ชุมชนแหงการแบงปน

www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น

ขอสอบอุปมา-อุปไมย
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กวาง : ควาย :: ? : ?
ก. สุนัข : เสือ
ค. ไก : เปด

ข. สิงโต : แมว
ง. แรด : หมี

พูกัน : จิตรกร :: ? : ?
ก. ปาก : ครู
ค. เข็มทิศ : นักเดินเรือ

ข. นกหวีด : กรรมการมวย
ง. มีด : พรานปา

เบรก : รถยนต :: ? : ?
ก. โชคอัพ : คาบิวเรเตอร
ค. จอกกี้ : มาน้ํา

ข. สติ : คน
ง. นักคิด : นักประดิษฐ

ชางตัดผม : กรรไกร :: ? : ?
ก. โฆษก : วิทยุ
ค. จราจร : นกหวีด

ข. ชางตัดเสื้อ : ผา
ง. เภสัชกร : ยา

อากาศ : เครื่องบิน :: ? : ?
ก. อุกกาบาต : อวกาศ
ค. ปากน้ํา : สันดอน

ข. แผนดิน : ไสเดือน
ง. มหาสมุทร : เรือดําน้ํา

มวย : ยก :: ? : ?
ก. ฟุตบอล : ครึ่งเวลา
ค. รักบี้ : ครึ่งเวลา

ข. ปงปอง : เซ็ต
ง. แบดมินตัน : เซ็ต

แกรนิต : หิน :: ? : ?
ก. ปลาดุก : น้ําจืด
ค. แคลเซียม : ธาตุ

ข. ผงชูรส : เกลือแร
ง. เรือ : น้าํ ทะเล

สมุย : อังกฤษ :: ? : ?
ก. สีชัง : จีน
ค. ภูเก็ต : ฝรั่งเศส

ข. ตะรูเตา : ญี่ปุน
ง. เกาะชาง : เยอรมัน

ชุมชนแหงการแบงปน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

อุบลราชธานี : แมฮองสอน
ก. เชียงใหม : สงขลา
ค. ขอนแกน : พะเยา

ข. นราธิวาส : ตรัง
ง. กาญจนบุรี : กรุงเทพ

น้ําเงิน : เหลือง :: ? : ?
ก. อาทิตย : จันทร
ค. อังคาร : พฤหัสบดี

ข. พุธ : เสาร
ง. ศุกร : จันทร

วุฒิสมาชิก : กฎหมาย :: ? : ?
ก. บริษัท : ผูจัดการ
ค. ผูราย : ตํารวจ

ข. ปลา : น้ํา
ง. ทหาร : ปฏิวัติ

คน : ควาย :: ? : ?
ก. ผึ้ง : มา
ค. ลิง : เรือ

ข. จาน : ชาง
ง. ระฆัง : งู

ยูงทอง : ธรรมศาสตร :: ? : ?
ก. ดอกคูณ : ศิลปากร
ค. ตะแบก : เชียงใหม

ข. ศรีตรัง : เกษตรศาสตร
ง. จามจุรี : จุฬาลงกรณ

การโฆษณา : การซื้อ :: ? : ?
ก. การเลือกตั้ง : การหาเสียง
ค. ความเชื่อมั่น : ทัศนคติ

ข. การปองกัน : การเอาชนะ
ง. ความพยายาม : ความสําเร็จ

ชี้ชวน : บังคับ :: ? : ?
ก. สุจริต : ทุจริต
ค. วิจารณ : วิพากษ

ข. เจือจาง : เขมขน
ง. หนาแนน : เบาบาง

ศาสนา : ชาติ :: ? : ?
ก. บัว : ตะแบก
ค. มะลิ : เข็มแดง

ข. พุด : อัญชัญ
ง. กุหลาบ : เบญจมาศ

ชุมชนแหงการแบงปน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

มอเตอรไซค : รถยนต :: ? : ?
ก. จักรยาน : สามลอ
ค. คน : ควาย

ข. รถเข็น : รถบรรทุก
ง. เปด : ไก

ปวย : โรงพยาบาล :: ? : ?
ก. หิว : ภัตตาคาร
ค. บวช : โบสถ

ข. แจงความ : ยาม
ง. เรียน : วัด

ประตู : หนาตาง :: ? : ?
ก. ลอ : รถยนต
ค. โบสถ : ศาลา

ข. หองนอน : บาน
ง. นักเรียน : ครู

ขาวสาร : ขาวเปลือก :: ? : ?
ก. ขาวตม : ขาวสวย
ค. ขนมปง : แปงสาลี

ข. โซดาไฟ : สบู
ง. เหลา : ยีสต

ตนไม : มะขาม :: ? : ?
ก. ปลา : ตะเพียน
ค. สุนัข : แมว

ข. องุน : ไมเถา
ง. ออย : หวาย

เงินฝด : เงินเฟอ :: ? : ?
ก. เงินตน : ดอกเบี้ย
ค. นายทุน : เงินกู

ข. ประมาท : รอบคอบ
ง. คอมมิวนิสต : เผด็จการ

มาเลเรีย : ยุง :: ? : ?
ก. มะเร็ง : บุหรี่
ค. สุนัขบา : โรคกลัวน้ํา

ข. แมลงวัน : อหิวาตกโรค
ง. อาการคัน : เหา

ลิขสิทธิ์ : การลอกเลียน :: ? : ?
ก. หลักฐาน : นักสืบ
ค. การตรวจสอบ : การปลอมแปลง

ข. พยาน : โจทย
ง. นักเขียน : หนังสือ

ชุมชนแหงการแบงปน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ขาดประสบการณ : ความผิดพลาด :: ? : ?
ก. พลาดพลั้ง : ทักษะ
ค. ความสะเพรา : ความสูญเสีย

ข. ชัยชนะ : ความสําเร็จ
ง. การประหยัด : การฝกฝน

หลอดภาพ : เสาอากาศ :: ? : ?
ก. กาแฟ : เครื่องดื่ม
ค. เครือ่ งมือ : การกอสราง

ข. ไวโอลิน : เครื่องดนตรี
ง. เหงือกปลา : ครีบปลา

เครงเครียด : สันทนาการ :: ? : ?
ก. หิว : งานเลี้ยง
ค. ออนเพลีย : การพักผอน

ข. เกียจคราน : ความยากจน
ง. เศราโศก : น้ําตา

รัฐศาสตร : สังคมศาสตร :: ? : ?
ก. เศรษฐศาสตร : สังคม
ค. ชีววิทยา : พฤกษศาสตร

ข. เคมี : วิทยาศาสตร
ง. นิติศาสตร : แพทยศาสตร

ประธานสภาผูแทนราษฎร : สส. :: ? : ?
ก. กํานัน : ผูใหญบาน
ค. ผูจัดการ : รองผูจัดการ

ข. ผูอํานายการกอง : หัวหนาฝาย
ง. กกต. : ศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องบิน : อากาศ :: ? : ?
ก. เรือรบ : ลูกเรือ
ค. ปลา : น้ํา

ข. นก : กรง
ง. ปา : ตนไม

ปจจุบัน : อดีต :: ? : ?
ก. ทันสมัย : โบราณ
ค. ขอเท็จจริง : การทํานาย

ข. นิยาย : ตํานาน
ง. ไสยศาสตร : วิทยาศาสตร

อบรม : ประทวง :: ? : ?
ก. โตวาที : สงเคราะห
ค. อนุเคราะห : อนุญาต

ข. พัฒนา : สั่งสอน
ง. ชวยเหลือ : รุกราน

ชุมชนแหงการแบงปน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น

เฉลยขอสอบอุปมา-อุปไมย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ข.
ค.
ข.
ค.
ง.
ก.
ค.
ข.
ค.
ง.
ง.
ก.
ง.
ง.
ค.
ค.
ก.
ก.
ค.
ค.
ก.
ข.
ง.
ค.
ค.
ง.
ค.
ข.
ข.
ค.
ก.
ง.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful