr-rrr ªrªrrr))-)) trªrªrªrrrr`-rªtªr -r rr¦štºrrr-rrr ªrªrrr))-))
trr`ªrªrrªrr`ª¢ªrrrrrr trªrªr trrrªraªrŠ) trr`ªrªrrªrr`ª¢ªrrrrrr trªrªr trrrªraªrŠ) trr`ªrªrrªrr`ª¢ªrrrrrr trªrªr trrrªraªrŠ) trr`ªrªrrªrr`ª¢ªrrrrrr trªrªr trrrªraªrŠ) trr`ªrªrrªrr`ª¢ªrrrrrr trªrªr trrrªraªrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
tr trrrrªrr`ªtr rrrrrªr trªr+rtrr`rtr ttrrŠ))×)) tr trrrrªrr`ªtr rrrrrªr trªr+rtrr`rtr ttrrŠ))×)) tr trrrrªrr`ªtr rrrrrªr trªr+rtrr`rtr ttrrŠ))×)) tr trrrrªrr`ªtr rrrrrªr trªr+rtrr`rtr ttrrŠ))×)) tr trrrrªrr`ªtr rrrrrªr trªr+rtrr`rtr ttrrŠ))×))
¤rr rr ×rr sr` ª¢ªrr rr ¦ trrr arªr rr¦r +rrrr trrr¦rt tr ªrtr rr¦trr ¦ rrªr-ªr r` a
rr¦ r`-rªtrªr tr +rtªrªtr rrt trªrªªrrrrr. +rrr¦ºrªrrªr tªr=rr. trar ¤rr¦ttr
trªrªrrrr. r`ªrtªr. +r-rrr. +rªªr-r¦. +rrrr¦rttr`rtr +rrt +rr`ªrªrrrrr ªrzr rr¦r
srrrtrªrr rr¦ttr r. trrrr¢r +rtrr rr¦ r`rtr rr rrªr r¤ +rrt trªr rr trrrrªr
+rrªrªrrrr ªr ªrr ªrr +rr rr sr rr trrrtr rr tr r ) ªr zr rr ¦ srrªr -r¦ r` ªrrr rr¢r rr srtr
r` +rªr ªrrr r · r` rr¦ªtr -
rr rr rrr :r` ªrrr¦trtttr rrrrrªªr-r¦rtr-r¦-r trtrrrr ) rr rr rrr :r` ªrrr¦trtttr rrrrrªªr-r¦rtr-r¦-r trtrrrr ) rr rr rrr :r` ªrrr¦trtttr rrrrrªªr-r¦rtr-r¦-r trtrrrr ) rr rr rrr :r` ªrrr¦trtttr rrrrrªªr-r¦rtr-r¦-r trtrrrr ) rr rr rrr :r` ªrrr¦trtttr rrrrrªªr-r¦rtr-r¦-r trtrrrr ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rªªr-r¦r r`r ªrr`traŠar arªrr`ztªrrrªrtr))¤)) +rªªr-r¦r r`r ªrr`traŠar arªrr`ztªrrrªrtr))¤)) +rªªr-r¦r r`r ªrr`traŠar arªrr`ztªrrrªrtr))¤)) +rªªr-r¦r r`r ªrr`traŠar arªrr`ztªrrrªrtr))¤)) +rªªr-r¦r r`r ªrr`traŠar arªrr`ztªrrrªrtr))¤))
sªr +rªªr-r¦ rrtrrrtrrr rr +rrtr-r¦ r ¤ r` -r-rªrrrr rr ×rrr rr ¦ trrªrªr rr rr rr rr
r` ªrrr rr r · rrªrr r` rr¦ a rrr` +rrrrr` ªrªrr tr +rªªr-r¦ r` ªrrrªrrr¦ ªrr` tr a Šarrr ªr rr¦ trrrtr
rr¦r ¤rrtrr r ) ¤rªr trrr¦ a r rr¦r +rrªr r . trªr trrr¦ +rªªr-r¦ rr¦r trrr` rtr a rrr¦t r )
ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r traªr× ºr) +rªªr-r¦ rrtrrrtrrr sªrrr ªªr-r¦ ºrr) ªr
rr¦rtr r r`rr¦ rrrrrr×rr rr¦r rrt¢r ªr rrrr¦t ¤rr trrªrrr¦ +rrrªrr rrr`-r¦ trrrsrtr
r ¤ +rrªr ªr otrr r r` rr¦ rr str +rªrtºrr rr r . +rrªr str +rªrtºrr rr ¤rr= ªrr. rr
+rrrªr rr +rªªr-r¦ rrtr t rr¦r trrrtr rr = ªrr. ªrr rr tr rr =rr rr ªrr. rr ªrrr r )
str trrr¦rt trr-rtr. trrr`rtr rr¦r trtrrorr ªr rr¦trr¦ +rrrªr rrtrt rr¦r rr ‘trr:r’
rr¦rªr rrªrtrr r) ªrrr str rrrªr rr trªrtr ªrzr ªrrªrr r) ªrr ‘aŠarrrrªrrr
+rrrr+rtrrr ’ rr rr rr rr-r` rr¦trr¦t ar zr rr ¤rrtrr r ) r` rr¦ªtr ¤rr rr tr rrt¢r rr rr¦t
-rrrtrr r ªrr-
ªr tr trªrrr`¢r rr¦rrrr`¢r rrr`ªr trªªªrtªr rrtrrtrŠ) ªr tr trªrrr`¢r rr¦rrrr`¢r rrr`ªr trªªªrtªr rrtrrtrŠ) ªr tr trªrrr`¢r rr¦rrrr`¢r rrr`ªr trªªªrtªr rrtrrtrŠ) ªr tr trªrrr`¢r rr¦rrrr`¢r rrr`ªr trªªªrtªr rrtrrtrŠ) ªr tr trªrrr`¢r rr¦rrrr`¢r rrr`ªr trªªªrtªr rrtrrtrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rªrªªrªrªr ªrrªrªr rrr ªªrrªrªtr srrrtrtr))º)) +rªrªªrªrªr ªrrªrªr rrr ªªrrªrªtr srrrtrtr))º)) +rªrªªrªrªr ªrrªrªr rrr ªªrrªrªtr srrrtrtr))º)) +rªrªªrªrªr ªrrªrªr rrr ªªrrªrªtr srrrtrtr))º)) +rªrªªrªrªr ªrrªrªr rrr ªªrrªrªtr srrrtrtr))º))
¤rr rr t rrtrªr¢r rr rr¦t trrrr ¢r rr¦rrr +rºrr tr +rrtrªrªrr rr¦r rr srrr +rrr ¢r
rr¦trr ¦ +rªrªªr +rrªr tr ªrr ªr +rºrr tr +rrtrªrªrr trr` ›r¦ªrr rr ¦ zrtr r` ªrtªtrt r` -rªtrªr
rr¦ttr r ¤ +r¤rtr r -
trrrrrrr trrratrr rrtªrtrtrrttrrªrtrtr) trrrrrrr trrratrr rrtªrtrtrrttrrªrtrtr) trrrrrrr trrratrr rrtªrtrtrrttrrªrtrtr) trrrrrrr trrratrr rrtªrtrtrrttrrªrtrtr) trrrrrrr trrratrr rrtªrtrtrrttrrªrtrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rªrrr`rr ªrr`-rtrtrrrºr rrªªrrªrr`rrtr-rtrtrrrr ))»)) +rªrrr`rr ªrr`-rtrtrrrºr rrªªrrªrr`rrtr-rtrtrrrr ))»)) +rªrrr`rr ªrr`-rtrtrrrºr rrªªrrªrr`rrtr-rtrtrrrr ))»)) +rªrrr`rr ªrr`-rtrtrrrºr rrªªrrªrr`rrtr-rtrtrrrr ))»)) +rªrrr`rr ªrr`-rtrtrrrºr rrªªrrªrr`rrtr-rtrtrrrr ))»))
rr¦ªrrr rrsrrr r`-r-r rrªrrªrªrrrr sªr +r-r¦r rr¦r rr rrrrr rr rrtªr=rr
tr trrt-trrªrt tr sart rr¦tªr ªrrrrr rr trr r ) str trrr¦rt r` -r-r rrªrrªr rr¦r tr t¢rr
+rr t r` ªrr` ªr rrt ªrr ªr +rt trrr¦rrr zrrrtr r -
rrªªrªr rrªr +rrªrttªr rrr`ªr ªrr`a r`ªrªrrrªr) rrªªrªr rrªr +rrªrttªr rrr`ªr ªrr`a r`ªrªrrrªr) rrªªrªr rrªr +rrªrttªr rrr`ªr ªrr`a r`ªrªrrrªr) rrªªrªr rrªr +rrªrttªr rrr`ªr ªrr`a r`ªrªrrrªr) rrªªrªr rrªr +rrªrttªr rrr`ªr ªrr`a r`ªrªrrrªr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
r`ªrªrr`trrªrr`tr rrªªrªr +rtr =ªªr ªr trrrªrŠ))¿)) r`ªrªrr`trrªrr`tr rrªªrªr +rtr =ªªr ªr trrrªrŠ))¿)) r`ªrªrr`trrªrr`tr rrªªrªr +rtr =ªªr ªr trrrªrŠ))¿)) r`ªrªrr`trrªrr`tr rrªªrªr +rtr =ªªr ªr trrrªrŠ))¿)) r`ªrªrr`trrªrr`tr rrªªrªr +rtr =ªªr ªr trrrªrŠ))¿))
strr`rrªr +r¤rªr! tr rrsrrr rrªr rrªrr. rrsrrr rr ªrr`a rrªrr) strrr¦
srrtrªtr tr rrsrrr rr r`ªrªrrtr rr¦tªrr. strrr rr¦ø +rr trrrªr ªrrr r) rrªr +rrt
ªr r` a +rr ªr rrªrr trrr ¦. trªr? (+r¤r ªr ªr rrr ø rr¦rr +rr ºrr r` rr¦ rrªr rr¦r tr rr¦ªrr
trr rr ªrrªr rr¦r trtr a rrr¦t trrrsrtrr r ` str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
+rºr r`-r-r trrrrªrrtr ªr rrrr¦rr`rr rrr`ªr r`tºrtrr) +rºr r`-r-r trrrrªrrtr ªr rrrr¦rr`rr rrr`ªr r`tºrtrr) +rºr r`-r-r trrrrªrrtr ªr rrrr¦rr`rr rrr`ªr r`tºrtrr) +rºr r`-r-r trrrrªrrtr ªr rrrr¦rr`rr rrr`ªr r`tºrtrr) +rºr r`-r-r trrrrªrrtr ªr rrrr¦rr`rr rrr`ªr r`tºrtrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+r+ªrrtrªrrªrªr trtrr rrrr`rr-ørrtr ªrªr=rªr))º)) +r+ªrrtrªrrªrªr trtrr rrrr`rr-ørrtr ªrªr=rªr))º)) +r+ªrrtrªrrªrªr trtrr rrrr`rr-ørrtr ªrªr=rªr))º)) +r+ªrrtrªrrªrªr trtrr rrrr`rr-ørrtr ªrªr=rªr))º)) +r+ªrrtrªrrªrªr trtrr rrrr`rr-ørrtr ªrªr=rªr))º))
ªrr`a tr rrªr rr¦r rrsrrr +r-rrr tºrrr`rrtr rr¦tªr rr trrrºr ªrrr r. trr r
+r¤r ªr! ªrr ªr rr ¦ +r+ªrrtr zrtr rr sr trrrtr rr ªr rr¦r s-ør rr¦t) (¤rrr +rr r` -r-r
¤rrªr ªrrr tr rrtrršrr¦t str +rrtrªrªrr. r`-rªtrªr-r`›r¦ªrr rr rrªrrªr rr¦r ªrrrr
+r+ªrrtr r` ªrr`a ªrr +rr ªr rr¦t rrrªr trr?-
+r+ªrrtr:rªrtrrrºrr:r`tr rrtrr¦rrrrtrrr +rªr) +r+ªrrtr:rªrtrrrºrr:r`tr rrtrr¦rrrrtrrr +rªr) +r+ªrrtr:rªrtrrrºrr:r`tr rrtrr¦rrrrtrrr +rªr) +r+ªrrtr:rªrtrrrºrr:r`tr rrtrr¦rrrrtrrr +rªr) +r+ªrrtr:rªrtrrrºrr:r`tr rrtrr¦rrrrtrrr +rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rraºrrrr`rr rr¦rrrr`¢r rr¦ªrr`ªtrr`arrªrrrtªrr`tr))º«)) rraºrrrr`rr rr¦rrrr`¢r rr¦ªrr`ªtrr`arrªrrrtªrr`tr))º«)) rraºrrrr`rr rr¦rrrr`¢r rr¦ªrr`ªtrr`arrªrrrtªrr`tr))º«)) rraºrrrr`rr rr¦rrrr`¢r rr¦ªrr`ªtrr`arrªrrrtªrr`tr))º«)) rraºrrrr`rr rr¦rrrr`¢r rr¦ªrr`ªtrr`arrªrrrtªrr`tr))º«))
ªrr`a tr +r+ªrrtr rr +rr +rtrrrºr r. trr rr¦ªrrr rrt r`rrªr rr¦rr rr¦t
+rºrr tr +rrtrªrªrr rr¦tªr rr trtrrt rr ¤rr) str trrr¦rt rr tr trrr` rtr rr ¦ r` rrªr rr¦rrr
rr¦r rr¦ttrr r +rr tr rr tr trrr` rtr=rrr r` trr` a rr¦r rr trrrtr rr ªrr) +rºrr tr +r+ªrrtr
+rr rrrt ªr rrªr . trr trrªrªrr-rrºr rr rrªr +rt trr )
+rºrtrarªrrr-r¦r:r`tr rr¦tr rrcrrªrrrrr`>rtrŠ) +rºrtrarªrrr-r¦r:r`tr rr¦tr rrcrrªrrrrr`>rtrŠ) +rºrtrarªrrr-r¦r:r`tr rr¦tr rrcrrªrrrrr`>rtrŠ) +rºrtrarªrrr-r¦r:r`tr rr¦tr rrcrrªrrrrr`>rtrŠ) +rºrtrarªrrr-r¦r:r`tr rr¦tr rrcrrªrrrrr`>rtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªrrr¦rrrr¦rrtªrrªr trtrŠ rr¦× ªrtrrtrrªrrªr ))ºº) trªrrr¦rrrr¦rrtªrrªr trtrŠ rr¦× ªrtrrtrrªrrªr ))ºº) trªrrr¦rrrr¦rrtªrrªr trtrŠ rr¦× ªrtrrtrrªrrªr ))ºº) trªrrr¦rrrr¦rrtªrrªr trtrŠ rr¦× ªrtrrtrrªrrªr ))ºº) trªrrr¦rrrr¦rrtªrrªr trtrŠ rr¦× ªrtrrtrrªrrªr ))ºº)
ªrr`a str +rr rr¦tªr rr +rtrrrºr rr. trr trrrr¢r rr¦rr rr¦ rr¦rr rr¦r tªrrªr
rr¦t +rºrr tr rrr+r-rrr` ªr rr¦r r` -rªtrr ør zrr¦t ‘rrcrr ªr’ rr ¦ +rrr` >rtr rr rr¦t +rºrr tr
trrrrr ¢r rr ¦ trrºr +rrtrrªrrªr rrrrrr ×rr rr¦r rrt¢r rr ¤rr+rr ) sªrtr tr r` ttr rr rr¦t
rr¦rr tªrtrŠ rrªr rrªrªrr) trrrrr¢r rr¦ trrºr rr¦rrrr¦rr rr¦ tªrrªr rr¦r rrr-ªr
ªrtrrtr r ¤ ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
>rªrr r`r -rrªrrr+ªrrtrr¤-rrªrraªªrrªr r`ªrr`rrrªrtr) >rªrr r`r -rrªrrr+ªrrtrr¤-rrªrraªªrrªr r`ªrr`rrrªrtr) >rªrr r`r -rrªrrr+ªrrtrr¤-rrªrraªªrrªr r`ªrr`rrrªrtr) >rªrr r`r -rrªrrr+ªrrtrr¤-rrªrraªªrrªr r`ªrr`rrrªrtr) >rªrr r`r -rrªrrr+ªrrtrr¤-rrªrraªªrrªr r`ªrr`rrrªrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªªrrªrrtrr¦rr rr¦rrtªrrªrttªrrªrr-ørr` ªtrtªrªtrtrr ))º¤)) ªªrrªrrtrr¦rr rr¦rrtªrrªrttªrrªrr-ørr` ªtrtªrªtrtrr ))º¤)) ªªrrªrrtrr¦rr rr¦rrtªrrªrttªrrªrr-ørr` ªtrtªrªtrtrr ))º¤)) ªªrrªrrtrr¦rr rr¦rrtªrrªrttªrrªrr-ørr` ªtrtªrªtrtrr ))º¤)) ªªrrªrrtrr¦rr rr¦rrtªrrªrttªrrªrr-ørr` ªtrtªrªtrtrr ))º¤))
rr ¦ªrrr r` -r-r rr¦r tr rr¦ªr rr ¦ +r+ªrrtr tr -rrªrrrrªr tr rr¦rr rr trªr -r rr ªrr
>r‰ r) -rrªr-rrrªªrrr tr rr¦rr rr¦r rr¦rªr=rr aªr rr¦r +rrrorr ªªrrªr >r‰ r·
rrªrrr`rr¦ ªªrrªr rr s¤ trtrr rr r) ªªrrªr tr +rr trrrr¢r rr¦rrr rr¦ rr¦rr rr¦r
tªrrªr >r ‰ r · rrªrr r` rr¦ s¤ rr ¦ trr` tr trrrrr ¢r rr ¦ trrºr rr ªrr ªr rrt ¶r` ¤ tartr r ¤
rr¦rr -rr¦rr rr¦r tªrrªr rr¦tªr tr strrr ¦ ªrr ªror rr rr¦r r` ¤rrrr artr s¤ rr¦r rr ¤rrtrr
r ) strr` rr¤ str tªrrªr tr ªrr trtrr¦rrr rr rrtrrrrrr` ªtr rr¦r trrrtr rr ¤rrtrr r )
+r+rr trrr¦ ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr ªrtrrªrr r` rr¦ +rªªr-r¦ rr¦r srrrtrªrr rr¦tªr ªrrrr
-rrªrrrrªrr tr trrrrr¢r rr¦ trrºr rr¦rr rr¦tªrªrrrrr r`ªrrrr¦rrr rr¦rrªrrªrr >r‰ r)
ar ªrr ¤rr¦ rr rr¦rr rr¦ttr r · r` rr¦ªtr -rrªrrrrªrr rr ¦ rrºr rr ªªrªrªrrªr +rr` ªrrr¦ r )
strrr¦ rrr+r-rrr`ªr rr¦r r`¤rrrrartr tªrªr rrt trtrr r. ¤rªrr`rr¦ trrrr`rrtr +r-r¦
rr¦r r` ¤rrrr artr rrrrrr ×rr rrt rr trr r strr` rr¤ ªrr rr¦rr rr¦rr-tªrrªr zrtr rrr rr
rr rrrr` ªtr rr¦r trrrtr rr trr r ) +rªr rrrr` ªtr-trrrtr rr ×rr rr ¦ rror¢r ªrtrrtr r -
+rz¤r trªr+rtrrªrr rrªrŠ rr¦×¢r ¤ªr -r) +rz¤r trªr+rtrrªrr rrªrŠ rr¦×¢r ¤ªr -r) +rz¤r trªr+rtrrªrr rrªrŠ rr¦×¢r ¤ªr -r) +rz¤r trªr+rtrrªrr rrªrŠ rr¦×¢r ¤ªr -r) +rz¤r trªr+rtrrªrr rrªrŠ rr¦×¢r ¤ªr -r))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`ªrrrrrr r`ªrtr¶rtŠ trrraŠartrarŠ orrrr))º-)) r`ªrrrrrr r`ªrtr¶rtŠ trrraŠartrarŠ orrrr))º-)) r`ªrrrrrr r`ªrtr¶rtŠ trrraŠartrarŠ orrrr))º-)) r`ªrrrrrr r`ªrtr¶rtŠ trrraŠartrarŠ orrrr))º-)) r`ªrrrrrr r`ªrtr¶rtŠ trrraŠartrarŠ orrrr))º-))
str trrr¦rt rrrr`ªtr rr¦r trrrtr r+rr ¤rr rr×rr trªr +rtrr rr zrr+rrªr tr
tr` rtr. trªrrr¦r tr rrr +rr t r tr tr` rtr aªrrrr r +rr t ¤rr rrrrtrr tr tr` rtr. +rr rr¦rt
tr tr` rtr. tr ar-a Šar rr¦r trrr` rtr rr trrr trºrr orrrrªrrªr r .
trªtr¤Š trtrtr ªrrªrr ªrtrrtrrr ¶or`ªr>rªrŠ) trªtr¤Š trtrtr ªrrªrr ªrtrrtrrr ¶or`ªr>rªrŠ) trªtr¤Š trtrtr ªrrªrr ªrtrrtrrr ¶or`ªr>rªrŠ) trªtr¤Š trtrtr ªrrªrr ªrtrrtrrr ¶or`ªr>rªrŠ) trªtr¤Š trtrtr ªrrªrr ªrtrrtrrr ¶or`ªr>rªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrªªrr¯rrtrrrªrrªrr`aªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))º×)) rrªªrr¯rrtrrrªrrªrr`aªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))º×)) rrªªrr¯rrtrrrªrrªrr`aªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))º×)) rrªªrr¯rrtrrrªrrªrr`aªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))º×)) rrªªrr¯rrtrrrªrrªrr`aªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))º×))
¤rr r` ªrtªtrt ªrr ªr rr¦r rrtrrr¦r‰r tr tr ªr -r¦ r . rrr+r trºrr rrr` ªr rr trªtr ¤
r . rrªr trºrr sr` ª¢ªrr trr` rtr rrtr t rr¦r ªrrr rr r` rr¦ªr r ¤ r . ¶ o r` ªr>rªrªrrrrr r .
ªrr rr srrr +rr` rr tr rrªr-ªr r` aªrrrrr rr tr +r-r¦ rr sr r` trªr r )
ªrtrrrªrrr`z¤rtr rrrrr¦r rrrrr¦rªrrr`z¤rtr -r ªrŠ) ªrtrrrªrrr`z¤rtr rrrrr¦r rrrrr¦rªrrr`z¤rtr -r ªrŠ) ªrtrrrªrrr`z¤rtr rrrrr¦r rrrrr¦rªrrr`z¤rtr -r ªrŠ) ªrtrrrªrrr`z¤rtr rrrrr¦r rrrrr¦rªrrr`z¤rtr -r ªrŠ) ªrtrrrªrrr`z¤rtr rrrrr¦r rrrrr¦rªrrr`z¤rtr -r ªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrrrrrr+rªrrzªrrr-r¦r ªrŠ tr -r rr r`trªrŠ))º¤)) rrrrrrrr+rªrrzªrrr-r¦r ªrŠ tr -r rr r`trªrŠ))º¤)) rrrrrrrr+rªrrzªrrr-r¦r ªrŠ tr -r rr r`trªrŠ))º¤)) rrrrrrrr+rªrrzªrrr-r¦r ªrŠ tr -r rr r`trªrŠ))º¤)) rrrrrrrr+rªrrzªrrr-r¦r ªrŠ tr -r rr r`trªrŠ))º¤))
r`¤rtrtr rr¦rs +rr ¤rrªr szªr rr¦r trrrtr ªrrr rrtrr +rrt ¤rr tªrªr +rr
r` rr¦trr ¤rr ªr tr sr` zªr ªrrr rr trr ¤ªr rrr . trªtrrrr. +rªr +rr t trrrttr r` ªrorr +rr
tr rr -r¦ r . ªrr +r-r¦ rr sr r` trªr r )
trrªrrr¦r rr ¦ r` rr¤ ªrr rrrr rr¦ +rtªrªtr srrªrr ªrr r ) sªr str o ªr tr trªrr
-rrr`r¤ r`rr¦ sªrrr¦ zrtr r`rr¦trr rr¦ rrªr rr¦r atr ªr rrªr) strªrr trr trrªrrr¦ rr¦t
trrr¦trr r · r` rr¦ªtr a trt rrr ªr str +rr-rt¢r tr ªrrr -rrr ªr ) ªr trr tr trrtr r rr .
ªr trr +rrªr sªrrr ªr . rr ¦ø +rr rr¦r ªr · r` rr¦ªtr rrr` ºrrr¦ rr¦r -rrr` r¤ r` rr¦ +rrrªr zaªr
rr sªrrr ¦ zrtr (sªrrr ¦ +rrrrrtrr tr ` +rr sºrrr-rr ºrrr ªr rr ) r` -rªtrªr rr tr ttr
rrªrr tr . ›r¦rr ªr š š ) sarrt¢r rr ¦ r` rr¤ +rrrr tªrªr tr zrr¦ rrt r` ªrªrrrrªr rr ¦rr
ªrr¤ tr -rrr tr r. rr¦rs rrr`atr rrrrr¦t -rrrr +rr trr r. strtr ªr-rªrr +rr
+rrrrrr¦r r` ¤rrrr artr r )
+rªrrrorŠ rrr`-raor sartrrªrr ªrtrªªrºrŠ) +rªrrrorŠ rrr`-raor sartrrªrr ªrtrªªrºrŠ) +rªrrrorŠ rrr`-raor sartrrªrr ªrtrªªrºrŠ) +rªrrrorŠ rrr`-raor sartrrªrr ªrtrªªrºrŠ) +rªrrrorŠ rrr`-raor sartrrªrr ªrtrªªrºrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªrrtr+rrrr`ttªrrªrr ªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))ºº)) trªrrtr+rrrr`ttªrrªrr ªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))ºº)) trªrrtr+rrrr`ttªrrªrr ªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))ºº)) trªrrtr+rrrr`ttªrrªrr ªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))ºº)) trªrrtr+rrrr`ttªrrªrr ªrr rrz-r¦Š tr rr r`trªrŠ))ºº))
¤rr rr ×rr +rrrr¦r orr+rr tr tr` rtr. trªr ºrr rrr` ªrªr r . ‘aorŠ’ +rºrr tr +rrtrªrªrr
rr¦r r` ªrrr rr-r r (¤ trr ªrrr r` rr¦ -rr tr rr¦ttrr rr trr aor r ) >rr rr ¦r¢r rr ¦ +rªr trrt
rr¦rr ¤rr¦ rr r . r` ªrªrtr rr¦rr - +rrtrªrªrr-r` -rªtrªr. strrr ¤rr aor r `. ¤rr rror-
r` ªrrror tr rrt r . a .arr tr rr -r¦ r . tr+rr +rrtr+rr rr¦r tªrrªrr ªrr rr tr +r-r¦ rr sr
r` trªr r ) rr¦tªr ªrr ªªr rr¦r s r` ›r¦ªrr strrr ¦ zrtr +rrtr+r rr ªr rr ¦ r` rr¤ rr rr ªrrr trtrr )
ªrr ªr zrªrr`tr ªr zr`¤ ªr rrr-rr`tr ªr rr¦rzorr`tr) ªrr ªr zrªrr`tr ªr zr`¤ ªr rrr-rr`tr ªr rr¦rzorr`tr) ªrr ªr zrªrr`tr ªr zr`¤ ªr rrr-rr`tr ªr rr¦rzorr`tr) ªrr ªr zrªrr`tr ªr zr`¤ ªr rrr-rr`tr ªr rr¦rzorr`tr) ªrr ªr zrªrr`tr ªr zr`¤ ªr rrr-rr`tr ªr rr¦rzorr`tr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr+rrrr+rrrr`ttªrrªrr +rr`-r¦rrrªªrŠ tr rr r`trªrŠ))º»)) rr+rrrr+rrrr`ttªrrªrr +rr`-r¦rrrªªrŠ tr rr r`trªrŠ))º»)) rr+rrrr+rrrr`ttªrrªrr +rr`-r¦rrrªªrŠ tr rr r`trªrŠ))º»)) rr+rrrr+rrrr`ttªrrªrr +rr`-r¦rrrªªrŠ tr rr r`trªrŠ))º»)) rr+rrrr+rrrr`ttªrrªrr +rr`-r¦rrrªªrŠ tr rr r`trªrŠ))º»))
¤rr ªr rr¦+rr rr` rr tr rr trr r ªr z rr rr¦ttrr r . ªr rrr rr¦ rr¦ttrr r ªr rr¦rrrªrr
rr rr¦ttrr r. ¤rr rr+r +rrt +rrr+r trrrr¢r rr¦rrr rr¦ rr¦rr rr¦r tªrrªrr r. ¤rrr
rr¦r s rr +r r` ªrrrªr ªrrr r . +rrr +r rr rr ªrrr r . +rr` -r¦ rr¦r str rrtrrr¦r‰r tr ªr -r¦
ªrr rr ×rr rr sr r` trªr r )
trrrŠ rrªrr -r r`rrªr -r trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ) trrrŠ rrªrr -r r`rrªr -r trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ) trrrŠ rrªrr -r r`rrªr -r trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ) trrrŠ rrªrr -r r`rrªr -r trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ) trrrŠ rrªrr -r r`rrªr -r trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrtrrr¢rtraraŠarrr trrrŠ trzr`ªrªrr¯¤rtrŠ))º¿)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trrrŠ trzr`ªrªrr¯¤rtrŠ))º¿)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trrrŠ trzr`ªrªrr¯¤rtrŠ))º¿)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trrrŠ trzr`ªrªrr¯¤rtrŠ))º¿)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trrrŠ trzr`ªrªrr¯¤rtrŠ))º¿))
¤rr rr×rr rrªr +rrt r`rrªr rr. rrrªr trºrr +rrrrrrªr rr trrr r. r`¤rtrrr¦
+rªtrŠrr¦t¢r rr¦r ªr r` -rªrr trªr ºrr rrrªtr r . ¤rr trar -ªrrrr . tr ar-a Šarrr` a zªzr
rr trrr +rrt +rrtrr`-r¦tr`rtr r trºrr-
trrªrr`ªrªarttrr`trrrrªrr trªtr¤r ªrªr rr¦ªrr`-rtr) trrªrr`ªrªarttrr`trrrrªrr trªtr¤r ªrªr rr¦ªrr`-rtr) trrªrr`ªrªarttrr`trrrrªrr trªtr¤r ªrªr rr¦ªrr`-rtr) trrªrr`ªrªarttrr`trrrrªrr trªtr¤r ªrªr rr¦ªrr`-rtr) trrªrr`ªrªarttrr`trrrrªrr trªtr¤r ªrªr rr¦ªrr`-rtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rr`ªrrr¦trŠ r`tºrtrrr`tr+rr`-r¦rrrªrr r`trªrr ªrtŠ))ºº)) +rr`ªrrr¦trŠ r`tºrtrrr`tr+rr`-r¦rrrªrr r`trªrr ªrtŠ))ºº)) +rr`ªrrr¦trŠ r`tºrtrrr`tr+rr`-r¦rrrªrr r`trªrr ªrtŠ))ºº)) +rr`ªrrr¦trŠ r`tºrtrrr`tr+rr`-r¦rrrªrr r`trªrr ªrtŠ))ºº)) +rr`ªrrr¦trŠ r`tºrtrrr`tr+rr`-r¦rrrªrr r`trªrr ªrtŠ))ºº))
¤rr r`ªrªar trºrr ttrr`tr rr¦r trrrrªr trrrsrªrªrrrrr r. rrªrªrrrrrrtrr rr¦r
-rtrr trr rrr rrt rrr -rrr¦t r` ¤rtrrr¦r rrªrtrr` rtr sr` ª¢ªrr rrrªtr rr -r rr¦r r . r` ¤rtr
r`rr¦trr trrr¦rt rrtrt-r`ªrªrrr rrªr rr ¤rr traªr trªtr¤ r. ¤rr +rrrªr r`ªrªrrtr-
tºrrªr rr rrrrtrr tr tr`rtr r. +rr`-r¦ rr¦r rrtrrr¦r‰r rrt rrr-rr r+rr ªrr
r` tºrtªr r` aªrrrrr rr ×rr rr sr r` trªr r )
ªr tr ªrrªrrrrtrr`rra ªrºrr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tr ªrrªrrrrtrr`rra ªrºrr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tr ªrrªrrrrtrr`rra ªrºrr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tr ªrrªrrrrtrr`rra ªrºrr-r¦ rrªrrrrtrtr) ªr tr ªrrªrrrrtrr`rra ªrºrr-r¦ rrªrrrrtrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
>rzªrrªrr rrtrrtrrr +r-r¦rttr:trrªr rr r`trªrrŠ))¤«)) >rzªrrªrr rrtrrtrrr +r-r¦rttr:trrªr rr r`trªrrŠ))¤«)) >rzªrrªrr rrtrrtrrr +r-r¦rttr:trrªr rr r`trªrrŠ))¤«)) >rzªrrªrr rrtrrtrrr +r-r¦rttr:trrªr rr r`trªrrŠ))¤«)) >rzªrrªrr rrtrrtrrr +r-r¦rttr:trrªr rr r`trªrrŠ))¤«))
¤rr rr t rrtrªr¢r r ¤ rrr` a rr¦ >rarªr -r¦ rr ×rr str srrªr -r¦ ªrrr rrªr +rrr tr
rr¦r +rrrr trrr¦rt tr ªrªr rr¦ttr r . ªr +r-r¦ rr sr +rr` trrrªr r` trªr r )
r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr—
ªrtr +rªªrrªr rr ¦ +rªtr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr ºrr r` rr¦. +r¤r ªr! tr t
r` trªrrªr ªr rr¦r s rrrªrr r . ªr rrr trrr ¦ªrr - ¤r trr tr ªr a arr· r` rr¦ªtr +rªrªªr +rr` -r¦
+rºrªrr +rªr trªr tr ¤rr +r¤rtrr r . ªrr strr trrr¦rt rr sr a ar trrr¦trr r . tr-ªr rr ¦
trrºr rrsr ¤rrªr trrr¦trr r +rrt rrsrrr trªrrr +rr rrr trrr¦trr r) +rºrrtr
rrtrrrtrrr ¤ trr tr-rr r . r` ¤rtrrr¦r rrrªrr ¤rrtrr r ) +rtrŠ +r¤r ªr! +r-r¦ ªrªr)
+r¤r ªr ªr str +rªªrrªr rr trrªr r` rr¦ªrr r` rr¦. +rªrªrªr ! +rªrªªr +rrªr tr ¤rr
+rrrrrr¦r r` -rªtrªr rr¦ttr r +rr t a trt ªr ¤rr +rort +rªªr-r¦ rr¦r srrrtrªrr rr¦ttr
r . sªr ar ªrr rr s-rrr ªrr ªrªr -rr rr¦r ªr r ? ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr ªrtrrªrr r` rr¦ ar ªrr
rr sr rr trrrtr rr tr r rrªrr r` rr¦ rr +rªªr-r¦ tªr=rr r · r` rr¦ªtr ¤rr sr` ª¢ªrr rr¦r ªrrr
rr tartr r¤ rrªr rr¦r trªr +rrt tr trrršrr¦t +rªªr-r¦ rrtrrrtrrr rr +rrtr-r¦ r.
sªrrr¦ rrºr rr rrrrrr r`ªrrrrr r) ¤rªr trrr¦ ar rr¦r +rªªrrtr r. trªr trrr¦
+rªªr-r¦ tªr=rr rr¦r trrr` rtr a Šarrr ¢r r · rrªrr r` rr¦ +rªªr-r¦ tªr=rr trr r` -r-r rr ¦
r`ªrtrªr +rrt r`ªrrrªrrr¦rrr rr r`rrrrªrr) strrr¦ rrªr strrr¦r rrtrt rr ªrr-r rr
ªrrªrrr¦ ªrªr ¤rrtrr r ) ‘rr r . rr r ’. ‘rr sr rrrªrr r ’ - rr¦rtr -rr¦rtr +rrrªr rrtr t
rr¦r rr +rr t rr rr ¤rrtrr r ) strrr ¦ rr zar zrªr rr¦r +rr` ªrrr¦ trr+rrªrªrr r ) +rtrŠ
+r¤r ªr! tr trrrr ¢r rr¦rrr rr¦r rr srrr trrrrr ¢r rr¦t +rªrªªr +rr` -r¦ tr rr tr r` -rªtrªr
rr¦t) ¤rr rrt rrtrªr¢r +r-r¦¤rªr trrrr¢r rr¦rrr rr¦r rrsrrr +rrr¢r rr¦trr¦ rrrªrªr
rrtrtªrrtr rrsr trªr¢r ªrrªrr rr¦ =rr rr¦r ªªrrªr zrtr trrrªrrtrªrtr r`ªrtªtrt
r`-rªtrªr rr¦ttr r. sªrrr¦r rr rrrrr rr trtrrt-trrªrt tr sart rr¦tªrªrrrrr rr
¤rrtrr r ) +rtrŠ +rr` -r¦rrrªr >r ‰ r )
+r¤rªr! rrsrrr rrªr rr¦r rrªrr) rrªr ªr rrªr trr +rr rrªrrªr rr¦r +r+ªrrtr
rr¦t) ¤rrr +rr r` -r-r ¤rrªr rr ªrŠ rrtrr šrr¦t strrr¦r r` ªrtr ªr rr¦t) ªrr +rr rr¦tªr rr
+rtrrrºr r trr tr rr¦rr rr¦t) rr¦rr ¤rr¦ rr r. ªr-rrºr rr¦rr) tr rr¦rªrrr rr¦rr
rr¦ttrr +rt ¤rr. a trtr ªr rr¦t) strªrr rr rr¦t. rrrt rrªr -rrr ªr rrªr ) ªrr` a ªrr
+rr rr¦tªr rr +rtrrrºr r . trr r` tºrtrtr-r. +rrtrrªrrªr . tr-ªr-r rrrrrr ×rr rr¦r rrt¢r
rrrr¦t trrrr¢r rr¦rrrr¦rrr rr¦r tªrrªr rr¦t) ¤trr tªrrªr rr¦tªr tr tr rrtrrrrrr`ªtr
rr¦r trrrtr rr ¤rrªr ªrr)
trtrr>rrtr rrtrrrrrr` ªtr rr¦r trrrtr r ¤ +r-r¦ rr ¦ rror¢r ªrtrrtr r ¤ ªrr ªr +rt
>rrrr¦r¢r ªr rr¦rr - ¤rr trrrr¢r +rtrr rr zrr+rrªr tr tr`rtr r. ¤rr rr¦×¢rr tr
ªr -r¦ +rr t aªrrrr r . rrrrtrr +rr t +rr rr¦rt tr tr` rtr r . ªrr +r-r¦ rr sr r` trªr r )
¤rr ªªrrªr-ªrrªr rr r`ªrtªtrt trtrrt +rrt +rrtrrªrrªr. +rrtrrr`tºrtr r. ªrr +r-r¦
rr sr r` trªr r ) r` ¤rtrtr ªr r` rr¦trr rr¦r sz ªr trrrtr rr trr r +rr t tªrªr +rr ¤rr r` rr¦trr
tr szªr rr¦r trrrtr ªrrr rrtrr. ¤trr +r-r¦ rrsr r`trªr r) ¤rr rra r. aor r.
ªªrºrr+rr tr srrtrrr r . trªrr tr+rr rr¦r tªrrªrrr¦t r` ¤rtrªr rrrt rrr r` rrªrr r . ¤ trr
+r-r¦ rrsr r`trªr r) trrrr¢r rr¦rrrªrr+rr rr¦r tªrrªrr +rrt rr+rrrr+rr rr¦r rrrt
rrrªrªrrrrr +r-r¦ rrsr r`trªr r) ¤rr r`ªrªar +rrt ttrr`tr rr trrrrªr +rrt rrrªr r.
rrªrtrr`rtr r`¤rtrrr¦r sr`ª¢ªrr rrrªtr +rrt rrrªr r. ¤rr r`rr¦trr +rr trrr¦rt rrtrt-
r`ªrªrrr rr trªtr¤ +rrt trªr rr¦ tºrrªr rr rrrrtrr tr tr`rtr r. rrtrt-torr rr +rr
r` ¤rtrrr¦r +rrtrr` -r¦ ªrrr r . ¤ trr r` tºrtrtr-r +rr` -r¦rrrªr rr ×rr rr sr r` trªr r )
str trrr¦rt rrrr rr¦ ªªrrtr tr sªrr tr trrr¦ ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr rrrr` ªtrtrrrtr
ªrr ªrªr -r¦ +r-r¦ rr¦r trªrr rrt trrr¦rrr zrrrr. ¤rr trrªrrr¦r rr ¦ r` rr¤ srrra ªr r )
+rªtr rr r`ªr¢rªr atr r¤ sªrrªr rr¦rr - +r¤rªr! ¤rr rrt rrtrªr¢r r¤ +rªrªªr
>rar tr ªr-r¦ rr×rr str =rrt rr¦r r¤ ªrrrrrªr +rrrtr rr¦r r`ªrrrr¦rrr+rrªr tr
+rrrr trrr¦rt +rr-rt¢r rr orrrtr r. ªr +r-r¦ rrsr +rr`trrrªr r`trªr r) +rtrŠ
trrrrr¢r rr¦ trrºr str rr¦rr rr trªr-r rrªrr >rªrtrt r· rrªrrr`rr¦ strrr¦ rrr`ªr-
rrr+r rr¦r r` ¤rrrr artr ªrr s¤ tra ªr × +rrrªr =rrt rr rr tr r ) ªrrr >rr rr ¦r¢r ªr
tªr=rrtºr rrrrrr×rr rr¦ rror¢r ªrtrrªr +rrt sªrrr¦r rrt¢r rr ¤rrªr rr¦r rr¦rr
+rrt +rªtr rr +rrrªrr rrt¢r rr +rrªr rr¦r trt¢rr arr¦t sªr rrrrrr×rrr rr¦
trrrrr¦or +rrrªr rr¦r rrr r` rrtr r` rr¦ªrr) >rr rr ¦r¢r ¤rr¦ ªrr ªrr . rrrrtrrr ºr )
str +rªªrrªr rr +rr`-r¦ rr¦r >r‰ ªrtrrªrr ªrªrr. +rtrŠ str +rªªrrªr rr¦r
ªrrrrrr¦t¢r ‘+rr` -r¦ªrr ªr’ ªr r` -r¦tr ªrtr r )
¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr
>rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr zrarrr:ªªrrªrŠ))º¤)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr zrarrr:ªªrrªrŠ))º¤)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr zrarrr:ªªrrªrŠ))º¤)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr zrarrr:ªªrrªrŠ))º¤)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrªrra ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr zrarrr:ªªrrªrŠ))º¤))
str trrr¦rt >rr rra +rªrªra ªrr trr=rrr srrr` ªrrra ¤ªr ªr zrr` ªrcrr trºrr ªrr ªrrrrŒr
r`ªrrrªrrr¦ >rrrr¦r¢r +rrt +r¤rªr rr¦ trªrra rr ‘+rr`-r¦ªrrªr’ ªrrrrrr¦ ªrrtrªrr
+rªªrrªr rr ¢r rr trr r )
sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr
>rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘ªrºrrºrªrrtrr’ +rrrªr ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘ªrºrrºrªrrtrr’ +rrrªr ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘ªrºrrºrªrrtrr’ +rrrªr ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘ªrºrrºrªrrtrr’ +rrrªr ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘ªrºrrºrªrrtrr’ +rrrªr ‘+rr`-r¦ªrrªrr’ ªrrrr
zrarrr :ªªrrªrŠ))º¤)) zrarrr :ªªrrªrŠ))º¤)) zrarrr :ªªrrªrŠ))º¤)) zrarrr :ªªrrªrŠ))º¤)) zrarrr :ªªrrªrŠ))º¤))
))rr`t. ¤ trtr trtr)) ))rr`t. ¤ trtr trtr)) ))rr`t. ¤ trtr trtr)) ))rr`t. ¤ trtr trtr)) ))rr`t. ¤ trtr trtr))

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful