P. 1
MEMORIA DO PLAMBE CEIP O CASTIÑEIRO 2011-12

MEMORIA DO PLAMBE CEIP O CASTIÑEIRO 2011-12

|Views: 2,031|Likes:
Published by ceipcastinheiro

More info:

Published by: ceipcastinheiro on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/03/2016

PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR

MEMORIA

CURSO 2011 - 2012
ÍNDICE Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Tódalas actividades e traballo da Biblioteca están recollidos nas seguintes webs.

MEMORIA PLAMBE (INCLUIDO EN COR NO CD) COORDINADORA: IRENE RAÑA AMIDO

1 http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com.es/

http://www.facebook.com/ceip.castineiro

http://es.scribd.com/ceipcastinheiro

Tódalas actividades e traballo da Biblioteca están recollidos nas seguintes webs.

http://www.youtube.com/user/ceipocastineiro

http://www.slideshare.net/ceipocastineiro

www.donlecturin.es

Cod.: 32015165 R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

LIMIAR

1.- INTRODUCIÓN 2.- CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO PROXECTO 3.- HORARIO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA E EQUIPO BIBLIOTECA 4.-ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 4.1.- DE XESTIÓN, ADECUACIÓN E ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS 4.2.- DE ANIMACIÓN E PROMOCIÓN DA LECTURA 4.3.- DE FORMACIÓN DE USUARIOS E EDUCACIÓN DOCUMENTAL 4.4.- PUBLICACIÓNS DA BIBLIOTECA 4.- GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA E CONTRIBUCIÓN DA BIBLIOTECA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS

2

5. GRADO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS PROCESOS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS DO CURRÍCULO

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 7. MATERIAIS PRODUCIDOS 8. AVALIACIÓN 9. PREVISIÓN DE FUTURO ANEXOS E PROXECTO LECTOR

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

1.-INTRODUCCIÓN

Na presente memoria recollemos o traballo desenvolvido polo equipo de biblioteca do CEIP O Castiñeiro (Ourense) ao longo do curso 2011/12. 3

Este é o segundo curso que a biblioteca do noso centro participa no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares co proxecto “Biblioteca Escolar do CEIP O Castiñeiro”, e a nosa pretensión era a de continuar no PLAMBE dada a importancia que o no centro concedemos ao impulso da lectura e da alfabetización en información, pero dado o aumento de horas lectivas do profesorado e con data de redacción desta memoria a incertidumbre de que o centro pase a ter so 2 unidades e a supresión de 3 mestres vémonos na obriga de non renovar este plan, aínda que si o compromiso por parte do profesorado que quede no centro de traballar dende a biblioteca.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

A nosa biblioteca tense convertido, tras anos de traballo, nun importante elemento de dinamización educativa que conta coa implicación de todo o profesorado na realización das súas actividades. Deixou de ser un almacén de libros para ser un lugar onde ocorren e se fan “cousas”. Actualmente seguimos a ser a única biblioteca pública do Concello á que poden ter acceso os membros da comunidade educativa, de aí a relevancia que adquire o bo funcionamento da mesma. 4

Este ano, grazas a renovación do PLAMBE, o funcionamento da biblioteca sufriu un gran impulso, e sin paróns na súa actividade aínda que seguimos renovando as dúas salas como foi o remate da pintura das paredes e dos mobiliario fixo de madeira. Entendemos que se facía necesaria esta reforma para que os alumnos accedan á lectura nas mellores condicións posibles. Non foi posible por cuestión de elevado custo a incorporación de chan de tarima aínda que suplimos esta carencia coa colocación de alfombras de caña. Repuxemos novo mobiliario para unha lectura máis acolledora, a reparacións e pintura dos armarios empotrados así como a pintura das portas e a colocación de cortinas ou estores.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

2.- CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS

En xeral, facemos unha valoración positiva do grado de cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto inicial. 5 Os obxectivos xerais, a través das actividades realizadas pola biblioteca, víronse cumpridos tanto os referidos á realización dun programa de actividades de animación e fomento da lectura, como á formación continuada do profesorado ou a favorecer o deseño de estratexias innovadoras no ensino das linguas e situar á biblioteca como referente tanto como espazo de lecer, fonte de información e lugar de traballo.

Os obxectivos específicos tamén foron acadados nun grao satisfactorio. Así na capacitación do profesorado para a xestión da biblioteca realizáronse sesións nas que se explicou a todo o profesorado os criterios de colocación dos fondos, o uso dos espazos, as normas de uso da biblioteca... Tamén se elaboraron, dende un novo grupo de traballo “Xogando cos contos” constituído por todos os compoñentes do equipo de biblioteca, unha serie de actividades e programas para fomentar a lectura entre o alumnado, o emprego da biblioteca por parte do profesorado como aula e fomentar a creatividade do alumnado empregando o conto como recurso e, en colaboración co ENDL fomentouse a escrita de narracións por parte do alumnado do colexio mediante concursos e obradoiros.

O Blog da biblioteca, e os recursos dixitais en xeral, foron actualizados con regularidade, e fóronse dotando de contidos. Con todo esperamos avanzar moito máis neste campo, tentando unha maior implicación do alumnado no mantemento, na consulta e cos comentarios ás novas anotacións. Tentaremos durante o verán e no vindeiro curso actualizar a web do centro.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Os obxectivos propostos, en xeral, redundaron na consolidación das competencias básicas e na compensación das diferenzas sociais.

Puntualizacións:  Só nos subscribimos a dúas novas revistas “Ediba, Maestra infantil” máis “The Teachers Magazine” e de novo ao xornal “La Voz de Galicia “por falta de propostas dos mestres/as neste sentido e por esgotalo presuposto. Mantemos a subscrición á revista Ediba Maestra Primaria. 6

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Seguimos pero non acabamos de rexistrar e catalogar todos os fondos no Meiga, están pendentes parte dos fondos de prelectores e primeiros lectores do grupo 8 da CDU. Seguiremos rexistrando e catalogando en vindeiros cursos na medida do posible.

Centralizamos os fondos de xuvenil e adultos nunha nova sala, xa que estes apenas son usados polos lectores do colexio e ocupaban sitio. Estamos a espera de chegar a un acordo para ser usada polo Concello. 7

Neste curso apenas adquirimos fondos audiovisuais por esgotar o presuposto.

É imprescindible que se nos instale ADSL non so na Biblioteca se non en todo o centro.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

2.- Horario real do responsable da biblioteca e do equipo da biblioteca. O horario de atención da biblioteca: 8
LUNS
De 9.15 a 9.30 de 9.30 a 10.30 de 10.30 a 11.30 de 11.30 a 12.00 de 12.00 a 13.00 De 13.30 a 14.30 de 14.30 a 15.15 de 15.15 a 16.00 De 16.00 a 16.15 de 16.15 a 17.15 Juanlu Rivero Patricia Conde Cid Irene Raña Amido Isabel García Fiz Isabel García Fiz Irene Raña Amido Patricia Conde Cid Tapia FernándezJosefa

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES -

1 dos mestres de garda

1 dos mestres/as de garda de comedor e 3 alumnos/as auxiliares de biblioteca
Juanlu Rivero

-

Dadas as necesidades docentes do noso centro, non se puido conseguir un horario completo con máis horas de dedicación ás tarefas de biblioteca por mor do aumento das horas lectivas do profesorado.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Hai que facer constar que de novo o director do centro, Juan Luis Rivero, adicou moitas tardes e incluso fins de semana a tarefas da biblioteca que non viñan no horario lectivo, nin complementario no centro, e que ademais participou de novo nos Encontros do Plan de Mellora e realizou do 20/10/2011 ao 22/12/2011 o curso “Xestión informatizada da biblioteca escolar. Proxecto Meiga” en Platega e co que estivo formando aos nenos como Auxiliares de Biblioteca nestes contidos. 9

Asemade, algunha das horas dedicadas a tarefas na biblioteca dos coordinadores de ciclo, no DOC de principios de curso figuran como horas complementarias para tarefas de coordinación por ser coordinadores, pero que despois na práctica se transformaron en horas de dedicación á biblioteca, por iso as reflectimos neste horario.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

10

3.- ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS. Ademais das que do curso se e actividades concretas realizaron ao longo que iremos

describindo a dende un que o gran a

continuación, fíxose equipo de biblioteca esforzo por conseguir biblioteca nas traballo estivese prácticas cotián do

máis presente docentes e no alumnado.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

11 3.1.- De xestión, adecuación e acondicionamento dos espazos

Durante o mes de setembro solicitamos información de todo o profesorado sobre as necesidades que consideraban prioritarias na adquisición de novos documentos, realizamos unha enquisa aos profesores sobre o funcionamento da biblioteca e as melloras a desenvolver. Cos datos obtidos planificamos a primeira compra de materiais para o curso. Ao longo de todo o ano, atendemos aquelas solicitudes de fondos que nos foron remitidas desde as titorías ou equipos de ciclo, dentro das nosas posibilidades.

Reformas na biblioteca: Grazas aos fondos recibidos do PLAMBE e aos fondos que puxo o propio centro ampliamos o espazo destinado a andeis de fondos coa reestruccturación e dos armarios empotrados que faltaban e a súa substitución por armarios de andeis para exposición de libros e traballos.

Outra reforma rematada foi a pintura de paredes da 2ª sala e sala complementaria para lectura xuvenil e adultos. Non completamos a reforma da carpintería que lle foi solicitada a Consellería no mes de Xaneiro e que volveremos a solicitar non vindeiro curso.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Fomos os propios mestres/as os que nos encargamos de rematar de pintar toda a biblioteca. Solicitaremos a Consellería no vindiero curso ou ao Concello de Laza a dotación de chan de tarima para todo o espazo da biblioteca e da zona de lectura infantil da biblioteca .

12

Material adquirido. Coa partida destinada a material informático, audiovisual… adquirimos dous novos ordenadores portátiles con acceso a internet mediante WIFI e Kit Tp Link, unha impresora multifunción de tinta a cor, un proxector e un home cinema, unha cámara de vídeo e unha cámara de fotos. Ademais mercamos un e-reader, pero a verdade e que non tivo moito éxito nin propostas de actividades.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

13

PARTIDA ASIGNACIÓN DATA ESTABLECEMENTO

EQUIPOS 2.000,00 € CONCEPTO KIT INT TP LINK E-BOOK+KIT INT TP LINK IPRESORA+2 PORT+PROX+CASC+RAT HOME CINEMA+CAM FOTOS+CAM VIDEO
SOPORTE PROYECTOR

PVP 46,91 € 152,90 € 1.178,04 € 597,00 €
125,38

GASTADO

2/8/2012 TIEN 21 AFONSO 11/10/2011 BEEP VERÍN 17/02/2012 TIEN 21 AFONSO
3/5/2012 4/6/2012

TIEN 21 AFONSO
PLANETRONIC

QUEDA 1.953,09 46,91 € € 1.800,19 199,81 € € 1.377,85 € 622,15 € 1.974,85 € 25,15 € 2.100,23 -100,23 € €

Mobiliario: Cos cartos recibidos do PLAMBE foron mercados baules, percheiros, novas estanterías para libros que foron colocadas na zona de traballo, dúas novas mesas e sillas para colocar os ordenadores novos na zona de consulta, tarimas para expositores para a zona infantil. Foron reformados 2 armarios empotrados cos fondos do centro.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

14

Mercamos ademais outras 2 alfombras de cana de bambú e outra mesiña infantil para lectura con 4 novas sillas, papeliras para papel de mimbre, cestas para marcapáxinas, fundas para os sofás.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

15

Mercamos mobiliario baixo para a colocación na sala de lectura dos libros para lectura dos alumnos de 2º e 3º ciclo.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Doazón á Biblioteca: Recibimos un gran doazón na biblioteca escolar:  4ª DOAZÓN NA BIBLIOTECA DO CEIP O CASTIÑEIRO

16

PARTIDA ASIGNACIÓN DATA ESTABLECEMENTO 3/13/2012 ARTIKA 4/27/2012 BUYKUY 4/24/2012 VERBAUDET CARPINTERÍA 5/4/2012 RASELA 4/26/2012 JUNCAR 4/26/2012 3BBB
1/6/2012 03/06/2012 06/06/2012 VERBAUDET HERMEZ JUNCAR

MOBILIARIO 2.000,00 € CONCEPTO 2 RELOXOS PARED ALFOMBRAS,CESTOS CORTINAS+VARIOS LÁMINAS MADEIRA FUNDAS SOFÁS 2 MESAS SILLAS PC
8 CORTINAS+1 BAUL ESTANTERÍAS BAJAS 8 BARRAS CORTINAS

PVP GASTADO 29,90 € 29,90 € 121,00 € 150,90 € 494,13 € 645,03 € 155,76 € 48,00 € 206,00 €
270,54 611,95 99

QUEDA 1.970,10 € 1.849,10 € 1.354,97 € 1.199,21 € 1.151,21 € 945,21 €
674,67 62,72 -36,28

800,79 € 848,79 € 1.054,79 €
1325,33 1937,28 2036,28

Alá polo mes de Xaneiro recibimos no cole unha gran doazón de libros, enciclopedias, vídeos por parte do Alcalde do Concello de Laza
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Trátase dunha gran colección que de temas diversos que o Concello den inventariado e que se irá catalogando en vindeiros cursos.

Zonas de lec tura informal. Dentro do espazo da biblioteca creamos no curso pasado un espazo, grazas a colaboración do Concello de Laza que nos abríu un acceso a outra aula sin uso, destinado á lectura para os nenos/as de Ed. Infantil e de 1º ciclo de Primaria. Ademais nescurso dotámola dun proxector, home cinema, pantalla para o visionado en gran grupo de contidos multimedia e na que realizamos os contacontos ou outro tipo de gran traballo e exposición en grupo. A verdade é que resultou ser unha sala indispensable de lectura e relax para ó alumnado, tanto pola súa comodidade como polo acceso dos materiais e a súa decoración. 17

Fóra, seguimos tendo unha mesa para pequenas novidades na que temos colocado un pc antigo con acceso directo ao blog da biblioteca. Colocamos outra mesa alongada duns 3 metros de longo para grandes exposicións de traballos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

18

Falta por rematar unha sala de lectura xuvenil e adulta que creamos no despacho do director que se vai a cambiar de ubicación durante o verán, xa que probablemente desapareza este cargo e se integre como responsable de centro na sala de mestres. Nesta sala colocamos antigas estanterías de libro para maiores de 12 anos. Tamén a pintamos e acondicionamos.

Espurgo: Aproveitamos

ao longo do curso para seguir co espurgo dos fondos,

fundamentalmente afectou a enciclopedias de escasa actualización e a libros destinados a

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

nenos máis maiores (lectura xuvenil). Estes documentos espurgados como xa dixemos pasaron a nova sala creada.

19

PARTIDA ASIGNACIÓN DATA
16/05/2012 02/02/2012 02/06/2012

GASTOS FUNCIONAMENTO 300,00 € CONCEPTO
VARIOS VARIOS REXISTRO DOMINIO

ESTABLECEMENTO
JSOBRINO E HIJOS JSOBRINO E HIJOS DON DOMINIO

PVP
186,63 182,12 41,01

GASTADO
186,63 368,75 € 409,76 €

QUEDA
113,37 € -68,75 € -109,76 €

CDU: Temos os diferentes grupos do saber organizados pola “Margarida de cores” para que aos usuarios da mesma lles sexa máis doado atopar o material que buscan. Na zona de lectura colocamos e emarcamos en alto o gran cartaz coa margarida de cores que lles serve aos usuarios de guía

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

orientativa para atopar os materiais que buscan.

Nos fondos do grupo 8 de Lingua e Literatura fixemos unha nova clasificación dos fondos por cores, onde cada cor está destinado a unha clase de lector diferente: 20 Sala lectura informal “A BIblio dos Peques”  Prelectores. – EDUCACIÓN INFANIL – “LARANXA”  1º lectores. – 1º CICLO DE PRIMARIA – “VERDE” Sala de lectura e traballo “A Nosa Biblioteca”  Lectores autónomos. – 2ºCICLO DE PRIMARIA – “VERMELLO”  Lectores expertos. – 3º CICLO DE PRIMARIA – “AMARELO” Sala de lectura xuvenil e adultos “A Biblio dos Maiores”  Lectores xuvenís – ADULTOS > 13 ANOS – “AZUL”

Meiga: O realizou

director do centro, Juan Luis Rivero, o curso de “Xestión informatizada da

realmente o promotor da mellora da Biblioteca biblioteca escolar. Proxecto Meiga” en Platega e co

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

que estivo formando aos nenos como Auxiliares de Biblioteca nestes contidos durante todo o segundo trimestre do curso, principalmente no rexistro de libros.

PARTIDA ASIGNACIÓN DATA ESTABLECEMENTO

FONDOS 1.800,00 € CONCEPTO MAESTRA EDIBA INGLÉS XOGOS VARIOS COLECCIÓN STILTON MAESTRA EDIBA INFANTIL COLECCIÓN ESTILTON GALEGO HISTORIA DE LOS INSTRUMENTOS LIBROS VARIOS IMAXINARIO VARIOS ENCICLOPEDIA VARIOS INGLÉS MAESTRA EDIBA PRIMARIA PVP 44,15 € 110,42 € 370,00 € 46,00 € 60,89 € 105,00 € 303,95 € 23,40 € 197,56 € 120,90 € 46,00 € 239,00 €
150

GASTADO 44,15 € 154,57 € 524,57 € 570,57 € 631,46 € 736,46 € 1.040,41 € 1.063,81 € 1.261,37 € 1.382,27 € 1.428,27 € 1.667,27 € 1.817,27 €

3/22/2012 EDIBA 3/13/2012 TOU PLANET 3/16/2012 LIBRERÍA CORTÉS 2/29/2012 EDIBA 11/21/2011 AMAZON 10/4/2011 f&f LIBROS 11/29/2011 TEUCRO LIBRERÍA DE 4/12/2012 MARÍN LIBRERÍA DE 4/26/2012 MARÍN 4/28/2012 LIBERÍA NOBEL
25/04/2012

QUEDA 21 1.755,85 € 1.645,43 € 1.275,43 € 1.229,43 € 1.168,54 € 1.063,54 € 759,59 € 736,19 € 538,63 € 417,73 € 371,73 € 132,73 € -17,27 €

EDIBA

5/1/2012 LA VOZ DE GALICIA XORNAL 2012-13
31/05/2012 AZ LIBROS VARIOS

Colaboradores/auxiliar de/a biblioteca Os alumnos e alumnas de terceiro ciclo prestaron voluntariamente no curso pasado a súa colaboración nas tarefas de biblioteca: empréstamos; recoller e ordenar o mobiliario; información aos máis pequenos; mantemento do orde, etc.. pero neste curso xa foron tódolos alumnos e alumnas de Primaria os que realizaron esta tarefa en quendas de martes, márcores e xoves e sempre 3 auxiliares na Biblioteca baixo a supervisión dun mestre/a de garda “interior”.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Fixéronse quendas con tódolos alumnos/as de Primaria, aínda que foron sempre os de 3º ciclo os reposables das mesmas.

22

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

3.2.- DE ANIMACIÓN E PROMOCIÓN DA LECTURA:

Mascota da biblioteca: Unha das primeiras actividades que realizamos para dinamizar o funcionamento da nosa biblioteca foi a convocatoria dun concurso de mascotas entre toda a comunidade educativa. Neste curso colocamos esta mascota na porta de entrada á 23

Biblioteca a modo de benvida e rexistramos o Blog, web oficial da biblio, co nome da mascota www.donlecturin.es.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Contacontos: XOGANDO COS CONTOS: "LA RATITA PRESUMIDA"

24

Os alumnos/as de Infantil e 1º Ciclo de Primaria xunto coa súa mestra Isa contáronnos o conto de "LA RATITA PRESUMIDA" de Perrault, versión en castelán.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Logo de ensaiar moito e prepara-lo mural, este foi o resultado:

25

La Ratita Presumida

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

26

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

27

Os alumnos traballaron dende os PC a compresión lectora en JClic sobre o tratado.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

28

XOGANDO COS CONTOS: "LA PULGA RUSA"

A mestra do cole Josefa Tapia Fernández contounos un novo conto, neste caso "La Pulga Rusa". Polina é a marabillosa pulga rusa é a estrela do circo de Jetov, un patrón túzaro que maltrata os artistas. Non se salva ninguén da súa despótica dirección, nin os malabaristas, nin o mago, nin os pallasos, nin os trapecistas. Nin a estrela do circo, Polina, que, cada tarde de actuación, toca o acordeón e marabilla os espectadores. Ata que un bo día... Preciosa edición en forma de acordeón para imitar os movementos do instrumento á hora da lectura.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

29

Ademais do argumento principal, a obra intenta transmitir algúns dos valores universais, como a amizade, a solidariedade ou o pacifismo. Así mesmo, presenta unasituación de conflito social de forma moi comprensible e, sempre, en clave de humor.

XOGANDO COS CONTOS: "HANSEL E GRETEL"  http://es.scribd.com/ceipcastinheiro/d/94199492-Hansel-y-Gretel-vivian-con-supadre  https://picasaweb.google.com/105265946160155977837/HANSELEGRETEL?au thuser=0&authkey=Gv1sRgCNHM5ZHus7bzRQ&feat=directlink

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

30

Seguimos xogando cos contos. A mestra Josefa Tapia cóntounos este bonito conto dos Irmáns no que se nos conta unha historia de Hansel e Gretel, dous irmáns que son abandonados no bosque. Perdidos, encontran unha casiña de chocolate e doces na que vive unha ancianita que os invita a pasar. Os nenos quédanse, pero a ancianita resulta ser unha bruxa que encerra o neno nunha gaiola e o engorda para comelo, mentres a nena ten que facer tarefas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Conseguen aprazar que a bruxa llo coma facéndoa crer que non engorda, mostrándolle un óso de polo coma se fose o dedo do neno, pero a bruxa fártase e decide comerllo igual. Pídelle á nena que prepare o forno, pero esta fai como que non sabe, e cando a bruxa se asoma para ensinalo, a empurra dentro e se queima. Os nenos conseguen fuxir e encontrar o camiño a casa co seu pai. 31

Libro elaborado polos membros do equipo da Biblioteca

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

FOTOGRAFÍAS CASIÑA DE GOLOSINAS -Traballo mestres/as-

32

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

XOGANDO COS CONTOS: "¡AVOA PEPA, TEÑO UN COCHE!"

33

Neste caso os alumnos/as de 3º ciclo contáronlles un conto aos alumnos/as de Infantil e 1º Ciclo de Primaria con axuda visual a través dunha presentación no EDI co orixinal do conto para facelo máis atractivo. Este é o resultado: ¡Avoa Pepa, teño un coche!

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

34

XOGANDO COS CONTOS: "NANA BUNILDA COME PESADELOS" CONTACONTOS: "NANA BUNILDA COME PESADELOS" Traballamos no cole nun grupo de traballo cono nome de "Xogando cos contos".

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Un dos traballos foi a creación e posta en práctica do conto de Mercé Compani, "Nana Bunidal come pesadillas" do que fixemos unha pequena adpatación e que a mestra Irene Rañá puxo en práctica na Biblioteca do cole diante dos nenos.

35

"Nana Bunilda come pesadelos" é un conto que trata dunha pequena bruxa boa que se leva os pesadelos dos nenos coa súa aspiradora, e con elas fai chocolate.Trátase dun conto moi útil para axudar aos nenos a afrontar os medos que lles provocan os seus pesadelos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

36

CONTOS SOLIDARIOS NO CEIP O CASTIÑEIRO

Anxo Moure, o "atrapador de contos" de Chantada estivo no cole de Laza, CEIP O Castiñeiro, cunha nova viaxe ao mundo dos contos solidarios que ven desenvolvendo dende
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

o colectivo chantadino de educación ambiental "Papaventos" (Premio de educación ambiental en Galicia) desenvolve, para a ongd Bicis pola Paz, de Setembro a Decembro nas escolas galegas o proxecto da 12 Aulta Itinerante dos Contos Solidarios que ofertan dun xeito gratuito.

37

Consiste en desenvolver varias sesións de contacontos adaptadas a todas as idades e moi participativas cunha duración de 40 minutos cada sesión.

Protagonizadas por monicreques elaborados por cooperativas do comercio xusto de Bangladesh, Guatemala, India..., os contos falan do dereito a educación en todo o planteta, das desigualdades sociais, o coidado do medio ambiente.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

38

Os contacontos entran na escola no seu invento o "PAZtinete" un patinete máxico que dun xeito metafórico leva os nenos de viaxe ata outras culturas para coñecer as suas realidades.

Este ano coincidindo co Ano Internacional dos Bosques cada clase recibe a "Carta dos Bosques" como recordo da visita e un libro "As árbores da paz".

Trátase dunha actividade completamente gratuita xa que está financiada pola convocatoria de fondos de educación para a solidariedade de Cooperación Galega.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Contos: CLIC SINERA - CUENTOS I - INFANTIL Y 1º DE E. PRIMARIA

Los Cuentos Clásicos (FOMENTO LECTURA) TUS CUENTOS CLÁSICOS - 2003 RBA COLECCIONABLES. 39 Pastas duras; pp. 26; 182 x 230 mm.

Los cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, los que nos contaron en nuestra niñez, los que leímos cuando empezamos a deletrear las primeras palabras, siguen perdurando a través del tiempo. Y siguen siendo el entretenimiento de los más pequeños cuando piden a padres o abuelos, que les cuenten una historia de esas que todos guardan entre sus recuerdos de la infancia. Trabajamos en esta sesión con los alumnos/as de Infantil y 1º de Primaria:

LOS 3 OSOS LOS MÚSICOS DE BREMEN

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

JACK Y LA HABICHUELA MÁGICA LA CASA QUE PEDRO VA HACER RICITOS DE ORO EL CABALLO DEL REY 40

Trabajamos los cuentos clásicos con Clic 3.0 - Clic Sinera en PC Y PDI

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

41 Clic 3.0 es una aplicación para el entorno Windows 3.1 (y superior) que permite realizar diversos tipos de actividades: asociaciones, rompecabezas, ejercicios de texto, palabras cruzadas ...

Las actividades se acostumbran a presentar agrupadas en paquetes. Para ver un paquete de actividades hay que tener instalado el programa Clic 3.0. Si no disponemos del disco podemos trabajar on line a través de Zona

Clic: http://clic.xtec.cat/es/index.htm

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

42

con JClic, bien instalando el software o con el applet directamente en la web.

Cuentos Clásicos I- Trabajando con E. Infantil y 1º de E. Primaria

Trabajamos en esta sesión con estos cuentos clásicos.

Los tres osos
M. Teresa Alcoceba Cardenal y Nieves Alcoceba

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Escola Pablo Neruda L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) Escola Prosperitat Barcelona Paquete de actividades en catalán sobre el cuento de Ricitos de oro y los tres osos. Se trabajan conceptos como los números del uno al tres, los tamaños (pequeño, grande y mediano), secuencias lógicas y orientación espacial.

43

Área Niveles Fecha Licencia de uso

Lenguas Infantil (3-6), Primaria (6-12) 29/02/00 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Los músicos de Bremen
Miren Garralda

Escola Mas Casanovas Barcelona Diversas actividades relacionadas con el cuento "Los músicos de Bremen": narración del cuento, onomatopeyas, vocabulario, comprensión lectora y concordancia atrículo-nombre. Incluye una guía en formato Adobe Acrobat.Conviene configurar la pantalla a 256 colores.

Área Niveles Fecha Licencia de uso

Lenguas Infantil (3-6), Primaria (6-12) 21/07/98 Esta obra está bajo una

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

licencia de Creative Commons

Jack y la habichuela mágica
Antoni Prim Dibujos: Joan Antoja Mas Voz: Helena Prim Rovira

Escola Llorens i Artigas Badalona (Barcelonès) Las actividades de Clic sobre el cuento Jack y la habichuela mágica son una versión reducida de este famoso cuento. Están definidas en tres niveles de dificultad por cada bloque de actividades y están dirigidas a alumnos de Educación Infantil y también a alumnos de educación primaria. Los niveles de dificultad no corresponden a la cronología de los curso de educación infantil y educación primaria a los cuales esta dirigido, sino que es muy posible que algunos alumnos podrán hacer un nivel de dificultad superior al que hacen otros de su curso y viceversa. Las actividades tienen ficheros de sonido y música (para facilitar el uso a los alumnos no lectores, y también para hacerlo más atractivo a los alumnos que ya leen). Jack y la habichuela mágica esta dividido en cuatro secciones:    
Área Niveles Fecha Licencia de uso

44

LEER EL CUENTO HAZ LOS ROMPECABEZAS Y PINTA DESNUDAR AL OGRO APAREJAR DIBUJOS Y PALABRAS
Lenguas Infantil (3-6), Primaria (6-12) 07/02/00 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Adaptado para discapacidad visual baja visión.

La casa que Pedro va a hacer
Miren Garralda

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Escola Mas Casanovas Barcelona Paquete de actividades de lengua catalana sobre el cuento de una sola frase "La casa que Pedro va a hacer". La frase va aumentando su complejidad a medida que se van sumando los diferentes personajes que intervienen en el cuento. El paquete esta dividido en tres secciones:

45

 Cuento  Puzzles  Palabras
Área Niveles Fecha Licencia de uso Lenguas Infantil (3-6), Primaria (6-12) 23/12/99 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Ricitos de oro
Miren Garralda Dibujos: Ainhoa Corbera Garralda

Escola Mas Casanovas Barcelona Tres paquetes de actividades sobre el cuento de Ricitos de Oro, dirigidas al ciclo superior de educación infantil y el inicial de primaria. En el primer paquete se explica el cuento mediante dibujos, textos y sonido, en el segundo se proponen algunos puzzles a partir de las imágenes y en el tercero se plantean actividades de lectura comprensiva.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Área Niveles Fecha Licencia de uso

Lenguas Infantil (3-6), Primaria (6-12) 04/11/98 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

El caballo del rey
Bel Comas Cantallops Xesca Pol Hernández , Caty Ramis Florit y CP Sant Bartomeu Alaró (Mallorca) Dos paquetes de actividades donde se trabaja la lectura comprensiva a partir de la adaptación del cuento "El cavall del rei". Dirigido al 1er. Ciclo de EP.

46

Área Nivel Fecha Licencia de uso

Lenguas Primaria (6-12) 09/12/99 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

CONTOS CLÁSICOS (2ª Parte) Seguindo co traballo dos contos clásicos (CLIC SINERA - CUENTOS I - INFANTIL Y 1º DE E. PRIMARIA) os alumnos/as de 2º Ciclo de Primaria elaboraron un caderno con algún dos contos que tivemos expostos e que leron durante o 2º trimestre do curso na Biblioteca do cole. 47

Este foi o resultado

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Contos Clásicos - 2º ciclo

48

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Lectura e Natureza:

LECTURA E NATUREZA: "AS POZAS DE OURENSE"

49

Aproveitando unha saída que fixemos o mércores 9 de maio á cidade de Ourense e as Termas de Outariz mercamos uns libriños dos Bolechas que xa pasan a formar parte da Biblioteca do CEIP O Castiñeiro de Laza.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

50

Os alumnos/as puideron vivir de primira man todo o que non conta este fermoso libriño infantil no que Os Bolechas descobren que ben se pasa bañándose, como facían os romanos, en auga quente.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

51

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

52

Hora de ler: Este ano por vez segunda desenvolveuse no centro un plan de lectura silenciosa en horario lectivo. Basicamente trátase de coincidir diariamente todo o colexio, incluídos mestres, na actividade común da lectura. Realizouse os venres pola tarde de 14.30 a 15.15 un espazo de tempo de 30 minutos de lectura exclusiva e de 15 minutos para coller e deposita-lo libro. Neste tempo o alumnado e o profesorado len libremente o libro da súa elección. Non se realizan probas sobre estas lecturas xa que están orientadas cara a adquisición do hábito lector.

Esta actividade ven a completar as outras actividades de lectura propias da aula (lecturas colectivas, en alta voz, con preguntas sobre comprensión lectora...).

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Deixamos que os alumnos/as escollesen libremente o espazo físico no que querían estar para ler xa fose dentro do cole ou no exterior aproveitando os día de bo tempo.

No resto do curso os alumnos/as, sobre todo os de 2º e 3º ciclo colleron libros para a súa lectura ata o remate pero xa nas aulas.

Visto o éxito da actividade, para o próximo curso temos pensado estendelo algún día máis, todo vai a depender do profesorado que quede non centro e das horas que lle poidamos adicar.

53

Resulta unha actividade interesante que agrada moito aos nenos e nenas do colexio, sobre todo aos de menor idade, e que contribúe a aumentar a confianza en si mesmos, a se integrar na vida do centro e a consolidar o seu gusto pola lectura.

3.3 De competencia en información: formación de usuarios, educación documental.

Traballo co xornal

SEMANA DA PRENSA: "XORNALISTAS". Aproveitando o Concurso da Voz de Galicia IX Concurso Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil, os alumnos 5º, 6º de primaria seleccionaron unha noticia do xornal, escribírona libremente e ilustrárona cun debuxo. O obxectivo da experiencia é que os alumnos elixan libremente as noticias que máis lles interesen e que, entre todas as elixidas, seleccionen unha para facer dous traballos:

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

54

Concurso La Voz 12

-un: escribir a noticia ao seu xeito, non copiala textualmente senón redactala coma se estivésenlla contando a un amigo. -dous: ilustrala cun debuxo.

Esta é a maqueta do Concurso de "La Voz de Galicia" sobre a que traballamos.

Modalidad Infantil Nivel 2 Caste Llano) 2012

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

O DÍA DA ÁRBORE E O XORNAL, REFORÉSTATE. Este ano decidimos para o Día da Árbore facer unha anfaina ata a Base BRIF de Laza que está no Alto da Costa da Rúa a 2 Km. do Pobo. "A BRIF de Laza, é unha unidade helitransportada contra incendios forestais, que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, pon a disposición das CC.AA para reforzar os seus diferentes operativos no momento necesario. A BRIF de laza, é unha BRIF A, creada no ano 2004 e opera con dous helicópteros, dúas cuadrillas de oito compoñentes e un técnico." (http://briflaza.blogspot.com.es/) 55

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

56

"Os nenos e profesores do CEIP O Castiñeiro de Laza, fixeron unha visita á base BRIF de Laza, nesta visita aprovéitase para celebrar o día da árbore, coa plantación dunha árbore por neno nas instalacións da base. É moi importante que os nenos saiban como actuar ante as emerxencias e, por desgracia, os incendios forestais no rural Ourensano son unha emerxencia bastante común; os técnicos danlles unha charla sobre como actuar ante os incendios forestais e o perigoso que poden

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

chegar a ser, despois os compañeiros da BRIF-i móstranlles as ferramentas coas que combatemos os incendios forestais e a utilidade de cada unha delas; tamén os pilotos lles mostraron o helicóptero onde se trasladan os bombeiros BRIF e explicáronlles como se utiliza este para a extinción do incendio. Coas fotos que fixeron durante a visita e algunhas fotos e vídeos que lles cedemos dende este blog, os nenos do cole de Laza, van participar o en concurso de Voz Natura"REFORESTAR TE co seguinte vídeo." (http://briflaza.blogspot.com.es/) 57

Traballamos dende a Biblioteca cos alumnos/as de 3º ciclo de primaria e co Xornal Dixital de "La Voz de Galicia" buscamos noticias sobre lumes, mellor cos sucesos non Concello de Laza durante os últimos anos xa que é a realizade máis próxima aos alumnos/as.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

58

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

59

Con estas novas e coas fotos que fixemos durante a visita eleboramos o vídeo

http://youtu.be/ZQDxE5GVQXs

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

A ENTREVISTA Durante o 3º trimestre preparamos unha entrevista ao Alcalde Laza sobre un tema de de actualidade, buscamos artigos nos xornais tanto en papel como nos dixitais sobre un tema de actualidade relacionado co Concello de Laza e co seu Alcalde. Este tema foi a próxima contrucción do AVE ao seu paso polo Concello de Laza en vindeiras datas. 60

Preparamos a entrevista seguindo un guión como auténticos xornalistas, e dicir,

buscamos información sobre o alcalde e sobre o envento, elaboramos unha

presentación e unha despedida, e o mais importante as preguntas que os alumnos fixeron coa axuda dos artigos do xornal e coa axuda doa familiares e veciños. A entrevista farémola na Casa do Concello a última semana do curso.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

O TELEXORNAL Os alumnos de 2º ciclo estiveron a preparar entrevistas sobre o autor das Letras Galegas Valentín Paz Andrade a modo de presentadores coa cámara de video con preguntas previamente elaboradas.

61

Club de escritores.

Tentamos na medida do posible crear un club de escritores/as pero a realidade éque dado o pequeño número de alumnado a integración foi caseque total. Traballamos co alumnado de 3º ciclo de primaria e cos de 2º ciclo. O traballo realizado a modo de proba durante es curso foi o seguinte.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

POEMAS DO ENTROIDO DE LAZA 2012

62

Recopilación de poesías relacionadas co Entroido de Laza por parte dos alumnos de 3º ciclo de primaria do CEIP O Castiñeiro de Laza.

Poemas Do Entroido http://www.laza.info/GL/turismo/festas/entroido/textos.php http://bercedepeliqueiros.blogspot.com.es/search/label/Poes%C3%ADas http://www.laza.es/entroido.html POEMAS DO ENTROIDO DE LAZA 2012

Participamos nestes concursos: Concurso de Relatos Antonio Fde. Pérez e de Poesía Xosé Carlos Caneiro. Coas poesías eleboramos un poemario exposto na nosa Biblioteca.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

63

Foto cortesía: Javier Rguez. , IES Taboada Chivite

Gala Músico-Literaria das Letras Galegas que se celebrou xoves día 17 de maio ás 18h00 (seis da tarde) na Casa da Cultura de Verín. Todos os convocados recolleron no acto os diplomas e os premios que lle corresponderon como finalistas dos certames literarios convocados con motivo do Día das Letras Galegas. Alumnado finalista do CEIP O Castiñeiro.

Laura Estévez Valcárcel Nuria Gallego Vaz Raúl Romasanta Sanmiguel Damián Requejo López

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Adrián Camesella Pazos

64

Concurso Letras Galegas Bases Certame Xose Carlos Caneiro Perez 2012

Bases Certame Antonio Fdez Perez 2012

DÍA MUNDIAL DA POESÍA 2012 O Día Mundial da Poesía é tributo á palabra poética proposto no ano 2001 pola Unesco, celébrase cada 21 de marzo (equinoccio de primavera) co propósito de consagrar a palabra esencial e a reflexión sobre o noso tempo. Este evento que fortalece a cultura no noso planeta realízase en importantes capitais do mundo como París, Ámsterdam, Berlín e Bogotá. En Europa é chamado Primavera dos Poetas e en Colombia a Común Presenza dos Poetas, por ser instituído pola Fundación que leva o mesmo nome, a cal traballa dende hai dúas décadas na promoción do universo poético en Hispanoamérica.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Con numerosos eventos e lecturas múltiples realízanse actos en diversas latitudes do planeta para celebrar tan importante evento por este xénero da literatura, por esa extrema forma de percepción da vida. A UNESCO lanzou ao mundo o seguinte comunicado para avalar a conmemoración do día mundial da poesía ao instituír ese legado para o mundo: «É evidente que unha acción mundial a favor da poesía daría un recoñecemento e un impulso novo aos movementos poéticos nacionais, rexionais, e internacionais. Esta acción debería ter como obxectivo principal soster a diversidade dos idiomas a través da expresión poética e dar aos que están ameazados a posibilidade de expresarse nas súas comunidades respectivas.» Unesco Para celebralo os alumnos/as de 3º ciclo crearon un pequeno poemario que agora vos presentamos. POEMARIO DÍA MUNDIAL DA POESÍA 65

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

DÍA MUNDIAL DO LIBRO DÍA DO LIBRO 2012

66

O Día Internacional do Libro é unha conmemoración celebrada a nivel internacional co obxectivo de fomentar a lectura, a industria editorial e a protección da propiedade intelectual por medio do dereito de autor. A nivel internacional é promulgado pola UNESCO, que a empezou a promulgar por primeira vez en 1995. Celébrase cada 23 de abril dende 1996 en varios países, sendo en 2008 máis dun centenar.

O día 23 de abril foi elixido como Día do Libro e do Dereito de Autor, pois corresponde ao falecemento dos escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega na mesma data no ano 1616 (aínda que realmente non é así: Cervantes faleceu o 22 e foi enterrado o 23, mentres que Shakespeare morreu o 23 de abril... do calendario xuliano, que corresponde ao 3 de maio do calendario gregoriano).

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

MURAL - 2º CICLO DE PRIMARIA

67

CHAVEIROS

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

REFRASTAÑAS A nosa mascota “Don Lecturín”, que é un castiñeiro púxose alá polo mes de Novembro a dar castañas con refráns sobre o magosto.

68

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Fixémolas con discos de cd estragados e pegándolles cartolinas. Os alumnos

buscaron refráns na Biblioteca e mais en internet sobre o magosto que logo escribiron nas castañas. 69

ACTIVIDADES SAMAÍN 2011 - 12 CEIP O CASTIÑEIRO GUIA DE LECTURAS SAMAÍN GUIA LECTURAS - samaín 2011

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

70

GUIA LECTURAS - NADAL 2011

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

71

ACTIVIDADES EN ediLIMAA

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Traballamos cos alumnos/as nos ordenadores da Biblioteca do centro para informarnos sobre estas celebracións grazas as actividades ediLIM que atopamos nas web, na dirección: http://www.iesfoz.org/actividades/saamaaiin.html.

72

CONCURSO DE CABAZAS

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Durante a semana celebramos un concurso de cabazas. Do mesmo xeito que no curso pasado os alumnos/as coa axuda das familias elaboraron nas súas casas as cabazas que foron traendo ao longo da semana e que quedaron expostas no centro. O centro estivo aberto ao público para que poidesen ver as creacións dos alumnso/as. 73

DIPLOMA SAMAÍN - HALLOWEEN 2011

Diploma elaborado co sofware libre Gimp: http://the-gimp.softonic.com/

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Os alumnos/as recibiron un diploma so por participar máis os gañadores, un por ciclo recibiron o seu diploma de gañadores máis un agasallo en forma de libro adaptado ao seu ciclo e relacionado con estes temas do Halloween e do Samaín.

74

TRUCO OU TRATO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

75

O venres 28 de Outubro pola mañá saímos cos alumnos/as polas rúas do pobo de Laza. Os nenos/as disfrazáronse para a ocasión de morcegos pedindo doces de porta en porta.

Despois de chamar á porta os nenos/as pronuncian a frase «truco ou trato», truco ou doce ou travesura ou doce (proveniente da expresión inglesa (trick or treat). Se os adultos lles dan caramelos, diñeiro ou calquera outro tipo de recompensa, interprétase que aceptaron o trato. Se pola contra se negan, os rapaces gastaranlles unha pequena broma, sendo a máis común botar ovos ou escuma de afeitar contra a porta. Pero claro está so houbo caramelos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Previamente colocamos durante a semana carteis avisando desta celebración para que os veciños estivesen atentos á visita dos nenos/as e co percorrido establecido. Os veciños colocaron unhas pequenas cabazas nas portas para que os nenos/as alí petasen. Todo un exíto!!! O CENTRO 76 As titoras traballaron para que o centro estivese acorde as datas e a estas actividades, así quedou o centro.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

77

VALENTÍN PAZ ANDRADE O Día das Letras Galegas (Día dás Letras Galegas en galego) é unha celebración instituída en 1963 pola Real Academia Galega para homenaxear aquelas persoas que destacaran pola súa creación literaria en idioma galego ou pola súa defensa da devandita lingua. Cada ano dedícase a unha personalidade diferente, escollida pola Real Academia Galega, tendo en conta que se esixen polo menos dez anos dende o seu falecemento. Dende a instauración desta celebración cultural, soamente en 1998 houbo unha dedicación conxunta aos poetas medievais Martín Codax, Xohán de Cangas e Mendinho, famosos polos seus cantigas.

A data de celebración deste evento, o 17 de maio, débese a que en tal día como ese, en 1863, se publicou en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do "Rexurdimento" ou renacemento cultural do galego. É festivo na Comunidade Autónoma de Galicia (España).

..............
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

No cole tivemos as seguintes actividades conxuntamente co Equipo de Normalización.

-POP ART ROSALÍA DE CASTRO E POESÍA -VALENTÍN PAZ ANDRADE: . CARTEIS . MARCAPÁXINAS . FICHAS 78

POP ART ROSALÍA DE CASTRO

Recitado de poesía. 2º Ciclo de Primnaria

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

79

Segundo se achega a data do 17 de maio vanse multiplicando as actividades nos centros educativos, a maioría das veces froito da colaboración entre os equipos de Biblioteca, Normalización Lingüística e TIC, un bo exemplo de que a integración dos distintos programas existentes no centro é o camiño a seguir ACTIVIDADE LIM. Traballamos a consulta, información sobre o autor e traballamos nunha actividade LIM cos materiais que recolle a Secretaría Xeral de Política Lingüística no repositorio de actividades sobre a figura de VALENTÍN PAZ ANDRADE co gallo da celebración do Día das Letras 2012, e que a meirande parte corresponde a actividades xurdidas de programacións conxuntas en centros do Plan de mellora de bibliotecas escolares (CEIP ADR Castelao (Rianxo, A Coruña), CEIP A Ponte (Lugo), CEIP dos Dices (Rois, A Coruña), CPI José García García (Ourense), CEIP Nosa Sra. de Xuvencos (Boborás, Ourense), CEIP de Rebordáns (Tui, Pontevedra), CEIP Condesa de Fenosa (O Barco, Ourense). Deste último centro é o libro interactivo sobre Valentín Paz Andrade da imaxe.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

80

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

81 FICHAS. Eleboramos unhas fichas que logo traballamos na Biblioteca

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

MARCAPÁXINASMARCAPÁXINAS

82

ENREDADOS - CINENSINO 2011/12 RAPUNZEL chega a CINENSINO: "Enredados"

http://www.cinensino.com

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

83

O programa de Educación en Valores para a prevención do consumo de alcohol e outros trastornos adictivos e comportamentais no eido escolar a través dos medios audiovisuais e as TIC “CINENSINO” englóbase dentro do contexto de Educación para a Saúde e pretende ser un instrumento complementario nesta área e dentro do actual sistema educativo. Para iso, o programa debe ser asumido polo centro educativo ao que se lle facilita asesoramento, medios e formación imprescindible para que sexa impartido polo propio profesorado.

Rapunzel, un conto clásico dos Irmáns Grimm, é levado ao cine, unha película de animación, pola Factoría Disney, baixo o título de "Enredados". Hoxe o 5º e 6º Primaria disfrutamos da proxección na Biblioteca Escolar do centro desta vella historia na que Rapunzel, unha moza a punto de cumprir os dezaoito anos, e cunha longa e fermosísima cabeleira de 21 metros de longo que nunca cortou, vive encerrada nunha torre desde que unha malvada meiga a roubara do seu berce cando era unha pequena bebé.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Este é un dos vídeos promocios da película. Por certo, no seu texto hai dúas faltas de ortografía, anímaste a atopalas?

Traballamos dende a Biblioteca coa documentación que nos entregou a Traballadora Social do Concello de Laza e da Mancomunidade de Concellos de Verín "Adela" que xa no mes de Outubro se pasou polo cole para darlles una charla aos alumnos/as de 5º e 6º de Primaria dentro do contexto para a Educación para a saúde, segundo os seguintes obxectivos xerais:

84

Reducir a prevalencia e intensidade no consumo de alcohol en menores e adolescentes.

Racionalizar o uso das TIC previndo as adiccións sociais e condutas relacionadas Retrasar ou impedir o inicio de condutas adictivas no eido escolar. Caderno Alumnado - Cinensino 2011-12 - Enredados

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

POEMAS PARA O DÍA DA NAI O Día da Nai ou Día das Nais é unha festividade que se celebra en honor a elas en diferentes datas do ano segundo o país. O moderno Día da Nai foi creado por Julia Ward Howe, en 1870, orixinalmente como un día de nais pola paz, que logo se converteu nun día para que cada familia honrase a súa nai. Actualmente foi aceptada esta celebración en moitos lugares do mundo. 85

Os alumnos/as de 3º Ciclo de Primaria elaboraron un poemario cunhas palabras sacadas dunha actividade do libro de Lingua e uns colgadores de Non Molestar moi chulos."""...SSSSSS....., SILENCIO, NAI E FILL@ ESTÁN A LER" , cada un co poema que lle escribíu a súa nai.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

86

PARA TI MAMÁ CON CARIÑO - todos

LIBROS VIAXEIROS

Dentro do Club de escritores creamos uns libros viaxeiros que os alumnos levaban para casa cada semana. Creamos unhas portadas provisionais e ao rematar o libro eleximos un dos debuxos do libro para crea-la portada.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

87

Os libros foron:  O pequeño testamenteiro: traballo con noticias do xornal que había que resunmir e transformar en poesía a modo de Testamemento tipo entroido de Laza, con noticias sobre Laza  Contos clásicos: reescribiron contos clásicos colocados durante o segundo trimestre na mesa de exposión temática que colocamos no exterior da biblioteca cos títulos. *Este libro estraviouse.  Seguimos co conto: redacción dun conto-historia por capítulos.  Contos de tradición oral: Recopilación de contos populares da localidade que os nosos maiores lles foron contando e eles ían redactando.  Poesía de tradición ora: o mesmo pero con poemas.

Cada escrito levaba un debuxo.

Este foi o resultado:

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

88

Formación de usuarios: Unha vez que se remataron as obras na biblioteca tivemos unha sesión para explicarlle aos mestres a nova organización dos fondos (segundo a CDU e a margarida de cores), as normas, o horario, os servizos… Como complemento a esta información facilitámoslle o tríptico de información de normas e uso da biblioteca. Estas sesións de información repetímolas co alumnado, por ciclos, co seu titor presente realizando unha visita guiada ao espazo da biblioteca despois da súa inauguración. Aos alumnos de Educación Primaria tamén lle facilitamos o tríptico informativo.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

89 Concursos:

CONCURSO POSTAIS NADAL CONCURSO POSTAIS DO NADAL 2011-12

http://www.actualidadgoogle.com/wp-content/uploads/2011/01/picasa-logo.gif

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Do memo xeito que no curso pasado celebramos no cole o Concurso de Postais do Nadal. Participaron os alumnos/as de Infantil e Primaria con galadores/as por ciclos e un gañador total que representou ao cole oficialmente.

90

A gañadora foi a alumna de Infantil Lía R.G. Tódolos gañadores recibiron un premio consistente nun libro e un diploma DIPLOMAS

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Asesoramento bibliográfico: Como todo o claustro pertence ao equipo de biblioteca, foinos fácil asesorar a todos os mestres que o solicitaron na axuda de busca de información para o traballo con documentos educativos para o seu posterior uso nas aulas.

Destacamos os seguintes: UD sobre o Samaín; UD sobre Lois Pereiro ; UD sobre o magosto; e UD sobre o entroido. 91 Tamén elaboramos unha compilación de materiais dispoñibles en internet para traballar o O samaín e está dispoñibles no blog.

Recreo do comedor: Na hora do recreo do comedor (13:40 a

14:20) a biblioteca

permaneceu aberta para aqueles alumnos que querían ler, navegar por internet, xogar a xogos educativos ou mesmo para facer as tarefas de clase. Esta actividade tivo moito éxito de participación, sobre todo os días de chuvia. Un mestre e os alumnos colaboradores/auxiares de biblioteca encargabanse de que todo estivese en orde.

Acceso á internet: Dispuxemos de 5 ordenadores de sobremesa para o uso do alumnado na biblioteca. Nas primeiras semanas de curso, coordinados co equipo TIC realizamos varias sesións formativas cos alumnos de 2º e 3º ciclo no que se lles facilitou información de cómo realizar buscas en internet. Temos unha serie de normas establecidas para o uso de ordenadores na biblioteca, e destacamos a de que non se pode usar para chatear ou entrar en redes sociais.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Normas da Biblioteca. Elaboramos un novo folleto en 16 páxinas sobre as normas da biblioteca, incluíndo servizos, normas de uso, normas e recomendacións, horarios de apertura, etc

92

Guías de Lectura: Na semana previa ás vacacións de Nadal elaboramos conxtamente coa coordinadora de Verín unha guía de lecturas recomendadas para cada un dos ciclo se etapas educativas que se imparten no centro. Estamo sa punto de imprimir a guía de lectura que lles propomos para o verán.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Blog da biblioteca: Seguimos mellorando o noso blog en Blogger,. Intentamos que sexa un instrumento máis de dinamización da nosa biblioteca. Nel reflectimos todas aquelas novas que nos parecen interesantes para a nosa comunidade educativa. Para o próximo curso tentaremos na medida do posible traballando nel como un escaparate da biblioteca, para atraer a novos usuarios.

93

Na seguinte ligazón pódese acceder ao blog: http://bibliotecaceipocastineiro.blogspot.com/ www.donlecturin.es

Consideramos o Blog un dos eixes fundamentais da nosa biblioteca xa que nel non sso se expón o noso traballo senón que os alumnos/as poden traballar nel colocando resumes de libros, exposicións temáticas, novidades, etc.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

4.- GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

Valoramos

positivamente

a

implicación

de

toda

a

comunidade

educativa

no

desenvolvemento do proxecto de biblioteca:.  Direción: o A dirección segue moi implicada no proxecto de biblioteca, de feito o director pertence ao equipo de biblioteca e participou activamente no Grupo de Traballo que realizamos no centro. o A biblioteca ten asignada unha dotación económica do presuposto anual para gastos de funcionamento (uns 600 euros) que unidos á achega do PLAMBE permitiron un cambio substancial no papel que está a desenvolver. o A pesar da boa disposición da dirección cara a biblioteca, non foi posible cubrir ao 100% a atención da biblioteca en horario lectivo debido a que somos un centro moi pequeno con moi pouco persoal dispoñible ( 4 mestres, dos cales 1 é itinerante que conforman o equipo da biblioteca).  Alumnado: o O alumnado do centro participou activamente en todas as actividades propostas, incluso naquelas que tiñan un carácter voluntario. Desde que ampliamos o espazo destinado á biblioteca e dende que o reformamos os alumnos acoden en maior cantidade e frecuencia de xeito voluntario.  Profesorado: o Todo o profesorado está implicado no proxecto de biblioteca, participando naquelas actividades que se promovían desde o equipo de biblioteca ou solicitando asesoramento para a realización de traballos de aula ou unidades didácticas. 94

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

o Por outro lado, ao estar todo o claustro implicado no equipo de biblioteca e Grupo de Traballo, a maioría dos mestres aporta as súas suxestións para a mellora das actividades, involúcrase na súa preparación, motiva ao seu alumnado para que tomen parte nas propostas de traballo e pide orientacións bibliográficas para o seu traballo na aula.  Familias. o No tocante á implicación das familias temos que facer constar que ao ser o primeiro ano no PLAMBE, Non obstante naquelas que se solicitou a súa participación ( lecturas compartidas cos seus fillas, asistencia ás obras de teatro…) participaron de xeito masivo. Teremos que tentar atopar canles para a participación das familias e ampliar o área de influencia da biblioteca ao entorno do centro, tendo en conta que somos a única biblioteca non privada que funciona no Concello.

95

5.- GRADO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS PROCESOS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS DO CURRÍCULO.

No noso centro seguimos as pautas marcadas na LOE para integrar a biblioteca no centro educativo e no currículo. Por iso temos moi claro que a biblioteca escolar debe contribuír a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para o aprendizaxe das demais áreas e materias e que poda formarse no uso crítico dos mesmos. En definitiva, apostamos polo funcionamento da biblioteca como recurso didáctico e non como un almacén de libros.

Desde o momento en que decidimos centralizar todos os fondos documentais no espazo da biblioteca estamos facilitando o acceso á información e a súa utilización, e non só ás áreas de lingua, senón que o resto das áreas tamén se ven favorecidas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Entendemos que a biblioteca non só ten que estar presente no currículo, tamén ten que aparecer regulada a súa estrutura e funcionamento no PXA e no Proxecto Educativo do centro.

Para poder levar a cabo isto fíxose necesario actualizar os fondos e organizalos axeitadamente atendendo á CDU. Faise imprescindible que se regule desde a Administración, por medio dos novos ROC, a dedicación de persoal docente especializado para que o bo funcionamento da mesma non dependa da boa vontade e disposición dos mestres e claustros. 96

Grazas a que o profesorado é novo no centro, e aínda non adquiriu vicios profesionais, fíxose doado o sensibilizalos para este novo cambio de metodoloxía, aínda que nos queda moito camiño por percorrer.

A biblioteca e as actividades que se promoven desde ela xogan un papel moi importante na adquisición das competencias, e non só das relacionadas coa lectura e a escritura.

As competencias no tratamento da información e competencia dixital ou a competencia para aprender a aprender, foron traballadas dun xeito cotián na biblioteca en moitas das actividades propostas: webquest; procuras de información; uso de internet; traballos de investigación…

A biblioteca axuda aos alumnos e alumnas a desenvolver destrezas de aprendizaxe de carácter vitalicio, así como a súa imaxinación e lles axuda a ser responsables.

A verdade é que non é fácil conseguir que a biblioteca cumpra coa función educativa e que estea perfectamente integrada na vida académica como nos propuxemos ao inicio deste proxecto, pero a valoración que facemos deste “primeiro asalto” é moi positiva… quédanos a satisfacción de que estamos moito mellor que hai un ano.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

6.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

A actividade central de formación do equipo de biblioteca foi a creación dun Grupo de Traballo no que participamos todos os membros do equipo e unnha mestra itinerante. O título do Grupo foi “Xogando cos contos”. O noso traballo estivo dirixido a organizar e realizar actividades para dinamizar o funcionamento da biblioteca e foi coordinado pola mestra Irene Raña Amido 97

GRUPO DE TRABALLO “XOGANDO COS CONTOS” Grupo de Traballo. O equipo de biblioteca creou un curso de traballo “Xogando cos contos” de 50 horas de duración ao longo do curso para dinamizar o funcionamento da biblioteca. Xustificamos este grupo de traballo porque consideramos que a biblioteca é un recurso básico do centro. Nel traballamos as competencias en comunicación lingüística,
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

dixital, artística, aprender a aprender, etc. O noso centro ten concedido o PLAMBE. Tratamos de que a biblioteca sexa unha ampliación da aula a que todos acudamos.

Foron obxectivos prioritarios 1. Fomentar a lectura entre o alumnado 2. Emprego da biblioteca por parte do profesorado como aula 3. Fomentar a creatividade do alumnado empregando o conto como recurso 98

Os contidos traballados foron: 1.Como ser un contacontos 2.Técnicas da narración oral e escrita 3.O libro como protagonista 4.As novas tecnoloxías como recurso didáctico

Metodoloxía que se pretende seguir consistiíu en que todos os membros do grupo participara na elaboración de contos co alumnado e realización de actividades conxuntas de toda a comunidade educativa. Vimos as mellores prácticas e tratamos de ilas poñendo en práctica en todo o centro.

Recibimos asesoramento correctamente por parte do CEFORE de Ourense, sección de Verín con numerosas visitas ao centro e tivemos formación por parte do mestre Fran Guede, que xa estivera no centro noutras ocasións e por parte dunha traballadora da Biblioteca Provincial de Ourense.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

O responsable da biblioteca non puido asistir as Encontros do PLAMBE realizadas en Santiago e asistíu o Director do centro Juan Luis Rivero.

2011/2012

CURSO

“XESTIÓN

INFORMATIZADA

DA

BIBLIOTECA

ESCOLAR. 99

PROXECTO MEIGA” O director do centro realizou do 20/10/2011 ao 22/12/2011 en PLATEGA este curso para poder aplicalo no centro.

Os obxectivos deste curso foron: 1.Integrar as tecnoloxías da comunicación e da información na xestión e organización dos fondos da biblioteca escolar. 2.Coñecer as posibilidades do programa Meiga para a xestión da biblioteca escolar. 3.Familiarizarse cos distintos aspectos do proceso técnico de rexistro e catalogación dos fondos documentais, calquera que sexa o soporte do documento. Para a realización realización do curso, foi imprescindible a utilización do ordenador da biblioteca escolar no que se está instalado o programa MEIGA, polo que o Director se pasou horas e horas traballando no centro fóra das horas de traballo. Os contidos tratados foron: 1.Biblioteca escolar, centro de recursos de lectura, información, aprendizaxe. Modelo e funcións. Características da colección. 2.Módulo de catalogación. Configuración de descarga de rexistros. 3.Módulo de circulación. Préstamos e devolucións. 4.Consultas e listaxes. Estatísticas e utilidades.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

5.Páxina web. Administración web

Hai que sinalar que se aplicou cos alumnos sobre todo o rexistro de libros.

CURSO

“ENCONTROS DOS CENTROS DO PLAN DE MELLORA DE 100

BIBLIOTECAS ESCOLARES 2011/2012 (4ª, 5ª E 6ª CONVOCATORIA) Tamén realizou o Director do centro o este curso/encontros de 8 horas de duración o 20 de Abril, os obxectivos foron: 1.Analizar as funcións da persoa dinamizadora da biblioteca escolar e procurar fórmulas para a rendibilización do seu traballo nos centros educativos. Favorecer o traballo colaborativo e a consolidación da rede de bibliotecas escolares. 2.Procurar estratexias para a integración plena dos recursos da biblioteca escolar nos procesos de ensino e aprendizaxe. 3.Acadar recursos para a alfabetización informacional no ensino primario e secundario; revisar o concepto de fomento da lectura e establecer prioridades e estratexias para o desenvolvemento dos proxectos lectores dos centros.

Tratáronse os seguintes contidos: 1.Modelo de biblioteca escolar para os centros de ensino non universitario de Galicia. Novos retos.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

2.Estándares para a xestión técnica e a informatización dos fondos documentais. Proxecto Meiga. 3.Criterios para a selección e difusión dos materiais da biblioteca (impresos e electrónicos) 4.Biblioteca escolar e currículo. Contribución dos recursos da biblioteca escolar á adquisición das competencias básicas do alumnado. 101 5.Multialfabetismos, integración das tecnoloxías da comunicación e da información na busca, tratamento e creación de información. Tratamento da información e competencia dixital. 6.O fomento da lectura e da escritura. Lectura dixital. Proxectos lectores de centro. 7.Redes profesionais de colaboración. 8.Avaliación por indicadores da biblioteca escolar, os seus servizos e actividades, e da súa contribución á mellora dos resultados académicos do alumnado.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

7.- MATERIAIS PRODUCIDOS (IMAXES NO CD)

Como xa se ten comentado noutros apartados desta memoria, foron varias as publicacións e materiais informáticos elaborados polo persoal do equipo de apoio á biblioteca:  CARTEL LETRAS: o CONTACONTOS o MONICREQUES o XOGOS o TEATRO o CINE o TV o O XORNAL  CARTEL INFORMATIVO o WIFI o SO PAPEL o SOLO PAPEL o NORMAS BIBLIOTECA o MARCAPÁXINAS o NOVIDADES o LECTURAS SAMAÍN o NOVIDADES STILTON o SILENCIO o BIBLIOTECA TIPO ÁRBORE o PORTADA POWER-POINT CÓNTAME UN CONTIÑO o POWER POINT CÓNTAME UN CONTIÑO o DÍAS EMPRÉSTITO o TURNOS BIBLIOTECARIOS MENSUAL  MARCAPÁXINAS LETRAS GALEGAS
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

102

 CONTOS o HANSEL E GRETEL  CASIÑA DE GOMINOLAS  LIBRO CONTO HANSEL E GRETEL  VIDEO CONTACONTOS HANSEL E GRETEL o LIBRO A RATIÑA PRESUMIDA  MURAL-TELÓN o LIBRO A RATIÑA PRESUMIDA  MÁSCARAS PERSONAXES  VIDEO CONTACONTOS A RATIÑA PRESUMIDA o NANA BUNILDA COME PESADELOS  LIBRO NANA BUNILDA COME PESADELOS  BONECA NANA BUNILDA  2 MURAIS TELÓN NANA BUNILDA  VIDEO NANA BUNILDA COME PESADELOS o CONTOS CLÁSICOS  CARTEL ANUNCIADOR  LIBRO CONTOS CLÁSICOS o LIBROS VIAXEIROS  SEGUIMOS CO CONTO  CONTOS DE TRADICIÓN ORAL  POESÍA DE TRADICIÓN ORAL  CONTOS CLÁSICOS  O PEQUEÑO TESTAMENTEIRO o XORNAL  SEMANA DA PRENSA  ARTIGOS CONCURSO LA VOZ  DÍA DA ÁRBORE  VIDEO CONCURSO VOZ NATURA  A ENTREVISTA 103

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

 ENTREVISTA TEMA ACTUALIDADE “O AVE”  O TELEXORNAL  VIDEOS  CLUB DE ESCRITORES  O ENTROIDO o POEMAS DO ENTROIDO  LETRAS GALEGAS o POEMARIO E RELATARIO  DÍA MUNDIAL DA POESÍA o POEMARIO  REFRASTAÑAS  DÍA DO LIBRO  MURAL  CHAVEIROS  POSTAIS NADAL  DÍA DA NAI  AVISO NON MOLESTAR  POEMARIO  GUÍAS DE LECTURA  SAMAÍN  NADAL  DIPLOMAS  SAMAÍN  CONCURSO POSTAIS  POP ART ROSALÍA DE CASTRO  FOLLETO VALENTÍN PAZ ANDRADE o FOTOGRAFÍAS o CUÑO BIBLIOTECA 104

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

8.- AVALIACIÓN

O Equipo de Biblioteca reunírase mensualmente co fin de :  Deseñar e organizar actividades.  Avaliar o funcionamento das actividades.  Revisar o grao de cumprimento dos Obxectivos propostos.

105

A Comisión de Biblioteca do Consello Escolar, reunida trimestralmente:  Analizou necesidades propostas polo equipo de biblioteca.  Realizou propostas de adquisición de fondos e equipamento.

Avaliación inicial. No mes de setembro, partimos das observacións reflectidas no Proxecto presentado para o PLAMBE e incluímos este proxecto de biblioteca na Programación Xeral Anual

Avaliación procesual, sobre as actuacións previstas no Plan inicial. Ésta baseouse na autoavaliación e nela analizamos os aspectos seguintes:  Os obxectivos propostos fórense conseguindo, a pesar de que se demorou un pouco máis do previsto as obras realizadas.  A metodoloxía empregada foi a axeitada, baseada sempre en actividades motivadoras e lúdicas. O profesorado amosou unhas actitudes e motivacións positivas.  Comprobamos a idoneidade das propostas desenvolvidas, non tivemos que abandonar ningunha das tarefas realizadas.  As actuacións formativas realizadas polos membros do equipo de biblioteca foron acertadas, delas sacamos moitas ideas e experiencias para realizar cos nosos alumnos.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

 Os materiais e recursos empregado foron os adecuados para a realización das actividades. Incidir en que naquelas actividades de busca da información a través de internet, ás veces, foi un pouco tediosa polo malo acceso que temos á rede.  Temporalización: quizás foi o aspecto que menos se cumpriu dos programados inicialmente. Esta viuse perxudicada polas obras realizadas no espazo da biblioteca nos meses de decembro e xaneiro. 106 Avaliación final:  Progreso do alumnado en relación coa adquisición de hábitos lectores ponse de manifesto no aumento da presenza de alumnado na biblioteca en tempos de lecer e no aumento considerable dos préstamos. Estes hábitos incidirán positivamente na mellora da súa competencia lectora en a mellor ados resultados académicos.  Grao de consecución dos obxectivos propostos é máis que aceptable para ser o primeiro ano que participamos no PLAMBE, de todos xeitos queda aínda moito camiño por recorrer.  As actuacións previstas foron realizadas case na súa totalidade. Quedounos por completar a catalogación no programa Meiga.  Os recursos que nos ofrecía o centro foron aproveitados ao máximo: dispoñibilidade de horarios, conexións a internet, materiais, orzamentos,…  A coordinación funcionou dentro dos parámetros de normalidade e viuse favorecida por ser un centro pequeno onde todos os mestres están implicados en co proxecto de biblioteca.  Grao de implicación: o Profesorado: estivo moi implicado no desenvolvemento deste proxecto. Todos os mestres pertencían ao equipo de biblioteca e case todos ao grupo de traballo. O claustro fixo unha valoración moi positiva deste ano de traballo e esforzo. o Alumnado: foi moi receptivo a cantas actividades se lles propuxeron desde a biblioteca, nalgunhas delas participou o 100%. Os dos cursos más baixos de Ed. Primaria foi moito máis doado implicalos. Os de 3º ciclo engancháronse a
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

esta aventura bibliotecaria grazas a papel que xogaban os colaboradores de biblioteca no funcionamento do mesmo. o Resto da comunidade: Este curso apenas se realizaron actividades dirixidas ás familias, en parte debido ao período de reformas que sufriu o espazo da biblioteca.  Clima lector do centro: a pesar de que aumentou o uso da biblioteca por parte de mestres e alumnos, pódese mellorar moito máis neste aspecto e esperamos que así sexa cada curso.  Actividades de formación: valoramos positivamente as actividades formativas promovidas polos membros do equipo de biblioteca. Hai que destacar que o desenvolvemento do grupo de traballo, con mestres do propio centro, nos facilitou moito a labor dinamizadora e de coordinación do proxecto. Para o próximo curso volveremos a formar un grupo de traballo. Non nos debemos esquecer da calidade das Xornadas e Encontros que se organizaron desde a Asesoría de Bibliotecas en Santiago, pola cualificación da maioría dos relatores e as experiencias que aportaron aos oíntes. 107

9.- PREVISIÓN DE FUTURO. Como xa dixemos non imos seguir co Plan de Mellora, xa que nos van reducir unidades e profesorado e coidamos que co traballo realizado nestes 2 anos conquerimos en gran medida os obxectivos propostos, creando unha moi boa biblioteca e fomentando considerablemente a lectura entre os alumnado. O que si se queda comprometido o traballo na Biblioteca e a seguir traballando dende a mesma. Podemos puntualizar:

1.- Actuacións en relación coa organización e xestión: Queremos seguir armonizando a dimensión lúdica na oferta da biblioteca, mediante a adquisición, dentro da medida do poisble, de máis xogos que desenvolvan capacidades de expresión e que amplíen os coñecementos do alumnado e que teñan unha dinámica silenciosa compatible con outras actividades.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Xa neste último ano tivemos unha xestión compartida co alumnado que levou adiante labores de empréstamo, e queremos ampliala capacitando os/as voluntarios/as na colocación dos libros nos andeis para o que realizaremos unha formación ad hoc. Por último sinalar que na medida en que estamos a falar de diversificar a oferta da biblioteca, unha actividade que queremos potenciar é o conta-contos dos maiores aos máis cativos.. 108

2.- En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, coa súa integración no tratamento do currículo e á súa contribución ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. Seguiremos desenvolvendo actividades xa asentadas na nosa biblioteca como a elaboración de guías de lectura e a creación doutras como exposicións de novidades, edición do boletín da biblioteca no que se inserirán recomendacións lectoras, enderezos web de interese para o alumnado, anuncios de actividades promovidas pola biblioteca... Crearemos a “Hora dos xornalistas” durante o recreo do comedor, facilitando a realización das tarefas de investigación encargadas nas aulas. Noutro orde de cousas seguiremos a manter vivo o blogue da biblioteca, e teremos que procurar darlle unha maior vida no tocante a visitas e comentarios. Na avaliación do proxecto do presente ano comprobamos como o profesorado, aínda valorando en grande medida os contidos do blogue, non adoitaba visitalo con frecuencia. Necesitamos, agora máis que nunca, ilusionar ao profesorado nos sitios web da biblioteca, xa que se conseguimos motivalo a visita do alumnado viría de contado.

3.-Actuacións en relación coa formación de usuarios e educación para o acceso á información (educación documental) É difícil, pepro queremos comezar coa elaboración de webquests, procuras do tesouro, titoriais para un bo manexo na rede, Jclics, etc... dentro do noso traballo na Biblioteca, e como apoio que se ofrece para o traballo de determinadas materias.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Pero é na realización de proxectos documentais integrados onde queremos facer fincapé para o próximo curso. Sería convinte contar cunha pizarra dixital na biblioteca, o que se lle solicitará ao Consellería. Por último os axudantes de biblioteca teñen realizado un moi importante labor durante este curso no tocante á xestión de empréstamos e devolucións, etiquetaxe e selado. De cara ao curso que vén tentaremos que se impliquen noutras funcións, como a colocación dos libros nos andeis, actividades de conta-contos cos máis cativos, etc... 109

4.-Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector do centro. No tocante a este apartado formularemos as mesmas actividades que ata o de agora, xa que consideramos que teñen dado froitos axeitados ás nosas expectativas, son ben valoradas pola xeneralidade da nosa comunidade educativa como demostran as taxas de participación e a valoración nas enquisas de avaliación realizadas. Emporiso trataremos de inserir modificacións nalgunha delas para corrixir defectos no seu funcionamento. Programa de lectura silenciosa “Hora de Ler”; este programa que acadouo moi boas valoracións polo profesorado, que maioritariamente o consideran un bo elemento para acadar unha mellor competencia lectora. Seguiremos coa a activade “Contáme un contiño?” . Esta actividade, na que esperamos atrae-lo alumnado no recreo para ler/contar en voz alta un conto o resto do alumnado. Conta contos: Estas actividades serán traballadas como todos os anos coa colaboración das editoriais coas que traballamos no centro. A Procura do Tesouro: Actividade de enigmas, conta contos, procura de tesouro no patio, ambientación de espazos da escola...terá carácter primordial a realización desta actividade. Diploma de lectores: O alumnado leva un sistema de contabilidade dos libros lidos en empréstamos da biblioteca que, acadado un certo número, fannos acredores dun diploma ao mellor lector.
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Clubs de lectura: Tentaremos por en marcha un club de lectura dirixidos aos cursos de 4º, 5º e 6º, aínda que se permite a algúns alumnos de 3º especialmente interesado e que o solicitan, a participación neles. Por último, e en relación co Proxecto Lector de Centro pensamos que se debe acometer unha reforma do documento actual no que se inclúan moitas das actividades que foron xurdindo nos últimos anos, así como introducir as reformas de itinerarios lectores e algunhas actividades alí recollidas. Clubs de escritores: Seguiremos a andaina co club de escritores que porán os traballos realizados no blogue, revista das letras e no boletín da biblioteca. Non temos dúbida do grande interese na adquisición da competencia escritora, a máis de contribuír en grande medida ao desenvolvemento dunha capacidade crítica nas lecturas e á comprensión da súa estrutura. 110

5.- Outras actuacións. En canto á nosa presenza na Web, reformarémolo noso sitio, mellorando a páxina de proxectos, e queremos enchela de de contidos, colgando as nosas publicacións, webquests, titoriais de uso da rede, proxectos de investigación e de recollida documental, etc... No apartado de celebracións o día do libro queremos facer unha actividade no centro do “Mercadiño de intercambio de libros” e a motivación cara á lectura que supón, que neste curso foi imposible realizar.

6.-Criterios e procedementos de avaliación A avaliación do proxecto será permanente ao longo de todo o proceso, introducíndose as modificacións que sexan pertinentes co fin de garantir o mellor funcionamento posible de todas as actividades. Realizarase unha avaliación inicial nos primeiros días do curso e ao remate do curso escolar realizarase unha avaliación final mediante unha enquisa realizada a todo o profesorado do centro, e cos datos obtidos en ámbalas dúas se valorarán as actividades da biblioteca e a súa
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

repercusión na mellora da eficacia lectora e no coñecemento e implicación nas actividades promovidas polo PLC. Se fomentará a participación do alumnado e do resto do profesorado mediante unha caixa de suxestións, e coa inclusión nas ordes do día das reunións de ciclos de aspectos avaliativos a respecto do funcionamento da biblioteca. Por último sinalar algúns indicadores que se terán en conta á hora de valorar o funcionamento e aceptación da comunidade deste programa de actividades: 1. Número de empréstamos realizados pola biblioteca central ao alumnado. 2. Número de empréstamos realizados polo profesorado (bibliotecas de aula) 3. Número de alumno/as asistentes aos clubs de lectura e escritura. 4. Aumento da eficacia lectora no alumnado. 5. Calidade dos traballos realizados como froito das tarefas de investigación 6. Número de profesorado implicado nas distintas actividades da biblioteca. 7. Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. 111

7.-Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario previsto Non podemos especificar a persoa designada como responsable da Biblioteca escolar xa que con data de 7/6/12 so sabemos que a mestra Isabel García Fiz permanece no centro. Comprométese o mestre e actual director, Juan Luis Rivero a levar a cabo esta tarefa se segue no centro.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

9.1.- Previsións en relación coa organización e xestión: No curso escolar 2011/2012 realizáronse melloras no espazo da biblioteca e, aínda que o traballo realizado foi moito que consideramos axeitados para o bo funcionamento da biblioteca.

112 En Laza a 7 de xuño de 2012

Vº e Prace O Director Responsable

Asdo.: Juan Luis Rivero Gallego

Asdo: Irene Raña Amido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

113

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->