แฟ้ มสะสมผล

งาน
ของ

นาย ธนกฤต
ทรัพย์สิน

เลขประจำาตัวนักเรียน
๓๕๑๒๒
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แฟ้ มสะสมผล
งาน
ของ

นาย ธนกฤต
ทรัพย์สิน

เลขประจำาตัวนักเรียน
๓๕๑๒๒
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

คำานำา

แฟ้ มสะสมผลงานฉบับนีไ้ด้จด
ั ทำาขึ้นจาก การบู
รณาการผลงาน / กิจกรรม / โครงการ ของ ผู้
เรียน ซ่ ึงได้รวบรวมประวัติทัว่ไป ผลงานด้าน
วิชาการ ผลงานด้านสังคม ผลงานท่ีได้ทำามาแล้ว
และกำาลังดำาเนินการอยู่ในปั จจุบัน และอนาคต
เพ่ ือนำาไปสู่กระบวนการประเมินผล
ผูจ้ ัดทำาหวังว่าแฟ้ มสะสมงานฉบับนีจ้ะเป็ น
ข้อมูลให้กับผูท
้ ่ีสนใจ หากมีส่ิงใดท่จี ะต้องปรับปรุง
และแก้ไข ผูจ้ ัดทำาขอน้อมรับและดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผูจ้ ัดทำา
(...........................................)
นายธนกฤต
ทรัพย์สิน

สารบัญ

- แนะนำาตัวเอง
- ส่วนท่ี ๑ ประวัตส
ิ ่วนตัว
- ประวัติสว่ นตัว
- ประวัติการศึกษา
- รางวัล และผลงานท่ีเคยได้รับ
- ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลการเรียน และความประพฤติ
- ข้อมูลการเรียน
- ข้อมูลความประพฤติ
- ส่วนท่ี ๓ ตัวอย่างผลงาน
- วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนะนำาตัวเอง

สวัสดีครับ ผมช่ ือ นายธนกฤต ทรัพย์สิน
ปั จจุบันเป็ นนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
แผนกศิลป์ ไทย-สังคม
สำาหรับผมนัน
้ ต่อให้มีใครมาถามอีกก่ีร้อยหน
ว่าชอบวิชาอะไรมากท่ีสุด ผมตอบได้เลยว่า วิชา
สังคมศึกษา ในตอนระดับ ม.ต้น ผมก็ค่อยๆอ่าน
วิชาสังคมไปเร่ ือยๆ แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดี เลยเกิด
ชอบขึ้น แต่พอมาในระดับ ม.ปลาย มันไม่ใช่แค่
ชอบ แต่ใจทัง้ใจของผม เทให้กับวิชาสังคมไปหมด
แล้ว แล้วบอกตัวเองว่าน่ีแหละ “ตัวเรา”
ส่วนถ้าหากมีใครมาถามอีกก่พ
ี ันหนว่า อยาก
ประกอบอาชีพอะไรมากท่ีสุด ผมกล้าตอบได้เลยว่า
ครู เท่านัน
้ ความคิดนีผ
้ มมีมาตัง้แต่อยู่ประถม
จนถึงปั จจุบันก็ยังไม่เคยท่ีจะเปล่ียนความคิดแม้แต่
น้อย เพราะฉะนัน
้ ถ้าจะถามต่อไปอีกว่า ทำาไมอยาก
เป็ นครู ตรงนีผ
้ มตอบไม่ได้ เพราะมันฝั งลึกอยู่ในใจ
เรียบร้อยแล้ว ชาตินีผ
้ มจะไม่มวี ันประกอบอาชีพอ่ ืน
เด็ดขาด จะขอเป็ นครูตลอดไป เน่ียแหละ “ใช่เลย”

มีคนหลายคนทัง้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ บอกผม
ว่า “เป็ นครูมันดีตรงไหน เงินเดือนก็น้อย เดีย
๋ วนี้
รัฐบาลก็ไม่บรรจุให้ เหน่ ือยก็เหน่ อ
ื ย... แล้วอะไร
อีกมากมาย” แต่ผมไม่สน ในเม่ ือส่ิงเหล่านีผ
้ มได้
เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว เพราะถ้าผมสนใจเร่ ืองพวกนี้
“ผมจะอยากเป็ นครูทำาไม”
เร่ ืองสถาบันในระดับอุดมศึกษา ท่ีผมอยากเข้า
มศว. เพราะ เท่าท่ีไปศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่ง
ข้อมูล ทำาให้ผมรู้ว่า มศว. ผลิตครูได้เป็ นอันดับ 1
และมีประวัติท่ียาวนานมากแล้ว ผมจึงคิดได้เลยว่า
“มศว. น่ีแหละ หน่ ึงเดียวในใจ”
เพราะฉะนัน
้ ผมกล้ายืนยันได้ว่า ไม่มีอะไร
หรือส่ิงใด ในปั จจุบันนีท
้ ่ีจะสามารถทำาให้ผมคิดเลิก
อยากเป็ นครูสอนวิชาสังคมศึกษา ได้เลย

ส่วนท่ี ๑
ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ช่ ือ นาย ธนกฤต ทรัพย์สิน
ช่ ือเล่น เจน
วันเกิด ๔ มีนาคม ๒๕๓๔
เช้ือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา
พุทธ
น้ำาหนัก ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๗๘
เซนติเมตร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ๑๕๔ หมู่ ๑ ถ.วังทอง-เขา
ทราย ต.ดินทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐
งานอดิเรก อ่านหนังสือ,เล่นอินเทอร์เน็ต,
เขียนตำาราสรุปสังคม (ยังไม่สมบูรณ์)
ความใฝ่ ฝัน ครูสอนสังคมศึกษาระดับ
มัธยม, นักสอนสังคมศึกษาทัว่ไป
คติประจำาใจ ชีวิตจะไม่ซีเรียส ถ้าไม่เครียด
กับมัน
ช่ ือบิดา นาย ประทวน ทรัพย์สิน
อายุ
๓๙ ปี
อาชีพบิดา ลูกจ้างประจำา (อบจ.พิษณุโลก)
ช่ ือมารดา นาง ศาตพร บุญวังทอง
อายุ ๓๙ ปี
อาชีพมารดา รับราชการ (ผู้คุมนักโทษ)
พ่ีน้อง ๒ คน เป็ นบุตรคนท่ี ๑

ประวัตก
ิ ารศึกษา

ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตัง้ตรงจิตร ๑๒
ต.วังทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จบการศึกษาระดับ
ชัน
้ ป. ๖ ใน พ.ศ.๒๕๔๕
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จบการศึกษา
ระดับชัน
้ ม. ๓ ใน พ.ศ.๒๕๔๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กำาลังศึกษา ณ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖
แผนก ภาษาไทย – สังคม
ความใฝ่ ผันในการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
- ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ใน
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา
(กศ.บ. ๕ ปี ) อย่างสุดกำาลัง และสุดหัวใจ

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
ท่ีเคยได้รับ

วันท่ี
๑๗ พ.ค.
๒๕๔๖
๒๕ มิ.ย.
๒๕๔๗
๑๘ ส.ค.
๒๕๔๙
๒๖ มิ.ย.
๒๕๕๐
๒๖ มิ.ย.
๒๕๕๐
๑๗ ก.ค.
๒๕๕๐

รางวัล / กิจกรรม

ผ่านการเข้าค่าย ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
อ่านทำานองเสนาะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันตอบปั ญหา
วิทยาศาสตร์ ช่วงชัน
้ ท่ี ๔ ปี ท่ี ๑
ในโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
เขียนเรียงความในงานวันสุนทร
ภู่ ในโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
อ่านทำานองเสนาะในงานวัน
สุนทรภู่ ในโรงเรียน
ผ่านการอบรม โครงการเครือ
ข่ายยุตธ
ิ รรมชุมชน DSI
NETWORK ณ โรงเรียนพิษ
ณโลกพิทยาคม

๑๕ ส.ค. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ
้ ท่ี ๔
๒๕๕๐ ปั ญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชัน
ปี ท่ี ๒ ในโรงเรียน

โรงเรียน
พิษณุโลก
พิทยาคม
พิษณุโลก
พิทยาคม
พิษณุโลก
พิทยาคม
พิษณุโลก
พิทยาคม
พิษณุโลก
พิทยาคม

พิษณุโลก
พิทยาคม
(โดยกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ)
พิษณุโลก
พิทยาคม

๓ ก.ค.
๒๕๕๑

ผ่านการปฏิบัติหน้าท่ี คณะ
กรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ส่วนท่ี ๒

พิษณุโลก
พิทยาคม

ข้อมูลการเรียนและ
ความประพฤติ

ส่วนท่ี ๓
ตัวอย่างผลงาน

แนะนำาผลงานวิชา
สังคมเล็กน้อย

สำาหรับงานเขียนของข้าพเจ้า เป็ นวิชาสังคมฯ
ส่วนใหญ่จะเป็ นเอกสารติวเพ่ ือนๆ ในชัน
้ เดียวกัน
ก่อนสอบกลางภาค และไฟนอลเสียส่วนใหญ่ ซ่ ึง
หากมองดูผิวเผินอาจไม่ได้มีคา่ อะไรมากนัก แต่
หากใครลองได้อ่าน จะรู้ว่าข้าพเจ้าเขียนมันด้วยใจ
จริงๆ ใจท่ีอยากจะส่งต่อความรูท
้ ่ีข้าพเจ้ามีอยู่ ให้ผู้

อ่ ืนท่ียังอาจสับสน และไม่เข้าใจในเน้ือหาวิชาสังคม
ได้รู้ถึงตรงนัน
้ ภายใต้นามปากกาว่า By

Janny

ในการเขียน และเรียบเรียงผลงานของข้าพเจ้า
มีแหล่งอ้างอิงเสมอ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ถอดคำาพูดใน
ตำารา หรือแหล่งอ้างอิงนัน
้ มาทีเดียว หากแต่จะใช้
เป็ นแนวทางในการเขียนเท่านัน
้ เพราะฉะนัน
้ ถ้า
ใครอ่านจะรู้ว่า ข้าพเจ้าเขียนด้วยภาษาง่ายๆ
เหมือนเพ่ ือนพูดกัน
ต่อไปในอนาคต เม่ ือข้าพเจ้าได้เป็ นครูอย่างท่ี
ใฝ่ ฝัน ข้าพเจ้าต้องมีงานเขียนวิชาสังคมฯ ท่ีจะ
เป็ นการอำานวยประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้มากกว่านีอ
้ ย่าง
แน่นอน เพราะถึงตอนนัน
้ ข้าพเจ้าคงไม่ถูกจำากัด
ด้วยเวลาเหมือนเช่นตอนนี้...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful