You are on page 1of 699

TIKIU DIEV

M A L D Y N A S

PARENG

KUN. STASYS YLA

I L EI D O

M A RI J O N AI

Nihil obstat Rev. John Stankeviius Censor Librorum Imprimatur Albert Gregory Meyer Archbishop of Chicago March 13, 1964

Kalbin pagalba prof. Pr. Skardiaus Medio graviros dail. Jono Triio Spaud Draugo sp. Chicagoje, III. Ileido Tvai Marijonai Copyright by Stasys Yla 1964

iuo maldynu daromas naujas ingsnis, nes po Didiojo altinio neturjome panaaus mald telkinio. Didysis altinis kvp ms liaudiai tikjimo stipry b apie pusimt met ir ilaik gyv meil savam odiui. Bet naujom kartom jis nebetiko. Joms paten kinti leista maesns, suprastintos maldaknygs. Su siaurjusi mald apimtis siaurino ir tikjimo akira ius. Tai pajut, pradjom vl pasigesti ko nors pla tesnio. Maldyn tradicija krikionikose tautose yra sena. Bet j pltojimo charakteris ilg laik buvo tas pats arba panaus savo turiniu. Naujas persilauimas vyko tik su liturginiu sjdiu, kuris gyviau m reiktis po pirmojo did. karo. Atjo ir naujas, religikai pagi lintas laiko bei vietos prasms suvokimas ir tautos, kaip kristins bendruomens, pergyvenimas. Nauji maldynai siek Banyios liturgij priartinti mogui vairiuose jo gyvenimo momentuose, taip pat suderinti maldoje visa, kas Dievo pavsta kasdieniame gyvenime. Malda pasidar ne vien pamald dalykas, bet viso mogaus gyvenimo atspindys ir kartu jo ryys su Dievu. Liturginis sjdis skatino domtis ir naudotis mi iolliu. Rpintasi j versti gimtsias kalbas ir pri taikyti atskiriems atvejams. Taiau miiolliai nepa keit maldyn, nes pirmj vartojim ribojo mii au ka, o antrj reikalavo vairios pamaldos banyiose bei maldins progos eimose, organizacijose, asmeni niame gyvenime. Suderinti abu reikalavimus viename leidinyje pasirod nemanoma. Vieni n nebando de rinti, kiti deda prie miiollio trumpiausias btinas maldas arba prie maldyno btiniausius mii tekstus.

is maldynas turi vienas itisines miias ir vienas dialogines, taip pat mii maldas privaiai vartose nai. Be to, panaudota daug kit miiolini ir brevio rini mald, ypa laiko maldose ir liturginiuose me tuose. Tai apima beveik tredal viso maldyno. Kitas tredalis pavstas vairiems pamaldumo bdams, ku ri vieni skirti bendruomenei, kiti asmenikiems atve jams. Paskutinis maldyno tredalis telkiasi ties mo gum ir jo dvasiniais rpesiais profesijoj, eimoj, mo kykloj, organizacijoj, parapijoj, tautoj ir monijoj. Maldyno paskirstymas ir visa sistema krsi pama u, beruoiant ir beleidiant maesnes maldaknyges. Reikjo tik visa tai ipltoti ir atbaigti. Darbas utru ko vis dlto eil met tobulinant, lyginant, derinant, grainant kalb, nes malda ne kasdienis mogaus o dis Dievui. Panaudota mediaga i vairi altini ia ymima numerliais. Bet sunku bt suymti daugelio talk patarimais, vertimais, tikslinimais, giesmi tobulini mu. Visiems, kurie sirgo su rengju, kad tik mal dynas ieit geresnis ir pilnesnis, ioj vietoj tariamas didelis ai. Paskutinis ai leidjams ir j atstovui kun. Alb. Spurgiui, pasimusiam ivesti darb vie umon. Noriau lenkti galv Didiojo altinio rengjams. J darbas buvo tikras kvpimas, nors ir ne mediaga, ir ne pakopa iam naujam maldynui. Didiausio kv pimo teik nepakartojamas istorinis vykis, nuo kurio prasidjo ms tautos Tikiu Diev. Pirmas karali kas Mindaugo Credo, sibavs tautos dvasi neri mui ir ilgesiui, tolydio augdamas, dabar engia atunt savo imtmet. Jam pasotinti maldynas isisklei d turiniu ir prasits imtus lap. Tegu Dievas laimina tuos, kurie iuos lapus sklai dys ir jais alsuos. Kun. Stasys Yla 1964 rugsjo 8.

DEDIKACIJA

Pirmas krikto vandens laas, nukrits tau ant galvos, karaliau, tebevilgo tautos ird.

Pirmas tavo kryiaus enklas, pirmas Tikiu Diev buvo pradia maldos, kuri per amius kalbs ms tauta.

Pirmas tavo kraujo laas, krits kriktyton emn, ir tautos kankini kraujas liudija Diev karali Karali.

Malda yra irdies,


ne lp dalykas, todl kai meldies tebna daug meils ir nedaug odi.
v. Augustinas

Prie melsdamasis paruok savo ird ir nebk kaip mogus, kuris Diev gundo.
Sir. 18, 23

Ne balsas, bet atodsiai, ne triukmas, o meil, ne arfa, o irdis teskamba Dievui. Lpos teseka mint, mintis tesiekia Dievo.
Uraas v. Domijono banyioj Asyiuje

Visa, ko tik praysite maldoje tikdami, gausite.


Mat. 21, 22

DIENINS MALDOS

IEN galima pradti ir be pradios, be min ties, be valios. Tada i viso nebus diena, o tik laiko atbraila. Betgi diena yra kelias; ji nori turti krypt. Diena yra krinys; ji reikalauja aikios valios. Diena yra giesm; ji aukiasi tyros inten cijas. Diena yra visas tavo gyvenimas. Tavo gyvenimas yra toks, kaip tavo diena. O jis nori turti veid. Kiekviena dienos valanda turi savo atspalv. Taiau trys i j velgia mus ypatingai skaidriu vyzdiu: rytmetys, vakaras ir tarp jdviej vidurdienis. Jie visi trys yra pavsti.93

Nuo ankstyvo ryto ligi vlyvos nakties a ilgiuosi tavs. Kai aura puoiasi savo tryktania viesa, vis mstau apie tave, mano Dieve, mano gyvenimo Saule ! O ateik ir isklaidyk mano tamsybes, kurios slepia tavo meils didyb. Ateik ir apviesk savo malons spinduliu mano smon. Ir vidurdien, kai mane pasiekia karti sauls spinduliai, a aukiuosi tavs, mano irdies Gyvybe! Ateik, o spindinioji mano sielos Saule, iebk manyje tavo meils ug n ir sunaikink manyje nuodms pdsakus. Kai audros siauia sieloje, a ilgiuosi tavs, audr Tramdytojau ! O ateik, atnek ramybs varganam savo kdikiui, kuris daug jau met kovoja dl tavs.
11

Ir nuostabi prieblandos valand, kai gamta, rodos, nusiima savo gyvybs dra bu, a vis ilgiuosi tavs, mano Viepatie! A mstau, kad mano gyvenimas kaip ta temstanti diena baigiasi galbt i lto, bet tikrai. Ir man rodos, tik tu vienas esi nyks tani met vyturys, mano paskutins va landos iburlis. O ateik ir paenklink vil ties spalva nepastebimai mirtant mano gyvenim. Nakties gldumoje a ilgiuosi tavs, ku rio viesa niekad netemsta. Ateik ir atnek mano sielai nemirtingumo paad. Ateik, kai altas moni abejingumas bus umir s mane. Kurstyk manyje t kibirktl, kuri vis ri iki mirties, kad skelbiau tavo garb su visais ventaisiais.14
Viepatie Dieve, per veniausij tavo S naus ird ir jo skaisiausios Motinos rankas aukoju tau save ir visa, k tik iandien msty siu, kalbsiu, darysiu ar kentsiu didesnei tavo garbei, artimo siel iganymui, tvyns ir jos vaik labui. Amen.

RYTINS MALDOS
YTMEIO veidas spindi ypatingu skaidrumu. Jis pradia. Pakird i miego, kuris atnaujina ms gyvyb, mes jauiam aikiai ir stipriai: A gyvenu, a esu! Ir itas buvimo igyvenimas tampa malda. Ji krypsta j t, i kurio buvimas ateina: Dieve, tu mane sutvrei. A dkoju tau, kad gyvenu. Dkoju u visa,

12

k turiu ir kas esu. Ir naujasis gyvenimas pajunta jg, veriasi veikti, engia beateinani dien su jos u daviniais. Tai ventoji rytmeio valanda, kada gyvybe i gi liausi savo bties gelmi siunia Dievui tyr tvarini padk. Ji pakyla naujai krybai ir engia prie dienos darbo, atjusi i Dievo ir stiprinama jo jgos.

I I I Ir

tavo rank, Dieve, gaunu savo ryt. tavo rankos ir viesi darb diena. tavo rankos man ir laim mano krito praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

Ant tavo delno ms tviks sodybos, Ir ms sodai, ir ilojai, ir laukai, Ir ms maa irdis tik tol, tik tol rami bus, Kol savo rankoj kaip baland j laikai.8 PIRMIEJI ATODSIAI

Viepatie, nebaigiamos didenybs Die ve! Tu esi ia ir kiekvienoj vietoj regi mane, inai mano mintis ir jausmus, pasti visas mano negalias. Tavo akyse nieko nra paslpta, ir nieko tau nra neinoma. Gar binu tave, myliu visa irdimi, noriu visomis jgomis tau tarnauti. Dkoju tau u tiek daug geradarybi, o ypa u tai, kad man pasaul ateiti leidai, kad per v. krikt mane atgimdei, nuo
13

daugelio nelaimi gelbjai ir begalinje sa vo globoje mane laikai. Dkoju, kad tavo malons dalyviu man leidai bti ir savo diaugsmo dal man adi tarp irinktj. tau visa, k turiu kn ir siel, jgas ir darb, pastangas ir pasiryi mus. Palaimink juos, kad nieko nelikt, kas bt nekvpta tavo meils ir netar naut tavo garbei. Stiprink mano jgas, kad ivengiau pikto, gyveniau kilnioje dvasioje, nieko nepapiktiniau ir visa daryiau ta minti mi, kuria gyveno emje tavo Snus Jzus Kristus.

Aukoju

Kristau, dievikasis tobulybs pavyzdy, noriu tave sekti ir bti tave panaus : ro mus, nusiemins, skaistus, uolus, kantrus, gailestingas. Noriu mylti dangaus Tv ir vykdyti jo vali, kaip tu vykdei. Per tave, ms Viepat. Amen.2 Geroji Motina Marija, lydk mane savo globa ir viesk man iandie, savo tyr aki viesa. Per Krist, tavo Sn. Amen.
Angele Sarge, v. globjau, v. Antanai, ir visos palaimintosios dvasios, saugokite, lydkite ir ilaikykite mane iandien lais v nuo viso pikto. Amen.10
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui, Tikiu...

14

PAGARBINIMAS
Sauls giesm

Augiausias visagali, gerasis Viepa tie! Tau lov ir gyrius, garb ir palaima. Tau vienam tai priklauso, ir niekas i mo ni nra vertas tave minti. Bk pagarbintas, mano Viepatie, vis krini, o ypa viesios valdovs, ms se sers sauls, kuri nea dien ir teikia vies. Kokia grai ji ir spindinti savo rsiu, kaip nuostabiai ji liudija tave, o Augiausiasis ! Bk palovintas, mano Viepatie, bro lio mnesio ir vaigdi, kurias tu suk rei danguje stebtinai iburiuojaniuose to liuose. Bk pagarbintas, mano Viepatie, bro lio vjo, oro, debesyn, giedros ir audros, kuriais tu gaivini krinius ir leidi jiems tarpti. Bk palovintas, mano Viepatie, bro lio vandens, kuris toks naudingas, papras tas, puikus ir tyras! Bk pagarbintas, mano Viepatie, se sers ugnies, kuria tu nakt nuvieti, kuri tokia avi, maloni, stipri ir nuostabiai ga linga ! Bk palovintas, mano Viepatie, ms sesers bei motinos ems, kuri palaiko, val do ir iduoda visok vaisi, ol ir marga spalves gles.
15

Bk iaugtintas, mano Viepatie, t, kurie pakelia silpnyb ir nulidim ir yra atlaids i meils tau. Palaiminti, kurie i tveria taikoje, nes tu, o Augiausiasis, juos apvainikuosi. Bk palovintas, mano Viepatie, ms sesers mirties, kurios joks gyvasis negali ivengti. O vargas tiems, kurie sulaukia jos sunkioje nuodmje ! Palaiminti, kurie nusilenkia tavo ven iausiajai valiai, nes jiems antroji mirtis nieko pikto nepadarys. Garbinkit ir girkit mano Viepat, d kokite ir tarnaukite jam savo nusiemini mu.4
Garb tau, Viepatie, u aminj tak Nuo ems dulki lig dangaus vaigdi, Garb u saul, kur kas rytas teka, Ir u didyb ms ma irdi. Garb tau, Viepatie, tegieda chor chorai Arkangel, ventj, angel! Garb ant auksu papuoto altoriaus, Garb prastoj pastogj vabal!8 PASIAUKOJIMAS

Viepatie, kuriam priklauso visa, kas danguje ir emje! Noriu tau laisvai au kotis, tau aminai priklausyti. Priimk i
16

auk kartu su veniausio Kno auka, ku ri tau iandien aukoju akivaizdoje vis angel, nematomai ia dalyvaujani. Aukoju tau visa, kas manyje gera, nors bt labai silpna ir netobula. Paventink tai ir patobulink, kad biau tavs vertes nis. Tegu visi pajunta tavo malons pagal b, tavo suraminim gali. Saugok juos pavojuose, igelbk i varg, kad laisvi ir pilni diaugsmo galt tau dkoti. Mano Dieve, ilaisvink ms irdis i tarimo, kartumo, pykio, viso to, kas skiria, kas gali sumainti ms meil tau ir vienas kitam.5
MALDAVIMAS

Tikiu tave, Viepatie, sutvirtink mano tikjim. Viliuos tavimi, sustiprink ma no vilt. Myliu tave, padaryk, kad kar iau tave myliau. Gailiuos, leisk, kad giliau gailiaus. Tu esi mano Krjas, a tave gar binu. Tu esi mano tikslas, a siekiu ta vs. Tu esi mano geradaris, a dkoju tau. Tu esi mano galingasis Globjas, a tavs aukiuos. Tvarkyk mane savo imintim. Tvardyk mane savo teisingumu. Guosk mane savo velniu gerumu. Saugok mane savo galybe.
17

Tau paskiriu savo mintis, kad tik apie tave galvoiau; savo odius, kad tik apie tave kalbiau; savo veiksmus, kad tik tave juos kreipiau; savo skausmus, kad dl tavo meils juos ikentiau. A noriu, ko tu nori, kiek tu nori. Meldiu tave apviesk mano prot, udek mano vali, nuvalyk mano kn ir pavsk mano siel. Leisk man, gera sis Dieve, kad tave myliau, kad biau grietas sau, rpestingas artimui, abejin gas pasauliui. Leisk, kad stengiaus paklusti savo vyresniesiems, globoiau savo valdinius, gerai patariau savo draugams ir atleis iau prieams. Leisk, kad kietumu nugaliau juslin gum, dosnumu yktum, velnumu pyk t, pamaldumu vsum. Padaryk mane proting patarti, nar s pavojuose, kantr neskmj, nusiemi nus laimje. Leisk, kad biau susitelks maldoj, blaivas prie stalo, uolus pareigose, stiprus pasiryimuose. Viepatie, padaryk, kad biau skais tus viduj, padorus iore, pavyzdingas san tykiuose, tvarkingas visame gyvenime. Kad be atvangos tvardyiau savo prigimt, klausyiau tavo sakym, duoiaus tavo malons vedamas ir pelnyiau iganym.
18

Imokyk mane, kaip niekinga tai, kas emika, koks didingas dangus; koks trumpas laikas ir kokia ilga aminyb. Leisk, kad visad prie akis turiau mirt, rimtai galvoiau apie tavo teism, kad ivengiau prapulties ir pasiekiau dang. Amen. (Pop. Klemensas XI).

VIDURDIENINS MALDOS
a r p sauls pakilimo ir laidos, paiame dienos elmenyje, yra nuostabus trumpas akimirksnis vi durdienis. Vidurdien gyvenimas nevelgia ateit ir nesidairo praeit. Jis stovi, ir tas stovjimas kupinas pajgumo lkti. Vidurdienis tai gryna dabartis. Jo vyzdis nekrypsta nei laik, nei erdv: jis ilsisi am inybj. Kart atjo monijos vidurdienis, laiko pilnatv. Ir buvo mogus, kuriame pilnatv gldjo ir lauk: tai buvo Marija. Ji neskubjo, nesidair pirmyn nei atgal. Joje gldjo gryniausia dabartis, atsivrusi aminybei. Ir aminyb pasilenk, atjo apreikimas, ir aminasis odis jos tyroje sioje tapo Knu.

T paslapt varpas byloja ms dienai. Vidurdienio tyl jis isprendia odiu Pradioje buvo odis, ir odis buvo pas Diev, ir Dievas buvo odis. . . U tat vidurdienio valand, per Viepaties Angel, tu rim stabtelti, tyliai susitelkti ir klausytis paslapties.

Viepaties angelas

Viepaties angelas apreik Marijai, ir ji pradjo i ventosios Dvasios. v. Marija...


19

tai a Viepaties tarnait: tesie man, kaip tu pasakei. Sveika Marija... Ir odis tapo knu, ir gyveno tarp ms. Sveika Marija... K. Melskis u mus, ventoji Dievo Gim dytoja. . Kad taptume verti Kristaus paad. Melskims: Meldiame tave, Viepatie, liek ms irdis savo malons, kad, an gelo apreikiami, pain tavo Snaus si knijim, btume per jo kani ir kryi nuvesti prisiklimo garb. Per Krist, ms Viepat. Amen. K. Aminj atils duok mirusiems, Viepatie ! . Ir aminoji viesa jiems tevieia. K. Teilsisi ramybje. . Amen.
Prie darb

A teik,

ventoji Dvasia, pripildyk savo tikinij irdis ir udek juose savo meils ugn! K. Sisk savo Dvasi, ir visa bus nau jai sukurta. . Ir tu atnaujinsi ems veid. Melskims: Dieve, kuris mokei savo ti kinij irdis, apviesdamas jas ventja
20

Dvasia, leisk, kad, tos paios Dvasios ap viesti, mes mgtume visa, kas yra tikra ir tiesu, ir jos suraminimu visuomet diaug tumms. Per Krist, ms Viepat. Amen.
Po darbo

Dkojame tau, visagalis Dieve, u visas geradarybes. Kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen. Marija, malons Motina, gailestingumo Motina ! Tu mus nuo prieo gink ir mirties valandoje priimk !
Prie ir po valgio

Palaimink, Viepatie, mus ir ias dova nas, kurias valgysime i tavo malons. Per Krist, ms Viepat. Amen.
Ai tau, visagalis Dieve, u tas dova nas, kurias valgme i tavo malons. Per Krist, ms Viepat. Amen. Atlygink, Viepatie, savo gerumu tiem, kurie tavo vardu daro mums gera, ir su teik jiem aminj gyvenim.
lakstantis v. vandeniu

Viepatie, apvalyk mane nuo kali, silp nybi ir apsileidim, kad galiau tikriau tave garbinti ir geriau tau tarnauti. Amen.
21

Kiekviena proga

Tvo visagalybe, gelbk mano silpnu m ir itrauk mane i varg gelms. S naus imintie, valdyk visas mano mintis, odius ir darbus. ventosios Dvasios mei le, bk vis mano sielos veiksm pradia ir pabaiga. Ms veiksmus, Viepatie, savo kvpi mu pradk ir savo pagalba lydk, kad kiek viena ms malda ir kiekvienas darbas vi sados nuo tavs prasidt ir tavimi baig tsi. Per Krist, ms Viepat. Amen.
VAKARINS MALDOS
iekvienas vakaras turi gyvenimui tikrj atbai gim. Mes stovim prie Diev, jausdami, kad syk atsistosim prie jo veid galutinai atsiskaityti. Stojam n nai prie t, kuriam viskas gyvena ir tai, kas pra jo, ir kas tebra ateity; prie t, kuris besigailiniam gali grinti, kas prarasta. Jo akivaizdoj suteikiam prajusiai dienai galutin veid. Kas joj negera, per keiia gailestis; kas gera prasmina nuoirdi padka. Pasitikjimas visagale Dievo meile paskandina netik rum, netesjimus visa, kas skurdu ir rkana.93

PAGARBINIMAS IR PADKA

Garbinu tave, Viepatie, su tokiu nuo lankumu, kok sukelia manyje tavo visk apimanti didyb. Tikiu tave, nes esi tiesa. Pasitikiu, nes tavo meil begalin. Myliu
22

visa irdimi, nes tu be rib myltinas. Dl to myliu savo artim, kaip pats save. Dkoju tau, dievikoji Apvaizda, kad budjai ir saugojai mane nuo nelaimi, nuo prieo klastos, nuo staigios mirties. Dko ju u gautsias malones k suteikei, k ulaikei, k sutvirtinai. Tevyksta ven iausioji ir palaimintoji tavo valia dabar ir visados. Amen.2
MELDIMAS PASIGAILTI

Aminosios viesos altini, ventoji Dva sia, apviesk mano prot, paadink mano atmint: leisk man painti netobulybes, klaidas ir nuodmes, kuriomis eidiau iandien savo Viepat
Diev: bdamas pavirutinikas maldoje, piktodiaudamas, murmdamas, permaai pa sitikdamas Dievu; nesirpindamas sprsti i kylani abejoni; tikdamas sapnais, dom damasis aklais brimais; daugiau pasitikda mas kuriuo nors mogumi, negu tavimi, Vie patie! Negindamas tavo tiesos, nesirpinda mas tavo vardo garbe. Artim : tardamas, niekindamas, neks damas, pavyddamas, kertaudamas, apkalb damas, skriausdamas, rodydamas blog pavyz d, pritardamas blogoms kalboms, pridengda mas blog elges; nedkingas tvams ir auk ltojams; nerpestingas kitiems padti, pa tarnauti.
23

Save: didiuodamasis, bijodamas moni nuomons, isisukindamas ; bdamas netei sus odiuose; neskaists mintyse, vilgsniuo se, kalbose, veiksmuose ; nesantrus valgy damas ir gerdamas; be tikslo laik leisdamas, apleisdamas savo pareigas; perdaug ilaidus, ingeidus nereikalingiems dalykams; neatlai dus draugams, ypa tiems, kurie pasijuok, nevertino, nepatarnavo.

Tepasigaili mans visagalis Dievas ir, atleids mano nuodmes, tenuveda mane aminj gyvenim. Tesuteikia man visa galis ir gailestingas Viepats mano nuod mi dovanojim, iriim ir atleidim. Amen.12 Gailiuosi, mano Viepatie, kad tavo va li paeidiau ir tavo meilei nusikaltau. Gailiuosi skaudins tave, gerj savo T v. Padk man mokytis i savo klaid. Stiprink mano galias, kad rytoj biau ge resnis. Tvirtybs Dieve, atleisk man ir su tvirtink mane. Per Jz Krist, savo Sn, mano Viepat. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui, Tikiu...

KADA tik, Viepatie, susigalvoju,


A vis, kaip sauls iedas, tave smelkiuos. Prisimena man tavo nuogos rankos, kojos, Dygli vainikas ant galvos.
24

Nueina debesys, ir rkas isisklaido, Ir vakare subga vaigds ant dangaus, Vir j matau a tavo veid, Veid, kaip Dievo ir mogaus. Matau, i spyglio skleidias iedas. Jau greit, jau greit vainikas visas suyds. Ir eina tautos irinktos ir atmestos ir gieda Graiausi posm t ventos giesms.64 ATSIDAVIMAS DIEVUI

Viepatie,

dkoju u visas ios dienos malones: u sveikat, jgas, u sielos ir k no maist, u kiekvien ger ird, u kiek vien malonum, u vilt, u savo gimtj kalb, kuri sveioj aly girdiu. Dkoju ir u skausm, neapykant, u visus tr kumus, kuriais mane bandei. Viepatie, maldauju ramaus poilsio sau ir savi kiams. Amen.10

Tik

tada sugebsime padkoti Dievui u vi sas dovanas, dideles ir maas, kada bsime sitikin, kad nei pasaulis, nei pati em, nei mons nra mums skolingi. Prieingai, mes visiems esame skolingi u daugel dalyk, u kuriuos iki iol nesame atsilygin. (BM, sj).

Parodyk nuostab savo gailestingum, tu, kuris gelbsti nuo prie bganius prie tavo deins. Saugok mane kaip akies l liuk, savo sparn elyje paslpk mane... ir bsiu pasotintas pabuds tavo regjimu (i Ps. 16).
25

MELDIMAS PALAIMINTI

Palaimink mus, Viepatie! Suteik mums rami nakt ir laiming pabaig. Amen. Aplankyk, maloningasis Viepatie, i pastog, paalink i jos prieo abangas. Tegyvena joje tavo angelai, saugodami ms ramyb. Ir tavo palaiminimas tesie su mumis visados. Per Krist, ms Vie pat. Amen.3
*

Viepatie, prieblanda besigau biani em; laimink miest ir jo prie miesius; ana, tenai, turtinguosius, kad bt jie gailestingi, ir vargus, ia, kad jie tarpusavy myltsi. Ir ypa vargus laimink, mano Dieve, ir pasiski grtanio tvo pasitikti pa auglius vaikuius, kurie jo lpose paadin t ypsen. Paalink lygij tarpe ginus, suteik broliams taik, padaryk juos visus, dide lius ir maus, laimingus t valandl, kai jie susirinks draugn, kad nei vienas j nepiktodiaut tau, kad jie labiau pamil t tave, Viepatie! A meldiuos u visus tuos, kurie vakar nesimels tau; a myliu tave u vi26

Laimink.

sus tuos, kurie dar tavs nepamilo ; a ati duodu savo gyvenim, kad j gyvenimas bt geresnis ir ne toks varganas. Priimki tai, jei tau patinka. Amen.91
Lab nakt, Kristau, ms rpintojli ! Lab nakt tariam saulei gstant vlei. Dievika ranka laiminki visus, Palydk sapnan didius ir maus, O Kristau, Broli ms ! Lab nakt, Kristau, ms karioni Dieve ! Lab nakt maldiam ms jaunai sielai. Tu esi viltis ms tamsoje, Tu lyg iburys ms kovoje O Kristau, Vade ms! Lab nakt, Kristau, Viepatie budrusis ! Tieski savo rank, ir laimingi bsim. Ar sapn vaizdai liliuot ramiai, Ar kani dygliai varstyt skaudiai, O Kristau, bk prie ms !

Dieve, tu esi viso gero pradia ir pabai ga, gyvenimo pilnyb, neisemiamas vie sos altinis. Tavim pasitikiu ir tai igyve nu kaip didiausi savo diaugsm. Tavy je turiu vis vilt ir vis atram; mano akys nukreiptos tik tave, mano Dieve, gailestingumo Tve.5
27

Viepatie, kas yra mano viltis ir mano paguoda iame gyvenime? Argi ne tu, ku rio gailestingumas beribis ? Kur man buvo gera be tavs? Kur man buvo bloga su tavim? Geriau bti vargu su tavim nei tur tuoliu be tavs ! Geriau bti su tavim ems keleiviu, negu turti dang be tavs. Kur tu esi, ten yra dangus; kur tavs nr, ten pragaras ir mirtis. Tu mano ilgesys, dl to vaitoju ir mel diuos bdamas toli nuo tavs. Pasitikiu tik tavimi, o Dieve, ir laukiu tik tavo pagalbos.5 Nemari mogaus dvasia
ilgisi Dievo, veda su juo pokalb atodsiais, himnais, maldavimais. is dialogas rykja laiko atmainose ir gilja diena dienon, savait savaitn, mnesis mnesin.
28

SAVAITINS MALDOS
AVAIT yra pavstas laikas. Ji mena pa saulio sutvrim ir kaikuriuos atpirkimo vy kius. Svarbiausia savaits diena sekmadienis. T dien Krjas leido vies, Kristus prisi kl i mirties, nueng i dangaus v. Dvasia. Sekma dienis nuo vidurami pavstas Trejybs garbei. Sekmadienis, tartum Velykos, primena ms prisi klim i gimtosios nuodms, vykus per krikt. Kriktui ireikti ir priminti nuo 9-10 a. pamald pra dioje lakstoma vstu vandeniu (Asperges). I kit savaits dien jau pirmieji krikionys i skyr treiadien ir penktadien. Jie gyviau jaut Kris taus kani, todl treiadien minjo Kristaus idavi m ir penktadien mirt. vn. Trejybs garbinimas, sutelktas sekmadieny je, pratsiamas dar tris dienas. Pirmadien garbina mas Dievas Tvas ir jo angelai (ir Angelas Sargas), antradien Dievas Snus (jo vardas ir v. vardo glo bjas), treiadien ventoji Dvasia (ir Banyios globjas v. Juozapas). Ketvirtadien, veniausiojo Sakramento steigimo dien, garbinamas Eucharistinis Kristus, penktadien veniausioji Jzaus irdis (jo veidas, aizdos ir v. kryius) ir etadien ven iausioji Mergel Marija bei Nekaliausioji jos irdis.

Viepatie, leisk man bent vien savait pra leisti tyru dvasios alsavimu, pakilia irdim, susikaupus ir pasiventus, kad galiau pa jausti, koks brangus yra laikas, kokios vertin gos progos ir koks prasmingas gyvenimas. Pa dk man vairuoti savo jgas, kuri tiek daug davei, ir lydk jas savo nuostabia malone. Per Krist, Viepat. Amen.9
29

SEKMADIENIS v. Trejyb

Garb tau, lygi Trejybe, viena Dievybe, ir prie visus amius, ir dabar, ir visados. lov ir amina garb Dievui Tvui ir Snui ir drauge ventajai Ramintojai per ami amius. Tave, Diev Tv negimus, tave, S nau viengimi, tave, ventj Dvasi Ra mintoj, veniausi ir nedalijam Trejyb visa irdimi ir lpomis ipastame, garbi name ir loviname. Garb tau per amius!12 Aminasis Dieve, per begalinius amius tverianti savyje Imintie, gimdantis praaminj od ir Ugnimi venta vis degan tis! Tavyje tiek neinom man paslapi, kurias praskleisti ir nordams negaliu. Tu tiek turi tverms, kad man svaigu galvoti apie tai savam trapiam lukte. Tavyje tiek viesos, jog velgt baugu, kad neapakiau ir nepuliau naktin.
inau tik viena tu esi tenai, kur a nesu. Ir tu esi ionai, kur a verkiu. Tu mano dvasios gilumoj kalbi lyg provaists enklais, ir igsiu numaudia nerami irdis. Juk a, tiek kart ipains tavo begalyb, esu itars od pikt tavo o diui, ir tavo Dvasiai nesulenks keli sa30

vo dvasioj, ir tavo Imint savomis minti mis apraizgs. Kodl taiau plakuosi tave, tarsi pla tak vakarais vies? Kodl tas ilgesys ramybs ir tylos, kurios ia nerandu, vis veda kaikur gilyn, kur tu? Nerandu o di tau supint maldos, kuri ireikt tai, k nn jauiu. Myliu tave, bijau prarast, jauiu, kaip nerimas iauga be tavs! Klausau, k kalba tie, kurie sutirpo tavyje, palikdami svaigios irdies atodsius. A tik rytmeio rasos laelis, krints bega linio ploio tavo vandenyn... Amen.9

Pavojingi ems vingiai


Mano siel kai vilioja, O Galingas, o Didingas, Tavs auktis nenustoju. Tu atvrei ird griui, Tu nurimti man neleidi. Mano Dieve, mano Tve, Leisk ivysti tavo veid !

Rpestingai, ilgesingai A meldiu tave dejonj, O Galingas, o Didingas, Duok ramyb ir malon!9
31

PIRMADIENIS Dievas Tvas

A garbinu tave, Tve, dangaus ir e ms Viepatie, kad tai paslpei nuo i mintingj ir gudrij ir apreikei ma utliams. Taip, Tve, nes taip tau patiko. Ir n vienas nepasta Snaus, kaip tik Tvas: taip pat ir Tvo niekas nepasta, kaip tik Snus, ir kam Snus panors ap reikti (Mat. 11, 25-27).
A klaupiuosi ant keli prie ms Viepaties Jzaus Kristaus Tv, nuo ku rio kiekviena tvyst danguje ir emje gauna vard, kad jis duot jums pagal sa vo garbs turtus sustiprti per jo Dvasi vidujin mog ; kad Kristus gyvent j s irdyse tikjimu, ir kad js btumte siaknij ir sutvirtj meilje; kad ga ltumte suprasti su visais ventaisiais, koks yra plotis, ilgis, augtis ir gylis, taip pat painti visok inojim praneani Kristaus meil; kad btumte pripildyti viso Dievo pilnumo (Efez. 3, 14-19). Garbinu tave, mano Iganytojo Jzaus Kristaus Tve, kad teikeis prisiminti ma ne, varg mog. Gailestingumo Tve ir visokios paguodos Dieve, dkoju tau, kad mane nevert teikies kartais paguos ti. Garbinu tave ir lovinu kartu su tavo
32

vieninteliu Snumi ir tavo Dvasia Ramin toja per ami amius.5


Angelas Sargas

Dievo

Angele, mano Sarge, teikis mane, tau Dievo pavestj, apviesti, sergti, val dyti ir vesti. Amen. (300 d. atl.). O Sarge mano, Angele, kuris globoji, ly di, saugai ir vedi mane! Palaimintas ir perpraytas bki u dienas, kai tau nei vieno padkos odio netariau, ir u tas valandas, kai mano Viepat ir tavo Diev eidiau, o tu kaip liudininkas verkt turjai. Sergk ir globok mane, Biiuli! Amen.
Angele man skirtas, aukiuos nnai tavs: Matai, esu netvirtas, Tu bk arti mans! Globok mane iandien, Globok kilnia galia; Padk mylti Diev, O ventas angele! Kai silpnas mano ingsnis Svyruos plaiam kely, Pakreipk Diev vilgsn, Nes man padt gali. Globok mane ...
33

Kai triukmas blako mint, Kai visk umirtu, Padk man prisiminti, Jog Dievas taip arti. Globok mane ... Kai audros dvasioj kyla, Vienam kai taip baugu, Prabilk ird tyliai, Ir bus man vl saugu ! Globok mane ..

ANTRADIENIS Dievo Snus

Kas tiki Dievo Sn, turi savyje Dievo liudijim. Kas netiki Snaus, daro i jo melag, nes netiki liudijimu, kuriuo Dievas yra liudijs apie savo Sn. Tai yra liudi jimas, kad Dievas dav mums aminj gyvenim, ir tas gyvenimas yra jo Snuje. Kas turi Sn, turi gyvenim; kas neturi Snaus, neturi gyvenimo (1 Jon. 5,10-12). Aminasis odi, o Kristau! Kas moks tave painti, kas gals tave suprasti! Tu, kuris esi viesa, sisk spindul mano sie lai, kad tave surasiau ir suprasiau, pa iniau ir pamiliau. Atverk mano ausis dangikam savo balsui. Atverk mano pro t, ir tavo odis, amino grio ir groio
34

kupinas, tepripildo mano ird. kvpk meils ir duok pasitikti tavuoju odiu, kuris man yra viesa, vedanti teisingumo ir tiesos keliu tavo aminyb. Kristau, o Dieve! Tu esi mano Vie pats ir vienintelis Mokytojas. Noriu tavs klausyti, girdti tavo od, j mstyti ir pasilaikyti. Jame yra mano diaugsmas, ramyb, gyvenimas ir laim. Kalbk, Viepatie, a pasirengs tavs klausyti.63
minas odi, ilgims toli, avims groiu velgiam mog, tapus broliu. emikuos vingiuos tegu nestinga duonos kvietins, vyno sultingo, mogau ir Dieve!

Jzau,

Dieve ir mogau, pasilik pas ma ne per visas dienas, gyvenk manyje, mo kyk mane, kad ir skaudiausiai. Visa savo btybe glaudiuos prie tavs, garbinu ta ve, dkoju tau u atjim, u suteikim pa guodos, u visas malones man ir mano na mams. Amen.10
35

Stok alia ms, Viepatie, ms Die ve, ir gink nuolatos savo deine tuos, ku riuos savo ventomis paslaptimis atgaivi nai. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
Vardo Globjas

O didis ventasis, kurio vardu esu pa kriktytas, utark mane ir melskis, kad galiau taip tarnauti Dievui, kaip tu ia emje, ir paskui garbinti j su tavimi danguje. Amen. Brangusis vardo globjau, kurs esi dan gaus Tvo prieglobstyje ir ventj drau gje! Meldiu, utark mane, kurs esu toks menkas ir toks vienias savam kelyje. I plti negaliu niri mini, apsvaigstu lidesy, klajoju ems kloniais ir danai nepakeliu aki augiau. Padki man i augti erdves, kaip tu, kuris Viepat vis kildavai sava irdim. O neapleisk ma ns pas Diev, garbingasis mano Glob jau!9
TREIADIENIS v. Dvasia

Dievas atsiunt savo Snaus Dvasi ms irdis. Su dideliu gausumu ji yra i lieta ant ms. Ir pati Dvasia liudija, kad mes esame pakriktyti vienoje Dvasioje,
36

kad btume vienas knas. Ji padeda m s silpnybei, nes mes neinome, ko turime melsti, kaip pridera; bet pati Dvasia pra o u mus neapsakomais dsavimais. Per j Dievo meil yra lieta ms irdis. Taip esame mes Dievo banyia, ir Dievo Dvasia gyvena mumyse.28 Ateik, ventoji Dvasia, savo visagale jga mano vargan, silpn ird. Pradiu gink apleistos tavo ventovs tamsius kampelius savo viesos rsiu. Atgaivink savo dievikos rasos gausumu manyje vi sa, kas nuodms buvo idiovinta. Savo meile atnaujink mano vid, savo ugnim udek mane ventu uolumu ir i trink manyje visa, kas netyra sieloje ir kne. Nusileisk iandien vir mano galvos, o velnioji siel Ramintoja! Ateik, silpn j Stiprybe, svyruojanij -Tvirtybe, nuo lankij Mokytoja, nalaii Globja, varg Viltie, pavargusij Atilsi, gyvj Gai vintoja, mirtanij Iganyme! Ateik ir perkeisk manyje visa.
ventoji Dvasia, pavsk mane! viesos Dvasia, apviesk mane! Tiesos Dvasia, vesk mane! Meils Dvasia, udek mano ird Dievo meile!
37

Banyios Globj v. Juozap

ventasis Juozapai, visuotins Banyios Globjau, pavelk maloniai tikinij bendruomen, kuri tavs aukiasi savo rei kaluose ir priespaudose. Suramink savo u tarimu garbingj Kristaus vietinink, m s Popiei, stiprink j didiuose jo rpes iuose, laimink visus jo ygius siel gero vei ir Dievo garbei. Tarpininkaujant ramy bs ir meils Davjai, tavo skaisiausiajai suadtinei Marijai, imelsk pasauliui tai kos, suvelnink visas prieybes, ivesk i klaid, kad tavo globojamoji Banyia ga lt laisvai tarnauti Augiausiajam Vie paiui. Amen.
KETVIRTADIENIS Eucharistinis Kristus

Viepatie Jzau, tu irinkai mane nuo pat jaunysts ir neniekini mano silpnumo. Tu kvieti mane savo meil, adi man lai m ir ramyb, o a praradau visk, nes bu vau neitikimas tau. Leidau suklysti savo dvasiai, atalti savo irdiai ; a paklausiau pats savs ir umirau tave. Tu norjai bti mano vadovas, mano patarimas, mano gyvenimas... O a, pasi duodamas aistroms, praradau regjim ir umirau tave. Uuot js prie tavs, jie kojau krini ir umirau tave.
38

A umirau tave apleistuose taberna kuluose, kur tu ilgiesi meils, miest ba nyiose, kur tave niekina, abejutikose ir ventvagikose irdyse, o ir mano kaltoje irdyje, net eidamas tavs priimti ir tave prims. Eucharistinis Iganytojau, mano pir mosios komunijos ir mano itikimybs die n malone, a tau atiduodu save. Vadovauk mano dvasiai i naujo ir, atleids, padk man visa atitaisyti. Amen.

Kristaus siela, pavsk mane!


Kristaus kne, gelbk mane ! Kristaus krauje, pagirdyk mane, Kristaus ono vanduo, nuplauk mane, Kristaus kania, stiprink mane, Gerasis Jzau, iklausyk mane, Savo aizdose paslpk mane, Nuo pikto prieo gink mane, Mano mirties valand paauk mane Ir liepk man ateiti pas tave, Kad su ventaisiais garbiniau tave Per ami amius. Amen.

Jzau

veniausiame Sakramente, a vie nijuosi su tavim, aukojuosi tau, lenkiuos prie tave. Noriu umirti save, kad galvo iau apie tave.
39

Padaryk, kad palengviniau tavo tro kim mane iganyti, tavo kart nor ma ne paventinti. Imk mane a tau visas priklausau. Aukoju tau savo dvasi, kad j apviestum, savo ird, kad j valdytum, savo vali, kad j stiprintum. Eucharistinis Viepatie Kristau! Tavo Kraujas yra mano sielos gyvyb!
Kristus mums duoda savo drau gyst Eucharistijoje ir savo prasm evangelijoje. Evangelija be Eucha ristijos bt nesaniojo kalba, o Eucharistija be evangelijos ne kalbanio buvimas.1 Mes turim grtis Krist ir grti prie jo. Nes kur yra Kristus, ten nieko netrksta. Jis yra viskas laike ir aminybje. DVASIN KOMUNIJA

Viepatie Jzau, myliu tave u visa la biau. Troktu tavo artumos. i valand, kai negaliu tavs priimti sakramentaliai, ateik mano ird bent dvasiniu bdu... Ateik ir suvienyk mane su savimi. Maloningasis Viepatie, i kurio malo ns mumyse yra visa, kas tik gera, tolink nuo mans, praau, bet koki tutyb, pro to pasididiavim, kno geidius, lieuvio nevaldym, varg niekinim, godumo
40

trokul ir visa, kas tik tavo dievikajai didenybei nepatinka. Leisk tau, mano Die ve, tarnauti tiesoje ir tobula irdim lo vinti tave per amius. Amen.18
PENKTADIENIS v. Jzaus irdis

veniausioji Jzaus irdie, viso gero altini! Garbinu tave, myliu tave, pavedu tau savo varg ird. Padaryk j nuemin t, kantri ir skaisi. Leisk, o geroji ir die, gyventi tavyje ir per tave. Globok ma ne pavojuose, guosk mane kaniose, suteik man kno sveikat, pagalb laikiniuose reikaluose, palaim visiems mano darbams ir malon mano mirties valandoje.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir apsunkinti esate, ir a jus atgaivinsiu. Imkite mano jung ir mokykits i mans, nes a esu romus ir nuolankios irdies. Mat. 11, 28-29.

veniausioji Jzaus irdie! Vienybje su Nekaliausia Marijos irdimi, su visais angelais ir ventaisiais ir su tavo ventja
41

Banyia, aukoju tau visas ios dienos mal das, darbus, kentjimus, mintis ir troki mus. Amen.
O dievika irdie, viesi mana viltie ! Karionj ar varge Regiu, jauiu tave. Gyventi troktu tau, Kentt kaskart drsiau, Ir meilj ir aukoj Palikt irdy tavoj !9

veniausioji Jzaus irdie, iliek savo palaimos gausyb ant v. Banyios, v. Tvo, ant visos kunigijos. Duok teisingie siems itverm, palenk nusidjli irdis, duok viesos netikintiesiems. Laimink m s tvus, biiulius, geradarius ir ms t vyn. Bk gailestinga mirtantiems, gelbk sielas skaistykloje, suteik visiems malon savo meils viepatavim.
v. Jzaus Veidas

Jzau,

kuris iaurioje kanioje tapai moni panieka, a garbinu veniausij tavo Veid. Parods kart j dievikoje sa vo groybje ir malonume, dabar dl mano kali tapai lyg raupsuotasis. Bet ir tame
42

sueistame Veide matau begalin tavo meil. Tai veria mane dar labiau tave my lti ir stengtis, kad visi mons tave my lt. Aaros, kurios taip gausiai liejosi i tavo aki, man pasidaro lyg brangiausi perlai. Troktu surinkti jas, kad begaline j verte galiau gydyti varg nusidjl siel. Jzau, tavo Veidas avi mano ird. Su teik man, meldiu, savo dievikj panau m, udek mane tokia savo meile, kad ga liau matyti garbingj tavo Veid dan guje. Amen.48
Jzaus aizdos po komunijos

tai a, o geriausias ir maloniausias J zau, puolu ant keli prie tavo veid su didiausiu dvasios kartumu ir meldiu ta ve : paadink mano irdyje gyvus tikjimo, vilties ir meils jausmus, o kartu tikr gailest u mano nuodmes ir tviriaus nor pasitaisyti. Nes didiausiame sielos skausme a prisiiriu ir dvasioje mstau penkias tavsias aizdas, atsimindamas, k pranaas Dovydas tavo lpas, o geras Jzau, yra djs: pervr mano rankas ir kojas, suskait visus mano kaulus (Ps.21).
(Pilni atl. prastomis slygomis).

43

Dievikoji Jzaus irdie, bk mano meil! (300 d. ad.) Jzaus irdie, visa tau aukoju!
(300 d. atl.)

veniausioji Jzaus irdie, tavimi pa sitikiu! (300 d. atl.) veniausioji Jzaus irdie, teateina ta vo karalyst! (300 d. atl.)
ventasis Kryius
KARTAIS tave Dievas apleis, kartais artimas kan kins, o blogiausia pats savs neapksi. Nerasi savo skausmui palengvinti priemoni tursi kentti, kiek Dievas nors. Dievas nori tave imokyti kentti be su raminimo, kad visikai jam paklustum ir taptum nuo lankesnis. Jei kryi nei diaugsmingai, jis pats tave ne ir nune tiksl kur kani daugiau nra; bet tai ne bus iame pasaulyje. Jei kryi nei susirauks, jis da rysis sunkesnis, o neti vistiek reiks. Jei vien kryi numesi, tikriausiai rasi kit ir galbt daug sunkesn. Nra kito kelio gyvyb ir irdies ramyb, kaip kryius.5

Mano Iganytojau, kad mus atpirktum, buvai tautos atmestas, Judo pabuiavi mu iduotas, virvmis suritas ir plaktas, Anui, Kaifui, Pilotui ir Erodui pasityioti pastatytas, netikr liudinink skstas, ryktms ir iniekinimais kankintas, er kiais vainikuotas, veid mutas, nend
44

rmis dauytas, i drabui ivilktas, prie kryiaus vinimis prikaltas, tarp galvau di pakabintas, tulimi ir actu girdytas, jietimi sueistas. Viepatie, per ias savo kanias, kurias a nevertas mstau, ir per ventj savo kryi bei mirt gelbk mane nuo aminos praties ir teikis mane nuvesti, kur nuve dei prikaltj varg nusidjl. Kuris su Tvu ir ventja Dvasia gyveni ir viepa tauji, Dieve per visus amius. Amen.19
ETADIENIS ven. Mergele Marija

Bk pasveikinta, ventoji Mergele, ven iausioji Karaliene, Dievo Motina Marija, kuri esi aminai nekalta ! Irinko tave dan gaus Tvas, paventino mylimiausias S nus, paguod ventoji Dvasia. Tavyje buvo ir yra pilnyb malons ir visokio grio. Bk pasveikinta, dangaus Karaliaus pi lie! Bk palovinta, jo statymo padangte! Bk pagirta, jo emikos buities skraiste! Bk iaugtinta, jo tarnaite ir jo Motina! Tebna palovintos visos tavo dorybs, kurios ventosios Dvasios malone ir ap vietimu silies tikinij irdis, kad Die vo akivaizdoje padaryt venta, kas bu vo neventa. Per Krist, ms Viepat. Amen.4
45

Nekaltoji Motina, nusieminusi ir ikil ni daugiau kaip bet kuris krinys! Tu esi meils ibintas danguje, o mirtingiesiems aminai gyvas vilties altinis. Moterie, tu esi taip didi ir taip galinga, kad kas jieko malons ir jieko ne pas tave, prilygsta paukt, kuris nori skristi neplasnodamas. Savo gerumu tu skubi pa dti besiaukiantiems, bet ateini ne kart neaukta ms maldose. Tavyje pasigail jimas, tavyje uuojauta, tavyje didi irdis, tavyje visa, kas tik gera yra kriniuose. A, kurs maiausiame visatos aisme jiekojau tavs ir dvasios gelmse velgiau tave, nnai maldaujuduok jg, kad sa vo irdim veriausi dar augiau, galu tin iganym. A, kuris nieko taip dega mai netroktu, kaip t paskutin iganym pasiekti, kreipiu savo mald tave ir pra au tenebna man tai veltui ! Kiekvien mirtingumo debesl tu savo malda manyje iblakyk ir did diaugsm man atskleisk ! Karaliene, kuri visk gali, ko nori, pra au tave ilaikyk manyje gyv aminy bs ilges ir savo globa pergalk manyje emikumo paskatas.21
Sveika, ventoji Gimdytoja, pagimdiusi Karali, kuris valdo dang ir em ami amiais

(Sedulius)
46

SALVE REGINA otin jautrioji, irdim gailestinga, ms gyvybe, viltie ir paguoda, supa mus vargas, ir saul mums dingo ryto nebmatom pro nevilt juod teikis pavelgti i rojaus vaigdyno, Salve, Regina! aukiam tavspi, Jievos pagimdyti, verkiam, dejuojam iam aar klony, teikis vilties mums emig ilyti, teikis kaip saul mum yptelt maloniai, diaugsmo suteiki, kaip dieviko vyno. Salve, Regina! O kada baigsis trmimas ioj emj, emj, kur ydi, ir noksta, ir pna, imk mano siel, klajn nerami, ir j nuveski pas didj Sn meile bedegania aar gryn, Salve, Regina! MEMORARE

Atsimink,

o veniausioji Mergele Mari ja, jog per amius nra girdta, kad kas jiekodamas tavo globos, melsdamas tavo pagalbos, ir aukdamasis tavo utarimo
47

bt buvs umirtas. A, tokio pasitikji mo padrsintas, tave, mergeli Mergele, Motina, puolu, prie tavs einu, prie tave vaitodamas nusidjlis stoju, odio Moti na, neniekinki mano odi, bet maloningai juos igirsk ir iklausyk. Amen.
BANYIOS MOTINA

O maloningoji, tu esi motina to, kuris atpirko mus ir vadovauja mums kaip dva sin Galva. Esi tikroji motina vis misti nio Kristaus kno nari, nes savo meils dka padjai mus laimti Banyiai. Esi vienintel tarp moter motina ir kartu mergel. Esi ems grois ir a vesys per amius vitintis paveikslas ventosios ms Banyios. Per moter atjo mirtis, per tave, o Ma rija, ateina gyvenimas! (v. Augustinas).
*

Dievo Gimdytoja, Mergele, tavo motinyst paskelb diaugsm visam pasauliui, nes i tavs yra kilusi teisingumo saul Kristus, ms Dievas! (Antifona)
48

MNESINS MALDOS
AIKURIE met menesiai turi ypating sa vo paskirt. Pirmasis met menuo s a u s i s yra paenklintas Jzaus vardu, prie kur klaupia visoks kelis danguje, emje ir po eme. Pirmasis vasaros mnuo b i r e l i s yra skir tas dievikajai Jzaus irdiai, kuri yra vis irdi karalien ir irdis, vis dorybi gelm. Graiausias pavasario mnuo g e g u ir spalvingiausias rudens mnuo s p a l i s yra skirti tajai, kuri apie save sako: Mano iedai yra groio ir garbs vaisiai (pop. Leonas XIII). Kiti mnesiai paveniami taip: vasaris Jzaus paslptajam gyvenimui, kovas Banyios globjui v. Juozapui, balandis Kristui Atpirkjui, liepa bran giausiajam Viepaties Jzaus Kraujui, rugpitis veniausiosios Mergels dangun mimui, rugsjis Marijai kankini karalienei, spalis Marijai roinio karalienei, lapkritis sieloms kenianioms skaistyk loje ir gruodis Viepaties Jzaus atjimui pasaul ir Marijos nekaltam prasidjimui. Tikiniam lietuviui kaikurie mnesiai primena bran gius jo irdiai vykius. Vasaris jam yra imelstos ir i kovotos laisvs mnuo; kovas tautos globjo v. Ka zimiero mnuo; balandis antrojo tautos globjo ir ms kinink patrono v. Jurgio mnuo; rugsjis Marijos Gimimo ir numatytos Lietuvos karalijos atgi mimo (Vytauto vainikavimo) mnuo; lapkritis ms kari ir kankini atminimo bei mald mnuo. Kaiku rie mnesiai dar turi ms Marijos ventovi didisias ventes, veniamas plaiose Lietuvos apylinkse. 49

SAUSIS
JZAUS VARDAS vente 2 d.

Viepatie, ms Viepatie, koks nuosta bus yra tavo vardas visoje emje! (Ps. 8, 2). Tavo vardu priklaupia visoks kelis dan guje, emje ir po eme, ir kiekvienas lie uvis ipasta, jog Viepats Jzus Kris tus yra Dievo Tvo garbei (Pilyp. 2, 1011). Visos tautos, kurias tu padarei, ateis ir garbins tave, Viepatie, ir skelbs tavo vard, nes tu esi didis ir darai stebuklus. Ir a lovinsiu tave, Viepatie, mano Die ve, visa savo irdimi ir skelbsiu tavo var d per amius, nes tavo gailestingumas buvo man didelis (Ps. 85, 9-13).
Jesu dulcis

JESU, dulcis memoria,


* Dans vera cordis gaudia; * Sed super mel et omnia * Ejus dulcis praesentia. Nil canitur suavius, * Nil auditur jucundius, * Nil cogitatur dulcius, * Quam Jesus, Dei Filius.
50

Tave, o Jzau, kai me nu, * irdyje diaugs m gaivinu: U me d, ak, u visk tu * Saldesnis savo buvi mu. Argi meiliau kas gie damas, * Argi noriau kas klausomas, * Ar kas saldiau galvoja mas, * Kaip Jzus, dievikas Snus !

Jesu spes poenitenti bus, * Quam pius es petentibus, * Quam bonus te quaerentibus! * Sed quid in venientibus ! Nec lingua valet dicere, * Nec litter a ex primera, * Expertus potest credere, * Quid sit Jesum diligere. Sis, Jesu, nostrum gaudium, * Qui es fu turum praemium ; * Sit nostra in te gloria * Per cuncta semper saecula.

Jzau, viltie atgailintiems, * viesi malon praantiems, * Gera sis Tvas iekantiems, * Ir kas, o kas, atran dantiems ! Argi lieuvis ibylos, * Ar ratas visk nn iklos ! * Tau, patirtie irdies tylios, * Nieks Jzaus meils neat stos! Jzau, diugi man bk dalia, * Atlygink die vika valia; * Tavy garb, viltis mana * Per amius tverian iam diaugsme.9

K. Gelbk mus, Viepatie, ms Die ve, ir surink mus i taut. . Kad mes lovintumm tavo ven tj vard. Melskims: Suteik mums, Viepatie, su tavo ventojo vardo baime visados turti ir tavo vardo meils, nes niekuomet nenu stoji vesti t, kuriuos savo meilje sutvir tini. Per Krist, ms Viepat. Amen.12 Dieve, kuris savo viengim Sn pa skyrei monijos Vaduotoju ir liepei j va dinti Jzumi, suteik mums malon, kad kaip jo Vard garbiname ia emje, taip
51

jo veid regdami diaugtumms dangu je. Per t pat Jz Krist, ms Viepa t. Amen.12

VASARIS
MARIJOS VEDYBOS vent 2 d.

Mes prisimename, Dieve, tavo gailes tingum tavo ventnamio viduje. Kaip ta vo vardas, Dieve, taip ir tavo lov sklys ta iki ems pakrai. Tavo dein pilna teisybs (Ps. 47, 10-11). iandien palaimintoji Mergel Marija atne banyi vaikel Jz, ir Simeo nas, pilnas ventosios Dvasios, pam j savo rankas ir pagarbino Diev am iams.3 Jeruzalje buvo mogus, vardu Simeo nas; tas mogus buvo teisus ir dievobai mingas, laukis Izraelio paguodos, ir ven toji Dvasia buvo jame. Jam buvo vento sios Dvasios apreikta, kad jis nemirsis, kol pirma nebsis mats Viepaties Pa teptojo. Dvasios paragintas, jis atjo ventykl. neant gimdytojams vaikel Jz, kad pasielgt su juo, kaip reikala vo statymo paprotys, jis pam j savo rankas, pagarbino Viepat Diev ir ta r:
52

Dabar, Viepatie, atleidi savo tarn, kaip esi kalbjs, ramybje, Nes mano akys mat tavo iganym, kur prirengei vis taut akivaizdoje: vies pagonims apviesti ir tavo tau tos Izraelio garb (Luk. 2, 25-32). K. Tavo lpos apteko malone, . Nes Dievas laimino tave per amius. Melskims: Visagalis aminasis Dieve, nuolankiai meldiame tavo didyb, kad kaip tavo viengimis Snus ms kno b tyje tau iandien paaukotas ventykloje, taip leisk mums tau pasiaukoti apvalyto mis savo irdimis. Per t pat Jz Krist, ms Viepat. Amen.12
Banyioje i dien ventinamos vaks. Jos irei kia Krist vies pagonims apviesti. Paventin tos vaks laikomos udegtos per mii evangelij ir nuo pakyljimo ligi komunijos.

Kristau, mano viesa, diaugiuos reg damas tave veniausiojo Sakramento pa vidaluos ir priimdamas tave savo ird. viesk man ios ems kelionje ir mano dien pabaigoje aplankyk mane ventoje komunijoje, kad, pams rankas paven tintj vak, galiau su v. Simeonu i tarti: Dabar, Viepatie, atleisk savo tar n ramybje, nes mano akys mat tavo iganym. Amen.
53

GIRKALNIO GAILESTINGUMO MOTIN Vasario 8 d.


IRKALNYJE, Raseini ap., 1943 vasario 8 pasiro d Marija su Kdikiu ant rank, viesos fone, elipss formoj, apsupta vaigdi. I bokto, po 15 minui, is vaizdas nusileido banyi ir apie 5-10 min. buvo matomas didiajame altoriuje. T vaizd mat i arti 17 moni, kiti i tolo. Apie vyk buvo rayta Lietuvos ir Amerikos lietuvi spaudoj. Argentinoj buvo ileista broira rankraio teismis, vliau pakartota JAV. Kauno kurijos tyrinjimai buvo vedami ir liko nebaigti dl uklupusios naujos bolevik okupacijos. Pagal u raytus pasakojimus sesuo M. Mercedes, kazimieriet, nupie io apsireikimo Marijos paveiksl. Kultas gyvai reikiasi Lietuvoj ir tarp-Sibiro liet. tremtini. Tai liudija pridedama Sibire sukurtoji malda.

Paklydom, suvargom, sualom. Gailes tingumo Motina, ir vl nepalikai ms vie n vargo ir suspaudimo dienose, ir vl nu sileidai i dangaus didios viesos spind jime ant ms krauju aplakstytos ems. Motina, prie ko gi, o prie ko gi pulsime, prie ko auksims tame didiame suspau dime, apleidime ir skurde? Pavelk, o Motina, ms vargo ir il gesio sutrintas irdis, ms alio ir al kio pamlusias lpas. Grink mus alj, kuri mums pats dangus dovanojo, kry i ir banyi em, krat, kur tu nuo ami pamgai. Leiski mums vl ivysti
54

gausius malonmis paveikslus, ventoves, leiski vl mums visiems giedoti padkos ir meils himnus Gailestingumo Jzui ir tau, Gailestingumo Motina, kuri paadjai i melsti vis kali atleidim. Amen.10
TAUT LAISVS VIEPAT Vasario 1 6 -t a i

Viepatie, ms tv Dieve, priimk di dios lovs bals, kuris sklinda i kartos kart. Juk tu maos tautos tikjimui da vei tvirtybs. Tu suteikei jgos ms ran koms, kurios teisybs kardo griebsi ir krauju laist savo ems ipirkim. Ar ne stebuklas buvo ms pergal, kuri laim jom tarsi Dovydas prie tvirt Galijot. Padkos kupina dvasia mes lenkiame galvas prie tave, taut likimo Viepatie! Palaimintas, kuris iauktini maus ir nu tremi nuo sosto ididiuosius!9
K. Visi ems kratai mat ms Die vo iganym. . Visos tautos ateis tardamos: Garb tau, Viepatie! Melskims: Meldiame tave, Viepatie, ms Dieve, kad veniausios paslaptys, kurias davei mums apginti ir atnaujinti, utariant palaimintai visuomet Mergelei
55

Marijai, bt mums vaistas dabariai ir ateiiai. Per Krist, ms Viepat. Amen (i Vas. 2 d. mii).
Apsaugok, Aukiausias, t mylim al, Kur ms sodybos, kur boi kapai ! Juk tvika tavo malon daug gali, Mes tavo per amius vargingi vaikai. Neapleisk, Aukiausias ms ir brangios tvyns, Maloningas ir galingas per visas gadynes.24

KOVAS
TAUTOS GLOBJ vent 4 d.

Palaimintas vyras, kuris rastas be d ms, kuris nenujo paskui auks ir nesi vyl pinigais ir turtais. Kas jis, ir mes j girsime, nes jis padar stebukling daly k savo gyvenime. Kas buvo imgintas ir rastas tobulas, tokiam bus amino gyriaus. Kas galjo perengti ir nepereng, dary ti pikta ir nedar. Todl ir jo grybs pa tvirtintos Viepaties, ir visas ventj su sirinkimas skelbs jo imaldas. Ekli. 31. Tvyns ms Lietuvos Globjau,
Kazimiere, ventasis karalaiti, Tavin dejons ms, maldos aidi. Utark j, tiek syki jai padjs.
56

ia emj lelija skaisia ydjs, Duok ms jaunimui tavo pdom eiti, Kad jis, pamildamas dorybi krait, Vl tapt tviks naujos grindju. Ak, kad sugrtume tavs pagarbint sen Vilni katedroj brangiojoj, Kur aukso karste tavo palaikai ventieji. Ir kad, veik kno audr varbi Ir stoj Viepaties akivaizdoj ventojoj, engt galtume, kur tu esi js.27

K. ventj imint pasakoja tautos. . Ir j vardai bna gyvi kart kar tose. Melskims: ventasis Kazimierai, glo bok ms Lietuv, paadink jai vent vad, kurie, kaip tu kitados, vadovaut jai imintimi, tiesumu ir meile. Surink visus savo tvynainius, brolius ir seseris, iblakytus po plat pasaul, kad jie, tau utariant, grt kaip tu grai i sveti mosios savj em. Imelsk malons, kad ms maa tauta bt tarsi iburys ant kalno, spindinti skaidriu tikjimu, karta meile ir nepalauiama viltimi. Tegu brsta, tau utariant, naujos tautos jgos, grdinamos audr, ir tegu ms gentis atlieka savo misij, kuri Dievas jai sky r. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
57

V. JUOZAP vent 19 d.

buvo Dievo ir moni mylimas ; jo at siminimas palaimintas. Dievas prilygino j garbe ventiesiems, padar j garbing karali akivaizdoje, dav jam sakym apie jo taut ir jam. parod savo garb. U itikimyb ir romum paventino j ir irinko i vis moni tarpo (Ekli. 45). K. Teisusis yds lyg palm, pasodin ta Viepaties namuose. . Ms Dievo prieangiuose. Melskims: Dieve, kuris savo neirei kiama apvaizda teikeis irinkti palaimin tj Juozap savo veniausiajai Gimdy tojai suadtiniu, suteik, meldiame, kad mes, lovindami j globju emje, btu me verti turti j utarju danguje. Kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.12

Jis

Tave, o Juozapai, dvasios telovina


Ir chorai krikioni tau garb tegieda, Nes nuopelnams vert malon laimjai Globoti skaisiausi Mergel. Gimus Kdik glaudei prie krtins, Egipto tremtin j sekei ir lydjai, Jeruzals gatvj jiekot nesiliovei, Verkei ir, atrads, diaugeisi. 58

Kam skyr Aukiausias garbingj palm, Tas mirs tikrai dangumi tesidiaugia, O tu jau ia emj prilygai ventuosius, Matydamas dievik Veid.3

v.

Juozapai, kuris pats igyvenai trem tinio dali, imelsk mums suvargusiems itverms, iminties, kad nepaltume var go dienose, kad visi sunkumai, kaip ugnis plien, ugrdint mus. v. Juozapai, esi vis dvasik turt valdytojas, suteik mums skaistybs, mei ls, tvirtumo ir vienybs dvasios. Amen.10
MARIJOS APREIKIMAS vent 25 d.

ventoji Dvasia nuengs ant tavs, ir Augiausiojo galyb apdengs tave savo eliu : todl ir ventasis, kuris gims i ta vs, vadinsis Dievo Snumi (Luk. 1, 35). K. Leisk mums tave lovinti, veniau sioji Mergele! . Duok mums tvirtybs prie tavo prieus ! Melskims: Suteik, gailestingasis Die ve, pagalbos ms silpnumui, kad mes, ku rie minime veniausij Dievo Gimdyto j, jos utarimo padedami, i savo blogy bi pakiltume. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.
59

veika Marija, dangaus lelija, Paguodos jiekom tavo irdyje Pilna malons, gelbki mones Varguose skstanius.

Skaidri kaip saul, svieski pasauliui, Nes ms em dengia apgaul. Praom utarki, vies paerki, Nuluostyk aaras! Mes puol klystam, prisipajstam, Ms Atpirkjo melsti nedrstam, Tu, Motin, viena lieki kasdien viesi vis viltis.

Sveika, dangaus Karaliene! Sveika, an gel Valdove! Sveika, Jss Atala! Svei ka, dangaus Vartai, i kuri viesa pate kjo pasauliui! Diaukis, garbingoji Mer gele, u visus graiausioji. Sveika, skais iausioji! Melsk u mus Krist brangiau sij!

BALANDIS
V. JURG vent 23 d.

Broliai, atsiminkite pirmsias dienas, ka da js ir kalinius ujautte ir primte su diaugsmu js turt iplim, inodami, kad js turite geresn ir pasiliekant lob. Taigi, nenustokite pasitikjimo, kurs tu
60

ri didel umokest. Nes jums reikia kant rybs, kad, vykdydami Dievo vali, gautu mte, kas paadta (yd. 10, 32-36). K. Teisusis stovs su didia itverme prie tuos, kurie yra juos spaud, . Ir kurie yra atm j darb vaisius. Melskims: Dieve, kuris diugini mus palaiminto Jurgio, savo kankinio, nuo pelnais ir utarimu, suteik maloningai, kad mes, per j praydami tavo grybi, gautume tavo malons dovan. Per Kris t, ms Viepat. Amen.12
kary palaimintas, Kani ugrdintas, Utark kanioje mus, Sutelk kovon visus :

U Diev niekiam, U ms Lietuv, U Kristaus vliav, Kuri iklme. ventasis Jurgi, velk, Teisybs kard kelk, Padk kovot, kaip tu, Jei mirt kariu ventu.9

ventj kankini krate vainik per gals laimjs, o v. Jurgi, tu ir ms e mei suteikei ventos tvirtybs. Tiek imt
61

mei buvai globjas ms kovoje u Die vo ties! O ventas Karygi, paventink ms Vyio krat. Ipuok j itverms ir ne numaldomos kovos dorybmis. Rytumo jietimi ginkluoki mus, budjimui atverk akis, padk igirsti verkiani ir skriau diamj auksm. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9

GEGU
MERGEL MARIJ
BANYIA taip labai vertina maldingum Mer gel Marij, kad besimeldiantiems j mnes tei kia ypating atlaid. Kas lanko pamaldas, gauna 7 m. atlaidus kasdien; kas bent 10 kart dalyvauja pa maldose, gauna pilnus atlaidus. Kas meldiasi per vis mnes privaiai, namuose, gauna 5 m. atlaidus kas dien ir pilnuosius mnesio pabaigoje. Tik reikia at likti ipaint, priimti v. komunij ir pasimelsti v. T vo intencija.

veniausioji Marija, nekaliausioji Mo tina! k gi, o kgi auksims ioje aa r pakalnje, iame itrmime? Kas pasi gails ms, kas suelps vargstanius, kas nuluostys keniani aaras? O Motina! visados ms lpose ir ir dyje tavo vardas. Melskis u mus, ir ne apleisk savo vaik! Nes kas gi bus su mu mis, jei tu, gailestingumo Motina, nei klausysi?
62

tai dabar palaimintas tavo mnuo! Dabar, kai gegus saul vieia danguje, kai tavo vard Banyia ipuo, mes su didesne viltim, tikresniu tikjimu, su kar tesne meile puolame po tavo koj. Argi atmesi ms mald, kai aukiams tavo pasigailjimo? O Marija ! Karaliene dangaus ir ems, viso pasaulio Motina! Mes pavedam tau pasaul, bet ypa meldiame tave malo ningai globoti savo Snaus Banyi. Ap gink j, pridenk j savo globa, igelbk j nuo prispaudim. Gink v. Tv ir Kris taus tarnus kunigus. Melsk savo Sn, kad tarp vis pasaulio gimini siviepa taut taika ir vienyb, o ms mylimoje tvikje, Lietuvoje ir emaiiuose, pra yst brolika meil. Mes esame tavo mo ns, o tu ms Karalien, gink mus nuo pikta ir padk mums nesiliaujaniu savo utarimu. O Motin, nesiliausime tavs meld, kol iklausysi ir pasigailsi ms. Iklausyk dl savo Snaus meils, kad tave ia e mje ir per amius galtume garbinti, lo vinti ir mylti. Amen2

Sveika Marija, o Motin Dievo,


Dangaus mums duota naujoji Jieva ! Teikis laikyt mus savo irdyje, U mus melsk Diev, Sveika Marija!
63

venta Mergele, pilna malons! Suklup meldiam: sutaikink mones! Rstyb alink ms kelyje, Suteik vienybs, Sveika Marija ! O Motin venta ir nekaliausia, Palaimink kov irdi tyriausi : Neleisk prati blogio vergijoj, Pas Diev gelbk, Sveika Marija ! O Karaliene vis ventj, Igirsk meldim moni kaltj: Per savo kani ir kalvarij Nuvesk dang, Sveika Marija!

Marija, irinktoji dangaus dukra ir e ms palaimintoji motina! Mes girdim i ami gldumos tavo bals, tariant F i a t , mes matom tavo auk beglobojant dan gaus Kdik, mes regim tavo kani, pra ydusi po kryiumi Golgotoje. Tu au kos ir kanios Motina. Tu nekaltj kdi ki ypsni, skaidrios jaunysts meils, li ir nelaimi paliestj Motina. Tu Motina vis ems vaik ir t, kurie, su kniub ant keli, kreipia tave savo mal daujamus vilgsnius, ir t, kurie nedrsta tave itiesti savo rank. Tu Motina ir t, kurie suklup iandien Auros Var tuos ir paprastose nam ventovse krei piasi tave, ilgdamiesi paguodos, lais vs ir ramybs. Tu Motina vis ms, ku64

ri irdys pagrautos Tvyns ilgesio ir kanios. Suklaup nnai prie tavo koj, o Ma rija, mes siuniame tau savo maldas, su pintas i gegus ied, i bundanio pa vasario vjelio, i gilaus laisvs ilgesio. Globok tave myliniuosius, guosk ken ianius, grink savo Tvyn isklaidy tus po pasaul tremtinius, imelsk laisv tautoms ir taik monijai.66
V. KRYIAUS ATRADIMAS vent 3 d.
ums reikia didiuotis ms Viepaties Jzaus Kristaus kryiumi, kuriame yra m s iganymas, gyvenimas ir prisiklimas, per kur mes esame iganyti ir ivaduoti.12

O Medi irinktasis, kurio paion er din sisunk ventasis Kristaus kraujas! Kokion garbn ikelti bt galjs tave mirtingasis mogus, kad ir kakoks didis jis bt buvs. Didiuosis vinys ir jietis, palytjusi jo ird, ir Veronikos markon, jo veid nu luosiusi visi enklai, kuriem bent la as prakaito ar kraujo teko. O tu ilgiausiai keliavai su juo ir ineiojai j tris valandas lig paskutinio kvpteljimo. Ir mes, kurie i tolo regime tave Golgo tos kalvoje, kurie tik tavo atvaizd savo
65

tautos sodybose pastatom, kurie banyio se mayt tavo trupinl turim, tu nejauti, kaip branginame tave! Laimingos valan dos, kada priglaudiam savo lpas prie re likvij tav, suklup kaip prie enkl, i sapnuot i paties dangaus. Pagarbintas bk, Dievo Medi, paven tintas krauju, isruvusi i Meils. Amen.9 K. Kryiaus enklu igelbk mus, Die ve, . Nuo ms prie, aleliuja! Melskims: Dieve, kuris nuostabiu i ganingo kryiaus atradimu suadinai savo kanios stebuklus, suteik mums gyvybs medio kaina pasiekti aminojo gyvenimo malon. Kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.12
V. MONIKA vent 4 d.

v. Monika, kuri igyvenai savo vyro ir snaus Augustino nuodmingus klaidioji mus, kuri per daugel met nesvyruojan ia malda, aukomis, didios atgailos dva sia sugrinai juos tikrj keli, padki ms eimoms nugalti savo piktoles, ypa girtavim, priesaik lauym, tikji mo niekinim, nusikaltimus skaistybei. Imelski mums itverms, pasitikjimo Die vu ir tikrosios atgailos dvasios.
66

v. Augustinai, pats ilgai klaidiojs, imelski klystantiems tiesos painimo ma lon, apsaugok nuo klaid bei nusikaltim ms jaunim, kuris savo mokytoj klai dinamas ir j blogo elgesio silpninamas. v. Motina Marija, skausmo igeltomis irdimis aukte aukiams tavo pagal bos. Imelski mums v. Monikos dvasios jg ir patvarumo. Amen.10
MALONI TARPININK vent 2 4 d.

Apmir ms jausmai, sustingo irdys, nebesusigaudom savo mintyse, o Marija, malons pilnoji, vis maloni tarpininke! Sugraudinta irdim keliame tave savo maldavimo rankas, atgaivinki mus, sa kyki mums, ko trokta i ms tavo nu myltas Snus. Mes troktame visikai pa klusti jo valiai. Maloningoji, parodyk mums naujame spindjime gyvo tikjimo, nemirtamos vilties ir neinanios rib meils vaigdes. Padki man ir mano tautai nugalti vi sas klitis, kurios ustoja keli tavo S naus glb, v. irdies gausyb. Amen.10 0 meilinga, maloninga Karaliene,
velk varg ms kasdien. Karaliene Marija! Marija, melsk u mus. (2x)
67

Savo ird tu atverki gailesting, Tegu meils mums nestinga. Karaliene Marija! Marija, melsk u mus. (2x) O kad Dievas dovanot ms kalt, Teikis, Motin, vis utarti! Karaliene Marija! Marija, melsk u mus. (2x)59 VISATOS KARALIEN vent 31 d.

tai karali karalius ir viepataujani j Viepats ! tai jo deinje karalien, pa puota auksu i Ofiro. Sveika, gailestingumo Karaliene, tu mus nuo prieo gink ir mirties valand pri imk!12 K. Palaiminta esi, Mergele Marija, ku ri stovjai po Viepaties kryiumi, . O dabar su juo karaliauji per am ius.
Melskims: Padk mums Viepatie, kad, vsdami veniausios Marijos Merge ls Karaliens vent, btume saugs jos globoje ir verti ramybs nnai bei gar bs ateityje. Per Krist, ms Viepat. Amen.12 68

nuo tau papd Saul tau apsiaustas, Ir aibais betvysks, Ir aurom berausts,

Tyros ryto vaigds Tau vainikan pinas, Ir vitruoja, vilga Nuostabus sietynas. O didioji Motin, Motin mylimoji! A menkutis vargas Ilgesy svajoju: Nors garbs nevertas, Troktu bti rojuj Ir nors be vainiko, Glaustis tau prie koj.20

BIRELIS
V. JZAUS IRD

irdies

simbolyje mes regim ir garbinam begalin ir dosn ms dievikojo Atpirkjo gerum (Pijus VI). Gausus Kristaus atpirkimas pilnai atleido mums visas kaltes. Taiau nuostabiu dievikosios iminties sutvarkymu ms kne turi bti papildoma tai, ko stinga Kristaus kanioms jo mistiniame kne, t y. Banyioje. Todl prie pagarbos ir atlyginim, kuriuos Kristus yra atidavs Dievui nusidjli vardu, ir mes ne tiktai galime, bet ir turime prijungti savj pagar b ir atlyginimus (Pijus XI). 69

Savs paaukojimas

Viepatie, a vis maniau ir tikjau bdamas nedkingas, kad tu perdaug i mans reikalauji. Dabar, stebdamas, kiek tu dl mans kentjai, aukojaisi, raustu i gdos ir gailiuos tavo meils nesuprats. Tavo padedamas, nnai noriu tau pasi vsti. Skiriu tau vis laik ir aukoju tau visas savo mintis, visk darydamas tavo akivaizdoje. Nieko kita nenorsiu, kaip ta vo sakymus laikyti savo irdyje ir tau pa tikti. Aukoju tau savo diaugsmus ir li des, ramyb ir sielos kovas, iorin ir i vidin apsimarinim. Amen. veniausioji irdie, a pasirenku tave savo gyvenimo saugotoja, savo iganymo laiduotoja, savo stiprintoja silpnybje ir nepastovume, savo gyvenimo nuodmi ipirkja. Tavosios meils vardu, mano Igany tojau, maldauju: tepasilieka mano vardas tavo irdyje, nes mano laim ir garb bus gyventi ir mirti tavo tarnyboje.29 K. Jzaus irdie, ms gyvenime ir prisiklime ! . Pasigailk ms!
Melskims: Viepatie, Jzau Kristau, kuris apreikei mums neitariamas savo
70

irdies gerybes, suteik praome, kad mes tave u visk labiau myltume ir tavo ir dyje pasiliktume. Amen.
TAUTOS ISKLAIDYMO DIENA veniama 15 d.

Viepatie,

iklausyk ms dejon, i girsk ms skund. Bedievika tauta i pl ms darbo vaisius, privert klai dioti be vietos. Ji atvr bedievik ir klasting savo burn, kalbjo prie mus melagingu lieuviu, apsupo mus neapy kantos nekomis ir be prieasties kovojo prie mus (pagal Ps. 108). Jie isklaid ms ainij tarp taut ir iblak mus po visas alis (Ps. 105). Visa tai atjo ant ms, nors mes ne same umir tavs ir nesulaume tavo sandoros. Jei mes btumm umir ta vo vard ir btumm ities rankas sve tim diev, argi tu, Dieve, nebtum t dalyk ityrs. Juk tu inai irdi pa slaptis. Dabargi mes esame udomi dl tavs kiekvienu metu... (Ps. 43).

Mes

apmstome, Viepatie, visus tavo veiksmus. Dieve, tavo kelias ventas! Tu esi Dievas, kurs darai stebuklus... Tu at vadavai savo petimi savo taut (Ps. 76). Mes tikime, kad tu vl ivaduosi betur
71

ius, kurie tavs aukiasi, ir nelaimin guosius, kuriems nra padjjo. Tu i vaduosi mus nuo skriaudos ir prispaudi mo, ir ms kraujas bus brangus tavo akyse. Tada tu valdysi taut su teisybe ir tavo paemintuosius su lygybe. Ir gy vensi ilgai kaip saul ir kaip mnulis per visas kartas. Tavo malon nuengia kaip lietaus lakai, kurie laisto em. Tavo var das bus lovinamas per amius (Ps. 71). K. Paadink, Viepatie, savo galyb . Ir ateik igelbti ms! K. Viepatie, parodyk nuostab savo gailestingum . Ir gelbk nuo prie mus, bganius prie tavo deins.
Melskims: Dieve, kuris mums iban dyti siuntei daug skaudi sielvart ir mums paguosti gaivini ms vilt, nuo lankiai praome, padaugink ms ver t, surink mus i ems pakrai ir, gr ins, paguosk mus atlaidia savo ma lone. Per Krist, ms Viepat. Amen.9 V. ALOYZAS vent 23 d.

v. Aloyzai, kuris vis gyvenim baltu iedu ydjai, kuris tyru oru alsavai, ku ris didiu vidiniu diaugsmu spindjai,
72

kuris sauls viesoje augai, ydjai ir vaisi neei, padki mums i augtybi, padki ms tautos jiekotojams surasti vidin gyvenim, lydki mus visus skais iais ideal keliais. Amen.10
V. JONAS KRIKTYTOJAS vent 24 d.

Tu nebuvai nendr ir nevirpjai prid js kirv prie idivusi tautos akn. Buvai lyg tyruose aukianiojo balsas, atnaujinti, greiiau atnaujinti irdi ke lius! Plovei pvanius knus, valei sualo tus veidus, gydei sukruvintas irdis. Urei pajordanio slnius, kalnelius ilyginai, kad jo ygis mog ir taut bt leng vesnis. Buvai pranaas, didesnis u buvusius. Leidai jam stoti iltas savo pdas ir pats pasitraukei i kelio. Neregjai jo agonijos, nematei jo garbs, mirei kaip eilinis pranaas, suniekintas ir apleistas. O Dievo akyse nekilo didesnio u tave tarp gimu sij i moter (Mat. 11, 11). O ventasis dievikj keli Pirmata ke, ivesk mane ir mano taut tikr Dievo keli.9 K. Tu vadinies Augiausiojo pranau . Ir eini ties Viepaties veidu taisyti jo keli.
73

Melskims: Dieve, kuris palaimintojo Jono gimimu padarei mums i dien gar bing, suteik savo tautoms dievikojo diaugsmo malon ir vis tikinij sielas pakreipk aminojo gyvenimo keli. Per Krist, ms Viepat. Amen.12 prabilk, ventasis Jonai, Kad krikioni milijonai Viepaiui uoliau tarnaut Ir doros keliais keliaut. Utarytojau galingas, Jonai ventas ir garbingas, Ms krato bk globjas, Gelbk sielas pagailjs.16

Jonai Kriktytojau, kuris aukei tai syti Iganytojui keli, padk man ir mano mylimiesiem taisyti jam savo irdies ta kelius, pamokyk, kaip ipuoti savo ir dis kvapiais dorybi iedais ir savo gyve nimu lovinti j, ipainti ir mylti. Pa auk mano taut gerai suprasti jo moks l, j skelbti ir juo gyventi. Amen.10
V. PETRAS IR PAULIUS vent 29 d.

v.

iandien Simonas Petras ueng ant skersnio ; iandien karalysts raktinin kas diaugdamasis nukeliavo pas Krist.
74

iandien apatalas Paulius, ems rutulio viesa, palenks galv, dl Kristaus var do apvainikuotas kankinio mirtimi (An tifona) . K. J garsas sklinda po vis em, . Ir j odiai iki ems rib. Melskims: Dieve, kuris savo apatal Petro ir Pauliaus kankini mirtimi paven tinai i dien, suteik savo Banyiai, kad ji visur sekt sakymais t, per kuriuos ji gavo pradi. Per Jz Krist, ms Vie pat. Amen.12

LIEPA
KRISTAUS KRAUJAS vent 1 d.

atpirkai mus, Viepatie, savo krau ju i vis gimini, kalb, moni ir tau t, ir padarei i ms Dievui karalyst (Apr. 5, 9-10). Argi taur, kuri laiminame, nra da lyvavimas Kristaus kraujuje, ir ar duo na, kuri lauome, nra dalyvavimas Viepaties kne? (I Kor. 10, 16).
Kas savo drabu jo krauju nuplauna, Lyg angelas tampa skaistus ir teisingas, Idildo dmes, puoias purpuru nauju Ir diugina Diev Karali diding.3
75

Tu

K. Atpirkai mus, Viepatie, savo krauju. . Ir padarei i ms karalyst ms Dievui. Melskims: Visagalis aminasis Die ve, kuris savo viengim Sn paskyrei pa saulio Iganytoju ir jo Krauju norjai b ti permaldautas, suteik, meldiam tave, kad mes savo iganymo kain ikilmingo mis pamaldomis taip garbintume ir jos galybe ia emje nuo dabartinio gyveni mo nelaimi btume apsaugoti, kad jos aminaisiais vaisiais diaugtums dangu je. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.12.
MARIJOS APLANKYMAS vent 2 d.

Kelkis,* skubinkis, mano biiule, ma no balandle, mano dailioji, ir ateik. Nes iema jau prajo; lietus paliov ir nujo; ms emje pasirod gli; atjo metas karpyti vynmedius; girdti ms emje purplelio balsas; fygos medis gavo savo spurgus; yd vynuogynai duoda savo kvap. Kelkis, mano biiule, mano gra ioji, ir ateik. (Giesmi Giesm 2).
* Marijai taikomi v. Rato, Senojo Testamen to odiai. 76

K. Palaiminta tu, Marija, kuri tikjai . Nes tai vyks, kas Viepaties tau pasakyta. Melskims: Meldiame tave, Viepa tie, suteik savo tarnams dangikosios ma lons dovan, kad tiems, kuriems ven iausios Mergels gimdymas pasidar i ganymo pradia, jos aplankymo maldin ga ikilm virst taikos laidu. Per Krist, ms Viepat. Amen.
EMAII KALVARIJOS MARIJA v e n t 2 d.
emaii Kalvarijos stebuklingasis paveikslas at vetas i Romos domininkon brolio Rapolo, studi javusio ten 17 a. pabaigoj. Pradioj paveikslas ka bojo vienuolyne, paskui perkeltas banyi. Vie tos senuose archyvuose buvo gausu mediagos apie vairius stebuklus ir patirtas malones prie io Dievo Motinos paveikslo. T mediag yra mats ir skai ts vysk. Valanius. Vliau ji uvo gaisro metu.

ievo Motina Marija, Tu tiek ami sergsti mus, Tu vieti i Kalvarijos, Guodi vargstanius vaikus. Mum padk pakelti nat, Su mumis bk nuolatos, Vis globok emaii krat, Laimink laisv Lietuvos.31
77

K. Stebuklingoji Dievo Motina emai i Kalvarijoje, . Padk mums varguose! Melskims: O Stebuklingoji, kuri tiek ami sergsti ir globoji ms krat, pa velk itremtuosius tavo vaikus, nes ar yra kitas skausmas, didesnis u skausm ms, negalini bti prie tavo lidn aki? Priglausk kaip savo kdik tremties vaikus, kad vargas palengvt, kad nuo dms taip nenaikint ms, kad, parves ti savo em, vl ateitume kaip tv t vai, pasipuo liep iedais ir diaugsmo aaromis, pasveikinti tavs. O Motina, tavo globos ir stebuklo il gisi visa ms em, visos ms irdys! Bk su mumis dabar ir pasilik per am ius. Amen.31

Dangaus karaliaus Motina veniausia,


I krinijos tu pati skaisiausia! Imk garb, lov i moni kaltj, Tau paklusnij. Tu ms krat didiai pamyljai Ir savo garbei j pavst norjai : Garsing viet padarei ventove Jau i senovs.
78

Esi laiminga, eme Kalvarijos : Tenai apreikti sopuliai Marijos Ir Jzaus kanios prie keli ir viet, Krauju apliet. Tegu emaii emj diaugsmas skamba, Nes ia kiekvienas sau maloni randa Garsiam stebuklais atvaizde Marijos, Dangaus lelijos.16

KARALIENE maloninga,
Kalvarijoj stebuklinga! Tavs aukias vargai mons, Trokta, ilgisi malons. Kas tik auks vardo tavo, Kas kentjo ir dejavo, Rodei jiems galyb meili, Ujautei visus tu gailiai. Tau mes puolame prie koj, Melst nuoirdiai nenustojam: Gink nuo piktojo abang, Veski mus pas Sn brang. I paveikslo stebuklingo, Lietuvoj visoj garbingo, Tu ujauski, pagailki, Savo vilgsniu mus lydki.16
79

MARIJOS APSIREIKIMAS SKIEMONYSE v e n t 13-14 d.


kaimo laukuose, Skiemoni parapijoj, 1962 liepos 13 Marija pasirod atuoniolikmetei mergaitei Romai Macvytei. Antr kart jai pasirod liepos 14 d. Marija buvo baltuos rbuos su mlynos spalvos juos ta, palaidais ilgais plaukais, verkianti. Antru kartu ant jos galvos buvusi lyg karna, lyg erki vainikas. kart Marija kalbjo mergaitei, primindama, kad mons neapleist kasdieni savo poteri ir penkta dienio pasnink. Mergait pra, kad Marija gelbt pasaul nuo praties. Marija paadjo gelbti, kai mons pasidarys maldingi. vykis tebra tyrinjim padty, bet ba. vyres nyb nedraudia monms melstis. Maldinink briai vyksta ia i visur. Dvasiniai atsivertimai ir fiziniai pagijimai es gauss. Sukurta speciali giesm atpa sakoja vyk ir kartu atskleidia persekiojam tikin ij viltis Marijoje.

Janoni

viea i dangaus nusileidia: Tarp vaki Marija viesi! Ant pievos ali dobil Jaunut mergait j regi. Ir gaila jai ms tautos veniausiasis veidas nulids; Ji mato, kaip mons pabld, Jiekodami blogy viesos. Tiesos nei viesos nesurasi ioj emj ; nebra jau jos. Kad duot mums savo taikos, Maldauki Marij veniausi.
80

RUGPJTIS
KRISTAUS PERSIMAINYMAS vent 6 d.
ristus Jzus, bdamas Tvo atvaistas ir jo esms paveikslas ir nedamas visa savo jgos odiu, apvals mus nuo nuodmi, iandien teiksi garbingai pasirodyti augtame kalne (yd. 1, 3). Ne gudriai pramanytomis pasakomis sek dami mes paskelbme jums ms Viepaties Jzaus Kristaus galyb ir atjim, bet po to, kai buvome jo didybs regtojai. Mes gird jome t i dangaus atnet bals, kada bu vome su juo ventajame kalne. Juo tikres nis yra dabar mums prana odis, ir js ge rai darote, irdami j kaip ibur, tam sioje vietoje vieiant, iki iaus diena ir auros vaigd uteks js irdyse (Petr. 1, 16-19).

K. Garbingas pasirodei Viepaties aki vaizdoje, . Todl apvilko jis tave nuostabiu groiu. Melskims: Dieve, kuris savo viengi mio Snaus garbingame persimainyme, liudijant tvams, sustiprinai tikjimo pa slaptis ir viesiame debesyje itartu o diu nuostabiu bdu praneei tobul s nyst, suteik maloningasis, kad mes pa sidarytume to paties Karaliaus garbs pa veldtojais ir dalyviais. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.12
81

MARIJOS DANGUN MIMAS vent 15 d.

siaknyjau garbingoje tautoje, ir jos tvonyst mano Dievo dalyje; mano buvein ventj daugybje. A iaugau, kaip palm Kadese ir kaip roi krmas Jerike, kaip dailus alyv me dis laukuose, ir iaugau, kaip klevas prie vandens pakelje. Kaip kinamonas ir balzamas kvapsnus a kvepjau, kaip rinktin myra a skleidiau nuostab kvepjim. (Ekli. 24, 11-13; 15-20).

Marija umigo mirtimi kvapsninga,


Kaip glel tyliai ruden uminga, Ir vl siela viesiai jungiasi su knu, Kad danguj priimt dievik karn. J dang lydi angelai vytruoj, Kaip sapnai sklendena salds himnai rojuj, Ir Snus pas Tv ilgesingai laukia Ir rankas jon tiesia avesingai jaukiai.20

K. veniausioji Mergel Marija ian dien eng dang: . Diaukims, nes karaliauja su Kris tumi per amius. Melskims: Viepatie, tavo tautai te ateina pagalbon Dievo Gimdytojos malda: kadangi inome j su knu buvus paimt dang, tegu pajuntame jos utarim jai esant dangaus garbje. Per t pat Kris t, ms Viepat. Amen.12
82

DIEVO MOTINA PAAISLYJE vent 15 d.


tebuklingasis Dievo Motinos paveikslas buvo pa dovanotas pop. Aleksandro VII 1661 Lietuvos kanc leriui ir Paaislio ventovs statytojui Kristupui Pa cui. Prie ventovs buvo kurtas kamelduli tylinij atgailotoj vienuolynas. Jis buvo vadinamas Mons Paeis Taikos Kalnu, o stebuklingoji Dievo Motina Kamelduli Dievo Motina. Nuo sen laik ji buvo vienuolyno ventenyb, ypatingai ger biama viso krato tikinij. Rus vienuoliams u mus vienuolyn (1832), stebuklingasis paveikslas buvo ir toliau moni gerbiamas ir danai lankomas. Nuo 1893 gegus mnesiais paveikslas ikilmingoj procesijoj buvo neamas Kaun ir laikomas cerk vse iki liepos 2 dienos - Marijos aplankymo ven ts. iai dienai grinamas Paaisl, jis buvo ne iojamas procesijoj aplink banyi ir vienuolyn. Traukdamiesi i Lietuvos 1915, rusai pagrob ir ste buklingj paveiksl. 1928 jis buvo grintas atgal Lietuv ir didiausiomis ikilmmis perkeltas Pa aislio ventov.

Marija, Motina venta,


Gli vainiko apsupta, Taikos Kalne mum paskirta. Itiesk, maldaujame, rankas Igirsk sav vaik raudas, Globoki Nemuno lankas. Per kani, tremt ir vargus Grink tvynei jos vaikus, Globok meilingai mus visus.9
83

K. Stebuklingoji Dievo Motina Paais lyje, . Gelbk mus nuo pikto.

Stebuklingoji Motina, kuri i seno glo boji Nemuno ir Kauno apylinkes! Meldia me, pavelk i Taikos Kalno ventovs varguose skstanij aaras. Utark juos pas galingj savo Sn, imelsk jiems paguodos ir suraminimo. Tegu gr ta taikos dvasia j irdis ir vis ms krat. O Dievo Motina, stiprink savo vaik tikjim, skaidrink paproius, kad btu me verti maloningos tavo globos ir tavo Snaus maloni. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9
DIEVO MOTINA KREKENAVOJE vent 15 d.
Krekenavos banyia, statyta 1484, perstatyta 1750 ir naujai i mro pastatyta 1901, yra pavsta veniausios Mergels Marijos Dangun mimo gar bei. I seno ia inomas stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas. Plaioji iaurs Auktaitijos apylink su plaukia procesijomis pagarbinti Stebuklingosios ypa rugpjio 15 d.

Mylimoji Karaliene, Viepati Dangaus,


Neapleiski ia ant ems vargstanio mogaus !
84

Tu stebuklais garsjus, Vilt tavyje padjus, Neapleisk mans! Oi neduoki, Motinle, man prat gyvai ! Sugrink prie tikro Dievo klaidiojant kreivai, Kad nerstiniau jo veido, Kurs tiek kart man atleido Nuodmi kaltes. Taip esmi vargais suspaustas i jaun dien ! Tie vargai tai kietas jungas proi sen. Gelbk mog nelaiming Savo globa stebuklinga, Motina Dangaus!24

K. Stebuklingoji Dievo Motina Kreke navoje, . Melskis u mus, kurie tavs aukia ms. Melskims: O stebuklingoji Motina, kuri gydai moni kno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kanias, ne leisk mums ti kovoje ir prieo aban gose. Utark mus pas savo Sn, kuris kantriai laukia vis pas j grtanij. Padk mums j permaldauti, jo malon gyti ir pasiekti aminj dangaus kara lyst. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.
85

V. KAZIMIERO RELIKVIJ PERKLIMAS vent 2 7 d.


autos Globjo relikvij perklimas katedron pir m kart buvo veniamas 1604 rugpjio 27 Vilniuje, Vadovaujant Vilniaus vyskupui, dalyvaujant Lietu vos visuomens atstovams, Vilniaus Akademijos stu dentams ir gausingoms lietuvi minioms. i vent kasmet buvo veniama, nukeliant j, popieiui Ino centui X leidus, sekmadien po olins oktavos. Sovietins okupacijos metu (1953) v. Kazimiero relikvijos buvo perkeltos v. Petro ir Povilo bany i Antakalnyje. is perklimas buvo prievartinis, nes Vilniaus katedra ir ventojo koplyia Lietuvos paver gj buvo paversta muziejumi. Pijus XII v. Kazimier paskelb ypatinguoju Lietuvos jaunimo globju ir pavyzdiu, o Kaimo arki vyskupas ir kiti tremtyje es vyskupai i vent pa skyr Lietuvos jaunimo v. Globjo diena. Nuo t met (1949) v. Kazimiero kultas ms tautoje isipleia dvi dienas. Pirmoji, kovo 4, yra seniai veniama, o i dar turi prigyti ms maldin gume. Maldos ms jaunimo Globj darosi ypa reikmingos iais laikais.
ventas ms Broli, Kazimierai, kuris ty ru savo pavyzdiu vedi visus ariau Dievo ir nekaltosios Motinos, vesk ypa ms jaunim. Buvai ir esi ms tautoj ventoji nerimo vir n, kuri veriasi ypa jaunas ilgesys tavo brolio ir sesers, keliaujani per pasaul, bla kom savo tvynj. Su tavim nepavargs jau nasis ingsnis visuose keliuos. Tik viesk stip riau, tik utark daugiau! Per Krist, Viepat. Amen.9

86

ventas, garbingas Lietuvos Vyre, Jaunysts kov Dievui paskyrs! Imelsk malons kovot didvyriais U Dievo ties, u ird tyr. ventas, lovingas Tautos Globjau, iedu prayds baltos lelijos ! Marijos emei giesm sudjai adink jos garb ms irdyje. ventas, o ventas Vytauto aini, Vilniaus altoriuj sost atrads! viesiausios viltys tavy sueina, Kovoj u Diev bk ms vadas !9

K. Pamilo j Viepats ir ipuo. . Ir garbs drabuiu j apvilko.


Melskims: Dieve, kuris v. Kazimier, nugaljus pasaul ir kn, i emikosios karalysts perklei dangikj, duok, meldiame, kad mes, kurie iandien jo k no perklimo vent veniame, visuomet pavojuose patirtume jo utarimo. Per J z Krist, ms Viepat. Amen.12

v. Kazimierai, globok ir utark pas Viepat ms jaunim tvynje ir svetur!


87

RUGSJIS
MARIJOS GIMIMAS vent 8 d. AR nebuvo gelmi, o a jau buvau pradta; dar nebuvo itryk vanden altiniai, dar kal nai nebuvo ikil su savo baisia sunkybe: a buvau pagimdyta pirma kauburi (Patrl. 8 apie amin iminties gimim).

Tavo gimimas, Dievo Gimdytoja, Mer gele, paskelb diaugsm visam pasauliui, nes i tavs gim teisybs saul, Kristus, ms Dievas, kuris, itryns prakeikim, dav palaiminim ir, numarins mirt, su teik mums aminj gyvenim.12

Sveika, Jr vaigde,
Sveika, Motin Kristaus, Dangaus vart groy Leisk tave ivysti. Priimk ms Ave Gabrielio lpom, Duok ramybs irdiai Ties tavim beklpant. Vardan to, kurs gim, Vesk dangaus tvynn: Glauski prie krtins Diaugsmui begaliniam. 88

Duodam garb Tvui, Didi lov Kristui, Dvasiai ventai Dievui Meil ipastam.

K. iandien yra gimusi veniausia Mergel Marija, . Kurios kilnus gyvenimas apvieia visas banyias. Melskims: Suteik, Viepatie, savo be simeldiantiems tarnams dangikos malo ns dovan, kad veniausios Mergels gi mimui skirtoji ikilm padaugint taik tiems, kuriems jos gimdymas buvo igany mo pradia. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
MARIJA, APSIREIKUSI ILUVOJ vent 8 d.
arijos apsireikimas, pirmas inomas Europoj, jvyko 1608 iluvoj. Marija pasirod piemenliams ganykloj, ant didelio akmens - jauna, graiai pasi puousi, palaidais plaukais, su kdikiu ant rankos, verkianti ir tyli. Vaik paaukti atvyko ia iluvos kalvin seminarijos rektorius Saliamonas Grocijus ir katechetas (greiiausiai apie t laik buvs Mikalo jus Fiera). Pastarasis klaus pasirodiusij, ko ji verkianti, o ji atsak: ia kitados buvo garbinamas mano snus, o dabar ariama ir sjama. vykiui tirti vysk. Merk. Giedraitis atsiunt kan. Jon Kazok - Kazakevii, kuriam prie tai buvo pa 89

veds atgauti iluv i kalvin. iluvos turtas, po ilgo bylinjimosi, buvo bent dalinai atgautas 1624. Nuo to laiko prasidjo vieesnis Marijos apsireikimo kul tas, kur emaii vyskupai vienas po kito rm. Prie apsireikimo akmens pastatyta ir vliau persta tytos trys viena po kitos koplyios. 18 a. vidury Lon done buvo nukaldinta Apsireikusiosios marmuro sta tula ir pastatyta ant akmens. i statula 1886 buvo i kilmingai vainikuota vysk. M. Paliulionio. Dar anks iau statula pasipuo Ligoni Sveikatos titulu. Tkstantins minios kasmet plauk i visos Lietuvos, taip pat vyko ir maldininkai i Prs, Lenkijos, Gu dijos, Latvijos. Rusai visom priemonm var kult, kaip nnai tai daro sovietai.

veika, Marija, sveika, iluve, Veidas nulids aarom srva... Verki, kad em, kuri myljai, Svetimos rankos aria ir sja.

ilas nerimo, blakomas vjo, Kryiai palo, irdys virpjo, Motin, lyg vaigd tu pasirodei, Broli paguodai itarei od. Kur stiro uolos, rengei sost, Motinos rankom kdik glostei. Prie savo koj glaudei ligon, Minioms keleivi rei maloni. Sveika, Marija, sveika, iluve, Nn ms skruostais aaros srva. Slegia mus vargas skaudus, beribis, Motin, maldaujam, duoki tvirtybs !9
90

Meilingoji Motina, nordama mus u tarti, tu verkdama pasirodei piemenliams iluvoje, kad pasitaisyt nusidjliai mo ns ir sugrt prie Dievo. O brangiausio ji Motina, visa irdim praau tave, utark ir stiprink mane, kad niekuomet neper siskiriau su mieliausiuoju tavo snumi Jzumi Kristumi ir su tavimi. Amen.56 K. Marija, apsireikusi iluvoje, . Melskis u mus.
Melskims: veniausioji Mergele Ma rija! Tu iluvos laukuose pasirodei pie menliams, skausmo aaromis laistei ak men ir skundo balsu kalbjai: ia kita dos buvo garbinamas mano Snus, o da bar ariama ir sjama! Duok, kad, tavo aar sugraudinti, mes, kaip kitados m s protviai, keltume tavo Snaus garb apleistoje ms irdi dirvoje, atstaty tume grivanias ms eim ventoves, permaldautume Viepat u visos ms tautos apsileidimus ir nuodmes. O Dievo Motina, mes troktam ikelti i umarties griuvsi tavo apsireikimo garb, dar labiau garbinti tave, ms e ms Globja, ir, tavo padedami, imelsti ms kratui gyv tikjimo dvasi. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
91

Sveika Marija, iluvos Mergele,


Varge aplankius Lietuvos alel! Tada mums Diev grinai, Garb, garb tau aminai ! Aaros tavo aplaist ms em. Nuvito irdys, neviltim aptem, Suskambo boktuose varpai Garb, garb tau aminai ! Paguodos skraist vl itiesk artojams, Giesm nutilus tegul vl kartojas. Pamilt Diev sugrink, Nuo pikto prieo al gink ! STEBUKLINGAS MARIJOS PAVEIKSLAS ILUVOJ
iluvinis paveikslas yra v. Luko Marijos paveiks lo, buvusio Konstantinopolyje, kopija, greiiausiai daryta i kopij, esani Romoj Maria Maggiore ar Maria Antica banyiose. Paveikslas buvo garbina mas dar prie reformacij. Reformacijos metu buvo dings ir nra tikslesni ini, kaip vl atsirado. Jo stebuklingumas ypatingai m garsti nuo 17 a. pra dios. I gausybs vot 1677 buvo nuliedintas meta linis apdaras ir nuo tada uleidiamas kitu paveikslu. 1774 buvo pasistas Romai praymas paveiksl vai nikuoti karaliens vainiku. Pritarimas gautas sekan iais metais. Bet laukta, kol bus pastatyta nauja m ro ventov. t laik spec, komisija tyrinjo stebuk linguosius vykius. Vainikavim atliko vysk. Step. Giedraitis 1786 per ilini atlaidus. 1886 buvo at vstas vainikavimo imtmetis. Pop. Pijus VI specia le bule 1775 suteik pilnus atlaidus besimeldiantiem maldininkam. 92

IEVO Motina meilinga, Utarja stebuklinga, Apsireikus iluvoj, Gydai negalias silpnj, Valai sines kaltj, Malini nulidusius. Pas tave danai keliaujam, Nuolankia irdim maldaujam, Glauski vargus prie savs. Kviesk dievik doryb, Tarsi varpas i auktybi auk tolimus kratus, Kad visi tave paint, Tavo Sn ipaint, O Marija iluvos!
(Gaida, kaip Stovi Motina)

K. O ydinti Ro, . Dievo Motina nuostabaus groio.

Mano

Viepati, o mano Motina, dan gaus ir ems Karaliene, apdovanota di diomis Dievo malonmis ir labiausiai iaugtinta ant vis jo rank krini! Tu visk, ko tik nori, gali i Dievo iprayti. Ir ioj vietoj, kur a nusidjlis dabar klu pau prie tavo stebuklingj paveiksl, tu daug kart esi parodiusi t savo gali,
93

padarydama visiems diaugsm ir duoda ma mums vilt bti tavo utartiems. Tu igelbjai mus i Kalvino mokslo, kuris paniekino tikrj tikjim ir ventj Ba nyi, padarei daugel stebukl, suteikda ma akimirksniu ligoniams sveikat, ir ve di Lietuv Apvaizdos keliais. O gailestingiausioji ir galingiausioji Motina, ir dabar pavelk mus nusidj lius, paadink kart savo Snaus meil Lietuvos vaik irdyse, kad jie, gyven dami taikoje ir brolikoje vienybje, am inai garbint tavo Sn Jz Krist ir pasirinkt tave ypatinga savo krato glo bja. O Marija, globok ir gink ms Lie tuv. Amen.56

O Maloningoji Dievo Motina, persekio toj nugaltoja, savo utarimu pas Vie pat Diev imelsk man jg ir kantrybs persekiojimams kentti. Kaip tu kitados iauraus Erodo persekiojama sunkiu ir vargingu keliu bgai Egipto em, gel bdama Kdikl Jz, taip a iandien bgu prie tavs. O, Marija mano vienintele priebga, utark mane, kad liautsi mane persekioj pikti mons. Kitados tu apgy nei iluvos banyi nuo kalvin persekio jim, ivaduok dabar mane i mano prie rank, veniausioji Mergele, bk ma no apgynja. Amen.56
94

DIEVO MOTINA TRAKUOSE vent 8 d.


rakuose Vytautas D. 1409 pastat Marijos Ap lankymo ba. ir padovanojo jai paveiksl. Marijos paveiksl aukso vainikais papuo pats Vytautas, Lie tuvos kancleris Leonas Sapiega ir vicekancleris Alek sandras Narueviius. Paveikslas igarsjo stebuk lais ir nuo 1603 buvo lankomas procesijomis i Vil niaus, Kauno, Merkins ir kit viet. Jis yra pirma sis i stebuklingj Marijos paveiksl Lietuvoje, pri paintas stebuklingu ir papuotas Romos vainiku. Vai nikavimo ikilms buvo atliktos 1718 rugsjo 4 - 1 2 dienomis. Maldinink labiausiai lankoma rugsjo 8 d.

K. Melskis u mus, stebuklingoji Die vo Motina, . Kad btume verti tavo utarimo. Melskims: O Motin, kuri protvi sos tinje pasirinkai sau sost, ugdyk ms emje ir ms irdyse savo Snaus kara lyst. Valdyk mus taikoje, stiprink mus priespaudoje, guosk nelaimse. Bk ms kratui maloningoji Valdov, kaip esi bu vusi imtmeiais. Tegu tavo garbs vaini k nnai praturtina nekaltumo ir meils perlai, iaug i ms jaunimo irdi ir ms tautos tikjimo. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
ainik Vytautas tau skyr Ir Roma puo vainiku, O Motin, tiek globos patyrm Kar ir priespaudos laiku.

95

Antai, padang vl aptemus, O Motin, kas tave atstos ? Buvai Valdov ms ems, Esi dabar irdy tautos! Utarki keniani tvyn, Palengvink nerim moni, Mald vainik tau supyn, Mes siuniam i vis krat.9 MARIJOS VARDAS vent 12 d.
arali dukterys eina tavs pasitikti. Liau dies kilmingieji jieko tavo palankumo. Ir Tiro mons ateina su dovanomis. Tu esi gra i, apvilkta marginiais, ir tavo apdarai i megzti auksu. Tu atvedama pas karali. Mer gaits atvedamos paskui tave; atvedamos su linksmybe ir digavimu... A atsiminsiu ta vo vard per visas kart kartas. Tautos lo vins tave per ami amius (pagal Ps. 44). ardas Marijos, lyg dangaus malon, Skamba augtybj, aidi ems klonyj. Vardui brangiausiam angel Valdovs irdys tyriausios reikia gili lov.

Vardas Marijos vardas ms ems, vieia lyg saul, nors dangus aptems. Amiais pamils aukias jo lietuvis, Lyg piemenliai verkianios iluvs.
96

O ventas Varde, palaimos altini, Bk jr vaigd, vedanti tvynn : Parenki laim danguje adt Ir su ventaisiais leisk Dievu avtis.

K. Nekaliausioji Mergele Marija, vil ties Motina, . Mes loviname tavo garbingj var d. Melskims: Visagalis Dieve, duok, pra ome, kad tavo tikintieji, kurie diaugiasi tavo veniausios Mergels Marijos vardu ir globa, jos maloniu utarimu bt ap saugoti nuo viso blogo emje ir nuvesti aminajam diaugsmui dang. Per Kris t, ms Viepat. Amen.12
MERGELES MARIJOS 7 SKAUSM vent 15 d.

Dukt Viepaties, augiausiojo Die vo, esi palaiminta labiau negu visos mo terys emje. Palovintas tesie, kurs su tvr dang ir em, nes iandien jis pa dar tavo vard taip did! mons per amius atsimins Viepaties galyb ir nie kuomet nesiliaus tave gyr. Dl j tu ne sigailjai savo gyvybs, kai matei savo gimins suspaudim ir sielvart; tu pa alinai prapult ms Dievo akivaizdoje (Judit. 13).
97

Tu

Tu sopulinga ir aarota, veniausioji Mer gele Marija, stovinti alia Viepaties Jzaus, savo Snaus, Iganytojo kryiaus! O ven iausioji Mergele Dievo Motina: tas, kurio visas pasaulis neapima, gyvybs Leidjas, ta ps mogumi, pasim i kryiaus kani.12

K. mus. jai.

Kenttoj

Karaliene,

melskis

. Kuri alia Jzaus kryiaus stov


Melskims: Dieve, kurio kanioje, pa gal Simeono pranayst, skausm kalavi jas pervr saldiausi garbingos Merge ls ir Motinos Marijos siel, suteik pasi gailjs, kad, su pagarba mindami jos skausmus, pasiektume tavo kanios lai mingus vaisius. Per Krist, ms Viepa t. Amen.12

SKAUSMINGOJI DIEVO MOTINA KAUNO BAZILIKOJE vent 15 d.


Kauno bazilikoje, statytoje 15 a., yra stebuklin gas Skausmingosios Dievo Motinos paveikslas. Prie io paveikslo nuolat dega vaks. mons savo nelaimse daro adus ir atvyksta ia j atlikti, eidami keliais aplink altori, kuriame yra is paveikslas. Ne tik i Kauno, bet ir plai apylinki suplaukia gausios mi nios maldinink, ypa per atlaidus rugsjo 15 d. 98

O motin Dievo, Stebuklinga,


Skausm sugelta irdimi, Tavs maldaujam verkdami, Paguoski mog nelaiming. Nebyls buvo ms odiai, O tu pagydei tiek aizd ! Ir keli lig viesi daus, O Motin, mums tada parodei. Imelsk dabar viesesn ryt, Parodyk keli mums tremty, Paguoski brolius nevilty, Kad skausmas irdis apvalyt.9

K. Atmink, veniausioji Mergele, Die vo Motina, kai stovi Viepaties akivaiz doje. . Kad kalbtumei u mus gera.
Melskims: O stebuklingoji Dievo Mo tina, kuri ms banyi motinos ba zilikos skliautuose slepi savo lidn vei d, kuri gydai moni aizdas ir sutrintas irdis, iklausai j dejoni ir maldavim, meldiame tave, sumaink skausmus vi s kenianij, guosk visus lidinius, neapleisk nalaii ir itremtj; paa dink j vilt, suteik tvirtybs per Krist, tavo Sn, ms Viepat. Amen.9
99

V. MYKOLAS ARKANGELAS vent 29 d.

ventasis Mykolai Arkangele, garbinga sis dangikj kariuomeni kunigaikti, gink mus kovoje prie tamsybi pasaulio valdovus ir prie pikto dvasias padangse (Efez. 6, 12). Ateik pagalb monms, kuriuos Dievas sukr pagal savo paveiks l ir panaum ir kuriuos i pikto vergijos didele kaina atpirko (Im. 2, 23; 1 Kor. 6, 20). Tave, kaip savo patron, garbina ventoji Banyia; tau Viepats patikjo atpirktsias sielas, kad jas vestumei pa laimint gyvenim. Melsk Taikos Viepat, kad sutramdyt piktj dvasi ir atimt jai gali laikyti mones savo vergijoj ir kenkti Banyiai. Nek ms maldas pas Augiausij, kad ilgai netrukus nueng t ant ms pasigailjimas. Tu pats ko vok su slibinu, senuoju aliu, ir nutremk j bedugn, kad jis nebesuvediot dau giau moni (Apr. 20, 2-3).
K. ventas Mykolai Arkangele, . Gink mus kovoje, kad nepratume bai siame teisme. K. Garbingasis kunigaikti, Mykolai Ar kangele, . Atsimink mus ia ir visur, ir nuolat melsk u mus Dievo Sn. 100

Melskims: Pasitikdami palaiminto tavo Arkangelo Mykolo utarimu, mes nuolankiai meldiame tave, Viepatie, kad ms siela gyt tai, ko ms lpos pra o. Per Jz Krist, ms Viepat, kuris gyvena ir viepatauja per ami amius. Amen.12

SPALIS
MARIJA, ROINIO KARALIEN vent 7 d.

Palaimintoji Motina ir nekaltoji mer gele, garbingoji pasaulio Karaliene, tepa tiria visi tavo pagalbos, kurie venia tavo veniausiojo Roinio vent. (Antif.). K. Melskis u mus, veniausioji Roi nio Karaliene, . Kad taptume verti Kristaus paa d. Melskims: Dieve, kurio viengimis S nus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikli mu mums pareng aminj iganym, suteik, meldiame tave, kad ias paslap tis palaimintosios Marijos Mergels Ro iniu mindami, sektume, kas jose skel biama, ir pasiektume, k jos ada. Per t pat Jz Krist, ms Viepat. Amen.
101

veika, ventoji Roi Karalien! Vainik tyr i mald kasdieni

Meiliai priimk i ms, Utark vaikus savus, Motin, Motin meilinga. Pilna malons lyg rasa tyriausi, ems kelionj veski pas Augiausi : Neleisk kely suklupt, Globa sava apsupk, Motin, Motin meilinga. Sveika, ventoji Roinio Valdove, Krait pas Diev nuostab sukrovei : Dangaus ilgtis leisk, Dorybi ied skleisk, Motin, Motin meilinga.9 DIEVO MOTINA KAZOKIKSE vent 7 d.
aas miestelis prie Neries, apie 30 km. iau r nuo Trak, inomas stebukl. Marijos Nugaltojos paveikslu, parvetu 1660 T. Liudviko Scickio OP i Italijos. Paveikslas, pietas Neapolyje, yra kopija stebuklingo Maria de Victoria paveikslo. Pristaius Romai stebukl tyrinjim aktus, buvo gauta i pop. Pijaus VI bula, suteikianti pilnus atlaidus maldinin kams, atvykstantiems Sekmini, v. Jono Kriktyto jo, v. Kazimiero ir ypa Roinio ventse. Maldinin kai atvykdavo i Trak, Maiiogalos, Vilniaus ir ki tur, nepriklausomybs laikais i Vievio, iema ri, Kaiiadori, sli, Kernavs, net i Kauno. Li gi 1867 i vieta priklaus Papari domininkon pa

102

rapijai, po to sli parapijai, o neprikl. laikais nuo 1926 savaranki parapija. Stebuklingas paveikslas i sen laik apdengtas brangaus metalo rbu ir Ma rijos galva papuota vainiku. Visa tai padaryta i susirinkusi gausi vot.

Dievo Motina galinga,


Nugaltoja klaid! velk mog nelaiming, kovas sav vaik. Kraujo romis kasdien Puoias krykels, takai, O, Roinio Karaliene, Sisk pagalbos i augtai. O, ateiki, Stebuklinga, Kaip tvirtyb i dangaus, Tavo pergalei didingai auks trimitai, kankls gaus.9

K. Stebuklingoji Dievo Motina Nuga ltoja, . Melskis u mus, kurie tavs aukia ms! Melskims: Roinio Karaliene, kuri, krikioni meldiama, padjai laimti pergal prie turk pagonyb ; kuri ir m s tautoje esi gerbiama ir maldaujama, padk, praome, pasiekti pergals prie naujj pagonyb, eidiani tavo S n ir naikinani ms broli dvasi. Per tavo Sn Jz Krist, ms Viepat. Amen.9
103

MARIJOS MOTINYST vent 11 d.

motina graiosios meils ir baims, pai nimo ir ventos vilties... Ateikite pas mane vi si, kurie mans troktate, ir pasisotinkite ma no vaisiais. Nes mano dvasia saldesn u med. Mano atminimas pasilieka visose ami karto se... Kurie skleidia apie mane vies, turs aminj gyvenim (Ekli. 24).

K. Tavo motinyst, Dievo Gimdytoja, Mergele, teskelbia diaugsm visam pa sauliui, . Nes i tavs kilo teisingumo saul, Kristus, ms Dievas. Melskims: Viepatie, tavo atlaidumu ir palaimintosios Marijos, nekaltosios Mergels, Tavo Viengimio Motinos, uta rimu tebna mums skm ir ramyb da bar ir aminybje. Per t pat Jz Kris t, ms Viepat. Amen.12

LAPKRITIS
VISI VENTIEJI vent 1 d. maiau didel mini, kurios niekas nega ljo suskaityti, i vis taut, gimini, moni kuop ir kalb. Jie stovjo ties sostu ir Avi nlio akivaizdoje, apvilkti baltais drabuiais, ir palms buvo j rankose. Jie auk dideliu
104

balsu tardami : Iganymas ms Dievui, sdin iam soste, ir Avinliui... Garb, imintis ir pa dka, pagarba, galyb ir stipryb ms Dievui per amius. Amen. (Apr. 7, 9-12). Teisij sielos Dievo rankoje, ir j nepalie ia mirties kankinimas. Neimintingj akimis jie rodosi mirta, tuo tarpu jie yra ramybje (Im. 3).

K. Palaiminti nesuteptos irdies, . Nes jie matys Diev. K. Palaiminti taikieji, . Nes juos vadins Dievo vaikais. K. Palaiminti, kurie persekiojami dl teisybs. . Nes j dangaus karalyst. K. Diaukits, teisieji, Viepatyje. . Ir lovinkite j visi, kuri irdis neklastinga.
Melskims: Visagalis aminasis Die ve, kuris vis savo ventj nuopelnus lie pei minti viena ikilme, meldiame tave, kad daugelio utarimu suteiktumei mums tavo gailestingumo troktam gausyb. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen.12

Vsi ventieji danguje,


Utarkit Viepaties valia: I Dievo sosto artumos Paerkit meils ir viesos.
105

Nuvieskit keli ms dien Viltim vainik amin, Tegu malons spinduliai Palieia ird ms giliai. Dl Dievo meils nemarios Palaimos praome tvarios, Tegu tikjimas viesus Nuves ir mus dangun visus.9

Angelikieji kdikiai, skaisios merge ls, kovotojai jaunuoliai, ipainjai, tie sos jiekotojai, tiesos myltojai ir skelb jai, kenttojai ir kankiniai, padkite i melsti mums vairiausio spalvingumo do ros ied, suadinkite mumyse nemirta m grio trokim. ventieji Lietuvos globjai ir tautos kankiniai, maldaujame pagalbos savo ko vose bei siekimuose. Amen.10
VLINS veniamos 2 d.
roliai, mes nenorime palikti js be ini apie umigusiuosius, kad js nelidtumte, kaip kiti, kurie neturi vilties... Nes jei mes tikime, kad Jzus mir ir prisikl, tai taip Dievas umigusiuosius per Jz atves drau ge su juo (1 Tesai. 4, 13-14). A prisiklimas ir gyvyb. Kas tiki mane, nors bt mirs, bus gyvas. Ir kiekvienas, ku

106

ris gyvas ir mane tiki, nemirs per amius (Jon. 11, 25-26).

Viepatie, gailestingumo Dieve, pasi gailk siel, kurios apleido i aar e m. Nevelk j silpnyb, atleisk jiems j kalt Jie nespjo nukreipti savo atodsio tave, nei sudti kryiaus enkl ant savo kaktos, Viepatie, pasigailk j! Jie alko, alo, jiekojo duonos, ir krito savo bejgikume, Viepatie pa sotink j dvasi! Jie virpjo dl savo vaik, nepakl grsms, ijo i proto, Viepatie, pasigailk j! Jie nesilenk melui ir nuodmei, buvo niekinami, muami ir nuudyti, Vie patie, suteik jiems ramyb! Jie gyn silpnuosius, prieinosi prie vartai, kovojo ir nelauktai krito, Vie patie, atleisk jiems! Viepatie, o Viepatie, kas suskaitys mirties pdsakus, kas suyms kani ke lius! Pasigailk vis, atleisk, suteik am in ramyb. Amen.9
K. Viepatie, pasigailk! Z. Kristau, pasigailk, Viepatie, pasigai lk! Tve ms... K. Ir nevesk mus pagund.
107

. Bet gelbk mus nuo pikto. K. I pragaro vart . Itrauk, Viepatie, j sielas. K. Teilsisi ramybje. . Amen. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. . Ir mano auksmas tave tepasiekia. Melskims: Dieve, kurs sakei tv ir motin gerbti, pasigailk maloningai m s gimdytoj vli ir atleisk jiems nuod mes, ir leisk man juos ivysti aminos viesos diaugsme. Per Krist, ms Vie pat. Dieve, iriimo davjau ir moni i ganymo myltojau, mes meldiame tavo maloningum, kad ms broliams, gimi nms ir geradariams, kurie atsiskyr su iuo pasauliu, leistumei, utariant ven iausiai Marijai, nekaliausiai Mergelei, su visais tavo ventaisiais, pasiekti ami nos laims viet. Per Krist, ms Vie pat. Dieve, kurio pasigailjimu tikinij vls randa ramyb, suteik i savo malo ns visiems savo tarnams ir tarnaitms, ia ir visur Kristuje beilsintiems, vis j nuodmi atleidim, kad, iriti i vis kaltybi, jie diaugtsi su tavimi vi sus amius. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
108

Libera me, Domine!

Gelbk

mane, Viepatie, nuo aminos mirties an baisi dien, kai bus pajudinti dangus ir em, kai ateisi teisti pasaulio ugnim. Drebu visas, ir baim ima, kad ateis tardymas ir busimoji rstyb, kai bus pajudinta dangus ir em. Anoji diena rstybs, nelaims ir vargo, diena didi ir labai karti, kada ateisi teisti pasaulio ugnim. Aminj atils duok jiem, Viepatie, ir aminoji viesa jiem tevieia. Gelbk mane, Viepatie, nuo aminos mirties...12

Melskims: Dieve, vis tikinij Lei djau ir Atpirkjau, atleisk savo tarnams ir tarnaitms visas j nuodmes, kad jie kartom maldom galt gyti tuos atlai dus, kuri visados taip troko. Kuris gyve ni ir viepatauji per amius. Amen. K. Aminj atils duok jiem, Vie patie. . Ir aminoji viesa jiem tevieia. K. Teilsisi ramybje. . Amen.
109

DIEVO MOTINA AUROS VARTUOSE vent 17 d.


ilniaus Auros Vart Marijos paveikslas yra i nomas jau nuo 16 a. Pirmieji stebuklingi vykiai skelbiami nuo 1671. Pop. Klemensas XI specialia bula 1773. 4. 5 suteik daug atlaid besimeldian tiems Auros Vart Dievo Motin. Paveikslas 1927 buvo vainikuotas Romos vainiku. Speciali vent lapkriio 17 d. ven. Mergels Globos diena. Pa veikslas vadinamas Gailestingumo Motinos titulu. EAPLEISKI ms, Motinle, Kuri neapleidi Auros Vart. Mums irdis sopanias sugl: Utark, utarus mus tiek kart ! Taip daug gali pas Visagal, Utark varging ms al! Ir Vilniaus brangioje ventovj Taip troktam pulti tau po koj, Bet svetimi ten sibrov, Lankyt tave kelius pastojo. Utarki mus pas Visagal, Kad mums grint ms al ! Per amius, Motin, stebuklingai Globojai ms tvus ir gynei. Bk ir vaikams j maloninga, Laisvs dienas grink tvynei. Utark, utark pas Visagal, Kad jis palengvint ms dali.24

K. Marija, malons Motina, Gailestin gumo Motina, . Tu mus nuo prieo gink ir mirties valandoje priimk!
110

Melskims: O Skaisiausioji Mergele Marija, kuri i Auros Vart itisus am ius vietei ms kratui ir savo malonius spindulius brei! Pavelk skausmo sura kintas tavo vaikeli irdis. Ne vien dl prieo nedorybi, bet ir dl savo kali netekome valstybs. Taiau inome, kad per tavo utarim galsime j vl atgauti. Tad bgame prie tavs, m s irdi Valdove, su nuemintu praymu: iprayk i savo mieliausiojo Snaus kal i atleidim, suadink ms vilt, praskink mums keli Tvyn, sukelk lietuvi tarpe vienybs ir galingo pasiryimo dva si nugalti visoms klitims, kad vl gal tume linksmybs aaromis sveikinti tavo stebuklingj paveiksl ir giedoti tavo S nui ir tau meils ir garbs himnus. O Marija, dangaus ir ems karaliene, sergk, globok ms Tvyn ir jos vaikus.24

GRUODIS
NEKALTAI PRADTOJI vent 8 d.

tu grai, Marija, ir gimtosios nuo dms nra tavyje. Tavo drabuis baltas kaip sniegas, ir tavo veidas kaip saul. Tu Jeruzals garb, tu Izraelio diaugs mas, tu tautos lov.

Visa

Tu, veniausioji Mergele Marija, esi Viepaties, Augiausiojo Dievo, palai minta labiau kaip visos moterys emje. Vesk mus, nekaliausioji Mergele: mes seksime paskui tave i tavo pateptj gar b.12 K. Savo prasidjime, o Marija, buvai nesutepta. . Melsk u mus Tv, kurio Sn i ventosios Dvasios pagimdei.
Melskims: Dieve, kuris nekaltu Mer gels Marijos prasidjimu parengei savo Snui vert buvein, meldiame tave, ku ris dl bsimos to paties savo Snaus mir ties apsaugojai j nuo bet kurios nuod ms, leistumei ir mums jos utarimu ty riems pas tave nueiti. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.12
skaisiausia, o graiausia Rojaus lelija, Dievo duota mums vaduoti venta Marija! Tvui dukra amina, Dievo Snui motina, Dvasiai ventai pasirengus bti pavsta.

Vargai mons be malons gimme kalti. Dl daugybs nedorybi vam prislgti. Kalts tu nepainai, Dievo meilj palikai Prasidjai, utekjai palaimos pilna. Skaisti, viesi, daili, tiesi, venta, nekalta; augtybes ir galybes viena ikelta. 112

Sauls skraiste apsupta, dvylikos vaigdi puota, Tau po koj mnuo klojas pagarba didia. Tu mums duota, vainikuota Motina dangaus ; Utarja ir globja vargano mogaus. Karalien angel ir valdov irinkt... O meilinga, stebuklinga Motina vis!22

O Nekaltoji, tu tokia avinga ir viesi, kad savo nuostabai ireikti mes neran dam odi. Vos pakeliam augtyn akis, tu kaip vaivorykt mus gaivini. Vos sune riam savoje vienumoj rankas, tu kaip au ra nuskaidrini jausmus. Vos itariame ta vo vard, ir ms dvasioj darosi giedriau. Slapiausiame irdies lauke mes iau ginam tau gli marias. Kai j nra, snie guls i dangaus mums nea tyr tavo diaugsm. Kai nr viesos, mum vaig ds mena tavo skaist vilgsn. Sakyk, kodl mes regim tavyje savo vaikysts veid ir akis? Kodl per ems mylimj irdis mes jiekom tave tak? Tiek groio spinduli sukrm tau apsupt, o vis dar jiekom graesni, lyg jaus dami, kad niekad neatspsim tavo avesio ! Upeliai, krisdami skardiu emyn, per amius nepaliaus kalbt balt kaln kalba. Taip mes per amius jiekosim tavs vi sur ir garbinsim tave visad. Amen.9
113

LITURGINIAI METAI

RISTUS gyvena ne tik altoriuose, ne tik gy vuose Banyios nareliuose kaip dvasin j galva. Jis gyvena ir veikia Banyios laike, tose savo paslaptyse, kurios vis atnaujinamos liturgini met ventse ir vykiuose. Jis gimsta, ken ia, mirta, prisikelia, engia pas savo Tv, siunia v. Dvasi. Tai kartojasi kasmet per veniamas i paslapi ventes. Taip dvasiniu, bet tikru bdu Kris taus gyvenimas atkuriamas banytiniuose metuose. Su Kristumi atkuriamas ir mumyse dievikasis gyvenimas. Per j ir jame mes gimstame (malonei), keniame, mirtame (nuodmei), prisikeliame (i nuodms). Kristaus gyvenimo paslaptys isiskleidia dviejuose banytini met cikluose: kaldiniame ir velykiniame.

TVE, a apreikiau tavo vard monms, kuriuos man davei i pasaulio. A sergjau juos, ir nei vienas neprauvo, tik prapulties snus, kad Ratas vykt. Dabar a einu pas tave ir kalbu pasaulyje, kad jie turt mano diaugsm piln. Ilaikyk juos, kad bt vie na, kaip ir mes. Paventink juos tiesoje, nes tavo odis tiesa. Kaip tu mane siuntei pasaul, taip ir a juos siuniu. U juos pasiveniu, kad ir jie bt paventinti tiesoje. Praau ne tik u juos, bet ir u tuos, kurie per j od tiks mane, kad visi bt viena. A juose ir tu ma nyje, kad jie bt tobuloje vienybje. Tve, a noriu, kad ten, kur a esu, bt su manim ir tie, kuriuos tu man davei, kad jie

matyt mano garb, kuri tu man suteikei, nes tu mane myljai pirm pasaulio krimo. Teisusis Tve, pasaulis tavs nepaino, o a tave painau; taip pat itie paino, kad tu esi mane siunts. A padariau jiems tavo var d inom ir duosiu jj painti, kad meil, ku ria tu mane myljai, bt juose ir a juose (Jon. 17, 6-26).

KALDINIS TARPSNIS
aldinis tarpsnis prasideda advento sekmadie niu ir baigiasi Graudulini ventmis (vasario 2 d.). io ciklo virn yra Kaldos (Gimimas) ir Trys Ka raliai (Apsireikimas tautoms). ioms paslaptims pa siruoti yra a d v e n t a s (4 savaits) ir atbaigti sekmadieniai po Trij Karali (2-6 savaits).

Visagalis aminasis Dieve, pavelk pasi gailjs ms silpnyb ir itiesk ms globai savo didybs dein. Kreipk gera svyruojanias ms irdis, kad visa, k tik darysime, darytume vardu Jzaus Kris taus, ms Viepaties, Amen.
ADVENTAS
DVENTAS tai istorinis ateisianio Iganytojo lkesys. Jis truko ilgus amius. Jis gaivino geriausias monijos viltis. t istorin advent susibgo neisako mai daug auk, pasiventimo, nerimo ir maldavim. Dabarties adventas kalba apie i g a n y m , kurs jau atjs, bet dar ms nepaveldtas. Reikia pakelti akis, sutelkti did dmes patekjusi vies,
116

tyliai susimstyti, nuskaidrinti sielas, melstis, pasnin kauti. Ms paaukimas paveldti savo iganym per a t g a i l . Adventas nurodo keli: nukasti nuo dms gauburius, upilti abejingumo ir altumo slnius, itiesinti blog paproi kreives. Dabarties adventui statomos prie akis dvi didels istorinio advento asmenybs: Jonas Kriktytojas ir Mer gel Marija. Pirmasis yra pavyzdys santrumo, vidi ns jgos, neriboto tikjimo ir apatalins drsos; ant roji nekaltumo, tylaus susikaupimo, tarnaujanios artimo meils ir gyvenimo Dievuje. Visos monijos iganymas bus atbaigtas laik pa baigoje, kai ateis Iganytojas su visa jga ir didenybe teisti gyvj ir mirusij. is ateities adventas ant spauduos visa, kas ms iganymui bus pasiekta dabar tyje. PAADJIMAS

Guoskis, guoskis, mano tauta, nes tavo iganymas greit ateis. Kodl tu grauies ir lidi? Kadangi atgaila ir kania tave atnaujino, a noriu bti tavo Igelbtojas. Nesibijok, a esu tavo Viepats, Dievas, Izraelio Palaimintasis, tavo Iganytojas, kalba Viepats. Guoskits ! Jis pats ateis mus iganyti, ir kiekvienas knas matys ms Dievo pa laim. Pavelk, kalba Viepats, ata la iaugs i Jss aknies, ir daigas i jos idygs, ir Viepaties dvasia bus vir jo. Antai, Mergel prads ir pagimdys Sn, ir jo vardas bus Emanuelis Dievas su mumis ! Taip diaukits, nes Dievas yra arti! (Pagal Isaij).
117

Augtybi balsas atskamba


Ramina ilges mogaus. Nakties tamsa jau blaivosi : Nuengia Dievas i dangaus. Berib meil gimstanti, Gaivinki irdis alkstanias, vaigde nuvisk plaioj erdvj Viltim nuskaidrinki kanias. Ateik greiiau, Snau dangaus, Nes vl naktis giliai sutems ; Malons aur emn leisk Ir taik iebk naujiems laikams. Teskamba amina garb Tau, Tve, Sn siunianiam, Ir Snui, nn ateisianiam, Ir Dvasiai, irdis guodianiai.9 ATODSIAI

O utekanti viesa, aminosios viesos atspindy ir teisybs saule, ateik ir apviesk sdinius tamsybje ir mirties ksmje (Ps. 106). O Imintie, i Augiausiojo burnos i jusi, pasiekianti nuo galo iki galo, visk stipriai ir meiliai tvarkanti, ateik mus mo kyti iminties kelio (Ekli. 24, Im. 8). O Taut Karaliau ir j laukiamasis, ir kertinis akmuo, kuris i abiej darai
118

viena, ateik ir igelbk mog, kur tu lei dai i ems (Agg. 2, Efez. 2). O Emanueli, ms Karaliau ir staty m leidjau, taut laukime ir j Iganyto jau, ateik ir gelbk mus, Viepatie, ms Dieve! (Iz. 7, 33,1 Moz. 49).

Viepatie, paadink savo galyb ir ateik gelbti ms! Dieve, vl pastatyk mus ir parodyk savo veid skaist, kad btumm igelbti. Tu valgydinai savo taut aar duona ir girdei j gausingai aaromis. Ir globok t, kur sodino tavo dein, ir atal, kuri sau sustiprinai. Tebna tavo ranka ant tavo irinkto vyro, ant mogaus snaus, kur sau su stiprinai. Mes jau nebeatsitrauksime daugiau nuo tavs; tu laikysi mus gyvus, ir mes skelb sime tavo vard (I Ps. 79).
asokit dangs i sav augtybi, Debesys, lykit lietumi teisybs! Idivus em teatsigaivina Ir Atpirkj mums teidaigina.

Kaip tamsi nakt klysdamas keleivis dang velgia, ar neprasiblaivs, Taip amiais mons, klyd ir klajoj, Dangaus pagalbos auktis nenustoja.
119

Kaip ryto sauls laukia vieversliai, Laukiam, o Dieve, mes, akis pakl, Laukiam ir praom irdimi tyriausia : Sisk savo Sn, viengim brangiausi. O Dieve Tve, geras, gailestingas, Igirsk maloniai mald lkesting : Sisk savo Sn mums tekaraliauja Ir tavo emei duoda veid nauj.

Paadink, Viepatie, ms irdis tavo viengimio Snaus keliams parengti, kad per jo atjim btume verti tau tarnauti apvalytomis irdimis. Amen.
AUBIA em altis, Slegia ird kalts, Laukiam, Tve ms, (2x) Meils nemarios. Siski savo Sn, Brolis mums tebna, Laukiam, Tve ms, (2x) enklo i dangaus. Tau garbs, didybs, Sau irdi ramybs, Meldiam, Tve ms, (2x) Ilgesiu giliu.9

Paadink, meldiame, Viepatie, savo ga lyb ir ateik su didia jga mums padti, kad, tavo malonei padedant, tavo gailes tingasis atlaidumas paskubint tai, k m
120

s nuodms sulaiko, kuris gyveni ir vie patauji su Dievu Tvu ventosios Dvasios vienybje Dievas per visus amius. Amen12.
RAILGO dienos, laukimo naktys... Dieve, mes aukiam : ateik greiiau ! Neliauja vargas peius ms plakti, Nerimo vartai spaudia kieiau.

Ateik lyg saul dargan ryt, Ikrisk kaip laas gaivios rasos. Regi, ms irdys kanioj suvyt Suteik jom diaugsmo, tvarios taikos. Teisybs Dieve, taut Karaliau, Tavo gyvybs nieks neatstos. Palenk valdovus gerajai valiai, Atneki emei dangaus viesos.9 ANTRASIS KRISTAUS ATJIMAS

Taip, Viepatie, tu ateisi. Ateisi kaip aibas, kuris ybtelia Rytuose ir perskro dia dang ligi Vakar. Tu ateisi neiven giamai visiems, kurie tave mat ir vis dlto tavs neregjo; kurie tave gird jo ir visdlto tavs nesuprato. Tu ateisi tiems, kurie i tavs juoksi ir tavs ne kent, kurie buvo girti ir sapnavo, kurie skendjo abejojime ir nevilty. Ateisi tu, paniekintasis ir parduotasis, mutasis, nu kryiuotasis ir nutyltasis. Kaip aibas tu
121

blykstelsi j siel nakt. Kaip aibas tu sunaikinsi juos kartu su j stabais. Kaip ugnies up tu sudeginsi j supuvusi buit. Kaip trenksmingasis griausmas bylos jiems tavo teismo itarm. Mes inojom, kad tu ateisi. Ms vi dinis vyzdis dairsi pilkuose akiraiuose, jiekodamas pirmj tavo viesos pragied ruli. Mes jome tavs pasitikti sudj viltis tavo od, mes palikom sotj pa saul ir tyruose statm tavo miest su augtais vartais, plaiais kaip ms ilge sys. Paslaptingasis Karaliau, kai tavo vlia va plevsuos virum ems, mes, tremti niai, grim namo. Dl tavs mes negarbi nom vries ir jam neparsidavm. Ir tu bu vai mirs, paniekintas ir kankintas, o vis dlto tu gyvas. Tu ateini paimti i ms mirties ir lidesio, skausmo ir skundo. Tu ateini nuvesti mus aminsias vestuves, kur mes gersim i gyvojo vandens altinio, kur ms tikjimas virs regjimu. Mes regsim tavo veid ir galsim savo kaktoj neioti tavo vard. O tu, Viepatie, bsi ms viesa ir ms Dievas ! Viepatie, tu jau esi tarp ms. Kad ir pasislps, bet mes matom tavo didybs drabuio spinduliavim. M a r a n A t h a Ateik, Viepatie Jzau!13
122

KIOS
S Kios mena puot, vykusi kitados Mo kytojo mirties ivakarse. Toje puotoje kviei duona virto eucharistine Aukos Duona. Per tris imtmeius po to sd u stalo krikionys lau pa vst duon savo agapse dvasins vienybs enklan, vienybs tarpusavyje ir su j Mokytoju. Dabar i puot niekur neberasi pasaulyje, tik pas mus ir artimuosius katalikikus kaimynus. Kakas perkl jas i ami gldumos, i krikionybs lopio ms kratus ir ilaik per imtmeius iki ms dien. Ms Kios yra vienintel ikilm, sujungianti Paskutins Vakariens stal su Betliejaus prakartu. Paplotlis ir ienas yra tiedu simboliai, ku rie mena vien ir antr. Paplotlis kalba apie Knu tapusi duon, ienas apie Knu tapus od. ios dvi paslaptys kaldin ir velykin savo eisme yra tos paios. Tai, kas vyko Kristaus gimimu, tur jo bt atbaigta jo pasilikimu Eucharistijoje. Ms Ki centras yra stalas (ne eglait) su paplotliu, ienu, pasninkikais valgiais. Ki nuo taikos paprastumas, rimtis, pakili maldos ir gies ms dvasia, ne blizgesys, aismingumas. Ms K ios - eimos vent; prie stalo dkojama Dievui u eimos nari sveikat ir prisimenami visi eimos mi rusieji. KI EVANGELIJA Skaitoma prie stalo sustojus

Anomis

dienomis ijo ciesoriaus Augusto paliepimas surayti vis pasaul. Tas pirmas suraymas buvo atliktas Sirijos valdovo Kirino. Ir visi jo siraydinti, kiekvienas j savo
123

miest. Tai ir Juozapas, kadangi jis buvo i Dovydo nam ir gimins, jo i Galiljos, i Nazareto miesto, Judj, Dovydo miest, kurs vadinamas Betliejus, kad siraydint drauge su paadta sau moterimi Marija, ku ri buvo nia. Atsitiko, kad, jiedviem tenai esant, atjo jai metas gimdyti; ir ji pagimd pirmgim savo sn, suvyst j vystyklais ir paguld prakarte, nes jiems nebuvo vietos ueigoje. Toje paioje alyje buvo piemen, kurie budjo ir sergjo per naktis savo band. tai Viepaties angelas atsistojo prie j, ir Dievo skaistumas apviet juos. Ir jie labai nusi gando; bet angelas jiems tar: Nesibijokite! Nes tai a skelbiu jums didel diaugsm, kuris bus visai tautai, kad iandien gim jums Dovydo mieste Iganytojas, kurs yra Kristus Viepats. Ir tas bus jums enklas: rasite kdik, suvystyt vystyklais ir pagul dyt prakarte. Staiga atsirado prie angelo daugyb dan gikos kariuomens, kurie garbino Diev ir sak: Garb Dievui augtybje ir ramyb e mje geros valios monms (Luk. 2, 1-14). PASVEIKINIMAS
veikas Jzau gimusis, ventas Dievo Kdiki! Brangi dien vsdami, Ugimimo Viepaties Linksminkims ir diaukims Dievui garb duodami giedokime.

Kanklmis kankliuokime, Sutartin traukime; Brangi dien.. Dangus mums jau artinas, emj mons linksminas; Brangi dien.. MALDA

Viepatie Kristau, ugims emei diaugs me, atjs visiems laikams iganyme ! Pra ome tave, laimink mus visus: didius ir maus, sveikuosius ir ligonius, lidinius ir besidiaugianius, laimink ia susirin kusius ir ypa laimink tuos, kurie neranda vietos plaioje emje. Bk j ir ms vil tis, bk j ir ms diaugsmas, priebga ir ramyb! Ypa susirinkusij bk Vie nybs Dievas, kad visur ir visad jaustums ir pasiliktume v i e n a per tave ir su tavim... Amen.9
U mirusius eimos narius prosenelius, senelius, tvus, brolius ir seseris: Tve Ms, Sveika Marija, 3 Aminj Atils. Po to lauomas paplotlis.

MALDA pakylant nuo Ki stalo

Palaimink, gims Jzau, visus ms ei mos trokimus, norus ir sumanymus, kurie kyla i tavo meils. Palaimink seseris ir
125

brolius, esanius tvynje, ir tuos, ku rie iandien randasi svetimuose kratuose ; sisk jiems diaugsmo, suraminimo, pa guodos ir vilties. Palaimink visus ligonius, nelaiminguosius, nalaiius, kalinius ir be laisvius, kurie iandien negali bti kartu prie to paties vento Ki stalo su savo artimaisiais. Palaimink, Dievo Motinle, ms ei m, kad taikoje gyventume, tavo Sn vis garbintume ir tave mylti nesiliautume.9
KI GIESMS giedamos protarpiais, bevalgant
Tylij nakt

Tylij

nakt balsas sugaud, * Piemenys kelkit: Dievas ugim! * Greitai renkits ir bkit, * Betliej paskubkit * Sveikint Vie paties. Nuj rado Jz diose, * Kaip pranaau ta Dievo knygose. * J Dievu jie pripaino, * Kaip juos angelas mokino * Ir pasveikino: O Atpirkjau seniai laukiamas, * Tkstan ius met moni meldiamas, * Lauk pra naai, karaliai. * O tu i tiktai naktel * Mums pasirodei. Mes irgi laukiam, Viepatie, tavs, * O kai ateisi pas mus per miias, * Pulsim prie tave ant keli, * Gyv kiekvienoj dalelj * ventos ostijos.
126

Gim Kristus Kristus Viepats, ramybs Karalius, * Laim utekjo monms geros valios. * Mi nios angel pragydo, * Naujos giesms mums pasklido. * Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Girdi nauj giesm ir viesyb mato, * K tai visa reikia, n viens nesuprato. * Laukia aikaus patarimo, * Nes juos venta baim ima. * Gloria... Liep piemenliams gyvulius palikti, * Bgti stainel Viepat sutikti, * Nes jau gim j Globjas, * io pasaulio Atpirkjas. * Gloria... Didis diaugsmas diaugsmas patekjo * Su vaigde virum Betliejaus, * irdys laime m plakti * Gim Dievas it nakt. * Mukim bg nais, trimituokim, * Jzui garb atiduokim * inakt mums ugimusiam ! Angelai em leidos * Ir giesms skam bjo aidas. * Giesm angel pain, * Pieme nliai dav ini. * Mukim bgnais, trimituo kim... Dav ini piemenliai, * Kad ramyb e mj kls, * Nes ktelje Betliejaus * i nakt gim Atpirkjas. * Mukim bgnais, tri mituokim... Gul iandien iandien jau ant ieno * Atpirkjas monijos, *iam karaliui visagaliui * Nr vie tels tinkamos. * Piemenliai paskubkit, * Do
127

Gim

Didis

Gul

vanas jam savo dkit * Kaip pasaulio Vie paiui. menkut jo tvartut * Ir mes draug sku bsime. * Tam karaliui savo vali, * Vis ird dsime: * Visa mes jam paaukosim * Ir su angelais giedosim * Garb jam augtybse! Gul iandien jau ant ieno * Karalaitis i dangaus, * Sutvrjas, Atpirkjas * Nusi kaltusio mogaus * Varg luom jis pa mgo, * Piemenliai todl bgo * Pirmi jo pasveikinti. Jzau gims, prie krtins * Glausk kiek vien i minios. * Mes vargdieniai meldiam viena: * Duoki meils mums ventos. * Tei kis gimti nn irdyse, * Vienas karaliauk mu myse * Vesk laim amin. Piemenliams vargdienliams * tar ange las viesus : * Diaugsm, garb dangus skelbia, Dievas aplankys visus. * Bkit, b kit, piemenliai, * Duokit garb kdikliui * inakt mums ugimusiam. Koks mautis, malonutis, * Spindi sauls skaistumu. * Motinls veidas ri * Tarsi vaigdi vainiku. * O Globjas pasikls, * Pamaldiai rankas sudjs, * Diaugias, yp sosi ramus. O veniausias, o Augiausias, * Nusilei ds i dangaus, * Did varg emj randi * Ir nedaug irdies mogaus. * Mes atbgom, piemenliai, * io pasaulio vargdienliai, * Tavs, Dievo garbinti.
128

PIEMENLIAMS

Dkui, Kristau, ipajstam, *, Kad i mei ls atjai, * Vargo nat emj neti * Tu dl ms nebijai. * Tu kaltes atleisi ms, * Iganytoju mums bsi, * Tau per amius bus garb.96 Varpai giedokit! giedokit giesm vakarin, * Trimitai skelbkit gimstani gadyn: * Dangaus kara lius em pabuiavo, * Dievikas daigas brs ta grudu javo. Ramyb brsta ems gerai valiai! * Pa saulis lenkias Kdiklio galiai! * Vargdieni vargas palaim pasta, * Imini mintys tie s garbint drsta. Neverkit nals, nevaitokit bdiai! * Pa laimos rankos tiesias jums i di. * Ra minkis verge, galv kelk, tremtini, * laisv keli Dievas tau pramyn. Varpai giedokit giesm sutartin, * Tri mitai gauskit: Grtam tvyn! * vaig d vadov viltimis nuvitus * Parves keleiv skelbti nauj ryt.9 i nakt i nakt, i rami, * Dangus tiesia emn * Taikos ir palaimos rankas. * Tai aminas odis * aibu emn skrod, * Tai Meil, vie sa ir Auka... i nakt i brangi * Betliejaus padan gj * Nuvito vaigd stabi. * J regi Kara liai, * Ir randa vaikel * Mergels Marijos gl by...
129

Varpai

O Jzau, Vaikeli, * Ugims tvartely, * Itiess rankut mus, * Palaimink iandien * Benam kiekvien, * Parvesk gimtuosius namus.. O Kdiki, Kristau, * Mai mes, bet drstam * Atneti prie koj tav * Ms irdis ir vali, * Tik laimink ms keli * Ir vesk prie sodyb sav.32

KALDOS
IEVO Snus gim i Mergels Marijos mus iga nyti, i nuodms atpirkti, amin laim mums dova noti. Taps mogumi, jis jungia mus save, padaro mus mistinio savo kno nariais savo nuosavybe. Lyg naujasis Adomas, jis teikia savo dvasios vaikams tikintiesiems savj kilmingum: Dievo vaik snys t, dievik savo gyvenim, teis paveldti Diev ir dangaus karalyst. Kaldos dl to pasidaro d i a u g s m o vent e. Senovs pagonys i dien vsdavo nenugalimo sauls dievo vent, o naujieji pagonys - i dien pasaulio vaikai venia sauls pasigrimo ir taikos die n. Ms, tikinij, diaugsmas silieja Krist, kurs yra t e i s y b s s a u l ir taikos kunigaiktis. Ka ld liturgijoje kalbama: Dieve, kuris i veniausi j nakt tikrosios viesos utekjimu apvietei, duok meldiam... tokios viesos. Ikilmingoji Kald prefa cija mums kalba, kad per siknijusio odio pa slapt naujo spindjimo viesa ms akims suibjo. Todl per Kaldas tiek daug vaki ir vies bany iose. Miiose skaitomi ikilmingieji v. Povilo laikai apie siknijimo paslapt, miiom vartojami spindintys viess drabuiai - viskas primena Krist, negstan i ms vies ir neibaigiam ms Diaugsm. 130

iandien Kristus gim, iandien Igany tojas pasirod, iandien emj gieda ange lai, iandien diaugiasi ventieji, sakyda mi: Garb Dievui augtybse, aleliuja!12 Mums gim Kdikis ir mums duotas S nus; jo viepatavimas padtas ant jo pe ties ; jis bus vardu didio patarimo Ange las (Iz. 19). Dievas taip myljo pasaul, kad dav sa vo viengim Sn, kad kiekvienas, kurs juo tiki, net, bet turt aminj gyve nim. Nes Dievas nesiunt savo Snaus pasaul pasaulio teisti, bet kad pasaulis per j bt igelbtas. Kas tiki juo, tas ne teisiamas, o kas netiki, tas jau pasmerktas, nes netiki viengimio Dievo Snaus vardu. O pasmerkimas yra toks: viesa atjo pasaul, bet mons labiau mgo tamsyb kaip vies, nes j darbai buvo pikti. Nes kiekvienas, kurs daro pikta, nekenia vie sos ir neina vies, kad jo darbai nebt peikiami. Kas daro ties, tas eina vies, kad jo darbai pasirodyt, nes jie padaryti Dievuje (Jo. 3,16-21).
Kai danguje saul pateks, Js matysite valdov Valdov, ieinant i Tvo...

(Antifona)
131

mums iandien viesa, nes u gim Viepats, ir vadinsis Nuostabusis, Dievas, taikos Kunigaiktis, busimojo am iaus Tvas, kurio viepatavimui nebus galo (Iz. 9, 2).'
padangi tolimj Aidi balsas, ird kelia, O Dievuli, i naktel Tau garb tebus! i naktel, i tyliausi Angelai giedos lopin, -Kdiklis emei gim Jam garb tebus! Kdikli, tavo vardui Lenkias vargai, lenkias yniai, Ms emj, ms tvynj Tau garb tebus!9

Suibs

ventasis Kdikli, priimki ms pray mus, maldas, priimki ms ilges, pasiry imus, priimki karygi aukas, priimki ms mylimj aaras, maldas, skausm persunktus rpesius, ilaikyki mus visus graiai ateiiai. Amen.10
KALDU GIESMES Skuba, renkasi
KUBA renkasi Betliejun piemenys, * Neini skuduiais, bgnais, kanklmis. * Sveikina Kdikl, Jz mautl, jie pirmi, jie pir mi. (2x). 132

velgia akys prakartln nuolankiai, * irdyse atliepia giesms i augtai: * Dievui garb augtybj, emj gili ramyb tik ge riems, tik geriems. (2x) ems nuoirds atstovai piemenys, * Ne ini skuduiais, bgnais, kanklmis * Gr ta nuo Kdiklio, Jzaus mautlio, diaug damies, diaugdamies. (2 x) Angel giesms

ANGEL

giesms skamba padangj, * Tvar telis maas paslapt dengia. * Tik suvitusi vaigdel, * Piemenliams rodys keli * Betliej. Angel giesms atgars randa, * Piemenys skuba, palik band, * Prakartl jie surado, * Atpaino savo Vad * Ten, Betliejuj. Angel giesm em kartoja, * Vali ge riausi Dievui aukoja: * Garb Viepaiui augtybj, * O monms visiems ramyb * Per Betliej. iandie Betliejuj
iandie Betliejuj (2 x) * Nuostabi naujie na. * Diaugsmas ulieja (2 x) * ird nn kiekvien. * Gim jau Kristus * Motina vys to. * vykio enklui * vaigds itrykta. * Renkas piemenliai, * Gieda Kdikliui * Jam garb didi tebna! Diaugias Marija (2 x) * Juozapas glob jas: * Gim monijai (2 x) Snus Atpirkjas. * Dievo galyb * Skleidia viesyb. * Dangus atvr * emei ramyb. * tai ir Trys Kara

133

liai * Lenkias Dievo valiai * Jam didi gar b tebna! Diaugiasi mons (2 x) * Viltimi nuvit. * Laukia malons (2 x) * Lyg iautant ry to. * Dienos bus viesios * Amiams ilgie siems. * Maldos ir giesms * Lyg srovs lie sis. * Skamba ems kloniai, * Kdikiui ma loniai * Jam didi garb tebna! Skaisti naktis naktis, vents naktis, *Supa ramu mu visus, * O Marija prie lopelio * ypsos meiliai Snelio * Dangikus sapnus. (2 x) * Gloria, gloria in excelsis Deo. Skaisti naktis, vents naktis, * vaigds mirksi padangj: * Mik, mauti Kdikli, * Paguldytas ant ienelio * altoj prakartj. (2x) * Gloria, gloria in excelsis Deo. Skaisti naktis, vents naktis, * Daros at viras dangus. * Ir maut Kdikl * Migdo angel giesmels * Atgarsis avus. (2 x) * Gloria, gloria in excelsis Deo. O naktie! kilni, venta, * Kokiu ilgesiu laukta: * Gim Kristus, Kdiklis, * Gim Dievas piemenli. vieia vaigd neuges, * Diaugsm laim mogui ne: * Gim Kristus, Kdik lis, * Gim Dievas piemenli. Bk pagarbintas vis * Ir valdov ir taut, * Gims Kristau Kdikli, * Gims Dieve piemenli!9
naktie

Skaisti

134

Adeste Fideles

Ateikite,

tikintys, * Diugs, ikilmingi, * Ateikite Betliejun, ateikite! * Rasite gimus * Angel Karali. * Ateikite pagarbint, * Ateikite pagarbint, * Ateikite pagarbint Vie pat. Diev i Dievo, * vies i viesybs, * Mergels Marijos viengim. * Diev tikrj, * Gimus dl ms. * Ateikite pagarbint... Amin res * Aminojo Tvo * Pri dengt knu matysime: * Diev Kdik, * supt drabuin: * Ateikite pagarbint... Varg dl ms * Prakartje gulint * Globokim ir glauskim nuoirdiai : * Taip mus mylint * Kas gi nemylt? * Ateikite pagarbinti... uteik mums, meldiantiems tave, visa galis Dieve, kad mes, naujos tavo sikni jusio odio viesos apviesti, savo dar buose tai apreiktume, kas per tikjim vieia ms prote. Per t pat Jz Kris t, ms Viepat. Amen.
NAUJIEJI METAI

iepatie, Jzau Kristau! Tavo yra pra eitis ir ateitis, tu laik valia, ir tavo tei singumas tvers per amius. loviname tave ir garbiname vis laik vardu esam, buvusi ir bsim. Dko jame tau u palaim, kuria lydjai mus, sav dien keleivius.

Priimk, praome, ms maldas ir au kas iandien ir kiekvien met dien. Dan gika galia pavsk ms rytus ir vakarus, dienas ir naktis; pavsk savaites ir m nesius, iem ir vasar, pavasar ir ruden. Visi laikai tegarbina Viepat nuo da bar ir per nesibaigsimus amius. Amen.9
veniausios Trejybs Dievo Ir Tvo, Snaus ir ventosios Dvasios

mano

Iganytojo,

Viepaties

Jzaus

Kris

taus vardu pradedu iuos naujuosius metus.

Paenklinta pradia tavim, o Varde m s Viepaties! Ir pabaiga laik atliepia tave vienintel, didiausi, nemirting. Sujungi tu vienam Varde ir laik ir be rib aminyb. Dangus neliauja j kartot, ir emei jis graiausias i vis vard. Nusvyra galvos prie tave, lyg muzikos garsams nuskambus. Sulinksta keliai prie tave, tarsi prie vies, i tamsos suvi tusi. Lyg ygin toliman mes leidiams, pa enklin save tavim, o Varde palaimos! Karionse mums skydas pergals esi, aiz dose balzamas, mirty viltis dangaus. Lydk ir laimink mus laiko skrydyje tavo aminybs uost, Viepatie!9
136

TRYS KARALIAI
NTRA didiausia kaldinio laiko vent yra Tri j Karali. Liturgija j vadina Epifanija Viepaties apsireikimu (tautoms). Senovje ji buvo dar vadi nama Kristaus Karaliaus apsireikimu. Mii antifona kalba apie ios dienos vent, trimis stebuklais papuot: iandien vaigd ved imin ius prakart; iandien vestuvse vanduo paverstas vynu; iandien Kristus panoro bti Jono pakriktytas Jordane, kad mus igelbt.

pravisk, Jeruzale, nes tavo vie sa ateina ir Viepaties garb ant tavs u teka. Nes tai tamsyb dengia em ir tam sumas tautas, o ant tavs uteka Viepats, ir jo garb pasirodo tavyje. Tautos vaik ios tavo viesoje ir karaliai tau patek jusiame skaistume. Pakelk aplinkui savo akis ir irk : visi itie renkasi, tau ateina, tavo sns ateina i tolo ir tavo dukterys keliasi i vis pusi. Tuomet tu matysi ir tursi apsiai; tavo irdis stebsis ir i plis, kai jros pilnyb gris tave ir tau ateis taut stipryb. Kupri potvynis ap dengs tave, Madiano ir Efos kuprininkai; visi ateis i Sabos, nedami auks ir smil kalus ir skelbdami lov Viepaiui (Iz. 60).

Kelkis,

PALIKITE, iminiai, mokslo rmus,


Pakelkite akis nuo savo knyg, tai, tyli nakt gim emei Snus, tai, jo vaigd dangaus skliaute praydo.
137

Jiekojote viesos vaigdi pasauly, Mintis, kaip perlus rinkot emj, Tai jis viesa, viesesn uu saul, Tai jis mintis, kuri pasaul remia: Jis knygoj js neskaitytas odis Skubkit ilges nn jo atmin: vaigd per tyrus keli jum parodys Ir angelas atgal parves tvynn. Paerkit auks, rint po koj, Ir smilkal ir mir kvepiani, Jis turt, garb emj jums atstoja, Jis mirt apgali ir gydo kani.9

Viepatie, kuris iandien, vaigdei ve dant iminius, apreikei savo viengim Sn tautoms, suteik i savo malons, kad mes, pain tave tikjimu, ivystume tavo veido skaistum. Per t pat Jz Krist, ms Viepat. Amen. Pavelk maloniai, meldiame tave, Vie patie, savo Banyios dovanas, kur jau nebe auksas, smilkalas ir mira atnaauja ma, o tai, kas tomis dovanomis reikiama, aukojama ir imama, btent Jzus Kristus, tavo Snus, ms Viepats, kuris su ta vimi gyvena ir viepatauja per amius. Amen.12
arso, Arabijos, Sabos karaliai Vyksta lankyti Jeruzals al; yd karaliaus ugimusio klausia, Betliejun veda juos vaigd viesiausia.

138

Garbina kdik, Diev galybs, Klaupiasi, lenkiasi, kloja grybes; Duoda jam miros, smilkalo, aukso, Liudij Diev, Karali augiausi. Dievui, kurs leido painti ties, Vilt ir meil ir dangik vies, Garb ir lov per amius giedokim, Kristui Karaliui save paaukokim!6

jieko Galingojo, iminiai viesos, o mano irdis, Viepatie, trokta ramybs ir paprastumo. Kristau, duok man bti savs paties karalium ir savo gyveni mo iminium. Prakartls paprastumu kalbk mano prot, kuris nori bti nepa prastas. Tvartelio skurde leisk jiekoti mogikos didybs. Tyra irdis tebna auksas, maraus kno tramdymas tevirsta tau mira, paprastos mano maldos tekyla tave kaip kvapnus smilkalas.9
PO TRIJ KARALI YLKiTE viens kit broli meile. Pagerbi mu viens kit pralenkite. Uolumu nebkite tinginiai; bkite karti dvasia; tarnaukite Viepaiui. Diaukits viltyje; bkite kantrs suspau dime, itvermingi maldoje. Dalyvaukite ven tj reikaluose, rpinkits svetingumu. Laiminkite tuos, kurie jus persekioja, lai minkite ir nekeikite. Diaukits su linksmai
139

Karaliai

siais, verkite su verkianiais. Turkite kits ki tam vienoki jausm. Nejiekokite augt dalyk, bet nusileiski te prie to, kas ema. Nelaikykite patys savs imintingais (Rom. 12, 10-16).

VELYKINIS TARPSNIS
ELYKINIS tarpsnis prasideda senosiomis Uga vnmis (septuagesima) ir baigiasi netrukus po Vis ventj. io ciklo virn yra Velykos, etins, Sek mins, atseit Prisiklimas, Dangun engimas, v. Dvasios atsiuntimas (7 savaits). Paruoiamasis laikas yra g a v n i a (17 dien angos ir 40 dien pa ios gavnios). Atbaigiamasis io ciklo laikas yra sek madieniai po Sekmini (23-28 savaits).

Viepats siunt savo od j pagydyti ir igelbti juos nuo praties. Tegu jie dkoja Viepaiui u jo gailestingum ir u jo stebuklus moni vaikams. Ps. 106.

GAVNIA
AVENIOS met liturgija vadina Q u a d r a g e s i m o s Keturiasdeimts vardu. Msikis ga vnios vardas reikia tiesiog pasnink. Taiau ne pas ninkas yra pagrindin gavnios mintis, o ms pa sirengimas Kristaus prisiklimui, kad per j ir mes prisikeltume. Yra trys ms prisiklimo slygos, kurias gav nia stato prie akis, tai k o v a , k a n i a i r a t g a i l a . Ar Kristus nekovojo (su piktja ir pasaulio dvasia), ar nekentjo ir nepermaldavo dangaus T vo u mus? Krikto metu mes paadjome vesti ger j kov, ir kas kovoja, neivengiamai kenia. Kova
140

iauga iki dramatikos tampos, kada mes pasiryta me apgalti senus polinkius, proius ir nuodmes. Toj tampoj danai velgiame keniant Krist. Di dioji Viepaties kania mus jaudina, kvepia, skati na. O ji buvo permaldos kania. Kristaus kania ir auka ved mus vienyb su Dievu. Ariau ir giliau jungia mus su juo malda. Gi liausia yra aukos malda v. miios. Kanios msty mo malda yra kryiaus keliai, kuriuos taip gyvai ska tina sekti gavnios liturgija. I tikro, visa ms b tis yra kalta dl Kristaus kanios ir ta fizine sa vo dalimi. Dl to ir ji turi atgailoti, pasninkaudama, atsisakydama savo soties. Atsisakymo auka palieia ir t geryb, kuri mes paveldime ar darbu pasiekiame. Dl to duoti vargstaniam, suelpti skurstant, ligon, papenti alkstant, pridengti nuog, priglausti pake leiv tai vis imaldos darbai ne tik artimui, bet ir paiam Kristui. tai dabar malons metas, tai dabar iganymo diena! Todl iomis dienomis parodykime save kaip Dievo tarnus didele kantrybe, pasninkais, budjimais ir neveidmainika meile (2 Kor. 6, 2-6).

PELEN DIENA

Sugrkite pas mane i visos savo irdies, su gavjimu, su verksmu ir raudojimu. Su grkite prie Viepaties savo Dievo, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir di dio pasigailjimo. Tarp prieangio ir altoriaus raudos ku nigai, Viepaties tarnai, ir sakys: pasigai
141

lk, Viepatie, pasigailk savo moni ir neiduok savo paveldjimo paniekai, kad valdyt j (pagoni) tautos! (Joel. 2).

Viepatie, tu vis pasigaili ir nelaikai neapykantoje nieko i to, k esi padars, ir dedies nemats moni nuodmi atgailos dlei ir pasigaili j, nes tu Viepats, ms Dievas (Im. 11).
Berdamas pelenus ant galvos, kunigas taria: At mink, mogau, jog tu dulk esi ir vl dulke pavirsi (1 Moz. 3). Tada ar po to savo irdyje kalbk:

Dieve, tu matai mano didi menkyst ir dar didesn nenor pripainti, jog esu dulk. Sulauyk mano ididum, kad nerei kt tau jo lauyti bandoma ranka. A, dul k, meldiu tave, pavsk mane iam kan ios laikui. Pridenk mano silpnum malo ns ir meils skraiste, kad mano knas nuskaidrt ir dvasia tarnaut tik tau, mano Viepatie! Amen.9
irdi Tyrjau nemarus, Pasti klystani takus, Begrtanius palenk savsp, Malons prieglobstin parvesk! Suteik stiprybs ir tverms, Padk ivengti vl kalts, Kad irdys tyros be dmi, Jiekot dievik gelmi.
142

Viepatie, mums, tavo tikintie siems, garbing gavnios ikilm tinkamu pamaldumu pradti ir itvermingu maldin gumu praleisti. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
4-iems GAVNIOS SEKMADIENIAM

Leisk,

Broliai, mes praome jus ir maldaujame Viepatyje Jzuje taip elgtis, kaip imokote i ms, kaip jums reikia elgtis ir patikti Die vui, kad darytumte daugiau paangos... Nes ta yra Dievo valia, kad js btumte venti... Kad kiekvienas mokt laikyti savo ind ven tume ir pagarboje, nepasiduodamas galiam geiduliui, kaip pagonys, kurie nepasta Die vo, ir kad nei vienas neskriaust ir neapgau dint savo brolio... Nes Dievas nepaauk mus susitepim, bet ventum Kristuje J zuje, ms Viepatyje (1 Tesai, 4, 1-7).
MALDOS

Dieve, kuris keturi deimi dien pas ninko laikymu valai savo Banyi, suteik mums, savo monms, kad k santriai gy vendami i tavs stengiams gauti, t ge rais darbais pasiektume. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen. Dieve. kuris matai, kaip mums trksta jg, gobok ms siel ir kn, kad btu
143

me ir nuo vis iorini nelaimi apsaugoti ir nuo pikt mini nuvalyti. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen.

Mes meldiame tave, visagalis Dieve, pavelk savo nusieminusij moni trokimus ir mums apginti itiesk savo di dybs dein. Per Jz Krist, ms Vie pat. Amen. Suteik, meldiame tave, visagalis Dieve, kad mes, kurie, teisingai dl savo pikt darb varginami, tavo malons paguoda btume sustiprinti. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen.12
GIESMES

Alyv

darely krauju prakaitavo * Dievo Tvo Snus u mus, mones savo, * Skaus mai ird jam suspaud, * Nulidimas siel grau: * Brangus Atpirkjau, * Kiek Tu i kentjai !

Jis kaip Dievas mat ms atpirkim * Vis savo kani, kraujo praliejim * Mat jis moni piktyb, * Savo budeli smarkyb: * Viepatie mieliausias, * Kenti nekaliausias! Mat neis kryi ant pei udt, * Ir mirties regjo savo guol kiet; * Mat kaln Kalvarijos, * Graudias aaras Marijos, * Viepatie meilingas, * Kanios sopulingos!
144

Jzau Kristau maloniausias Kristau maloniausias, * Avinli ne kaliausias, * Trokai kryiuje numirti, * Kal tus mus visus atpirkti. Raudoki, mogau, tu graudiai, * Dl ta vs tai Viepats skaudiai, * Mirdams aukia savo Tv, * Veda latr jis pas Diev. od taria paskutin, * Galva svyra ant krtins; * Verkia Motina ir kenia '* Sunki alia kryiaus kani. Saul temsta ir ugsta, * em tamsumoj pasksta, * Uolos skeldja ir plyta, * Mirt Jzaus jos pasta. onas perdurtas veniausias, * Bga krau jas nekaliausias, * Verkim, aaras vis liekim, * Mirt Jzaus vis minkim. Jzau, kuris taip kentjai, * Jog u mus numirt norjai, * Praom, per i kani tavo * Dang mums atverki savo. Atpirkjau, kaip tu alpsti

Jzau

Atpirkjau,

kaip tu alpsti, * Kokios kaniossopuliai! * Tavo vent veid dengia * Pra kaito baisaus laai. * Glauski mus, mieliau sias Jzau, * Kraujo ibertas rasos * Prie krtins mylimos. tai, patsai ateina Judas, * Jzau, jau ta vs iduot, * Ir i meils tu jam leidi * Veid savj buiuot. * Ak, mokyk, brangiausias J zau, * Mus ir prieus taip mylt * Jiems geru atsimokt. Iganytojau mieliausias, * Tai karti kelio n tau * Neti sunk kryiaus med. * Tau padti leisk, praau: * Leisk ir man, gerasis
145

Jzau, * Tavo gerti kartybes, * Atsiteist u kaltybes. Ak, pakelk akis kryi. * velk, kaip bai siai kenia jis, * Kaip rankas ir kojas plia * Perkalta atri vinis. * Virpa jo veniausias knas * Visas permerktas krauju * ir vis tryktaniu nauju. Ai tau, o ms Jzau! * Per skausmus ir per kanias * Tu krauju brangiu savuoju * Jau idildei ms kaltes, * Jzau, velk ms irdis, * Ir imokyk tau tarnaut, * Leisk numirus dang gaut.
Stovi Motina
tovi Motina skausminga, * Mato kryi iurpuling, * O ant kryiaus jos Snus. O, kaip ird jai skaudjo, * Savo Sn kai regjo * Ten ant kryiaus mirtant. Argi mogus neraudotum, * Kai irdyje pa galvotum, * Kaip kentjo Dievas ms. Ms kalts sunkios, baisios... * Jzaus kraujas nea vaisi * Atpirkimo nuostabaus. Visa em isigando, * O mogus tiktai ne bando * Savo kalt apraudot. Saul niauks, viest nustojo, * em plyo ir kilnojos, * Keniant Jzui nekaltam. Krito vaigds ir kalnynai, * Sutvrj jie paino * Ten ant kryiaus mirtant. Dievo Motina Marija, * Ms irdys teatgyja, * Lig i nuodmi pabus. Jzaus kanios neregtos, * U monij ikenttos, * Tegraudina irdis mums. Dien ms paskutin, * Atverk ird be galin * Ir priimki pas save.

146

Nukryiuotoji Meile
ai sutinkam tavo vilgsn, * Tavo vilgsn kryiaus soste, * Ak, kaip lengva bna ir diai, * Nes atleista. Kai ant kryiaus stingsta odis, * Tavo odis Isipild, * Ak, kaip sunku bna ir diai * Nepravirkus. tai nuo kryiaus rank mostas * Mei ls mostas begalybn, * Tartum ramstis, tar tum tiltas * Ties padange.9

KANI SEKMADIENIS

kania, Viepatie, prasidjo anks iau, negu tavo peius prislg sunki kry iaus nata. Tu skelbei ties, o jie netik jo. Garbinai dangaus Tv, o jie pikto diavo. Smerkei nuodmes, netikjimo pikto dvasi, o jie pasmerk tave ir siek akmen savo rankomis... Ar galjo bt di desnis skausmas nei tavo atmesto, i juokto ir i anksto pasmerkto ! Tu pasitraukei jiem i kelio, ir jie ne beivydo tavo veido, iki atjo paskutins tavo dienos... Tu dar laukei, bandei irdi kietum, tikjaisi jas atlyiant. Bet jos ne atlyo... Ir nnai, Viepatie, tavo kanios veid udengia ms akim gdi drobul. Argi ir mes kalti tave atmet, tavo tiesa netikj, tavo Tvui piktodiav, siek akmen tau umuti? O, atleisk mums, Viepatie!9 147

Tavo

VEXILLA REGIS
ai engia vliavos Karaliaus, tai spindi Kryiaus paslaptis, Jame gyvyb rado mirt, Jame gyvyb vl atgis.

viesus esi, garbingas Medi! Karaliaus purpuras vis vies, Kai tavo irinktas kamienas Savsp jo snarius prilies.. O sveikas, Dievo duotas Kryiau, Kanios dienom viltie venta! Geriems palenk malons srov, Kaltiesiems bk lengva nata.

DIDIOJI SAVAIT
gavnios savait yra kupina gilios, dramatikos rimties. Tai Kristaus monijos Atpir kjo nuudymo drama, kuri pakartojama didingais vaizdais ios savaits apeigose ir maldose. Didioji savait prasideda Verb sekmadieniu ir baigiasi di diuoju etadieniu. i savait skaitoma Kristaus kan ios istorija i vis keturi evangelist. Treiadienio, ketvirtadienio ir penktadienio vakarais kalbama ar ba giedama tamsioji aurin. Jos metu giedamos jau dinanios pranao Jeremijo raudos. Verb sekmadienis turi dvejopas nuotaikas. Ver b ventinimas ir procesija ireikia triumfik diaugs m, o v. miios su Kristaus kanios istorija vl gr ina lides ir susimstym.

PASKUTIN

Visagalis aminasis Dieve, leisk mums taip Viepaties kanios paslaptis vsti, kad btu me verti gauti tavo atlaid. Per Krist, ms Viepat. Amen.12

148

VERB SEKMADIENIS

Visagalis aminasis Dieve, kuris, nor damas palikti mums nusieminimo pavyz d, liepei Iganytojui priimti ms kn ir kryi ikentti, suteik i savo malons, kad ir jo kantryb dtums sau ird ir taptume jo prisiklimo dalyviais. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.12
Verb ventinimas

Palaimink, Viepatie, ias palmi bei alyv akeles ir suteik, kad k tavo mons tau pagarbinti iandien iviriniu bdu daro, tai dvasikai su didiausiu pamaldu mu nugaldami prie ir ypa pamg dami gailestingumo darb atlikt. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen12. Bk pasveikintas, ms Karaliau, Do vydo snau, pasaulio Atpirkjau! Tave pranaai skelb ateisiant igelbti Izrae lio nam. Tave siunt Tvas pasaul kaip atpirkimo auk. Tavs lauk visi ventie ji nuo pasaulio pradios: Osanna Dovydo snui! Palaimintas, kuris ateina Viepa ties vardu! Osanna augtybse! (Antif. 7).
HIMNAS

Garb, gyris ir lov tebna tau, Karaliau Kristau, Vaduotojau, kuriam vaik lpos gie dojo vent Osann.
149

Tu esi Izraelio karalius ir kilnus Dovydo snus, kuris Viepaties vardu eini, palaimintas Karaliau! Visa dangaus kariuomen augtybse tave garbina, ir mirtingas mogus ir drauge visi pa darai. yd tauta su palmmis tau prieais i jo: tai mes pas tave su praymais, adais ir giesmmis. Tau kentsianiam jie ne lovs auk, o mes siuniame tau savo giesmes dabar jau ka raliaujaniam. Jie patiko tau, tepatinka ir ms maldin gumas, Karaliau gerasis, Karaliau malonin gasis, kuriam visa, kas gera, patinka.34
Kristaus kanios istorija Mat. 26, 36-75; 27, 1-60. Remk mus, Dieve, ms iganyme ir suteik, kad su diaugsmu ateitume mstyti t gera darybi, kuriomis teikeis mus atnaujinti.11

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
idj Ketvirtadien, paskutins vakariens me tu, steigtos v. miios ir veniausias Sakramentas. Dl io diugaus vykio per mii Gloria suskamba visi varpai, varpeliai, suia vargonai, nuaidi giesm ir staiga, lidint dl Kristaus kanios, nutyla ligi did. etadienio. Po mii veniausiasis neamas ista tymo altori (kartais vadinam Kristaus kaljimu). Gedjimo enklan po pamald nuvalkstomi altoriai. Katedrose dar ventinami aliejai, vartojami teikiant sakramentus ir, prisimenant Kristaus duot pavyzd, vargams plaunamos kojos.

150

es turime vyriausij kunig ne tok, kurs negalt ujausti ms silpnybi... Kiekvienas vyriausias kunigas, paimtas i moni, yra statomas monms tuose dalykuose, kurie lieia Diev, kad aukot dovanas ir aukas u nuodmes, kaip tas, kurs gali pasigailti nei nanij ir klystanij... Taip ir Kristus ne pats pasisavino vyriau siojo kunigo garb, bet tasai, kurs jam pasa k: Tu mano Snus, a iandien pagimdiau tave... Jis, atnaavs savo kno dienose su di deliu skausmu ir aaromis praymus ir malda vimus tam, kurs galjo igelbti j nuo mir ties, buvo iklausytas dl savo pagarbos. Ir nors buvo Dievo Snus, jis imoko klusnumo i to, k kentjo, ir, pakeltas augiausi to bulybs laipsn, pasidar visiems, kurie jo klauso, aminojo iganymo prieastimi. Taigi turdami did vyriausij kunig, kurs jo dang, Jz, Dievo Sn, laikyki ms ipainimo... Artinkims su pasitikjimu malons sost, kad gautume pasigailjimo ir rastume malons tinkamai pagalbai (yd. 4, 14-16; 5, 1 - 9 ) .

VEN. SAKRAMENTO STEIGIMAS Jzus t nakt, kuri buvo duo tas, m duon ir dkodamas lau ir tar: Imkite ir valgykite; tai yra mano knas, kurs bus u jus iduotas; tai darykite man atmin ti ! Taip pat ir taur po vakariens, tardamas: ta taur yra naujoji sandora mano kraujuje;
151

Viepats

tai darykite, kiek kart gersite, man atmin ti! Nes kiek kart js valgysite t duon ir gersite t taur, js skelbsite Viepaties mir t, iki jis ateis (1 Kor. 11, 23 26). PANGE LINGUA
Pange lingua gloriosi * Corporis mysterium, * Sanguinisque pretiosi, * Quem in mundi pretium * Fructus ventris generosi * Rex effudit gentium. Paslapt bylok, lieu vi, * Nuostabaus ir vento kno * Ir bran gaus nekalto kraujo. * Snus si garbin giausi * Ir taut vis Karalius *J iliejo u pasaul. Mums jis duotas, mums ugims * I Mergels nekaliau sios * Ir i em pra keliavs *odio sk l gausiai rs, * Sa vo bv keleivysts * Baig bdu nuosta biausiu. Nakties puotoj pasku tinj *'Apsuptas aplin kui broli, * Kaip statymas numato * Valgs maist nerau gint, * Dvylikos sa viki briui *Savo rankom teik duonos. Dievo odis knu ta ps * Duon keiia sa-

Nobis datus, nobis na tas *Ex intacta Virgine, * Et in mundo conversatus, * Sparso verbi semine, * Sui moras incolatus * Miro clausit ordine. In supremae nocte coenae, * Recumbens cum fratribus, * Observata lege piene * Cibis in legalibus, * Cibum turbae duodenae * Se dat suis manibus. Verbum, caro, panem verum * Verbo carnem
152

efficit: * Fitue sanguis Christi merum: * Et si sensus deficit, * Ad firmandum cor sincerum *Sola fides sufficit.18

vo knu, *Vyn vl krauju savuoju. * Te jausmai nesuklaidina, * Vien tikjimas tei no * ird nuolanki tikint. 9

KOJ PLOVIMAS mano sakymas, kad myltumte vienas kit, kaip a jus myljau (Jon. 15, 12). Pa laiminti nesuteptieji kelyje, kurie vaikioja Viepaties statyme (Ps. 118).
umazgojs j kojas ir pasims savo dra buius, vl atsisds su jais prie stalo, jis jiems kalbjo: Ar suprantate, k a jums pa dariau? Js vadinate mane Mokytoju ir Vie paiu, ir gerai sakote, nes a esu. Taigi, jei a, Viepats ir Mokytojas, mazgojau js kojas, tai ir js turite vienas kitam mazgoti kojas; nes a daviau jums pavyzd, kad, kaip a jums dariau, taip ir js darytumte (Jo. 13, 12-15). ventas, o pagarbintas tarp ems ir vaigdi, Maitintojau Gaivintojau irdi! Vandens pams, plauni ms kojas, ku rios po purvinus kelius vediojo. Ir duon lai mini ir vyno taur duodi: ji tegaivina mus, keleivius tavo vynuogyno. O venta dangika Puota, o Duona nekalta, o Viepatie, tai tujen padarei i ms, ma tarn, dalyvius savo dievikojo Stalo. Tai tujen mus vedi iganymo vieson, mai tindamas ir gindamas nuo sutem.9

Tai

153

ISIGYNIMAS
ie nutvr Jz ir ved vyriausiojo kuni go namus. Atstu sek ir Petras... Viena tarnai t, pamaiusi Petr sdint prie viesos ir si irjusi j, tar: Ir itas buvo drauge su juo. Bet jis isigyn jo sakydamas: Moterike, a jo nepastu. Po valandls pamats j kitas tar: Ir tu esi i j tarpo. Bet Petras atsak: O, mogau, nesu. Arti vienos valandos praslin kus, dar kitas tvirtino sakydamas: Tikrai ir itas buvo su juo, nes ir jis galiljietis. Bet Petras tar: mogau, a neinau, k tu sakai. Ir tuojau, dar jam tebekalbant, gaidys pragy do... Po to Petras, ijs laukan, kariai ver k (Luk. 22, 54-62).

Aplinkui blstanti naktis...


O Viepatie, tavo irdis Tarp mro sien udar Neranda sau draug. Pragydo treikart gaidys, Ir baigia, baigia degt ugnis! O Petras ginas jau tavs, Tegu tik jo kentt neves. O Viepatie, ir mes nakty, Didiausi prie apsupti. Tik duoki, duok ir mums jgos Tavs neapleisti niekados. Kas bus i nakt be tavs, Kas mus tvynn benuves. O duoki, Viepatie, jgos Mum su tavim sulaukt auros-31
154

DIDYSIS PENKTADIENIS
idj Penktadien v. mii nebna, tik kunigas skaito Kristaus kani ir meldiasi u Banyi, po piei, vyskupus, kunigus, klystanius, atkritusius, ydus ir stabmeldius. Po to garbinamas kryius ir giedamas Kristaus skundas Mano tauta, k a tau padariau? Pamaldoms pasibaigus, veniausiasis ne amas vadinamj Kristaus karst.

es skelbiame Krist, prikalt ant kry iaus, kurs ydams, tiesa, yra papiktinimas, o pagonims paikyb; Krist, Dievo galyb ir Dievo imint. Nes i Dievo einanti paikyb yra imintingesn u mones ir i Dievo ei nanti silpnyb stipresn u mones (1 Kor.

1, 23-25).
PRANAYST
avo sielvarte jie pakils rytmet prie ma ns (ir tars) : Eikime ir grkime pas Vie pat, nes jis pradjo ir pagydys, nuplak ir rpinsis mumis. Jis atgaivins mus po dviej dien, paadins mus trei dien, ir mes b sime gyvi jo akivaizdoje. inokime ir stenki ms painti Viepat; kaip aura prirengtas jo ijimas, ir ateis mums kaip ankstyvasis lietus emei. Kgi darysiu tau, Efraime? K darysiu tau, Judai? Js pamaldumas kaip rytmeio debesis ir kaip nykstanti rasa anksti ryt. Todl a ugaunu per pranaus, umuu juos savo burnos odiais, ir tavo teismai ieis kaip viesa. Nes a noriu pasigailjimo, ne

155

aukos ; Dievo painimo labiau kaip degina mj auk (Ozjas 6, 1-6).


Kristaus kanios istorija (Jon. 18, 1-40; 19, 1-42)

MALDAVIMAI ATPIRKIMO VAISI


Banyiai, kad taik ir pergal: Iganytojas suteikt jai vienyb,

Visagalis aminasis Dieve, kuris per Krist apreikei visoms tautoms savo gar b, sergk savo gailestingumo krin Banyi, kad ji pasklist po vis pasaul, ir ilikt tvirta savo tikjimu tavo vardo garbei. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.
v. Tvui, kad Viepats j Banyios gerovei sau got ir globot:

Visagalis aminasis Dieve, kuris visk laikai savo imintimi, pavelk maloniai ms maldas ir savo maloningumu ilai kyk mums irinktj Ganytoj, kad tavo valdoma krikionikoji liaudis, vyriausio jo Vyskupo padedama, augt tikjimo nuo pelnais. Per Krist, ms Viepat. Amen.
Vyskupams ir kunigams, vienuoliams ir vienuo lms, visiems kovojantiems ir dirbantiems Dievo gar bei ir Banyios labui, o taip pat vis luom krikio nims:

Visagalis aminasis Dieve, kurio dva sia pavenia ir valdo vis Banyios k
156

n, iklausyk mus meldianius u visus luomus, kad, tavo malons padedami, visi laipsniai tau itikimai tarnaut. Per Kris t, ms Viepat. Amen.
Keniantiems, kad Dievas kaljimus atidaryt, panius atrit, tremtiniams grim, sergantiems svei kat suteikti teiktsi:

Visagalis aminasis Dieve, lidinij paguoda, dirbanij tvirtybe, tegu pasie kia tave i betkurio vargo aukianij maldos, kad visi diaugtsi savo reikaluo se sulauk tavo gailestingumo. Per Krist, ms Viepat. Amen.
Klystantiems ir atpuolusiems, kad Dievas teiktsi juos ventj savo Banyi grinti:

Visagalis aminasis Dieve, kuris visus vaduoji ir nenori, kad kas prat, pa velk piktojo suvediotas sielas ir klystanij irdis, kad jos, metusios savo klaid, tavo tiesos vienyb greiiau su grt. Per Krist, ms Viepat. Amen.
ydams, kad jie Jz Krist paint:

Visagalis aminasis Dieve, kuris savo pasigailjimu neatstumi net yd, iklau syk ms mald, kurias u tos tautos ne regyst mes siuniame, kad, pain tavo tiesos vies, kuri yra Kristus, i savo tamsybi isivaduot. Per t pat Jz Krist, ms Viepat. Amen.
157

Stabmeldiams, kad jie atrast tikrj Diev ir jo Sn Jz Krist:

keli

gyvj

Visagalis aminasis Dieve, kuris jiekai ne nusidjli mirties, bet gyvybs, pri imk maloningai ms mald ir ivaduok juos i stab garbinimo, kad jie tavo var do lovei bei garbei prisijungt prie tavo ventos Banyios. Per Krist, ms Vie pat. Amen12.
KRYIAUS PAGARBINIMAS tai kryiaus medis, ant kurio kybojo pasaulio iganymas! Eikim, pagarbinkim!
ryiau ventas, vis medi * Tu tik vie nas paiba, * Neieldins girios brandios * Kito tokio niekada! * Saldus medis, vinys saldios, * Keliama saldi nata.

Lenk virn, medi augtas, * Lenki i skstas akas, * erdis tavo teminktja, * Lieki aaras graudias * Kelki ems Atpirkj, * Tempk palengva jo rankas. it auk net pasauliui * Vienas irink tas buvai. * Ir pravrei uost nauj, * Kur negali skst laivai, * Avinlis vent krau j * Paaukojo jiems vertai. Garb duokime Trejybei, * Didi lov jai vienai * Lygi Tvui, Snui lygi, * Dvasiai ventai mum sistai, * Vardo Treje to vienybei * Te visatos auks balsai.
158

KRISTAUS SKUNDAS

Mano tauta, k a tau padariau? Ar kuo a tave ugavau? Atsakyk man! A pasodinau tave lyg graiausi vy nuogyn, o tu man pasidarei labai karti, nes mane troktant girdei actu ir jietimi pervrei savo Iganytojui on. A tau prieky jau debesio stulpu, o tu mane vedei Piloto teismo rm. A tave valgydinau mana tyruose, o tu muei mane kumiais ir ryktmis. A tave girdiau iganingu vandeniu i uolos, o tu mane girdei tulimi ir actu. A tau daviau karalik valdios lazd, o tu davei erki vainik mano galvai. A tave iaugtinau, suteikdamas tau didel galyb, o tu mane iklei ant kry iaus kartuvi. Mano tauta, k a tau padariau? Ar kuo a tave ugavau? Atsakyk man!12.
DIDYSIS ETADIENIS

PIRMAISIAIS

amiais tik vakarui atjus tikin tieji rinkos ventnamius. Budjo per nakt, mel dsi ir lauk Kristaus prisiklimo. Katechumenai ar tinosi prie paventinto vandens altinio ir priimdavo krikt. J skaiius ilgainiui gausjo, ir kriktas u imdavo laik, skirt pamaldoms. Vliau (14 a.) jos buvo perkeltos priepiet, taiau j turinyje iliko
159

an nakties pamald charakteris. Nuo 1957 Banyia vl grino did. etadienio pamaldas vlyv nakt. Did. etadien ventinama ugnis ir velykine va k, kuri mena prisiklus Krist -- vies (Lumen Christi). Velykin vak neama banyi ir garbi nama triskartiniu priklaupimu. I jos udegamos visos banyios vaks. Prie altoriaus giedamas nuostabu sis himnas E x u 1 t e t. Senovje dar buvo kriktijami katedhumenai, todl skaitoma pranaysts apie krik t ir ventinamas krikto vanduo. v. miiose, kurios laikomos Velyk nakt, per Gloria vl suskamba varpai ir vargonai.

UGNIES PAVENTINIMAS

Dieve, kuris per savo Sn, Kertin Ak men, suteikei tikintiesiems savo viesy bs ugn, pavsk i nauj, i titnago i skelt, ms labui skirt ugn. Leisk mums per ias Velykas taip siliepsnoti dangi kais trokimais, kad galtume tyromis ir dimis pasiekti tavo dangikos viesybs vent. Per t pat Krist, ms Viepat. Viepatie Dieve, visagalis Tve, nenyks tanti viesa, visokios viesos Krjau! Pa laimink i ugn, kuri tavo, viso pasaulio Apvietjo, yra pavsta ir palaiminta. Teudega ji mus ir tevieia mums savo spin djimu. O kaip Moz, ieinant i Egipto, apvietei, taip apviesk ms irdis ir jausmus, kad btume verti pasiekti ami n gyvenim ir tavo amin vies. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen12.
160

EXULTET

Tedigauja dangaus angel chorai! Tedigauja dievikos paslaptys! Ir kilniau sio Karaliaus pergalei teskamba iganymo trimitas ! Tedigauja em, tokios viesos nu erta! Ir visas pasaulis, aminojo Kara liaus vitinioj atvaistoj neteks savo tamsos ! Tedigauja Motina Banyia, papuo ta viesos spinduliais! Teaidi ir i vento v didiais moni diugesio balsais! Brangieji Broliai, velgdami nuo stab ventos ugnies rjim, praau, melskite su manimi visagal Diev gailes tingumo. Nors buvau nevertas, bet jis tei ksi mane paaukti levit skaii; tepri pildo jis mane savo viesa, kad jo vakei duoiau vert garb. Per ms Viepat Jz Krist, savo Sn, kuris gyvena ir viepatauja ventosios Dvasios vienybje Dievas per ami amius. Amen. tai
ta naktis, kurioje Kristus sunaiki no mirties raiius ir pakilo i karsto kaip nugaltojas. K gi bt padj mums gim ti, jei nebtumm buv atpirkti. O nuosta busis gerume, o nevertinamoji meile, ati davusi Sn, kad tarn atpirktum! O tik161

rai reikalinga Adomo nuodme, kuri Kris taus mirtimi buvai sunaikinta! O laimin goji kalte, kuri nupelnei tok ir taip did Atpirkj ! O tikrai laiminga naktie, kuri viena bu vai verta inoti laik ir valand, kada Kristus i mirties prisikl! Tai i naktis, apie kuri parayta: Ji vies kaip diena ir bus man vyturys mano diugesyje! Tai i naktis savo paventinamja ga lia dildo nedorybes, plauna kaltes, gri na puolusiems nekaltyb ir lidintiems diaugsm: sklaido pykt, sukuria taik ir palenkia valdias12.

ventasis

Tve, ios nakties dlei priimk io smilkalo vakarin auk, kuri iame ikilmingame velykins vaks atnaavime tau teikia per savo tarn rankas i bii korio ventoji Banyia. Meldiame tave, Viepatie, kad i ve lykin vak, pavsta tavo vardo garbei, nenustot patvariai naikinusi ios nakties tamsumas ir, lyg malonus kvapas priimta, susiliet su dangaus iburiais. Jos liepsnas teranda ryto aura, toji aura, kuri neino nusileidimo, kuri, grusi i pragar, vie siai suiba moni giminei... Per t pat Jz Krist, ms Viepat. Amen12.
162

PRANAYST
ia pranayste kvieiami kriktijamieji prie alti nio, raminanio trokul ir teikianio krikto malon.

Visi, kurie troktate, ateikite prie van dens. Palenkite savo ausis ir ateikite pas mane. Klausykite, ir atgis js siela, ir sudarysiu su jumis amin sutart, pri lygstani Dovydui parodyt gailestingu m. tai a daviau tautoms j (Mesij) liu dytoju, o pagonims vadu ir mokytoju. tai tu (Mesijau) paauksi taut, kurios tu ne pasti, ir pagonys, kurie tavs nepaino, bgs prie tavs dl tavo Viepaties Dievo ir Izraelio ventojo, nes jis tave pagarbino. Jiekokite Viepaties, kol j galima ras ti, aukite, kol jis dar arti. Tepameta be dievis savo keli ir teatsisako apgavikas savo plan ir tegrta prie Viepaties, ku ris jo pasigails, ir prie ms Dievo, kuris pasiruos umirti. Nes mano mintys n ra js mintys ir nei js keliai mano keliai, sako Viepats. Nes kaip iaugtinti yra dangs nuo ems, taip iaugtinti ma no keliai nuo js keli ir mano mintys nuo js mini. Ir kaip nukrenta lietus ir sniegas i dangaus ir atgal nebegrta, bet sudrkina em, j aplaisto, padaro vaising, paruoia skl pjovjui ir duo nos valgytojui, taip bus su mano odiu, ieinaniu i mano burnos. Jis negr
163

mane tuias, bet vykdys visa, ko a no rjau, turs skms visuose, pas kuriuos a j siuniau, sako visagalis Viepats (Iz. 54,17; 55,1-11).
VANDENS PAVENTINIMAS

Dieve, kurio Dvasia skland vir van den paioj pasaulio pradioj, ir jau tada vandens prigimtis prim paveniamj gali! Dieve, kuris per vanden nuplovei nuodmingojo pasaulio kaltes ir ms at gimim paiame tvane paenklinai! Tegu to paties gaivalo paslaptimi savo gal at randa nuodm, o savo pradi doryb. Pavelk savo Banyi, Viepatie, padau gink naujai atgimstanij savo tarn skaii. Juk tu pradiugini savo miest galingja malons srove ir atveri krikto altin atnaujinti visoms tautoms, kad jos tavo didybs sakymu priimt i vento sios Dvasios tavo Viengimio malon. Todl laiminu tave, vandenie, gyvuoju Dievu, tikruoju Dievu, ventuoju Die vu, kurs tave pradioje atskyr nuo sau sumos, kurio dvasia plasdeno vir tavs... Laiminu tave Jzumi Kristumi, jo vienati niu Snumi, ms Viepaiu, kurs tave Galiljos Kanoje nuostabiu bdu savo ga lybe pavert vynu. Kurs kojomis virum tavs vaikiojo ir Jordane Jono tavyje
164

buvo pakriktytas. Kurs tave drauge su krauju i savo ono iliejo ir savo moki niams liep tikinius tavyje kriktyti, sa kydamas: Eikite, mokykite visas tautas, kriktydami juos Tvo ir Snaus ir ven tosios Dvasios vardu12.
KRIKTO PAAD ATNAUJINIMAS K. Ar atsiadate piktosios dvasios? . Atsiadame. K. Ir vis jos darb? . Atsiadame. K. Ir visos jos puikybs ? . Atsiadame. K. Ar tikite Diev, Tv visagal, dangaus ir ems Sutvrj? . Tikime. K. Ar tikite Jz Krist, vienatin jo S n, ms Viepat, gimus ir kentjus? . Tikime. K. Ar tikite ventj Dvasi, ventj vi suotin Banyi, ventj bendravim, nuo dmi atleidim, kno i numirusi prisikli m ir aminj gyvenim? . Tikime. K. O dabar melskime visi drauge Diev, kaip Viepats Jzus Kristus imok: . Tve ms, kurs esi danguje!.. K. Visagalis Dievas, ms Viepaties J zaus Kristaus Tvas, kuris atgimd mus vande 165

niu ir v. Dvasia, ir kuris atleido mums nuod mes, tesaugo mus savo malone tame paiame ms Viepatyje Jzuje Kristuje aminam gy venimui. . Amen.

VELYKOS
tai banytini met virn. Tai pasiektos pergals, laimto iganymo vent. Lai mjo Kristus, o su juo ir mes. Jis prisikl prisikelsime ir mes! i viltis, diegta per krikt, nnai suspindi nauju tikrumu. Kitados i viltis uliedavo tikinij irdis nesi liaujamu digavimu. Visur skambjo a l e l i u j a garbinkite V i e p a t ! Tas diugesys nu spalvino visas Velyk giesmes, maldas ir pamaldas. G a r b i n k i t e ! Ir garbinta jis eucharistinj au koj per vis savait kasdien. Naujai pakriktytieji dvjo baltus diaugsmo drabuius. Nieks nebepasnin kavo, taiau troko garbinti j valgydami ir gerdami: valgiai neta ventinti Dievo namus ir valgyta san triai. Triumfika nuotaika truko (ir trunka) septynias savaites ligi Sekmini. Tos nuotaikos nesumaina net Kristaus dangun engimas. (Tik nuo altori pasi traukia velykin vak ir prisiklusio Kristaus sta tula). Per t laik, Kristaus pergals enklan, per pamaldas seniau net neklaupta ir nesilenkta (mels tasi staiomis). Banytiniai apdarai vartota (ir var tojama) viess, balti. Penkiasdeimt dien veniamos Sekmins ven tosios Dvasios atsiuntimas. (vent vadinama lot. Quinquagesima, gr. Pentekostes, liet. pagal sa vaii skaii Sekmins). Tai paskutin didiausia malons ir meils vent. Tai Banyios steigimo ir paventinimo diena. Tai diena, kuri tikinij irdis
166

VELYKOS

ipuoia meile, diaugsmu, ramybe, kantrumu, ma loningumu, gerumu, romumu, meilumu, itikimybe, kuklumu, susilaikymu, skaistybe (Gal. 5, 22).

KRISTAUS PRISIKLIMAS

KAIP per mog atjo mirtis, taip per mo g ir mirusij prisiklimas. Ir kaip Adome visi mirta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, bet kiekvienas savo eile: pirmuonis Kristus, paskui tie, kurie yra Kristaus, kurie tikjo jo atjimu (1 Kor. 15, 21-23). Viepatie Jzau Kristau, garbs Kara liau, nuolankus kanioje, galingas prisik limu, mirties ir pragaro nugaltojau! K tu seniai per pranaus ratuose priadjai, iandien, nugaljs mirt, prisikeldamas vykdei. Utai visos dangikos kariuome ns dvasios ir visa em, reikdama ir dies diaugsm ir linksmindamasi, garbi na tave klus ir lovina, o pragaro galy bs nusigandusios dreba. O mes, tavo prakilnumo nuolanks tar nai, tavo prisiklimo garbs atminim su tartine irdimi pamaldiausiai vsdami, tai gausingai susirinkome ir, atsimin mums rodom tavo meils gausyb, ne stengiame sulaikyti dkingumo aar. Pa velk, meldiame, ms nuolankumo enk lus ir suteik, kad, nusiplov nuodmi pur vus, iose Velyk ventse atsikeltume ir
167

btume tavo veniausios kanios ir prisi klimo vaisi dalininkais. Kuris gyveni ir viepatauji Dievas per ami amius. Amen67.
tavo vent prisiklim, * Dievo Snau, atleisk mums ms nusidjim. * Tikime J z Krist klus * ir Dang mums atvrus, * Nuo mirties aminos mus igelbjus, * Aleliu ja, Aleliuja!
inksma diena mums nuvito, Visi trokom diaugsmo ito : Kls Kristus, mirtis krito, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per

Geluon mirties irov, Nuodmes ms nuplov, Pragaro vartus igriov, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! Dangaus karalius augiausias, Iganytojas brangiausias, Atpirko mus maloniausias, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! Sveikas, Karaliau, viesybs, Viepatie didios galybs, Gelbk ir mus i tamsybs, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! Per vent prisiklim, Duok mums kali atleidim. Tegu ir mus diaugsmas ima Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!6
168

K. Klsi Kristus i kapo, aleliuja. . Kurs u mus kybojo ant medio, ale liuja. K. Dl tavo prisiklimo, Kristau, ale liuja. . Diaugiasi dangus ir em, aleliuja.
Melskims : Dieve, kuris mus kasmeti ne Viepaties Prisiklimo ikilme diugini, suteik i savo malons, kad, vsdami lai kines ventes, btume verti pasiekti am inj diaugsm. Per t pat Krist, m s Viepat. Amen.
argonai gauskit aleliuja! Ir chorai skelbkit diaugsmo vent, Ir tu, irdie, tiek daug ikentus, Pasveikink pergal ms Dievo !

tai, uolos virpa - aleliuja! Mirtis be ado lenkias Kristui, Sargai pakelt aki nedrsta Jo pergal, kaip saul teka. Suskamba giesms aleliuja! Ir bgnai mua prisikl ! Ir vliavos plavena vlei Garb ir gyrius Dievo Snui!9

Broliai, apsivalykite nuo senojo raugo, kad btumte naujas maiymas, taip, kaip js ir esate nerauginti. Juk ms velyki nis avinlis, Kristus, jau paaukotas. Taigi,
169

vskime ventes ne senu raugu, nei pik tenybs ir nedorybs raugu, bet neraugin ta tikrybs ir tiesos duona (1 Kor. 5, 7-8).

Dieve, kuris iandien per savo viengi m Sn, nugaljus mirt, mums atidarei aminatvs rmus, padk vykti ms a dams, kuriuos pirma einania malone su adinai. liek ms irdis, Viepatie, savo mei ls Dvasios, kad tuos, kuriuos sotini Vely k sakramentais, i savo malons laikytu me! santaikoj. Per Jz Krist, ms Vie pat. Amen12.
au Kristus kls, Aleliuja ! Varpai sibuoja auksabalsiai. Ir dauo dang diaugsmo kjai : Jisai jau kls, Aleliuja!

Nakty tebgldi, siela, tujei. Kadagi Sauln atsikelsi. Jisai jau kls! Aleliuja! Trimitai griaudia auksabalsiai. Ak, mano siela tebedelsia... Itieski, Jzau, rank tujei, Suteik auros malon skalsiai Tegieda tavo Aleliuja!20

Velyk Kristau, padki prisikelti i savo yd man, mano mylimiesiems, mano Tau tai, prikelki taip pat visus klystanius.
170

Visos dangaus dvasios, padkite mums giedoti Kristaus Prisiklimo garb. Garb, lov ir padka Mirties Nugaltojui, Mei ls Davjui. Amen10.

Jau

ms kaulai vargsta, ms akys diva, ms irdys vysta. O leisk su pri siklusiu tavim sugrti prisiklusi t vyn, apeiti tris kartus banyi, supti varp ir giedoti su mikais ir vandenim, su jra ir kalnais, su miestais ir kaimais tau aleliuja31.
KRYIAUS DIENOS
dienas prie etines ir v. Morkaus dien (balandio 25) yra daromos procesijos. Jos isiskiria i kit procesij. J tikslas melsti Diev, kad bt atitolintos nuo ms visokios nelaims, o ypa viso kia ala, grasanti laukams, pasliui ir derliui. Lietu voje ios dienos vadinamos k r y i d i e n o m i s , nes, giedant Vis ventj litanij, lankomi kryiai sodybose ir laukuose. ios apeigos yra labai senos: prasidjusios 5 a. pietinje Pranczijoje ir 8 a. siga ljo visoje Banyioje. Jos turi gili praeit ir lietu vi tautoje.
roliai, ipainkite kits kitam savo nuo dmes ir melskits vieni u kitus, kad btu mte igelbti; nes daug gali teisiojo malda. Elijas buvo mogus, paduotas kentjimams, kaip ir mes: jis melste meldsi, kad lietus ne lyt ant ems, ir nelijo trejus metus ir eis

Tris

171

mnesius. Paskui vl jis meldsi, ir dangus dav lietaus, ir em dav savo vaisiaus. Ma no broliai, jei kas js nuklyst nuo tiesos, ir kas nors j sugrint, tas turi inoti, kad kas sugrina nusidjl nuo jo kelio klaidos, tas igelbjo jo siel nuo mirties ir apdengs daugyb nuodmi (Jok. 5, 16-20).

K. Praykite ir bus jums duota. . Nes kiekvienas, kurs prao, gauna, aleliuja.
Melskims: Suteik, meldiame tave, vi sagalis Dieve, kad mes, pasitikdami savo varguose tavo gerumu, pajustume visose savo nelaimse tavo rankos glob. Per Krist, ms Viepat. Amen.12

ETINES
am, kuris myljo mus ir nuplov ms nuodmes savo krauju, ir padar i ms ka ralyst ir kunigus Dievui, savo Tvui, jam garb ir viepatavimas ami amiais. Amen. (Apr. 1, 5-6).

Viepats

Jzus po to, kai jiems kalbjo, buvo paimtas dang ir sdi Dievo deinje. O jie ij skelb visur, Viepaiui drauge veikiant ir tvirtinant j odius lydiniais stebuklais (Mork. 16, 19-20).
172

Garbs Karaliau, galybi Viepatie! iandien kaip laimtojas engs dang, nepalik ms nalaiiais! Sisk mums Tvo paadt Taikos Dvasi. (Antifona)

Valandl, mano Dieve, ir vl valandl! Tu skubi kaip sjjas ateini, pareini ir vl grti, siuniamas Tvo ir sisdamas Dvasi. Neleidi atsikvpti emei, kuriai atjo laikas neti vaisi. Tarei od, ir jis buvo kaip gaivi rasa. Darei stebuklus supurtei kaip audra. Siunti Ugn, ir ji i plikins stovinias telknas... Nespja m s akys kilt augtyn. Nespja rankos ties tis ir priimt tavj paslapi. O veik, Ga lingasis! Atkurk, atnaujink ems veid!9
moni iganymo Sjjau, irdi biiuli malonus! Pasaulio naujo Atkrjau,

O mylimas, skaistus, viesus! Bk tikslas kelyje dang, Vadovas alkstani irdi. Ms aaras lyg perl brang Atlygink diugesiu gausiu.3

Jzau, angel, Serafin, kerubin lydi mas, engei dang ventj diaugsmui, o mums per visas dienas pasilikai meils sakramente.
173

Jzau, visokios laims Krjau, leiski mums gyvenimu diaugtis, kaip Dievo do vana, bet apsaugok nuo perdidelio prisiri imo prie ems grybi, mokyki mus ie koti ir siekti dangaus vertybi. Amen.10

Ant Alyv kalno stebuklingas vaizdas:


Tartum saul Kristus sklenda augtybes; Lyg rubin vaigds tvaska penkios aizdos ; Veidas Dievo groio ypsena suibs. Ak, mielasis Jzau, savo augio laimj Atsigrk manspi ir itiesk man rank! A nu pavojuos, a nerimstu baimj, Imk ir vesk dang savo vaik menk.20

SEKMINS
ai a jums kalbjau, pasilikdamas pas jus. O Ramintoja, ventoji Dvasia, kuri Tvas atsis mano vardu, ji jus viso imokys ir primins jums visa, k tik a jums kalbjau. A jums palieku ramyb, duodu jums savo ra myb; ne kaip pasaulis duoda, a jums duodu. Tegul js irdis nenusigsta ir tenebijo (Jo. 14, 23-27). Viepaties Dvasia pripildo ems rutul, Ir ji, kuri visa draug laiko, ino kiekvien bals, aleliuja!

(Im. 1, 7)
174

JD ieve, tu per pirmsias Sekmines ven tja Dvasia apatalus sustiprinai, apvie tei ir ventu uolumu udegei. Suteik ir mums gausi maloni, kad vien tave visa irdimi myltume ir vien tau visomis j gomis tarnautume.
O ventoji Dvasia, mano sielos Paventintoja ! A tave garbinu, myliu tave ir maldauju : Apviesk mane, stiprink, suramink! Leisk painti tavo vali ; sakyk darysiu, liepk klausysiu, vesk eisiu.

v. Dvasia, Guodja ir Stiprintoja, ateik, nusileisk ant ms, nes ir mes laukiame, ir mes praome, ir mes meldiams. Ateik, atnaujink mus, atnaujink ms taut. Su teik mums vis reikalingiausi maloni, kad mes vieningai ir su meile kurtume Dievo karalyst savo tvynje. Amen.10
Veni Sande Spiritus

Veni sancte Spiritus


* Et emitte coelitus * Lucis tuae radium. Veni pater pauperum. * Veni dator munerum, * Veni lumen cordium.

Ateik,

Dvasia die vika,* Dangaus ug n neina, * Spindu liais nuerk mane ! Ateik, Tve vargs tani, * Dovan da lytojau, * irdi at gaivintojau !
175

Consolator optime, * Dulcis hospes animae, * Dulce refrigerium. In labore requies, *

Siel bk maldytojas, * Svetingas lan kytojas, * Mielas at gaivintojas ! Sisk varguose poil s, * Tvankiam kar ty atvs, * Grau diam verksme maldym. O viesybe amina, * Nuviesk irdi gi lum *Visiems, ku rie tikime! Be tavs mes alkstame, * Ilgesy kanki nams, * neskmje klumpame. Valyki, kas sutepta, * Gaivink, kas nudegin ta, * Gydyki, kas su eista. alink pdsakus ran d, * Dvasios alty duok jg, * Tiesink vingius ms tak. Duok mums tave my lintiems, * Tavim pa sitikintiems * Septy nerias dovanas.

In aestu temperies * In fletu solatium. O lux beatissima, * Reple cordis intima * Tuorum fidelium. Sine tuo numin * Nihil est in homine, * Nihil est innoxium. Lava quod est sordidum, * Riga quod est aridum, * Sana quod est saucium. Flecte quod est rigidum, * Fove quod est frigidum. * Rege quod est devium. Da tuis fidelibus * In te confidentibus * Sacrum septenarium. 176

Da virtutis meritum, * Da salutis exitum, * Da perenne gaudium. * Amen.Alleliuja.

Duok dorybms atpild, * Sisk laiming pabaig, * Ruoki diaugsm amin. Amen. Aleliuja.9

K. Sisk savo Dvasi, ir bus sutverta. . Ir atnaujinsi ems veid.


Melskims: Dieve, kuris tikinij ir dis ventosios Dvasios viesa apvietei, duok mums toje paioje Dvasioje painti tai, kas tikra ir tiesu, ir jos paguoda vi sados diaugtis. Teikis, meldiame tave, Viepatie, pri imti savo Banyios maldas, kad ji, paa linusi visas prieybes ir klaidas, ramioje laisvje tau tarnaut. Dieve, vis tikinij Ganytojau ir Val dytojau, velk tavo tarn N., kur savo Banyios ganytoju parinkti teikeisi, kad tiems, kuriuos jis valdo, viest odiu ir pavyzdiu ir drauge su jais gaut amin gyvenim. Visagalis, aminasis Dieve, kuris visus iganai ir niekieno prapulties nenori, velk sielas, piktosios dvasios suviliotas, kad jos susiprast ir, pametusios klaid, gr t tavo tiesos vienyb. Dieve, kuris taisai, kas klaidinga, su renki, kas isklaidyta, ulaikai, kas surink ta, suteik, meldiame tave, krikioni
177

monijai savo vienybs malon, kad ji, me tusi isiskyrim ir vienydamasi su tikru tavo Banyios ganytoju, galt tau iti kimai tarnauti. Dieve, ms priegloba ir tvirtybe, i klausyk tavo Banyios mald, suteik, kad mes, ko pasitikdami meldiame, tik rai gautume. Per Krist, ms Viepat. Amen.
7 Tve ms, 7 Sveika Marija, 7 Garb Dievui. A t l a i d a i : 10 m. kalbant kasdien. Besimel diantiems 9 dienas prie Sekmines pilni atlaidai. Bet kuriuo laiku privaiai atliekantiems noven 7 m. atl. kasdien ir pilni atlaidai prastomis slygomis.

PO SEKMINI
lgame sekmadieni cikle (24-28 savaits) atsilie pia Velyk ir Sekmini diaugsmas. Dar vis ir vis kartojamos prisiklimo, apvietimo, atnaujinimo pa slaptys krikte, sutvirtinime, Eucharistijoje. Taiau io laiko liturgija nebevysto itisins iganymo min ties. Atkurtajam gyvenimui paliekama toliau vystytis, brsti ir save atbaigti Dievo karalystje. is laikas yra skirtas Dievo karalystei plsti ir tvirtti moni irdyse.

Yra keletas svarbi io meto veni: veniau sios Trejybs, Dievo Kno, Jzaus irdies, Marijos Dangun mimo, jos Gimimo, Kristaus Karaliaus. Yra ir vairi ventj veni, kurios ikelia didiuosius Dievo karalysts iburius. is laikas sutampa su gam tos gyvybs klestjimu, ir liturgija pasipuoia gam tos ir ms dvasini vili a l i j a spalva.
178

VEN. TREJYBES VENT

duota visa valdia danguje ir emje. Eikite tad ir mokykite visas tautas, krikty dami juos Tvo ir Snaus ir ventosios Dva sios vardu ir mokydami juos laikyti visa, k tik esu jums saks. Ir tai, a esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigai (Mat. 28, 18-20).
Tebna pagarbinta ventoji Trejyb ir nedalijamoji Vienyb. Dkojame jai, nes ji yra mums gailestinga. (Tob. 12, 6)

Man

Visagalis

aminasis Dieve, kuris leidai savo tarnams, ipastantiems tikrj tikjim, pa inti aminosios Trejybs garb ir didybs ga lybje garbinti Vienyb, suteik meldiantiems, kad to paties tikjimo tvirtumu btume apsau goti nuo vis prie. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen.12
viepatie didis, Valdove garbingas, Tavo vardas ventas, nemarus, lovingas. Garbinam nuolankiai, Trejybe veniausia, Nes esi Krjas ir Tvas geriausias.

Garb teikiam Snui, lov vienatiniam, Kurs mir i meils, aukos begalins, Ir Dvasiai veniausiai, altiniui viesybs, Nejai paguodos, vilties ir ramybs.23
179

Tve, garbiname tave giliau siai nusiemin ir aukojame vis savo b t tavo Snaus, siknijusio odio, garbei. Tu skyrei j mums Karaliumi: palenk jam ms sielas, ms irdis ir ms knus tegu nieko nedarome be jo valios ir kvpimo! Atverk savo prieglobst mums, kurie esame su juo sujungti, ir atbaik m s vienyb savo meilje. Jzau Kristau, suvienyk mus su tavi mi veniausiame savo gyvenime, kur pa aukojai Tvui ir sieloms. Tavo imintis, teisingumas, tavo ventumas, atpirkimas ir visa, visa tebna kartu ir ms dalis. Paventink mus savo tiesoje! ventoji Dvasia, Tvo ir Snaus Meile! Ateik, apdenk mus savo meils skraiste ir pripildyk ms irdis. Kaip deganti lieps na, kaitink ms mintis, jausmus, adink ms veiklum, vesk a u g t iki T vo prieglobsio. Amen.63

Aminasis

Ugnin saul leidiasi,


O tu, Vienybe, vis vieti. Trejybe palaimi dangaus, liek mums meils irdyse. Tave kas ryt giesmmis Ir vakarais vis garbinam. Suteik mums laims patvarios Eilj ventj tave skelbt.
180

Garb tau, Tve, ir Snau, Ir tau, veniausioji Dvasia, Pradioj, dabar ir visados Ir amiais nesibaigiamais.37 DEVINTINS

Kas valgo mano kn ir geria mano krauj, tas turi aminj gyvenim, ir a prikelsiu j paskutin dien. Nes mano knas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra grimas. Kas valgo mano kn ir geria mano krauj, tas pasilieka manyje ir a jame. Kaip mane siunt gyvasis Tvas, ir a esu gyvas per T v, taip ir tas, kurs mane valgo, bus gyvas per mane. Tai yra duona, kuri nueng i dan gaus. Su ja bus ne kaip su mana, kurios js tvai valg ir mir. Kas it duon valgo, bus gyvas per amius (Jon. 6, 56-59).
arbinkime veniausij Sakrament, Jzaus Kristaus, ms Viepaties, tikrj Kn ir Krauj. Dabar ir visados Ir per amius. Amen.

Dieve. kuris mums nuostabiame Sakra mente palikai savo kanios minjim, su teik praomas, kad mes tavo Kno ir Krau jo ventsias paslaptis taip lovintume, kad tavo atpirkimo vaisius savyje visuo met jaustume. Suteik mums meldiantiems, Viepa tie, kad mes diaugtums tavo dievybs
181

aminu ragavimu, kur vaizduoja mums dabartinis tavo brangiausio Kno ir Krau jo primimas. Kuris gyveni ir viepatauji visus ami amius. Amen.12
Tegul bna garbinamas, vis ms lovi namas Sakramentas veniausias, dangaus valgis tikriausias. Dabar ir visados ir per am ius. Amen.

Kristau, pasilikai pas mus meils sakramente per visas dienas. Jzau, auki, kvieti, vadini pas save visus pavar gusius, nulidusius, nuemintos irdies. Trokte troktu, geiste geidiu susijungti su tavimi meils sakramente. Viepatie Kristau, ateiki pas mane, pa guoski mane, nuraminki. Aplankyk irdis, svetimuose kratuose troktanias tavs, aplankyk mirtanius ir mirusius be ta vs. Viepatie Jzau, aplankyk taip pat ir persekiojanius tave. Viepatie Jzau, tu mano viesa tamso je, tu mano ilima alty, tu mano laim varge. Dienos saul aukia mane tave, vaigdi mirgjimas vadina pas tave. Sniegas, balti iedai kalba apie tavo skais tum, Viepatie. Amen.10
PROCESIJA

Viepatie

Viepatie Kristau, em prajs, stebuk lus dars, guods ir gyds, praeik ian182

dien pro ms sodybas. Atnaujink em, prikelki taut bk ms karalius! Pagydyk brolius, kurie dar serga, paguoski motinas, kurios vaitoja, sustiprink vyrus, kurie svyruoja. Suminktink irdis, kurios be meils, be tavo odio. O tame take, ku r sumyn piktosios kojos, paerki roi... Tegu tau girios ir mikai oia, laukai prayd tegu tau ypsos ir pauki cho rai tegu tau iulba. Tau, ms Kristau, garb ir gyrius!9

Viepatie Jzau, ms valdove,


Teikis priimti garb ir lov. Gav i tavo meils grybi, Giedam tau giesm, Dieve galybi. Dovanas tavo didias atmin, Tau ai sakom susigraudin. Gims dl ms vargus kentjai, Kryiuj prikaltas mirti turjai. Davei prie mirdams dovan nauj Mums savo tikr Kn ir Krauj. Tai Sakramentas vent veniausias, Dvasiai gaivinti penas brangiausias. Tikime odiais, Viepatie, tavo, Jog tai darai tu galybe savo, Slepi ten tikr savo dievyst, Ir i Marijos imt mogyst. O Dieve ms, garbs veriausias, Rodai malons enklus brangiausius:
183

Atleisk mums didi ms kaltyb, Duok savo meils ventos gausyb. Valdyk ms irdis, prot ir vali, Laimink ms darbus ir ms al. Duok mums ia emj tave mylti Ir tavo lov danguj regti. Amen.

VEN. IRDIES VENT


Penktadien po Dievo Kno oktavos

Broliai,

man, vis ventj maiausiam, yra duota malon skelbti tarp pagoni neitiriamus Kristaus turtus ir apviesti visus, koks yra nuo ami Dievuje, vis dalyk Sutverjuje, paslptosios paslapties teikimas, kad per Banyi pasidaryt inoma kuni gaiktystms ir valdioms danguje vairiau sia Dievo imintis, pagal nuo ami padary t nutarim, kur jis vykd ms Viepaty je Kristuje Jzuje, kuriame mes turime dr sos ir prijimo su pasitikjimu, tikdami j (Efez. 3, 8-12).
Viepaties sumanymas pasilieka amiais, jo irdies mintys per kart kartas.
(Ps. 32, 11)

tai mano irdis, kuri taip myljo mones, ir visai save ism ir sunaikino, ir nieko nepaskund. A palikau meils Sakramente, ir padkos vietoj susilaukiau nedkingumo, pa niekos, altumo ir ventvagysi. Skaudu, kad taip su manim elgiasi net man pavstos ir
184

dys. tai kodl praau, kad pirmasis penkta dienis po ven. Sakramento (Dievo Kno) oktavos bt skirtas ypatingai mano irdies garbei, kad bt ji vieai permaldauta ir b t priimama v. komunija. A paadu plaiai atverti savo ird ir ilieti dievikosios mei ls gausybi srov tiems, kurie t garb jai suteiks patys ir pasirpins, kad kiti j teik t.29

I ios emels, aar klonio


Kyla dang ms irdis. irdie veniausia, versme maloni, tave kreipiam savo akis. Igirsk meilingai ms auksmus, Savo malone gelbki mus! irdie veniausia, stiprinki vilt, Leisk ms sielai tave kilti! Jzau brangiausias, ami grybe, Meils itrokus tavo irdis! Leisk nugalti ms silpnyb: Tepasibaigia klaiki naktis. Stiprink ms vali, prot apviesk, Savo malone mus visus kviesk! irdie veniausia, stiprinki vilt... irdie veniausia, igirsk meldim: Priimk ms auk skiriam tau! Visai monijai duok atgimim, Gentys ir tautos tau tetarnaus. Vienon kaimenn surink avis, Jei jas apleisi, kas iganys ? irdie veniausia, stiprinki...15
185

K. Ateikite pas mane visi, kurie vargs tate ir esate apsunkinti. . Ir a jus atgaivinsiu.
Melskims: Tesuteikia mums, Viepa tie Jzau, tavo ventoji auka dieviko uo lumo, kad, patyr tavo irdies meil, i moktume saikiai vertinti emikuosius da lykus ir mgti dangikuosius, kuris gyve ni ir viepatauji su Dievu Tvu ventosios Dvasios vienybje Dievas per visus ami amius. Amen.12

KRISTAUS KARALIAUS VENT


Paskutin spalio sekmadien AVO apatalikja valdia mes vedame ms Viepaties Jzaus Kristaus K a r a l i a u s ven t ir sakome kas metai j vsti visose pasaulio alyse paskutin spalio mnesio sekmadien prie vis ventj vent. . . Nra reikalo daug aikinti, kodl vedame i atskir vent, nors Kristaus karalikj vert reikia bei kelia ir kitos vents. iai ventei pa rinktas paskutinis spalio sekmadienis, nes juo kaip ir usibaigia liturginiai metai. Tuo bdu kitos Jzaus gyvenimo paslaptys, minimos met bgyje, su ia Kris taus Karaliaus vente bus ibaigtos ir apvainikuotos. (Pijus XI, enc. apie Kr. Karaliaus vents vedim, 1925. 12. 11).

Jis yra neregimojo Dievo paveikslas, pir magimis pirm viso sutvrimo; nes per j su tverta visa danguje ir emje, matomi ir ne matomi dalykai, ar tai sostai, ar viepatysts,
186

ar kunigaiktysts, ar valdios; visa sutver ta per j ir jam; jis yra pirm vis, ir visa juo laikosi. Jis yra Banyios kno galva, jis, kurs yra pradia, pirmagimis numirusij tarpe, kad visame jis turt pirmininkyst. Nes visai Dievo pilnybei patiko apsigyventi jame ir per j suderinti visa su savimi, ar kas yra emje, ar danguje, darant jo kryiaus krauju taik (Kolos. 1, 15-20).

Karalius, Kristau, tu taut,


Valdovas ami ir laik, Teisjas prot ir irdi. Telenkias tau taut vadai, Teisjai, mokslo pranaai, statymai, men menai. Pavski sau moni valdias, Tvynei laimint tiesk rankas, Po savo skeptru glausk eimas.3

Viepatie Kristau, nuo kryiaus sosto nuengei karalium jautrias sielas. Nuo kryiaus sosto parodei monijai keli lai ms al. Kryiaus soste atvrei mums sa vo irdies turt gausyb. Siel Karaliau, labai dkoju, kad ir man leidi kryiaus ely augti. Iganyto jau, leiski man, mano mylimiesiems ir ma no tautai pajusti tavo v. irdies ilimos, meils ir jgos. Amen.10
187

Pripastu tave, Jzau Kristau, visatos Valdovu. Visa, kas sukurta, tau sukurta. Valdyk mane pagal savo teis. Atnaujinu paadus, padarytus per krikt: atsiadu piktojo, jo puikybs ir vis jo darb. adu tau gyventi, kaip dera krikioniui. Visa irdimi noriu ir visomis galiomis siparei goju ginti Diev ir Banyios teis. Dievikoji Jzaus irdie, aukoju tau savo darbus. Tepripasta tavo ventj vali visos irdys ir tavo taikos karalyst teapima pasaul. Amen.
araliau dangikos viesybs, Nuengs ems iganyti, U ms protvi kaltybes, mogaus priimti teikeis lyt. Parods meils mums tiek daug, moni irdyse karaliauk! Ant kryiaus mirt nugaljs, Gyvat sieloms sugrins, Tu, Kristau, ms Atpirkjas! Karalius aminos tvyns! Banyios tavo prie daug, Bet tu ir emei karaliauk ! Taikos ir meils, nuolankumo Skelbjau, pavyzdy, altini! Tavs maldaujam i gilumo, Valdyk pasaul vidujin! Nors ms nuodmi taip daug, Bet tu irdyse karaliauk!24
188

MII AUKA
dalys, tarsi penki dramos veiksmai, at skleidia mii aukos turin. P r a d i o j e persikei ia mogus, apgaildamas savo kaltes, pagarbindamas Diev, ipaindamas savo tikjim. A u k o j i m e pa ruoiama atnaa (duona ir vynas) perkeisti Kristaus auk. E u c h a r i s t i n j e perkaltoje duona tampa Kristaus knu, vynas krauju. K o m u n i j o je persikeits mogus susijungia su perkeista atnaa Kristumi. vyksta vienyb mogaus, apsisprendusio u Diev, ir Dievo, tapusio mogumi nnai esanio eucharistiniuose pavidaluose. P a b a i g o j e persikei ts, sakytume, sudievintas mogus pasiuniamas pa saul jo perkeisti sudievinti. Pagrindins mii dalys atskiriamos kunigo krei piniu tikiniuosius Viepats su jumis. Tuo jis atymi perjim i vienos mii dalies kit. Toki kreipini I-je ir V-je dalyse yra po du atymti smulkesnm padalom, o prie II-j ir III-j dalis po vien. Visai io kreipinio nra prie IV-j dal komunij, nes tada kunigas kreipiasi dangaus Tv odiais Tve ms!
189

PENKIOS

PRIE MIIAS Asperges me, Domi ne, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. (Ps. 50). Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me... V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. R. Et salutare tuum da nobis. O r e m u s: Praesta nobis, uaesumus, Do mine, hac aqua aspersis, sanitatem corporis, integritatem mentis, tutelam salutis, securitatem spei, corroborationem f i d e i, fructum earitatis. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
190

Aplakstyk mane, Viepatie, isopu, ir b siu apvalytas. Nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis u snieg. Pasigailk mans, Dieve, dl savo didio gailestingumo (P s.50). Garb Dievui Tvui, ir Snui, ir v. Dvasiai, kaip buvo pradioje ir dabar, ir visados, ir per ami amius. Amen. Aplakstyk mane... K. Parodyk mums, Viepatie, savo pasi gailjim. . Ir suteik mums savo iganym. Melskims: Viepa tie, meldiame tave, duok mums, iuo van deniu aplakstytiems, kno sveikatos, dva sios pilnatvs, igany mo tikrumo, vilties tvirtumo, t i k j i m o stiprybs ir meils vai siaus. Per Krist, m s Viepat. . Amen.

Velyk laiku

Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro, alleluia: et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt et dicent: alleluia, alleluia. Confitemini Domi no, quoniam bonus: uoniam in saeculum misericordia eius (P s. 117). Gloria Patri... Vidi auam... V. Domine, apud te est fons vitae, alleluia. R. Et in lumine tuo videbimus lumen, alle luia. O r e m u s: Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui Paschalia festa peragimus, coelestibus desideriis accensi, fontem vitae sitiamus: Per Jesum Christum Dominum nostrum. R. Amen.

M a i a u vanden, tryktant i deins ventovs puss, ir vi si, kuriuos pasiek is vanduo, liko igelbti, ir jie tars: aleliuja, aleliuja. Garbinkime Viepa t, nes jis geras, nes jo pasigailjimas per a m i u s . (Ps. 117). Garb Dievui... Maiau vanden. K. Viepatie, pas ta ve gyvenimo altinis, aleliuja. . Ir tavo viesoje matome vies, aleliu ja. Melskims: Suteik, meldiame tave, visa galis Dieve, kad mes, kurie Velyk ikilmes veniame, dangaus ilgesio udegti, troktumm gyvenimo altinioJzaus Kris taus, ms Viepaties. . Amen. 191

SEKMADIENIO MIIOS
ven. Trejybs garbei ANGA IRMOSIOS miios, kurias aukojo pats Kristus, prasidjo jaudinania apeiga mokini koj plovi mu. Kas nenuplauna dulki nuo savo irdies, tas ne gali dalyvauti ioje didioje paslaptyje. A daviau jums pavyzd, kad, kaip a jums dariau, taip ir js da rytumte (Jon. 13, 15). Ir daroma tai iandien gilia me nusieminime teisiant save Dievo akivaizdoje (Ju dica me), ipastant savo kaltes (Confiteor). Taip mes pasiruoiam engti prie Viepaties altoriaus.

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ministri. Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam.

K. Vardan Dievo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. A. Eisiu prie Dievo al toriaus. T. Artinsiuos prie Dievo, mano diaugs mo ir mano linksmy bs.

Psalmas 42 Judica me, Deus, et discerne causam me am de gente non sancta; ab homine iniquo et doloso erue me. M. Quia tu es, Deus fortitudo mea : | quare
192

K. Teisk mane, Die ve, ir gink mano byl prie nuodmingus mones. Gelbk mane nuo klastingo ir ne teisingo mogaus. T. Nes tu, o Dieve, esi mano stipryb! |

me repulisti, | et qua re tristis incedo, | dum affligit me inimicus? S. Emitte lucem tu am et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in mon tem sanctum tuum et in tabernacula tua. M. Et introibo ad al tare Dei: | ad Deum, qui laetificat iuventutem meam. S. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea et quare conturbas me? M. Spera in Deo, | quoniam adhuc confi tebor illi: | salutare vultus mei et Deus meus. S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanc to. M. Sicut erat in principio et nunc et semper: | et in saecu la saeculorum. Amen. S. Introibo ad altare Dei.

Kam gi atstmei ma ne? | Kodl esu nuli ds, prie spaudia mas? K. Sisk savo vie s ir parodyk savo i tikimyb. Vesk mane savo ventj kaln, savo padangtes. T. Ten engsiu prie Dievo altoriaus. | Artinsiuos prie Dievo mano diaugsmo ir mano linksmybs. K. Ten lovinsiu ta ve kanklmis, Dieve, mano Dieve! Ko nusi meni, mano siela, ir ko nerimauji? T. Pasitikk Dievu, | nes vl lovinsiu j, | savo Gelbtoj ir savo Viepat. K. Garb Dievui T vui, ir Snui, ir ven tajai Dvasiai. T. Kaip buvo pra dioje, dabar ir visa dos, | ir per amius. Amen. K. Eisiu prie Dievo altoriaus.
193

M.

Ad

Deum,

qui

laetificat iuventutem meam.

T. Artinsiuos prie Dievo, | mano diaugs mo ir mano linksmy bs.

Kali ipainimas
Adiutorium nostrum in nomine Domini. M. Qui fecit caelum et terram.

K. Ms yra Viepats.
T. Kuris dang ir em.

pagalba sukr

S. Confiteor... omni bus sanctis, et vobis, fratres: quia... omnes Sanctos, et vos, frat res, orare pro me ad Dominum, Deum nost rum.
M. Misereatur tui omnipotens Deus | et dimissis peccatis tuis, | perducat te ad vitam aeternam.

K. Prisipastu... vi siems ventiesiems ir jums, broliai, kad... vi sus ventuosius ir jus, brolius, melstis u ma ne Viepat, ms Diev. T. Tepasigaili tavs visagalis Dievas | ir, atleids tavo nuod mes, | tenuveda tave aminj gyvenim. K.

S. Amen. Deo omnipotenti, | beatae Ma riae semper Virgini, | beato Michaeli Arch angelo, | beato Joanni Baptistae, | sanctis Apostolis Petro et Paulo, | omnibus sanc tis et tibi pater : | quia peccavi nimis cogita
Confiteor

Amen.

visaga liui Dievui, | veniau siajai Marijai, visuo met mergelei, | venta jam Mykolui arkangelui, | ventajam Jonui Kriktytojui, | ventie siems apatalams Pet rui ir Povilui, | visiems ventiesiems ir tau,
Prisipastu

194

tione, verbo et opere : | mea culpa, |mea culpa, I mea maxima culpa. Ideo Mariam lem precor semper beatam Virgi|

nem, | beatum MichaeArchangelum, beatum Joannem Bap tistam, | sanctos Apostolos Petrum et Pau lum, | omnes sanctos et te, pater, | orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.
S. Misereatur vestri omnipotens Deus et, dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aetemam. M. Amen. S. Indulgentiam, ab solu tionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. M. Amen. S. Deus tu conversus vivificabis nos. M. Et plebs tua laetabitur in te.

tve, I kad labai daug nusidjau mintimi, o diu ir darbu: | mano kaltyb, | mano kalty b, | mano didiausia kaltyb. | Todl praau veniausi Marij, vi suomet mergel, | ven tj Mykol arkangel | ventj Jon Kriktytoj, | ventuo sius apatalus Petr ir Povil, | visus ventuo sius ir tave, tve, | melstis u mane Viepat ms Diev.
K. Tepasigaili js visagalis Dievas ir, at leids js nuodmes, tenuveda jus ami nj gyvenim. T. Amen.

Ms nuodmi dovanojim, iriim ir atleidim tesuteikia mums visagalis ir gai lestingas Viepats.
K. T. Amen. K. Dieve, tu juk vl

mus atgaivinsi. T. Ir tavo diaugsis tavyje.

tauta

195

S. Ostende nobis, D o m i n e , misericordiam tuam. M. Et salutare tuum da nobis. S. Domine, exaudi orationem meam. M. Et clamor meus ad te veniat.

K. Parodyk mums, Viepatie, savo gailes tingum. T. Ir suteik savo iganym,

mums

K. Viepatie, iklau syk mano maldos. T. Ir mano auks mas tepasiekia tave. K.

S. Dominus cum.
M. Et cum tuo. S. Oremus.

vobisspiritu

Viepats

su

ju

mis.
T. Ir su tavimi. K. Melskims. Paalink,

Aufer a nobis, quaesumus, Do mine, iniquitates nos tras, ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

meldia o Viepatie, kad eiti

me

tave,

ms btume vent

nedorybes, verti

veniausij

viet su tyromis sielo mis. Per Krist, ms Viepat. Amen. Meldiame Viepatie, ventj, ventj per kuri tave, tavo relik

Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum, nium nia quorum reli ut mea. quiae hie sunt, et om Sanctorum, peccata indulgere digneris om Amen.
196

vijos yra ia, ir vis nuopelnus, kad teiktumeis atleis ti visas mano nuod mes. Amen.

I. GARBINIMAS IR IPAINIMAS
TJ prie aukos altoriaus, mes lenkiams Die vui, dar kart j atsipraom (Kyrie) ir ikilmin gai pradedam Gloria. Toliau praome, kad Die vas leist mums prie jo artti (Oratio), ir klausoms, k kalba tie, kurie buvo ariau Dievo apatalai (Epistola). Pagaliau su didia pagarba (atsistojus) iklausome paties Kristaus odi (Evangelium). Jie nuostabs, ir negali jais netikt! Ir mogus paiais giliausiais jausmais ipasta dabar savo tikjim (Cre do). Toks yra mii pradios turinys.

Pagirta tesie ventoji Trejyb ir neda loma vienyb: dkokime jai, nes ji parod mums savo gailestingum (Tob. 12, 6). Viepatie, ms Viepatie, kaip nuostabus tavo vardas visoje emje! (Ps. 8, 2). Gar b Dievui Tvui, ir Snui, ir v. Dvasiai. Kaip buvo pradioje, dabar ir visados, ir per amius. Amen. Pagirta tesie (pakartot).
S. M.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

S. Kyrie, eleison.
M.

S. Christe, eleison.
M. S. M. S.

K. Viepatie, pasi gailk. T. Viepatie, pasigailk. K. Viepa tie, pasigailk. T. Kristau pasigai lk, K. Kristau, pasi gailk. T. Kristau, pa sigailk. K. Viepatie, pasi gailk. T. Viepatie, pasigailk. K. Viepa tie, pasigailk. 197

GLORIA

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus | bonae voluntatis. | Laudamus te. | Benedicimus te. | Adoramus te. | Glorificamus te. | Gratias agimus tibi | propter magnam gloriam tu am. | Domine Deus, Rex coelestis, | Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. | Domine Deus, Agnus Dei, | Fi lius Patris. | Qui tollis peceata mundi, miserere nobis. | Qui tollis peccata mundi, susc i p e deprecationem nostram. | Qui sedes ad dexteram Patris, | miserere nobis. | Quoniam tu solus sanctus. | Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, | Jesu Christe. | Cum Sancto Spiritu, | in glo ria Dei Patris. Amen.
S. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. S. Oremus. 198

Garb Dievui augtybse. Ir ramyb e mje geros valios mo nms. | Giriame tave. | Ipastame tave. | loviname tave. | D kojame tau | dl tavo didios garbs. | Vie patie Dieve, dangaus Karaliau, | Visagalis Dieve Tve. | Viepa tie, viengimis Snau, Jzau Kristau. | Vie patie Dieve, D i e v o Avinli, Tvo Snau. | Kuris naikini pasau lio nuodmes, | pasi gailk ms. | Kuris naikini pasaulio nuo dmes, | priimk ms maldavim. | Kuris s di Tvo deinje, | pa sigailk ms. | Nes tu vienas ventas. | Tu vienas Viepats. Tu vienas Augiausiasis, Jzau Kristau, | su ventja Dvasia, Die vo Tvo garbje. A.
K. Viepats su T. Ir su tavimi.

jumis.

K. Melskims.

MALDA

Visagalis aminasis Dieve, kurs savo tarnams, ipastantiems tikrj tikjim, leidai painti aminosios Trejybs lov ir didybs galybje pagarbinti vienyb, su teik meldiantiems, kad to paties tikjimo tvirtumu btume visuomet apsaugoti nuo visoki nelaimi. Per Jz Krist, ms Viepat, kuris gyvena ir viepatauja...
S. Per omnia saecula saeculorum. Per vi sus amius. M. Amen. LEKCIJA

O, Dievo turt, iminties ir inojimo gi lyb, kaip nesuprantami jo teismai ir ne susekami jo keliai! Nes kas paino Vie paties mint? arba kas buvo jo patarjas? arba kas dav jam pirmas, kad tam bt atsilyginta? Nes i jo, per j ir jame yra visa: jam garb per amius. Amen.
M. Deo gratias Ai Dievui. Gradualas

Pagarbintas

esi, Viepatie, kurs bedugnes matai ir vir Kerubin sdi. Pagarbintas esi, Viepatie, dangaus augtybje ir girtinas per amius. Aleliuja, aleliuja. Pagarbintas esi, Viepatie, ms tv Dieve, ir girtinas per am ius. Aleliuja. (Dan. 3, 55-56).
199

Munda cor meum ac labia mea, omnipo tens Deus, qui labia Isaiae prophetae cal culo mundasti ignito. Ita me tua grata mi seratione dignare mun dare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Iube, Domine, bene dicere. Dominus sit in cor de meo et in labiis meis, ut digne et com petenter annuntiem Evangelium suum. A.

Apvalyk mano ir d ir mano lpas, vi sagalis Dieve, kuris pranao Izaijo lpas apvalei degania ari ja. Taip mane teikis apvalyti savo malonin gu pasigailjimu, kad galiau vertai skelb ti tavo ventj evan gelij. Per Krist, m s Viepat. Amen. Teikis, Viepatie, pa laiminti. Viepats tebnie ma no irdyje ir mano l pose, kad vertai ir tin kamai skelbiau jo evangelij. Amen.

EVANGELIJA

S. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. S. Sequentia sancti Evangelii secundum Joannem. M. Gloria tibi, Domi ne.

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. ventosios evange lijos tsinys pagal Jo n. T. Garb tau, Viepa tie.

Anuo metu tar Jzus savo mokiniams: Man duota visa valdia danguje ir e mje. Eidami tad mokykite visas tautas,
200

kriktydami juos Tvo ir Snaus ir ven tosios Dvasios vardan ir mokydami juos laikyti visa, k tik esu jums saks. Ir tai, a esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigai (Mat. 28, 18-20).
M. Laus tibi, Christe Garb tau, Kristau.

S. Per evangelica dieta deleantur nostra de licta. Evangelijos odiais tebna atleistos ms kalts.

CREDO
rdo in unum De um. | Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae | visibilium omnium et invisibilium. | Et in unum Dominum Jesum Christum, | Filium Dei unigenitum. | Et ex Patre natum ante omnia saecula. | Deum de Deo, | Lumen de lumine, | Deum verum de Deo vero. | Genitum, non factum, | consubstantialem Patri, | per quem omnia facta sunt. | Qui propter nos homines | et propter nostram salutem | descendit de caelis. (Genufleetitur). Et in-

ikiu vien Diev. | Visagal Tv, | dan gaus ir ems, | vis regimj ir neregim j daikt K r j . | Ir vien Viepat, J z Krist, | viengim Sn, | i Tvo gimus prie visus amius. | Diev i Dievo, | vie s i viesos, | tikr j Diev i tikrojo Dievo. | Gimus, ne padaryt, | vienos pri gimties su Tvu, | ku rio visa yra padary ta. | Jis dl ms mo ni, | ir ms igany mui | nueng i dan gaus. | (Priklaupia ma). Ir siknijo per

ventj

Dvasi

i 201

carnatus st de Spiri tu Sando | ex Maria Virgine: | Et homo factus st. | Crucifix-

Mergels tapo

Marijos

ir

us etiam pro nobis: sub Pontio Pilato | passus, et sepultus st. | Et resurrexit tertia die | secundum Scripturas. | Et ascendit in caelum: | sedet ad dexteram Patris. | Et iterum venturus st cum gloria | judicare vivos et mortuos: | cujus regni non erit fi nis. | Et in Spiritum Sanctum, | Dominum et vivificantem, | qui ex Patre Filioue procedit. | Qui cum Patre et Filio | simul adoratur et conglorificatur: | qui locutus st per Prophetas. | Et unam sanctam catholicam et apostolicam E c c 1 es i a m. | Confiteor unum baptisma | in remissionem p e c c a t or u m. | Et expecto resurrectionem mortuorum | et vitam venturi saeculi. Amen.
202

| Taip pat dl ms buvo prie Ponto Piloto pri kaltas ant kryiaus, | kentjs ir palaidotas. | Ir treij dien, pa gal Rat, | prisikl i numirusi. | Ir en g dang, | sdi Tvo deinje. | Ir vl ateis
mogumi.

su garbe | teisti gyv j ir mirusij, | ir jo viepatavimui nebus galo. | Ir ventj Dva si, | Viepat ir gai vintoj, | kuri eina i Tvo ir Snaus, | kuri su Tvu ir Snumi yra drauge garbinama ir lovinama, | kuri kalbjo per pranaus. | Tikiu vien vent j, katalikikj ir apatalikj Banyi. Ipastu vien krikt nuodmms at leisti. | Ir laukiu mi rusij ir prisiklimo | busimojo amino

gyvenimo. Amen.

II. ATNA AUKOJIMAS


UKOJIMO metu paruoiamos ms dovanos duona ir vynas. Palaiminimu jos atskiriamos nuo kasdieninio ms vartojimo, nes bus perkeistos begalins verts auk Kristaus kn ir krauj. Pra oma, kad dangaus Tvas priimt nekaltj ostij (Suscipe, Sancte Pater) u ms be skaiiaus nuodmes, eidimus ir apsileidimus. Po to vyno taur liejamas vandens laelis. (Tai reikia dviej Kristaus prigimi dievikosios ir mogikosios susijungim viename jo asmenyje). Ta proga meldiama, kad Dievas (Deus, qui humanae substantiae) leist mums bti Kristaus dievikumo dalininkais, kaip jis yra taps ms mo gikumo dalininku. Vyno taur atnaaujama (Offerimus) u ms ir viso pasaulio iganym. Kunigas dar aukoja save ir tikiniuosius (In spiritu humilitatis) ir aukiasi Dievo Paventintojo (Veni sanctificator) palaiminti i auk. Kunigas plauna rankas, maldaudamas dvasios ty rumo (Lavabo), ir giliai nusiemins prao ven. Trejyb priimti t atna ( Suscipe, Sane ta Trinitas), kaip visiko pasiaukojimo ir irdies dovan regimj enkl. Po to kreipiasi mones, savo brolius, kvies damas kartu su juo melstis (Orate, fratres), kad i jo ir j auka bt maloni ir priimtina. Pagaliau tylia mal da (Secreta) kunigas baigia i antr mii dal.

S. Dominus vobiseum. M. Et eum spiritu tuo. S. Oremus.

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. Melskims.


203

Tesie pagarbintas Dievas Tvas, ir viengimis Snus, ir ventoji Dvasia, nes paro d mums savo gailestingum (Tob. 12, 6).
DUONOS AUKA

Suscipe, sancte Pa ter omnipotens, aeter ne Deus, hanc immaculatamhostiam,quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus pec catis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro omnibus circum stantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salu tem in vitam aeter nam. Amen.

Priimk, ventasis Tve, visagalis ami nasis Dieve, i be d ms auk, kuri a, ne vertas tavo tarnas, au koju tau, gyvajam ir tikrajam savo Dievui, u nesuskaitomas sa vo nuodmes, eidi mus ir apsileidimus, u visus ia esaniuo sius, taip pat ir u visus itikimuosius krikionis, gyvus ir numirusius, kad man ir jiems ji bt iga ninga aminajam gy venimui. Amen.

VYNO AUKA

Deus, qui humanae substantiae dignita tem mirabiliter condi disti et mirabilius re formasti, da nobis per huius aquae et vini
204

D i e v e , kuris nuo stabiai sukrei toki kilni mogaus pri gimt ir dar nuosta biau j atnaujinai, leisk mums per io vandens ir vyno pa-

mysterium eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus Chris tus, Filius tuus, Dominus noster, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Offerimus tibi, Do mine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divinae maiestatis tuae pro nos tra et totius mundi sa lute cum odore suavitatis ascendat.Amen.

slapt tapti dalinin kais dievysts to, kurs teiksi tapti ms mogysts dalininku, btent, Jzaus Kris taus, tavo Snaus, m s Viepaties, kuris su tavimi gyvena ir vie patauja vent. Dva sios vienybje Dievas per ami amius. A. Aukojame tau, Viepatie, iganymo taur, nuolankiai mal daudami tavo malo ningum, kad ji tavo dievikosios di dybs akivaizdoje pa kilt meiliu kvapu u ms ir viso pasaulio iganym. Amen.

AUKOJIMASIS In spiritu humilitatis et animo contrito suscipiamur a te, Do mine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domi ne Deus. Nuolankius dvasia ir susigraudinusia ir dimi priimk mus, Viepatie, ir tokia te tampa ms auka iandien tavo akivaiz doje, kad patikt ji tau, Viepatie Dieve.
205

MALDAVIMAS V. DVASIOS Ven, sanctificator omnipotens, aeterne Deus, et bene die hoc sacrificium tuo sancto nomini praeparatum. Ateik, Paventjau, visagalis, aminasis Dieve, ir pa laimink i ventajam tavo vardui paruot auk.

RANKAS PLAUNANT Lavabo inter inno centes manus meas:et circumdabo altare tuum, Domine. Ut audiam vocem laudis ; et enarrem uni versa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus tuae ; et lo cum habitationis gloriae tuae. Ne perdas eum impiis, D e u s, animam meam ; et eum viris sanguinum vitam me am: In quorum manibus iniquitates sunt; dextera eorum repleta est muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum ; redime me et mi serere mei.
206

Plaunu su nekal taisiais savo rankas ir laikausi tavo alto riaus, Viepatie. Kad skelbiau tavo lov ir ipasakoiau visus tavo stebuklus. A myliu, Viepa tie, tavo nam gro ir tavo garbs gyvena namj viet. Nepraudyk, Dieve, mano sielos su nedo raisiais ir mano gyvy bs su kraujo trok taniais vyrais. Kuri rankose yra neteisyb ir kuri de in pilna dovan. A gi vaikioju sa vo nekaltybje, atpirk mane ir pasigailk mans.

Pes meus stetit in directo, in ecclesiis benedicam te, Domine.


Ps. 25

Mano kojos stovi ant tiesaus kelio, gar binsiu tave, Viepatie, susirinkimuose. Ps. 25 Garb Dievui Tvui, ir Snui, ir v. Dva siai; kaip buvo pra dioje, dabar ir visa dos, ir per a m i u s . Amen.

Gloria Patri, et Fi lio, et Spiritui Sancto ; sicut erat in principio, et nunc, et semper; et in saecula saeculorum. Amen.

VEN. TREJYBES MALDA


Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Je su Christi, D o m i n i nostri, et in honorem beatae Mariae semper Virginis, et beati Joannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium S a n c t o r u m , ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem; et illi pro nobis intercedere dignentur in caelis, quoPriimk, veniausio ji Trejybe, i auk, kuri tau aukojame prisiminti Viepaties ms Jzaus Kristaus kaniai, i m i r t i e s prisiklimui ir dan gun engimui, taip pat pagerbti veniau siajai Marijai, visuo met mergelei, venta jam Jonui Kriktyto jui, ventiesiems apa talams Petrui ir Povi lui, ir iems (altoriu je), ir visiems ven tiesiems, kad jiems i eit pagarbai, o mums iganymui, ir kad jie teiktsi utarti mus
207

rum memoriam agimus in terris. Per eundem Christum, Dominum nostrum. A.

danguje, kaip mes pri simename juos em je. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.

MELSKITS, BROLIAI!
Orate fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Domi nus sacrificium de manibus tuis | ad laudem et gloriam nominis sui, | ad utilitatem quoque nostram | totiusque Ecclesiae suae sanctae.
M. S. Amen. K.

Melskits broliai,

kad mano ir js au ka bt priimtina Die vui visagaliui Tvui.


T.

Tepriima

Vie

pats auk i tavo ran k | savo vardo gy riui vo ir garbei, | taip pat ms | ir visos sa ventosios Bany ios labui.
K. Amen.

TYLIOJI MALDA

Viepatie, ms Dieve, tavo ventojo vardo aukdamiesi praome, paventink ios atnaos auk ir per j padaryk i m s amin sau dovan. Per Jz Krist, ms Viepat, kuris gyvena ir viepatauja
S. Per omnia saecula visus amius. M. Amen.
208

saeculorum.

Per

III. EUCHARISTIN PERKAITA


AION aukos virnn veda himnas (Prefatio), nuostabus savo turiniu ir melodija. Rodos, si jungiama pat angel chor, giedant: ventas, ventas, ventas! Tada kunigas pakelia rankas mal dauti u visuotin Banyi moni bendruomen (Te igitur). Nuo visuotins Banyios jis nusileidia siel banyi: prisimena tuos gyvuosius (Memento vivorum), kurie gal labiau nei kas kitas reikalingi Dievo viesos. Bet jis primena Viepaiui ir visus aukos dalyvius. Jungdamasis su dangikja Bany ia visa ventj bendrija (Communicantes), ku nigas prao Viepat dl t ventj nuopeln ir mald stiprinti mus visur savo globa. Po to itiesia rankas ties taure, prao priimti i auk (Hanc igitur oblationem), meldia perkeitimo stebuklo (Quam oblationem) ir kartoja odius, kuriais Kristus pirmoje mii aukoje, paskutins vakariens metu, perkeit duon savo knu ir vyn krauju (Consecratio). Ir Kristus dabar kartoja kryiaus auk nekruvinu bdu. Kunigas meldia dangaus Tv priimti i iga nomj Snaus auk (Unde et memores), kaip buvo priimtos Abelio, Abraomo, Melkisedeko aukos (Sup ra quae) ir suvienyti mus su Kristaus auka (Suppli ces). Po to, prisimins visus mirusiuosius (Memento mortuorum), kunigas valandl u juos meldiasi. Bet gi mirusieji esame ir mes, nusidjliai (Nobis quo que peccatoribus), kurie dalyvaujame ioje aukoje. Ikilmingu Dievo pagarbinimu per Krist, su juo ir jame (Per quem) baigiama treioji mii dalis.

S. Dominus vobiscum. K. Viepats su jumis. M. Et cum spiritu tuo. T. Ir su tavimi. S. Sursum corda. K. Augtyn irdis.
209

M. Habemus ad Domi num. S. Gratias agamus Do mino Deo nostro. M. Dignum et iustum est.

T. Turime pakeltas Viepat. K. Dkokime Viepa iui, ms Dievui. T. Tai verta ir teisin ga.

PREFACIJA

Tikrai yra verta ir teisinga, reikalinga ir iganinga, kad mes tau visados ir visur d kotume, Viepatie ventasis, Tve visagalis, aminasis Dieve, kuris su viengimiu savo S numi ir ventja Dvasia vienas esi Dievas, vienas esi Viepats, ne vieno asmens vienybje, bet vienos esybs Trejybje; nes k tavo ap reikiami tikime apie tavo garb, t pat apie tavo Sn, t pat manome apie ventj Dva si be ypatybi skirtumo ; kad tikrosios ir am inosios Dievybs ipainimu bt garbinama ir asmen skirtumas, ir esybs vienyb, ir di denybs lygyb, kuri lovina angelai ir arkangelai, kerubinai ir Serapinai, kurie nepa liauja auk kasdien vienu balsu :
ventas, ventas, ventas Viepats, galy bi Dievas! Pilnas yra dangus ir em tavo garbs. Hosanna augtybse ! Palaimintas, kurs ateina Viepaties vardu. Hosanna augtybse!

MALDA U BANYI Te igitur, clemen tissime Pater, per Jesum Christum Filium
210

Tave, tai, malo niausias Tve, emai nusilenk maldaujame

tuum Dominum nost rum, supplices roga mus ac petimus, ut accepta habeas et be nedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illi bata, in primis quae tibi offerimus pro Ec clesia tua sancta ca tholica, quam pacifi care, custodire, aduna re et regere digneris toto orbe terrarum; una cum famulo tuo Papa nostro N. et An tistite nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cul toribus.

ir praome per Jz Krist, tavo Sn, m s Viepat, kad pri imtum ir teiktumeis palaiminti ias dova nas, ias atnaas, i vent nekalt auk, kuri vis pirma au kojame tau u tavo vent katalik Ba nyi, kuriai teikis duoti taik, j serg ti, laikyti viening ir valdyti visoje emje kartu su savo tarnu, ms popieium N., ir ms vyskupu N., ir su v i s a i s itikimais krikionimis, ipas taniais katalikik ir apatalik tikjim.

U GYVUOSIUS Memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum N. et N. et omnium cir cumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se, suisque omniAtsimink, Viepa tie, savo tarnus ir tar naites N. ir N. ir visus ia esanius, kuri ti kjimas tau pasta mas ir maldingumas inomas, u kuriuos tau aukojame ar kurie tau aukoja i auk u save ir visus savuosius
211

bus, pro redemptione animarum s u a r u m, pro spe salutis et incolumitatis suae, tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero.

igelbti savo sieloms, savo iganymo ir lai ms viliai, ir tau, am inajam, gyvajam ir tikrajam Dievui, pave da savo trokimus.

PRAANT VENTJ UTARIMO


COMMUNICANTES et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beati Joseph eiusdem Virgi nis Sponsi et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, i m o n i s et Thaddaei, Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Jo annis et Pauli, Cosmae et Damiani et omnium sanctorum t u o r u m, uorum meritis precibusue concedas, ut in Bendraudami ir at minim gerbdami vis pirma garbingosios, visuomet merge ls Marijos, Dievo ir ms Viepaties J zaus Kristaus gimdy tojos, taip pat vento Juozapo, tos paios mergels suadtinio, ir ventj apatal bei kankini Petro ir Povilo, Andriejaus, Jo kbo, Jono, Tomo, Jo kbo, Pilypo, Baltra miejaus, Mato, Simo no ir Tado, Lino, Kie to, Klemenso, Ksisto, Kornelijaus, Kiprijo no, Lauryno, Chrisogono, Jono ir Pauliaus, Kosmo ir Damijono ir vis tavo ventj, dl kuri nuopeln ir mal d suteik, kad visuo-

212

omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum D o m i n u m nostrum. Amen.

se reikaluose btume paremti tavo globo janios pagalbos. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.

PRAANT PRIIMTI AUK


Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sd et cunctae familiae tuae, uaesumus, Domine, ut placatus accipias, diesue nostros in tua pace disponas, atue ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Taigi i ms atsi davimo ir vis tavo moni auk praome, Viepatie, priimti, savo nojo gelbti priskirti. ms maloniai dienas ilai i savo

ramybje pasmerkimo bei prie

kyti ir mus nuo ami

irinktj Per

skaiiaus Krist,

ms Viepat. Amen.

PRAANT PERKEISTI AUK


Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, uaesumus, bene dictam, ad scriptam, ra tam, rationabilem acceptabilemue faeere digneris, ut nobis Cor pus et San guis fiat dilectissimi Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, i auk teikis, mel diame tave, Dieve, padaryti visais atvil giais pa laimint, pri imtin, pa tvir tint, vert ir patinka m, kad ji mums tapt K nu ir Krau ju mylimiausio tavo S naus, ms Viepaties Jzaus Kristaus.
213

DUONOS PERKEITIMAS Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad te Deum, Patrem suum omnipotentem, tibi g r a t i a s agens, bene dixit, fregit, deditue discipulis suis, dicens: Aecipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim Corpus meum. Kuris kanios iva karse pam duon savo ventas ir gar bingas rankas ir, pa kls akis dang, tave, Dieve, savo visa gal Tv, tau dkoda mas, lai mino, lau ir dav savo moki niams, sakydamas: Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano Knas.

VYNO PERKEITIMAS Simili modo postquam coenatum st, accipiens et hune praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, bene dixit, deditue discipulis suis, dicens: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calioc sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur
214

Panaiu bdu, kai buvo pavakarieniauta, imdamas ir i kil niausi taur savo ventas ir garbingas rankas, taip pat tau dkodamas, lai mino ir dav savo moki niams sakydamas: Im kite ir gerkite i jos visi, nes tai yra mano Kraujo taur, naujo sios ir aminosios san doros, tikjimo pa slaptis : kurs u jus ir

in remissionem peccatorum.
Haec quotiescumue feceritis, in mei memoriam facietis.

u daugel bus ilietas nuodmms atleisti.


Kiek kart tai dary site, darykite man at minti.

PRAANT PRIIMTI AUK


Unde et memores, Domine, nos servi tui, sd et plebs tua sanc ta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarae majestati tuae de tuis d o n i s ac datis, hostiam p ram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, Panemfsanctum vitae aeternae et Calicem salutis perpetuae. Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere, sicut accepta habere dignatus es munera pueri tui iusti Abel, et sacTodl mes, tavo tarnai, Viepatie, ir taip pat tavo ventoji liaudis, mindami to paties Kristaus, tavo Snaus, ms Viepa ties, ventj kani, i mirusij prisikli m bei garbingj dangun engim, au kojame tavo viesiau siajai didybei i tavo dovan ir duoi osti j tyr, ostij vent, ostij be sutepties, ventj am inojo g y v e n i m o Duon ir aminojo i ganymo Taur. Teikis jas maloniu ir atlaidiu veidu pa velgti ir jas priimti, kaip teikeisi priimti savo tarno, teisiojo
215

rificium Patriarchae nostri Abrahae : et quod tibi obtulit sum inus sacerdos t u u s Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.

Abelio dovanas, ir m s tvo Abraomo atna, ir t ventj be sutepties auk, kuri tau paaukojo vyriau sias tavo kunigas Melkisedekas.

PRAANT SUVIENYTI MUS SU KRISTAUS AUKA Supplices, te rogamus, omnipotens Deus, jube haec perferri per manus sancti Angeli tui in subli me altare tuum, in conspectu divinae majestatis tuae ut, quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui Cor pus et San guinem sumpserimus, om ni benedictione caelesti et gratia repleamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nuolankiai mel diame tave, visagalis Dieve, tenunea tavo ventojo angelo ran kos ias dovanas ta vo dangikj altori, tavo dievikosios di dybs akivaizdon, kad visi, kurie ioje auko je dalyvaudami pri imsime veniausi ta vo Snaus K n ir Krau j, btume pri pildyti visokios dan gaus palaimos ir malo ns. Per t pat Kris t, ms Viepat. Amen.

PRISIMENANT MIRUSIUS Memento e t i a m, Domine, famulorum, famularumque tua216 Atsimink, Viepa tie, taip pat savo tar nus ir tarnaites N. ir

rum N. et N., qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno paeis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pa eis ut indulgeas, deprecamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.

N., kurie pirma ms ijo i io pasaulio su tikjimo enklu ir ilsi si ramybs miegu. Jiems, Viepatie, ir visiems Kristuje besi ilsintiems, praome, suteik atilsio, viesos ir ramybs viet. Per t pat Krist, ms Viepat.

IR MUS NUSIDJLIUS Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, eum tuis sanetis Apostolis et Martyribus : eum Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Mar cellino, Petro, Felici tate, Perpetua, Aga tha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis: intra quorum nos con sortium, non aestimaTaip pat ir mum, nusidjliam, tavo tarnam, pasitikintiem gausiu tavo gailestin gumu, teikis duoti tam tikr dal ir drau gyst su tavo ventai siais apatalais ir kan kiniais: su Jonu, Ste ponu, Motiej, Barna bu, Ignotu, Aleksand ru, Marcelinu, Petru, Felicita, Perpetua, Agota, Liucija, Agniete, Cecilija, Anastazija ir visais savo ventai siais, kuri draugys t meldiame mus pri217

tor meriti, sd veniae, quaesumus, largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum,

imti ne dl ms nuo peln, bet dl savo at laidumo. Per Krist, ms Viepat,

IKILMINGAS DIEVO PAGARBINIMAS Per quem haec om nia, Domine, semper bona cras, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas no bis. Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. S. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen. Per kur, Viepatie, visuomet ias dovanas kuri, pavent, gai vini, laimini ir mums teiki. Per J, ir su Juo, ir Jame yra tau, Die ve, visagaliui Tvui, drauge su ventja Dvasia visokia lov ir garb. K. Per visus amius. T. Amen.

IV. KOMUNIJA
ETVIRTASIS mii aukos aktas prasideda i nomja malda Tve ms. ios maldos paskutin pastraipa pratsiama, praant gelbti mus (Li bera nos) i buvusi, esam ir bsim kali. Po to lauoma ostija, ir vienas gaballis maiomas su vynu. Tai primena senov, kai buvo konsekruojama viena di desn duona, kuri komunijai reikjo sulauyti maus gaballius. Tai reikia ir Kristaus fizin sulauym mirtimi. Ostijos gaballio sumaiymas su konsekruotu vynu reikia, jog po garbingo prisiklimo Kristaus k nas ir kraujas vl buvo suvienyti. Visa tai mena simbo218

linj Velyk Avinl, ir kunigas dabar aukiasi jo (Agnus Dei) tris kartus, praydamas pasigailti ir suteikti ra mybs. Vidaus r a m y b s maldavimas ikyla kaip naujas tonas. O t ramyb gali mogui suteikti tik Kristus (Domine Jesu Christe). Jo meil, paadai ir nuopelnai (sekanios dvi maldos) leidia drst prie jo artintis ir vienytis. Kunigas ima rankas ostij, kar toja Viepatie, nesu vertas, laimina jja save (Cor pus Domini) ir priima j. Laimindamas save taure (Sanguis Domini), jis igeria j. Po to visi, kurie no ri ir yra pasireng, daro t pat priima Diev. Ku nigas iplauna taur, nuvalo pirtus ir jaudinania pa dka (Postcommunio) baigia i ketvirtj dal.

TVE MS Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione for mati, audemus dicere : Melskims. Iganin g sakym liepiami ir dieviko mokymo nu rodomi, drstame tart :

Tve ms, kurs esi danguje. Tesie ventas tavo vardas. Teateinie tavo karalyst. Tesie tavo valia kaip danguje, taip ir emje. Kas diens ms duonos duok mums iandien. Ir atleisk mums ms kaltes, kaip ir mes atlei diame savo kaltininkams. Ir nevesk mus pa gund. T . Bet gelbk mus nuo pikto. K . Amen.

GELBK MUS Libera nos, quaesumus, Domine, ab om nibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris : et interceden te beata et gloriosa Gelbk mus, mel diame, Viepatie, nuo visokio esamo, buvu sio ir bsimo pikto ir, utariant palaiminta jai ir garbingajai vi219

semper Virgine D e i Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Per eundem Dominum nos trum Jesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: S. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen.

suomet mergelei Die vo gimdytojai Marijai, su palaimintaisiais ta vo apatalais Petru ir Povilu ir Andriejum ir visais ventaisiais, duok, maloningasis, ramybs ms dieno se, kad, tavo gailes tingumo padedami, ir nuo nuodms visuo met btume laisvi, ir nuo visokio neramumo saugs. Per t pat ms Viepat Jz Krist, tavo Sn, ku ris su tavimi gyvena ir viepatauja v. Dva sios vienybje Dievas, K. Per visus amius. T. Amen.

DUONOS LAUYMAS Pax Domini sit semper vobiscum. M. Et eum spiritu tuo. Haec commixtio, et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nos tri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen.
220

K. Viepaties ra myb tebnie visuo met su jumis. T. Ir su tavimi. is ms Viepaties Jzaus Kristaus Kno ir Kraujo sujungimas ir paventinimas te bnie mums, priimantiesiems, amino gyve nimo laidas. Amen.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2x). Ag nus Dei, qui tollis pec cata mundi, dona no bis pacem.

Dievo avinli, ku ris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms(2x). Dievo Avi nli... duok mums ra myb.

MALDOS PRIE KOMUNIJ


Domine Jesu Chris te, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis; ne respicias peccata mea, sd fidem Ecclesiae tuae: eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Chris te, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis maViepatie Jzau Kristau, kuris tarei savo apatalams: A palieku jums savo ra myb, savo ramyb jums duodu; neirk ms nuodmi, bet savo Banyios tikji mo ir jai pagal savo vali teikis duoti ra mybs bei j suvieny ti. Kuris gyveni ir viepatauji Dievas per visus amius. Amen. Viepatie Jzau Kristau, gyvojo Dievo Snau, kuris, vykdy damas Tvo vali, ben dradarbiaujant ven tajai Dvasiai, savo mirtimi atgaivinai pa saul, ivaduok mane per veniausij sa vo Kn ir Krauj i vis mano nedorybi 221

lis; et fac me tuis semper inhaerere mandatis, et a te nunquam separari permittas. Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego indignus umere praesumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sd pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam. Qui vivis et reg nas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

ir visokio pikto ir duok, kad a visuomet lai kyiau tavo sakymus ir neleisk man niekuo met nuo tavs atsi skirti. Kuris su tuo paiu Dievu Tvu ir ventja Dvasia gyve ni ir viepatauji Die vas per amius. Amen. Tavo kno primi mas, Viepatie Jzau Kristau, kuriam a nevertas drstu rytis, tenetampa man teis mu ir pasmerkimu, bet dl tavo maloningumo tebnie man kno bei sielos apsauga ir vais tas. Kuris gyveni ir viepatauji su Dievu Tvu ventosios Dva sios vienybje Dievas per visus amius. Amen.

KOMUNIJA
Panem caelestem accipiam et nomen Do mini invocabo. Domine, non sum dignus, ut intres sub
222

A imsiu dangik j duon ir auksiuos Viepaties vardo. Viepatie, nesu vertas, kad eitum po

tectum meum, sd tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam Do mino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Do mini invocabo. Laudans invocabo Domi num, et ab inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat animam me am in vitam aeternam. Amen.

mano stogu, bet tiktai tark od ir pasveiks mano siela. Viepaties ms Jzaus Kristaus knas tesaugo mano s i e l aminajam gyve nimui. Amen. Kuo a t s i 1 y g i ns i u Viepaiui u vi sa, k jis yra sutei ks? Imsiu iganymo taur ir auksiuos Viepaties vardo. Gar bindamas auksiuos Viepaties ir i savo prie isivaduosiu. Viepaties ms J zaus Kristaus Kraujas tesergsti mano siel aminajam gyvenimui. Amen.

(ia kunigas dalina komunij tikintiesiems)


Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiamus et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Do mine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potavi, adhaereat visceribus K primme bur na, tepriimame, Vie patie, tyra irdimi, ir i laikinoji dovana te virsta mums aminais vaistais. Tavo Knas, Vie patie, kur primiau ir Kraujas, kur griau, tebnie visuomet mano 223

meis, et praesta, ut in me non remaneat scelerum macula, quem pura et sancta refecerunt sacramenta : Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Am.

irdyje : duok, kad ne likt nedorybi dmi manyje, kur atgaivi no tyrieji bei ventie ji sakramentai. Kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.

PO KOMUNIJOS

Garbiname dangaus Diev ir vis gyv j akivaizdoje dkojame jam, nes parod mums savo gailestingum (Tob. 12, 6).
V. PALAIMINIMAS
AGALIAU, atsigrs tikiniuosius, kunigas sveikina Dominus vobiscum ir kalba mald. Po jos vl taria Dominus vobiscum ir skelbia, kad miios yra baigtos (Ite, missa est). Isisdamas laimi na kryiaus enklu ir, Jono evangelijos odiais, pri mena pasilikti pasaulyje viesos vaikais. viesa (Kris tus) atjo pasaul, bet pasaulis jos nepaino... ir ne prim. O kas j prim, tam jis dav galios bti Die vo vaikais.

S. Dominus vobiscum Viepats su jumis. M. Et eum spiritu tuo. Ir su tavimi. S. Oremus Melskims:

Viepatie, ms Dieve, ms kno ir sielos sveikatai io sakramento pri mimas ir aminosios bei veniausios Tre jybs ir jos nedalomos vienybs ipaini mas. Per Jz Krist, ms Viepat...
224

Tebna,

S. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. M. Et eum spiritu tuo. Ir su tavimi. S. Ite missa est. Eikite, auka baigta. M. Deo gratias. Ai Dievui. PALAIMINIMAS Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium servitutis meae, et praesta, ut sacrificium, quod oculis tuae majestatis indignus obtuli, tibi sit accep table, mihique et om nibus, pro quibus illud obtuli, sit, te miseran te, propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus. M. Amen. Tepatinka tau, ventoji Trejybe, ma no tarnavimo parei kimas, ir suteik, kad auka, kuri a never tas tavo didybs aki vaizdoje paaukojau, bt tau priimtina, o man ir visiems, u ku riuos j aukojau, tau pasigailint, bt iga ninga. Per Krist, m s Viepat. Amen. Telaimina jus vi sagalis Dievas, Tvas ir Snus, ir ventoji Dvasia. T. Amen.

PASKUTINE EVANGELIJA

S. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. S. Initium saneti Evangelii secundum Joannem. M. Gloria tibi, Domine.

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. Pradia ventosios evangelijos pagal Jo n. T. Garb tau, Viepatie.
225

Pradioje buvo odis. Tas odis buvo pas Diev, ir odis buvo Dievas. Jis pra dioje buvo pas Diev. Visa per j padary ta, kas padaryta, ir be jo nepadaryta nie ko. Jame buvo gyvyb, ir ta gyvyb buvo moni viesa, viesa vieia tamsybje, bet tamsyb jos neapm. Buvo Dievo sis tas mogus, vardu Jonas. Jis atjo liudy ti apie t vies, kad visi per j tikt. Jis nebuvo viesa, bet turjo liudyti apie vie s. Buvo tikroji viesa, kuri apvieia kiek vien mog, ateinant pasaul. Jis bu vo pasaulyje; pasaulis per j padarytas, bet pasaulis jo nepaino. Jis atjo pas sa ve, bet savieji jo neprim. Kas gi j pri m, tiems jis dav galios bti Dievo vai kais, btent tiems, kurie tiki jo vard, kurie yra gim ne i kraujo, nei i vyro valios, bet i Dievo. (Priklaupiama). Tas odis siknijo ir gyveno tarp ms. Mes matme jo garb, garb kaip vienatinio i Tvo gimusio Snaus, pilno malons ir tie sos. M. Deo gratias Ai Dievui.
PO SKAITYTINI MII
Sveika Marija tris kartus

veika karaliene, gailestingumo Motina, m s gyvybe, saldybe ir viltie, sveika ! Tavs au kiams itremtieji Jievos vaikai. Tavs d
226

saujame, vaitodami ir verkdami ioje aar pakalnje. Utarytoja ms, gailestingsias savo akis mus atkreipki ir Jz, pagarbint savo sios vaisi, mums po io itrmimo pa rodyk. O meilingoji, o maloningoji, o saldiau sioji Mergele Marija! K. Melskis u mus, ventoji Dievo gimdyto ja, . Kad taptume verti Kristaus paad. Melskims ms gynjau ir stiprybe, maloningai vilgtelk mones, kurie tavs aukiasi, ir per utarim garbingosios ir nekaltosios Dievo Gimdytojos Mergels Marijos, su palaimintuo ju Juozapu, jos suieduotiniu, ir palaimintai siais tavo apatalais Petru ir Povilu ir su vi sais ventaisiais gailestingai ir maloningai i klausyk mald, kurias tave siuniame, kad pasitaisyt nusidjliai, gyt laisvs ir bt iaugtinta ventoji motina Banyia. Per t pat Krist, ms Viepat. . Amen.
ventas Mykolai Arkangele, gink mus kovo je prie velnio nedorybes ir abangas. Tesu draudia j Dievas, nuolankiai meldiame, o tu, dangaus galybi kunigaikti, velni ir kitas piktsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos siel praudyti, Dievo padedamas, nugramzdink pragar. . Amen. (10 m. atlai d). K. veniausioji Jzaus irdie,

Dieve

. Pasigailk ms!
227

DIALOGINS MIIOS
II auka yra pavstasis vyksmas, kuriame da lyvauja visa tikinij bendruomene. Ji atsi skleidia Dievui, savo Tvui garbinimais, dko jimais, permaldomis per jo Sn, ms Brol Jz Krist. Toje atvir irdi sutartinje vyksta kunigo (K) ir tikinij (T) dialogas. Kunigas meldiasi vi s vardu arba pakaitomis su jais. Dialogas miiose visada vyksta, kai kunigui atsa kinja bent vienas patarnaujanij prie altoriaus. Juo pilnesnis is dialogas bna tada, kai ne vienas, ne keletas, o visi tikintieji, lyg choras, sijungia j pa kaitinius maldavimus ar atsakymus. Vis dalyvavim mii aukoje iuo dialoginiu b du Banyia ypatingai skatina. Pastaruoju laiku ji leido iuo bdu vartoti ir gimtj kalb, alia lotyn. dialogines miias terpiamas ir giedojimas savja kalba. Atitinkamos giesms giedamos: prie miias ar ba j pradioje, per aukojim, komunij ir miioms besibaigiant ar pasibaigus. Giesmi tekstai, pritaikyti mii dalims, r. psl. 242 ligi 255. ANGA Degant vakes prie altoriaus, tikintieji gie da Pulkim ant keli ar kit atitinkam gies m. Kunigui ijus prie altoriaus ir nulipus laiptais emyn, tikintieji atsiklaup jam atsa kinja lotynikai ar lietuvikai, irint kaip nustatyta atskirame krate ar vyskupijoje. At sakinjama sutartinai, darant stabteljimus ties nurodytom vietom. angos maldos lotynikai (Judica, Confi teor) ir lietuvikai r. 192-196 psl.
228

GARBINIMAS IR IPAINIMAS Po angini mald prie altoriaus, deinj pusj, kunigas grta vidur altoriaus ir tada tikintieji su juo pakaitomis kalba :

K. Viepatie, pasigailk! T. Viepatie, pasigailk! K. Viepatie, pasigailk! T. Kristau, pasigailk! K. Kristau, pasigailk! T. Kristau, pasigailk! K. Viepatie, pasigailk! T. Viepatie, pasigailk! K. Viepatie, pasigailk!
Dievo pagarbinimas
kalbama stovint

T. Garb Dievui augtybse | ir ramy b emje geros valios monms. | Giriame tave, | ipastame tave, | garbiname ta ve, | loviname tave, | dkojame tau dl tavo didios garbs, | Viepatie Dieve, dangaus Karaliau, | visagalis Dieve Tve. | Viepatie, viengimis Snau, Jzau Kris tau. | Viepatie Dieve, Dievo Avinli, T vo Snau; | kuris naikini pasaulio nuod mes, pasigailk ms; | kuris naikini pa saulio nuodmes, priimk ms maldavim ;
229

| kuris sdi Tvo deinje, pasigailk m s. | Nes tu vienas ventas, tu vienas Vie pats, | tu vienas Augiausiasis, | Jzau Kristau, | su ventja Dvasia, | Dievo T vo garbje. | Amen. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. Oremus (melskims) ... per omnia saecula saeculorum per visus amius. T. Amen.
Ap. laikas ir evangelija Apatal laiko itrauka iklausoma sdint. J baigus skaityti, tikintieji taria:

T. Deo gratias ai Dievui.


Po to kunigas kalba gradualo maldas ir pe reina evangelijos pusn. Tikintieji atsistoja ir atsakinja kunigui:

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. ventosios evangelijos pradia (ar ba: tsinys) pagal N. T. Garb tau, Viepatie!
Evangelij gimtja kalba skaito pats kuni gas arba jo parinktasis. Baigs skaityt, kuni gas buiuoja miiol. Tada tikintieji taria:

T. Garb tau, Kristau!


230

Tikjimo ipainimas kalbama stovint

T. Tikiu vien Diev, | visagal Tv, | dangaus ir ems, vis regimj ir nere gimj daikt Krj. | Ir vien Viepat, | Jz Krist, viengim Dievo Sn. | Ir i Tvo gimusj prie visus amius; | Diev i Dievo, | vies i viesos, | tikrj Diev i tikrojo Dievo. | Gimus, ne padaryt, | esant su Tvu vienos prigimties, | kurio visa yra padaryta. | Jis dl ms, moni, | ir ms iganymui nueng i dangaus. | Ir siknijo per ventj Dvasi i Merge ls Marijos | ir tapo mogumi. | Taip pat dl ms buvo prikaltas ant kryiaus prie Ponto Piloto, | kentjs ir palaidotas. | Ir treij dien, pagal Rat, | prisikl i numirusi. | Ir eng dang, | sdi Tvo deinje. | Ir vl ateis su garbe teisti gyvj ir numirusij, | jo viepatavimui nebus galo. | Tikiu ir ventj Dvasi, | Viepat ir gaivintoj, | kuri eina i Tvo ir Snaus, | kuri su Tvu ir Snumi yra drauge garbinama ir lovinama, | kuri kalbjo per pranaus. | Ir vien vent j, | katalikikj ir apatalikj Bany i. | Ipastu vien krikt nuodmms atleisti. | Ir laukiu mirusij prisiklimo | ir busimojo amino gyvenimo. | Amen.
231

ATNA AUKOJIMAS

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. Oremus melskims.


Bendruomen sda ir gieda aukojimo gies m. Jeigu nebt giedama, tada patartina sek ti aukojimo maldas psl. 204 ligi 208. K. Orate fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptab le fiat apud Deum Patrem omnipoten tem. T. Suscipiat Domi nus sacrificium de manibus tuis | ad laudem et gloriam nominis sui, | ad utilitatem quoque nostram | totiusque Ecclesiae su ae sanctae. K. Amen. K. Per omnia saecula saeculorum. T. Am. K. Melskits broliai, kad mano ir js au ka bt priimtina Die vui visagaliui Tvui. T. Tepriima Vie pats auk i tavo ran k | savo vardo gy riui ir garbei, | taip pat ms | ir visos sa vo ventosios Bany ios labui. K. Amen. K. Per visus amius. T. Amen.

EUCHARISTIN PERKAITA K. Dominus vobiscum. T. Et cum spiritu tuo.


232

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi.

K. Sursum corda. T. Habemus ad Domi num. K. Gratias a g a m u s Domino, Deo nostro. T. Dignum et iustum est.

K. Augtyn irdis. T. Turime pakeltas Viepat. K. Dkokime Viepa iui, ms Dievui. T. Tai verta ir teisin ga.

Kunigas kalba prefacij vadin himn svarbiausi mii dal; j baigus visi kalba:

T. ventas, ventas, ventas Viepats galybi Dievas! | Pilnas yra dangus ir e m tavo garbs. | Osanna augtybse! | Pagarbintas, kuris ateina Viepaties var du. | Osanna augtybse!
Klaupiama ir klpoma ligi po konsekraci jos. iuo metu patartina sekti kunigo maldas, atsivertus psl. 210 ligi 218. K. Per omnia saecula saeculorum. T. Amen. K. Per visus amius. T. Amen.

KOMUNIJA K. Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere: K. Melskims: I ganing sakym lie piami ir dieviko pamokymo nurodomi, drstame tarti:
233

T. Tve ms, kurs esi danguje! | Te sie ventas tavo vardas. Teateinie tavo karalyst. | Tesie tavo valia kaip dangu je, taip ir emje. | Kasdiens ms duo nos duok mums iandien. | Ir atleisk mums ms kaltes, | kaip ir mes atleidiame sa vo kaltininkams. | Ir nevesk mus pagun d, bet gelbk mus nuo pikto. Amen.
K. Per omnia saecula saeculorum. T. Amen. K. Pax Domini sit semper vobiscum. T. Et cum spiritu tuo. K. Per visus amius. T. Amen. K.Viepaties ramyb tebnie visuomet su jumis. T. Ir su tavimi.

K. Dievo Avinli, kuris naikini pa saulio nuodmes, | pasigailk ms! (2 x). Dievo Avinli, | kuris naikini pasaulio nuo dmes, I duok mums ramyb.
Maldos prie komunij r. 221-223 psl.

K. (atsigrs dalinti komunij) tai Dievo Avinlis. tai kuris naikina pasau lio nuodmes! T. Viepatie, nesu vertas, kad eitum po mano stogu, | bet tark od, ir pasveiks mano siela. (3 x).
Eidami komunijos, tikintieji gieda atitin kam giesm gimtja kalba.
234

PALAIMINIMAS

K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. (Atsistojama). K. Oremus (melskims) ... per omnia saecula saeculorum per visus amius. T. Amen. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi. K. Eikite, auka baigta! T. Ai Dievui!
Visi klaupia ir laukia kunigo palaiminimo.

K. Telaimina jus visagalis Dievas T vas, ir Snus, ir ventoji Dvasia. T. Amen. K. Pradia ventosios evangelijos pa gal Jon. T. Garb tau, Viepatie !
Besibaigiant evangelijai visi klaupia ir po kunigo odi plenum dar kart dkoja Dievui: gratiae et veritatis

T. Ai Dievui!
Pabaigos giesm giedama prie ieinant i banyios staiomis.
235

MII MALDOS
PRIVAIAI VARTOSENAI

RIVATUS bdas melstis per miias buvo la biausiai prastas lietuviui. Tik tokios mii maldos ir bdavo ms maldaknygse. Buvo jos brangios ms mogui, nes adino asme nin pergyvenim mii vyksme. Miios pas mus ilgiau utrukdavo, tad ir j maldos buvo ilgesns, labiau i plstos. prastiniam ms tautieio meldimuisi patenkinti, bent retkariais, pateikiamos ionai naujos, trumpes ns maldos, kurios apima penkias mii dalis. ios maldos kai kam atrodys gal pertrumpos. Bet nra rei kalo, kad per visas miias tik skaitytume. Svarbiausia, kad bt parengtos ms dvasins nuotaikos ir kad sijaustume pagrindinius mii momentus. Paskait vien mald, galime juk pamstyti ligi kitos mii dalies. Ms dalyvavimas mii aukoje tebna paenklin tas nuoirdiu noru Diev atsiprayti, j pagarbinti, jam padkoti ir pavesti jam visus ms rpesius.

Visagalis aminasis Dieve, tai ateinu dalyvauti v. mii aukoje. Ateinu nuod mingasis maldauti tavs, vent vento jo. Btyb, neivengianti dano melo, krei piuos tave, pai Ties. A, kurio btyje tiek abejingumo, noriu vienytis su tavimi, paia Meile. Dieve, tu nenori ididi moni mald ir pasiptli auk. Didiausia auka tau
236

nueminta ir sugraudinta irdis. Pa lenk j prie savs. Sisk savo vies ir tie s teveda jos mane i didij auk, kuri paruo tavo Snus, ms Brolis J zus Kristus, kuris su tavimi ir ventja Dvasia gyvena ir viepatauja ami am ius. Amen.
PRADIA

Kaltas esu, Viepatie, kad taip daugel ir danai esu tau nusidjs. Ipastu savo kaltes prie skaisiausij Mergel Mari j ir prie visus ventuosius ir visus tikin iuosius, nes nusidjau mintimi, kalba ir darbu. Todl aukiuosi veniausios Mari jos ir vis ventj, kad mane utart pas tave, mano Dieve ir Viepatie!
Atlaidusis Tve, bk gailestingas savo vai kui. Iganymo Krjau, Kristau, atleisk mano kaltes ! ventoji Meils Dvasia, pasigailk mans nusidjlio !

Visagalis aminasis Dieve, begaliniai ge


ras ir nuostabiai atlaidus! Pasigailk ma ns ir atleisk, ko mano sin bijosi, ir i klausyk, ko mano lpos nedrsta prayti. Per Krist, ms Viepat. Amen.
237

Matai, o Dieve, kad a neturiu toki jausm, koki turjo tavo ventieji. Ne geidiu tavs taip kartai, kaip patriar chai. Nepastu tavs ir nelovinu, kaip pranaai. Nemyliu ir neprisiriu prie ta vs, kaip tavo apatalai. Kalbk mane, Dieve, j lpomis. Paadink mano prot, kad painiau tavo ventsias paslaptis ir priimiau jas visa irdimi. Kalbk tu pats, Viepatie, savo viengimio Snaus, ami nojo odio, vardu, kad tikiau ir gyven iau, kaip tu nori. Per Krist, ms Vie pat. Amen.
AUKOJIMAS

Nueminta dvasia ir sugraudinta irdi mi praau tave, Gerasis Tve, priimk i duonos ir vyno auk. Ji netrukus taps ta vo Snaus Jzaus Kristaus Kno ir Krau jo auka.
Priimk j, kaip permaldavim, u mano nuodmes ir eidimus, apsileidimus ir ne tesjimus ypa mano pareigose. Priimk, praau, ne tik u mane, bet ir u mano brolius ir draugus, tvus ir tvyn. Priimk u tuos, kurie kovoja ir kenia, ir u tuos, kurie jau yra palik gyvj eiles. Duok, Viepatie, kad i auka bt mano ir jj iganymui. Amen.
238

paventintojau, visagalis amina sis Dieve, ir palaimink i tavo vardui paruot auk. Pakeisk j j Kristaus k no ir kraujo auk, kad ji tapt ms iga nymo laidas ir visokios palaimos altinis. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.
PERKAITA

Ateik,

Visagalis Dieve, leisk, kad mano irdis, pakilusi nuo ems, bt uimta ne kuo kitu, kaip tik tavimi. Duok, kad ji garbin t tave su angel chorais, nesiliaujamai giedaniais: ventas, ventas, ventas Viepats galybi Dievas! Pilnas yra dan gus ir em jo garbs! Dar
kart drstu, nevertas, maldauti: priimk, dangaus Tve, i savo Snaus au k u vis tikinij bendruomen, u jos vadov, ms ventj Tv, ir visus sie l ganytojus, u visas tautas tave ipa stanias, nuo tavs nuklydusias, tavs dar nepastanias ir u visus j vadus. Priimk j u mano artimuosius, gimines, geradarius, biiulius, prieus ir visus tuos, kurie dalyvauja ioje aukoje.

Viepatie Kristau, tai keiiasi duona tavo Kn ir vynas tavo Krauj. Keiia si kaip tada, kai tavo rankos pam duon
239

ir vyno taur, o tavo lpos tar: Tai yra mano Knas, tai yra mano Kraujas! Kiek kart tai darysite, man atsiminti darykite! Tikiu iuo stebuklu. Tikiu ir garbinu tave, atjus gyvj Diev ir mog! Gar binu ir meldiu: pakeits duon Kn ir vyn Krauj, pakeisk ir mano ird kiet ir alt ird, piln meils tau ir artimui. Pakeisk mano prot abejing ir nerang prot, jautr tavo tiesai. Padaryk, Dieve, stebukl mano sieloj!

Dieve, argi mes galime umirti tai, k mena mums i ikilminga auka, tavo Snaus kani, prisiklim ir dangun en gim ? Priimk i tyr, vent ir be dms auk, kuri yra vertesn u visas pavstas moni aukas. Pripildyk ms irdis ios aukos palaima ir suteik jos vaisi toms sie loms, kurios tikjimo enkle atsiskyr nuo ms ir ilsisi ramybs miege. Per Krist, su Kristumi ir Kristuje te bna tau, Visagalis Tve, ventosios Dva sios vienybje visokia lov ir garb am i amiais. Amen.
KOMUNIJA

Apvalyk

mane, Dieve, nuo vis mano kali buvusi, esam ir bsim, kad tyra irdimi galiau artintis prie tavo puotos stalo ir vienytis su tavimi.
240

Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, sunaikink ir mansias! Dievo Avinli, pasigailk mans! Viepatie Jzau Kristau, kuris tarei savo apatalams: Ramyb palieku jums, duodu jums savo ramyb, suteik man dvasios rimties. Ateik mano ird, ir te apdengia mane dangaus giedrumas. Ateik, ir nerami mano dvasia bus pagydyta !

Viepatie Jzau Kristau, tavo Knas, kur, kad ir nevertas bdamas, primiau, tenesie man pasmerkti ir teisti, bet teb nie mano dvasiai ir knui tobulinti. Ilais vink mane i vis mano blogybi ir pada ryk mane klusn visiems tavo statymams. Padaugink mano tikjim, sustiprink ma no vilt, padaryk tyr mano meil. Tegu mano irdis plaka tik tau, kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.
PABAIGA

Priimk, veniausioji Trejybe, i au k, kuri aukojome tavo garbei. Bk gai lestinga man ir visiems, nuolankia irdimi dalyvavusiems Jzaus Kristaus kno ir kraujo paslaptyse. Palaimink mus, visagalis Dieve Tve, ir Snau, ir ventoji Dvasia. Ir ilydk mus i ia, paenklintus tikrja viesa, ku ri padaro mus Dievo vaikais. Amen.9
241

MII GIESMS

IAUDINIS giedojimas yra sena forma bend ruomenikai dalyvauti mii aukoje. pa prot leidia anksiau ileistos v. Sosto in strukcijos, lieianios tikinij dalyvavim miiose. Mii giesms turi atitikti atskiras mii dalis ir ireikti j turin. Taip giedodami, tikintieji seka ven tj aukos vyksm ir savo atodsius jungia su kunigo maldomis. Naujoji liturgin instrukcija, ileista antrosios Va tikano Santarybos laiku, netgi ragina giedoti tikin iuosius, ypa dialogini mii metu, pritaikytas gies mes mii pradiai, aukojimui, komunijai ir pabaigai. Lietuviai i seno giedojo liaudines giesmes sekma dieniais ir ventadieniais per antrines miias, vadina mas Votiva. Nors lietuvis savo prigimtimi yra daugiau maldinis individualistas, taiau giedodamas labiausiai pergyvena bendruomenin maldos bei aukos moment. ia pateikiama eetas giesmi grupi. Trys i j sudarytos i senesni giesmi, o kitos trys sukurtos jau tremties bei naujos emigracijos metu. Kai kurios senesns mii giesms labiau prastos ir daugelio ino mos. Taiau gera vartoti ir naujesnes, nes j turinys labiau pritaikytas mii dalims ir j iraikai. Giedotin malda, lyg dangaus chorai, labiau diu gina Diev, labiau suburia Dievo vaikus bendrijon.

PIRMOJI GRUP
PRADIA

PULKIM
242

ant keli, visi krikionys, * Didiai itrok Jzaus malons! * Su aaromis Die vui dkokim, * T mii auk jam paaukokim.

Suklaup meldiam, Jzau saldiausias, * Maldas priimki ms kariausias, * Mus i mokyki Diev painti, * Pildyt jo vali ir j garbinti. Vykdyki emj meil, ramyb, * Mirusiems teiki dangaus linksmyb, * Gyviems sveikatos, met geriausi * Duok per t auk mii ven iausi. Puolam po koj, Jzau meilingas, * Kaltes atleiski, bk gailestingas, * Vilt padjom au koje tavo, * Visus mus glauski prie irdies savo. Tavo malons duok mums patirti, * Neleis ki niekam nuodmj mirti, * Duok tave, Jzau, kartai mylti, * Paskui per amius danguj regti.92 AUKOJIMAS

Tau

aukojam, atnaaujam, * Atpirkjau i dangaus, * Aukso meil, kvapni vilt * Ir ti kjim mogaus, * I irdies tau atiduodam, * K mes turime brangaus. Aminasis Dievo odi, * Kurs gimei mums panaus, * Nn pakeiski duon, vyn * Ir ma us vandens laus * gyvybs maist gryn * Ir maitink mus nevertus.68 PO PAKYLJIMO RIE taip did Sakrament * Jzaus Kno, Kraujo vento * Pulkim ir kartai tikkim, * Garbinkime ir mylkim.
243

Jis paliko Testament, * T veniausi Sakrament: * ia jis peni mus ir laukia, * save meilingai traukia. Garb Dievui Sutvrjui * Ir jo Snui At pirkjui, * ventai Dvasiai ir tikrajam * Die vui, Trejybj vienajam. KOMUNIJA

Jzau,

pas mane ateiki, * Savo meils mums suteiki. * O, ateik mano ird, * Tavs lau kiu pasiilgs.

Man atleiski, kad menkystj * Tavs auk tis taip idrstu. * Dieve didis, gailestingas, * Duok ko irdiai mano stinga. Tuios emikos vilions, * Kanioje ne guodia mons: * Tavo meil begalin * Vie na guodia man krtin. Be tavs danai nerimstu, * Neviltin kas dien grimstu. * Tu, didi irdi paguoda, * Man gyvent jg vl duodi. O ateik, ateiki Kristau! * I kani padk ibristi. * Leisk silpnyb apgalti * Ir tave danguj regti. Dieve, a esmi nevertas, * eidiau tave tiek kart! * Tark, itarki vien od, * Savo meils man parodyk! PABAIGA

Kristau, pasaulio valdove * Ir ems ir augto dangaus, * Tau amiais ir garb ir lo v * Varpai irdyse ms gaus.
244

Kaip pavasario ydinioj ventj * ydi Kristaus viesi vliava. * Su tavim eina tautos gyventi, * Su tavim eis visa Lietuva! O Kristau, o laims altini, * Gyvenk ms eimoj, j pavsk; * Kaip brolius diaugs mo tvyn * ventoj Eucharistijoj vesk! Kaip pavasario ydinioj...8

ANTROJI GRUP
PRADIA au, Tve danguje, garb! * Tau, Kristau Viepatie, lov! * Ir tau, Guodjau visatos, * Giesm teskamba pagarbos! Trejybs Dieve danguje, * Ramybe laimink em; * Nuviesk dangaus malone j, * Joj be tavs sutem. Tau ms giesm, ms padka, * Mus lai mink mylinia ranka. * Imk, Dieve, pagarb nnai, * Kurs viepatauji aminai.27 AUKOJIMAS

Priimki

maloningai, * O Viepatie, aukas, * Aukojamas maldingai * U ms kaltes visas: Tekyla miros dmais * i atnaa tavin, * Globok dangaus meilumais, * Pavelk mus emyn. Tau, Viepatie, aukojam * Per dovanas i tas, * K turim, k vartojam, * Kaip padk imk jas:
245

Imk ms darbus, tris, * Ir prot ir jaus lius; * Imk, ventas Dieve, ms, * Gyvenim r mus.27 PO PAKYLJIMO
(Muz. J. Gruodio)

ms, kurs esi danguje! * Tesie ven as tavo vardas. * Teateinie tavo karalyst. * Tesie tavo valia, kaip danguje, * taip ir ant ems. Kasdiens ms duonos, * duok mums iandien. * Ir atleisk mums ms kaltes, * Kaip ir mes atleidiame savo kaltininkams. * Ir nevesk mus pagund, * Bet gelbk mus nuo pikto. Amen. KOMUNIJA

Tve

Prabilkit

stygos mano dvasios * Aidais i augtojo dangaus, * Jau viei sieloj Mylima sis * Ir teikia diaugsmo stabaus. Gausus maloni lietus krinta, * irdis saldybi kupina, * Nauja padang protui vinta, Grieta jau valioj atmaina. Groja, puoias mano siela * Nuo Jzaus veido spinduli, * Laimingas a... taip gera, miela! * Ireikti odiais negaliu... PABAIGA Didis galingas Viepatie Dieve, * Te ms irdys tau tiktai plaka. * Ms Krjau, ms Valdove, * Tau uu visk mes ai sakom.
:46

U tavo meil, did gerum * Tau teatly gins Snus mieliausias. * Mes, vargai, mel diam gailestingum * Savo parodyk mums kuo didiausi.

TREIOJI GRUP*
PRADIA tavo altori nuemintai klpom * ir auk aukojame tavo Snaus, * Ir meldiam tave irdimi mes ir lpom: * Suteik mums pa laimos i augto dangaus. Nes toji auka tau labiausiai patinka, * Tau j paaukojo mieliausias Snus: * Dl nuopel n jo tu ranka gailestinga * Palaimink ms darb, laukus ir namus.87 GARB
eskamba Viepaiui augiausiam * Bal sai neilstanios garbs! * Mes garbinti j nepaliausim, * Kol ms gyvastis tess.

Prie

Nes jo sutverta ms em, * Erdvs beri b ir dangus ; * Ir jo ranka, gera kaip tvo, * Maitina, rdo, saugo mus. TIKIU
ikiu a Diev, Tv augiausi, * Kursai sutvr dang ir em, * Kurs visa ino ir vi sa gali, * I kurio visa gyvyb semia. Tikiu jo Sn, ms Atpirkj * Ir vent Dvasi, ms Guodj. * Tvirtai tikdams a

* Muzika St. imkaus.


247

ipastu, * K jis mokina savo Banyioj. * Tikiu, tikiu! VENTAS ventas, ventas, * Viepats galy bi Dievas! * Pilnas yra dangus ir em * jo garbs ! Pagarbintas ms Dievas, * Palovintas ms Tvas! * Pagarbintas, palovintas, * Kurs ateina Viepaties vardu ! * Osanna augtybse ! DIEVO AVINLI
ievo Avinli, kuris naikini * pasaulio nuo dmes, * pasigailk ms!

ventas,

Dievo Avinli, kuris naikini nuodmes, * pasigailk ms!

pasaulio

Dievo Avinli, kuris naikini * pasaulio nuodmes, * atsisk mums ramyb, * suteik mums taik! PABAIGA
tai ubaigiam auk gausi * Laimink, Dieve, mus visus, * Ir Tvyn ms brangiau si * Ir senuosius tvelius.

Te vienyb, meil ydi * Ms broli ir dyse, * Te atgal sugrta klyd, * Ir atgyja j dvasia. Dar syk klaupiame ant keli, * Tu sa va ranka pavsk, * Ir maldos tav vaikeli * Neatstumk! nuo savs.7
248

KETVIRTOJI GRUP*
PRADIA asigailK mans, o Viepatie, * Pasigai lk, o geras Kristau ! * tai, pas tave nevertas grtu, * Savo kaltes tau ipastu * Pasi gailk mans! Garb augtybse tau, Viepatie, * Ramy b ems gerai valiai! * Meldiu tave, o Visa gali, * Atlaidi rodyk savo gali * Pasi gailk mans! Tikiu tave, Krjau Viepatie, * Ir tavo Sn Jz Krist! * Ir vent Dvasi ipas tu, * Tave, Trejybe, melsti drstu * Pasigai lk mans!9 AUKOJIMAS
riimk, o Tve Visagali, * i Ostij nekal t, * Aukojam ird, prot, vali, * Apverk savo kalt.

Aukojam Taur tyro vyno, * Vandens ma yt la. * Nemari vilt atgaivin, * Dievy bs enklo praom. Paventink auk i maloni, * Priimk lyg kvapn dm. * Pakeiski vaisi ems klonio * tikr Kristaus kn. Tegu stebuklas tavo galios * Paruot au k lydi, * O ventas, ventas Visagali, * O, ami Dieve didis!9
* Muzika J. Gaubo arba K. Senkaus.
249

PAKYLJIMAS
agarbintas, kurs ateini, * Golgotos auk gaivini, * O Jzau, Dieve maloningas! * Tau gieda chorai amini * Ir mes, ant keli pulda mi, * Maldaujam - bki gailestingas !

Pagarbinta tava valia, * Palenk visus sava galia, * Teydi tavo karalyst! * Ir ms sieloj nemarioj, * Kaip kylanioj dangaus a roj * Tave, o Jzau, leisk ivysti.9 KOMUNIJA
irdis viltim praydo, * Tavs ilgtis drsta: * Ateik mano vid. * Ateik, o mano Kristau !

Nuvinta man lyg saul * mogyb ir die vyb, * Atgimstu vl i naujo * ventoj ir di vienybj. Tik tau, kurs pasigaili, * Tik tau, o mano Kristau, * Garb, dka ir meil * irdy manoj praysta.9 PABAIGA
naus pagarbintas, * moni palovintas, * O Tve Aminas, * Laiminki mus!

ird atnaujins, * Dvasi nuskaidrins, * O Kristau Viepatie, * Stiprinki mus! ems dargan, * darb vargan, * Dva sia veniausioji, * Lydki mus !9
arba pagal M. Budrino muzik

NAUS pagarbintas, moni palovintas, * O Tve aminas, laiminki mus! * Malone die vika kely kasdienikam * Lydki mus!
250

ird atnaujins, dvasi nuskaidrins, * O Kristau Viepatie, stiprinki mus! * Malone dievika... viesos parusi, vilt atvrusi, * Dvasia veniausioji, laiminki mus! * Malone dievi ka...9

PENKTOJI GRUPE*
ATLEISK MAN!

Tve

Sutvrjau, * Tau a nusidjau, * Permenkai tikjau : * Kyrie eleison * Viepatie, atleisk man ! Kristau Atpirkjau, * Tau a nusidjau, * Vilt kitur djau: * Christe eleison Kris tau atleisk man ! Dvasia kvpja, * Tau a nusidjau, * Meils neturjau: * Kyrie eleison * Vie patie, atleisk man! GARB

Garb

augtybse, * Dieve galybi! vs pasilgusiems * Duoki ramyb.

Ta *

Vienas vieninteli, * ventas, galingas! Tavin begrtanius * Glauski irdingai.

Vienas augiausiasis, * Dieve Valdove! * Priimk tyriausij * Nn ms lov. O gailestingasis * Vienas Trejybj, * Ta vs pasilgusiems * Duoki ramyb.
* Muzika Br. Markaiio, S.J.
251

TIKIU ave, o Dieve Tve, * Praaminas Krjau, * Tikiu, tavin artju, * Tikiu ir reikiu lov. Tave, o Jzau Kristau, * Pasaulio Atpir kjau, * Tikiu, nors nusidjau, * Tikiu ir i pastu. Tave, Dvasia ventoji, * Gaivintoja - Ra mybe, * Ir vienj Trejyb * Tikiu, tikiu kartoju. Tikiu Banyi vent, * Visuotin ir vie n. * Tikiu ateisiant dien * Gerj laimei lemt. VENTAS

ventas,

ventas, ventas, * Viepatie galy bi! * Dangus, em lenkias * Tavajai didybei.

ventas, ventas, ventas, * Osanna aug tybj. * Kyla giesms, maldos * tave, Tre jybe! PAGARBINTAS

Bki

pagarbintas, * Bki palovintas, * Viepai Viepatie, * Kristau Valdove! irdys nuemintos, * Tikinios, reginios * Lenkias tau Ostijoj * iame altoriuj. DIEVO AVINLI
ievo Avinli, * Nuodm idilds, * Lenki tiesai ms irdis, * Pasigailk ms! Dievo Avinli, * Nuodm idilds, * Len ki griui ms irdis, * Pasigailk ms!

252

Dievo Avinli, * Nuodm idilds, * Lenk malonei ms irdis, * Duoki mums ramy b!9 BAIGME AUK IEVE geriausias, * Tve dangaus, * Bai gme auk * Tavo Snaus. (2 x). Grtam, atgim, * Vl namus, * Lai minki, Dieve, * Laiminki mus. (2 x). Dvasi parengs, * Duoki drsos * Ne ti pasaulin * Tavo viesos. (2 x).

ETOJI GRUP*
PRADIA UPLAUK, o Dieve, mano juod kalt * Kaip suod nuo baltos drobuls, * Kad biau ver tas (2x), * Tave maldaut ventoj aukoj. Kad broli meil, gstani lyg ar, * Atkuriau vl irdy manoj, * O Dieve geras (2x) * Meldiu tave ventoj aukoj. GARB
angaus augtybje, * Ami beribje * Tau, ms Viepatie, * Didi garb! * Garb nemirtama, * Garb nelygstama * irdies gel mj.

Priimk maldavimus, * Diugius dkojimus, Kuriuos tau reikiame * Meilj gilioj. * ven tas Trejybje, * Telk mus vienybje * Mii aukoj.
* Muzika Br. Markaiio, S.J.
253

TIKIU
angaus Valdove, ems Karaliau, * Visko Krjau, tavim tikiu!

I augto sosto, i Tvo rank * Viengim Sn aukai siunti. Ir vent Dvasi, ramybs don, * Srov maloni gausiai teiki. Vienoj Banyioj ventoj Nemari vilt amiams veri. Dangaus Valdove, ems Visko Krjau, tavim tikiu ! AUKOJIMAS bendrijoj * *

Karaliau,

Ikl

savo ird * Kaip auk smilkal, * tai duon ms lauk * Ir vyn vynuogyn * Aukojam, Dieve, tau ! Pavski ms don, * Suvilgyk kaip ra sa, * Ir dievika ranka * Tegu palies altori * Gyvybs paslaptim. Priimki auk tyr * Kaip kdikio akis, * Tegu Snaus irdis * Lyg saul aminybs * Sutelks tavin visus. KONSEKRACIJA

Akis

pakl aukos altoriun, * Dieve, mes regim: esi tu ia! * Esi nn knas, esi nn kraujas, * Ms gyvyb, ms viesa! Tyliai atjs i augto sosto, * Galybi Dieve, esi arti: * Esi lyg brolis tolimo kra to, * ms tarp meil nei.
254

KOMUNIJA a vertas, Viepatie, * Nebsiu nie kad vertas, * Kad tu ateitum (2x) * mano ird * mano ilgesio namus. * Bet tarki od, * Tik vien od, * Ir mano sielai bus ramu. Nesu a vertas, Viepatie, * Nebsiu nie kad vertas. * Bet tu ateiki (2x) * mano ir d * mano ilgesio namus. * Gyvybs odi, * Tark vien od, * Ir mano sielai bus ra mu. PABAIGA motina aukos, * Guodja kenian ios tautos! * Pavelk brin savo vaik, * Maldaujani globos. I rank tavo nekalt, * I tavo aar gai li * Tegu iplauks versm gaivi * Stiprybs nemarios.9
*

Nesu

Marija,

Tavo apgynimo, Dieve, aukiam Dieve, meldiam tavo palaimos, I dangaus maloni augto skliauto Saugok mus, globok ir veski mus. Tavo valioj, Dieve, ms viltys, Tavo rankoj ms tv namai, Tavo sauln mes kaip maos smiltys ia eme keliaujam neramiai.8
255

MIPARAI

IPARAI yra liturgin vakaro malda, pavel dta i sen krikionybs laik. J kilm yra krikionybs lopys Jeruzal. Jau 4-me imtmetyje rinktasi Kristaus karsto banyi, apviest daugelio vies, giedota psalmai, melstasi ir klausyta pamokani ventojo Rato skaitym. ios pamaldos, vadinamos Lucernarium, buvo mipar ir komplet junginys. Nuo 5-to imtmeio miparai gie dota atskirai, apie 4-6 valand po piet. Nuo to laiko ligi dabar j forma iliko beveik ta pati: penki psalmai su antifonomis, trumpas pamokymas (skaitymas), him nas, Marijos giesm Magnificat, malda ir viena Mari jos antifon. Miparai yra vieoji Banyios malda, vartojama visuose katalik kratuose tuoj po ikilmingj mii arba vakare, kaip sekmadienio pamald atbaiga. Tai ikilminga malda, giedama chor, palydima vargonais, vartojant daug vies. Paprastai mipar kalba yra tradicin Banyios kalba lotynikoji. Bet iandien pamau sigali gimtoji kalba. Dlto ir psalmai gieda mi nebe vieno choro, o vis banyioj esani tikinij arba choro ir tikinij pakaitomis.

in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri, et Fi lio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in princi pio, et nunc et semper,

Deus

ateik man padti, Viepatie, sku bk man pagelbti. Garb Dievui Tvui, ir Snui, ir ventajai Dvasiai. Kaip buvo pradio je, dabar ir visados,

Dieve,

256

et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

ir per ami amius. Amen. Aleliuja.

Nuo Septuagesimos sen. Ugavni iki Velyk vie toj Aleliuja sakoma:

Laus tibi, Domine, rex aeternae gloriae. Antiphona. Dominus. Dixit

Garb tau, Viepa tie, aminosios garbs karaliau. Antif. Viepats ta r.

109 PSALMAS
ixit Dominus Do mino meo: Sede a dextris meis, * donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

Viepats tar mano Viepaiui : Sskis mano deinje, * kolei a nepadarysiu i tavo neprieteli tavo ko joms papds. Tavo galing skep tr Viepats ities i Siono: * Viepatauk savo neprieteli tar pe! Tavo yra viepata vimas tavo gimimo dien ventame blizg jime: * prie aur, kaip ras, a pagim diau tave. Viepats prisiek, ir jis nesigails: * Tu
257

Sceptrum potentiae tuae protendet Domi nus ex Sion: * Domi nare in medio inimicorum tuorum! Tecum principatus die ortus tui in splen dore sanctitatis : * ante luciferum, tamquam rorem genui te. Juravit Dominus et non paenitebit eum : * Tu es sacerdos in ae-

ternum secundum ordinem Melchisedech. Dominus a dextris tuis: *conteret die irae suae reges. Judicabit nationes, acervabit cadavera; * conteret capita late per terram. De torrente in via bibet, * propterea extollet caput. Gloria Patri, et Fi lio * et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. Ant. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis. Ant. Magna Domini. opera

kunigas per amius Melkizedeko bdu. Viepats tavo dei nje: * savo rstybs dien jis sunaikins ka ralius. Teis tautas, padarys krvas lavon; * su dauys galvas plaiai kelyje. Jis gers i upelio ke lyje, * todl pakels augtyn galv. Garb Dievui Tvui, ir Snui, * ir venta jai Dvasiai. Kaip buvo pradio je, dabar ir visados, * ir per amius. Amen. Ant. Viepats tar mano Viepaiui: Sskis mano dein je. Ant. Dideli Viepa ties darbai.

110 PSALMAS

CELEBRABO D O m in u m toto corde, * in coetu iustorum et congregatione.


258

lovinsiu Viepat visa irdimi * teisij kuopoje ir susirinki me.

Magna opera Domi ni, * scrutanda omni bus qui diligunt ea: Maiestas et magnificentia opus eius: * et iustitia eius manet in aeternum. Memoranda fecit mirabilia sua; * misericors et Clemens est Dominus. Escam dedit timentibus se ; * memor erit in aeternum foederis sui. Potentiam operum suorum manifestavit populo suo, *ut daret eis possessionem gen tium. Opera manuum eius sunt fidelia et iusta ; * firma sunt omnia praecepta eius. Stabilita in saecula, in aeternum, * facta cum firmitate et aequitate. Redemptionem misit populo suo, statuit in aeternum foedus suum; * sanctum et

Dideli Viepaties darbai, * tyrintini vi s, kurie juos mgsta. Jo veikalai yra dide nyb ir kilnumas; * ir jo teisyb pasilieka per amius. Jis padar atsimin tinus savo stebuklus; * gailestingas ir malo ningas yra Viepats. Jis dav maisto tiems, kurie jo bijo ; * atsimins per amius savo sandor. Jis apreik tautai savo veiklos galyb, * kad atiduot jai, k pagonys uvald. Jo rank darbai yra patikimi ir teisingi; * tvirti yra visi jo sa kymai. Pastoviai nustatyti ami amiams, * pa remti tvirtumu ir ly gybe. Jis siunt savo tau tai ivadavim, pada r savo sandor am iams; * ventas ir
259

venerabile est nomen eius. Initium sapientiae timor Domini : prudenter agunt omnes, qui colunt eum ; * laus eius manet in aeternum. Gloria Patri... Ant. Magna opera Domini ; exquisita in omnes voluntates euis Ant. Qui timet Do minum.

gerbtinas yra jo var das. Baim Viepaties yra pradia iminties ; imintingai daro visi, kurie garbina j; * jo lov lieka per amius. Garb Dievui... Ant. Dideli Viepa ties darbai; visa jo valios parinkta. Ant. Kurs bijo Vie paties.

111 PSALMAS

Beatus

vir qui ti met Dominum, * qui mandatis eius delectatur multum. Potens in terra erit semen eius; * generationi rectorum benedicetur. Opes et divitiae erunt in domo eius, * et munificentia eius manebit semper. Oritur in tenebris ut lumen rectis, * cle260

Palaimintas mo gus, kurs bijo Viepa ties, * kurs labai mgsta jo sakymus. Jo ainija bus galin ga emje; * teisij gimin bus laiminama. Lobis ir turtai bus jo namuose, * ir jo dosnumas pasiliks vi sados. Jis teka kaip viesa tamsybse doriesiems,

mens et misericors et iustus. Bene est viro qui miseretur et commodat, * qui disponit res suas cum iustitia. In aeternum non vacillabit; * in memoria aeterna erit iustus. A nuntio tristi non timebit; * firmum est cor eius, sperans in Domino. Constans est cor eius, non timebit, * donec confusos videat adversarios suos. Distribuit, d o n a t pauperibus, munificentia eius manebit semper: * cornu eius extolletur cum gloria. Peccator videbit et indignabitur, dentibus suis frendet et tabescet; * desiderium peccatorum peribit. Gloria Patri... Ant. Qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis. Ant. it nomen Do mini.

* maloningas ir gailes tingas ir teisus. Laimingas mogus, kurs pasigaili ir skoli na, kurs tvarko savo dalykus teisingai. Per amius nesi buos, * aminoje at mintyje bus teisusis. Jis nebijos lidnos inios, * stipri yra jo irdis: jis turi vilties Viepatyje. Patvari yra jo ir dis, ir nesibijos, * kol nepamatys savo prie sugdint. Jis dalina, dovano ja beturiams, jo dos numas pasilieka visa dos; * jo ragas bus su garbe iaugtintas. Nusidjlis matys ir pyks, grie savo dan timis ir nyks; *nusidjli geismas nueis niekais. Garb Dievui... Ant. Kurs bijo Vie paties, labai mgsta jo sakymus. Ant. Tebnie Vie paties vardas.
261

112 PSALMAS lovinkite, Viepa ties tarnai, * lovinki te Viepaties vard. Sit nomen Domini Tebnie Viepaties benedictum * et nunc vardas lovinamas * ir et usque in aeternum. dabar ir per amius. Nuo sauls tekjimo A solis ortu usque ligi jos nusileidimo * ad occasum eius * lovinamas laudetur nomen Domi tebnie Viepaties vardas. ni. Kilnesnis u visas Excelsus super omnes gentes Dominus, * tautas Viepats, * jo super caelos g 1 or i a garb augiau dan gaus. eius. Kas kaip Viepats, Quis sicut Dominus, Deus noster, qui sedet ms Dievas, kurio sostas augtybje * ir in alto * et oculos dekurio akys velgia mittit in caelum et in dang ir em. terram ? Jis pakelia varg Sublevat a pulvere inopem, * e stercore i dulki, * ikelia be turt i mlo. erigit pauperem. Kad pasodint j su Ut collocet eum cum kunigaikiais, * su sa principibus, * cum vo tautos kunigaik principibus populi sui. iais. Habitare facit eam, Apgyvendina na quae sterilis erat in muose t, kuri buvo domo, * matrem filionevaisinga,* kaip rum laetantem. linksm vaik motin. Gloria Patri...
262

LAUDATE,

servi Do mini, * laudate nomen Domini.

Garb Dievui...

Ant. Sit nomen Do mini benedictum i n saecula. Ant. noster. Deus autem

Ant. Tebnie Vie paties vardas garbina mas per amius. Ant. Ms gi Die vas.

113 PSALMAS um exiret Israel de Kai Izraelis jo i Aegypto, * domus Ja Egipto, * Jokbo na cob de populo barbaro. mai i svetimos tau tos. F a c t u s est Juda Tuomet Judas pasi sanctuarium eius, * dar jo ventov, * Iz Israel regnum eius. raelis jo karalyst. Mare vidit et fugit, Jra pamat ir pasi * Jordanis vertit se trauk, * Jordanas pa retrorsum. suko atgal. Montes saltarunt ut Kalnai oko kaip aarietes, * colles ut ag vinai, * kauburiai kaip nelli. avinliai. Quid est tibi, mare, quod fugis? * Jorda nis, quod vertis te re trorsum ? Montes, quod saltatis ut arietes, * colles, ut agnelli? A facie Domini contremisce, terra, * a fa cie Dei Jacob, Kas tau, jra, kad tu bgi? * Jordane, kad tu gries atgal? Kalnai, kad okate kaip avinai? * kaubu riai, kaip avinliai ? Nuo Viepaties vei do sudrebk, eme, * nuo Jokbo Dievo vei do, 263

Qui convertit pet ram in stagnum aqua rum, * rupem in fon tes aquarum. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, * propter misericordiam tuam, propter fidelita tem tuam. Quare dicant gen tes: * Ubinam est Deus eorum ? Deus noster in cae lo est; * omnia, quae voluit, fecit. Idola eorum sunt argentum et aurum, * opus manuum homi num. Os habent, et non loquuntur * oculos habent, et non vident. Aures habent, et non audiunt: * nares habent, et non odoran tur. Manus habent, et non palpant; pedes ha bent, et non ambulant; * sonum non edunt gutture suo.
264

Kurs pavert uol vanden linu, * ak men vanden altiniu. Ne mums, Viepa tie, ne mums, bet savo vardui duok garb, * dl tavo gailestingu mo, dl tavo itikimy bs. Kam turt sakyti pagonys: * Kur gi yra j Dievas? Ms Dievas yra danguje: * jis padar visa, ko norjo. J stabai yra sidab ras ir auksas, * mo ni rank darbas. Turi burn ir nekal ba; * turi akis ir ne mato; Turi ausis ir negir di ; * turi nosis ir ne uosto. Turi rankas ir neiupinja; turi kojas ir nevaikioja; * jie neduoda garso savo gerkle.

Similes eis erunt, qui faciunt ea, * om nis qui confidit in eis. Domus Israel confi dit in Domino: * adiutor eorum et clipeus eorum est. Domus Aaron con fidit in Domino: * adiutor eorum et cli peus eorum est. Qui timent Domi num, confidunt in Do mino : * adiutor eorum et clipeus eorum est. Dominus recordatur nostri * et benedicet nobis; Benedicet domui Is rael, * benedicet do mui Aaron. Benedicet iis qui ti ment Dominum, * tam pusillis quam maiori bus. Dominus multi plicabit vos, * vos et filios vestros. Benedicti vos a Do mino, * qui fecit cae lum et terram.

Panas bus j juos tie, kurie juos dirba, * kiekvienas, kurs jais pasitiki. Izraelio namai pasi tiki Viepaiu: * jis yra j padjjas ir skydas. Aarono namai pasi tiki Viepaiu; * jis yra j padjjas ir skydas. Kurie bijo Viepa ties, pasitiki Viepa iu: * jis yra j pad jjas ir skydas. Viepats atsimena mus * ir palaimins mus: Palaimins Izraelio namus, * palaimins Aarono namus. Jis palaimins tuos, kurie bijo Viepaties, * taip maus kaip ir didelius. Viepats padaugins jus: * jus ir js vai kus. Js palaiminti Vie paties, * kurs padar dang ir em. 265

Caelum est caelum Domini, * terram autem dedit filiis hominum. Non mortui laudant Dominum, * neque ullus qui ad inferos de scendit. Sed nos benedicimus Domino, * et nunc et usque in aeternum. Gloria Patri... Ant. D e u s autem noster in caelo, om nia quaecumque voluit, fecit.

Dangus yra Viepa ties dangus, * em gi jis dav moni vai kams. Ne mirusieji lovina Viepat, * ir nevie nas, kurs nuengia mirusij buvein. Bet mes loviname Viepat, * dabar ir per amius. Garb vui... Dievui T

Ant. Ms gi Vie pats danguje, visa pa dar, ko tik norjo.

PAMOKYMAS ENEDICTUS D e u s, et Pater Domini nost ri Jesu Christi, Pater misericordiarum, e t Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. {2 Cor. 1, 3-lf). Deo gratias !
266

PAGARBINTAS

teesie

ms Viepaties J zaus Kristaus Tvas, gailestingumo Tvas ir visokios paguodos Dievas, kuris mus pa guodia kiekviename ms sielvarte. (2 Kor. I, 3-Jf). Ai Dievui!

HIMNAS

LUCIS

Creator opti me, Lucem dierum profe rens. Primordiis lucis no vae Mundi parans origi nem. Qui mane iunctum vesperi Diem vocari praecipis; Hiabitur tetrum chaos, Audi preces cum fleti bus. v Ne mens gravata cri mine, Vitae sit exui munere, Dum nil perenne cogi tat, Seseque culpis illigat. Caeleste pulset os tium: Vitale tollat prae mium: Vitemus omne noxi um: Purgemus omne pessi mum.

Krjau gerasai, Dienos udegs ibur, Naujos viesos spin djimu Pasauliui pradi pa darei. Kursai liepi diena va dint Nuo auros tarp lig tamsos; Jau artinas biauri tamsa, Klausyk ms aar, mald. Dmi prislgtos ms sielos Nestumki nuo viesos daus, Kai, aminyb umir us, Po kali purv brai diot ims. dangaus tebeldia vartus, Daus te umokest gaun; Tevengia, kas tik ken kia jai, Tealina pikt visok.
267

viesos

Praesta, Pater piissi me, Patrique compar Uni ce, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne saeculum. Amen. V. Dirigatur, Domine, oratio mea. R. Sicut incensum in conspectu tuo.

Suteik tai, Tve gerasai, Su Tvu lygusis S nau, Kartu su ventja Dvasia Viepataujs amiais visais. Amen. K. Tekyla, Viepatie, mano malda. . Kaip smilkalas ta vo akivaizdoje.

V. MARIJOS GIESM
agnificat ani ma mea Dominum;

Mano
Ir

siela garbi

na Viepat, mano * dvasia Dievuje,

Et exsultavit spiri tus meus * in Deo sal vatore meo, Quia respexit humi litatem ancillae suae: * ecce enim ex hoc beatam me dicent om nes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est, * et sanctum nomen eius.
268

diaugiasi

Iganytojuje. Nes jis pavelg savo tarnaits emu m. * tai, nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta. Nes dideli dalyk pa dar man Galingasis, * kurio vardas ven tas.

Et misericordia eius a progenie in proge nies * timentibus eum. Fecit potentiam brachio suo; * disper sit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis, * et divites di misit inanes. Suscepit Israel, ser vum suum, * recorda datus misericordiae suae, Sicut locutus est ad patres nostros, * erga Abraham et semen eius in saecula (Luc. 1, 4655). Gloria Patri. .. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.

Jo gailestingumas i kartos kart * tiems, kurie jo bijo. Jis parodo savo pe ties galyb, * isklaido tuos, kurie puiks sa vo irdies mintyje. Jis numeta nuo sos to galinus * ir iaugtina emuosius. Alkstanius jis pri pildo grybi, * tur tuolius paleidia tu ius. Jis palaik savo tar n Izrael * atsiminda mas savo gailestingu m, Kaip buvo kalbjs ms tvams, * Abra omui ir jo vaik vai kams per amius (Luk. 1, 4655). Garb Dievui... Viepats su jumis. Ir su tavimi.

MALDA Melskims: Suteik mums, Viepatie, nuolatin savo ventojo Vardo baim, taip pat ir meil, nes tu niekuomet nepaliauji vadovavs tiems, kuriuos sutvirtini savo
269

meilje. Kurs gyveni ir viepatauji su Die vu Tvu ventosios Dvasios vienybje Die vas per visus ami amius. Amen.
Benedicamus Domi no. Deo gratias. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Pater noster... Dominus det no bis suam pacem. Et vitam aeternam. Amen. Garbinkime Viepa t. Ai Dievui. Ai Dievui. Tikinij vls Die vo gailestingumu te silsi ramybje. Amen. Tve ms... Teduoda Viepats mums savo ramyb. Ir aminj gyvenim. Amen.

ALMA REDEMPTORIS
Nuo advento pradios iki Marijos vedyb

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli * Porta manes, et stella maris, suc curre cadenti, * Surgere, qui curat popu lo; tu quae genuisti, * Natura mirante, tu um sanctum Genito rem; * Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore * Sumens illud
270

Maloningoji Atpir kjo Motina, kuri vi suomet esi dangaus vartai ir jros vaig d, padk monms, kurie, nors nupuola, bet stengiasi keltis. Tu, kuri, gamtai ste bintis, pagimdei savo ventj Krj, bda ma prie tai ir po to Mergel; priimdama

Ave, peccatorum mise rere. V. Angelus Domini nuntiavit Mariae. R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Gabrielio sveikin, pa sigailk nusidjli. K. Viepaties ange las apreik Marijai. . Ir pradjo i ventosios Dvasios.

Melskims: Suteik, meldiame, Vie patie, savo malon ms sieloms, kad mes, kurie, angelui apreikiant, painome Kris taus, tavo Snaus, siknijim per jo kan i ir kryi, btume nuvesti prisiklimo garb. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen. Nuo Kald iki Marijos vedyb V. Post partum, Virgo, inviolata per mansisti. R. Dei Genitrix, in tercede pro nobis. K. Po gimdymo, Mergele, pasilikai ne palytta. Z. Dievo Gimdytoja, utark mus.

Melskims: Dieve, kurs per vaising veniausios Marijos mergyst suteikei moni giminei aminojo iganymo turtus, duok, meldiame, kad mes patirtume uta rimo tosios, per kuri nusipelnme gauti gyvybs Leidj, ms Viepat Jz Kris t, tavo Sn. Amen. 271

AVE REGINA
Nuo Marijos vedyb iki D. Ketvirtadienio

Av, Regina caelo rum, * Ave, Domina angelorum: * Salve, radix, salve, porta, * Ex qua mundo lux est orta: * Gaude, Virgo gloriosa, * Super om nes speciosa, * Vale, o valde decora, * Et pro nobis Christum exora. V. Dignare me lau dare te, Virgo sacrata. R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Sveika, dangaus ka raliene! Sveika ange l Valdove! Sveika, Jss aknie! Sveika, vartai, i kuri kilo pasauliui viesa! Diaukis, garbingoji graiausioji Mergele. Likis sveika, be ga lo malonioji, ir mal dauk u mus Krist. K. Leisk man tave lovinti, veniausioji Mergele. Z. Duok man tvirty bs prie tavo prieus.

Melskims: Suteik, gailestingasis Die ve, ms silpnybei pagelbos, kad mes, kurie veniausij Dievo Gimdytoj minime, jos utarimo paremti i savo nedorybi atsikel tume. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen. REGINA CAELI
Nuo Did. etad. komplet iki v. Trejybs

Regina caeli, laeta re, alleluia; * Quia quem meruisti porta272

Dangaus Karalie ne, diaukis, aleliuja. * Nes tas, kur tur-

re, alleluia, * Resur rexit, sicut dixit, al leluia: * Ora pro no bis Deum, alleluia. V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alle luia.

jai garbs neioti, aleliuja. * Prisikl, kaip buvo saks, ale liuja. * Melsk u mus Diev, aleliuja. K. Diaukis ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja. . Nes Viepats tik rai prisikl, aleliuja.

Melskims: Dieve, kurs savo Snaus, ms Viepaties Jzaus Kristaus, prisikli mu teikeis pradiuginti pasaul, duok, mel diame, kad per jo Motin, Mergel Marij, gautume aminojo gyvenimo diaugsm. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen. SALVE REGINA
Nuo v. Trejybs iki Advento

Salve, Regina, Ma ter misericordiae; vi ta, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae. Ad te suspira mus, gementes et flen tes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advo cata nostra, illos tu os misericordes oculos

Sveika, Karaliene, gailestingumo Motina, ms gyvybe, saldybe ir viltie, sveika. Tavs aukiams itremtieji Jievos vaikai. Tavs dsaujame, vaitodami ir verkdami iame a ar klonyje. Taigi tad ms utarytoja, savo gailestingsias akis
273

ad nos converte. Et J e s u m, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. R. Ut digni efficia mur promissionibus Christi.

mus atkreipki. Ir Jz, pagarbint sa vo sios vaisi, mums po io itrmimo paro dyk. O meilingoji, o maloningoji, o sal diausioji Mergele Ma rija. K. Melskis u mus, ventoji Dievo Gimdy toja. 2. Kad taptume ver ti Kristaus paad.

Melskims: Visagalis aminasis Dieve, kurs, veikiant ventajai Dvasiai, garbingo sios Mergels Motinos Marijos kn ir sie l priruoei, kad nusipelnyt pasidaryti verta tavo Snaus buvein, duok, kad, ku rie diaugiams jos minjimu, jos maloniu utarimu btume igelbti nuo dabartinio pikto ir nuo aminosios mirties. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.
*

Danguj usnsta visos vaigds, Tik tu dar, Viepatie, budi. Tik tavo sopulingos aizdos Liepsnoja rankose ir kojose Per kiaur nakt. Liepsnoja perdurtoj irdy Lig pat auros, Kaip gyvos ugnys.11
274

SAKRAMENTAI

RISTUS atjo, kad mes turtume gyvenimo ir gausiau turtume (Jon. 10, 10). Gyveni mas, kur j jis turi, yra pilnas malons. I tos pilnybs jis teikia ir mums tiesiai, be tar pinink, ir tarpikai per savo sakramentus. Sakramentai yra regimi enklai, perteiki mum ne regim Dievo dovan malon. Ms btis yra regi ma mediagin ir neregima dvasin, dl to Kris tus panoro naudoti mediag vanden, aliej, duo n, vyn, od, rank lietim, kad ms dvasiai per duot savo dvasins gyvybs. Tokia buvo jo valia, kad mes atgimtume i vandens ir v. Dvasios; kad mums bt atleistos nuodms, kam jo odiu jos bus atleis tos; kad valgytume jo Kn duonos pavidalu ir gertu me jo Krauj vyno pavidalu; kad rank udjimu bt perduodamos v. Dvasios dovanos... Dievikasis gyvenimas perteikiamas septyniais al tiniais. K r i k t u jis diegiamas, s u t v i r t i n i m u stiprinamas, a t g a i l a (ipaintimi) grina mas (kai nuodm j sunaikina), v. k o m u n i j amaitinamas, l i g o n i s a k r a m e n t u apsaugo mas ir pagilinamas. I atskiro mogaus jis prapleia mas bendruomen. M o t e r y s t pavenia eim ir teikia maloni fizinei gyvybei parengti bei ugdyti. K u n i g y s t duoda dvasins tvysts gali: atgim dyti monse dvasin gyvyb. Sakramentin malon gauna kiekvienas, kuris pa rengs savo dvasi, atlieka reikiamus sakrament ai tus. Taiau pilnesn ir gausesn malon gauna tas, ku ris gyviau, jautriau ir veiksmingiau jai pasirengia ir j atsiliepia savo gyvenimu.
275

KRIKTAS
IRMASIS sakramentas atveria duris iganymui ir parengia keli kitiem sakramentam. Kriktas mus atgimdo i vandens ir ventosios Dvasios ir mus snija Dievuje. Mes tampame Kristaus broliais, nes sijungiame jo mistin kn. Pasidarome lyg vyn medio akels, gyvybikai suritos su kamienu. Kriktas sukuria nauj bsen ne tik atkiram mo guje. Jis kuria nauj bendruomen monse. Mes esa me pakriktyti vienoje Dvasioje, kad btume vienas knas (1 Kor. 12, 13). Tokiu mistiniu knu tampa ir pakriktytoji tauta. Visi esame vienas knas ne tik Kristuje, bet ir tvynje (kan. Mikalojus Dauka, 1599).

TV MALDA
Prie vaiko krikt

Dieve, ms vis Tve, priimk i ms kdikio auk, kuri nnai darome, kaip esi prims savo emn atjusio Snaus auk. Tegu jis priklauso tik tau savo valia ir savo tikjimu, kai ateis metus.
Dieve, ms Atpirkjau, nuplauk krik to vandeniu t pirmin dm, kuri mo gaus nepaklusnumas utrauk v i s i e m s moni vaikams. Idildyk jame blogio dai gus, kuriuos ms nuodminga prigimtis jam perdav.
276

Dieve, irdi Paventintojau, ateik i ma ms kdikio irdel per nuo stab sakrament, tegu sotinasi ji tavo viesos diaugsmu ir tavo dovan saldu mu.M
Po vaiko krikto

Paventink, Viepatie, trap ms meils vaisi, kad jis augt malonje ir b t vertas tavo vaik garbs. Jis nn pri klauso ne tik mums, bet ir sau. Kokia pa garba turim priimti i nauj dovan, ku ri tavo sakramentai pergimd ir nauju charakteriu paenklino! Tavo kunigo rankos spaud jo peiuo se ir krtinje kryiaus enkl, kur mums teks rykinti. Maoji galvel buvo patepta ventais aliejais, kaip kitados tau pavs t valdov. Viso io sakramento enklai kalbjo apie t i k j i m , kurio is ms vaikutis ateina ipainti. Dieve, kok tik jim turim paadinti mes, jo tvai, ir ko k tyr jausm turim neiotis savo dvasio je, kad t balt krikto drabuli nesu teptume ir tos deganios vaks neups tume! Globok naujai iebt savo ibur ms eimoje ir stiprink ms jgas ir didink ms budrum, kad per savo kdik mo ktume ipildyti tavo vali.54
277

KRIKTO TV MALDA Prie vaiko krikt

Ms rankose, Dieve, tu leidi vykti nuostabiai perkaltai. Ms rankose is k dikis gims malonei ir tavo karalystei. Per ms lpas jis kalbs tau didius odius: ipains tikjim ir atsiads pikto. Duok, kad ie odiai bt ir ms valios dalis, nes argi tu nortum girdti tui ms kalb ito nekalto liudininko akivaizdoje! Mes norim sekti tuos enklus, kuriais tu vykdai sakramentin stebukl ir norim kartoti odius, kuriuos kitados u mus ta r ms krikto tvai. Norim pakartoti ms pai krikto paadus, kad tai, k tu davei tada be ms asmenins valios, bt atlikta ms smoningos valios aktu.9
Po vaiko krikto

tau, Viepatie, u malon, ku rios perteikimo liudininkai ir dalyviai bu vome. Teauga ji ioje maoje btybje ir tenea brandius vaisius. Grinam kdik tv rankas ir pa liekam j tolimesnei globai. Laimink j, kuris mums nuo iol nebra svetimas, nes tavo sakramentas sujung mus su juo. Lai mink tvus, kad j dvasiai nepristigt j gos iauginti nauj daig, vert tavo vardo.9
278

Dkojame

KRIKTO APEIGOS
abartines apeigos yra iaugusios i katekume n krikto senais laikais. Jos buvo atliekamos ne vienu laiku. Pirmosios trys apeig dalys buvo atskirai at liekamos 3 ir 4 gavnios savait bei did. etadien i ryto, o ketvirtoji esmin dalis Velyk nakt. Pir mose trijose dalyse yra grai maldavim ir simboli ni veiksm, kurie veda esmin krikto akt. Be kitko, seniau vartota ir egzorcizmai, kurie iandien, kriktijant maus vaikus, turi simbolin prasm.

Pirmoji dalis
Kunigas (K) pasitinka banyios prieangy krikto tvus (Kt) ir pasiteirauja kdikio vardo. Po to: 1. klausinja kriktijamj, u kur atsako krikto tvai, 2. kvpia jam v. Dvasi, 3. enklina kryiumi kakt ir krtin, 4. udeda rankas ant galvuts ir meldiasi, 5. teikia druskos, kuri simbolizuoja imint.

1. K. N, ko nori i Dievo Banyios ? Kt. Ti kjimo ! K. K tau tikjimas duoda? Kt. Aminj gyvenim. K. Jei nori laimti aminj gyvenim, lai kykis sakym. Mylk Viepat Diev visa irdimi, visa siela, visu protu ir artim kaip pats save. 2. Ieik i jo (jos) netyra dvasia ir uleisk viet ventajai Dvasiai Ramintojai. 3. Priimk kryiaus enkl kaktoje ir kr tinje, tikk dangaus pamokymais ir taip gy venk, kad nuo dabar galtumei bti Dievo ventov. Melskims: Viepatie, iklausyk malonin gai ms mald ir savo nuolatine globa ap279

saugok savo irinktj (-j) N, paenklint Viepaties kryiumi. Tegu jis (ji) laikosi tavo tiesos pradmen, saugo tavo sakymus ir taip pasiekia atgimimo garb. Per Krist, ms Viepat. Kt. Amen.

4. Melskims: Visagalis, aminasis Dieve, ms Viepaties Jzaus Kristaus Tve, pa velk maloniai savo tarn (tarnait) N, ku r (-i) paaukei tikjimo pradiai. Paalink i jo (jos) bet kur irdies aklum, nutrauk visas piktojo kilpas, kuriom buvo suritas (ta). Atverk, Viepatie, savo gailestingum ir pripildyk savo imintimi, kad jis (ji) bt laisvas (-a) nuo nedor geidim ir, veikiamas (-ma) tavo vent statym, diaugsmingai tau Banyioje tarnaut bei kasdien tobult. Per t pat Krist, ms Viepat. Kt. Amen.
5- N, priimk iminties druskos. Tebna ji tau gailestingumo enklas aminam gyveni mui. Kt. Amen. K. Ramyb su tavim! Kt. Ir su tavimi, T ve! K. Melskims: Ms tv Dieve, tiesos K rjau, mes praome tave, pavelk maloniai savo tarn (tarnait) N, kad jis (ji), raga vs (-vusi) pirmj druskos valg, daugiau nebealkt. Pasotink j (j) dangaus maistu, kad kupinas (-na) kartos dvasios ir diugios vilties, nuolatos tavo vardui tarnaut. Vesk j (j), Viepatie, praome, prie atgimimo al tinio, kad kartu su tavo tikiniaisiais gaut paadt aminj atlyginim. Per Krist, ms Viepat. Kt. Amen.
280

Antroji dalis
Kunigas i dal pradeda 1. egzorcizmu, 2. vl enklina kakt kryium, 3. udeda rank ant galvu ts ir meldiasi, 4. ima kdik Banyios globon (sim bolikai udedamas stul) ir veda banyi, kur 5. atliekamas tikjimo ipainimas.

1. A prisiekdinu tave, netyroji dvasia, Die vo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios vardu, kad ieitumei ir atsitolintumei nuo io Dievo tarno (tarnaits) N. Nes tau sako, pa smerktoji dvasia, tas pats, kurs vaikiojo ant jros ir ities savo dein skstaniam Pet rui. Dl to pripaink savo pasmerkim, pra keiktoji dvasia, ir duok garb gyvajam ir tik rajam Dievui; duok garb Jzui Kristui, jo Snui, ir ventajai Dvasiai. Atsitolink nuo io Dievo tarno (tarnaits) N, nes j (j) pa sirinko Dievas ir ms Viepats Jzus Kris tus, paaukdamas ventai malonei, palaimai ir krikto altiniui. 2. Ir tu, pasmerktoji dvasia, niekuomet ne drsk paeisti io kryiaus enklo, kur da rome ant jo (jos) kaktos. Per Krist, ms Viepat. Kt. Amen. 3. Melskims: ventasis Viepatie, visaga lis Tve, aminasis Dieve, viesos ir tiesos Krjau, meldiame, parodyk iam savo tar nui (iai tarnaitei) N savo aminj gailes tingum. Apviesk j (j) savo painimo vie sa. Apvalyk j (j) ir paventink. Duok tikr painim, kad, taps vertas (tapusi verta) krikto malons, turt tvirt vilt, tikr
281

sprendim ir vent moksl. Per Krist, m s Viepat. Kt. Amen. 4. N, eik Dievo ventov, kad su Kristu mi btumei aminojo gyvenimo dalyvis (-v). Kt. Amen.
5. Prie kriktyklos K ir Kt kalba Tikiu Diev (r. 622 p.) ir Tve ms (621 p.).

Treioji dalis
Kunigas vl kartoja 1. egzorcizm, 2. tepa seilm kdikio ausis ir nerves, 3. klausia tris kart, ar atsi ada piktojo ir 4. tepa kdikio krtin bei peius katekumen aliejumi.

1. A prisiekdinu tave, netyroji dvasia, vardan Dievo Tvo visagalio, vardan Jzaus Kristaus, jo Snaus, ms Viepaties ir Tei sjo ir vardan ventosios Dvasios, kad atstotumei nuo io Dievo krinio N, kur (-i) ms Viepats teiksi paaukti savo ven tov, kad jis (ji) tapt gyvojo Dievo buvein ir kad jame (joje) gyvent ventoji Dvasia. Per t pat Krist, ms Viepat, kuris ateis teisti gyvuosius ir mirusius ir vis pasaul. Kt. Amen. 2. Ephphetha atsiverkite.. . maloniam Dievo kvapsniui! O tu, piktoji dvasia, pasi alink, nes prisiartino Dievo teismas. 3. K. N, ar atsiadi piktosios dvasios? Kt. Atsiadu! K. Ir vis jos darb? Kt. Atsiadu! K. Ir visos jos puikybs? Kt. Atsiadu. 4. A patepu tave iganymo aliejumi J
282

zuje Kristuje, ms Viepatyje, kad turtumei aminj gyvenim. Kt. Amen.


Ketvirtoji dalis
i esmin krikto dalis prasideda 1. tikjimo ipa inimu, toliau 2. kriktas, pilant 3 kartus vanden ir tariant Trejybs vardus (tuo metu Kt laiko deines rankas ant kdikio krtinls), 3. tepimas galvuts (kaip seniau karaliams) v. chrizma, 4. teikimas balto krikto drabulio ir deganios vaks, 5. ubaigos lin kjimas. i apeig dal kunigas pradeda, pakeits vio letin stul baltja.

1. K. N, ar tiki Diev Tv visagal dan gaus ir ems Sutvrj? Kt. Tikiu! K. Ar tiki Jz Krist, vienatin jo Sn, ms Viepat, gimus ir kentjus ? Kt. Tikiu! K. Ar tiki ventj Dvasi, ventj vi suotin Banyi, ventj bendravim, nuo dmi atleidim, kno i mirusij prisikli m ir aminj gyvenim? Kt. Tikiu! 2. K. N, ar nori bti pakrikytas? Kt. No riu! K. N, a tave kriktiju vardan Dievo T vo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. 3. Visagalis Dievas, ms Viepaties J zaus Kristaus Tvas, kuris tave atgimd van deniu ir ventja Dvasia ir kuris tau atleido visas nuodmes, jis pats tepatepa tave iga nymo chrizma tame paiame Jzuje Kristu je, ms Viepatyje aminam gyvenimui. Kt. Amen. K. Taika tebna su tavim. Kt. Ir su tavim, Tve!
283

4. Primk balt rb ir neiok j nesutept iki stosi prie Viepat Jz Krist - Teisj, kad gautum aminj gyvenim. Kt. Amen. Priimk degani vak ir saugok itikimai savo krikt. Laikykis Dievo sakym, kad Viepaiui ateinant dvasines vedybas, galtu mei j pasitikti kartu su visais ventaisiais dangaus buveinje ir su juo gyventumei am i amius. Kt. Amen. 5. K. N, eik ramybje, ir Viepats tebna su Tavim! Kt. Amen.97
KRIKTO PAAD ATNAUJINIMAS Rekolekcij - misij metu
rikt gavome bdami kdikiais. Paadus, ku riuos turjome duoti, ms vardu dav krikto tvai. Tuose paaduose buvo du pagrindiniai dalykai: atsia djimas pikto (piktosios dvasios) ir ipainimas augiausiojo grio (Dievo). Tai, k u mus paadjo krik to tvai, dabar tenka mums pakartoti. Tai nra krikto pakartojimas, bet tik tos valios, kuri tada buvo diegta ir tolimesniu krikioniku gyvenimu buvo vykdoma. Kristus pats, po savo 40 dien pasninko, turjo tris kartus sudrausti gundiusi piktj dvasi. Dl to gi liai prasminga ir mums, ypa po rekolekcij, pakartoti savo atsiribojim nuo pikto ir ipainti bei pagarbinti Diev, ms Gr. Reikia, kad mes tai padarytume s moningai ir laisva valia, nes dorin tobulyb gldi laisvame grio vykdyme.

Kunigas: Dievas paauk mus, kad b tume gyvoji jo Banyia ir kad mumyse gyvent ventoji Dvasia. Per krikt jis paalino i ms irdi piktj praties
284

dvasi. Taiau ji nesiliauja mus gundiusi. Atsakykite, ar js atsiadate jos? Tikintieji: atsiadame! K.: At atsiadate vis jos darb, t. y. vis nuodmi! T.: Atsiadame! K.: Ir visos jos puikybs ? T.: Atsiadame! K.: Tad grkims prie Kristaus, kuris kryiaus auka atpirko mus i pikto. Prisi minkim, k jis yra saks: A neisiginsiu prie savo dangaus Tv t, kurie neisi gins mans prie mones! Vieai parei kime, kad bsime itikimi jam, jo mokslui ir tikjimui, kur jis suteik mums per krikt. Ar tikite Diev Tv Visagal, dangaus ir ems Sutvrj? T.: Tikime! K.: Ar tikite Jz Krist, vienatin jo Sn, ms Viepat, gimus ir kentjus? T.: Tikime! K.: Ar tikite ventj Dvasi, vent j visuotin Banyi, ventj bendravi m, kno i mirusij prisiklim ir am inj gyvenim? T.: Tikime! K.: Kalbkite visi bendrai Tikiu Die v Tv ir Tve ms.
285

TAUTOS KRIKTO PAADAI*

Per ventj krikt jungei mus tarsi skiep med, | kuriuo esi tu, veniausio ji Trejybe, | gyvasis Medi, tekanti maloni srove. | jungei mus save | ir t garbin g skaii ms tautiei, | kurie buvo ir yra paenklinti tuo paiu tikjimo enklu. | Argi is enklas nebuvo ir nra ta jung tis, | kuri sieja lietuv su lietuviu | ir vis lietuvi taut su tavimi, ms Dieve ir Viepatie.
Krikto metu vieai ir ikilmingai atsi adjome pikto, | ipainome tikjim ta vimi, dangaus Tve, | tavo Snumi Jzu mi Kristumi ir ventja Dvasia. | Ryoms degti meile ir isaugoti skaistum. iuos paadus ms tauta padar Min daugo | ir pakartojo Vytauto bei Jogailos vedama. | Ji rod savo itikimyb kovo se, | kurias ved Merkelis Giedraitis ir Mo tiejus Valanius. | Dieve, | vesk ms taut ir toliau padaryt paad keliu. | Saugok jos tikjim nuo pikto prieo ir nuo ms neitikimybs. | Per Krist, ms Viepat. | Amen.9
* is paad aktas buvo paruotas kar. Mindaugo krikto 700 m. sukakiai ir 1951 m. buvo vieai kal bamas Naujosios Anglijos lietuvi. 286

SUTVIRTINIMAS
UTVIRTINIMAS paenklina mog nauju dva siniu subrendimu, sustiprina jo bsen Kristaus mistiniame kne, toliau vysto per krikt gau tas dovanas ir svarbiausia bria sieloje nauj ne idildom enkl. Sutvirtinimas mums yra tai, kas apatalams buvo Sekmines. Dvasios kvpti mes kitaip tikime, viliams ir mylime. Kitaip gyvename, padedami ir kitiems ki taip gyventi. Kitaip ir meldiams, subrendusio krik ionio irdim ir lpom.

PRIE SUTVIRTINIM

Ateik,

ventoji Dvasia! Nuenk mane, kaip buvai nuengusi Sekminse j tavo apatalus. Apviesk mano prot, suildyk ird meile, kad a, tavo pagalbos ir malo ns padedamas, savo pareigas geriau pa iniau ir atlikiau. Padaryk, mano Vie patie, kad mano siela aikiai paint tavo ties ir neklyst. Duok man iminties, i tavs kylanios, kuri man bt skydas prie kiekvien klaiding pasaulio moks l. Sustiprink mano tikjim, kad itiki mai tarnauiau tavo Banyiai ir noriai at likiau jos pareigas. Leisk i jaun dien tavyje jiekoti stiprybs, paguodos ir viso kios laims. Tavo viesa teveda mane am in gyvenim ir iganym. Per Krist, ms Viepat. Amen.38
287

ventoji Dvasia, pavsk mane! viesos Dvasia, apviesk mane! Tiesos Dvasia, vesk mane! Meils Dvasia, udek mano ird Dievo meilei!

Visagalis aminasis Dieve, kuris leidai atgimti i vandens ir ventosios Dvasios ir suteikei nuodmi atleidim, sisk, mel diame tave, vir ms savo ventj Dva si, paenklint septyni malons spindu li: suraminimo, iminties, inojimo, pa tarimo, tvirtybs, mokslo ir pamaldumo! Pripildyk ms dvasi giliausios pagarbos tau ir paenklink mus Kristaus kryiaus enklu, kad btume verti laimti aminj gyvenim. Per t pat Krist, tavo Sn, ms Viepat, kuris su tavimi gyvena ir viepatauja v. Dvasios vienybje. Amen.
SUTVIRTINIMO APEIGOS
UTVIRTINIM gali teikti tik vyskupai, bet nuo 1964. 9. 14 Ap. Sostas leido ir kunigams, jei yra sku bus bei rimtas atvejis. i teis vyskupai perteikia klebonams, ligonini kapelionams ir kitiems, pagal reikal. Apeigos nesiskiria, ar jas atlieka vyskupas, ar kunigas. Esminis momentas yra rankos udjimas ant galvos ir kaktos paenklinimas v. chrizma. Prie esmin veiksm ir po jo kunigas (K) kalba maldas, kurioms atsako sutvirtinamasis arba sutvirti nimo tvas bei motina (T). ie per esmin apeig moment udeda rank ant deinio peties sutvirtina majam (-jai).
288

Pradins maldos

K. Teateina ant tavs ventoji Dvasia ir Augiausiojo galia tesaugo tave nuo nuod mi. T. Amen. K. Ms pagalba yra Viepats. T. Kuris sukr dang ir em. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano balsas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi, Tve! K. Melskims: (itiess vir sutvirtinamo jo rankas): Visagalis aminasis Dieve, kuris savo tarn (i tarnait) teikeisi atgim dyti vandeniu ir ventja Dvasia ir kuriam (-riai) atleidai visas nuodmes, sisk dabar i dangaus savo ventj Dvasi Ramintoj. T. Amen. K. Patarimo ir tvirtybs Dvasi. T. Amen. K. Painimo ir pamaldumo Dvasi. T. Amen. K. Pripildyk j (j) ventos baims Dvasia ir paymk Kristaus kryiaus enklu ami najam gyvenimui. Per t pat Jz Krist, sa vo Sn, ms Viepat, kuris su tavimi gy vena ir viepatauja, tos paios v. Dvasios vienybje, Dievas per visus amius. T. AmenEsmin apeiga

Tardamas vard ir udjs dein rank ant galvos, kunigas nykiu tepa sutvirtina mojo (osios) kakt ir taria:

N, a tave enklinu kryiaus enklu ir sutvirtinu tave iganymo chrizma vardan Die289

vo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. T. Amen.


K. Lengvai ugaudamas ria : Ramyb su tavim!

per

skruost,

ta

Atbaigos maldos

K. Sutvirtink, k esi padars mumyse, Viepatie, i savo ventovs, kuri yra Jeruza lje (Ps. 67). Garb Dievui Tvui, ir Snui, ir ventajai Dvasiai. Kaip buvo pradioje, dabar ir visados, ir per amius. T. Amen. K. Sutvirtink (pakartoja ligi Garb Dievui ir po to:) Parodyk, Viepatie, mums savo gai lestingum. T. Ir suteik mums savo iganym. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano balsas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavim, Tve! K. Melskims: Dieve, kuris savo apata lams davei v. Dvasi ir panorjai per juos bei j pdinius teikti kitiems tikintiesiems, pavelk maloniai ms patarnavim, kur nuolankiai atlikome. Duok, kad ta pati Dvasia, atjusi ird to (tos), kurio (-rios) kakt patepme v. chrizma ir paenklinome v. kry iaus enklu, maloniu dvelkimu padaryt j (j) savo garbs ventove. Kuris su Tvu ir ta paia ventja Dvasia gyveni ir viepa tauji, Dievas per ami amius. T. Amen. K. tai taip tebna palaimintas mogus, kuris bijo Viepaties. Ir kreipdamasis sutvir tintj (-tj): Telaimina tave Viepats i Siono kalno, kad matytumei Jeruzals klest jim per visas gyvenimo dienas ir laimtu me! aminj gyvenim. T. Amen.97
290

PO SUTVIRTINIMO

Dieve, ventoji Dvasia! Tu mano ird pasirinkai savo ventove. Tu mane paventei Jzaus Kristaus kariu. Tu man leidi ko voti po jo kryiaus vliava u v. tikjim. Dkoju tau u sutvirtinimo malon. Praau, neapleisk niekada mano sielos. Ma no irdis tebna pavsta Kristaus meil je, o mano knas telieka skaistus ir nesu teptas iki garbingojo prisiklimo.9 Tvirtybs Dvasia, tu paventei kanki nius, teisiamus pagoni teismuose, kanki namus ir baudiamus mirtimi. Ir jie dr siai ipaino tikjim Jzumi Kristumi. Ir man gal bus toki valand. Gal mano ti kjim bandys persekiojimai, pagundos, pasityiojimai ir pajuokos. O, bk tada, Tvirtybs Dieve, manoji viesa, stiprink mane ir drsink! Leisk tada velgti Jz, be baims ipastant ties prie Kaif ir venta tyla atsakant Erodui jo pasity iojimus. Leisk man niekad nesigdyti sa vo Mokytojo, kad ir jis nesigdyt mans, kai ateis gyvj ir mirusij teisti savo galybj ir didenybj. ventoji Dvasia, itikimybs ir tvirtu mo Davja, suteik malons, kad biau drsus, tvirtas ir itikimas.54
291

Alsuok many, ventoji Dvasia, kad galvoiau, kas venta. Vesk mane, ventoji Dvasia, kad daryiau, kas venta. Skatink mane, ventoji Dvasia, kad myliau, kas venta. Stiprink mane, ventoji Dvasia, kad saugoiau, kas venta. Saugok mane, ventoji Dvasia, kad neprarasiau to, kas venta.19

Stiprinanios

tavo malons jg, Viepa tie, a pajutau tik gyvenimo kovose. Ka in, ar ne daniau biau puols ir ilgiau blogyje pasiliks, jei ne nuostabus tavo veikimas. Ai tau, Dieve, jei iandien esu tavo kelyje, kartu su broliais tikiniaisiais. Jauiu, Viepatie, stipri atram, kuri man duodi per ventj savo Banyi. Jauiu, jog tu vedi, keli ir tvirtini ne tik mane. Argi ne tavo malons dka laikosi nnai ir mano eima, ir mano tauta. Tu tvirtinai ir grdinai mus, Viepatie, kovo se ir bandymuose. Tvirtink ir toliau, k esi padars mumyse. Ilaikyk ilgiems laikams nepalauiam itikimybs dvasi per Kris t, ms Viepat. Amen.9
292

ATGAILA
IEKVIENAS mogus gali sakyti: esu nusidj lis. Visi mons turi teis sakyti: tavs tepasi gaili Dievas. Taiau nei vienas mogus negali sakyti: tavo nuodms tau atleistos, eik ramybje! Tik vienas Dievas gali atleisti visas nuodmes, nes jis yra vis statym Viepats ir visokeriopos tvarkos K rjas. Dievas yra Tvas, kuriam rpi snaus palaidno likimas. . . Jis siunt Jz Krist, savo Sn, kad b t iklausytas nusidjlio auksmas pasigailti. Kristus atleidinjo nuodmes ir i gali paliko apatalams. Dabar nusidjs mogus turi prayti Banyios irii mo, kuris teikiamas vn. Trejybs vardu.08

PRIE IPAINT

Viepatie,

per anktas mano sielos bs tas, kad tu galtum mane aplankyti. Pra plsk j! Jis griva, atstatyk j! Daug kas tavo akims ten nepatinka, bet kam, jeigu ne tau, a galiu aukti: Apvalyk mane nuo mano slapt klaid. Leisk, kad a netur iau nieko bendra su svetimomis kaltmis. Viepatie, argi tu neatleisi mano ir dies pikto? A nesiginysiu su tavim, nes tu esi tiesa, ir nenoriu apgaudinti pats sa vs. Tu esi gailestingumas, ir tu neijuok si mans kaip mons. Kart pavelgs mane i savo augtybi, tu jau dovanosi man savo pasigailjim. I tavs, Dieve, visas gris ir visas m a n o iganymas. Amen.19
293

Iganytojau, paniekinau tavo kani, ta vo trokimus, tavo meil. Pasmerkiau sa ve, pasidariau giliai nelaimingas. Visa sa vo btybe maldauju tavs: pavelk mane, udenk mano nusikaltimus, prikelk mane, kad su diaugsmu bgiau garbinti tavo gailestingum ir neireikiam meil. Amen.10
mane, Dieve, mog silpn danai puolant, greiiau pikta, kaip gera pasirenkant. Bet sukrei mane tok, kad padarytum manyje stebukl, kad pa rodytum, koks galingas esi irdi Atnau jintojas. tai stoviu prie tave sutrinta, apkartusia irdimi, ir manyje nebra nie ko, kuo piktas dar mane avt ir viliot. Nors tau, Viepatie, nra nieko neino ma, kas inoma tik man vienam, bet ipa stu tai tavo akivaizdoje. Ipastu, kad save apkaltiniau ir savo piktus poelgius pasmerkiau. Nes, kai dariau bloga, kad ir tavo akivaizdoje, dariau juo pasigrda mas. Dabar, kai mano ird paliet gailes tis, noriu, kad tu matytum, jog manyje yra tik vienas jausmas pasibjaurjimas piktu, kuris buvo padarytas.9
Sins sskaita r. sakymuose 342-364 psl. arba trumpiausia forma 23-24 psl.
294

Sukrei

Darydamas bloga, a jiekojau savs ir nusigriau nuo tavs; jiekojau savs sa vo menkystje ir skaudiai eidiau tave tavo didybje. Dabar, apgailestaudamas padaryt blog ir savo ipaintimi atlikda mas apsikaltinimo akt, a noriu grti prie tavs, didysis Gri; grti kaip pakly ds vaikas pas savo gerj Tv; grti ta vo diaugsmui pas tave ir kartu save. Bet grti noriu ne vienas, kaip ne vienas ir nuo tavs nutolau. Mano piktas paliet kitus mano brolius, mano taut. Taip, ir mano tauta ne be kali, ir mano tautie iai ne be nuodmi. Grti noriu su savo tauta ir su savo broliais.
Tai yra mano didiausias noras ir ry tas. Taip, Dieve, ir rytas: nebekartoti klaidos, nebegrti tas paias blogybes ir paproius. Rytas tvirtas ir neataukia mas. Priimk j mano valios parei kim, ir sutvirtink. Paversk j ir mano tau tos rytu. Amen.9
IPAINTIES FORMA
Prie klausyklos tyliai persiegnoti:

Vardan Dievo Tvo, ir Snaus, ir vento sios Dvasios, Amen.


Po to sveikinti kunig odiais:

Garb Jzui Kristui!


295

Toliau pasakyti:

Buvau ipainties prie savait (arba: prie dvi, tris savaites; prie mnes.) Atgail atlikau (arba: atgail umirau atlikti.) Dievui vl nusidjau iomis nuodmmis.
Pasakius nuodmes, toliau sakyti:

Daugiau nuodmi nebeatsimenu. U jas gailiuosi. adu stengtis nebenusidti. Praau atgailos ir iriimo.
Po kunigo odio, kai jis duoda iriim, gailtis, tris kartus mutis krtin ir pamau tarti:

Dieve, pasigailk mans nusidjlio, -s!


Vietoj Dieve, pasigailk galima kalbti gailes io akt:

Mano Dieve, gailiuosi visa irdimi u sa vo nuodmes, nes tave, didiausi Gryb, eidiau. adu daugiau nebenusidti ir, tavo malons padedamas (-ma), tinkamai tau tar nauti.
Po iriimo kunigas atsisveikina, sakydamas Gar b Jzui Kristui. Tada atsakyti:

Per amius. Amen. Ai, Tve!


KUNIGO IRIIMAS
ai prieiname prie klausyklos, kunigas mus eg noja, tyliai tardamas: Viepats tebna tavo irdyje ir lpose, kad gerai ipaintum savo nuodmes, vardan Dievo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. Amen. Iklauss ms ipainties ir paskyrs atgail, kuni
296

gas teikia iriim. Esmin iriimo dalis iskirta ra ytinm (kursyvinm) raidm. Esant reikalui, kuni gas vartoja tik t dal, apleisdamas angines dalis ir baigiamj.

Tepasigaili

tavs visagalis Dievas ir, atlei ds tavo nuodmes, teveda tave aminj gy venim. Amen. Tavo nuodmi dovanojim, iriim ir at leidim tesuteikia tau visagalis ir gailestingas Viepats. Amen.
Ms Viepats Jzus Kristus tave teiria, ir a jo vardu iriu nuo bet kurios ekskomu nikos, suspensos ir interdikto, kiek galiu ir kiek tu esi reikalingas. Pagaliau a tave iriu nuo tavo nuodmi vardan Dievo Tvo, ir S naus, ir ventosios Dvasios. Amen.

Ms Viepaties Jzaus Kristaus kania ir palaimintosios Mergels Marijos bei vis ventj nuopelnai tau, daraniam gerus dar bus ir vengianiam blog, tenea nuodmi at leidim, malons pagausinim ir aminojo gy venimo atpild. Amen.97
PO IPAINTIES

Dieve, tu mane, kaip skstant laivel pamei ir paklei savo stebuklinga ranka. Paklei ir vedi keliu, kuriame nebra duo bi nei vingi, keliu, kuris spindi ir avi, keliu, kuris veda tave. Sakyk, Viepatie, ko reikia, kad mano grimas tave bt pilnas. Ar tos aizdos, kurias piktas pada
'297

r manyje ir mano tautoje, reikalingos u gydyti ? Jei taip, tai kuo ? Ar uteks, Vie patie, ma auk kasdieninio darbo au k? O gal i mans tu lauki didvyrik y gi, didi auk? Sakyk, Viepatie, kokio atsilyginimo tu lauki i savo grtanio vaiko meils, tyros ir didios, kuri tver t ilgai? Ar pakanka vienkartinio kad ir didio darbo? Sakyk, Tve, tavo vaikas klauso. Amen.9

KOMUNIJA
OMUNIJA yra neatskiriama nuo mii aukos, nes abu dalykai sudaro vien sakrament, vadi nam veniausiuoju arba Eucharistija. J veik m ir paskirtis tik i dalies skiriasi. Eucharistine mi i auka yra mistinio Kristaus kno (Banyios) au ka permaldauti ir pagarbinti dangaus Tv. Tuo tar pu eucharistine komunija yra sieloms suvienyti su Die vu per Krist. Komunijoje Kristus dalinasi su mumis savimi paiu ir kartu savimi mus paventina, perkei ia sudievina. Komunija, imant odikai, reikia bendravim, bendryst, kuri nuostabiu bdu vyksta tarp Kristaus ir ms. Dar nuostabesnis yra komunikavimasis da linimasis savimi. I Kristaus puss tai visada vyksta, o kaip i ms ? Deja, komunij mes suprantame perne lyg pasyviai, nes Krist tik priimame. K mes jam duodame, kuo dalinams, kiek komunikuojame save ne vien maldiniu, o ir veikliniu bdu? Kristus laukia aki vaizdios paslaugos sau, nes jis sako: A buvau ialks, itroks; buvau nuogas, ligonis ir kalinys... K pada rte vienam i it maiausij, man padarte (plg. Mat. 25, 42 ir 451. 298

Komunija nera atsiejama nuo aukos, nes i mii aukos atsiranda. Ir ji grta mii aukon per kasdien artimo meiles auk paiam Kristui.

PRIE KOMUNIJ

Tikiu, Viepatie, tu i meils radai b d maitinti mus danai. Tu sakei: mano knas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra grimas. Ir iuo savo eucharis tiniu maistu tu mane peni tiek kart, kiek tik kart a panoriu, kiek kart a pats nesu klitis. Ir nn, mano Kristau, ruoiuos priimti tave, susijungti su tavimi, tavo eucharis tiniu knu pasisotinti. inau ios lai ms nesu vertas. Kas gi a prie tave? Kas a? Tegu esu dabar be nuodms ir noro vl kada nors nusidti, bet kas yra mogus be nuodms prie tave vent vent j? A jausiu tavo irdies plakim alia manosios, tavo krauj tekant drauge su manuoju, tavo dievikum stiprinant ma no mogiksias galias. Jausiu neapsako m garb, kuri tu man teiki. Dieve, tik ar uteks mano menkysts tavo didybei, mano meils tai meilei, ku ria tu mane myli ? Ar uteks man jg tave deramai priimti ir paskum su tavimi ver tai praleisti savo dienas?
299

Bet tu, kurs norjai bti priimamas, argi nenorsi man padti tave priimti? Tu, kurs trokai bti mylimas, argi neduo si jg vertai tave mylti ? Tikiu tavo begalin ir beslygin atsida vim man, neveriausiam tavo kriniui. Pasitikiu tavo begaline pagalba ir artinuos prie tavo puotos stalo ramus ir drsus. Ateik, mano Dieve, ir mano dvasiai daugiau nieko nestigs. Amen.9
PO KOMUNIJOS

Viepatie, tu jau pas mane, tu mano sve ias. Toks didis sveias tokiuos menkuos mano namuos. I vis mano jausm didiausias tau padkos jausmas. Dkoju u ilum, ku ria tu ildai mane, u diaugsm, kuriuo tu mane apvaldai, u tuos dvasios sparnus, kuriais keli mane augiau nykios tikro vs. Su tavim a i naujo atgijs, lyg nau jos gaivinanios srovs paliestas, lyg save pat praoks.
Tiek daug gavs gavs tave pat ko dar galiu prayti? Mano reikalai tokie smulks ir tokie mai. Padaryk bent, kad juose neprapuliau ir nepasksiau. Tu pa vsk jas, tas mano gyvenimo smulkme nas. Bet svarbiausia nurodyk, kas mano
300

gyvenime didieji dalykai, didioji prasm, augtasis tikslas. A grtu savo namus, Viepatie, gr tu dirbti ir aukotis, mylti ir kentti. Pasi lik tu su manimi ir vadovauk man. Amen.9 Sveikinu tave, mano Jzau, su tokiu nu sieminimu ir meile, kokia sveikina tave veniausioji ir tyriausioji tavo Motina Marija. Sveikinu tokia irdi meile, ko ki turjo visi ventieji tavo ipainjai ir kenttojai... Garb veniausiam Viepaties knui ir kraujui. Garb Dievui kne ir mogyst je dabar ir per amius. Amen.38

LIGONI SAKRAMENTAS
PATALAS Jokbas trumpiausiu bdu ireik io sakramento paskirt: Jei kas serga tarp j s, tepaaukia Banyios kunigus, ir jie tegul meldiasi u j, patepdami j aliejumi Viepaties var du. Tikjimo malda igelbs ligon, ir Viepats pa kels j, o jei yra nuodmse, bus jam atleistos (Jok. 5, 14-15). is sakramentas paprastai teikiamas tiems, kurie yra mirties pavojuje dl ligos, senatvs ar susieidi mo. Bet jis nra mirtinink sakramentas, o gyvj. io sakramento tikslas sustiprinti mogaus dvasi, pa guosti kanioje, paadinti pasitikjim Dievu. is sak ramentas yra Kristaus itiesta ranka padti sunkiai serganiam broliui ar seserei.
301

PRIE PATEPIM

Viepatie, Kristau, tu per savo apatal Jokb mus pamokei: Jei kas js tarpe serga, tepavadina Banyios kunigus, ir jie tegu meldiasi u j ir tepatepa j aliejumi Viepaties vardu. Tikjimo malda igelbs ligon, ir Viepats pakels j, o jei yra nuodmse bus jos atleistos. Padaryk, Viepatie, kad a ios sunkios ligos metu nelikiau be tavo suraminimo ir gydomos tavo pagalbos. Sisk savo ku nig, tepatepa jis gydomais tavo aliejais visus mano pojius ir teapvalo nuo sute pimo mano ird. Teateina mano siel aminoji laim, dievikoji skm, giedras diaugsmas, vaisinga meil, aminoji svei kata. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
PATEPIMO APEIGOS
Prie kunigui ateinant namus, reikia paruoti staliuk prie ligonio, j udengti baltu udangalu, pa dti kryel su dviem vakm, indel vstam vandeniui, lktel su duonos riekele ir druska, eis vatos gaba llius, rankluost ir vandens rankom nuplauti. Apeigos vyksta iuo bdu: 1. kunigas laimina na mus ir j gyventojus, 2. iklauso ligonio ipainties (kiti tuo metu ieina i kambario), po to su visais kalba Prisipastu (Confiteor), 3. laimina ligon, paliets ranka jo galv, 4. teikia pat patepim (ir nuplovs rankas, jei dar laikas leidia), 5. meldiasi u ligon. Kunigui (K) maldas atsakinja dalyvau jantieji namikiai ar kiti tikintieji (T). 302

Nam laiminimas

K. Taika (tebna) iems namams. T. Ir visiems juose gyvenantiems. K. (lakstydamas v. vandeniu ligon ir kambar): Aplakstyk mane, Viepatie, isopu, ir bsiu apvalytas. Nuplauk mane, ir bsiu baltesnis u snieg (Ps. 50). K. Ms pagalba yra Viepats. T. Kuris sukr dang ir em. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavim, Tve! K. Melskims: Viepatie Jzau Kristau, su nuolankaus tavo tarno atjimu teateina iuos namus amina laim, dievika palaima, nesu drumstas diaugsmas, veikli artimo meil, pa stovi sveikata. Tegu ie namai bna udari piktajai dvasiai; tegyvena juose taikos ange las, teapleidia nesantaika. Parodyk mums, Viepatie, savo didyb ir palai mink ms apsilankym. Pavsk ms atjim tu, kuris esi ventas ir maloningas, tu, kuris su Tvu ir ventja Dvasia gyveni ami am ius. T. Amen. K. Melskims ir praykime ms Viepat Jz Krist, kad palaimint iuos namus ir visus j gyventojus, kad duot jiems angel sarg, kad paskatint juos tarnauti Dievui, apmstant jo statym didyb. Tenukreipia Dievas nuo j visas prieingas galybes. Teap saugo juos nuo visokios baims ir neramum ir teilaiko juos sveikus tas, kuris kartu su Tvu ir ventja Dvasia gyvena ir viepatau ja ami amius. T. Amen. K. Melskims: Iklausyk mus, ventasis
303

Viepatie, visagalis Tve, aminasis Dieve! Sisk i dangaus savo vent angel, kad ser gt, ilaikyt, apsaugot, aplankyt ir apgin t visus i nam gyventojus. Per Krist, ms Viepat. T. Amen.
Ligonio ipaintis
Yra svarbu, kad priims sakrament bt malo ns bsenoj. Dl to ligonis atlieka ipaint arba, jei to negali, padedamas kunigo bent gailisi nusidjs.

K. (su visais kalba): Prisipastu visaga liui Dievui (r. psl. 194-195). Po to K. vienas: Tepasigaili tavs visagalis Dievas ir, at leids tavo nuodmes, teveda tave aminj gyvenim. T. Amen. Tavo nuodmi dovanojim, iriim ir at leidim tesuteikia tau visagalis ir gailestingas Dievas. T. Amen.
Ligonio laiminimas

Per ms rank udjim ir per utarim garbingosios ir ventosios Dievo Gimdytojos Mergels Marijos, jos suieduotinio v. Juo zapo ir vis ventj angel, arkangel, patriark, prana, apatal, kankini, ipain j, mergeli ir vis ventj, teugsta ta vyje visa piktosios dvasios galia. Vardan Die vo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. T. Amen.
Patepimas aliejais

iuo ventu patepimu ir begaliniu savo gailestingumu teatleidia tau Viepats visk, k blogo padarei akimis (- ausimis - uosle - l pomis - rankomis - kojomis). Amen.
304

Tuos paius odius kartoja patepdamas kiekvie n pojt, tik pakeisdamas atitinkam pojio vard ir nuluostydamas vata pateptj viet. Jei bt skubus atvejis, K apleidia visas kitas maldas bei laiminimus, taip pat vis poji tepim. enklina v. aliejais tik tai kakt ir taria:

iuo ventu pate pimu teatleidia tau Viepats visk, k esi bloga padars. Amen.
Pabaigos maldos

K. Viepatie, pasigailk! T. Kristau, pasi gailk! Viepatie, pasigailk! K. Tve ms... ir nevesk mus pagun d. T. Bet gelbk mus nuo pikto. K. Gelbk, Viepatie, savo tarn (tarnai t). T. Kuris (-ri) tavyje sudjo vilt. K. Sisk jam (jai), Viepatie, savo pa galb. T. Ir saugok j (j) i savo ventojo kalno. K. Bk, Viepatie, jam (jai) saugia pilimi. T. Nuo prie puolimo. K. Tegul jam (jai) nekenkia joks prieas. T. Ir nedorybs snus tegul nesiartina prie jo (jos). K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano balsas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavim, Tve! Melskims: Viepatie Dieve, kuris per apa tal Jokb mums kalbjai: jei kas js ser ga, tepakvieia banyios kunigus, ir jie tegul meldiasi u j, patepdami j aliejumi Viepa ties vardu; tikjimo malda igelbs ligon, ir Viepats pakels j, o jei yra nuodmse, bus jam atleistos. Mes praome tave, ms Iga
305

nytojau, gydyk ventosios Dvasios malone serganiojo (-iosios) lig bei jo (jos) aiz das. Atleisk jam (jai) nuodmes ir atitolink visus dvasios bei kno skausmus. Sugrink jam (jai), maloningasis, sveikat, kad pa sveiks (-kusi) per tavo gailestingum galt grti prie savo darbo. Kuris su Tvu ir ven tja Dvasia gyveni ir viepatauji ami am iais. T. Amen. Melskims: Pavelk praomas, Viepatie, savo tarn (tarnait) N, ligos ivargint, ir atgaivink jo (jos) siel, kuri pats sutvrei, kad jis (ji), pasitaiss (-usi) i savo ligos jaustsi tavo pagalba pasveiks (-usi). Per Krist, ms Viepat. T. Amen. Melskims: ventasis Viepatie, visagalis Tve, aminasis Dieve, kuris sergantiems teiki savo palaimos malon ir juos visokeriopai sau gai, padk mums auktis tavo vardo. Pakelk i ligos ilaisvint savo tarn, sustiprink j savo jga, globok savo galia ir grink j lai ming savo ventajai Banyiai. Per Krist, ms Viepat. T. Amen.
K. Atsisveikindamas ligon, dar palaimina: Palaiminimas visagalio Dievo Tvo, ir S naus, ir ventosios Dvasios tenuengia ant ta vs ir visuomet tepasilieka. T. Amen.97 PO PATEPIMO

Ai

tau, mano Dieve, u suraminim, kurio trokau ir kur jauiu sulauks. Ma no pojiai paliesti nnai tavo enkl, o mano dvasia tavo ramybs. Paalink
306

manyje, Viepatie, paskutin baims kris lel, kuris dar liko dl kanios ir mirties, ir susirpinim dl praeinani dalyk. Argi gyventi man nebuvo aukotis ir pa mau save idalyti kitiems, o mirti ar ne reikia vl pratsti savo bt kit, dar turtingesn gyvenim! Taip, gyventi ar mirti man, Dieve, vis tiek! Gyventi noriu vertingai, mirti lai mingai. ito praau tave. Amen.9

MOTERYST
OTERYST negali bti atsieta nuo krypsnio Diev. Argi ne jis pramat ry ir pareng mogaus prigimt? Ar ne i jo, meils altinio, iauga sutuoktini meil? Ar j pergyvendami, vyras ir mona, nejunta Dievo visagalybs pasireikimo? Moteryst yra kilni jau paia savo prigimtimi. Ji yra venta savo sakramentine sutartimi. Pagaliau savo paskirtimi ji palieia vis mogaus btyb, kn ir siel. engdamas tat moterystn, mogus labiausiai pajunta Diev savo bties ir likimo centre.

SANTUOKAI BESIRUOIANT

Dieve, kurs diegei mogaus prigimtin eimos ilges, duok man, praau, sukurti j toki, jog ir a jausiaus laimingas ir tok-i padaryiau mano gyvenimo drau g-, kad abu ipildytume tavo vent vali ir netume palaim savo tautai.
307

Saugok mane, Dieve, nuo neproting ir nuodming veiksm, kuriais galiau sugriauti savo bsimos eimos laim. Bran dink mano sieloje tas dorybes, kuri taip reikalinga i maoji tavo bendruomen. Suteik gausi maloni mano parinkta jam (ai). Vesk mus, Dieve, iminties ir skaistumo keliu, kurstyk ms irdyse kilniosios meils ugn, kad, vienas antr pain ir pamil, vis labiau paintume ir pamiltume tave, kuris esi didioji Tiesa ir Meil per amius. Amen.9
TV PALAIMINIMAS
Prie eidami banyi jungtuvi, jaunieji su klaupia prie tvus ir prao palaiminti. Tvai u deda rankas ant j galvos (atskirai) ir taria:

Telaimina tave visagalis Dievas Tvas, ir Snus, t ir ventoji Dvasia. Amen.


Palaimin, tvai duoda jauniesiems buiuoti kry i. Jaunieji po to buiuoja tvams rankas.

PRIE SANTUOK

Dkoju tau, Dieve, kad savo gerume ir imintyje iklei moteryst iki sakramen to augtumos. Tu teiki savo pagalb ir ma lon, kad btume tinkami atlikti io di dio paaukimo pareigas. Kaipgi galt mogus tik i savs paties pasiekti iame luome ventumo? Kaip galt savo vieno
308

jgomis drsiai ir patvariai pakelti rpes ius, natas ir kovas, kurios tokios nei vengiamos ! Kaip galt save palenkti taip daugeliui ir taip blakani sipareigojim, neumirdamas tavs ir savo sielos iga nymo! Noriu, mano Viepatie, it malon r pestingai saugoti, smoningai jai pritar ti ir, jei tokia nelaim bt, kad su ja pra silenkiau, vl atnaujinti. Noriu, o Dieve, niekuomet neileisti i aki tavo vento statymo ir t tiksl, kuri dlei tu stei gei moteryst. Nevengsiu joki auk ir santros, kad tik tavo vali galiau vyk dyti. Duok, kad pasiryim ilaikyiau gyv vis laik ir kad tavo stiprinanti ma lon vis labiau veikt manyje. Viepatie, juk man iganyti ir paventinti paskyrei keli. Matai mano ird ir mano vali, kuri tavo akivaizdoje sudedu. Suteik jg, kad ta priesaika, kuri itarsiu prie tavo alto ri, bt nesulauomas mano itikimybs laidas tau iki amiaus pabaigos. Amen.54
SANTUOKINS APEIGOS

Moterysts

sakrament jaunavediai teikia vienas kitam, akivaizdoje Banyios atstovo ir dviej liudi nink. Sakramentas teikiamas per miias, tuoj po evangelijos. Sakrament gali priimti tik pakriktytieji;
309

nordami priimti vertai malons bsenoj, jaunieji atlieka ipaint ir mii metu priima komunij. Mi ios aukojamos jaunavedi intencijomis. Paios apeigos vyksta ia tvarka: 1. kunigas (K.) patikrina jaunj (JJ) sutikim tuoktis, klausdamas atskirai jaunj (Js) ir jaunj (Ji) 2. ventina j iedus ir juos teikia atskirai abiem, 3. sujungs j rankas ir perjuoss stula, vadovauja j priesaikai, 4. tvirtina Banyios vardu j moteryst ir 5. meldia jiems Viepaties pagalbos.

Sutikimas tuoktis

K. N, ar esi gerai apgalvojs, niekieno ne veriamas ir tikrai pasirys vesti N, kuri ia alia tavs stovi ? Js. Taip! K. Taip pat ir tu N, ar esi gerai apgalvo jusi, niekieno neveriama ir tikrai pasiryusi tekti u N, kuris ia alia tavs stovi? Ji. Taip!
ied paventinimas ir teikimas

K. Ms pagalba yra Viepats. JJ. Kuris sukr dang ir em. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. JJ. Ir ms balsas tave tepasiekia. K. Viepats su Jumis. JJ. Ir su tavimi, Tve! K. Melskims: moni gimins Krjau ir Saugotojau, dvasins malons Davjau, am inojo iganymo Autoriau, paven+tink, pra ome, iuos iedus, kuriuos tavo vardu laimi name. Tegu tie, kurie iuos iedus vartos, pa
310

silieka tavo taikoje, gyvena tavo valioje, auga, brsta ir gausinasi dien apstume. Per Krist, ms Viepat. JJ. Amen. veniausios Trejybs vardu imk mote rysts itikimumo ied. Tebna jis tau dan gaus palaiminimo laidas ir tepadeda tau lai mti aminj gyvenim.
Santuokine priesaika

K. Praau sujungti rankas ir kartoti prie saik: Js. A N, imu tave N sau mona ir ventai pasiadu tave mylti, bti tau itikimas, tave gerbti ir lig gyvas tavs neapleisti. Taip te padeda man Dievas ir visi jo ventieji. Ji. A N, imu tave N sau vyru ir ventai pasiadu tave mylti, bti tau itikima, tave gerbti ir ligi gyva tavs neapleisti. Taip tepa deda man Dievas ir visi jo ventieji. K. Jus visus, kurie ia esate, kvieiu bti liudytojais, jog i dviej moteryst yra tei stai sudaryta ir Banyios patvirtinta.
Tvirtinimas Banyios vardu

K. K Dievas yra sujungs, mogus tene iskiria. Todl js moteryst a, katalik Banyios vardu, tvirtinu ir laiminu vardan Dievo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dva sios. Amen.
Maldavimai pagalbos

K. Sutvirtink, k esi padars mumyse, Die ve! JJ. I savo ventovs, kuri yra Jeru zalje.
311

K. Viepatie, pasigailk! JJ. Kristau, pasigailk! Viepatie, pasigailk! K. Tve ms... ir nevesk mus pagund. JJ. Bet gelbk mus nuo pikto. K. Gelbk, mano Dieve, savo tarnus. JJ. Pasitikinius tavimi. K. Sisk jiem savo pagalb, Viepatie! JJ. Ir saugok i savo ventojo kalno. K. Bk jiems, Viepatie, saugia pilimi. JJ. Nuo prie puolimo. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. JJ. Ir ms balsas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. JJ. Ir su tavim, Tve! K. Melskims: Viepatie, pavelk, meldia me, iuos savo tarnus ir maloningai padk j eimai, kuri skyrei moni giminei plsti, kad tavo valia sujungti, tau padedant, siekt tobu lumo. Per Krist, ms Viepat.JJ. Amen.97
Specialus jaunavedi palaiminimas, teikiamas per miias po Tve ms ir pabaigoj, r. psl. 532-534.

PO SANTUOKOS

Visagalis, aminasis Dieve, kuris nnai mus palaiminai, suteik, praome, malon taip gyventi, kad btume verti tavs ir ta vo paadtos mums laims. Duok mums i likti pamaldumo dvasioj, taikoje ir vieny bje ir kdikius, kuriuos mums suteiksi, pavsti tavo garbei ir lovei. Bk, o ge ras Dieve, ms nam Tvu, kad tavo
312

rankas galtume sudti visus laikinuosius ir aminuosius savo rpesius, nes jei tu nesuteiksi malons, veltui bus visos ms pastangos ir darbai. Atitolink nuo ms, Maloningasis, vi sok pikt, kuris galt bt pratingas ms sielai ir knui. Leisk mums rodyt ge r ird visiems, su kuriais teks gyventi drauge, kad ir juos galtume vesti ger ir sulaikyti nuo nuodms bei jos pavoj. Duok mums kantrumo ir tvirtybs pakelti savo bdo skirtumus, bandymus ir nega les. Paventink ms gyvenimo pradi, kad naujam kelyje iliktume pastoviai tvir ti ir itikimi tau, kurs esi ms didioji Meil.54
JUBILIEJINIS PALAIMINIMAS veniant 25, 50 m. eimos sukakt
ANYIA dviem atvejais teikia ypating palai minim sutuoktiniams: sulaukus moterystj 25 ir 50 met. Kaip santuokos metu, taip nnai vyras ir mo na ateina prie altoriaus, iklauso kunigo odio (pa moksllio), suklaup meldiasi su kunigu, po to atsi stoja, suneria rankas, kurias kunigas perjuosia stula, ir priima palaiminim. Po palaiminimo bna padkos miios, kuri metu jubiliatai priima v. komunij. Tiem, kurie venia 50 met moterysts sukakt, ku nigas dar teikia lazd su kryiumi. Po mii, pad kos enklan, dar gali bt giedamas ar kalbamas Te Deum.
313

Maldavimai

Tve ms (kalbama jubiliat ir kuni go kartu). K. Ir nevesk mus pagund. T. Bet gelbk mus nuo pikto. K. Neatmesk mans mano senatvje. T. Kai neteksiu sveikatos, neatmesk mans! K. Dieve, mane mokei nuo pat mano jaunysts. T. Ir ligiol apsakinju tavo stebuklus. K. Ligi gilios senatvs neapleisk ma ns. T. Kol apsakinsiu tavo galyb visoms kartoms, kurios turi ateiti. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano auksmas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi, Tve! Melskims: Visagalis, aminasis Dieve, i visos irdies dkoju tau, kad savo galy be teikeisi ligiol ilaikyti it kitados ta vo vardu sudaryt moterysts sjung. To ji globa, kuri ligi iol teiki iems sutuok tiniams, tebna jiems enklu, jog nieka dos j neapleisi ir padsi jiems pelnyti am inj atpild. Per Krist, ms Viepat. T. Amen.
314

Palaiminimas

Dieve,

kurio tvikoje rankoje yra kiek vieno mogaus likimas, laimink iuos su tuoktinius, kuriuos a ventosios Bany ios vardu laiminu. Nemaink jiems gyve nimo dien ir duok jiems maloni, kad vi suose gyvenimo diaugsmuose ir varguose tavs klausyt ir bt atsidav tavo va liai; kad tau, Dieve, ms Tve, tarnaut, tave mylt ir bt verti eiti aminj gyvenim. Per Krist, ms Viepat.
T. Amen.
teikiant lazd su kryiumi

Brangieji sutuoktiniai, imkite lazd su kryiumi savo dien paramai, kad Dievas, kuris jus ved jaunysts amiuje, vest jus ir senatvje. Kryiaus galybe enkite i dorybs doryb, o js Iganytojas J zus Kristus pads jums ir saugos jus. T. Amen.
KUNIGYST
RISTUS veikia Banyioje per visus savo mis tinio kno narius, bet ypatingai per tuos, kurie pavsti kunigystei. steigs mii auk, Kris tus tuo paiu metu pavent ir aukotojus. Prie gr damas pas Tv, jis siunt pavstuosius pasaulin mo kyti, kriktyti, atleisti nuodmes, gydyti, maldauti ventosios Dvasios. Kunigyst tat yra kristine tamy315

ba trejopam udaviniui: mokyti, paventinti ir vado vauti monms j iganymo kelyje. is sakramentas teikiamas laipsnikai. Ketvertas maesnij ventim teikia galias paprastesnm parei gom. Trys didesnieji ventimai subdiakono, diako no ir kunigysts parengia tiesioginei kristinei tarnybai. ios tarnybos gali pilnatv teikia vyskupo ventimai. is sakramentas palieka pavstose sielose nebeidildo m ym, galias ir malones, panaiai kaip kriktas ir sutvirtinimas.

U KUNIGUS

Viepatie Jzau Kristau, prie eidamas pas savo dangaus Tv, tu steigei Kuni gysts Sakrament ir neidildoma jo ma lone paymjai savo apatalus. Tu panor jai, kad jie tavo vardu mokyt, valdyt ir pavst tavo Banyi, kad per j ran kas tu aukotum savo aminajam Tvui, dalytum mums savo malones, mums vado vautum ir mus guostum. Dkojame tau u it ypatingos mei ls enkl; dkojame, kad tavo irinktie siems monms tu leidi dalyvauti amino je tavo Kunigystje, nes tu vienas esi Ku nigas per amius. Taiau jie yra i ms tarpo paimti, to dl silpni, kaip ir visi ios ems vaikai. Stiprink tad juos, Viepatie, ventja sa vo Dvasia. Sukurk jiems skaisi ird ir atnaujink juose tiesos dvasi. Suteik jiems malons bti niekados neaptemstaniais i316

briais ant kalno. Tegu visada jie bna pilni iminties pamokymuose, skaists ir santrs gyvenime. Padk jiems kantriai ir didvyrikai pa kelti pasaulio jiems rodom paniek ir per sekiojimus, nes jie juk yra ne pasaulio jie yra tavo, Viepatie! Globok tad juos, tvirtink juos, padaryk, kad neidildomas Kunigysts sakramento enklas bt jiems nesugriaunama atrama iame gyvenime ir garbingos j kovos vainikas aminybje, kur tu, aminasis ir didysis Kunige, gyve ni su savo Tvu ventosios Dvasios vieny bje per ami amius. Amen.69
KRIST KUNIG

Kristau, Vyriausias Kunige, sisk savo kunigams ventosios Dvasios dovan, kad jie visiems bt viskas: vaikams kantru mas, ligoniams uuojauta, vargams nuo lankumas, meil prieams! Daryk juos ne nuilstanius mokyme, nepavargstanius i paintyse, pasiventusius teikiant komuni j, neanius taik visiems geros valios broliams. Kur jie eis, telydi juos palaima; kur jie sustos, teateina tavo ramyb; k jie laimins, tesie tavo palaiminti. Daryk juos apatalais, daryk juos ventaisiais. Amen.
317

DORYBS

IEKVIENAS mogus turi prigimtini dory bi pradus. Kiekvienas, net netikintysis, jau ia, kad tuos pradus reikia savyje stiprinti ir ugdyti. Atskiros pastangos ir veiksmai dar nra doryb. Doryb tai pastoviai ivystytas dorinis elgesys. Dorybs sukuria dorin charakteri, padaro mog dorine asmenybe. Tokia asmenybe turi bti kiekvienas mogus. Tai natrali pareiga. Toki asmenybi buvo pagonikos kultros laikais; j yra ir nukrikionjusiame i dien pasaulyje. Nuo ios pareigos nra atleis tas joks mogus, juo labiau krikionis. Krikionis turi siekti daugiau. Savo prigimt do rybingum jis turi jungti malons srov: savo dori n elges turi pagrsti religiniais antprigimtiniais motyvais. Dorinis kelias, atremtas gyv ry su Dievu viso grio altiniu ir gaivinamas jo malonmis, taip nuskaidrina kai kurias asmenybes, kad mes jas vadi name ventomis. ventumas kaip tik ir yra dorini pastang virn. Bet visa tai i mogaus puss reika lauja tam tikros heroikos. Tik heroikas dorybi i vystymas, bent kai kuriose srityse, yra viena i slyg kanonizuoti mog ventuoju.
*

Bkite visi vienos minties, ujausls, my lkite brolius, bkite gailestingi, roms, nuo lanks ; neatsilyginkite piktu u pikt, nei keiksmu u keiksm, bet prieingai, laiminki te, nes tam esate paaukti, kad paveldtum te palaiminim (1 Petr. 2, 8-9).

PAGRINDINS DORYBS
AGRINDINIAI dorybinio elgesio elementai yra imintingumas, teisingumas, tvirtumas ir sant rumas. Kas ias dorybes savyje ivysto arba bent stengiasi rpestingai puoselti, tas pamau sisavina ir kitas dorybes: tiesum, taikum, velnum, pakantu m, klusnum, kantrum, gailestingum, tyrum. Do rybes paprastai audiasi vienos su kitomis, nes turi vi din ry paios savyje. i mint nuostabiai ireik ir Asyiaus ventasis savo Gyriuje dorybms. Visos do rybs vertos gyriaus, nes jos iplaukia i Dievo ir j veda. PALAIMINIMAI

Palaiminti beturiai dvasioje, nes j


dangaus karalyst. Palaiminti romieji, nes jie pavelds em. Palaiminti, kurie lidi, nes jie bus paguos ti. Palaiminti, kurie alksta ir trokta teisy bs, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie laims gailestingum. Palaiminti nesuteptos irdies, nes jie ma tys Diev. Palaiminti taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dl teisy bs, nes j dangaus karalyst. (Mat. 5, 3-10)
320

GYRIUS DORYBMS

lov tau, i m i n t i e s karaliene, tave sveikina Viepats kartu su tavo broliu ventu ir tyru p a p r a s t u m u ! ventasis n e t u r t e , tave giria Vie pats, kartu su tavo broliu ventuoju n u s i eminimu! ventoji m e i l e , tave augtina Vie pats, o kartu ir tavo brol ventj pa klusnum! Visos ventosios dorybs, sveikina jus Viepats, nes i jo js ateinate ir jame tu rite pradi! ventoji i m i n t i e , tu sugdini pik tj ir visas jo klastas! ventasis p a p r a s t u m e , tu priverti rausti visas pasaulio gudrybes ir emik protingum! ventasis n e t u r t e , tu suniekini viso k geidul, visok yktum, visokius e mikus rpesius. ventasis n u s i e m i n i m e , kaip tu ia prie tave pasirodo visokia puikyb ir mons, kurie jos jieko, ir viskas, kas pa saulio garbei tarnauja! ventoji m e i l e , tu naikini visoki piktybs ir kno pagund, alini visoki ems baim!
321

ventasis p a k l u s n u m e , tu paneigi visoki kno ir kraujo vali, tu ilaikai prigimt paklusni dvasiai, ir tada mogus gali tarnauti visiems monms.4

Kur yra meil ir imintis, ten nra baims ir neinojimo. Kur kantryb ir nuolankumas, ten nra nerimo ir pykio. Kur yra neturtas ir diaugsmas, ten nra pavydo ir yktumo. Kur yra ramyb ir susimstymas, ten n ra rpesio ir nerimo. Kur Viepaties baim saugo duris, ten joks piktas prieas negali eiti. Kur yra gailestingumas ir imintingumas, ten nra pertekliaus ir irdies kietumo.4
MELDIMAS DORYBI

Suteik man, visagalis Dieve, malon, kad a ugningai trokiau, imintingai tyrin iau, teisingai painiau ir tobulai atlik iau visa, kas tik tau patinka. Duok, kad laimj ir nelaimj likiau tau itikimas; laimj nusiemins, nelai mj tvirtas ir nepalenkiamas. Tebna ma no diaugsmas tik tai, kas veda tave; telidina mane tik tai, kas nuo tavs skiria. Leisk, kad nesistengiau patikti niekam daugiau, kaip tau vienam.
322

Kas praeinama, tebnie, Viepatie, men ka mano akyse; vertinga ir brangu teb nie man visa, kas yra tavo ir dl tavs. Tu pats, mano Dieve, bk man u visa bran gesnis. Leisk, Viepatie, danai kelti tave sa vo ird, o suklydus atgailoti i naujo pa sirytant. Padaryk, Dieve, kad biau klusnus be prietaravim, dvasios neturtlis be em nusiteikim, tyras be dmi, kantrus be murmjimo, nusiemins be veidmainysts, linksmas be nesaikingumo, lidnas be nu siminimo, rimtas be lumo, judrus be lengvapdikumo, tiesus be klastos. Duok, kad a gera daryiau be tutybs, artim skatiniau be puikybs, ugdyiau j odiu ir pavyzdiu. Duok man, Dieve, budri ird, kad lengvabdikos mintys nuo tavs nenu kreipt; kilni ird, kad emos aistros jos nenuemint; tiesi ir tauri ird, kad niekingi trokimai jos nenuvest un kelius; stipri ird, kad jos nepalaut skausmas; laisv ird, kad jos neapvaldy t piktas. Suteik man, Dieve, proto, kad tave pa iniau; uolumo, kad tavs jiekoiau; i minties, kad tave rasiau. Parodyk man gyvenimo keli, kuris tau patikt; patva rumo, kuris leist tavs viltingai sulaukti; 323

itikimybs, su kuria puliau tavo ran kas, kuris gyveni ir viepatauji Dievas per ami amius. Amen.18

Aminoji viesa, nuviesk ms irdis!


Aminasis Gri, igelbk mus nuo pikta! Aminoji Tvirtybe, bk mums pagalba! Aminoji Imintie, isklaidyk ms neinoji mo tamsumas! Aminasis Gailestingume, atkreipk mus sa vo akis! Duok, kad visa irdim ir siela, visom jgom ir visada jiekotumm tavo Veido! Vesk mus neisemiamame savo gailestingume ventj tavo Dabart! Stiprink ms bejgikum sekti tavo Snaus pdomis, laimti tavo malon ir eiti paadt diaugsm. Amen,76 PASIAUKOJIMAS KANIOJE

Dkoju tau, mano Dieve, u visas man suteiktas malones, bet ypa u malon bti bandomam kentjimuose. Su kokiu diaugsmu vien dien galsiu regti tave, turdamas rankoj kryiaus skeptr! Vie patie, tu man lyg paveldjim teikeis duo ti brangj kryi, todl viliuosi dangu je bti panaus tave ir savo perkeista me kne regti ventsias tavo kanios stigmas.
324

Po ios ems itrmimo a viliuosi ateiti tvyn ir diaugtis tavimi. Bet a nenoriu dl dangaus pasidaryti turtingas nuopeln. A troktu kentti ir dirbti vien tik i meils tau, vien tik kad tau patik iau, vien tik kad paguosiau tavo ven. ird ir igelbiau sielas, kurios tave am inai galt mylti.49
Jei kas kenia kaip krikionis, bet tegul garbina Diev tuo vardu. 1 Petr. 4, 16 tenesigdi,

Gerasis Jzau, tavo ven. irdies nuo lankumo ir meils vardu meldiu, savo brangiausiomis dovanomis ir gausiomis malonmis apipilk visus tuos, nuo kuri man tenka kentti, kurie stato klitis ma no kely ir kurie mane gdina. Umirk vi sas aidas, kurias jie man yra padar. U j rodom nepalankum parodyk tu jiems savo malon veid, o u pasityiojimo o dius, j itartus man girdint ir negirdint, suteik jiems dievik palaim. Jeigu kie no irdy rusena kartlis prie mane, liek savo meils jo siel. Tebnu a, vargas nusidjlis, ijuokiamas ir persekiojamas, kad tik mano persekiotojai dl to nenusi dt. Priimk, mielasis Jzau, mano pagarb ir pasigailk mans i savo didio gailes tingumo.13
325

DIEVIKOSIOS DORYBS
UOIRDUS krikionis gerai ino tokias dory bes, kaip tikjimas, viltis ir meil, kurios gauna mos per krikt ir kitus sakramentus, kartu su paveniamja malone. ios dorybs veda mog tiesiogin santyk su Dievu. Jos galina j labiau Diev painti, juo viltis, j mylti. Tikjimas, viltis ir meil yra speciali Dievo dova na. J brendimas nepriklauso nuo mogaus paties. Nuo jo priklauso j netekti nusidjus ir vl pelnyti atgail jus ir danai maldauti, kaip tai dar apatalai, kad ti kjimas bt padidintas, viltis sustiprinta, meil su gyvinta. Sekanios maldos yra itrykusios i irdi, kurios alsavo ilgesiu gyvo tikjimo, vilties ir meils. ios mal dos gal atlieps ir ms irdis, kurios panaiai alksta Dievo. Tik pirmosios trumpos maldels yra nebe atski r moni kriniai, o Banyios. Jos ir vadinamos ne maldomis, o tikjimo - vilties - meils aktais. ie aktai savo trumpumu, dogmatiniu pagrindimu ir maldiniu kvpimu yra virt klasiniais perliukais, daug kieno at mintinai imokstamais ir daniau kartojamais.

TIKJIMAS

Tikiu, mano Dieve, visk, k tu aprei kei ir per savo vent Banyi davei mums tikti, nes tu, pati tiesa, negali klysti nei kit klaidinti. Viepatie, padidink mano tikjim! Nuteik
326

man, Viepatie, malon, kad taip gyvai tikiau lyg tave regdamas; kad gyveniau nuolatinj bendrystj su tavim,

geruoju Dievu, slypiniu paiose mano ir dies gelmse. Tu esi mano tikrasis gyveni mas. Tavo buvimas manyje, Dieve, yra kiekvieno mano kno virpesio, kiekvienos mano dvasios minties, kiekvieno gero va lios potrokio altinis. Prigimtimi ir malone tu gyveni mano sieloje. Regimajame pasauly a tave tema tau kaip blankiame veidrody, bet mano s ins gelmi balse a girdiu aik ir ga ling tavo od. tave kreipiuos aukdamas: Mokyto jau, palik su manim. Jeigu bsiu gundo mas nuo tavs nusigrti, tu, mano Dieve, nenusigrk nuo mans.70

Nieko nr taip menka, taip vargana e mje, kaip jaustis be tavs. Kad ir kaip augtai skriet mano trokimai, mano j gos vienok tokios silpnos, kad turiu mels ti tavo pasigailjimo. Suteik man, Viepa tie, t i k j i m t visas dangaus do vanas siejant ry, kur visikai atsirem ti skatina mane mano kalt.
O maloni malone, tu esi taip didel ir kartu taip reta, kad be tavs nra ra mybs ir pasotinimo pasaulyje. Argi tu savo krauju nerodei, k pads Davjo maloningumas, jeigu mums stigs t i k jimo!42
327

Dieve, iganyk mus reikiamu laiku, apsaugok mumyse tikr, teising krikionik tikjim, surink atskiras tavo avis savuoju balsu, kur Ratas vadi na tavo dieviku odiu. Padk mums it bals painti ir jokiu kitu vilions balsu, kuris yra mogika beprotyb, nesekti ir niekuomet, o Jzau Kristau, nuo tavs ne atsitraukti.73

Dangaus

Ten, augtybse, yra ms Tvo kara lyst, Tvo aminojo Krjo, gero, teisin go, didio, kuris myli Snaus meile. O Dva sia teikia gyvenimui velnumo, vilties ir nesuprantamo diaugsmo mylti ir verkti. O ms motina yra ventoji ir graioji Romos Katalik apatalikoji Banyia. Ji yra vienintelis statymas, vienintelis ai kumas karioj emj, ir pasaulis neturi ki to pasirinkimo kaip jos vienyb ir perga l.45
VILTIS

Viliuosi, mano Dieve, jog dl Jzaus Kristaus nuopeln duosi reikaling malo ni man iganyti ir, jeigu laikysiuosi tavo sakym, suteiksi man amin laim dan guje, nes tu pats paadjai, Viepatie, o k paadi vykdai ir esi gailestingas. Vie patie, sustiprink mano vilt!
328

Aminasis Dieve, vienas didiausi sa kym, kuriuos tu man davei, yra turti vilt tavyje. Tu sakei turti vilties ne ma iau, kaip tikjimo ir meils. Tu man ne leidi pulti neviltin, kad ir kokioj padty bebiau. Ir dl vilties a galiu laukti dan gaus, kad ir kokios didios nun mano nuo dms. Atlikdamas, kas man privalu, a vi sikai tikrai galiu tiktis pasiekti ventu mo, kuris reikalingas, kad galiau daly vauti tavo garbje. Jau dabar a galiu nuvokti dangaus diaugsmus, kuri dar nejauiu. Tavo vent paad laiduotas, a inausi vien kart juos tikrai pasieksis. Ma maiau sia a galiu bti tikras, kad tu man nieko neatsakysi, kas reikalinga, kad engiau tavo didyb. Tu padovanojai man dang mane su tverdamas. Kai savo nuodmmis jo nete kau, tu savo Snaus Jzaus Kristaus krau ju vl man j grini. A daugiau tau d koju dl Kristaus, negu dl karalysts, ku ri tu man parengei ir kuriai tu mane su tvrei. Nes daugiau yra, kad tu man davei Jz, negu tai, kad tu man kada nors duo si dang.74 Tavyje,
Viepatie, turiu vis vilt ir vi s atram. tavo ird a sudedu visus
329

skausmus, nes visur kitur a matau tik silpnum ir nepastovum. Jei man nepadsi, mans nestiprinsi, mans nepaguosi, mans nepamokysi, tai nra draug, kurie galt man patarnauti, nra globj, kurie galt man padti, n ra imini, kurie galt man patarti, nra knygos, kuri mane paguost, nra toki turt, kurie galt mane ipirkti, nra to kios vietos, kuri mane priglaust. Tu esi viso gero pradia ir pabaiga, gy venimo pilnyb, neisemiamas viesos al tinis; tavimi pasitikti yra didiausias ta vo tarn diaugsmas. Mano akys nukreiptos tave Dieve, gailestingumo Tve. Amen.5
MEIL

Myliu

tave, mano Dieve, visa siela, visa irdim, visom jgom, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meils. Dl tavs my liu ir artim, kaip pat save. Viepatie, leisk man vis labiau tave mylti! a kalbiau moni ir angel kalbo mis, bet neturiau meils, a biau kaip vangantis varis ir skambantys cimbolai. Jei turiau pranaysts dovan, ino iau visas paslaptis ir visok moksl; jei turiau vis tikjim, taip, kad galiau
330

Jei

kalnus perkelti, o neturiau meils, a b iau niekas. Jei idalyiau vis mano lob betur iams valgydinti ir jei iduoiau savo kn sudeginti, bet neturiau meils, nieko man nepadt.
Meil yra kantri, maloninga. Meil nepavydi, nesielgia sauvalikai, nesipuia. Meil yra nesididiuojanti, nejieko savo naudos, nesusierzina, netaria piktumu, nesidiaugia neteisybe, o diaugiasi tiesa. Meil visa nukenia, visa tiki, visa ko viliasi, visa pakelia. Meil niekados nepaliauja. 1 Kor. 13, 1-8.

Ne dangaus diaugsmai, kuriuos tu, Viepatie, adjai, mane veria tave myl ti, ir ne kani vietos baim skatina sau gotis nuodms. Tu pats mane verti, Viepatie; mane veria karti tavo kania ant kryiaus, ant kurio tu kybojai pasaulio patyiai. Mane veria tavo aizdotas knas, ant tavo gal vos udtas erki vainikas, tavo inie kinimas ir mirtis.
331

Itikimj ird tu pavergi savo meile: mano irdis atverta tau be dangaus; ir be pragaro ji bgti prie tave. Taip, niekas, ne atlyginimas, ne bausm mane veria ta ve mylti, o tik viena tavo meil. Net jei a nepasiekiau, ko tikiuos, mano meil tau likt visada tokia pati.48

O mano didioji Meile, mano vieninte lis gri ir trokime! Kaip gali bt protinga btis, kuri tavs nemylt? A myliu, ma no Dieve, tave visa mano dvasia, visa ma no irdimi, i vis jg ir dl to diaugiuos tavo garbe ir didybe. A atiduodu tau visa, kas esu ir k tu riu, vis savo btyb atiduodu, kad tik ta vo garb galiau padidint; tik viena i nau, kad tai negalima, nes tu esi pats al tinis, i kurio plaukia visoks gris, kuris yra, buvo ir bus. Kas tavs galt nemylti, o nuostabio ji Meile! O tobulasis ir vienintelis Gri, kuris vienas pats esi meils vertas. O Ug nie, kuri visuomet degi ir niekad negsti, udek mane, ir a degsiu: a degsiu, nes myliu tik tave viskame ir daugiau u visk. Nes tik tas tavs nemyli, kas myli alia tavs ir ne dl tavs.19
Viepatie, a meldiu, kad ms labiau ir labiau gaust inojimu ir kiu imanymu, kad mes brangintume ge332

meil viso

resniuosius dalykus, kad btume nesu tepti ir nepeiktini Kristaus dienai, pilni teisybs vaisiaus per Jz Krist Dievo garbei ir gyriui. Pilyp. 1, 9-11

Duok man, Viepatie, toki balso galy b, kad mano auksm igirst rytai ir va karai, visos pasaulio alys ir net pats pra garas kad btum paintas ir garbina mas tu, kurs esi tikroji Meil! O Meile, tu prasiveri ir siskverbi, tu plai ir rii, tu valdai visat, tu esi dan gus ir em, ugnis ir oras, kraujas ir van duo tu esi Dievas ir mogus." Mylime tave, ms Dieve, ir troktame vis labiau mylti. Leisk, kad ta meil b t tokia, kokios troktame. O mylimiausias Drauge, kuris mus taip numyljai ir mus iganei, tu, kur prisimin ti saldu ir malonu, ateik ir paruok sa vo bst ms irdyse! Tada tu saugosi ms lpas, ms ingsnius ir darbus, ir mes nebijosime nieko dl ms siel ir k n. Taip, Viepatie, duok mums meils, ku ri neino joki prie ir pati yra graiau sia tavo dovan. liek ms irdis tyros meils, gimusios i tavo meils mums, kad myltume ir mes, kaip tu mus.
333

Maloningiausias Jzaus Kristaus Tve, i kurio teka visa meil, leisk ualusioms ms irdims suilti tavo dievikoj kaitroj. Gelbk mus ir laimink tavo Snuje. Amen.

O veniausiasis Viepatie, kuris sakei mylti vienas kit, duok malons mums, tavo gerumu neutarnautai apdovanotiems, mylti kiekvien mog tavyje ir dl tavs. Mes meldiame tavo maloningumo visiems, ypatingai tavo duotiems ms draugams. 0 meils altini, mylk juos ir skatink juo se tobul meil tau, kad jie nieko netrok t, nekalbt ir nedaryt, kas tau nepatin ka. Amen.75
VISUR REGIU TAVE, DIEVE *

Kur tik akis umato, kur benuklysta mintis visur matau, visur pastu a ta ve. Ar diena iauta, atskleisdama kalnus ir lygumas, ar ydini gli kvapas nu banguoja per pievas, ar pauktis miko gldumoj suklykia visur, visur matau ir girdiu tave. Kaljimo rsy nykstanio mogaus kau ltos rankos tiesias tave. Kruvinoj kovoj, granat iraustoj duobj, udususio kario paskutinis atodsis aukia tave. Mylimoji,
* Lietuvio kalinio - kankinio malda, parayta vo kiei koncentracijos stovykloje. 334

prie lango rymanti, krpteli ir aukia ta vo vard, igirdusi ini baisi. em ir dangus palydi t auksm. Nuo mari iki mari, nuo vieno vaigdi krato iki kito girdisi tavo vardas, o Dieve! Mano irdis dreba, kaip audroje sibuo jamas medio lapas. Neinau, nei kur pra dia, nei kur pabaiga. Nortsi, o, kaip baisiai nortsi aprpti vis em! Vis e m sutalpinti savo ird! Kad tavo vardas aidt ir aidt! Kad galiau ilstis, kad galiau nurimti! Toks didelis trokimas, toks galingas ir nepasotinamas jausmas irdy! O galia mana tokia menkut. Kaip skruzdls ant pravaiuojamo kelio. Kiekviena praeinanti pda gali sutrinti, sumindyti. Kas biau, jei tavo vardas neskambt! Kas likt i mans, jei neinoiau, kad turiu Tv, savo rankoj laikant mane? Jei savo gyslose ne jausiau tos ugnies, kuri buvo visos gy vybs, viso judjimo, viso gyvenimo ir vi so pasaulio pradia? Mano Dieve! tai esu toks, kok mane paaukei. Matai, ar vertas a prayti leisti ir man vykdyti tavo vali emje, aukti tavo vard, kartoti tavo od. Be tavs vis kas be prasms. Pragaras be tavs. Ir dre ba irdis, tavo vard aukdama. Leisk b ti arti, leisk ivargusiam suilti tavo mei ls ugny, o Dieve!71
335

SAKYMAI

AGRINDIN kiekvieno tikinio mogaus konstitucija yra Dievo ir Banyios sakymai. sakym tikslas nra tik alta prievol. sa kymai iplaukia i Dievo arba j jj atsiremia, o Dievas yra Meil. Dl to reikia meils ir saky mams vykdyti. sakymo tikslas yra meil i nesu teptos irdies, geros sins ir neveidmainingo tikji mo (1 Tim. 1, 5). sakymai nesvetimoteriauk, neumuk, nevok, neliudyk melagingai, negeisk ir kiekvienas kitas sakymas yra apimtas iuo posakiu: Mylk savo artim, kaip pats save. Meil nedaro nieko pikta artimui. Taigi, statymo vykdymas yra meil (Rom. 13, 9-13). Ms elgsenos konstitucija, kuri slepia savyje mei l, tikrai verta, kad j daniau, bent dalimis, permstytume, jautriau velgtume savo sinn ir, rad nesusiderinim, nuolankiau atsipraytume.

Viepaties statymas tobulas, jis atgaivina

siel. Viepaties nuostatas yra tvirtas, jis pamoko bemoksl. Viepaties sakymai tiess, jie diugina ird. Viepaties paliepimas yra tyras, jis apvie ia akis. Viepaties baim nesutepta, ji pasilieka per amius.

Ps. 18, 8-10


336

DIEVO SAKYMAI
IEVO sakymai nubria santyki ribas su Die vu ir artimu. Pirmieji trys sakymai kalba apie prievoles Dievui jo garbinim, ketvirtasis apie eimini ir visuomenini santyki pagrind, au toritet, etasis ir devintasis apie moterysts san tyki ribas, penktasis ir atuntasis apie moni bend ruomens pagrind, gyvyb ir garb, septintasis ir de imtasis apie nuosavyb. Prie kiekvieno sakymo ia panaudota v. Rato itrauk; jos rykina ir pltoja sakym prasm. Kartu jos padeda giliau velgti ms pai elgsen.

NETURK KIT DIEV

Viepatie, kas inoma apie tave, juk yra mumyse apreikta... Kas tavyje neregima tavoji amina galyb ir dievyst , tai nuo pat pasaulio krimo galima matyti proto viesa i padarytj dalyk. Taip kad mes neiteisinami, nes pain tave, mes negarbinome tavs kaip Dievo ir ne dkojome. Savo mintyse pasidarme tuti, ir neimintinga ms irdis aptemo. Tar damies es imintingi, pasidarme paiki. Mes pakeitme nemaraus Dievo garb mir tingo mogaus garbe, net pauki, ke turkoj ir liu paveikslo panaumu... Mes pakeitme tavo ties melu, garbinome ir tarnavome veriau sutvrimui, kaip tau, Sutvrjui, kuriam garb tebna per am ius (pagal Rom. 1,19-25).
337

Pagalvok: Gal smoningai abejojai Dievu ir jo tiesa? kalbjai prie Diev ar noromis toki kalb klauseisi? Gdinaisi j ipain ti? Jo isigynei odiu, ratu ar veiksmu? J paneigei, tikdamas burtais, sapnais, kor tomis, spiritistiniais aidimais? Gal tikjai Dievu apsiskaiiavs: kad tau paiam bt geriau, kad gyvenime tau sek tsi? Diev laikei rankiu, naudingu vi suomenei, tautai, valstybei? Savo tikjim Dievu naudojai profesiniam, visuomeniniam ar politiniam pasisekimui? Gal daugiau nei Dievu tikjai savo gabumais, darbu, turtu, pa dtimi. Gal abejojai Dievo gailestingumu, puolei nevilt, nebesistengei pakilti i nuodms? Ar prieingai: perdaug juo pasitikjai, nepai sei nuodms ir nesiskubinai daryti atgailos? Buvai abejingas, nesistengei Dievo garbin ti: apleisdavai maldas, jas kalbdavai ner pestingai, isiblaks ?
kiek kart a bandiau, lyg grumstelis nuo ems, atplyti nuo tavs! Kiek kart svyravau, blakiausi, puoliau abuojum, jiekojau atsvaros klaidiose mintyse ir vl ilgjausi tavs, o Vieninteli! Pasigailk mans, sutvirtink mano dvasi, leisk vertis tave tyru tikjimu, viesia viltim, galinga meile. Mano Dieve, tu vie nas esi mano Viepats, tu vienas Augiau sias, vienas Visagalis! lovinu tave, ipa338

Viepatie,

stu tave, lenkiuosi ir dkoju tau dl tavo didios garbs ir begalinio gailestingumo. Amen.9
NETARK VIEPATIES VARDO BE REIKALO

Neklyskite, Dievas neleidia tyiotis i savs (Gal. 6, 7). Daugelis man sakys an dien: Viepatie, Viepatie, argi ne tavo vardu mes pranaavome, ar ne tavo vardu ivarinjome velnius ir ar ne tavo vardu darme daug stebukl. Tuomet a jiems pareikiu: A niekuomet js nepainau; atstokite nuo mans js, piktadariai! Ne kiekvienas, kurs man sako: Viepatie, Vie patie, eis dangaus karalyst, bet kas vykdo vali mano Tvo, esanio danguje, tas eis dangaus karalyst (Mat. 7, 21-23). Js pagalba yra Viepats, kurs sukr dang ir em (Ps. 123, 8).
Pagalvok: Gal tarei Dievo, Kristaus, Ma rijos, ventj vardus be pagarbos, lengvab dikai? eidinjai ar niekinai Dievo var dui pavstus asmenis ir vietas? Juokeisi i religijos, Banyios, sakrament, apeig? Gal paniekinai ven. Sakrament, vent vagikai priimdamas komunij?

Maiei keiksmus su ventais vardais? aukeisi Dievo paremti melui, piktodiavimui, meitui? Teisme neteisingai prisiekei?
339

Davei ikilming paad atlikti udaviniui, ku ris buvo prieingas Dievui ar jo dorinei tvar kai? Nevykdei Dievo vardu padaryt pa ad?

Viepatie, tavo vardas yra v e n t a s ! ventesnis u kiekvien vard, kur su pa garba kartoja taurios lpos. ventesnis u visa, kas yra venta emje ir danguje. O a, lyg beprotis, kuris neino k kalba, j niekinau, eidinjau, sutrypiau... Atleisk man, o Gailestingasis! Pasigailk mano menkysts! Pasigailk vis, kurie niekina ne tik tave, bet ir save paius! Garbs Veriausiasis, leisk nuo iol tar nauti tavo lovei lenktis tavo vardui, ginti tavo tvark, skelbti tavo karalyst. Amen.9
VENT DIEN VSK

Broliai, turdami pasitikjimo eiti Kris taus krauju ventykl..., artinkims tik ra irdimi, pilnu tikjimu, nuval irdis nuo piktos sins ir nuplov kn tyru vandeniu. Tvirtai laikykims nekeiiamo ms vilties ipainimo, (nes tas, kurs paadjo, yra itikimas,) ir stebkime vieni kitus, kad ragintumms meil ir gerus darbus. Neapleiskime susirinki mo, kaip kaikurie turi prot (yd. 10, 19340

25). Per j (Jz) aukokime visados Die vui gyriaus auk, tai yra, jo vard ipastanij lp vaisi (yd. 13, 15).
Pagalvok: Gal vent dien nepriverstas sunkiai dirbai? Vertei kitus dirbti? Po ils pakeitei fizikai isemianiomis pramogo mis? ventj laik piktnaudiavai nuod mingoms progoms? Dl pramog visikai apleidai mald? Meldeisi isiblaks? Kitiems meldiantis kalbjaisi, juokeisi? (To liau r. Banyios sakymuose).

Viepatie, a vaikiojau prie tave ne atvira irdimi. Net vent dien jiekojau dvasios peno ne tavyje, o knygose, paveiks luose, aisme ir pramogoje. Ir kai min jau tavo vard ir tavs aukiausi, nebuvo tai irdies, o tik lp balsas. Nebuvau arti tavs, Dieve, ir to negeidiau, dlto puo liau pagund, klaidiojau savo irdies klystkeliais. Atleisk man, Viepatie, mano apsileidim, nerangum ir nejautrum. Pa adink manyje tiesi ir tvirt d v a s i . Amen.9
GERBK TV IR MOTIN

Vaikai, klausykite savo gimdytoj Vie patyje, nes tai teisinga. Gerbk savo tv ir motin, tai yra pirmasis sakymas su paadu: kad tau bt gera ir kad ilgai gy341

ventumei emje. Ir js, tvai, neerzinkite savo vaik, bet auklkite juos drausme ir Viepaties spjimu (Efez. 6, 1-4). Tarnai, ne dl aki tarnaukite, lyg kad monms tikdami; bet kaip Kristaus tar nai nuoirdiai vykdydami Dievo vali. Tarnaukite gera valia, kaip Viepaiui, ne monms; inokite, kad kiekvienas, k jis padarys gera, tai atsiims i Viepaties... Ir js, valdovai, darykite jiems t pat, su silaikydami nuo grasym; inokite, kad ir j ir js Viepats yra danguje, ir jis ne iri asmens (Efez. 6, 6-9). Neiokite vienas kito natas, ir taip {vykdysite Kristaus statym (Gal. 6, 2). Bkite vienas kitam maloningi, gailestin gi, vienas kitam dovanokite, kaip ir Dievas dovanojo jums Kristuje (Efez. 4, 32).
Pagalvok : Gal tvams nusidjai p a g a r bos stoka: irdyje juos niekinai, nepagarbiai apie juos kalbjai, j gdinaisi, buvai jiems at akus ir prieginus? Gal nusidjai jiems m e i l s stoka: geidei j mirties, norjai ar darei jiems k pikt; varge, ligoje, senatvje j nermei; j silpnybi, yd kantriai nepakentei; u juos gyvus ar mirusius nesimeldei ? Gal nusidjai jiems n e p a k l u s n u m u ; j neklausei, nepaisei j spjim, pamokym bei patarim, paskutins j valios nevykdei? Gal vaikams nusidjai: j nekentei, buvai jiems piktas, iaurus ? Nepratinai j bt ge 342

riems, pamaldiems; nesaugojai nuo dorini pa voj; buvai abejingas j draugystms ir lei dai juos suvedioti ar suklaidinti? Piktinai juos savo proiais, kalbomis, pavyzdiu? Atidliojai j krikt, nemokei j ar neleidai mokytis religijos? Nesirpinai j ateitimi, nepratinai prie darbo, neparuoei j profesi jai? Pomgiams praleidai eimos udarb ir nuskriaudei savo vaikus ? Buvai neteisus juos mokydamas, bausdamas ar nelygiai visus myldamas ? Gal nusidjai savo eimininkams, darbda viams ar virininkams: j nekentei, juos nieki nai, jiems prietaravai? Tingiai, nesiningai atlikinjai pareigas ? Nepagarbiai apie juos kalbjai, apkalbinjai, ineinjai j eimos ar staigos paslaptis? Norjai daryti ar darei k jiems pikta? J vaikus ar kitus tarnau tojus mokei apgaudinti ar pats apgaudinjai ? Slpei netinkamus j vaik ar kit tarnau toj elgesius? Gal nusidjai prie savo tarnus ar valdi nius : neteisingai ar iauriai su jais elgeisi ? Nesirpinai j tinkamu ilaikymu ir maitini mu? Neimokjai jiems priklausomo atly ginimo? J neskatinai odiu ir pavyzdiu gera? Juos piktinai ar pikt viliojai? Kliudei atlikti krikionikas j pareigas? Susirgus, nesirpinai j sveikata ar j re liginiu aprpinimu? Tarnyboje nebuvai vi siems lygiai teisingas? Daveisi kit paper kamas, prie kitus asmenis neteisingai nutei kiamas ?
343

Gal nusidjai prie savo taut ir valstyb: neatlikai teistai udt pareig? Niekinai savo taut ar valstyb ? Gdinaisi savo tau tins kilms, kalbos, sav paproi? Negynei savo tautiei? Nekovojai u teisingas savo tautos teises? Prieingai: savo tau tieius skundei svetimiesiems ? Dirbai prie savo tautos interesus, juos idavinjai?

Mano

Dieve, leisk ipildyti pareigas, kurias man davei eimoje, tarnyboje ir sa voj tautoj. Apvaldyk mano prigimt ne rangi, neklusni, sauvalik. Praturtink dorybmis dvasios beturt! Nuenk, palai mintoji malon, pripildyk mane nuo ryto ligi vakaro savo ramybs, kad pavargusi mano siela nesuklupt. Suteik ramybs ma no artimiesiems, kad visi viena irdim vykdytume tavo sakym vali. Amen.9
NEUMUK

kas nors laikyt vis statym, o nu sikalst vienu dalyku, tas yra kaltas vi sais. Nes tas, kurs pasak: N e s v e t i m o t e r i a u s i , pasak taip pat: N e u m u i . Taigi, jei tu nesvetimoteriauji, bet u mui, tai tu esi statymo perengjas. Taip kalbkite ir taip darykite, kaip tie, kurie turite bti teisiami laisvs statymu. Nes teismas be pasigailjimo tam, kurs nevyk
344

Jei

d gailestingumo; bet gailestingumas per sveria teism (Jok. 2, 10-13).


Pagalvok: Gal neteisingai muei, kanki nai, sueidei ar umuei mog? Mainai jo sveikat, iauriai su juo elgeisi, j perkro vei sunkiu darbu? Kurstei kit kert ar padjai kitam vykdyti prie artim nukreip tus piktus planus?

alojai artimo dvasi, j niekinai, eminai, jo nekentei? Umuinjai jo sin ar dori n jautrum, papiktinai pavyzdiu, nedoromis kalbomis, neleistinu apdaru ? Patarei, liepei, pamokei ar padjai jam nusidti? Peikei ar pajuokei jo gerus darbus ar gyrei nedorus ar ba galdamas jo nesudraudei? Neelpei galdamas beturi, vargdieni ar skurde atsidrusi eim? Ksinaisi negimusi gyvyb, vartojai ar davei vartoti neleistinus vaistus, patarei ar pa djai vykdyti operacij? Kaip gydytojas ar slaug nebuvai rpes tingas (a) artimo gyvybei gelbti, prieingai gal vartojai pavojingas priemones ir taip artimo lig utsei ar j sualojai? Kaip teisininkas, gal pakaltinamai prisidjai prie fiziko ar dvasiko artimo sulugdy mo, jo neapgynei ar perdaug j apkaltinai? Gal statei pavoj savo paties gyvyb i tutumo, gobumo ar nerpestingumo? S moningai stengeisi pakenkti savo sveikatai vartodamas aling maist, girtaudamas, i
345

tvirkaudamas ? Jiekojai progos nusiudy ti ar puoseljai savyje i mint ? Umuinjai dvasines savo galias ir istatei mirtin pavoj savo siel; jiekojai nedor draugys i, lankei vietas, kur vyksta sunki nuod mi, skaitei dorovei ar religijai prieingas knygas ?

Atleisk

man, Viepatie, begalinius ma no neatsargumus, nerpestingum, apsilei dimus, o ypa smoningus prasilenkimus su ventja tavo valia, gaubiania fizins ir dvasins gyvybs teis ir dovan. Pasi gailk mans, kuris savo laisv taip blogai panaudojau? Padk man bti budresniam taip naudoti savo gyvyb bei sveikat ir taip saugoti kit, jog niekad nepaeis iau tavo vento sakymo. Amen.9
NEPALEISTUVAUK

Knas ne paleistuvystei, o Viepaiui, ir Viepats knui... Kiekviena kita nuodm, kuri mogus daro, yra ne kne; kas gi pa leistuvauja, nusideda savo knui. Ar js neinote, kad js snariai yra ventov jumyse esanios ventosios Dvasios, kuri turite i Dievo, ir nebesate savo pai. Nes js esate atpirkti didele kaina. Garbinki te ir neiokite Diev savo kne (1 Kor. 6, 13; 18-20).
346

Pagalvok: Gal smoningai aidei neva riomis mintimis? Kalbjai ar klauseis ne padori odi, jiems pritarei ar jais grjaisi? Dainavai nepadorias dainas? Nusidjai pavelgimu, prisilietimu? Ne vengei pavoj: skaitei nepadoraus turinio vei kalus, irjai blogo filmo, vaidinimo, lankei si dorum paeidianias vietas, palaikei ry ius su emos dorovs draugais ? Buvai neatsargus pats su savim, gal net laisva ar pusiau laisva valia nusidjai? Smoningai ar pusiau smoningai adinai kitame nuodmingus jausmus? Per laisvai elgeisi su kitos lyties asmeniu okyje? Paeidei moterysts itikimyb neleistino mis bendrystmis? Piktnaudiavai savo santuok: nesivaldei, negerbei kito kno, var tojai neleistinas priemones?

Daryk, Viepatie, kaip pasakei: tegul visos blogos mintys pradingsta tavo aki vaizdoje! Sulaikyk mano klystani dva si ir palauk kankinani mane pagund prievart. Itiesk savo rank ir sutramdyk tuos dkusius vris, tuos ryjanius pageidi mus, kad a galiau rasti ramyb tavo j goje ir kad nuolat btumei garbinamas sa vo ventovje, grynoje sinje. sakyk vjams ir audroms; sakyk j rai: nurimk! sakyk vjui: nepsk! Ir pa sidarys d i d e l t y l a (Mork. 4, 39).
347

Pakeisk mano norus dangaus norais, kad, pavilgs lpas aminj grybi alti ny, nebegaliau be pasibjaurjimo galvo ti apie emus dalykus. Amen.5
NEVOK

Kur

js turtas, ten ir js irdis. i rkite ir saugokits visokio godumo, nes gyvyb nepriklauso nuo lobio apstumo, ku r kas turi (Luk. 12, 34 ir 15). Neklyskite, nei vagys, nei gods, nei plikai nepavel ds dangaus karalysts (1 Kor. 6, 10); nes kiekviena neteisyb yra nuodm, ir yra nuodm miriai (1 Jo. 5, 17).
Pagalvok : Gal i savo kalts padarei kam nuostol? Pasisavinai, kas tau nepriklau so? Patarei, paraginai ar net padjai pasi savinti? Pasisavintus daiktus padjai pa slpti ar inodamas juos pirkai? Negri nai savininkui rast daikt? Nemokjai skolos ar algos savo tarnautojams arba j ne teistai sumainai? Negrinai pasiskolin t daikt? Vartojai netikr saik, mast, svarus? Apkalbomis, meitais ir kitom suktom prie monm viliojai klientus i kito amatininko ar pirklio? Nesiningai atlikai pasiimt dar b? Neilaikei pirkimo, pardavimo ar dovano jimo sutarties? Klei neleistinai kainas? Jiekojai pigaus pasipelnymo: imaldavai, turdamas i ko pragyventi? Suktai kor348

tavai, itraukdamas i kit pinig? I naudojai senius ar moteris, turinius turto? Vartojai neleistinas ir nedoras priemones udarbiui pelnyti ar pralobti ? Planavai ir svarstei, kaip inaudoti kitus asmenis? Pavydjai kitiems geresnio gy venimo, apdaro, padties? Diaugeisi sve tima mediagine nelaime? Gal prisidjai pats prie tos nelaims? Gadinai ir naiki nai svetim turt?

Viepatie, kiek kart mano dvasi pa verg godumo svajons, planai, bandymai ir ygiai, tiek kart idaviau tave, nepa keiiam vienintel mano Diev. Sulauiau savo sin, nusilenkiau mamonai, nusid jau artimui... O didiausias Turte, neise miamas grybi altini, palenk mano min tis ir ird save. Palenk mano vali, kad ji ilygint skriaudas, kurios beldiasi tavo teisingumo duris. Amen.9
NEKALBK NETIESOS

Jei kas nenusikalsta odiu, tas yra to bulas mogus. Jis gali taip pat laikyti pa abot ir vis kn... tai laivai, nors jie dideli ir smarkaus vjo varomi, yra pasu kami mau vairu, kur tik nori vairininko valia. Taip ir lieuvis yra, tiesa, maas s narys, taiau didiuojasi dideliais daly kais. tai kokia maa ugnis kok didel
349

mik padega! Ir lieuvis yra ugnis; tai neteisybs pasaulis. Lieuvis yra ms s nari tarpe ; jis sutepa vis kn ir padega ms gyvenimo tekin, pats pragaro pa degtas. Nes vis vri, pauki, ali ir kit prigimtis duodasi pavergiama ir yra mogaus prigimties pavergta. O lieuvio n vienas mogus negali pavergti; jis yra neramus nelabumas, jis pilnas mirting nuod. Juo mes laiminame Diev Tv ir juo keikiame mones, padarytus pagal Die vo panaum. I tos paios burnos eina palaiminimas ir prakeikimas. Tai neturi, mano broliai, taip bti (Jok. 3, 2-10).
Pagalvok: Gal norjai kitiems pasirodyti: meldeisi, kad kiti matyt, davei imald, kad tave girt, savo gerum pabrei, savimi gy reisi, savo blog elges stengeisi ger iai kinti ?

Be pagrindo tarinjai ar smerkei kitus? Kalbjai apie artim, pramanydamas ne btus dalykus, norjai pakenkti geram jo var dui ar turtui? Kurstei kitus meiti ar ap kalbinti? Lengvai tikjai paskaloms apie artim ir jas toliau skleidei? Kritikavai, niekinai ar ijuokei sau nepatinkamus mones, j darbus ir planus? Melavai, kad save apgintum arba kitam pakenktum? Idavei tau patiktas paslap tis? Neei vieumon dalykus, kurie reik jo dengti, ir tuo papiktinai, suerzinai ar ne
350

vienyb tarp moni pasjai? Liudijai ne teisingai? Nesiningai teisme prisiekei? Neatitaisei artimo vardui padarytos skriau dos.

Dieve, eidiau tave, Tiesos Vie pat, paniekinau mog, tavo paveiksl! Jiekau dmi jo rjime, padidinu jame elius, ikreipiu jo od, o ir jo veiksm savu, ne jo, mastu matavau. Kai pyktis degino mane, tada kalbjau prie artim, priskirdamas jam, kas nei jo valioje nebu vo. Ir vl, o mano Dieve, kiek tai kart griebiausi melo teisinti ar gint save, u mirs, kad tavo akyse esu toks neteisus. Dieve, atleisk mano kaltes, pasigailk ma ns!9
NEGEISK ARTIMO MOTERS

Mano

Nuodm a painau tiktai per staty m ; nes apie geidul a nieko nebiau i nojs, jei statymas nesakyt: Negeisk! (Rom. 7, 7). A gi jums sakau: Kiekvienas, kurs iri moterik jos geisti, jau su ja svetimoteriavo savo irdyje (Mat. 5, 28). Pilnos j akys svetimoteriavimo ir ne siliaujanios nuodms. Jie suvedioja svy ruojanias sielas... Jie altiniai be vandens ir vj neiojami debesys... Kalbdami pui kius, tutybs pilnus dalykus, vilioja kno geiduliais ir itvirkimu tuos, kurie buvo
351

truput atsitrauk nuo gyvenanij pa klydime. Jie ada jiems laisv, patys b dami sugedimo vergai; nes kas kieno nu galtas, to jis yra vergas. Nes jei ms Viepaties ir Iganytojo Jzaus Kristaus painimu atsitrauk nuo pasaulio sutepi m jie, vl juos sipainiodami, esti nu galimi, tai paskesnieji dalykai darosi jiems piktesni u pirmuosius... Nes jiems atsiti ko tai, k sako tikra patarl: uo grta prie savo vmalo, ir: Nutrinta kiaul vl voliojasi dumbluose (2 Petr. 2, 14-22). Vyrui gyvam tebesant, ji vadinsis sve timoter, jei bus su kitu vyru (Rom. 7, 3).
Pagalvok: Gal geidei pavilioti kito mo n bei vyr? Leidaisi draugyst, kuri ar do kit eimos idin? Paliks savo eim kitur, jiekojai eiminio ryio su kitais asme nimis? Teisinai susimetlius ar juos mora liai rmei? Jiekojai neleistin priemoni savo neteistam santuokiniam gyvenimui pri dengti prie vieum? Nuslpei ipainty je neteist ir nebanytin eimynin ry ir po to jai komunijos? Pasiadjs ipain tyje susitvarkyti, smoningai sulauei savo od? Nevaldei savo aki gatvje, velgdamas kitos lyties asmen ir jo geisdamas? i rjai nepadori paveiksl ar meno krini ir jiekojai paadinti geism arba su juo neko vojai ?
352

Mano Dieve, juk pavadint baisu i kalt geisti mogaus, kuris kaip ven tas turtas paadtas kitam, ksintis j at plt, atimant jam garb ir sugriaut dvie j palaimintos vienybs laim. O skaidri dangaus Ugnie, sunaikink manyje ias ru senanias aizdras! Temyli vienas antr tie, kuriuos tu, Dieve, laiminai. Amen.9
BANYIOS SAKYMAI
ANYIOS sakymai aptaria pavstojo laiko ir vietos prievoles. Keturi pirmieji sakymai, vie nodai visiems privalomi, lieia laiko prievoles, btent: vsti sakytsias ventes, j metu klausyti v. mii, skirtomis dienomis pasninkauti ir velykiniu laiku atlikti sakramentin ipainties ir komunijos pa reig. Penktasis sakymas ilaikyti pavstsias vie tas (savas banyias) paliekamas vykdyti pagal atskir krat paproius. penki sakym eil neeina draudimas skaityti knygas ir spaud, eidiani ti kjim ir dorov, bet jis taip pat visiems tikintiesiems privalomas. PRIVALOMAS VENTES VSK e visos Banyios vents yra privalomos. Visoj Banyioj ir visiems tikintiesems privalomos yra ios vents: visi sekmadieniai, Viepaties Gimimas (Kal dos), Nauji Metai, Trys Karaliai, Dangun engimas (etins), Dievo Knas (Devintins), Marijos Dan gun mimas (olin), Nekaltas Prasidjimas, v. Juozapo, Apatal Petro ir Povilo ir Vis ventj vents.
353

Kai kuriuose kratuose, dl ypating vietos slyg, privalom veni skaiius sumaintas. JAV-bse: pri valomi visi sekmadieniai, pirmoji Kald diena, Nauji Metai, Dangun engimas (etins), Marijos Dangun mimas (olin), Nekaltas Prasidjimas ir Vis ven t. Kanadoje: visi sekmadieniai, pirmoji Kald diena, Nauji Metai, Trys Karaliai, Dangun engimas (eti ns), Marijos Nekaltas Prasidjimas ir Vis vent. Privalomj veni prievols yra ios: dalyvauti v. miiose ir nedirbti fizinio darbo, neprekiauti, neiti kit viej pareig. Dalyvauti v. miiose reikia: as menikai (neutenka klausyti per radij), itisai (bent pagrindinse dalyse, t. y. nuo evangelijos iki komuni jos), smoningai ir maldingai. Nuo v. mii pareigos ir poilsio atleidiami tik tie, kurie turi labai rimt prieasi.
Pagalvok: Ar dalyvavai v. miiose? Ar parengei savo dvasi dalyvauti smoningai ir maldingai? Gal kliudei kitiems melstis: valgeisi, kalbjaisi, juokavai? Turjai ki t paalin intencij: pasiklausyti muzikos, pasigroti banyios menu, pamatyti kitus asmenis. Galdamas neileidai kit v. miias? Gal net kliudei?

Be reikalo ar i godumo sunkiai fizikai dirbai? Neirjai rib protiniame ar nam ruoos darbe ir save pervarginai? Papikti nai kitus savo darbu? Davei blog pavyzd vaikams, jaunimui ar maiau tikintiesiems?

Viepatie, padk man pavstsias die nas taip praleisti, jog savo kno ir dvasios jgas atnaujiniau, tavo man duotas pa reigas geriau atlikiau ir tau, mano Die354

ve, tobuliau tarnauiau. Per Krist, ms Viepat. Amen.9


VELYKIN PAREIG ATLIK

pads laukti neinant ipainties ir atidlioti v. komunij? Jei iandien atide di dl vienos prieasties, ryt tikriausiai at siras kita ir svarbesn; ir taip gals ilgai tstis atidliojimas, o kartu dids ir noras nuo v. komunijos tolintis. Nra nieko alingesnio, kaip ilgai susi laikyti nuo v. komunijos, nes dl tos prie asties, paprastai, siel ugula didelis snaudulys. Velykin ipaintis yra iskirtina parei ga. Ji turi savo udavin: parengti mones, kad jie su Kristumi prisikelt ir su juo su sivienyt. Tai savaime atlieka tas, kas da nai eina ipainties ir komunijos. O kas eina reiau, tas turi neaplenkti velykinio laiko (nuo Pelens iki vn. Trejybs ven ts).
Pagalvok : Gal apsileidai ir neatlikai vely kins ipainties? Neprimei komunijos? Teisinaisi prie kitus igalvotomis prieasti mis? Draudei kitus i pareig atlikti? Galvojai, kad utenka tik velykins ipain ties ir komunijos? tikinjai kitus, kad b ti gyvu Kristaus Banyios nariu tik to te355

reikia ? Buvai nerpestingas iai ipainiai pasiruoti ?

Viepatie, kai tu Banyios lpomis ra ginai mane jungtis su tavimi, prisikelian iu, atnaujint ird, paadint nauj vali ir naujai gyventi, a vis delsiau, isikal binjau ir griausi nuo tavs. Atleisk man, ir, pasigailjs, prikelk mano dvasi. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
PASNINK IR SANTR LAIKYK

Vienas daro skirtum tarp vienos die nos ir kitos, o kitas laiko visas dienas ly giomis. Kas daro skirtum tarp dien, jis tai daro Viepaiui. Kas nevalgo, nevalgo Viepaiui, ir jis dkoja Dievui. Rpinki ts, kad neduotumte savo broliui progos usigauti ar pasipiktinti. Nestumk pra pult savo valgiu to, u kur Kristus mir. Negriauk dl valgio Dievo darbo! Gera yra nevalgyti msos, negerti vyno ir nedaryti nieko kito, kuo tavo brolis pasieidia ar piktinasi, ar silpnja (Rom. 14, 5 - 6 ; 1315).
Banyia skiria pasnink ir santr. Santra lieia valgio r, pasninkas valgio kiek. Santros dieno mis nevalgoma msos, o pasninko nevalgoma so iai (soiai tik kart, o kitus du tik ukandama). Santra sakoma penktadieniais, o pasninkas gavnios metu. Ir santra ir pasninkas sakomi: Pele356

n dien, gavnios penktadieniais ir etadieniais, me t ketviri dienomis ir keturiose vigilijose: Sekmini, olins, Vis vents ir Kald. Santra ir pasninkas atkrinta, jeigu j dienos puo la sekmadienius ar kitas sakytsias ventes (iskyrus ias gavnioje). Santra privaloma nuo 7 m. amiaus, pasninkas nuo 21 iki 59 met imtinai. Pagalvok: Gal smoningai apleidai san tr ir pasnink? Kliudei kitiems laikyti vien ar antr? Papiktinai kitus savo nesi laikymu? Laikydamasis pasninko ar santros buvai nepatenkintas, pykai ar erzinaisi? Pavydjai tiems, kurie tariamai nra var omi joki sakym? Pataikavai savo sve iams, kuriuos spjai nesilaikant pasninko ir santros? Sveiuose gdijaisi ir, galdamas neprasilenkti, prasilenkei su iuo sakymu ? Nepratinai vaik, sulaukusi 7 m., laikytis santros ?

Padk man, Viepatie, kovoti su jusline mano prigimtimi. Duok jg paklusti ta vo, ne kno, valiai. Mokyk mane suprasti pasninko ir santros prasm, kad noriai ir diugiai ipildyiau tavo Banyios saky m. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
DRAUDIAM KNYG NESKAITYK

vis savo tikinij Banyia laukia gar bingo klusnumo, lieianio draudiamas kny gas. O ji draudia versti, spausdinti, skaityti,
357

laikyti, platinti bei pardavinti ias knygas (ir peri jodin spaud) : 1. eidianias ar griaunanias religij ir dorus paproius. 2. Religines, bet nekatalik raytsias (ne bent jos nieko neturt prie kat. religij). 3. Griaunanias ar pajuokianias atskiras dogmines tiesas, liturgij, banytin discipli n, hierarchij. 4. Skelbianias naujus apsireikimus, pra naystes, stebuklus, naujus (nors ir privaius) pamaldumus, jei jie neturi Banyios patvir tinimo (imprimatur). 5.. Skleidianias prietaringum, brimus, magij, spiritizm ir pan. 6. Ginanias ar pateisinanias dvikov, sa viudyb, eiminius isiskyrimus (divorsus). 7. Skelbianias netikrus arba jau atauk tus atlaidus. 8. Ikelianias mason ir panai organi zacij vert, j tariam neprieikum Ba nyiai ir civilinei bendruomenei. 9. Leidiamas komunist ir komunistinsmaterialistins dvasios. 10. Vis geltonj spaud, kuri veriasi ne morali dalyk skleidimu.

Esant svarbiam reikalui (pvz., studi juoti) ir gavus vyskupo leidim, ias kny gas galima skaityti. Bet ir tada neatkrinta natrali pareiga irti, kad sau nepakenk tum ar nesudarytum progos kitam nereika lingam skaityti.
358

Paink savo kilnum, krikionie, nes tu tapai dievikosios prigimties dalininku. Negrk netikusiu elgesiu senj apgail tin bkl (v. Leonas, Serm. 21, 3).
Pagalvok: Ar pats neskaitei toki knyg? Davei ar patarei kitam skaityti? Pata rei tokias knygas leisti ar spausdinti ? Pats leidai? Platinai ar talkinai kitiems platinti? Pastebjs, nespjai neinaniojo ar klystaniojo ? Laikei pas save toki spaud ir suda rei progos kitiems skaityti ?

Viepatie, a sotinau save klaidiais ratais. Buvau emas savo ingeidume ir ugaulus, nepaklusdamas tavo Banyiai. Atleisk man i kalt ir nukreipk mano dvasi tuos rat lobius, kurie sotina mogaus imint ir ipildo tavo vali. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
ems aar pakalnj Nuo piktos pagundos velnio, Viepatie, apsaugok mus. Per kelion ems klaiki Tiesk mum savo rank saiki, Kol savsp paauksi mus. Stiprink dvasi, stiprink vilt, Leisk tavsp irdim pakilti Ir priglausk malonj mus. Kad paklyd vl sugrtum Ir sugr nebeklystum, Viepatie, apvieski mus!86
359

ATGAILOS PSALMAI
RAIAUSI posmai po evangelij yra tie, kuriuos prie tris tkstanius met para Dievo kvptas pranaas ir karalius Dovydas. Tuos psalm posmus kasdien valand mal dose kalba kunigai. Juos gieda kelet kart per dien daugelis vienuoli. J odiai tikinij lpose ir Ba nyios chore, gali sakyti, nenutyla nei vien minut. Nenutyla ir tie septyni psalmai, gim i giliai pa jaustos mogaus menkysts ir kvpto pasitikjimo Dievo gailestingumu. Tikintieji juos vartoja eidami ipainties didesniam savo gailesiui paadinti. Ku nigas kartais pareigoja kalbti po ipainties atgai lai atlikti. Bet jie tinka visuomet, kada mogus nori savo dvasi nukreipti nuo mogikos menkysts j die vikj didyb ir gerum. I septyni atgailos psalm ia duodami du, la biausiai inomi ir gal artimiausi dabarties mogui tai Pasigailk mans (Miserere mei) ir I gilybs au kiuosi (De profundis).

DOVYDO PSALMAI
PASIGAILK MANS, DIEVE! Miserere mei

Pasigailk mans, Dieve, dl savo gai lestingumo; dl savo pasigailjim daugy bs idildyk mano neteisyb. Visai nuplauk mane nuo mano kalts ir apvalyk mane nuo mano nuodms. Nes a pastu savo neteisyb, ir mano nuodm yra nuolat mano akyse.
360

Tau vienam a nusidjau ir padariau, kas yra pikta tavo akivaizdoje, Kad tu pasirodytumei teisus savo nu tarimu, tiesus savo teisme. tai a esu gims kaltje, ir nuodm je pradjo mane mano motina. tai tu griesi irdies atvirumu, ir ir dies gilumoje tu mokai mane iminties. Aplakstyk mane isopu, ir bsiu apva lytas; plauk mane, ir pasidarysiu baltes nis u snieg. Leisk man igirsti diaugsm ir links myb, tedigauja kaulai, kuriuos sutrupi nai. Nugrk savo veid nuo mano nuod mi ir idildyk visas mano kaltes. Sutverk manyje, Dieve, nesutept ird ir atnaujink manyje stipri dvasi. Neatmesk mans nuo savo veido ir ne atimk i mans savo ventos dvasios. Grink man savo gelbstint diaugsm ir noringa dvasia sustiprink mane. A mokysiu nedoruosius tavo keli, ir nusidjliai gris tave. Ilaisvink mane nuo kraujo bausms, Dieve, mano gelbtojau, Dieve: tedigau ja mano lieuvis dl tavo teisybs. Viepatie, praverk mano lpas, ir mano burna skelbs tavo lov. Nes tu nesigri auka, ir deginamj auk, jei duoiau, tu nepriimtum.
361

Mano auka, Dieve, yra sutrinta dvasia; sutrintos ir nuemintos irdies, Dieve, tu nepaniekinsi. Viepatie, bdamas geras Sionui, su teik malon, kad bt atstatomos Jeruza ls sienos. Tuomet tu priimsi teistas aukas, do vanas ir deginamsias atnaas... (Ps. 50).
I GILYBES AUKIUOS! De profundis

I gilybs aukiuos tave, Viepatie. Vie patie, igirsk mano bals. Tegul tavo ausys kreipia dmes ma no maldavimo bals. Jei tu laikysi nusikaltimus atmintyje, Viepatie, Viepatie, kas ilaikys? Bet tu nuodmes dovanoji, kad tau b t tarnaujama su pagarba. A turiu vilties Viepatyje, mano siela remia savo vilt jo odiu; Laukia mano siela Viepaties labiau kaip panaktiniai auros. Labiau kaip panaktiniai auros telau kia Izraelis Viepaties. Nes Viepatyje yra pasigailjimas, ir gausingas yra jame atvadavimas: Ir jis ivaduos Izrael i vis jo netei sybi. (Ps. 129)
362

ATGAILOS RAUDOS
LASINIAI atgailos psalmai, sukurti karaliaus Dovydo, kvp ne vien mistik, raytoj, po et kurti panaius posmus. Tris tokius krinius ia pateikiame i vidurami, raytus Fr. Petrarkos.

NUPLAUK MANO PURV

Noriu atgauti prarast vilt ir i i tamsum vl pakelti savo akis dang. Mano Globjau, kurs esi galingas, i gelbk mane i praties! Savyje a prauvs, bet tavyje mano gyvenimas ir aminas iganymas. Tu sakai miriai, tu suteiki gyvenim, sukurdamas j i naujo; tu teiki malon tiktis geresnio. Bgu nuo to, kas taip baisu! Mano nuo dms pernelyg didels, bet, Viepatie, ta vo gailestingumas be ribos. Nusidjau a, nelaimingas, ir blogis manyje sek blog. Pasidariau pats sau pikiausias prieas. Taiau vienas laas, vienas ventojo kraujo laelis nuplaus mano purv. Ir i kurgi man gali ateiti igelbji mas ? Prisiliesiu uolos, Viepatie, ir itryk altinis i kieto kaip deimantas akmens. Tyras altini, trykk ir nuplauk purvo klan, kuriame laukinis ernas be paliovos rausiasi.
363

Tebna idildytos senosios dms, kad tau patikt apsigyventi manyje, kuris lig iol tau taip nepatikau!
NEK RAMYB SIELAI

Pasigailk, Viepatie, mano kanios! Per daug, jau per daug sielvartavau ir suvytau, vargas, nuo savo nuodmi. Ir kas gi lieka prislgtajam? Be nau dos praleidau savo laik ir savo gyvenim skyriau tuiam rpesiui. Mirtis stovi prie mano akis, ir regiu paskutin buvein karst. Kaip ilgai mano dienos apgaudinjo mane rytdienos viltimis! Kada gi vl gr iu pas tave? Nek ramyb mano sielos audroms ir sulaikyk manyje nerimo potvyn! Mano irdin skaidr patarim sisk ir padaryk gal mano vargams! Dar prie saulleid vesk mane savo kelius, nes jau atjo vakaras, o naktis yra vagi draug. Jeigu nepakanka mane paaukti, pri versk, jei tau patinka, kad ateiiau. Tik neleisk man prati! Atmink, Viepatie, mane ir pasigailk! Ateik pagalbon, nes tik tu vienas pasti mano skurd.
364

LEISK IVYSTI TAVE

Mano iganyme, Jzau Kristau! Kaip galiau palenkti tavo gailestingum savo mogikam vargui! Padk nelaimingajam savo malone ir iklausyk meldimo! Bent mano ems ke lions slenkstyje leisk tau patikti, ir mano ingsnius kreipk j aminosios laims keli. Pagalbos meldiu savo atsiskyrimo die nai. Dieve, neprisimink tada mano nuod mi ir sielai, kuri tars sudiev varganam pasauliui, leisk ivysti tave! Pasigailjimo altini, argi tu eisi teis m su savo tarnu! Mano reikalas juk tavo rank gailestingumo malonje. Pridenk teismo dien mano silpnum, kad siela, tavo rank krinys, nepult prieo vergij. Esi mano pasigailjimas, o Dieve! Tu mane igelbsi!78
TREMTIES PSALMAI
ABIAUSIAI artimi ir giliausiai mus paliei yra tie psalminiai posmai, kuriuos tremties ir neinios dienose sukr ms pai raytojai. I j trys, kurie ia parinkti, yra taip brands religi niu pergyvenimu, kad verti kartoti kaip maldos.

Kas ms skausm beigirs, jei tu, Vie patie, irsi ms neteisybi ir i ban dym dien nesutrumpinsi?
365

Kas parems gale lauko pasvirus R pintojl, jei tu iandien neparemsi ms savo galybe? Kas pads i paveni laukini ramu ni puokt prie v. Jono, jei ms maldos bus atidtos? Kas vlini vakar udegs vakut ties kario kryiumi, jei tu savo galybe nesutirpdysi kietumo irdi, kurios skiria mus nuo gimtins sodyb? Kas Didj Vakar giedos pilna krtine raudani angel giesm ir dar didesn Ry t su aarom Linksma diena, jei tremti ni aimanas tegirds ledins Alps ar Si biro tundros ? Kas mins pat tavo Prisiklim, jei mes i savo nupuolimo nebsim tavo ran kos pakelti? Kas ne sesui austas baltas Devinti ni vliavas, jei mes neikelsim senoli teisybs ir padkos vliavos ? Kas vyks i Nemuno ir Neries krant Kristaus Kelio Kalvarij ir Auros Var tuose suklups, jei mes liksime keturi v j isklaidyti po vis pasaul! Kas trauks briais kart dien Nev io ar eups pakrantm v. On, jei mes verg vilkstinm traukiam per sveti mus tyrus? Kas suklaups ant keli, kai Pakyljimo varpas sekmadien sugaus, jei ms vargo
366

sns suklups po svetimos rankos udta nata?79


PRASMINK MS YGIUS

O Dieve, tu mus itrmei, kad mes bud riau budtume tavyje. Sukrei lauus i rst, kuriuos tvai ventori sienas su krov. Liepsnoje mes ildme rankas ir veidus, o aplink mus tv vls stovjo. liepsn krito viesios peteliks ir tie, kurie i skausmo pamio. O svetimos vliavos su plaktais ir pjau tuvais eng per ventj ms em. Ir aaros be prasms tirpo ir temd likimo kelion. O Dieve, kuris tautai udjai erki vainik, prasmink ms ygius! O Dieve, kurs vedi per kacetus, per pinkles, svetim paniek ir kert, pras mink ms ygius! O Dieve, kurs klajn pelenais sveias kapines papildai, prasmink ms ygius !80
MALDA

Viepatie, grink mus tvik, kaip grini kiekvien pavasar pauki b rius i tolimj daus.
367

Parvesk ms tremtinius gimtj pa stog, kaip vedi ivargus karavan per smlio ir kario tyrumas. Sugrink mus Baltojo irgo al, kur ms protviai kalnelius kryi prismaigs t, kaip grini kasmet sod ir piev kve pjim. Parvesk mus al rt ir Rpintoj li, kaip parvedi uost tamsi nakt i rstaus vandenyno silpnut laivel. Surink mus benamius i tolimj Ryt ir svetimj Vakar, kaip surenki kaln ir piev upelius plaiuosius okeanus. Grink ms kankinius ir belaisvius Nemuno al, kaip kitados grinai Izrae l i Babilono ir Egipto nelaisvs nam. Apsaugok pasilikusias senas moiutes, kaip saugai kiekvien drugel ir bit nuo audros debesies. Tenurimsta ms irdis Auros Vart papdj, kaip rimsta nuo tavo rankos si sibav vandenys. Pasigailk ms kdiki ir parvesk juos iaudines pastoges, kaip kiekvien vakar parvedi pauktel gimtj lizd. Nuimk nuo ms t kiet bandym, kur mes paklusniai neame, kaip j kad numei savo tarnui Abraomui. Atleisk ms tautos kaltes ir savo gai lestingumo vardu nebausk jos vaik tr mimu, didis ir vienintelis Viepatie!79
368

GRAUDS VERKSMAI

RAUDS Verksmai yra dramatizuotas Kris taus kanios apmstymas. Visa banyia gie da angin giesm Pro graudius verksmus (nuo to ir pats io apmstymo vardas). To liau kunigas skelbia tem ir skaito mstymo intencij. i tem vysto giesm vadinama mstymu, kuri gieda visi mons. Sielos Raudoj mons ir kunigas pasi dalija: kunigas gieda pltoja Kristaus kanios vaiz d, o mons, reikdami uuojaut, kartoja t pat refren O Jzau mieliausias! Po to visa banyia gieda garbs himn Garb tau, Jzau, lov tau, Kristau! Toliau patys mons pasidalija du chorus vyry ir moter, kurie gieda Sielos kalb. Vy r choras, vaizduojs Banyi, stato klausimus Mari jai, o moter choras Marijos vardu atsakinja. Pasku tin pastraip gieda visi kartu. Pagaliau vl visi gieda baigiamj pastraip Kurs kentjai (tris kartus). Graudi Verksm kilm dar neitirta. Viena ai ku, kad ji siekia baroko laikus, kai jzuitai plaiu mstu dramatizavo vairius Kristaus gyvenimo vykius. i bandym dar ir Lietuvos jzuitai visose savo mokyklose, o ypa Vilniaus akademijoje. Galimas da lykas, kad vienas t sudramint Kristaus kanios vaiz d buvo pritaikytas liturginiam vartojimui ir i Vil niaus pasisavintas lenk, o vliau vl grs Lietuv. Lietuvoj Grauds Verksmai buvo giedami beveik kiekvienoj parapijoj, kaip btina gavnios pamald dalis. ios pamaldos vykdavo sekmadienio popieiais arba vakarais prie istatyto ven. Sakramento. Gale dar bdavo pamokslas apie Kristaus kani ir palai minimas ven. Sakramentu. i grai religin praktika Lietuvoj iplito nuo 19 amiaus vidurio. Pirmj Graudi Verksm lietuvi369

k tekst parpino marijonas kun. Eliziejus Miliaus kas. Toliau j tobulino vysk. Antanas Baronas - Bara nauskas ir naujai tais prel. Juozas Laukaitis. Pastara sis tekstas taip pat vietomis taisytas. Grauds Verksmai turi tris dalis. Pirmoje gieda ma Kristaus kania nuo Alyv darelio ligi teismo, antroje nuo teismo ligi erkiais vainikavimo, tre ioje nuo vainikavimo ligi mirties ant kryiaus. Paprastai vienam kartui giedama tik viena dalis su pakartojama pradios giesme Pro graudius verks mus ir pabaigos Mirta ant kryiaus.

PRADIA

PRO graudius verksmus giedokim,


Jzaus kani apraudokim. * Gailios aaros riedkit, Kietos irdys suminktkit. * Lidinti gamta nerimsta, Kad ant kryiaus Jzus mirta. * Saul temsta, uolos skyla, em dreba, audros kyla. * Udanga banyios plyta, I kap velionys grta. * Angelai venti nulid, Aarom gailiom papld. * Ko gamta pasibaisjo? Ko taip em sudrebjo ? * Jzaus kani ji pajuto, I uuojautos sukruto. * * 2 kartus
370

Jzau, teikis mum padti, Dar kariau tave mylti. * Duok per tavo kani, mirt, Daug maloni mums patirti. * Nuodmtas ms sielas Nuvalyk, o Jzau mielas. *

PIRMOJI DALIS
INTENCIJA

Pirmojoje Graudi Verksm dalyje mstysim, k Jzus yra ikentjs nuo sa vo maldos Alyv darelyje ligi neteisingo skundimo teisme. Visus dievikojo Mokytojo pajuokimus, meiimus ir niekinimus, visas jo sielos kanias aukokime dangaus Tvui u kata lik Banyi, u jos vyriausij ganytoj v. Tv, u kunigus ir vienuolius. Mels kime, kad grt prie Dievo netikintieji ir apsileidusieji, ypa ms tautos vaikai t vynje ir svetur. Viepatie, teateinie tavo karalyst ms brangij Lietuv!
MSTYMAS

Jausmai skaudiausi ird man slopina,


Kad Jzus kenia, baisiai j kankina: Darelyj klpo, krauju prakaituoja, Alpsta, dejuoja.
371

Pikti kareiviai ria j, kamuoja, Nedoras Judas Viepat buiuoja. Geriausias Jzus prieams dovanoja, Meile liepsnoja. Mua ir stumdo j minia nelemta, Nori kantryb pamatyt isemt. Galybi Viepats niekinamas myli, Kenia ir tyli. Iblyks veidas jam krauju patvinsta, Ranka arvuota itiktas aptinsta. Mieliausias Jzus sunkiai atsidsta, Gailiai nulista. Tegu man siel aaros nuplauja, Kad ligi iolei nusidt neliauju. O gaila, gaila, kad dl mans kenia Jzus t kani! Tesie tau garb, Jzau meilingiausias, U tavo vargus, u kanias baisiausias, Kurias i meils noromis kentjai, Mus numyljai. SIELOS RAUDA

Jzau, pikt moni jiekotas nuudyti,


Avinli nekaliausias, O Jzau mieliausias! U tris deimtis sidabrini ydams parduotas, Dieve augiausias, 0 Jzau mieliausias!
372

Mirties baims sunkiai prislgtas ir nulids, Viepatie maloniausias, O Jzau mieliausias! Meldiesi, krauju prakaituodamas ir alpdamas, Galybi Dieve stipriausias, O Jzau mieliausias! Apgaulingai Judo buiuotas miniai iduoti, Dieve geriausias, O Jzau mieliausias! Nuomi kareivi suritas storom virvm, Viepatie maloniausias, O Jzau mieliausias! siutusios minios prie teism suniekintas, Dieve teisingiausias, O Jzau mieliausias! Sunkia ranka Malkaus per veid mutas, Viepatie galingiausias, O Jzau mieliausias! Neteisingai dviej liudinink pakaltintas, Dieve geriausias, O Jzau mieliausias!

Garb tau Jzau! lov tau Kristau!


Mus numyljs, u mus kentjs. Tu garbingiausias! Tu lovingiausias, Dieve meilingiausias!
373

SIELOS KALBA

Ai man Motinai gailingai,


Mano irdiai sopulingai, Pervertai kalaviju! * Kodl, Motina mieloji, Susirpinus vaitoji, Kas gi gelia ird tau ? * Kam ia klausti! Didis skausmas, Gailesio, lidnumo jausmas, ird spaudia, varsto man! * Tavo veidas ko iblyks, Ko jis aarom aptryks? Ko taip, Motina, verki? * Kaip neverkti Matau vos gyv Jz darely Alyv, Prakaituojant krauju. * Ai, Marija sopulinga, Meils man tegu nestinga, Noriu verkti su tavim. *

Kurs

kentjai u mus kaltus,

Jzau Kristau, Viepatie ms, Pasigailk ms, pasigailk ms!

* 2 kartus
374

ANTROJI DALIS
INTENCIJA

Antroje

Graudi Verskm dalyje ms tysime, k Jzus yra ikentjs nuo ne teisingo skundimo teisme ligi skaudaus vainikavimo erkiais. Visas dievikojo Mokytojo aizdas, vi sus jo niekinimus, meiimus ir pajuoki mus, visas jo sielos kanias aukokime dan gaus Tvui u krikionij. Melskime, kad krikioni pasaulio tautos, valstybs ir luomai gyvent vienybje, kad gerasis Die vas atleist visas j, ypa ms tautos ir jos vaik nuodmes ir bausmes u jas. Dieve, bk gailestingas visai monijai, ypa ms kenianiai tautai!
MSTYMAS

Stebkis, siela, kaip Dievas myljo,


Kaip jis dl tavs Snaus negailjo. Nors daug didesns, nei minios iaurybs, Tavo kaltybs. Meluoja, meiia, skundia Atpirkj, Pasaulio Viepats stovi prie teisj; Baltais drabuiais velka j, lyg kvail, Nieks jo negaili.
375

Prie stulpo ria, ryktm Jz plaka, I viso kno ventas kraujas teka. Kas kaltas, mogau, kad taip kanios iaurios ? Nuodms bjaurios. Raudonais rbais puoia lyg didik, Uspaudia galvai erki vainik. Karalium Jz tyiodamies skelbia, emina garb. Tegu man siel aaros nuplauja, Kad iki iolei nusidt neliauju. Oi gaila, gaila, kad dl mans kenia Jzus t kani! Tesie tau garb, Jzau meilingiausias, U tavo vargus, u kanias baisiausias, Kurias i meils noromis kentjai, Mus numyljai. SIELOS RAUDA

Jzau, mirties vertu lyg latras apkaltintas,


Avinli nekaliausias, O Jzau mieliausias! Pikt kankintoj veid spjaudytas, Dieve geriausias, O Jzau mieliausias! Piloto teisman lyg nusikaltlis atvilktas, Viepatie teisingiausias, 0 Jzau mieliausias!
376

Ididaus Erodo ir jo dvariki ijuoktas, Dieve kantriausias, 0 Jzau mieliausias! Baltais drabuiais lyg juokui aprengtas, Dieve imintingiausias, O Jzau mieliausias! Be gailestingumo prie stulpo ryktmis plaktas, Viepatie gailestingiausias, 0 Jzau mieliausias! Dygiais erkiais nemonikai vainikuotas, Dieve geriausias, O Jzau mieliausias! Raudonu rbu, lyg karalius, tyia papuotas, Viepatie galingiausias, O Jzau mieliausias! ARB tau Jzau! lov tau Kristau! Mus numyljs, u mus kentjs. Tu garbingiausias! Tu lovingiausias, Dieve, meilingiausias! SIELOS KALBA

Ai, man siela verkia, seka;


Kai prie stulpo ryktm plaka Mano Sn taip skaudiai! * * 2 kartus
377

Leisk man, Motina, kentti, Jzaus kani pamylti, Jo aizdas turt irdy. * Jz, ai, regiu be ado; Jam erkiai galv bado, Mano Sn kas ujaus! * Dk, Marija, Jzaus skausm, kiekvien mano jausm, Leisk man verkti su tavim. * Ai, man ird spaudia, gelia, Jzus sunk kryi kelia; Kaip man Sn pavaduot ? * O Marija sopulinga, Meils man tegu nestinga Kryiui neti su tavim. *

Kurs kentjai u mus kaltus,


Jzau Kristau, Viepatie ms, Pasigailk ms, pasigailk ms!

TREIOJI DALIS
INTENCIJA

Treiojoj Graudi Verksm d a l y j e mstysime, k Jzus yra ikentjs nuo skaudaus vainikavimo erkiais ligi savo kruvinos mirties ant Kalvarijos kalno. Visas dievikojo Mokytojo aizdas, vi sus jo iniekinimus ir pajuokimus, visas
378

sielos kanias aukokim dangaus Tvui u savo geradarius, o ypa u savo tautos dar buotojus. Melskime, kad jiems nepritrk t iminties, kantrybs, meils, pasiauko jimo, ir u tuos, kurie mir Sibire ar ki tuose tremties ukampiuose, o taip pat u tuos savo tautieius, kurie palo, stov dami ms tautini ir religini ideal sar gyboje. Tegu brangiausias dievikojo Iga nytojo kraujas gesina j skaistyklos kan ias ir nuveda juos aminsias dangaus buveines.
MSTYMAS ur tavo meil, atalusi siela, Kodl tau Dievas mylti nemiela ? Kariausia meile Jzus tau liepsnoja, Tave globoja. Nuostabi meil prie mirties jj veda Ir gdos med ant pei jam deda. Po kryium Jzus alpdamas svyruoja, Puola, dejuoja. Kareivi klauso, norom gula, klojas, Patsai itiesia ir rankas ir kojas. Vinim prikaltas gyvybs Davjas Ir Atpirkjas! Ai, kryiau mielas, mum nuleisk ant rank veniausi Kn miel mum ir brang. Mes j garbingai laidosim, vaitosim, Gailiai raudokim.
379

Tegu man siel aaros nuplauja, Kad ligi iolei nusidt neliauju. Oi gaila, gaila, kad dl mans kenia, Jzus t kani. Tesie tau garb, Jzau meilingiausias, U Tavo vargus, u kanias baisiausias, Kurias i meils noromis kentjai, Mus numyljai. SIELOS RAUDA

Jzau, lyg piktadaris su latrais sulygintas,


Avinli nekaliausias, O Jzau mieliausias! Ant kryiaus nuudyti Piloto nuteistas, Dieve gailestingiausias, O Jzau mieliausias! Kryiaus kelyje Kalvarij ivargintas, Dieve geriausias, O Jzau mieliausias! Stambiomis vinimis prie kryiaus prikaltas, Dieve kantriausias, O Jzau mieliausias! Tarp dviej latr kybodamas, vis apleistas, Dieve gailestingiausias, O Jzau mieliausias! Nedoro latro bartas ir ijuoktas, Viepatie maloniausias, O Jzau mieliausias!
380

Actu ir tulimi, itroks, pagirdytas, Dieve duosniausias, O Jzau mieliausias! Tvo rankas atiduodamas dvasi, numirs, Viepatie galingiausias, O Jzau mieliausias! Nuo kryiaus nuimtas ir uoloje palaidotas Dieve geriausias, O Jzau mieliausias! arb tau Jzau! lov tau Kristau! Mus numyljs, u mus kentjs. Tu garbingiausias! Tu lovingiausias, Dieve meilingiausias! SIELOS KALBA i, man Motinai gailingai, Kai po kryiumi verksmingai, ird gelia sopuliai. * Leisk man, Motina, lidti, Jzaus kryi pamylti, Verkt u nuodmes kariai. * Ai, Snus man mirta mielas, Kad moni atpirkt sielas, Mirtu tad ir a su juo. * Lesk man, Motina, vaitoti, Jzaus mirt apraudoti, Troktu mirti su tavim. * * 2 kartus
381

Jzus meiliai dar prabyla, Lenkia galv ir nutyla, Motin palieka mums. * O Marija, Jzaus mirt Leisk mum garbint, nesiskirti Su tavimi aminai. * urs kentjai u mus kaltus, Jzau Kristau, Viepatie ms, Pasigailk ms, pasigailk ms! MIRTA ANT KRYIAUS Mirta ant kryiaus, mogau, Dievas tavo, Ko gi neraudi u kaltes tu savo ? Stebk, kokias jam kartybes Nea tavosios blogybs. Sveikos jo kne vietos nebeliko, Galva sueista erki vainiko. Teka, lyg altinis naujas Trykta jo veniausias kraujas. Mirdamas rodo jis kaltiems malon. Malda pabaigia kruvin kelion. Ar tu Jzaus meil junti ? Ar i kali bent atbundi ? Visas pasaulis rauda, Dievo gailis, Marijos ird varsto skausmo peilis. A tik vienas bepalieku, Kaltes vis laikau lyg nieku. Ak, Atpirkjau, tai prie tavs puolu Keisk mano ird kietesn u uol. Kiek syk kryi pamatysiu, Gailesiu kaltes dildysiu.
382

KRYIAUS KELIAS

RYIAUS KELIAS yra viena seniausi mal dos form. Tai kelias, kur pirmiausia prajo ms Atpirkjas. Juo danai jo jo Motina Marija. J sek Jeruzals moterys ir kiti krikionys. Viduramiais i vairi krat keliavo to vento kelio lankyti ir melstis atgailotojai ir ventke leiviai. Kai v. em buvo uimta muzulmon, krikionys nebegaljo jos lankyti. Tada Banyia leido kryiaus kelio stotis rengti atskiruose kratuose. Nuo 15 am iaus jas turjo jau visos katalik banyios. Kryiaus kelias nra viea ir privaloma Banyios malda, kaip miios ar valand maldos (breviorius). Ji tik patariama ir labai giriama. Kodl? Kryiaus kelias yra Kristaus kanios kelias. O jo kania yra centrinis ms atpirkimo aktas. i kania buvo taip svarbi, kad pranaai ir evangelistai j apra iki maiausi aplin kybi. Ji uima labai svarbi viet ir Banyios apei gose. Kristaus kania atnaujinama kiekvienose v. mi iose. Kas eina Kryiaus keli, tas sijauia svarbiausi atpirkimo akt, tas seka keniant Krist, mokosi i jo kantrumo, aukos ir meils. i maldos form Kristaus vietininkai popieiai teiksi apdovanoti gausiomis malonmis. Einantiems kryiaus keli jie teikia tokius pat atlaidus, kokie tei kiami einantiems paioje Jeruzalje. ia pateikiamas tekstas originaliai sukurtas trem tyje, 1942 Berlyne.

383

PRIE PRADEDANT

Viepatie Jzau Kristau, tu pirmas ijai erki ir kryiaus keli. Ijai, kaip niekas kitas. Tavo kn nuo galvos iki koj deng aizdos... inau, kartus ir kietas tavo kryiaus kelias. Bet kaip tik dl to, kad jis tavo, mane jis avi ir traukia. Kania yra neivengiama ir mano dalia. Kryiaus keliu ir man lemta eiti. Viepatie, juk erkiai turi savo prasm. Tu paventei juos ir papuoei praydusio krau jo romis. Leisk, Viepatie, paragauti tavo kanios skon. Duok pajusti tavo kelio meils ilum. Pamokyk mane, Mokytojau, sekti tave ken iant.
Vaikto Jzus ir mans neranda, Nea Kryi didel ir sunk, Jam ant veido, jam ant kno, jam ant rank randai, Ir i rank kraujas sunkias,8 Prie kiekvien mstym
K.

Garbiname tave, Viepatie Jzau Kristau, ir loviname tave! . Jog per vent savo kryi atpirkai pasaul.
Po kiekvieno mstymo

Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui, arba bent 1 Tve ms. K. Pasigailk ms, Viepatie, . Pasigailk ms!
384

1. MOGAUS TEISME

Viepatie, tu stovi prie mog teisj. Tu teisiamas. U k? Norjai jam gera, j gydei, tiesei kaip sodininkas ikrypusi me del. tai u k! mogus nenori bti taisomas. Jis tave nuplaks, nuteis ir rankas nusiplaus. Tokia mogaus teisyb, Viepatie! Jis u ger atsilygins blogu, o tu ir jo blog atpirksi savo gerumu. Tu keniantis Ge rume, tu kenianti Teisybe!
2. KRYIUS I MOGAUS RANK

Argi

ios rankos turt tau kryi u krauti, Viepatie? Tavo paties sukurtos rankos! Ir jos nevirpa, prisiliesdamos ne kalt tavo pei, kaip Judo lpos tave bu iuodamos... Tu neprietarauji, Viepatie? Ne. Pri imi i nat kantriai ir tyliai. Kaipgi kitaip tu j pagydysi ? Kaip numaldysi au kiani jo kalt?
3. PIRM KART SUKLUPUS

Nuplaktas ir sumutas, o dabar stumdo mas ir tsomas, Viepatie, tu pradedi sa vo kelion gatvmis. Kiek maa beliko j g ir koks sunkus is paniekos medis! Tu
385

svyruoji jg neteks, nejauti grindinio po koj ir krenti ant grubi akmen. Minia suklykia, pasipila keiksmai, iky la vir galv lazdos. mogus jaudinasi. Jo pyktis skuba, o tavo kantryb tokia rami ! Tu pakyli be dejons. Be skundo pasi imi nat ir vl eini.
4. MOTINOS PAGUODA

spindulys nuvinta minioje tavo Motinos veidas. Prasiveria ariau ir tave susitinka. Nepanaus jis save skaus mingas veidas ! Nepanaus ir tu, Viepatie. Argi tok ji tikjosi tave sutikti ? Ji neguodia tavs. Ne. Atjo ne guosti, bet tavs sekti, gerti su tavim skausm taur, bti tavo Kanios Motina. Kas gali tave guosti, Viepatie, kai tu eini atlikti savo aukos? Tave galima tik sekti...
5. TALKA I PRIEVARTOS

Lyg

tave, Viepatie, itisos minios. Visi seka tave i tolo, ir n vienas nenori prieiti ariau, kad tau padt. mogus purtosi savo natos. Tik ver iamas, tik kareivi sakomas Kirenietis paima i tavs kryi. Viepatie, tu leisi jam pajusti, kaip sal di yra i nata. Bent valandlei tu leisi jam
386

Seka,

bti tavs vertu ir vl pasiimsi i jo kan i med. Kitaip tu nebtum saks: Kas nenea savo kryiaus, nra mans vertas!
6. VERONIKOS PASLAUGA

Isiskiria

i minios Veronika. Prieina ir itiesia tau drobul, kad nuvalytum sau veid. Gal ji troko matyti tave tok, kaip anuomet dievik, spindint, neapnet purvais, neaptekus krauju. Bet dabar tu, Viepatie, labiau dievikas nei bet kuomet. Tavo veidas spindi meile, kokios dar nieks nebuvo mats. Ir tu aminsi drobje keniant, o ne an savo veid. Tu visuomet amini savo bruous tuose, kurie luosto kit aa ras ir aizdas.
7. ANTR KART PARPUOLUS

Tavo aizdos, Viepatie, atrja. Kiek vienas ingsnis spaudia tau ird ir kakt beria altu prakaitu. Ir tu vl krinti ant uolos. Vl nudaai savo krauju akmenis. Minia vl aukia. Kareiviai vl tave tso. mogus nenori sustoti pusiaukelj. Nenori ir tu, Viepatie! Skubi atgauti kvap, praveri akis, keliesi ir vl eini. Ki tam pirmo puolimo bt gana, o tau ir antro bus permaa.
387

8. MOTER AAROS

dukros stovi pakelj, seka ta ve akimis ir apsipila aaromis. Joms gaila tavs, nekaltojo. O kur kaltieji? Kur j vaikai, broliai ir vyrai, kurie tave plak, kryi udjo, dabar tso ir aukia grei iau ant kryiaus! Kodl jos j neverkia? Ak, tos aaros! Ir jos valyt kalt, kaip tavo kraujas, jeigu lietsi u tuos, kuriems j reikia. O tau, Viepatie, nerei kia aar, nes tu neturi kalts. Jeruzals dukros, ne mans verkite, o savs ir savo vaik!
9. TREI KART PUOLANT

Jeruzals

keletas ingsni ligi kalno vir ns stai ir vingiuot tako ingsni! O tavo jgos, Viepatie, visai iseko. Ato dsiai gilja ir danja, ir ties vienu po skiu sugniudo tave kryius. Igstis numaudia mog. Jis neno ri, kad tu mirtum nekops virn. Ne po kryium, o ant kryiaus jis laukia tavo paskutins agonijos. Jis purto tave, pla ka, kad tik greiiau pakiltum. Tu pakyli tylus, beadis pasirys engti paskutin ingsn.
10. MOGAUS APNUOGINTAS

Vos

Pagaliau tu jau Golgotos virnje. At jai su kryiumi. pat kryi dar lieka
388

engti nedaug ingsni, bet pai skau diausi. mogus skuba. Nuplia prilipusius prie aizd drabuius. Apnuogina tave lyg piktadar. Tariasi gals elgtis su tavim, kaip jam patinka. O apnuogintoji Kania, o apipltoji Meile, tu ir dabar neitari n vieno skundo odio.
11. VINYS DIEVIKUS SNARIUS

Rankos, kurios glost, laimino ir gyd perkalamos. Ir kojos, kurios tiek prisivargo keliaudamos ir gera darydamos paplsta kraujais. Viepatie, tai itaip tau atsilygina mogus! O tu vis tylus. Tu tik prikalamas, o at eis iklimas ir agonija. Kokiu balsu be auktum paskui, jei jau dabar pradtum aikioti? Tu taupus, Viepatie! Nenori at leisti kantrumo vart. Eini iki galo ligi pat virns tuo paiu, lygiu kani vyro ingsniu.
12. KANIOS VIRNJE

Tu jau soste, Viepatie, kryiaus sos te. Iauktintas, palydov apsuptas, kara liku vainiku ir urau papuotas... Viskas isipild, Viepatie! N vienas kartum laas neaplenk tavo burnos ir irdies. Isipild visa mogaus niekyb,
389

kuriai pasmerkti nra odi. Bet tu ir da bar nieko nesmerki. Tu atjai ne smerkti, o atleisti ir atpirkti. Ipildei Tvo vali, ir dabar atiduodi jam savo siel.
13. ANT MOTINOS KELI

Visiems atvrei dangaus ang, visus at pirkai, Viepatie! Beliko atverti tavo ir d ir atpirkimo taur ilieti paskutin kraujo ir vandens la. mogus smeigia tau jiet on, ir nelieka maiausios abejons, jog tavo auka pilnai baigta. Isemta, nurimusi, nuo kryiaus nuim ta tavoji irdis dabar ilsisi ant Motinos rank. O jos nekalt ird dar varstys sep tyni skausmo peiliai. Viepatie, argi ta vo kani dar turi pratsti skausmingoji Pieta ?
14. UOLOS PRIEGLOBST

I Motinos rank paimtoji Kania, tu ne bepriklausai daugiau savo Motinai, bet mo tinai emei. Ji priglaus tave ir nurims, nes tu sunaikintas. Ji bus alta, nes tu be gyvybs. Nurims tie, kurie tave pribaig. Praras vilt, kurie tavimi tikjo ir neitesjo. I sprogdink vien ramyb, kit nerim. Kel kis, Numarintasis, ir gyvenk prisiklu siems.9
390

ROINIS

OINIS (roanius) nra liturgin Bany ios malda. Bet roinis su iomis maldomis derinasi. v. miios pakartoja atpirkimo pa slaptis, o roinis jas apmsto. Valand pra dioje kalbama Tikiu Diev; kalbama tai ir roinio pradioje. Kiekviena brevioriaus valanda (hora), kaip ir roinio paslaptis, prasideda Tve ms ir baigiasi Garb Dievui. Brevioriuje skaitomos itraukos i v. Rato ir Banyios Tv. Roinyje mstomos Kristaus ir Marijos gyvenimo paslaptys. Dl i panaum ro inis vadinamas liaudies brevioriumi. Roinis yra ne tik odin, bet ir mstomoji mal da. Tiedu dalykai roinyje derinami. Jie sudaro jo gro, teikia jam gili prasm. Mstomoje maldoje se kame daugiau Krist, ms Iganytoj, odinje kreipiams daugiau Marij, iganymo dalyv, ms tarpinink. Roinio paslaptys apima apreikim, atpirkim ir apvietim. Dl to jis turi tris dalis: diaugsmingj, skausmingj ir garbingj. Pirmoji dalis kalbama pirmadieniais ir ketvirtadieniais, antroji antradie niais ir penktadieniais, treioji treiadieniais, eta dieniais ir sekmadieniais.

PRIE PRADEDANT

Viepatie Dieve, leisk apmstyti tavo ap reikimo, atpirkimo ir apvietimo paslap tis. Priimk i mald u Banyios gerov, u taik ir tikjimo vienyb, u pavergtj taut ir tvyns ilaisvinim, u ligonius,
391

kenianius ir nelaimingus, u gyvus ir mi rusius. Vardan Dievo Tvo t ir Snaus t ir ventosios Dvasios. Amen.
Tikiu Diev, Tve Ms, 3 Sveika Marija, Garb Dievui.

DIAUGSMINGOJI DALIS
APREIKIMAS

ir nekaliausiai Marijos ir diai buvo apreikta siknijimo paslaptis. Ji prim j giliausiai nusieminusi. Nekaltoji Mergele, duok mums nuolan kiai priimti apreikim od, ilaikyti j ir subrandinti tylioj irdies vienumoj!
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

Tyriausiai

APLANKYMAS

irdis pasidar lyg indas sklidi na, dl to ji jiekojo mogaus, kuriam gal t perteikti siknijimo paslapt. Ji aplan k giminait Elzbiet ir jai atvr savo ir d. Malons Pilnoji, imelsk ir mums malo ns, kad Dievo balsas, gims ms irdy je, nelikt udaras; kad netume j savo artimiesiems pavyzdiu, odiu ir pasi ventimu.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.
392

Marijos

GIMIMAS

Kristus atjo ms pasaul, gim i Mergels Marijos, pasidar matomas ir prieinamas visiems geros valios monms. Dievikoji Gimdytoja, padk, kad Kris tus nelikt mumyse nematomas, bet kad pasireikt ms darbuose, santykiuose su monmis ir visame gyvenime.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui. PAAUKOJIMAS

Marija ne savo dievik Sn Dievo namus ir ten paaukojo. Kaip savo kelrod ir Vad sutiko ia j garbingi seneliai. Aukos Motina, ipastame tavo Sn kaip Vad ir Galv tos Banyios, kuriai ir mes priklausome. Padaryk, kad visuo met aukotume save kit labui ir isiad tume savs visur, kur reikalauja Banyia.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui. ATRADIMAS

Kristus atsiskyr nuo Motinos ir pasili ko ventykloje, kad skelbt dangaus Tvo garb. Su kokiu rpesiu ji jiekojo ir koks buvo jos diaugsmas j vl atradus! Kiek kart mes atsiskiriame nuo Dievo ir tavs, Marija! Blakoms savo klaidose, kankinams nuodmj, jiekome kelio at393

gal... Padk mums, Motina, pasidalyti su tavim Kristaus atradimo diaugsmu.


Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

SKAUSMINGOJI DALIS
ALYV DARELY

Marija lydi dvasioje savo Sn Aly v kaln. Rodos, mato, kaip jis kruvinu prakaitu apsipyls laukia artjanios kar tybi taurs. Jis paveda save dangaus T vui ir taria: Tebna jo valia! Marija, tu inai kaip ms iganymui ir tobulybei reikalinga kania! Mokyk mus irti Krist ir, kaip jis, paklusti Tvo valiai.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui. PLAKIMAS

Plaka Marijos ird kiekvienas kirtis, taikomas jos Snui. Ji kenia su juo; ken ia tyldama, neprietaraudama. Dalyvau ja kanioj ir ms atpirkime. Skausmingoji Motina, matai, kokie ne tobuli esame mes! Bdami kalti, vis prie inams kanios smgiams. Mokyk mus tyliai ir ramiai iksti lig, moni panie kinim, atskirt. Duok priimti tai kaip at gail u klaidas ir kaltes.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.
394

ERKIAIS VAINIKAVIMAS

Kristus pasidaro kanios karaliumi. Dyg li vainikas suspaudia jo galv, ijuoki mo purpuras apjuosia jo peius. Kantry b ir ramyb karalikosios dorybs puoia sualot jo veid. Vainikuotojo Snaus Motina, padk ne pabgti spygli, kuriais ms galv surems moni priekaitai, pasityiojimas, pasmerkimai. Leisk tyliai ir ramiai pakel ti patyias, pajuok, kaltinimus.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

KRYIAUS NEIMAS

Marijos

Snus krinta tris kartus e mn; kryiaus medis prislegia j sunkiame kalno take. Ir vl jis pakyla tylus, atsi davs ir pasirys eiti tolyn iki pat vir ns. inau, o Motin, be kryiaus nra mo gui atsinaujinimo. Bet kaip sunku j mums neti be tavo pagalbos. Imelsk mums ma lons suprasti kryiaus dvasiai, pamokyk eiti Kristaus keliu ligi galo.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

NUKRYIAVIMAS

Marija mato Sn ikelt paioj kalno virnj ir laukia, kada prads pas j gr395

ti visi, kurie jo neprim. Ji aukoja savo ir Snaus kani u mus visus. Nukryiuotojo Motina, jei ir mano ko jos ir rankos bt prikaltos prie ligos kry iaus, jei mogika mano laisv bt kru vinom vinim perverta, padk visa tai aukoti savo ir kit iganymui.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

GARBINGOJI DALIS
PRISIKLIMAS

kokiu diaugsmu ir kokioj garbj Ma rija ivydo prisiklus Sn! Jis nebe tas: jis perkeistas, ir jo knas sudvasintas. Marija, padk savo maldomis, kad ir mes prisikeltume i savo proi ir nuod mi ; kad tavo Snus perkeist mumyse se nj mog ir apvalyt mus nuo emik geidi bei nuodms vart.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

Su

DANGUN ENGIMAS

Knu ir siela perkeistas Kristus auk si dangaus Tvo prieglobsio. Paliks savo darb tsti tiems, kuriuos ruo trejus me tus, jis eng dang. Neilgai trukus jis pasiauk ir savo Motin, kad ji bt drau ge su juo.
396

Marija, imelsk malons, kad, lik gy venti emje, mes ilgtums dangaus, vyk dytume Tvo vali ir btume verti engti aminj Snaus karalyst.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

APVIETIMAS

Kristus atsiunia Ramintoj vent j Dvasi, kuri visiems paadjo. Marija per ventj Dvasi pasidaro vis Motina ir maloni tarpinink. Imelsk, o Motin, malons, kad vento ji Dvasia veikt ms irdyse, mokyt mus tiesos, ipuot ms darbus tobula meile.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.

DANGUN MIMAS

Marija iaugo kaip gl emje, bet e mei nebuvo skirta priglausti jos kn. Ne iojusi savyje Diev, igyvenusi Snaus kanias, ji visa versi dang, ir jos atsi sveikinimas su eme buvo kaip ramus mie gas. Dangaus Irinktoji, mes meldiam to kios palaimintos mirties, kuri nuvest mus dang ir aminai suvienyt su tavo S numi.
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui. 397

VAINIKAVIMAS

Kas Marijos irdyje prasidjo lyg maa skla, iaugo ligi dangaus sosto. Aminojo odio Motina dabar pasidar ir Karalien. Ji vainikuojama dangikja laime ir nei sakomu diaugsmu, kuris jai skirtas ar iausiai Dievo. Angel Karaliene, kokiais odiais mes galtume tave kreiptis! Tavo didyb yra begalin. Bet begalinis yra ir ms pasiti kjimas tavimi. Iprayk savo Sn mums aminos laims ir nesibaigianio dangaus diaugsmo.9
Tve Ms, 10 Sveika Marija, Garb Dievui.
*

Priimk, ventoji Marija, roi vainik, supint i atviros irdies vili. Priimk ms Av, kur kartojame Gabrielio lpom. Nuo rpesi kaista ms dvasia ir trokta ramybs. Tave gi mstant atsiaukia dangaus mlyn, grta irdin pavasariai... Gaivink, k dieg mumyse emikoji mo tina, k pavent tavo Snus. Atsimink mus aminos meils atokaitoje, o Motin! Amen.9
I giliausi gelmi tu ieisi, Lig augiausio dangaus pasikelsi A jauiu tavo pulso plakim, A girdiu tavo ventj bals.8
398

LITANIJOS

ITANIJOS yra lyg koks maldavim choras, supintas i vairi kreipini ir praym. Jos ireikia atskiro mogaus ar Banyios tro kimus trumpiausiais atodsiais. J turinys pagrstas ipastama krikionikja tiesa, o kompozi cija ir forma primena poezijos krinius. Litanij kilme labai sena. Pirmj ami mal dose, paventinimuose, net miiose ir sakramentin se apeigose danai buvo pinamas praymas Kyrie eleison Viepatie, pasigailk! Prie jo, nuo 4 amiaus prijungtas Christe eleison Kristau, pa sigailk! Kalbant triskart pakaitomis buvo krei piamasi v. Trejyb. Jau tada i malda buvo va dinama litanijos (praymo) vardu. Apie 7-tj ami prie io maldavimo pridtas naujas Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes... Tarp i dviej kreipini ilgainiui bu vo terpti ventj kreipiniai. Taip gim seniausio ji Vis ventj litanija. i litanija buvo kalbama procesij metu dl to ir paios procesijos imta vadinti litanijomis. Di diausia permaldavim - praym procesija buvo ruoiama v. Morkaus dien, balandio 25-t; ji vadinosi d i d i j a litanija. Maesns trij die n procesijos buvo daromos Kristaus Dangun en gimo vents proga; jos vadinosi m a o s i o m i s litanijomis. Viduramiais gim garsioji lauretanin Marijos litanija. Pradi ji gavo Airijoje, o buvo ipopu liarinta v. Petro Kanizijaus ir jo broli jzuit. J patvirtino ir leido visoje Banyioje vartoti pop. Sikstas V 1587 m. Kitos litanijos yra naujj am399

iu krinys. I j Banyios patvirtintos yra ios: Jzaus Vardo (1862), Jzaus irdies (1899), v. Juozapo (1909) ir Jzaus Kraujo (1960). ios eios litanijos (skaitant ir Vis ventj) iandien leidia mos vartoti vieose Banyios pamaldose. Kitos ia pridedamos litanijos tinka privaiam pamaldumui. Viena j, skirta Kristui Karaliui, paruota Panevio vyskupo K. Paltaroko.

VEN. TREJYBS

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison, Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, v. Trejybe, nesuvokiamas Dieve, v. Trejybe, neireikiamas Dieve, v. Trejybe, visagalis Dieve, v. Trejybe, maloniausias Dieve, v. Trejybe, pilnas grybs Dieve, v. Trejybe, dangaus ir ems Krjau, Dieve, v. Trejybe, ms Palaikytojau, Dieve, v. Trejybe, karali Karaliau ir viepai Viepatie, Dieve, v. Trejybe, gyvj ir mirusij Teisjau, Dieve, v. Trejybe, ms didiausias Atlygintojau, Dieve,
* Pasigailk ms!
400

v. Trejybe, nusidjlio mogaus Gelbtojau, Dieve, v. Trejybe, Dieve, i kurio, per kur ir kuria me viskas yra. Bk mums malonus, atleisk mums, Viepatie, Bk mums malonus, iklausyk mus, Viepatie, Nuo netiktos mirties ir viso pikto,* Per tavo begalin gerum, Per ms Iganytojo siknijim, kentjim ir mirt, Per ven. Mergels Marijos ir vis tavo ventj nuopelnus, Mes, neverti tavo tvariniai, meldiame,** Tave, ms Diev, visa irdimi, visa siela ir visomis jgomis mylti mums leiski, Malon ir ramyb tarp krikioni valdov ir moni ilaikyti ir padidinti teikis, Ms taut ir valstyb laikyti, valdyti ir glo boti teikis, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms. Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison.
* Gelbk mus, Viepatie! ** Iklausyk mus, Viepatie! 401

Melskims isagalis aminasis Dieve, kuris savo tar nams, ipastantiems tikrj tikjim, leidai painti aminosios Trejybs lov ir didybs galybje pagarbinti vienyb, suteik meldiantiems, kad to paties tikjimo tvirtumu b tume visuomet apsaugoti nuo visoki nelai mi. Per Jz Krist, ms Viepat. Amen. JZAUS VARDO

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison. Jzau igirsk mus, Jzau iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, Jzau, gyvojo Dievo Snau, Jzau, Tvo atspindy, Jzau, aminosios viesos skaistume, Jzau, garbs karaliau, Jzau, teisybs saule, Jzau, Mergels Marijos Snau, Jzau meilingasis, Jzau stebuklingasis, Jzau, tvirtybs Dieve, Jzau, busimojo amiaus tve,
* Pasigailk ms!
402

Jzau, aminj sprendim vykdytojau, Jzau, galingiausias, Jzau, kantriausias, Jzau, paklusniausias, Jzau, romus ir nuolankios irdies, Jzau, skaistumo meile, Jzau, ms meile, Jzau, taikos Dieve, Jzau, gyvybs davjau, Jzau, dorybi paveiksle, Jzau, siel vadove, Jzau, ms Dieve, Jzau, ms priegloba, Jzau, pavargli tve, Jzau, tikinij brangybe, Jzau, gerasis ganytojau, Jzau, tikroji viesa, Jzau, aminoji imintie, Jzau, begalinis gerume, Jzau, ms kely ir gyvenime, Jzau, angel diaugsme, Jzau, patriark karaliau, Jzau, apatal mokytojau, Jzau, evangelist kvpjau, Jzau, kankini tvirtume, Jzau, ipainj viesa, Jzau, mergeli skaistume, Jzau, vis ventj vainike, Bk mums malonus, atleisk mums, Jzau, Bk mums malonus, iklausyk mus, Jzau!
40 3

Nuo viso pikto,* Nuo bet kokios nuodms, Nuo Dievo bausms, Nuo velnio abang, Nuo paleistuvingumo dvasios, Nuo aminosios mirties, Nuo apsileidimo priimti tavo kvpimus, Per savo siknijimo paslapt, Per savo gimim, Per savo kdikyst, Per savo dievikj gyvenim, Per savo vargus, Per savo merdjim ir kani, Per savo kryi ir apleidim, Per savo skausmus, Per savo mirt ir palaidojim, Per savo prisiklim, Per savo dangun engim, Per veniausiojo Sakramento steigim, Per savo diaugsmus, Per savo garb, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, atleisk mums, Jzau. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, iklausyk mus, Jzau. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, pasigailk ms. Jzau, igirsk mus, Jzau, iklausyk mus.
* Gelbk mus, Jzau! 404

Melskims

Viepatie Jzau Kristau, kuris esi pa saks: praykite ir gausite, jiekokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta, leisk mums, meldiame, diaugtis dievi kja tavo meile, kad visa irdimi, odiu ir darbu tave myltume ir niekados nesi liautume tave garbin. Viepatie, kuris savo apvaizda nieka dos neileidi i globos t, kuriuos savo meile sutvirtini, padaryk, kad su vento jo tavo vardo baime visados turtume ir to vardo meil. Kuris gyveni ir viepatau ji per ami amius. Amen.
JZAUS IRDIES yrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, Jzaus, aminojo Tvo Snaus, irdie, Jzaus irdie, Mergels Motinos sioje ventosios Dvasios sutvertoji,
* Pasigailk ms!
405

Jzaus irdie, su Dievo odiu esmingai sujungtoji, Jzaus irdie, begalins didenybs, Jzaus irdie, ventoji Dievo banyia, Jzaus irdie, Augiausiojo padangte, Jzaus irdie, Dievo namai ir dangaus vartai, Jzaus irdie, dievikos meils idiny, Jzaus irdie, teisybs ir meils buveine, Jzaus irdie, pilna gerumo ir meils, Jzaus irdie, vis dorybi gelme, Jzaus irdie, verta visokio pagyrimo, Jzaus irdie, vis irdi karaliene ir vadove, Jzaus irdie, kurioje yra visi iminties ir mokslo lobiai, Jzaus irdie, kurioje slypi visa dievybs pilnyb, Jzaus irdie, kuri Tvas didiai pamgo, Jzaus irdie, kuri maloni gausumu visus pasotini, Jzaus irdie, kantri ir didiai gailestinga, Jzaus irdie, dosni visiems, kurie tavs aukiasi, Jzaus irdie, gyvybs ir ventybs altini, Jzaus irdie, permalda u ms nuodmes, Jzaus irdie, iniekinim perpildyta,
406

Jzaus irdie, ms blogybi sueista, Jzaus irdie, paklusni ligi mirties, Jzaus irdie, jietimi perverta, Jzaus irdie, visokios paguodos altini, Jzaus irdie, ms gyvenime ir prisiklime, Jzaus irdie, ms ramybe ir santaika Jzaus irdie, nuodmi auka, Jzaus irdie, tavimi pasitikinij iganyme, Jzaus irdie, tavyje mirtanij viltie, Jzaus irdie, vis ventj diugesy, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms. K. Jzau romusis ir nuolankios irdies, . Padaryk ms irdis panaias savo. Melskims

Visagalis aminasis Dieve, pavelk my limiausiojo savo Snaus ird, jos garbi nimus ir atlyginimus, kuriuos jis tau u nusidjlius yra padars ir, praomas pa sigailti, atleisk ir dovanok jiems to pa407

ties savo Snaus Jzaus Kristaus vardu, kuris su tavimi gyvena ir viepatauja ventosios Dvasios vienybje, Dievas per ami amius. Amen.
ATSITEISIMO MALDA*

Saldiausias Jzau, kuriam u meil mons nedkingai atsimoka didiausiu umirimu, ap sileidimu ir niekinimu, tai mes, puol prie tavo altori, troktam ypatingu tavs garbi nimu atlyginti taip nelemt moni atalim ir tuos eidimus, kuri i visur patiria tavo meilingiausioji irdis.
Taiau atsimename, kad ir mes ne kart esam buv neverti; u tai didiai susigraudi n, pirmiausia meldiame: bk mums gailes tingas. Mes troktame noromis atsiteisti ne tik u ms padarytsias blogybes, bet ir u t, kurie, toli nuklyd nuo iganymo kelio, sa vo netikjimo apakinti, arba visai nenori tavs pripainti savo Ganytoju ir Vadu, arba, lau ydami krikto paadus, yra met maloniau sij tavo statymo jung. Trokdami atsiteisti u tas visas blogybes, mes rpinsims atlyginti u kiekvien j sky rium: u gyvenimo ir elgesio nepadorumus ir begdikumus, u didel daugyb nekaltoms irdims parengt abang, u vent dien lauym, u keiksmus ir piktodiavimus tau
* Kalbama ven. Jzaus irdies ventje. 408

ir tavo ventiesiems, u meitus prie tavo Vietinink ir vis kunigij, u dievikosios meils Sakramento niekinim ir jo eidimus baisiomis ventvagystmis, pagaliau u vie us taut nusikaltimus, ugaunanius tavo steigtos Banyios teises ir valdi. O kad galtume tas kaltes savo krauju nuplauti! Be to, kad u eist Dievo garb at siteistume, mes tau duodame t pat atlygini m, kur tu kitados esi davs Dievui Tvui ant kryiaus ir kur kasdien atnaujini ant ms altori. Prie to jungiame veniausios Merge ls Motinos, vis ventj ir teisi krikio ni atlyginimus ir nuoirdiai pasiadame u savo praeito gyvenimo ir kit nuodmes ir u tavo tos didios meils nepaisym su tavo ma lons pagalba, kiek tik pajgsime, atlyginti tvirtu tikjimu, skaisia dora, tiksliu evange lijos sakym, ypa meils sakymo vykdy mu. Be to, pasiadame, kiek stengsime, ne prileisti, kad kas tave eist ir, kiek tik i galsime, patraukti ko daugiau moni, kad tave ipaint. Priimk meldiamas, maloningiausias Jzau, per veniausij Mergel Marij Atitaisytoj, ms tarpinink, io atlyginimo, einanio i ge ros valios, duokl ir savo didia itverms ma lone padk mums tave itikimai garbinti ir tau ligi mirties tarnauti, kad pagaliau visi nueitu me Tvyn, kur tu, Dievas, su Tvu ir ven tja Dvasia gyveni ir viepatauji ami am iais. Amen.
409

JZAUS KRAUJO
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus! Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve. Kristaus, viengimio Tvo Snaus, krauje,** Kristaus, siknijusio Dievo odio, krauje, Kristaus, naujo ir aminojo testamento, krauje, Kristaus krauje, agonijoj lajs, Kristaus krauje, plakant sruvens, Kristaus krauje, erkiais vainikuojant itryks, Kristaus krauje, ant kryiaus ilietas, Kristaus krauje, iganym laimjs, Kristaus krauje, be kurio nra atleidimo, Kristaus krauje, malins siel trokul Eucharistijoj, Kristaus krauje, gailestingumo srove, Kristaus krauje, piktosios dvasios pergale, Kristaus krauje, kankini tvirtybe, Kristaus krauje, ipainj jga,
* Pasigailk ms! ** Gelbk mus! 410,

Kristaus krauje, skaistybs altini, Kristaus krauje, pagalba pavojuose, Kristaus krauje, parama varge, Kristaus krauje, paguoda skausme, Kristaus krauje, atgailojanij viltie, Kristaus krauje, mirtanij gyvybe, Kristaus krauje, irdi ramybe ir velnume, Kristaus krauje, aminojo gyvenimo utikrinime, Kristaus krauje, skaistyklos siel igelbjime, Kristaus krauje, bet kokios garbs ir lovs veriausiasis. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms. V. Atpirkai mus, Viepatie, savo krauju. R. Ir padarei i ms Dievo karalyst. Melskims

Visagalis aminasis Dieve, kuris savo viengim Sn skyrei pasaulio Atpirkju ir norjai bti permaldaujamas jo krauju, su teik, meldiame, kad mes didiausioj pagar boj laikytume savo iganymo kain ir jos
411

galybe btume apsaugoti nuo io gyveni mo blogybi emje, o danguje diaugtums aminuoju atpildu. Per t pat Kris t, ms Viepat. Amen.
KRISTAUS KARALIAUS
yrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve,

Kristau, neregimojo Dievo paveiksle, Kristau, vis krini pirmavaizdi, Kristau, karali karaliau ir viepataujani Viepatie, Kristau, taikos ir ramybs karaliau, Kristau, tiesos ir iminties karaliau, Kristau, malons ir meils karaliau, Kristau, paguodos ir tvirtybs karaliau, Kristau, keniantis karaliau, Kristau, ms paventinimo karaliau, Kristau, ms vadovavimo karaliau, Kristau, ms tikjimo ir ipainimo karaliau, Kristau, ms gyvenimo ir prisiklimo karaliau, Kristau, ms aminosios vilties karaliau, Kristau, teisij tvirtybs karaliau,
* Pasigailk ms!
412

Kristau, imini ilgesio ir jiekojimo karaliau, Kristau, mergeli skaistumo karaliau, Kristau, audr tramdymo karaliau, Kristau, ligoni gydymo karaliau, Kristau, mirusij prisiklimo karaliau, Kristau, angel karaliau, Kristau, patriark karaliau, Kristau, prana karaliau, Kristau, apatal karaliau, Kristau, ipainj karaliau, Kristau, kankini karaliau, Kristau, nekaltj mergeli karaliau, Teateinie tavo karalyst,* Tebnie tau garb ir gyrius, Tesigali tavo valia emje, Teipasta tave visos gentys, Tesusijungia tavo avid visi tikintieji, Teduoda tau vie garb taut vadai, Teskelbia tavo ties mokytojai, Teteisia tavo teisingumu teisjai, Teireikia statymai tavo dvasi, Tejieko mokslas tavo iminties, Teipasta menas tave, aminj od. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms! K. Kristus laimi! . Kristus valdo! K. Kristus viepatauja!
* Meldiame tave, Kristau Karaliau!

413

Melskims ISAGALIS aminasis Dieve, kuris savo myli miausiame Snuje, visatos karaliuje, panorjai visk atnaujinti, suteik i savo malons, kad visos taut eimos, i nuodms aizdos pagi jusios, jo maloniausiai valdiai pasiduot. Ku ris su tavimi gyvena ir viepatauja ami am iais. Amen.94 V. DVASIOS
yrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve,

Dvasia, paeinanti i Tvo ir Snaus, Imanos ir iminties Dvasia, Patarties ir tvirtybs Dvasia, inojimo ir mokslo Dvasia, Dievo baims ir maldingumo Dvasia, Tikjimo, vilties ir meils Dvasia, Nuolankumo ir velnumo Dvasia, Kantrybs ir itverms Dvasia, Gerumo ir gailestingumo Dvasia, Skaistybs ir santrumo Dvasia, Itikimybs ir tiesumo Dvasia, Dieviko paaukimo ir tobulybs Dvasia, Banyios saugotoja ir vadove,
* Pasigailk ms!
414

mogik irdi bandyme, Dangik maloni dalytoja, Nulidusij ramybe, Aminoji viesa, ventoji ugnie, Gyvybs versme, Dvasios balzame, Angel diugesy, Patriark viesa, Prana kvpime, Apatal mokytoja, Kankini tvirtume, Ipainj suraminime, Mergeli nekaltume, Vis ventj laime, Bk mums maloni, atleisk mums, Viepatie! Bk mums maloni, iklausyk mus, Viepatie! Nuo visa pikta,* Nuo visoki nuodmi, Nuo pikto prieo pagund, Nuo klaid ir melo, Nuo netikjimo ir prietar, Nuo piktodiavimo ir meito, Nuo neskaistumo dvasios, Nuo smalsumo ir tingumo, Nuo per didelio savimi pasitikjimo, Nuo nusiminimo ir vilties netekimo, Nuo prietaravimo paintai tiesai, Nuo kietos ir atgailai nerangios irdies, Teismo dienoje,
* Gelbk mus, Viepatie!
415

Mes, nusidjliai,* Banyios narius gaivinti ir pavsti teikis, Augtuosius ganytojus apviesti ir stiprinti teikis, Klaidas paalinti teikis, Krikionikas tautas suvienyti ir taikoje ilaikyti teikis, Visas tautas j tikro tikjimo vienyb atvesti teikis, Savo malone mus gr kreipti ir jame stiprinti teikis, Gyvj dvasi ir kilni ird mumyse sukurti teikis, Krikionik jaunim savo vent grybi pripildyti teikis, Visiems mums tikrj iganym suteikti teikis, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tve ms... K. Sukurk manyje, Dieve, tyr ird! Z. Ir tavo tiesos Dvasi atnaujink mano viduje. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. . Ir mano auksmas tave tepasiekia.
* Tave meldiame, iklausyk mus, Viepatie!
416

Melskims ieve, kurs tikinij irdis ventosios Dva sios viesa nuskaidrini ir meilei udegi, duok, kad tos paios Dvasios vedini suprastume, kas yra teisinga, ir vykdytume, kas iganinga. Dieve, kuris pasti kiekvien ird ir inai visas jos paslaptis, valyk, praome, ventosios Dvasios malone ms dvasios dmes, kad ta ve tobulai myltume ir btume verti tinkamai tave garbinti. O ventoji, aminai rinti ugnie, teisybs Dvasia, pribk, pripildyk, apvalyk ir pavsk ms irdis! Amen.

MERGELS MARIJOS

Kyrie eleison
Christe eleison, Kyrie eleison, Kristau igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, ventoji Marija, ventoji Dievo Gimdytoja, ventoji mergeli Mergele,
* Pasigailk ms! ** Melskis u mus!
417

Motina Kristaus, Motina Dievo malons, Motina tyriausioji, Motina skaisiausioji, Motina nepalyttoji, Motina nesuteptoji, Motina meilingoji, Motina stebuklingoji, Motina geroji patarja, Motina Sutvrjo, Motina Iganytojo, Mergele Mergele Mergele Mergele Mergele Mergele imintingoji, garbingoji, lovingoji, galingoji, maloningoji, itikimoji,

Teisybs paveiksle, Iminties soste, Ms linksmybs prieastie, Dvasios inde, Garbs inde, stabusis maldingumo inde, Roe paslaptingoji, Dovydo bokte, Baliausiasis bokte, Aukso namai, Sandoros skrynia, Dangaus vartai, Auros vaigde, 418

Ligoni sveikata, Nusidjli gynja, Nulidusij paguoda, Karaliene angel, Karaliene patrijark, Karaliene prana, Karaliene apatal, Karaliene kankini, Karaliene ipainj, Karaliene mergeli, Karaliene vis ventj, Karaliene be gimtosios nuodms pradtoji, Karaliene, dang paimtoji, Karaliene ventojo roinio, Karaliene taikos, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms. avo apgynimo aukiams, ventoji Die vo gimdytoja, ms mald neatmeski m s reikaluose, bet nuo visoki pavoj mus visados gelbk, Mergele garbingoji ir pa laimintoji, ms valdove, ms tarpinin ke, ms utarytoja, su savo Snumi mus sutaikink, savo Snui mus paveski, savo Snui mus atiduoki.
419

K. Melskis u mus, ventoji Dievo Gim dytoja, . Kad taptume verti Kristaus paad. Melskims

Meldiame tave, Viepatie Dieve, leisk mums, tavo tarnams, visados diaugtis sie los ir kno sveikata ir garbingu palaimin tosios Marijos, visuomet mergels, uta rimu i dabartini nulidim isigelbti ir aminja linksmybe grtis. Per Kris t, ms Viepat. Amen. V. JUOZAPO
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, ventoji Marija,** ventasis Juozapai, lovingasis Dovydo palikuoni, Patriark viesybe,
* Pasigailk ms! ** Melskis u mus!
420

Dievo Gimdytojos suadtini, Drovusis Mergels sarge, Dievo Snaus maitintojau, Stropusis Kristaus gynjau, ventosios eimos galva, Juozapai teisingasis, Juozapai skaistusis, Juozapai imintingasis, Juozapai tvirtasis, Juozapai paklusnusis, Juozapai itikimasis, Kantrybs paveiksle, Neturto brangintojau, Darbinink pavyzdy, Nam gyvenimo groi, Mergeli sarge, eim stiprybe, Varg paguoda, Ligoni viltie, Mirtanij utarjau, Piktj dvasi atgrasa, ventosios Banyios globjau. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms. 421

K. Padar j savo nam viepaiu. . Ir vis savo turt valdytoju. Melskims ieve. kuris savo neapsakoma apvaiz da teikeisi irinkti ventj Juozap sa vo veniausiajai Gimdytojai suadtiniu, duok, meldiame, kad btume verti j tu rti danguje utarytoju, kur emje gar biname kaip globj. Kuris gyveni ir vie patauji ami amiais. Amen. v. Juozap * alaimintasis Juozapai, savo reikaluose kreipiams tave. Savo maldas ddami po veniausios tavo suadtins koj, jos pagalbos ir tavo globos su pasitikjimu meldiame. Per t meil, kuri tave su nekaltja Mergele, Dievo Gimdytoja, jung, ir per t tvik prisiriim, su kuriuo vaikel Jz prie savo krtins glaudei, meldia me, pavelk maloniai paveldjim, J zaus Kristaus krauju gyt. O duotasis Dievo giminei Apvaizdos sarge, budk irinktuosiuose Jzaus Kris taus monse. Ateik i dangaus meilingas,
* Kalbama spalio mnes. 422

galingasis ms gelbtojau, ir mums itoje kovoje su tamsos galybmis.

padk

Kaip kitados vaikel Jz i didiausio jo gyvybei pavojaus gelbjai, taip nnai ventj Dievo Banyi nuo prieo a bang ir visoki pavoj saugok ir mus kiekvien nuolatine globa apsiausk, kad, sekdami tavo pavyzdiu ir tavo pagalbos remiami, dievobaimingai gyventume, mal dingai numirtume ir aminj diaugsm danguje gyti galtume. Amen. V. KAZIMIERO

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve,* Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, ventoji Dvasia, Dieve, ventoji Trejybe, vienas Dieve, ventoji Marija,** ventoji Dievo Gimdytoja, ventoji mergeli Mergele, ventasis Kazimierai, Lietuvos karalaiti, v. Kazimierai, angeliko pamaldumo pavyzdy, v. Kazimierai, Dievo myltojau,
* Pasigailk ms! ** Melskis u mus!
423

v. Kazimierai, uolus Dievo nam lankytojau, v. Kazimierai, veniausio Sakramento garbintojau, v. Kazimierai, Banyios paiba, v. Kazimierai, Dievo nam ibury, v. Kazimierai, itikimas Marijos lovintojau, v. Kazimierai, vent dorybi buveine, v. Kazimierai, jaunatvikos skaistybs lelija, v. Kazimierai, emikos garbs atsiadtojau, v. Kazimierai, pavyzdy io pasaulio galinams, v. Kazimierai, atgailos ir isiadjimo brangintojau, v. Kazimierai, kantrybs ir drovumo pavyzdy, v. Kazimierai, nuolankumo ir meilumo mokytojau, v. Kazimierai, brolikos meils adintojau, v. Kazimierai, teisingumo paveiksle, v. Kazimierai, gerumo ir dosnumo mokytojau, v. Kazimierai, ligoni sveikatos grintojau, v. Kazimierai, apsauga pavojuose, v. Kazimierai, pavargli ir nalaii tve, v. Kazimierai, mirtanij pagalba, v. Kazimierai, stebuklingas mirusij atgaivintojau, v. Kazimierai, ventojo tikjimo gynjau ir platintojau, v. Kazimierai, prislgtj diugintojau, v. Kazimierai, prie nugaltojau, v. Kazimierai, didis ms tvyns Lietuvos globjau, v. Kazimierai, ypatingas katalikiko Lietuvos jaunimo globjau ir pavyzdy.
424

Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, atleisk mums, Viepatie, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, iklausyk mus, Viepatie, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, pasigailk ms! V. Melskis u mus, v. Kazimierai, K. Kad btume verti Kristaus paad. Melskims ieve, kuris ventj Kazimier, gyvenus tarp karalik gri ir pasaulio vilioni, pa stovia dorybe sustiprinai, tave maldaujame, kad jo utarimu tavo tarnai nieku laikyt e mikas grybes ir visuomet trokt aminj, per Krist, ms Viepat. Amen.

VIS VENTJ

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, igirsk mus, Kristau, iklausyk mus. Tve, dangaus Dieve, pasigailk ms! Snau, pasaulio Atpirkjau, Dieve, pasigailk ms! ventoji Dvasia, Dieve, pasigailk ms! ventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailk ms!
425

ventoji Marija,* ventoji Dievo Gimdytoja, ventoji mergeli Mergele, ventasis Mykolai, ventasis Gabrieliau, ventasis Rapolai, Visi ventieji angelai ir arkangelai,** Visi palaimintj dvasi chorai, ventasis Jonai Kriktytojau,* ventasis Juozapai, Visi ventieji patriarkai ir pranaai,** ventasis Petre,* ventasis Pauliau, ventasis Andriejau, ventasis Jokbe, ventasis Jone, ventasis Tome, ventasis Jokbe, ventasis Pilype, ventasis Baltramiejau, ventasis Simone, ventasis Tade, ventasis Motiejau, ventasis Barnabe, ventasis Luke, ventasis Morkau, Visi ventieji apatalai ir evangelistai,** Visi venti nekaltieji berneliai,
* Melskis u mus! ** Melskits u mus!
426

ventasis Stepone,* ventasis Lauryne, ventasis Vincente, ventieji, Fabione ir Sebastione,** ventieji, Jone ir Pauliau, ventieji, Kozme ir Damijone, ventieji, Gervaze ir Protaze, Visi ventieji kankiniai, ventasis Silvestre,* ventasis Grigaliau, ventasis Ambroziejau, ventasis Augustine, ventasis Jeronime, ventasis Martyne, ventasis Mikalojau, Visi ventieji vyskupai ir ipainjai,** Visi ventieji mokytojai, ventasis Antane,* ventasis Benedikte, ventasis Bernarde, ventasis Domininke, ventasis Prancikau, Visi ventieji kunigai ir levitai,** Visi ventieji vienuoliai ir atsiskyrliai, ventoji Marija Magdalena,* ventoji Agota, ventoji Liucija, ventoji Agniete,
* Melskis u mus!
** Melskits u mus!

427

ventoji Cecilija, ventoji Kotryna, ventoji Anastazija, Visos ventosios mergels ir nals,* Visi Dievo ventieji ir ventosios, Bk mums malonus, atleisk mums, Viepatie! Bk mums malonus, iklausyk mus, Viepatie! Nuo visa pikta,**' Nuo bet kokios nuodms, Nuo Dievo bausms, Nuo staigios ir netiktos mirties, Nuo velnio abang, Nuo apmaudo, neapykantos ir visokio pikto, Nuo paleistuvingumo dvasios, Nuo aib ir audros, Nuo ems drebjimo rykts, Nuo maro, bado ir karo, Nuo aminosios mirties, Per savo vento siknijimo paslapt, Per savo atjim, Per savo gimim, Per savo krikt ir ventj pasnink, Per savo kryi ir kani, Per savo mirt ir palaidojim, Per savo prisiklim i mirusij,
* Melskits u mus! ** Gelbk mus, Viepatie!
428

Per savo stebukling dangun engim, Per ventosios Dvasios Guodjos Teismo dienoje,

atjim,

Mes nusidjliai,* Ms pasigailti teikis, Mums atlaidus bti teikis, Mus tikr atgail atvesti teikis, Savo ventj Banyi valdyti ir ilai kyti teikis, ventj Tv ir visus dvasininkus ven tajame tikjime ilaikyti teikis, ventosios Banyios prieus palenkti teikis, Krikionims karaliams ir valdovams tai k ir tikrj santarv duoti teikis, Visai krikionijai taik ir vienyb duoti teikis, Visus klystanius Banyios vienyb pa aukti ir visus netikiniuosius evan gelijos viesa apviesti teikis, Mus paius, tau ventai tarnaujanius, sutvirtinti ir ilaikyti teikis, Ms mintis dangaus ilgesiui paadinti teikis, Visiems ms geradariams aminomis grybmis atlyginti teikis, Ms ir ms broli, geni ir geradari sielas nuo aminojo pasmerkimo gelbti teikis,
* Tave meldiame, iklausyk mus! 429

emei vaisi duoti ir ilaikyti teikis, Visiems mirusiems tikintiesiems aminj atils suteikti teikis, Mus iklausyti teikis, Dievo Snau, Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, atleisk mums, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, iklausyk mus, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuo dmes, pasigailk ms! Kristau, igirsk mus! Kristau, iklausyk mus! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tve ms... K. Ir nevesk mus pagund. . Bet gelbk mus nuo pikta. 69 Psalmas

Teikis, Dieve, gelbti mane;


Viepatie, skubk man padti. Tebna sugdinti ir teparausta, kurie jieko mano gyvybs. Tegul traukiasi atgal ir tesusilaukia gdos, kurie grisi mano nelaimmis. Tepasitraukia susilauk gdos tie, kurie man sako: e tau, e tau! Tedigauja ir tesilinksmina tavimi visi, kurie tavs jieko;
43.0

ir tesako visados: Tebna lovinamas Dievas, kurie geidia tavo pagalbos. A gi esu nelaimingas ir vargas, Dieve, padk man. Mano padjjas ir mano vaduotojas esi tu; mano Dieve, nedelsk. Garb Dievui Tvui, ir Snui, ir ventajai Dvasiai. Kaip buvo pradioje, dabar ir visados, ir per amius. Amen. K. Gelbk savo tarnus, Viepatie! . Tavimi pasitikinius. K. Bk ms stipryb, Viepatie! . Prie ms prieus. K. Kad prieas nieko nelaimt. . Ir nedorybs snus neimt mums kenkti. K. Viepatie, nebausk ms pagal ms nuo dmes. Z. Nei mokk mums pagal ms nedorybes. K. Melskims u ms ventj Tv N. . Kad Viepats jj saugot, gaivint, padary t laiming emje, ir jo neduot prie rankas. K. Melskims u ms geradarius. Z. Teikis, Viepatie, atlyginti aminuoju gy venimu visiems, kurie dl tavo vardo mums gera daro. Amen. K. Melskims u mirusiuosius. . Aminj atils duok jiems, Viepatie, ir aminoji viesa tegu jiems vieia. K. Teilsis ramybje. Z. Amen. K. U ms brolius, ia nesanius.
431

Z. Mano Dieve, gelbk savo tarnus, tavimi pa sitikinius. K. Sisk jiems, Viepatie, pagalb i vento vs. . Ir i Siono gink juos. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. . Ir mano balsas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. Z. Ir su tavimi. Melskims ieve, kuriam sava yra visados pasigai lti ir atleisti, priimk ms mald, kad, sa vo gerumu pasigailjs, mums ir visiems kitiems savo tarnams teiktumeis malonin gai nuimti tuos panius, kurie varo mus, nusidjlius. Iklausyk, Viepatie, nuolankiai pra anij mald ir ipastantiems atleisk nuodmes, kad kartu mums maloningai suteiktumei atleidim ir ramyb. Viepatie, parodyk mums neapsakomj sa vo gailestingum, kad mus i vis nuodmi ivaduotumei ir igelbtumei i bausmi, ku rias esame nusipeln. Dieve, kur rstina ms kalts ir numal do ms atgaila, pavelk maloningai savo mones, kurie nusiemin tave maldaujame, ir nugrk nuo ms savo ryktes, kurias sa vo nuodmmis esame nusipeln.
432

isagalis aminasis Dieve, pasigailk savo tarno, ms ventojo Tvo N., ir maloningai vesk j aminojo iganymo keliu, kad tavo pa dedamas visa, kas tau patinka, nort padary ti ir kiek tik galdamas daryt. Dieve, kuris esi vis vent trokim, ge r sumanym ir dor darb altinis, suteik savo tarnams tos ramybs, kurios pasaulis ne gali duoti, kad ms irdys bt pasidavusios tavo valiai ir dabartiniai laikai i tavo malo ns bt rams. Sukurk, Viepatie, ms irdyse ventosios Dvasios ugn, kad tau skaisiu knu tarnau tume ir nekalta irdia patiktume. Dieve, vis tikinij Leidjau ir Atpirk jau, atleisk savo tarnams ir tarnaitms visas j nuodmes, kad jie kartomis maldomis ga lt gyti tuos atlaidus, kuri visados taip troko. Ms veiksmus, Viepatie, savo kvpimu pranok ir savo pagalba lydk, kad kiekviena ms malda ir kiekvienas darbas visuomet nuo tavs prasidt ir tavimi baigtsi. isagalis aminasis Dieve, kuris viepatauji gyviesiems ir mirusiems bei pasigaili vis, ku riuos i anksto inai tikjimu ir darbu tavai siais bsiant. Nuolankiai tave meldiame, kad tie, u kuriuos esame pasiry melstis, kuriuos itas gyvenimas dar tebelaiko kne ar busi masis i kno atsipalaidavusius jau yra pri ms, vis tavo ventj utarimu i tavo gai lestingumo malons gyt vis savo nuod
433

mi atleidim. Per Jz Krist, ms Viepa t, tavo Sn, kuris bdamas Dievas su tavi mi gyvena ir viepatauja drauge su ventja Dvasia visus ami amius. . Amen. K. Viepats su jumis. Z. Ir su tavimi. K. Teiklauso mus visagalis ir gailestingasis Viepats. Z. Amen. K. Ir tikinij sielos i Dievo gailestingumo teilsis ramybje. . Amen.

Tuos

aukurus, tas atnaas

Ten udeg ne Lotas, Ne Kainas ir ne Abelis, Jas udegei gi tu, Kurs Meile vadinies, iandien rytmetys iurpus, iandien vakaras miglotas, Udek ir mano ird, Viepatie, Liepsnom itos ugnies 11

434

DEVINDIENIAI

EVINDIENIS (novena) yra viea ar privati devyni dien malda. ios maldos pavyzd paliko pats Kristus, ragindamas apatalus devynias dienas melstis ir rengtis v. Dvasios atsiuntimui. Sekmini devindienis ( v. Dvasi) yra seniausias ir visuotinis visoj Banyioj vartojamas. Kald devindienis ( Kdikl Jz) atsirado anksty baisiais viduramiais Ispanijoj ir Pranczijoj, nuo 17 . Italijoj ir vliau kituose kratuose; jis buvo jungia mas su votyvinmis miiomis (rarotinm) Marij. Velyk vents savo devindienio neturi, nes joms pa rengia didioji savait. Kiti ventiniai devindieniai atsirado vliau. I vi so j yra vir trisdeimt: 11 vairioms Marijos ven tms; po 2 (vienas ventei, antras bet kuriuo kitu laiku) Kdik Jz, v. Dvasi, Jzaus ird, v. Juo zap; po 1 devindien v. Trejyb, arkangelus My kol, Gabriel ir Rapol, angel sarg ir kaikuriuos ventuosius. Beveik visi ie devindieniai yra apdovanoti atlaidais. Kai kurie devindieniai turi ypating paskirt imelsti sveikatos, atsivertimo, pagalbos ar kit malo ni. Yra ir devyni dien maldos u mirusius. Seniau tokios maldos (officia novendialia) su miiomis (mis sae novendiales votivae) buvo laikomos tik u mirus popiei, kardinol ar kunigaikt. Nuo 17 . jos leistos vienuolyn banyiose u kitus mirusiuosius, o nuo 19 . ir kitose banyiose. alia devindieni yra dar pirmj 9 mnesio penk tadieni maldos Jzaus ird ir pirmj 5 mnesio etadieni Marijos ird. Kaikur yra paprotys pirmj mnesio ketvirtadien melstis u kunigus.
435

KALD

Krjau aminas vaigdi,


viesa negstanti moni, O Jzau, Atpilde vis, Maldas priimk irdi kart. Nuo pikto prieo apgauls Ateiki gelbt gimins. Tavoji meil tepads Pasaul gydyt nuo kalts. Kalts visuotins, bendros Tu neipirksi be aukos, Gimei i sios nekaltos, O mirsi kryiuj ant kalvos. Tavasis vardas kai skambs Didios galybs ir garbs, Dangus ir pragaras virps, Parpuols keliais tau tiks. Teisjau bsimas didus, Maldaujam, bki atlaidus: Malons ginklais gink visus, Nuo pikto prieo gelbk mus! Garb, lov, galyb tau, O Dieve, Tve, ir Snau! Ir tau, Dvasia, prabilk greiiau Ramybs odiais i augiau. K. Rasokite dangs i augtybi, . Ir tegul debesys ilyja teisj. 436

K. Tegul atsiveria em, . Ir teieldo gelbtoj. Melskims: Teikis, Viepatie, parengti ms irdis tavo viengimio Snaus ke liams, kad per jo atjim tyromis sielo mis btumm verti tarnauti tam, kuris su tavimi gyvena ir viepatauja ventosios Dvasios vienybje Dievas per ami am ius. Amen.

SEKMINI
EKMINI devindieniui nra nustatyt, priva lom mald. Betkuri malda ventj Dvasi yra gera. ios maldos kalbamos 9 dienos prie Sekmini vent. Pradin himn Ateik Sutvertoja Dvasia kalba pakaitomis kunigas ir tikintieji.
eni Creator Spiri tus, * Mentes tuo rom visita: * Imple superna gratia * Quae tu creasti pec tora.

t e i k , Sutvertoja Dvasia, * Savj pro t aplankyt, * Kad nuo malons irdyse * Nuvist prietema blanki:

Qui diceris Paraclitus * Altissimi donum Dei, * Fons vivus, ig nis, caritas * Et spi ritalis unctio. Tu septiformis mune-

Ramintoja gi v a d i n i e s , * Augiausio Tvo dovana; * alti nis meils ir ugnies * Dvasinio atga jaus pilna. Septynias d o v a n a s
437

re, * Digitus paternae dexterae, * Tu r i t e promissum Patris * Sermone ditans gut tura. Accende lumen sensi bus, * Infunde amo rem cordibus, * In firma nostri corporis * Virtute firmans per peti. Hostem repellas lon gius, * Pacemque do nes protinus, * Duc tore sic te praevio * Vitemus o m n e no xium. Per te sciamus da Patrem, * Noscamus atque Filium, * Teque utriusque Spiri tum * Credamus omni tempore. Deo Patri sit gloria, * Et Filio, qui a mor tuis * Surrexit, ac Paraclito * In saeculo rum saecula. Amen.

tvarkai * Tu pir tas Tvo deins * Jo paadta m u m s tikrai, * Kalb malo nm dalinies. Nuskaidrink ugnimi jausmus, * Be meils nepalik irdi; * veik ir kno silpnu mus * Stiprybs i teklium didiu. Nuvyki prie kuo to liau, * ventos ramy bs keli tiesk, * Kad tavo globoje keliaut * Galtume jau be kalts. Leisk Tv per tave pajust, * Laikyti S n mintyse * Ir vis ti kt, jog abiej * Esi palaiminta Dvasia. Tad lov Tvui teb nie * Ir Snui, Vie paiui mirties, * Ir tau, Gaivintoja, ug nie, * Per amius ji tegul aids. Amen.11

Dieve, ventoji Dvasia, leisk, kad btu me dvasios vaikai ir stiprtume tavo ga lybe.
438

inijos Dvasia, padk mums tavo vie soj regti vis kryb ir i tavs visko viltis. Patarimo Dvasia, parodyk, k turime daryti ir ko vengti, k kalbti ir k nuty lti, kaip teisingai sprsti ir savo veiks mus nukreipti meil bei gailestingum. Dievo baims Dvasia, kvpk pasibais jim kiekviena nuodme, apsaugok mus nuo pagundos, ididumo ir lumo. Pamaldumo Dvasia, padk mums k dikikai mylti Diev, ms Tv, ventai j garbinti ir uoliai jam tarnauti. Stiprybs Dvasia, suteik mums vento narsumo, kad rytums didiems darbams ir dl Dievo pakeltume kani ir kryi. Supratimo Dvasia, padk mums supras ti dievikos tiesos gelmes, painti Dievo didyb ir ilikti tvirtai tikiniais. Iminties Dvasia, vesk mus tobulyb, liudyk ms dvasiai, kad mes esame Die vo vaikai; leisk patirti Dievo malons gro ir dvasinio diaugsmo paguod. ventoji Dvasia, padaryk, kad mes b tume tyras Dievo paveikslas ir ivystume bei paintume j veidas veid.13
K. Dievo meil ms irdyse ilieta vento sios Dvasios, kuri mums yra duota (Rom. 5,5). Z. Ir ms dangaus Tvas duos gerj Dva si tiems, kurie j prao (Luk. 11,13).
439

Dieve, Ramintojau, pripildyk ms ir dis savo rimties, isklaidyk abejones, pa alink baim ir netikrum. Dieve, Paventintojau, pavsk ms darbus, kanias ir sielvartus. Dieve, siel viesa, nuskaidrink ms mintis ir jausmus, apvalyk mus nuo pikta. Dieve, irdi Vienytojau, derink ms nuotaikas, lygink ms pairas, glausk mus visus savo didios meils ryiu. Dieve, iminties Davjau, mokyk mus tikrojo gyvenimo kelio. Dieve, vali Stiprintojau, grdink m s galias, palenk mus savo tvark. Dieve, irdi Liepsna, viesk ms no rams, skaidrink ms paproius.9
K. Ateik, ventoji Dvasia, . Ir atnaujink ems veid. Melskims: Dieve, kuris per ventj Dvasi siunti tikintiesiems gausi malo ni, suteik j mums, nevertiems tavo tar nams, itrokusiems dievikos ilumos, stiprybs ir iminties. Per Jz Krist ms Viepat, tavo Sn, kuris su tavimi gyvena ir viepatauja tos paios Dvasios vienybje ami amius. Amen.
440

DIEVO MOTINOS
U Marijos devindieniai ms tikinij labiau siai vartojami tai Nekalto Marijos Prasidji mo ir Nepaliaujamosios Pagalbos. Abu tinka privaiam maldingumui, arba jungiami prie kit vie pamald.

MARIJOS NEKALTO PRASIDJIMO V. Visa grai esi, o Marija! R. Ir gimtosios nuodms nra tavyje. V. Tu Jeruzals garb, R. Tu Izraelio diaugsmas, V. Tu ms tautos lov, R. Tu nusidjli Gynja. V. O Marija! R. O Marija! V. Motina imintingiausioji, R. Motina maloningiausioji, V. Melskis u mus, R. Utark mus pas Viepat Jz Krist. V. Savo prasidjime, o Marija, buvai ne kalta. R. Melsk u mus Tv, kurio Sn i ventosios Dvasios pagimdei. Melskims: Dieve, kuris nekaltu Mer gels Marijos prasidjimu parengei savo Snui vert buvein, meldiame tave, ku ris, dl bsimos to paties tavo Snaus mir ties, j nuo betkurios nuodms apsaugo jai, leistumei ir mums, jai utariant, ty riems pas tave ateiti. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.

441

NEPALIAUJAMOS MARIJOS PAGALBOS

Nepaliaujamosios pagalbos Dievo Mo tina, parodyk, jog tikrai esi ms Motina, iprayk man... (pamink ko praai) ir su naudoti tai, ko praau, Dievo garbei ir ma no sielos iganymui. ventasis Alfonsai, kuris, pasitikda mas veniausija Mergele, tiek daug ma loni esi gavs ir savo nuostabiais ratais esi parods, jog visos malons mums atei na per Marijos utarim, iprayk man, kad a visuomet pasitikiau nepaliauja mosios pagalbos Motina ir su didiausiu pasitikjimu aukiausi jos motiniko ge rumo. Aminasis Tve, Jzaus vardu ir nepa liaujamosios pagalbos Motinos ir v. Al fonso utarimu meldiu tave labiausiai nusiemins-usi, teikis mane iklausyti di desnei tavo garbei ir mano sielos igany mui. Amen.
K. Nepaliaujamosios pagalbos Motina, . Melskis u mus! Sveika Marija... (9 kartus). Melskims: Nepaliaujamosios pagalbos Motina, pavelk varg nusidjl, kuris, puols prie tavo koj, tavimi pasitikda mas, aukiasi tavo pagalbos. Gailestingu mo Motina, pasigailk mans, nes tu esi
442

nusidjli utarytoja ir viltis. Dl Jzaus Kristaus meils, skubk man padti, i tiesk rank nelaimingam nusidjliui, ku ris prie tavs glaudiasi ir nori tau tar nauti... Marija, bk prie mans! Nepaliaujamo sios pagalbos Motina, neleisk, kad a savo Diev kada nors prarasiau. . Amen.

VENTJ GLOBJ
UNKIOMIS gyvenimo valandomis, kai mogi kai irint nebra jokios pagalbos, daugelis ti kinij kreipiasi ventuosius, ypatingai v. Juozap Jzaus Globj, v. Jud Tad, Jzaus gi minait, v. Kazimier, ms tautos globj. Nevienas i ms tautiei, prajusio karo metu atsidrusi be viltikoje padtyje, auksi i ventj ir patyr nuo stabios pagalbos.

VENTOJO JUOZAPO

Garbingasis ventasis Juozapai, kurs esi tvynje, ramybs uoste! A, tavo glo botinis, dar tebedejuoju tremtyje, esu blakomas pasaulio jroje. Tu, igelbjs dievikj vaikel i Erodo rank, gelbk mane, neleisk, kad mano gyvenimo laivas sudut. Gelbk mane i piktumo t, kurie prisiek mane praudyti. Bk mano vado vas, kad patekiau ten, kur tu garbje ir laimje esi su Kristumi ir Marija. Amen.
443

Kiekviename reikale

laimingasis ventasis, kuris dievi kj Kdik ir skaisiausi jo Motin i gelbjai i prie nirtimo, didiausiu uo lumu juos maitinai ir visuose j keliuose tviku rpestingumu juos lydjai ir glo bojai: dl Kristaus meils globok mane ir savo utarimu padk man ioj nelai mingoj mano bklj. Tkstaniai siel, kurios savo reika luose tavs auksi, patyr, kaip galin gas esi nulidusioms ir suskaudusioms sieloms neti pagalbos ir diaugsmo. Tad aukiuosi tavs, skaistusis Marijos Su ieduotini, per savo meil, kuri ia e mje rodei Jzui ir Marijai, guosk mane sunkiame kentjime ir padk man iame svarbiame reikale. Vienas tavo odis pa veiks mano Iganytoj, kad jis malonin gai mane palaimint ir mano susirpinu si siel paguost. Amen.
K. Jzau, Marija, Juozapai, . Jums atiduodu savo ird! Melskims: ventasis Juozapai, kuris buvai irinktas Jzaus maitintoju ir tau pavest dievikj Vaikel taip rpestin gai globojai: tvikos meils, kuria tu myljai Jz, vardu praau, bk man t vas ir imelsk, kad eiiau tavo pdomis ir sekiau tavo ventu nuolankumu, vis444

k i Dievo rank priimiau ir jo tarny bai sunaudoiau. O kad be paeminim negalima bti nuolankiam, padk man visk, kas mane emina, kantriai ir noro mis pakelti. Per Krist, ms Viepat. Amen.
APATALO JUDO TADO
Praant pagalbos

ventasis Judai Tadai, artimasis Jzaus giminaiti, garbingasis apatale ir kanki ny, spinds didelmis dorybmis ir ste buklais, itikimasis ir greitasis utar jau vis, kurie tave garbina ir tavimi pa sitiki! Tu esi galingas globjas ir padj jas sunkiausiomis valandomis. Todl krei piuosi tave ir i irdies gilumos maldau ju tave padk man! Tu esi gavs i Viepaties dovan teikti pagalbos tiems, kurie beveik visi kai nustoja vilties. Pavelk mane, nes mano gyvenimas kryiaus gyvenimas, mano dienos sielvarto dienos, o mano irdis kartybi jra. Visi mano keliai erkiais ikloti, kiekviena mano gyveni mo valanda aar ir vaitojimo liudytoja. Kas dar niekiau, mano dvasi apniko juodos mintys. mano ird sibrov nera mumas, nerytumas, pasitikjimo stoka, netgi neviltis. Dievo Apvaizdos nebei
445

ri mano akys ir tikjimas m svyruoti mano sieloje. Vis mane gaubia juodas nusiminimo debesis. Tu negali palikti ma ns tokioje baisioje bklje. Skubki man padti! Per vis savo gyvenim dkosiu tau ir garbinsiu tave kaip savo ypating j globj. Amen.
Garbinant ir dkojant

Maloniausiasis Viepatie Jzau Kris tau, jungdamasis su neapsakomu v. Trejybs garbinimu, kurs atsispindi v. tavo mogystje, v. Marijoje, visuose angeluose ir ventuosiuose, giriu, garbi nu ir augtinu tave u visas malones ir ypatingsias dovanas, kuri esi suteiks savo irinktajam apatalui ir giminaiiui v. Judui Tadui. Meldiu tave dl jo nuo peln duoti man maloni ir jo utarimu man padti, o ypa stiprinti mane ir gin ti nuo prieo mirties valandoje. Amen.
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui ( 3 x ) .

V. KAZIMIERO

ventasis Kazimierai, didysis dangaus Karaliens veniausios Marijos garbin tojau, daug kart parods nuostabi glo b ms Tvynei Lietuvai, stebuklingu bdu gindamas j nuo pikt prie puoli m, teikis, tave meldiame, j globoti vi
446

sados ir visuose jos reikaluose. Per ms Iganytojo nuopelnus ir per utarim gailestingosios Dievo Motinos, imelski mums i Viepaties malon, kad ms Tvyns sn ir dukter irdyse liepsno t gyvas tikjimas ir tarpusavio meil, jungianti ir Tvynje gyvenanius ir sve tur iblakytus ms brolius ir seseris, kad ms jaunimas suprast ir pamilt skaistaus ir doro gyvenimo gro, kad Viepaties tvikoji Apvaizda vis ms taut vest jo statym meils keliu tai k, gerov ir aminj dangaus tvyn. Per Krist, ms Viepat. Amen.25

Ausk Marijai giesms gij,


Mano siela nerami. Skelbk gerum, prakilnum Ilgesinga irdimi. O Mergaite, tavo kraitis Nekaltyb nuostabi: Mum avtis ir grtis Leisk per amius tavimi. Susimst neam nat Savo nuodms didios, Tu, ventoji, Nekaltoji, Meldiam, gelbki i jos! Varge gim, mes neinom Priebgos, kaip tu, kitos: Rojaus vartuose utarki Vaikus tviks viesios.
447

Tavo grois mum kaip ro. Kaip lelija nekalta. Tavo garbei jiekom vardo Neitarto niekada, Ir maldaujam, nepaliaujam, irdimi vis alkana: Leisk ivysti Karalystj Meile spindini tave. K. Melskis u mus, v. Kazimierai, T. Kad taptume verti Kristaus paad. Melskims: Dieve, kurs ventj Ka zimier, garbingai nugaljus io pasau lio ir kno viepatavim, i emikos dangikj karalyst perkelti teikeis, duok, kad mes, kurie iandien jo maldau jame savo nelaimse, visuomet btume jo utariami. Per Krist, Viepat. Amen.

PIRMIEJI PENKTADIENIAI
AS dalyvauja vieose pirmo mnesio penktadie nio pamaldose, priima komunij, sukalba kuri nors mald atsiteisti u savo ir moni eidimus v. irdiai ir pasimeldia popieiaus intencija, laimi pilnus atlaidus. Tuos paius atlaidus, prastomis sly gomis, laimi ir tie, kurie, negaldami dalyvaut vieose pamaldose, atkalba maldas privaiai.

Dievikasis Iganytojau, giliai nusie mins parpuols po tavo koj, iandien, pirmj mnesio penktadien, sekdamas tavo valia aukoju ventj komunij pir448

miausia permaldauti u mano altum, nedkingum ir visus eidimus, kuriuos esu padars meils pilnai tavo irdiai veniausiame Sakramente. Aukoju atsi prayti ir atlyginti u vis nepagarb ir ventvagystes, kuriomis daugelis ned king irdi vis ir vis piktnaudoja tavo dievik ird ioje didiausios meils pa slaptyje.

Garbingiausioji Jzaus irdie, liepsno janti ms meile ir ms iganymo uolu mu deganti! O irdie, giliai sujaudinta ms vargo ir nelaims, kuri ms nu sidjimai mus atved! irdie, nepaprastai turtinga gailestingumo ms aizdoms gydyti, puolame prie tavs, reikdami gailest, kuris pripildo ms irdis, dl atalimo ar abejutikumo, kuriuo taip ilgai u nesuskaitytas malones tau atsi mokti turjome. Giliai jauiame tuos aidus, kuriuos mes patys ir kiti savo nusidjimais prie tave padarme, ir to dl atjome daryti to ikilmingo atpildo tavo veniausiai irdiai. Rytams ateityje labiau tave mylti ir garbinti veniausiame Altoriaus Sak ramente. adame v. mii klausyti su di desniu pamaldumu, rpestingiau prisireng ti prie v. komunijos ir po komunijai nuo irdiau padkoti.
449

Stengsims kiek galdami tai daryti, kad veniausias Altoriaus Sakramentas bt daugiau inomas ir mylimas.38

veniausioji ir meils pilna Jzaus ir die! Tu slepiesi ventoj Eucharistijoj ir vis plaki dl ms. Dabar, kaip ir kitados, tu sakai: A trokte troktu... Garbinu tave visu nuolankumu, noriai ir su gilia meile. Bent trump valandl leisk man visk umirti ir pasilikti su tavimi. Tepla ka mano irdis tuo paiu ritmu, kaip ta voji. Tedingsta manyje ididumas ir jautulingumas. Pripildyk mane savimi, kad dienos vykiai ir laiko slygos neblakyt ir nenublokt mans nuo tavo meils, ku rioje slypi visa mano dien ramyb.70
PIRMIEJI ETADIENIAI
POP. PIJUS X 1912.6.13 suteik prastinm s lygom pilnus atlaidus tikintiesiems, kurie pirmj mn. etadien atliks mstym ar kur kit pamaldu m Nekaltai Pradtosios Mergels garbei ir permal dauti u josios vardo niekinim. Marija Fatimos apsireikimuose ireik vali, kad penkis pirmuosius mn. etadienius i eils bt at liekama ipaintis, priimama v. komunija, atkalbama viena roinio dalis ir po 15 minui apmstomos pa slaptys. io pamaldumo tikslas paadinti pasitikjim Nekaliausija Marijos irdimi, padkoti u jos meil bei utarimus ir imelsti iganymo malon nutolusioms nuo Dievo sieloms.
450

Nekaliausioji Marijos irdie | ven iausioji Viepaties ir vis Dievo vaik Motinos irdie! | Atgailodami ir atlygin dami tau u vis paniek ir paeminim, | patiriam i taut ir moni, | aukojame t iaugtinim ir begalin pasimgim, | kuriuo dangaus Tvas diugina tave da bar ir per amius.
Sveika Marija

Nekaltoji Marijos irdie! | Nuolan kiausioji Viepaties tarnaits irdie! | irdie, po kuria siknijo ir mogum ta po Dievo odis! | Atgailodami ir atsily gindami tau u velnik ididum, | su kuriuo daugelis moni atsisako tarnauti tau ir tavo dievikajam Snui, | mes au k o j a m e t gil paklusnum ir begali n nusieminim, | kur tau ir ventajam Juozapui rod tavo dievikasis Snus J zus Kristus; | aukojame t garb ir lo v, | kuri tau reikia angel chorai ir vi si itikimieji danguje ir emje.
Sveika Marija

Nekaliausioji Marijos irdie! | Mei lingasis dievikosios meils Inde ir ven tosios Dvasios maloni Tarpininke! | At gailodami ir atsilygindami tau u abejin gum, altum ir nejautrum, | dar daugiau: | u neapykant, kuri tau rei kia tavo Snaus krauju atpirktieji, | mes
451

j u n g i a m s su ta meile, | kuria ven toji Dvasia, Meils Dievas, tave visada myli. | Tegu Dievas, Trejybje vienas ir begalinis, augtina tave kaip graiosios meils Motin per ami amius.
Sveika Marija

Nekaliausioji Marijos irdie, | vis pasaul apimanti Dievo Motinos irdie! | irdie, apglobianti dang, em ir skais tykl! | Motinos irdie, | kuri savo vai kus vedi per imtmei upuldinjimus ir persekiojimus, | kovas ir klaidiojimus, I lides ir sukrtimus, | kuri niekad ne nustoji buvus Krikioni Pagalba ir Vis Maloni Tarpininke! | Mes dko jame tau iandien ir visados, | kaip tave giria ir tau dkoja visa krinija dabar ir per amius.
Sveika Marija

Nekaliausioji Marijos irdie! | Mei le spinduliuojanti Motinos irdie! | Tre jybje vieno Dievo | ir vis angel, ven tj ir teisij neapsakomai mylimoji irdie, | priimk ms altas, iblsu sias irdis. | Leisk mums ir visiems pa justi, kad Dievas yra begalin meil. | Apsaugok mus nuo kiekvienos maiau sios savanorikos nuodms. | Padaryk, | kad ms irdys bt tau tyros meils ir aukos dovana; | kad jos suteikt tau tiek
452

pomgio ir diaugsmo, | kiek yra tau pa dariusios skausmo ir negarbs ms nuo dms ir neitikimyb. | Amen.
Sveika Marija

Mel s k i m s : Nekaliausioji Marijos irdie, | priimk maloniai ms garb; | priimk j su visu iaugtinimu ir pagyri mu, | kuris kada nors danguj ir emj tau buvo ir bus teikiamas. | Pavelk gailestin gai tuos, | kurie i nesupratimo ar nelabumo tave eidia, | ir imelsk jiems Die vo atleidim. | Bk jiems ir mums Gailes tingoji Motina. Amen.55

PIRMIEJI KETVIRTADIENIAI
Katalik kratuose plaiai sigaljo paprotis pir maisiais mnesi ketvirtadieniais melstis u kunigus ir paauktuosius kunigyst. T dien priimama komuni ja, aukojamos v. miios, kalbamos ios maldos.

Dievikasis Iganytojau Jzau Kristau, kuris vis savo iganymo, pasaulio gelb jimo ir pasiventimo darb patikjai sa vo vietininkam kunigam, aukoju tau per veniausios Motinos rankas ios dienos maldas, darbus, aukas, diaugsmus ir kanias u tavo kunig ir kunigysts kan didat paventinim. Duok mums vent kunig, kurie, degdami tavo meils ugnim, nieko dau
453

giau nejiekot, kaip tik tavo garbs ir ms siel iganymo. Saugok juos nuo ividini ir iorini pavoj ir grink pirmykt uolum tuos, kurie nutolo nuo savo vento kunigiko idealo. Marija, geroji kunig Motina, paimk ypatingon savo globon visus kunigus ir vesk savo ranka prie gerojo Ganytojo ypa tuos, kurie palo savo paaukime. aminasis siel Ganytojau, i klausyk ms maldas u ms kunigus; jose tu rasi savo paties giliausius troki mus! Juk tavo irdis jautriausiai plaka kunigams, per kuriuos tu apsupi visas sielas savo begaline meile. Prisipastam, kad mes nesame verti turti vent kunig. Tavo gailestingu mas yra didesnis, negu ms kvailumas ir blogumas. O Jzau, tu pats padaryk, kad kunigysts siekt tik tie, kuriuos tu pa aukei. Apviesk vyriausius ganytojus, kurie juos parenka, siel vadovus, kurie jiems duoda patarim, aukltojus, kurie ruoia juos didiajam paaukimui. Duok mums kunig, kurie prilygt angelus sa vo nekaltybe, bt tobuli nuolankumu, r venta meile kaip Serafinai, didvy riki dvasios aukoj, pilni apataliko uo lumo tavo garbei kelti ir sieloms gelbti.
454

Jzau,

Pasigailk t, kurie neino, kad kuni gas nea jiems tavo vies. Pasigailk t darbinink, kuriuos jie tavo vardu saugo ir gelbja nuo apgauls. Pasigailk vai k ir jaunimo, kurie jieko vadovo, pa dedanio tave ateiti. Pasigailk kenian i, kurie reikalingi guodjo, galinio ta vo ird jiems atverti. O Kristau, leisk tave nenumaldomai prayti vardu t gau si bri, kurie alksta ir trokta! Duok, kad tavo kunigai vest tave vis vargs tani monij, kad per juos bt atnau jinta em, nuskaidrinta tavo Banyia ir sigalt taika tavo irdies karalystje! Nekaltoji Mergele, aminojo Kunigo Motina, tu, kuri po kryium mylimiausi Jzaus kunig apatal Jon primei kaip savo sn, priimk irdin ms nuemint maldavim pakartok tai, ko praome, savo dievikajam Snui ir savo begaliniu utarimu imelsk tavo Jzaus Banyiai visk atnaujinanios Sekmini ugnies. Amen.
Litanija u kunigus ieve Tve, Snau ir ventoji Dvasia, '* Palaimink ms v. Tv, ms vyskupus ir ms kunigus,
* Tave meldiame, iklausyk mus! 455

Duok jiems tavo malons jg, tavo irdies meil, tavo aukos dvasi, Padaryk juos tvirtus tikjime, ventus papro iuose, itikimus paaukime, Pripildyk juos apatal uolumo, kankini dr sos, ipainj ugnies, Leisk jiems laimti nusidjlius, tikr keli atvesti klystaniuosius, mokyti neinaniuosius, Stiprink juos savo diaugsmu darbuose, savo kantrybe j kaniose, savo venta i tverme j kovose, Ilaikyk juose meil maiesiems, uolum auk ljant jaunim, itikimyb tautai ir tvynei, Laimink j odius sakykloj, paskatinimus klausykloj ir pamokymus mokykloj, Apsaugok juos nuo prieo pagund, nuo pik tos valios moni pinkli, nuo ve dani nuodm prog, Daryk mus su jais vieningus tikjime, itiki mus Dievo tarnyboj, ventus gyve nime, Suteik mums vent vyskup, vent kunig, vent misionieri. Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuod mes, Atleisk mums Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuod mes, Iklausyk mus, Viepatie! Dievo Avinli, kuris naikini pasaulio nuod mes, Pasigailk ms! 456

Melskims: Jzau Kristau, Dievo S nau, tu pasakei: Pjtis didel, bet darbi nink maa, praykite pjties Viepat, kad jis sist darbininkus savo vynuo gyn! tai, mes meldiame tave, padau gink vent kunig skaii, kurie tavo p domis eit ir su apataliku uolumu tavo vynuogyne dirbt. Duok jiems savo viesos ir malons tave atvesti netikiniuosius ir klaidoje esanius, stiprinti silpnuosius ir tavo karalyst emje vis labiau plsti. Padaryk, kad mes ilaikytume jiems piln itikimyb, klausytume j odio ir savo ventu krikioniku gyvenimu bei apa talavimu jiems pagelbtume siel vada vimo darbe. Iklausyk, maloningasis, m s mald tu, kurs gyveni ir viepatauji ami amius. Amen. VEN. TREJYB
ieve, visagalis Tve, mes praom tave, per begalinius savo Snaus nuopelnus, suteik mums ger ir vent kunig! Dievo Snau, Tvo odi, laimink i dien apatalus, padidink j skaii ir j uolum. Dieve, ventoji Dvasia, Tvo ir Snaus Mei le, udek kunigus tavja meile, apviesk juos tavja ugnim, stiprink juos ir laimink tuos, ku rie i meils tau aukojasi j dvasinei gerovei. Jzaus irdie, padaugink tavo Banyios kunig eiles! (100 d. atlaid.).

457

ASMENINS MALDOS

RA moni, kurie melsdamiesi j ieko vienu mos. Jiems artimesnis a-tu santykis su Dievu. Tada jie jauiasi gal nuoirdiau melstis. Tai nra peiktina, prieingai grau ir girtina. Tik is asmeninis maldos bdas nra vienintelis. Yra mald, kurios daugiau ireikia mes-tu santyk su Dievu. mogus juk yra bendruomenin btyb. Mes bendraujame ir turime bendrauti su Dievu, kaip dvasinis kolektyvinis vienetas. Toks vienetas yra ir profesija. Visos orios profesijos yra pavstos. Visi paau kimai dalyvauja Kristaus karalystje. Banyia laimi na laknus ir kaln keleivius bei j priemones. Ji lai mina techninius ir sportinius paaukimus, kurie reika lauja viso mogaus. Visi paaukimai padeda vykdyti Dievo paskirt, duot sutvrimo rytmet, btent ap valdyti em ir apreikti savyje Dievo paveiksl. Malda kreipia ms vilgsn asmenin ar profe sin aminojo paskyrimo linkme ir sulaiko nuo pa vojaus pasidaryti darbo ar verslo vergu.

JAUNUOLIO Nei vienas teneniekina tavo jaunysts; bet tu bk pavyzdys tikintiesiems odiu, el gesiu, meile, tikjimu, skaistybe (1 Tim. 4,12).

Viepatie, tu davei man tvirt kn. Bet tu nori, kad a j grdiniau ir gerb iau. Jis yra ventosios Dvasios ventyk la, kuri turi ilikti nepaliesta ir neinie kinta.

inau, kad tik skaistusis gali bti tavo draugas, ir tik kovojantysis teikia tau diaugsmo. Todl praau tave: imokyk mane gerbti gyvenimo slpinius, suteik jgos drsiai ginti savo irdies tyrum. Visk galiu su tavimi, Viepatie, tu ko vok ir laimk manyje! veniausioji Mergele, utark mane. Tegul manajame veide neinyksta tyras diaugsmas ir skaisij ypsena, kaip kaln virnse niekad nenutirpsta ami nasis sniegas. Amen.60
Darbe

Mano Viepatie, Jzau Kristau! Tau skiriu i nauj darbo dien. Visk, k tik ji atne, noriu priimti tarsi i tavo rank. Visame noriu irti tavo skirt man udavin. Leisk, kad darbo triukme nepamiriau, jog tu esi mano gyvenimo prasm ir tikslas. Noriu diaugtis savo darbu, kaip tu juo diaugiesi. Juk ir tu, Viepatie, savo jaunystje stovjai prie dailids stalo. Sisk bandym, kad nesustingt ma no sugebjimai. Duok vadov, kurie ma ne suprast ir i mans daugiau reikalau t. Leisk man rasti draug, su kuriais diaugsme ir varge galiau vis gyveni m bendrauti.
460

Viepatie, padk man, kad savo darbu ir gyvenimu tau geriau tarnauiau ir ta ve garbiniau. Amen.60
Klasje

Viepatie Kristau, kuris savo darbui ruoeisi trisdeimt met ir savo apatalus mokei laimti pasaul kryiui! Matai, esu jaunas, bet inau, kad ir a galsiu tau tarnauti tik ivysts savo talentus. Lai mink tad mane iais mokslo metais. Sisk ventj Dvasi: tepadeda ji man kiek vien valand, o ypa tada, kai bus sun kiausia. Duok man ger mokytoj, kad gal iau jais sekti ir juos gerbti. Duok ger biiuli ir saugok mane nuo blog drau g. Laimink mano klas ir leisk mums vi siems tapti tvirtiems ir pergalti visas sunkenybes.60
MERGAITS

Esu jauna, Viepatie, ir augu ne tokio se slygose, kur mons subrsta vientisi. Man sunku suderinti mint su odiu ir od su veiksmu. Bet nra kito kelio, kaip stengtis susiderinti savyje. Tavo pagalba, Viepatie, yra vienintel mano viltis. A stengsiuos bti jos verta.
461

Vengsiu knyg ir magazin, kurie ma ne painiot. Kovosiu prie spd, kad man pavyksta save pridengti ar kitus tikinti kitaip, negu a galvoju. Bandysiu savs neliliuoti iliuzijomis ir spdiais, nes tu, Viepatie, davei man vien tikr sprendj sin. Kit sprendimai apie mane tebna ne tiek malons ir velns, kiek teisingi. Pa dk man, Viepatie, jiekoti ir rasti ger patarj. Noriu bti labai atvira ir tiesi kiek vienoj ipainty, nes kurgi, Viepatie, a galsiu geriau rasti tavo sprendim ir tik r atleidim. Kiekvien pareig priimsiu su noru. Kiekvienoj maldoj atsipraysiu tave, ma no Dieve! Tu mane vedi gyvenim, ir a meldiu vesk mane tiesiai ir ivesk i kreivi, kurios tyko mane, trapi ir nepatyrusi. Esu sklidina vili, kaip indas tyro vandens. Tegu viskas mano jaunystj bna pavsta laiminanios tavo rankos. Amen.9
DRAUG

A troktu matyti jus, kad drauge su ju mis pasigrtumm tuo tikjimu, kuris yra bendras, js ir mano (Rom. 1, 11-12).
462

Mes praome tave, Viepatie Jzau Kristau, pasilik ms draugystj. Duok, kad mes nepasimestume smulkmenose, ne usidarytume tik savo tarpe ir nenutoltume nuo moni bendruomens, kurion tu mus pastatei. Suteik mums, Viepatie, diaugsmin g, galing gyvenim, kad kiekvienas pa gal tavo duotus sugebjimus, drauge ei damas, vykdyt pasaulyje tavo vali. Laimink ms draugyst ir kiekvie nam i ms suteik tiek savo malons, kad mes galtume atgaivinti tavo dvasi savyje ir tuose, kuri artumoje gyvena me. Amen.61
SPORTININKO Ar Js neinote, kad tie, kurie bga lenk tyni, visi, tiesa, bga; bet tik vienas tegauna laimik. Kiekvienas, kurs eina imtyni, nuo visa susilaiko (1 Kor. 9, 24-25). Tas, kurs kovoja imtynse, nevainikuoja mas, jei nekovoja taisyklingai (2 Tim. 2, 5).

Padk man, Viepatie, kad laikyiausi aidimo taisykli, biau kuklus ir nenu siminiau, jei man nesiseks. Padk man laimti, jei tavo valia man tai leidia. O jei negaliu, tada iklausyk mano maldos ir leisk man garbingai pakelti pralaim463

jim. kvpk man nuotaik briedio, ku ris nuliauia alin ir tyldamas kenia. Padk, Viepatie, kad savo kno jgas palenkiau dvasios pergalei, tarnauiau silpniesiems ir visose savo pastangose jiekoiau vis pirma tavo garbs, kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.60
KARIO Budkite, tvirtai stovkite, elkits vyrai ir bkite stiprs (1 Kor. 16, 13). kaip

Mano Viepatie ir Iganytojau! Tu be baims jai atlikti savo udavinio ir nebi jojai savo prie galybs. Tu drsiai jai mirti, kad mus atpirktumei, ir tu visados pasitikjai savo dangaus Tvu.
Padk man, stiprink mano tikjim, padaryk mane galing ginant tavo pavs tas moni teises ir taut laisv. Suteik man drsos ir narsybs kovoje u tavo ka ralyst, kad nepabgiau joki prie ir pavoj. Kovok manyje, Viepatie, ir a laimsiu. Amen.60
KUNIGO Nei vienas, kurs kareiviauja Dievui, nesi painioja emikus reikalus, kad patikt tam, kuriam apsim tarnauti (2 Tim. 2, 4).
464

Kaip gera tau tarnauti, Viepatie! Kas bus tavo danguje, jei ia, emje, toki saldybi mogaus siel pripildai, kuomet ventais iurpuliais kn sukreti, tarsi trei dang pagavs nunei. irdis tirps ta, lpos ado netenka, o siela tavyje sken di... Koks dosnus esi, Viepatie! Aukoju tau visus savo darbus, vargus, rpesius, visus nemalonumus, sunkeny bes, kryius. Duok, kad dl tavs ir tavo Banyios dar daugiau galiau dirbti, vargti ir kentti. Leisk, kad sudegiau kaip ta vak ant altoriaus nuo darbo kait ros ir meils ugnies. Amen.62
AUKLTOJO Nelaikyk nieku tavy esanios malons, kuri tau duota..., kad tavo paanga bt vi siems matoma. irk pats savs ir mokslo..., nes tai darydamas, ir pats save igelbsi ir tuos, kurie tavs klauso (1 Tim. 4, 14-16).

Duok,

Viepatie, kad savo jaunim mes laikytume taip brang, kaip savo akies l liuk, ir ilaikytume j tavo meilje. Sau gok j jaunyst nuo to, kas svetima tavo irdiai ir tau pavstos tautos valiai. Kodlgi turt iblsti skaidrios j akys? Kodlgi j klaid turt kariai apverkti motina, kuri tiek vili sudjo tavo glob jiems ?
465

Viepatie, pasigailk jaunimo, kuris sa vo kartyje umiro tv ir mokytoj va li. Pasigailk ms, j aukltoj, kurie nemokjom ir gal nesistengm j irdysna diegti tikros tavo meils ir laiku parodyti jiems gresiani pavoj. Amen.9
DARBININKO Darbininkas vertas savo algos (1 Tim. 5,18). Sergkits pikt darbinink (Pilp. 3,2).

Viepatie Kristau, Darbininke, kaip ir mes! Duok mums ir visiems ms darbo broliams dirbti su tavim, galvoti kaip tu, melstis per tave, gyventi tavyje, semtis j g sau ir savo laikui i tavs. Teateinie tavo karalyst ms fabri kus, dirbtuves, biurus, ms namus ir gatves! Bk visur labiau pastamas, mylimas ir garbinamas. Saugok mus nuo neteisy bs ir neapykantos, nuo viso blogo ir nuo kiekvienos nuodms. Tegul sielos t darbinink, kurie ran dasi pavojuje, pasilieka tavo malonje ar ba greiiausiai j teatranda; ir sielos t, kurie mir darbo garbs lauke, tegu per tavo gailestingum ilsisi ramybje. Amen.63
466

KININKO tai artojas laukia brangaus ems vai siaus, kantriai ksdamas, iki gaus ankstyvojo ar vlyvojo lietaus (Jok. 5, 7). Artojas turi arti su viltimi; ir kurs kulia, su viltimi gauti vaisi (1 Kor. 9, 10). dirv nuo veido man prakaitas laa, A em vagoju liliuoti javams. O lpos palaimos Augiausij prao Ir gieda jos himn Karaliui savam.81

Viepatie, tu palaiminai em, kuri ne a vaisi; palaiminai ger skl ir paa djai jai imteriop derli. Laimink mano dirvas, kurias savo prakaite ipurenau ir tavo Apvaizdos globai pavediau. Saugok pasl nuo sausros, audr ir led. Saugok gyvulius, kuriuos man davei kaip darbo talkininkus. Saugok namus nuo gaisro ir pavoj, kad juose po savo darbo ramiai ilstsi manoji eima, kuri man davei.
Viepatie, a myliu savo em, kuri tu mano rankoms pavedei. Myliu tave, kuris mane paskyrei i em purenti ir jos vai siais maitinti mog tavo paveiksl ir panayb. Tebna vykdyta tavo valia ma no sodyboje ir visoje emje per amius. Amen.9
467

GYDYTOJO Visuose dalykuose irk Dievo. Garbink jj, ir jis tau sudarys lovs. Bijok jo, ir pats bsi saugus. Laikykis teisingo kelio! Gydyto jas turi vard, kurio nieks nepajudins, jei jis laikosi dor paproi, rimto gyvenimo bdo ir nuosaikumo kalboj. Dovanos praturtina gy venim, bet geras vardas brangesnis u visus turtus.82

Dieve, pripildyk mano siel meils gy dymo menui ir visam, kas sukurta. Sau gok mane nuo pinkli, kurios atitraukt mane nuo kilnios pareigos daryti gera ta vo vaikams. Palaikyk mano irdies jgas, kad visuomet biau pasiruos tarnauti vargui ir turtingajam, gerajam ir bloga jam; kad ligonyje a nieko daugiau nema tyiau, tik keniant mog. Padk, kad mano protas bt viesus prie ligoni lo vos, kad jame pasilikt visa, ko imok patirtis ir mokslas. Padaryk, kad ligoniai pasitikt manimi ir klausyt mano pata rim. Jei ligoniai neimanydami mane peik t ar smerkt, padk man nepaeistam i likti tiesoje.
Mano Dieve, duok man atlaidumo ir kantrybs su serganiais. Padk man, kad visur biau kuklus ir ypa rpestingas savo moksle. Atitolink nuo mans mint, kad a visk galiu, ir duok man jgos, va
468

lios ir progos nuolat padidinti savo inoji mui. Amen.58


Prisiekiu Dievui

Prisiekiu Dievui Augiausiajam, kad atliksiu savo kaip gydytojo pareigas, iki jgos man tarnaus. Priraysiu tik tuos vaistus, kurie pagal mano jgas ir ima nym bus naudingi ligoniams, ir saugosiu juos nuo visokio blogio bei pavojaus. Ne duosiu niekam vaist, kurie iaukt mir t, nors j kas ir prayt. Taip pat niekam tuo reikalu neduosiu patarimo. Neduosiu motinoms aling gydymo priemoni, ku rios galt pakenkti jose brstaniai nau jai gyvybei. Gyvensiu ir vykdysiu savo men ventai, nesusitepdamas kalte. Kiek viename name, kur a eisiu, jiekosiu priemoni pagelbti serganiajam, veng damas blogio, sugedimo ir laisvo elgesio. Laikysiu paslapty tuos dalykus, kuriuos pamatysiu ar igirsiu i moni ir kurie neturi bt vieai inomi, susilaikydamas netinkamai apie juos kalbti.
Jei vykdysiu i priesaik niekad jos nesulauydamas, bsiu gerbiamas vis ir visuomet galsiu diaugtis profesijos g riu ir visu gyvenimu, o aminatvje reg ti tave, Viepatie Dieve!57
469

TEISININKO POLITIKO Palaiminti, kurie alksta ir trokta teisy bs, nes jie bus pasotinti (Mat. 5, 6).

Kaip kalinys laisvs, taip a, Viepatie, alkstu teisybs. Ne tos, kuri mons s a v a vadina, dl kurios veda ginus ir smul kias kovas. A troktu teisybs, kuriai didieji pro tai lenksi, kurios jiekojo nerami vis lai k dvasia, u kuri mir kankiniai. Ilgiuo si tos palaimintos teisybs, kuri turi tu, teisybs altini, tu pati tiesa ir teisin gumas! A alkstu teisybs, kuri palengvina ken ianij dali, kuri kasdienins duonos leidia nestigti alkstaniam, kuri silpnj sulaiko lenktis stipriojo neteisybei. A troktu teisybs, Viepatie, pilnos ir visuotins, kuri apimt mones, tautas, gimines ir grupes, kuri suvest visus vie non sutartinm A meldiu teisybs kratams, kuri dalia priespauda ir nelaisv ir kuri gyvenimas vienas itisas kryiaus ke lias. Kaip tamsoj tu leidai suvisti ibu riams, taip leisk neteisybje vitti tavo teisingumo viltims. Duok, kad is taut ilgesys nebt paeistas neapykantos ir kerto, kad jis nesukliudyt palaiminimo,
470

kur ada kalno pamokslas nekaltai kenianij palaiminimo. A troktu teisybs tiems, kurie mir tiesos kard ikl, ir palaimos tiems, ku rie iam kardui yra prisiek tarnauti. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
MOKSLININK O dievo turt, iminties ir inojimo gilybe, kaip nesuprantami jo teismai ir nesusekami jo keliai! Nes kas paino Viepaties mint ar ba kas buvo jo patarjas? (Rom. 11, 33-34).

Visagalis Dieve, kurs sukrei mog pa gal savo paveiksl ir jam gyv siel sutei kei, kad jis tavs visur jiekot ir tavo krinius valdyt, mokyk mus tavo rank darbus taip tirti, kad em ms labui pa lenktume ir prot tavo tarnybai stiprintu me. Leisk mums priimti tavo ventj od taip, kad tiktume tuo, kur tu siuntei mo kyti mus tavo iganymo mokslo ir suteikti nuodmi atleidim. Ko praome mes to paties Jzaus Kristaus, ms Viepaties, vardu. Amen.52
painti visk, labiausiai nepa sotinamas i geism, tu traukei mane ilgus metus mokslo ir meno tarnyb! Kurgi nnai vis i mano pastang vaisiai ir atlygis? K laikiau tiesa, nn atrodo sme
471

Trokime

gen verpalas; kas rodsi viesa, dabar tik drumsta kana. irdyje taip tuia nei meils, nei tikjimo! O visokio inoji mo tutume! Viepatie, tavo kryi krei piu savo vilgsn, jiekodamas iminties ir groio. Ar tu gali mane mokyti, kurs kabi ten prikaltas ? O, tu gali! nes skausmo me dyje, o Kristau, esi visikai atskleistas, kaip knyga iminties ir gyvenimo!46 Tebnie padka geriausiam Dievui, ku ris man visk yra davs, imant ir maus sunkumus be kuri gyvenimas nra manomas, kad a niekad nepavargiau garbinti jo Imint.51
MENININK Arfinink, giesminink ir vamzdinink balso ir trimito nebebus tavyje (didysis mies te) daugiau girdta; joks dailininkas, koks bebt jo menas, nebus daugiau tavyje ras tas..., nes tavo pirkliai buvo ems kunigaik iai, nes tavo avjimais buvo suvediotos vi sos tautos (Apr. 18, 22-23).

Mano brangus Viepatie, aukiuos ta vo pagalbos akloj ir nenaudingoj savo kan ioj. Prieais emikj gro jauiuos ne teks resio. Tesilieja tavojon kaitron manoji, ir a nuo jos usidegsiu. Tu vienas gali atnaujinti mano prot, vali ir jgas, kurios yra silpnos ir tingios! Tu dievikai
472

augt siel atidavei laikui ir udarei su vargusiame pavidale, tarsi kaljime, ne skmingam likimui. Kaip tad galiau pa keisti savo gyvenim! Viepatie, be tavs man nra jokio grio, o be moni pagal bos pasikeisti tra vien tavo galioje.42

Viepatie, vesk mano dvasi, o itrauk j, pradiugint tavo groiu, i itos sun kios gldumos, kad ugningu uoliu kilt drsiai augtyn! Tu esi vienintelis, kurs moki ir gali j suavti.43
KALBTOJ trimitas duot neaik gars, kas rengsis kov? Taip pat ir jums yra su kalba; jei nekalbsite suprantama neka, kaipgi bus i noma, k sakote? Js juk kalbsite lyg or. Taip daug i tikrj yra kalb iame pasau lyje, ir nra nei vienos be suprantamo garso. Taigi, jei a neinosiu odio prasms, bsiu tam, kuriam kalbu, svetimalis; ir kurs kalba, bus man svetimalis (1 Kor. 13, 7-12).

Jei

Dieve, mogaus Krjau, tu davei mums kalbos dovan ir ms lpas spaudei od. Leisk, kad mes j tartume vertingai, gilios prasms jam duotume ir tavo ties j lenktume. Aminasis odi, i Tvo ijs ir ms iganymui knu taps, palaimink mano od ir leisk, kad jis tarnaut tavo garbei ir moni griui.
473

ventoji Sekmini Dvasia, kalb dova nos davja, suteik man malons kalbti mones taip, kad kiekvienas suprast t pai i Tvo ir Snaus ieinani ties.9 mano ird ir lpas, visagalis Dieve, kuris pranao Izajo lpas su degan ia arija nuvalei; taip teikis mane nuva lyti savo maloningu pasigailjimu, kad vertai skelbiau tavo vent ties. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
GRTANIO DIEV Pats ms Viepats Jzus Kristus ir Die vas, ms Tvas, tepadrsina js irdis ir te sustiprina visokiam geram darbui ir odiui (Tesal. 2, 16-17).

Nuvalyk

Viepatie, kiek kart, smeigs akis neimatuojamus tolius, pasksdavau ave sy ir susimstyme, tiek kart tu prabilda vai mano ird! Tu klei mane augiau pilkos ems, tu tirpdei tamsius mano jausmus, darei mane veln, kaip lino ie das. Kaip lengva bdavo kalbti tave, Viepatie, kalbti be odi, be t papras t ms odi! Buvai arti mans, ir, ro dos, savo akimis tave paliesdavau, savo jausmu apiuopdavau, savo pajauta atpa indavau.
474

Viepatie, tu buvai mano jaunysts da lis neatskiriama ir nedalijama. Savo rimtimi pripildydavai dvasi diaugsmo spinduli, ir j buvo tiek daug! Iklyds i tviks, sutikau alto m ro ir slidaus asfalto gatves. Jiekojau vie sos sustingusi enkl laktuose ir ilg jausi aismo, sukurto mogaus rank. Ma no jaunysts Dieve, pameiau tave i savo aki, ir buvau toks vienias ir toks apleis tas! Nnai, o mano Diaugsme, vl pradedu atrasti tave. Kasdien, kai palydiu tavo saul, ir kasryt, kai pasitinku j vl, man rodos, tu kalbi mane kaip kitados ma no jaunysts kalba. Kalbk, o Viepatie, kalbk!9

A atsimenu ir skaudania irdimi svarstau sau vienas, kaip a eidavau su minia. Eidavau kit priekyje Dievo namus su digavimo ir lovinimo balsais, ikilmingoje sueigoje. Ko lidi, mano siela, ir kodl nerimsti? Turk vilties Dievuje, nes a vl lovinsiu j. Srov vejasi srov iant tavo kriokliams: visos tavo srovs ir bangos perjo mane. A sakau Dievui: tu mano Uola. A vl lovinsiu jj jis mano gelbtojas ir mano Dievas (Ps. 41).
475

A remiuos Diev, kaip uol,


Virpdamas, be kalbos, Ant gyvybs ir mirties ribos. Lyg ugniniai lapai vaigds puola... Kur pradia, kur pabaiga? A remiuos j nepajudinam uol Krtine nuoga.95 LIGONIO Dieve, tu inai, kaip a keniu; tu gali mano kanias numaldyti, jei tavo i mintis atras, kad tai naudinga. Dieve, gel bk mane, jei mano iganymui tai reika linga; sugrink man sveikat ir mano j gas, kad toliau galiau gyventi tavo lo vei, tvyns ir moni gerovei. Taiau, mano Tve, jei i taur negali mans ap lenkti, tegul vyksta tavo venta valia! Duok man kantrybs ir tvirtybs, padk man pasitikti tavo imintimi.

Tavo sakymai, mano Dieve, venti. Ta vo ventas odis mane moko, kad viskas, kas tik mane lieia, tai malon ir meils enklas. O ypa kentjimas yra ne tik bausm u kaltes, bet ir priemon painti save, kilti dorybj, stiprti dvasia ir siekti sielos iganymo.
476

Tu pats, mogau Dieve, Jzau Kristau, mano Mokytojau, neivengei kentjimo: buvai sueistas, erkiais vainikuotas, ap spjaudytas, priverstas kryi neti. Tu kruvinu prakaitu prakaitavai i kanios ir mirties baims. Ar a vertesnis u tave, Mokytojau? Tu nekaltas, o a nusidjlis. Mano kentjimai mano skaistykla. Ma no atpildas ugnis, kuri, idegindama manyje emikj purv ir dulkes, pri dengs mane, kaip ivalyt auks. Tik tu, Viepatie, prilenk mano maiting vali prie tavo ventos valios; apviesk prot, kad matyiau ligos ir kanios prasm; duok kantrybs ir giedros, statyk mane t keli, kuris nors siauras, taiau veda aminj gyvenim, regjim tavs, Die ve, kurio, kaip gyvybs, tiesos, grio ir groio altinio, siekia mano siela. Dkoju tau, Tve, u visa, k man esi suteiks, ir lovinu tave dabar ir troktu lovinti per ami amius. Amen.67
SENATVJE
alaimintas mogus, kurs kantriai kenia mginim, nes kada bus itirtas, gaus gyveni mo vainik, kur Dievas paadjo j mylintiems (Jok. 1, 12).

Kokio bro dantys, varge mano siela, dildo pavargus tavo apvalkal? Kada lai
477

kas tave ivaduos nuo kno, kad atsigrtum dang tyra ir linksma kaip kadais, nusimetus baugaus mirtingumo y d? Nors keiia plauko spalv paskutiniai trumpuiai amiaus metai, jau nebega liu pakeisti sisenjusio proio, kurs iloj senatvj juo sunkesnis. Prisipastu, jog pavydiu mirusiesiems, sumius ir i gsio pagauta dreba mano siela dl savo iganymo. Viepatie! Paskutin valand itiesk man gailestingai savo rank, atimk mane i mans paties ir padaryk, kad tau patikiau. Amen! 42
LAIMINGAI MIRIAI IMELSTI

O Jzau, grybs Dieve, gailestingumo Tve! tai, nueminta irdimi stoju prie tave ir pavedu tau paskutin savo valand. Kai visi mano pojiai manyje apges ir visas pasaulis inyks prie mane, o a vargas, galutinai merddamas, dejuosiu, gailestingasis Jzau, pasigailk mans! Kai paskutinis mano irdies atsikvpi mas ves mano siel i kno, priimk tai kaip ventos nekantrybs enkl, kad grei iau susijungiau su tavim, tada, o gailes tingasis Jzau, pasigalk mans! Kai mano siela paskutin kart judins mano lpas ir jau visai ieis i pasaulio, palikdama mano kn iblykus, alt ir
478

be gyvybs, priimk t mano esybs sunai kinim, kaip privalom nusilenkim prie tavo dievikj didyb, ir tada, gailestin gasis Jzau, pasigailk mans! Kai mano siela stos prie tave ir pa matys pirm kart nemirtant tavo Didy bs spindjim, neatmesk jos nuo savo veido, bet teikis priimti mane mylinio tavo gailestingumo prieglobst, kad ami nai giedoiau tavo garb, gailestingasis Jzau, pasigailk mans!38
LIGONIUI MERDJANT yliu tave, mano Dieve, visa irdimi, visa siela, visomis savo pajgomis. Myliu tave dl tavs paties.

Gailiuos visa irdimi, kad tave, Dieve, neapsakomai ger, savo nuodmmis rs tinau, ir gailiuos dl paties tavo ventumo ir gerumo. Atsipraau tavs, mano Dieve, kad tau iame pasaulyje gerai netarnavau, kad ta vs, kaip dera nemyljau. Dieve, pasigai lk mans nusidjlio!

Dabar,

Viepatie, atleidi savo tarn, kaip esi kalbjs, ramybje. Jzau, mirdamas dl mans, pasigailk mans mirtanio!
479

Skausmingoji Motina Marija, stovjusi po kryiumi, tavo Snui bemirtant, ateik man padti. Gelbkit mane, Dievo ventieji priim kite, Viepaties angelai, mano siel ir pa aukokit j Augiausiojo akivaizdoje. Viepatie, tavo rankas atiduodu savo dvasi. Aminj atils per Jzaus krauj duok man Dieve, ir aminoji viesa tegul man vieia. Jzau, Jzau, Jzau, nuoirdiai myliu tave! Jzau, bk mano Iganytojas! Jzau, Marija, v. Juozapai, jums ati duodu savo siel.38
AMI VARPAS

U pasakos kalno, kur vargas nutilo,


Kur irdys ir trokiui, ir alkiui apkurto, Senovin varpin stkso u ilo, Kaip vaidas, pakalnje varpo uburto... Kas alkdamas gaudo tik mirksnio gerov Ir, emikam vyliui atverdamas ird, I ems tutybs irdies neirov, Tas dangiko psalmo stebuklo negirdi... Tik t, kas i vyliaus ios ems atbunda, Jis dosniai atmoka, lyg kvieia puot, Vis graudia ir graudia, vis dunda ir dunda, Ir didina daugina dovan duot.86
480

EIMINS MALDOS

ALI eimos nariai melstis atskirai. Tai bus asmenin, o ne eimin malda. Tikra eimos malda yra bendra vis nari kartu, nes jie visi sudaro eimos bendruomen. Bendra malda kalbama ryt ir vakar, prie ir po valgio. Bendrai pasiaukojama veniausiajai Jzaus irdiai. Kartais motinos, tvo dien ar vaiko pir mos komunijos proga einama bendrai v. komuni jos. Bendrai meldiamasi didij eimos veni me tu, ypa prie Ki ir Velyk stalo. Gali bt bendros jaunavedi ar abiej tv mal dos. Kitos monos, vyro, vaik, broli maldos yra asmenins. Jos padeda imelsti maloni, kuri rei kia atlikti ypatingoms savo pareigoms eimoje. eimos tvai turi vien didel pirmenyb lai minti savo vaikus. Laiminti priklauso Dievui, gyvybs Viepaiui ir Krjui. Dievo valia gali laiminti kuni gai dvasins gyvybs perteikjai ir tvai fizins. i tv privilegija inotina ir vaikams.

JAUNAVEDI
kite imintingi ir budrs maldose. Bet vis pirma turkite vieni kitiems nuolatins meils, nes meil pridengia nuodmi daugy b. Bkite vieni kitiems svetingi be murmji mo. Patarnaukite vienas kitam, kiekvienas ta dovana, kuri jis yra gavs, kaip geri dauge riopos Dievo malons uvaizdai (1 Petr. 4, 7-10).

481

Prie susituokiant

Dieve, kuris sukrei mog ir davei jam neatskiriam moters param, mokyk mus, meldiame, kad nedera skirtis tiem, kurie turi vien pradi. Dieve, paventink ms ry ir pada ryk j paveikslu tos ventos vienybs, kuri jungia Krist ir jo Banyi. Pavelk ma loningai mus, savo tarn ir tarnait, ku rie, jungiami moterystn, praome tavo stiprinamos globos. Tebna is ryys meils ir taikos ry iu. Tebname itikimi ir skaists, atsi dav tikti ir klausyti tavo sakym, gerbi vienas antr, jiek tavyje stiprybs. Dieve, laimink ms palikuoni eil. Tebna ji gausinga, tyra ir nekalta. Leisk, kad, graiai gyvendami, pasiektume gei diam senatv, ivystume savo vaik vai kus iki treiosios ir ketvirtosios kartos ir paskui nueitume palaimintj ramyb dangaus karalystje. Amen.
Susituokus

Viepatie, tu mus sujungei didiuoju sakramentu ir tu mus gelbsi nuo silpny bs. Paslaptingi yra tavo keliai, bet pa auktiesiems tu juos apvieti skaisios ir dies viesa. Padaryk mus galingus kilniais irdies jausmais ir palaikyk ms irdyse jauno482

sios meils usidegim. Paversk ms meil itikimybs ir tobulinimosi priemo ne ir vesk mus, Viepatie, visad jaun aminyb. Tu, Viepatie, kuris kiekvienam luo mui skirstai sunkenybi, teikiani pro gos nuopelnams, leisk mums jas pakelti su tvirtybs dvasia ir gelbk mus nuo nu siminimo ir sielvarto. Padk mums kant riai paksti savitarpio netobulybes ir var gus ir neataldyk kiekviename karto no ro matyti antrj ger ir kiln. Viepatie, sujungei mus vien kn, bet gelbk mus nuo kniko galumo, leisk mums prisiimti su nusieminimu tavo sprst emikos gyvybs dsn ir pakelk mus dvasini augtybi virnes. Skaisi ird sukurk mumyse, Vie patie, ir teisi dvasi gaivink ms viduje. Laimink, Viepatie, darydamas mus naujos gyvybs rankiais ir padk mums iauklti naujj kart tavo garbei, mo nms pavyzdiu, jos paios laimei ir m s diaugsmui. Leisk mums bti nuemin tais tavo Apvaizdos tarnais ir vesk ms kart kartas iganomaisiais savo keliais. Didis esi, Viepatie, ir kiekvienas ta vo ygis yra stebuklingas. Teikis, Viepa tie, padaryti stebukl ms irdyse te vyksta jose tavo ventoji valia. Amen.83
483

VISOS EIMOS
ENDRAI maldai gali vadovauti vienas vaik vyriausias ar jauniausias. Bet ta teis priklauso tvui eimos kunigui. Bendros maldos vieta prie kryiaus, kuris simbolizuoja eimos altori. Melstis visiems suklaupus (prie stalo atsistojus, kryi atsigrus), balsiai ir aikiai, o ne patylomis. Parinkti tokias maldas, kuri forma bt bendruomenin, o ne asmenin. ios maldos kalbamos pastoviai, tuo paiu visiems inomu laiku. Jei dl darb, kurie ne vienu laiku pra sideda ir baigiasi, eima negali susirinkti bendrai mal dai, tai i tradicij palaikyti bent sekmadieniais ir ventadieniais. Visai jos atsisakyti nedera, nes tada eima neteks dvasins vienybs.

Rytin malda s veiksmus, Viepatie, savo kvpi mu pradk ir savo pagalba lydk. Tegu kiekviena ms malda ir kiekvienas dar bas su tavimi prasideda ir tavimi baigiasi. Tvas: Ms dienas tvarko Visagalis Dievas. V i s i : Amen. Melskims: Saugok, Viepatie, ven iausiajai Mergelei Marijai utariant, m s eim nuo visoki nelaimi ir mus, visa irdimi tau atsidavusius, gink nuo prieo abang. Per Krist, ms Viepat. V i s i : Amen.
484

ir

darbus

te-

Vakarin malda dangaus Tve, pavelk j ms eim, kuri esi atpirks veniausiu savo Snaus krauju, ir apdovanok j ven tosios Dvasios malonmis. Bk ms pagalba ir vadas. adink ms irdyse meil ir taik. Gink alin pa vyd ir pikt nor. Tvas: Visagalis Dieve, leisk, kad mes visi btume vienos irdies ir vienu balsu lovintume tavo ventj vard. Per Krist, ms Viepat. V i s i : Amen. Prie valg
alaimink, Viepatie, ias dovanas, kurias valgysime i tavo malons. Per Krist, ms Viepat. V i s i : Amen.

Maloningasis

Po valgio

Ai,

Viepatie, u tas dovanas, kurias val gme i tavo malons. Per Krist, ms Vie pat. Visi: Amen. PASIAUKOJIMAS VEN. IRDIAI

veniausioji

Jzaus irdie, tai, mes artinams tavo sost ir ipastame tavo viepatavim ms eimoje.
485

Nuo ios valandos mes norime gyventi tavo gyvenimu, ugdyti savo irdyse tas dorybes, kurios tavo paadu jau ia, e mje, teikia ramybs. Viepatauk ms protams tikjimo jga, valdyk ms irdis savo meile. Leisk mums noriai ir danai priimti tave v. komunijoje ir nuolat tik tis tavo pagalbos. Dievikoji irdie, teikis globoti ms eim, laiminti ms dvasinius ir laikinius sumanymus. Paalink vargus ir rpesius. Paventink diaugsmus, sumaink skaus m. Atsitikus nelaimei jei kas i ms tave eist, teikis atminti, jog atgailojantiesiems tu esi gera ir gailestinga ir dis. O atjus persiskyrimo valandai, leisk mums, pasaul apleidiantiems ir ja me pasiliekantiems, pasiduot tavo am iniesiems lmimams. Tediugina mus .mintis, kad ateis diena, ir tu ms eim vl sujungsi danguje, kad tave garbintu me lovs giesmmis ir aminai tau dko tume u tavo geradaryb. Nekaliausioji Marijos irdis ir garbin gasis patriarkas v. Juozapas teaukoja tau ms pavedim ir teprimena j mums visomis ms gyvenimo dienomis. Bk pagarbinta, veniausioji Jzaus, ms Karaliaus ir Tvo, irdie! Amen.
486

MONOS tebna pasidavusios savo vyrams, kad, jei kurie netiki odiu, bt laimti... ma tydami js skaist pasielgim baimje. J papuoalas tebnie ne virutinis, plauk susu kimas ar apsikrovimas auksu ar rinktiniai ap darai, bet paslptasis irdies mogus negedime tylios ir romios dvasios, kuri yra brangi Dievo akivaizdoje. Nes taip puodavos kitados ir ventos, turjusios vilties Dievu moterys, pasidavusios savo vyrams (1 Petr. 3, 1-5).
A noriu, kad moterys puotsi padoriais apdarais su drova ir susilaikymu, ne susuktais plaukais ar auksu ar perlais, ar brangiais dra buiais, bet gerais darbais, kaip pritinka mo terims, kurios nori laikytis pamaldumo...

Moterys

Moteris bus iganyta vaik gimdymu, jei pasiliks tikjime, meilje ir ventume drauge su susilaikymu (1 Tim. 2, 9-10; 15).

norjai, Viepatie, kad a nepal iau vienia, kaip pakels smilga. Tu taip nuostabiai leidai vykti mano meils sva jonei. Tu davei man t neaprpiam laim bti mylimai ir globojamai. Leisk, Viepatie, bti jam, tavo man skirtajam, gera ir itikima gyvenimo drau ge. Duok niekad nepaeminti ir nenublu kinti to vento meils idealo, kur tu mums nurodei. Duok iminties nuoirdiai diaug tis jo diaugsmais ir bti tvirtai jo siel
487

Tu

vart valandomis. Leisk bti jam velnia paguoda, padrsinania jj gyvenimo kovai. Saugok jj nuo pikta, o labiausiai nuo nelaims nusigrti nuo tavs, ms ir di viesa. Amen.44
VYRO
yrai, mylkite savo moteris, kaip ir Kris tus myljo Banyi ir pats save atidav u j, kad j paventint..., kad jis pats sau paruot garbing Banyi, neturini sutepties, raukls ar ko kito panaaus, bet kad ji bt venta ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylti savo monas... Kas myli savo moter, as pats save myli (Efez. 5, 25-28). A noriu, kad vyrai melstsi kiekvienoje vietoje, pakeldami nesuteptas rankas, be rs tybs ir gino (1 Tim. 2, 8).

Dieve. kuris sujungei j ir mane meils ir vent sakrament ryiais, leisk, kad ji ir a pasiliktume jiems visad itikimi. Leisk, kad mes brstume ir augtume mei lje ir aukoje. Tegu jos velni irdis guo dia mane iurkioje gyvenimo kovoje, o a, Viepatie, globosiu j ir stiprinsiu, b siu jai ramstis ir patarjas. inau, Dieve, jokie eliai nekliudo man jausti plakim tos irdies, kuri nuo ami parinkai ir mano globai pavedei. Leisk diaugtis ta laime, kuri tu paventei ir leidi patirti. Bet jei tau patikt ban

dyti mane, nusilenksiu tavo valiai. Nusi lenksiu, kaip ir tavo Snus skaudiausi valand nusilenk. Ms Tve, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir emje. Amen.

TV MALDOS
kas nesirpina savaisiais ir ypa na mikiais, tas isigyn tikjimo ir yra pik tesnis u netikint (1 Tim. 5, 8). Tvai, aukl kite savo vaikus drausme ir Viepaties sp jimu (Efez. 6,4).
ei

Tu panorjai, Viepatie, ms meil su stiprinti kdiki ryiais. Dkojame tau u t vies ir u t dvasios ilum, kuri jie ne ms gyvenim. Dkojame u tuos nepakeiiamus kdiki ypsnius ir u t j beslygin mums rodom meil. Dko jame ir u laim juos mokyti mylti tave, aminj Meil. Bk su mumis, bk mumyse, Viepatie, kiekvien syk, kai mes savo vaikams tu rime padti tobulti. Tu pats, Viepatie, per mus bk j mokytojas ir aukltojas. Saugok mus nuo visa, kas galt padary ti alos ms kdiki dvasiai. Pasigailk, Viepatie, ms kdiki ir saugok j gyvenim. Mes nepraome atitolinti nuo j siel vart ir skausm. Sisk jiems, Viepatie,
409

kai ateis laikas, bandym, reikaling jiems stiprinti ir grdintis. Taiau suteik jiems, meldiame, jgos drsiai pakelti gyvenimo kanioms ir likti tau itikimiems. Tevykdome mes visi tavo vali ir tesusijungiame su tavimi tobuloje tavo mei lje amiams. Amen.44

Dangaus Tve, tikrasis mogaus Leid jau, mes tave atstojame savo vaikams. Tu mums juos pavedei ir savo vietoje mus pa skyrei, kad juos maitintume, aukltume ir globotume, kolei subrs j knas ir dva sia ir iaugs piln mog. Mes atsakome u j krauj ir j irdies krypt. Viepa tie, atleisk mums ms kaltes, kurios slo gina ms vaikus, ir neleisk juose keroti ir brsti tai piktai sklai, kuri mes j ird pasjome. Dangaus Tve, stiprink mus kasdien savo malone, kad btume itikimi tavo sakymams ir teiktume param savo vai k liaunam bdui; kad btume venti ne tik j akims, bet kad jie tai jaust visa irdimi, ir lyg nuo sauls brst j sie loj siningumas, itikimyb, tvirtumas ir skaistumas. Tve, sisk jiems ventj Dvasi, gai vink j sielose tikjim, vilt ir meil, kad iaug jie tobulai tave garbint, neisigin t Viepaties Jzaus Kristaus ir nesigdy
490

t jo kryiaus. Leisk, kad jie bt laimin gi iame gyvenime, diugint mus ir pa galiau, tau itikimai tarnav, aminybje ivyst tavo ventj veid. Marija, Jzaus Motina, pavedam tau savo vaikus, kad jie, prie tavs glausda miesi, semtsi savo irdiai tvirtybs, pa guodos ir tyrumo. v. Juozapai, rpestin gasis Jzaus Globjau, padk mums ap saugoti savo vaikus nuo blog moni ir piktosios dvasios abang. Per Jz Kris t, ms Viepat. Amen.69
TV PALAIMINIMAS

KADA laiminti vaikus? tai, svarbesni atve jai: vaikui ugimus, neant krikt ar par neus, einant vaikui pirmj kart mokykl, isiuniant i nam ilgesniam laikui (atosto g ar kelions), stojant kariuomen, pasi renkant paaukim einant vienuolyn ar kunig seminarij, priimant moteryst. Ma vaik dera kas vakaras laiminti guldant lovel, paaugus ligoje, prie nakt. Telai mina vaikus tvas ar motina patys ivykdami i nam ilgesns kelions, ypa kit krat, vsdami eimyninio gyvenimo (25 ar 50 m.) sukakt, o ypa sunkesnje savo ligoje ir prie mirt. Kaip laiminti vaikus? Kryiaus enklu, daromu ties galva visa ranka. Prie darant kryiaus enkl udti ant vaiko galvos su glaustas rankas (platakas) ir tarti odius:
491

Telaimina tave Dievas Tvas ir Snus ir ventoji Dvasia. (Arba:) Visagalio Dievo Tvo ir Snaus ir ventosios Dvasios palaima tenuengia ant tavs ir visuomet pasilieka. Abiem atvejais pats vaikas atsako A m e n . Suteiks palaiminim, tvas ar motina pabu iuoja vaik veid ar kakt, o vaikas atsi dkodamas dar pabuiuoja laiminusij ran k. Taip daroma svarbesniais, ikilmingesniais momentais (pvz. prie santuok). O iaip u tenka tik peregnoti, tyliai tariant odius. Kartais vaikas nenori bti laiminamas, ar ba galima atspti, jog i viso nenors bti lai minamas vieai, arba jaudinsis, varysis. Ta da geriau palydti j kryiaus enklu, ieinant pro duris ar sdant automobil. Tv palaiminimas lydi vaikus net i tolo. Dl to gera ivykusius i nam prisiminti mal da ir prijungti savo palaiminim, darant kry iaus enkl t pus.

VAIK MALDOS
aikai, klausykite visuose dalykuose gim dytoj, nes tai patinka Viepaiui (Kol. 3, 20).

U abu tvus

Dieve,

kuris sakei gerbti ir mylti sa vo gimdytojus, praau, iklausyk mano maldos suteik mano tvams kno ir sie
492

los sveikatos, skms darbuose, kantrybs kanioje, ramybs ia, emje, ir amin laim dangaus karalystje. Tegu mylinti j irdis pataria man gy venimo iminties. Tegu lyg Angel Sarg balsas veda mane tiesiu keliu. Tegu rengia mane paskirtiems tavo udaviniams. Atleisk, Viepatie, kad elgiausi su jais nemandagiai ir nekantriai. Leisk nuo iol reikti jiems meil, j irdis pradiuginti, j rpesius sumainti. Padk man, Viepatie, ventai vykdyti tavo sakym per Krist, tavo Sn, kuris ia, emje, buvo klusnus savo globjui v. Juozapui ir Motinai Marijai. Amen.
U motin

Motinai, Dieve, tu davei jg, prane ani ginklo ir prievartos gali. Tu pada rei j galingesn u ems galinguosius. Motina mirta, bet nemirta jos meil. Ir tu, Dieve, padarei j, ms motin, i tos nemirtamosios meils graiausia rei kj. Tik tu, kuris esi Meil, galjai sukur ti mums itok skaisios ir patvarios mei ls krin. Kristau, ms Broli, kuo labiau tu ga ljai girtis ir didiuotis iame pasaulyje, jei ne savo nekaltja Motina? Ko tu la biau, po savo dangaus Tvo, klausei, kieno
493

vali norjai geriau vykdyti, jei ne savo Motinos Marijos? Ir mirdamas ant kry iaus ar neprisiminei jos, kai sakei: Moti na, tai tavo snus, ir kai pavedei j my limiausiam savo mokiniui? Pagaliau, kas graiau u tave pagerb savo motin, u tave, kuris pamei j pas save ir apvai nikavai angel Karaliens vainiku? Kristau, jei i tavs mes turime daug ko mokytis, tai ypa meils savajai mo tinai. Jei per tave galime ko nors prayti, tai pirmiausia paguodos savo motinai. Stiprink j keniani, guosk j verkian i, iklausyk jos praanios, vadovauk jai kovojaniai. Tegu tas vaizdas, kur regjo tavo mylimiausias mokinys Jonas vaiz das moteries, pamynusios savo kojomis alt piktojo simbol, virsta tikrove m s motinoje. Tegu per ms motin i nyksta piktyb ms tarpe ir tegu sigali gris, kuriuo esi tu pats, ms Dieve. Leisk, pagaliau, Viepatie, prisiminti visas motinas, kurios krito kaip kariai, gindamos teises savo vaik irdis. Ami nj atils duok joms, Viepatie, ir ami noji viesa tegu joms vieia. Amen.9
U tv

Dangaus Tve, su kokiu dkingumu pri simenu savo tv, kuris kaip Angelas Sar
494

gas globoja mane ir rpinasi, kuris savo autoritetu saugoja mane nuo klaidos ir pikto, kuris savo drausme lenkia mane kaip medininkas medel, kurs savo meil tau ir tvynei diegia mano ird. Tu j man davei, paruoei, tau, Gerasis Tve, dkoju! inau, jis kenia ir sielojasi. Gal net tau, Viepatie, jis nenori savo sielvart isakyti. Padk jam, guosk j, sisk jam stiprinamos malons. Priimk mano aukas u j, visas, kokias tik atne man i ar rytojaus diena. Viepatie, jei tu norsi tv paaukti i ios ems, lonus leisk jam atsiskirti je. Per Krist, ms Viepat.
BROLI

mano mielj bk jam ma tavo malon Amen.9

Kaip gera ir kaip malonu, kai broliai gyve na i vieno! (Ps. 132).

Mano Dieve, dkoju tau, jog man da vei broli ir seser. Dkoju tau u juos ir meldiu ilaikyk ms tarpe meil ir sutarim. Leisk, kad vienas kit suprastu me ir sunkiomis valandomis netume vie nas kitam paguod. Saugok mus nuo bar ni, nesantarvs, pavydo. Apglobk mus vi sus savo palaiminimu, kad kits kitam duo
495

tume ger pavyzd ir teiktume paguod savo tvams. Ms darbai tegarbina tave, aminasis Dieve, ms Tve. Amen.9
NALAIIO

Viepatie, i kur mano irdis sulauks paguodos, jei ne i tavs ? Tu esi mano vil tis, mano irdies diaugsmas, tu vis na laii ir apleistj Globjas. Duok man jg ikentti visiem var gam ir rpesiam. Leisk tvirtai tikti, jog po vis skausmo dien sulauksiu tavo at lygio ir amino diaugsmo. Tu pasakei, Viepatie, nepaliksiu js nalaiiais! Neapleisk tad mans, gelbk mane nuo vi sokio pikto ir nuodms. Bk, o gerasis, Dieve, mano Sargu ir Vadovu. Tu inai, kad neturiu ia emje nei tvo, nei motinos. Bk, o Dieve, tu mano Tvu, ir tu, veniausioji Dievo Gimdyto ja, mano geriausia motina. Amen.2
EIMOS NETEKUSIOJO

Kodl, Viepatie, leidi taip sunkiai be pakeliamas bandym dienas? Kodl tai, kas buvo brangiausia emikoje mano b tyje, tu atimi? Atimi, ko pats norjai, k pats mano globai buvai paveds, su kuo mane neatskiriamai buvai suris.
496

Dieve, ar bandai mane, kaip Abraom ? Ar baudi u tai, kad, per daug myldamas savikius, danai nutoldavau nuo tavo meils ? Jei nori, kad tavo valiai tobulai atsi duoiau, duok man viesos itai grybei suprasti ir jg pakelti. Bet jei mane bau di, duok jg keistis ir ilyginti savo klai das. Jei bandai mane ar baudi, Viepatie, dl mans, bk maloningas bent manie siems. Lydk juos savo malone ir globa, saugok nuo pikta, nuo sielos ir kno pa voj, nuo piktos moni valios. Stiprink juos viltimi kada nors vl pasimatyti ir gyventi drauge, gyventi tobuliau nei iki iol. Per Krist, ms Viepat. Amen9
uveski, Viepatie, debes al, Neiguldyki plaukiani jav. Tebna tavo noras visagalis, Telieka giedra ir blaivu.

Nutildyk, Viepatie, ledin iaurs vj, Teydi tyliai sodai prie nam, Tegu virnes tavo rankos glamonja Piet vjelio dvelkimu. Sudrauski, Viepatie, atiant griaustin, Tekyla vakaro venta giesm. Udek vaigdel, viesi, pirmutin, Gilioj dangaus gelmj.95
497

MALDA
U perskirstas eimas

K sujungei ventu ryiu, k laiminai anom dienom, nnai tu iskiri, palieki ne inioj ir tiek jau met, Viepatie! Ar ms rpestis tiktai savim ir ms nuodms, nuo kuri nebuvom laisvi, atsi auk tavo teisingum ? O gal, tu, meils Dieve, mus vedi kani keliu dl to, kad nori glaust ariau savos irdies? Padk suprasti tavo Apvaizdos lmi m ir tau tyra irdimi tarnaut. Neleisk pulti neviltin ir saugok nuo klastos, kuri kaip piktas gundymas liauia dvasion. Leisk bandymo dienas pakelti su tava mintim ir niekam i moni nepavydt j laims, kuria jie diaugias bdami drauge. Ir niekam nelinkt tos apgaulingos ilu mos, kuri u svaigul kaikas sau perka. Grinki man manuosius kdikius ir ar timuosius, Dieve! Sujunki mus visus kaip kitados vent idin ir leisk gyvent ta voj viesoj. Per Krist, Viepat. Amen.9
U MIRUSIUOSIUS
Senelius

Viepatie, kokiais ryiais mus sujungei su tais, kuriuos vadiname seneliais ir pro seneliais? Atlygink jiems u visk, k ge
498

ra yra padar ms giminei ir eimai. Duok, kad jie regt tavo garb ir diaug tsi tavos ramybs prieglobsiu. Amen.9
Tvus

Marija, nusidjli gynja, nulidusi j paguoda, gailestingumo Motina, skausmo perpildyta irdimi maldauju pa galbos savo mirusiems tveliams, kurie ms eim savo darbu ir rpestingumu saugojo ir globojo. Marija, imelski jiems veikiausio susitaikymo su tavo Snumi, kad jie i augtybi mus vl vest ir i vest i vis gyvenimo pinkli, bedugni, i vis audr, i visoki pagund. Amen.10
Motin

Mano Viepatie ir mano Dieve, dkoju tau, kad mylimj motin taip ilgai ilai kei ! Myljau j daugiau u visk pasauly je. Nn paaukei j savo karalyst. Te bna tavo valia. Amen.84
Kdik

Aminasis

Tve, nuemintai aukoju sa vo bties vaisi prie tavo altori laimi naniai tavo rankai. Aukoju, nes, jei i vi s auk tyra ir nusieminusi irdis yra geriausia, tai a tikrai galiu t savo ird, mano miel kdik, atiduoti.
499

Myljau a tave, Viepatie, nuo tada, kai tu pravrei mano akis savo painimo viesai. Tada atjo mano kdikis pasaulin ir buvo debesliu, kuris kliud velgti ta vo dangik saul. Dabar tavo dievikos pagalbos dvelk teljimas mano gyvenimo laiv pakreip aar jromis aminojo gyvenimo uost. Gera tebna, kad man atimta tai, kas kliu d tave visika irdim mylti, ir kad it glen aukos avinl turjau tau paauko ti.46
Gimines

Dieve, be galo gailestingas Viepatie, priimk maloningai ias maldas u mirusius ms brolius, gimines ir geradarius, ku riems savo vard leidai ipainti. Leisk jiems laimti vis nuodmi atleidim. Per Krist, ms Viepat. Amen.
PRIE MIRUSIO BROLIO
I lietuvi raud

katrus urstinai, lenk galvel lig sie rai emelei; persiprayk, kad tau dovanot amin tvikl, vli suolel. Nunek labas dieneles mano tveliui ir mo tinlei. .. Duok garsel visoms giminlms: o susieikite vien kalnel, o susieikite vli suolel, neatmesk n mano vaikeli; tu ima nesnis, tu protingesnis, o tu paimk u balt rankeli, o tu pasodinsi vli suolel...
500

Rasi

MOKYKLINS MALDOS

OKYKL.A yra mokini ir mokytoj bend ruomen. Juos ria ividin jungtis: bendras augtesnis tikslas ir bendra dvasia. Ria pras mintas mokslas, sukilninta tvarka, kuriamas tautikas ir krikionikas gyvenimo stilius. Mokykla atsiremia eimos ir tautos tradicijas ir jas pagilina. Ji pratsia eimos autoritet ir j derina su mokomosios Banyios autoritetu. Augiausias au toritetas yra aminoji Imintis vis moksl ir vi sokio inojimo altinis. Kiekviena moksl aka turi savo gili mint. Argi galima tai umirti? Ar galima gamtos pamokose nu tylti, jog pirminis i moksl vadovlis yra gyvoji Dievo gamta? Ar kalb ir literatros mokslai gali u mirti, jog kiekvienas odis yra aminojo odio at spindys? Ar atradim ir iradim istorija nra iray ta Dievo krybos atradimu? Ar technika nepalenkta tikslui, kuris Dievo skirtas pasaulio pradioje: Eikite ir apvaldykite em! emei reikia dangaus, mokyklai Dievo. Klasi erdv prasipleia, kai mokytojai ir mokiniai renkasi jas Kristaus vardu. Kristus yra mokyklos Tiesa, Ke lias ir Gyvenimas.
gilyb Dievo turt ir iminties... Kaip nesuprantami jo sprendimai, kaip nesusekami jo keliai! Nes kas paino Viepaties mint? Kas buvo jo patarjas, kas dav jam pirmas, kad tam bt atsilyginta? I jo, per j ir jame yra visa. Jam garb per amius. Amen.

(Rom. 11, 33.)

MOKSLO PRADIAI ieve, manyje

Tiesos ir viesos Viepatie! piebk nenumaldom trokim inoti vi

sa, kas slypi viesiuose protuose ir imin ties knygose. Nukreipk mano mint tuos gyvus viesos altinius, kurie iteka i ta vs.

Krjau, juk tu esi tos tiesos versm. Tu begalin imintis, kurios a jiekau. Kiti vis ami tavs jiekojo ir savo al kio nenumald. Kaipgi a, kurs tik prade du, kurs tiek maa teinau apie beribes minties gelmes? inau, ne visk mogus gali savo jgomis. Bet, kam nori, tu leidi painti vis imint. Geidiu jos ne sau, ne mogikai didybei, bet apreikti pasau liui, koks didis esi, Viepatie, savo tiesoje! O didioji Mintie, kuri vaigdi ta kus valdai ir ma ems sraig kreipi e ms keliu, vesk mane ariau savs, leisk tempti vali, kai jiekosiu tavo paslapi rakto. Kristau, Mokytojau, kalbk per mano mokytojus. Padaryk juos didius ir vie sius, kad jie, stoj prie mane, kurstyt manyje naujo mogaus kibirktl, mo gaus pagal tavo paveiksl ir panaum. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
502

IMINTIES VIEPAT

Neapsakomai imintingas Krjau, tik rasis viesos altini ir inijos pradia, tei kis ilieti mano prote spindini savo vie sos srov ir isklaidyti dvigub tams, ku rioje esu gims nuodm ir neinojim. Tu, kuris vaik lieuvius darai ikal bingus, iliek ant mano lp savo malons srov. Padk man gyvai suvokti ir pasilai kyti, k esu suvoks. Vadovauk mano mokslui, duok man supratimo aikinant ir meils kalbant. Nurodyk pradi, rikiuok tolimesn darb, laimink pabaig, tu, tikrasis Dieve ir mogau, kuris gyveni ir viepatauji per amius. Amen.18
PRIE PAMOKAS

Teikis atsisti, Viepatie, mums ven tosios Dvasios dovan | ms protui ap viesti | ir sielos jgoms sustiprinti. | Pa laimink ms tvus, mokytojus ir tuos, kurie mus veda gera. | Duok mums tvir tybs mokslams gerai ieiti. | Per Krist, ms Viepat. Amen.
ventosios Dvasios dovan Suteik, Augiausias, mums! Apvieski prot, duok jg Jiekot visur tiesos.
503

Palaimink vedanius vieson Globjus ir tvus! Paventink pastangas jaunas, gera vesk visus! PO PAMOK tau, visagalis Dieve, | u moksl ir visas mums suteiktas grybes, | kuris gy veni ir viepatauji per amius. Amen. uoirdiai dkojam, pasaulio Valdove, U suteikt vies, u od tiesos, Kad moksl gyt per tavo malon Aukotumm garbei brangios Lietuvos.

Ai

Dkoju, Dieve, u tuos trupinius tavo iminties, kad ir mayius, kad ir negau sius. Diaugiuosi jais, kaip sauls mau spindulliu, spindusiu rudens dien pro pirkels lang. Leisk juos branginti ir pa gal juos gyventi. Amen.9
PATARIMAI

Niekad neskaityk tik tam, kad pasirodytum mokytas ir imintingas. Mokykis nugalti savo ydas, nes tai duos daugiau jgos, negu sunkiausi klausim pa inimas. Klausyk Kristaus odi, kurie udega ir d, apvieia ir suvelnina dvasi ir j pripil do paguodos. Nesiavk graiomis moni kalbomis, nes Dievo karalyst reikiasi ne odiais, bet ga lia (1 Kor. 4,20).
504

Ir daug skaiius bei daug imokus, visada reikia grti prie vienintelio vis dalyk pa grindo. Juk Kristus teikia monms moksl ir ap vieia protus labiau, negu tai galt padaryti mogus, neinau, kokiu mokslu. Vargas tiem, kurie teiraujasi moni dau gelio dalyk, bet maa tesirpina imokti i Kristaus. Ateis diena, kada pasirodys mokytoj Mo kytojas, angel Viepats Kristus, pareika laus viso inojimo apyskaitos ir kvos sines. Knygos kalba visiems viena kalba, taiau ne visiems padaro vienod spd. Tik Kristus vienas moko tiesos i vidaus, jis tyrinja ir dis ir mintis, ragina veikti ir kiekvienam da lija savo dovanas, kaip jam patinka. Kristus gali vienu akimirksniu iaugtinti nuolanki siel ir jai suteikti daug geresn aminosios tiesos painim, negu tai galt padaryti mogus, deimt met moksis mo kykloje. Kristus moko jiekoti amin dalyk, vengti garbs, paksti papiktinimus, pasitik ti Dievu, nieko nejiekoti alia Dievo ir j mylti u visa labiau.5
augok, Dieve, tavo tys: ems kartys ramsiai traps, Tu su jais kartu palysi, Ypa audrai sisupus.

Jei augiau tu nori lipti, Imk neltam rament Ir pakeits daigo krypt Kopk sode kryi vent.
505

Kas juo remias, nesukrta Stiprios jam nukaltos vinys, Ir nuo ami jis nedta Ne todl kad geleinis. Kryius ems sod valdo Atsiremk pet stang, Ilgink savo ali mald Ir pakilsi tu dang... 96 KRIST MOKYTOJ

Kiek kart mokome ir mokoms, tiek kart krypstame tave, o didysis Mokyto jau! Tu mokai mus ne paprastos tiesos, nes tu pats esi Tiesa. Tu teiki malon ne kaip mes, kurie j esam gav, nes tu pats esi jos altinis. Ir keli mums nurodai ne pasisavint, nes kelias pats esi. Tu mokai mus kaip tas, kurs turi galios, ir kalbi, kaip niekas i mokytoj nra dar kalbjs. Tavame moksle nra svyravim ir abe jqni. Tu kalbi kaip visainis. Tavajam pa vyzdy nra elio, tu veiki kaip tobulyb. Tavose bendrystse nra tamsos. Tu jie kai vien siel ir gelbsti jas. Mokytojau, tu inai, kaip menki esame prie tavo ties. Veik per mus ir mumyse! Stiprink mus kaip savo dein, kuria tu sji dievik skl. Tvirtink mus kaip stie b, ant kurio tu ikeli savo pergals v
506

liav. Saugok mus kaip ind, kur pasirin kai gyvajam balzamui dalyti. Mokytojau, pasilik su mumis per visas dienas. Amen.41
MARIJ, MOKSL GLOBJ

Mergele Marija, amino sios pasaulio viesos Motina! Argi ne ta vo nuostabus utarimas padjo daugeliui siel, anksiau nelavint, pasiekti didels paangos moksle ir pamaldume? Tave, o dievikojo mokslo Motina, renkuosi savo Globja ir Vadove. Gero patarimo Motina, per tavo uta rim tepripildo mane v. Dvasia savo vie sos ir jgos, savo iminties ir nuolanku mo. Tesuteikia ji man valios, proto, at minties, reikalingo uolumo, o ypa dvasios ir irdies nuolankumo, kad visame ir visur elgiausi pagal dievikos iminties patari mus. Saugok mane, geroji Motina, nuo idi dumo, nuo apsileidimo ir nuo tuio smal sumo. Saugok nuo pykio, nuo klaidos, nuo viso, kas mano tikjim paeist, mano proto vies aptemdyt, mano irdies ty rum ir sielos ramyb sudrumst. Marija, leisk, kad a, tavo globojamas, visada sekiau ventosios Motinos Bany ios vadovavimu ir mokslu, visada tvirtai ir drsiai eiiau tiesos ir dorybs keliu ir
507

veniausioji

taip laimiau visik Kristaus, tavo die vikojo Snaus, painim. Amen.13
Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae! Tu nos ab hoste protege Et hora mortis suscipe! Marija, Motina malons, O Motina gailestingumo! Nuo prie gelbki pavojaus Ir valand mirties priimki mus. KAIP PASIRINKTI PASAUKIM
iekviename pasirinkime pirmiausia irk tikslo. Svarbiausia, neprasilenk su pagrindi niu tikslu, kuriam mogus skirtas tarnauti Dievui. Bt neatitaisoma klaida j tiksl pa keisti kitu, antriniu, ar padaryti i jo papras t priemon. Yra trys keliai paaukimui pasirinkti:

1. Pats Dievas paadina mogaus valioje aik apsisprendim (v. Povilo atvejis), ir tada nekyla abejons ar netikrumo. 2. Gyvenimo nusivylimai, stipriai igyven tas diaugsmas ar susiavjimas, vairios ki t paskatos teikia viesos ir aikumo rinktis tam ar kitam keliui. 3. Pats mogus, nekliudomas paalini tai g ar prigimtini gali, r a m i a i ir l a i s v a i apsvarsto, kur paaukim jam rinktis. Tokiu atveju svarbu ijungti savo jausmus, laikytis visai neutraliai ir tik protu sprsti, koks bus gris, kokie pavojai ir sunkumai keli pasi rinkus. Neirk emiko grio ar sunkeny
508

bi; vis laik turk prie akis pagrindin tiksl. Jei pats sprendi savo paaukim, irk dar i dalyk: 1. Ar dalyko meil, kuri tave lenkia apsi sprsti, kyla i Dievo meils ? 2. K patartum nepastamam mogui, i rdamas jo dvasinio gero ir Dievo garbs, ir kaip t patarim pritaikytum sau? 3. Kaip reikal irtum, bdamas mir ties akivaizdoje, ir kaip, i to ieidamas, dabar nortum apsisprsti? 4. Kaip bt, jei is klausimas tau ikilt paskutinio teismo dien, ir kok sprendim rastum tinkamiausi sau dabar? Taip pasirinks paaukim, paaukok j Dievui, savo Viepaiui.78

aukei vejus i mari uosto


Purenti ems apleistos. Kad krist jon grdai tiesos Ir grio varpos em puot. Sibavo elmenys pavjui Ir varpos lenksi emai, Ir vl tu, Viepatie, aukei: Ateikit ia, jauni pjovjai! Paauk, o Viepatie, jaunystj Drsiausius brolius ir seses! Tegu tautos kelius pavs, Kad tavo pergal prayst!9

Tavo

Apvaizda, Viepatie, skyr man keli, kuriuo turiu eiti savo gyvenime. Ve da ji mane per laiko enklus, tautos ir
509

Banyios reikalus, ger moni patari mus, mano paties sugebjim ir irdies linkimus. Visais tais bdais tu man at skleidi savo vali. Viepatie, duok man viesos, kad atpa iniau keli, kuriuo tu nori mane vesti. Viepatie, ko nori, kad daryiau? Eiiau eimos keli ar atsisakyiau jos jaukumo ? Pasirinkiau krjo, mokslininko, gydyto jo, teisininko, kunigo, vienuolio, ar papras to darbininko keli? Viepatie, tu visa inai, visa matai bk mano vyturys! Vesk mane tikruoju keliu ir teik drsos ir jgos visada sekti tavo valia. Amen.13
procesij gaudiantis varpas, procesij aukia Osanna, Ir ird, skausmingai atarpi, Pamau rankos laas srovena. O, pavasario ydinio Kristau, Aminai tu lak t taur! tave mes procesijoj klystam, Skamba bgnai, ragai ir litaurai.8

510

PARAPINS MALDOS

ARAPIJA yra kaip grdas, i kurio iaugo visas Banyios medis. I parapij kaip ko ki akyi susideda Banyios kno mezgi niai (arkivysk. J. Matulaitis-Matuleviius). Didioji Banyia ir maoji parapija turi tuos paius gyvybes altinius, ia ir ten yra ta pati evangelija, tie patys sakramentai, tie patys {sakymai. Dvasinis Bany ios vadas Kristus yra kartu ir parapijos dvasine galva. Matomoji parapijos galva kunigas per savo vyskup vienyjasi su matomuoju Kristaus vietininku popieiumi. Parapija yra maoji Banyia, esanti ms tarpe, mus mokanti, pavenianti, vedanti j Diev. Ji yra tikinij s u s i b r i m a s bendruomen. Ji ugdo bendr ms tikjim ir galvojim daro mus vienos minties. Ji adina bendr krikionik meil daro mus vienos irdies. Ji palaiko bendr tvark, paproius, atsakomyb - kuria vien vali. Parapija ugdo mu myse bendr krikionik charakter. Kodlgi parapija negalt bti dvasinio atgimi mo ir atsinaujinimo versm? (arkiv. J. Matulaitis). Melskims, kad ji tokia versme tikrai bt. BENDROJI MALDA

Viepatie Kristau, tu panorjai sukurti mumyse dievikj gyvenim, sukurti j per regimj savo Banyi. ioj kryboj dalyvauju ir a; dalyvauju per maiausi Banyios narvel parapij. Per j, Viepatie, a sijungiu t malons srov,
511

kuri man trykta i tavo sakrament; ta vo ties, kuri man ionai skelbiama; ta vo gyvenimo tvark, kuri ia vykdoma. ia, Viepatie, brsta mano galvojimo, norjimo ir jutimo vienyb su visais tikin iaisiais. ia nuostabiu bdu vyksta pro t, vali ir irdi susivienijimas. Leisk, Viepatie, kad i vienyb augt mumyse per tave, kuris gyveni ir viepatauji ami amius. Amen.9

Saugok, Viepatie, ms parapij nuo papiktinimo, irdi unuodijimo, tavo ventos valios paeidimo. Ugdyk mumyse nor vienas kit suprasti, ujausti ir vie nas kitam padti. Globok ms parapijos eimas, vado vauk ms jaunimui, guosk tuos, kuriuos itinka bandym smgiai; stiprink ligo nius ir amin vies suteik visiems ioj parapijoj mirusiems. Amen.9
BANYIOS PAVENTINIMAS

Dieve, kurs kiekvieni metai grini mums ios tavo ventos banyios paven tinimo dien ir mums patiems leidi svei kiems vis dalyvauti ventose paslaptyse, iklausyk savo moni maldavimus ir su teik, kad kiekvienas, kurs i ventykl engia melsti maloni, diaugtsi visk i pras. Per Krist, ms Viepat. Amen.
512

Dieve, kurs i gyv ir rinktini akme n rengi savo didybei amin buvein, pa remk savo maldaujani taut, kad regi masis tavo Banyios trpimas kaskart vis labiau daugint dvasikas grybes. Per Krist, ms Viepat. Amen.12
uo paupio banytkaimio varpai Virnm giri plaukia. Ateina laikas maldai U duon, darb, poils ir saul, Kuri i lengvo vsta, Byrdama iaurs eerus. Begaliniame lauk tyljime, Rodos, klausosi visi nam kampai, Kaip toli ventajam Pakyljimui Skambina varpai.95

REKOLEKCIJOS
etinis atsinaujinimas yra taps tradiciniu kiek vienoj parapijoj. alia bendr rekolekcij dar ruoia mos trumpesns susitelkimo dienos grupms. Parapi jieiai skatinami pasinaudoti ir udarom rekolekcijom, kurios yra didelio dvasinio kvpimo altinis. J metu mogus greiiau apiuopia Dievo mint, skmingiau sutelkia jgas tolimesnei dvasinei kovai.

TEN keliai maldinink numinti,


Spindi katedr boktai toli. O a Viepaties maj mint Atradau pamirtam nuoaly.
513

Gal ji buvo tik lauko lelijos? Gal Komunijai sti kvieiai? Bet j siel malone nulijo Sidabriniai sjos rytmeiai.95 PRIE REKOLEKCIJAS

Viepatie, ms siela jieko poilsio ta vyje, kaip jieko itroks elnias altinio. Ms siela nori gerti begalin tavo geru m ir bti su tavim. Norim grti tave, tavo taik, tavo gyvenim. Norim pakilti i savo klaid ir nupuolim, kad tu atei tum pas mus ir pasiliktum. Mes norim su sitaikinti su tavim, padk mums io mis dienomis per Krist, Viepat. Amen.31
BAIGIANT REKOLEKCIJAS

Kaip parpuolusius dulkse savo tarnus, kurie giliai tave eid, tu paklei mus, Viepatie, apvilkai nauju drabuiu, paso dinai prie stalo ir leidai pasistiprinti dan giku valgiu. Tu leidai, Viepatie, kad mes btume vl tvirti ir panas tave su gy vybs enklais kaktoje ir sieloje. Kaip klajoklis laivas aplauytais stie bais buvo ms siela, nerasdama uosto. Tu atjai pas mus, gerasis audr Ramintojau, ir tarei: drsos! Tarei: tikjimo! Tarei: meils! Ir ms laivas plaukia, nes, Vie patie, tu jame esi. Tu moji audrom, ir van
514

denys tyla! Tu itiesi rank, ir balandiai parnea alyv akel. Ir mes nesibijom, nes galybi Viepats su mumis. Garb tau, irdi Atnaujintojau, per ami amius. Amen.31
U SAVO VYSKUP

Aminasis Ganytojau, Jzau Kristau, pripildyk ventosios Dvasios maloni m s vyskup ir padaryk, kad jis bt gany tojas pagal tavo ird, kad gyvent tik savo augtajam paaukimui ir nieko dau giau netrokt ir nieko daugiau nebijot, kaip tik tavs, kad, kai tu ateisi teisti ga nytoj ir avids, mes btume jo diaugs mas, o jis tavo pergals vainiko dalyvis.54
U DVASIOS VADOVUS

Kristau, kuris esi nematoma ms pa rapijos galva ir vadas, globok tuos, kurie matomu bdu mums vadovauja ir tau at stovauja. Duok jiems viesos ir iminties, malons ir didios meils, kad per juos ir tavo tiesa labiau mums nuvist, ir tavo malon turtingiau mumyse prasiskleist, ir tavo valia labiau bt vykdyta. Stiprink juos, Viepatie, j kovose, guosk j sielvartuose, laimink j gerus sumanymus, saugok juos nuo pavoj.
515

veniausioji Jzaus irdie, teateinie tavo karalyst ms parapijoje. Amen.9


U NUTOLUSIUOSIUS

Dieve, ms Tve, pasigailk t sesi ir broli, kurie nutolo nuo tavs, didiojo Grio ir Tiesos. Jie daug kenia, Viepatie, ir j dvasia nerami. Jie taip reikalingi ta vs ir tos ramybs, kuri tu duodi. Maink, Viepatie, j svyravimus, stip rink geruosius j jausmus, duok jiems jgos ir drsos pakreipti savo valiai nauju keliu. Tu bk su jais ir neatsakyk jiems malons grti t bendruomen, kurios Vadas esi tu pats, ms Dieve! Amen.9
U MIRUSIUOSIUS

Tu inai, Viepatie, kokie jausmai mus jungia su tais, kuri jau nebra ms tar pe. Jie buvo ms parapins eimos bro liai, ms diaugsm ir varg nuoirds dalyviai. Tiesa, jie buvo mons, kaip ir mes, su savo dorybmis ir silpnybmis. Leisk, Viepatie, prisiminti juos ir prayti jiems tavo gailestingumo. Uskaityk, Vie patie, ypa aukas t, kurie kaip karygiai aukojosi u geresn ms vis ateit. Su teik jiems ir visiems ms parapijos miru siems savo ramyb ir vies per amius.
516

SUPLIKACIJOS
45 Psalmas ievas ms priegloba ir stipryb, veikiau sioji pagalba varguose. Todl nebijome, kad ir em drebt ir kalnai virst jr gilumas. Gali sau ti ir kilti j vandenys, ir kalnai drebti nuo j galybs. Ups srov linksmina Dievo miest, ven tj Augiausiojo bst. Dievas jo viduje, todl jis nesugriauna mas ; gelbsti j Dievas anksti vintant. Kyla tautos ir svyra karalysts; Dievas leidia bals, ir dreba em. Galybi Viepats su mumis, ms globjas Jokbo Dievas. Eikite ir regkite Dievo darbus, kokius stebuklus daro emje; Jis stabdo karus ligi ems krato. Trupina audykles, lauo ginklus ir sky dus degina ugnimi. Nurimkite ir veizkite, jog a esmi Dievas, augtinamas tautose ir emje lovinamas. Galybi viepats su mumis, ms globjas Jokbo Dievas. Garb Dievui Tvui ir Snui ir ventajai Dvasiai. Kaip buvo pradioje, dabar ir visa dos, ir per amius. Amen. ventas Dieve
ventas Dieve, ventas Galingasis, ventas Aminasis, pasigailk ms! Nuo maro, bado, ugnies ir karo, gelbk mus, Viepatie!

517

Nuo staigios ir netiktos mirties, saugok mus, Viepatie! Savo ventj Banyi valdyti ir laikyti teikis. Meldiam tave, Viepatie! Mus tikrj atgail atvesti teikis. Mel diam tave, Viepatie! Nuodmes atleisti mums teikis. Meldiam tave, Viepatie! emei vaisi duoti ir ilaikyti teikis. Mel diam tave, Viepatie! O Jzau, Jzau, Jzau! Pasigailk ms! O Marija, Marija Dievo Motina! Utaryki mus! O Salutaris Hostia
O SALUTARIS Hostia, I

Quae caeli pandis os tium, | Bella premunt hostilia | Da robur, fer auxilium. Uni trinoque Domi no | Sit sempiterna gloria: | Qui vitam sine termino | Nobis donet in patria. Amen.

O iganinga Ostija, | Dangaus atskleidian ti vartus, | Karions prie slegia mus, [ Suteik pagalbos, duok jg! Trejybei Viepaiui vienam | Tebna am ina garb: | Gyvybs sklidina versm | I jo tetrykta mum danguj. Amen.

Tantum ergo
Tantum

ergo Sacra mentum veneremur cernui: | Et antiquum documentum | Novo cedat ritui: | Praestet fides supplementum | Sensuum defectui.
518

Prie taip did Sakra ment | Pulkim, gal vas lenkdami, | Sen j, tai, testament | Keiia statai nauji: j Regim paslapt t vent | Tikinia nn akimi.

Genitori, Genitoque | Laus et iubilatio, | Salus, honor, virtus quoque | Sit et bene dictio : | Procedenti ab utroque | Compar sit laudatio. Arnen.

Dievui Tvui, ms Krjui | Garb duo kime vieai. | Ir jo Snui Atpirkjui | Gy rius skamba i auk tai : | Meils dangikos Davjui ! Meil rei kime kartai. Amen.

K. Davei jiems dangaus duonos, T. Teikianios piln diaugsm. Melskims: Dieve, kuris veniausiame Sakramente mums palikai nuostab savo kanios atminim, suteik, praome, ta vo Kno ir Kraujo ventsias paslaptis taip garbinti, kad nuolat jaustume tavo atpirkimo vaisius. Kuris gyveni ir viepa tauji ami amiais. T. Amen.
GARBINIMAI
po palaiminimo

Garbinkime Diev! Garbinkime vent jo vard! Garbinkime Jz Krist, tikrj Diev ir tikrj mog! Garbinkime Jzaus vard! Garbinkime jo veniausi ird! Garbinkime jo brangiausi krauj! Garbinkime Jz veniausiame Sakra mente ! Garbinkime ventj Dvasi Ramintoj!
519

Garbinkime didij Dievo Motin, ven iausij Marij! Garbinkime vent ir nekalt jos prasid jim. Garbinkime jos garbing dangun mim. Garbinkime Marijos, Mergels ir Motinos, vard! Garbinkime vent Juozap, jos skaisiau si suadtin. Garbinkime Diev su jo angelais ir ven taisiais !
Tie patys garbinimai galt bti vartojami kitu bdu, kalbikai lankstesniu ir minties atvilgiu tiks lesniu. Juk mes sakome ne garbinkime, o tiesiog garbe Jzui Kristui, garbe Dievui Tvui.
arb Dievui! Garb ventam jo vardui! Garb Jzui Kristui, tikram Dievui ir tikram mogui! Garb Jzaus vardui! Garb veniausiajai jo irdiai ! Garb brangiausiam jo kraujui! Garb Jzui veniausiame Sakramente! Garb ventajai Dvasiai Ramintojai! Garb didiajai Dievo Motinai, veniausiai Marijai! Garb ventam ir nekaltam jos prasidjimui ! Garb jos garbingam dangun mimui! Garb Marijos, Mergels ir Motinos, vardui ! Garb ventam Juozapui, jos skaisiajam su adtiniui ! Garb Dievui su jo angelais ir ventaisais !

520

PROCESIJOS
ANYIA iais laikais grina procesinius momen tus liturgij. Senais laikais toki moment buvo daugiau. Procesijos yra pavstas ygis, kuriuo irei kiamas kristinis triumfas. Lietuvis gerai prisimena tas triumfalines procesijas i savo tvynes. Kiekvieni atlai dai baigdavosi ygiu aplink banyi, neant vn. Sakrament monstrancijoje. Nuo Devintini, per visas atuonias dienas vakarais, po mipar, buvo daro mos procesijos pagarbinti Eucharistijai. Visa procesi n didyb isiskleisdavo per resurekcij Velyk ryt. Procesijos mums neatskiriamos nuo ikilmingai ne amos monstrancijos su vliavom, altorliais, eriant gles ant tako, gaudiant choro ir minios giesmms. Taip buvo ms tautoj, pradedant nuo 16 a. pabaigos.

O ventoji monstrancijos Duona, Pakelta ant sault lauk, Tegu tavo palaima ia puola Su viesa, su rasa, su lietum. Sksta em gilij tyl, Ir nei vjo, nei pauki mikuos. Varpeliu vyturlis pakyla, A ant keli klaupiu ir lenkiuos. O, ventoji monstrancijos Duona, Pakelta ant sault lauk Tegu tavo palaima ia puola Su viesa, su rasa, su lietum.95

Garbinkime veniausij Sakrament, Jzaus Kristaus, ms Viepaties, tikrj kn ir krauj (3 kartus). Dabar ir visa dos ir per amius. Amen.
521

PROCESIJ GIESMS*
Rex Christe!
Rex Christe

primoge nite, | Agnelle Dei mystice; | Virtutum fons, vita, | Mundi ca ro viva.

Divinatis hostia, | Aeterni Patris victi ma, | Omnium plasma tor, | Mundi restaura tor. Tuo nos corpore re fice, | Sacroque san guine ablue | Sordes nostrae culpae, | Jesu Christe.

Kristau pirmgimi, | O, avinli paslptas, | Gyva vers m dorybi, | Gyvasis ems kne! Dievybs ostija ven ta, | O, Tvo amino auka, | Visatos tu lei djau, | Pasaulio at pirkjau. Savuoju knu mus gaivink, | veniausiu krauju, meldiam, plauk | Dmes didi kaltybi, | Karaliau, Jzau Kristau!
Karaliau

Te Deum laudamus
Te deum laudamus, te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra venera tur. Tave, Dieve, garbi name, tave, Viepatie, ipastame. Tave, aminj T v, visa em garbina. Tau visi angelai, tau dangus ir visokios galybs, Tau kerubinai ir Serapinai nepaliauja mu balsu gieda:

Tibi omnes Angeli, tibi caeli et universae Potestates: Tibi Cherubim et Serafim incessabili voce proclamant:
*

Kitos procesins giesms: Jesu dulcis 50 psl., Pange lingua 152 psl.

522

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus De us Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra majestatis glo riae tuae. Te gloriosus Apos tolorum chorus. Te Prophetarum laudabilis numerus. Te Martyrum can didatus laudat exerci tus. Te per orbem ter rarum sancta confite tur Ecclesia. Patrem immensae majestatis; Venerandum tuum verum et unicum Fi lium; Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu rex gloriae Chris te. Tu patris sempiter nus es Filius. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti Virginis uterum. Tu devicto mortis aculeo aperuisti cre dentibus regna caelo rum.

ventas, ventas, ventas Viepats ga lybi Dievas, Pilnas yra dangus ir em tavo garbs ir didybs! Tave garbingas a patal brys, Tave prana gar singas skaiius, Tave spindinti kan kini bendruomen garbina. Tave po vis pasau l ventoji Banyia ipasta: Tv begalins di denybs ; Garbing, tikr ir vienatin tavo Sn; Ir Dvasi vent Ramintoj. Tu, Kristau, garbs Karaliau. Tu Tvo aminasis Snus. Tu, nordamas i gelbti mog, nepa niekinai Mergels s ios. Tu, sutryns mirties galyb, atidarei tikin tiesiems dangaus ka ralyst.
523

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Iudex crederis esse venturus. Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sangui ne redemisti. Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac popu lum tuum, Domine, et benedic heredidati tu ae. Et rege eos et ex tolle illos usque in ae ternum. Per singulos dies benedicimus te; Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Do mine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodum speravimus in te.
524

Tu sdi Dievo dei nj, Tvo garbje. Tikime, kad tu atei si teisti, Todl tave meldia me: padk savo tar nams, kuriuos bran giausiu krauju atpir kai. Teikis priskaityti mus prie savo vent j aminoje garbje. Gelbk savo mo nes, Viepatie, ir lai mink savo tvonyst. Ir valdyk juos ir iaugtink juos am iams. Per visas dienas garbiname tave, Ir giriame tavo var d per amius ir per ami amius. Teikis, Viepatie, i dien be nuodms mus ilaikyti. Pasigailk m s , Viepatie, pasigailk ms! Tesie tavo gailestin gumas, V i e p a t i e , mums, kurie vilt ta vyje turime.

In te, Domine, spe ravi : non confundar in aeternum.

Tavimi pasitikiu, Viepatie, tenebsiu sugdintas amiais.

V. Garbinkime Diev Tv, ir Sn, ir ventj Dvasi. R. lovinkim ir augtinkim j per amius.
Melskims: Dieve, kurio gailestingumui nra ribos, ir gerumo saikas begalinis, dko jame tavo meilingiausiajai prakilnybei u su teiktas dovanas, nuolatos melsdami tavo ma loningumo, kad tuos, kuriuos praomas i klausei ir j nepameti, padarytumei dalinin kais busimj grybi. Per ms Viepat Jz Krist, kuris gyvena ir viepatauja per amius. Amen.

PAVENTINIMAI
vertina pavstos kunigo rankos ir vstu vandeniu daromus paventinimus nam, ei mos ar kiemo kryiaus, organizacins vliavos, asme nikai vartojamo roinio, kartais stalo (valgio) ir kit vartojam dalyk, pvz. automobilio. Ms tautoj to kie paventinimai buvo tradicikai mgiami, plaiai naudojami. Neta banyion ventinti ir sklos, ir oly nai (olinje), ir Velyk valgiai, ir Trij Karali kreida kryeliams urayti. Banyia tokiem paventinimam turi specialias mal das, kurios ia pateikiamos abiem kalbom. Tikintysis gals pasekti, kokios reikmingos yra tos maldos.
525

TIKINTYSIS

KRYIAUS K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Ms pagalba yra Viepats. T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. E. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi. Oremus melskims. te, Domine sancte, Pater omnipo tens, aeterne Deus: ut digneris bene dicere hoc signo Crucis, ut sit remedium salutare generi humano; sit soliditas fidei, profectus bonorum operum, redemptio animarum; sit solamen et protectio, ac tutela contra saeva jacula inimicorum. Per Christum, Dominum nostrum. T. Amen.
eldiame tave, Viepatie, visagalis Tve, aminasis Dieve, teikis palai minti kryi, kad jis bt monm iganingas: net jiem tikjimo tvirtyb, ger darb skm, siel i ganym; teikt paguodos, globos ir gint nuo baisaus prie puolimo. Per Krist, ms Vie pat. Amen.

Rogamus

Oremus melskims.
ene dic, Domine Jesu Christe, hanc Cru cem, per quam eripuisti mundum a potestate daemonum, et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi hominis per ligni vetiti sumptionem. Sanctificetur hoc signum Crucis (hic asperga

526

tur) in nomine Pa tris, et Fi lii, et Spiritus Sancti; ut orantes, inclinantesque se propter Dominum ante istam Crucem, inveniant corpo ris et animae sanitatem. Per eundem Chris tum, Dominum nostrum. T. Amen. Palai mink, Viepatie Jzau Kristau, kryi, kuriuo igelbjai pasaul i velnio ga lybs ir per savo kani nugaljai piktj gun dytoj, besidiaugiant pirmojo mogaus puoli mu, valgant udrausto medio vaisi. Tegul is kryius bna paventintas (ia lakstoma vstu vandeniu) Dievo T vo, ir S naus, ir ventosios Dvasios vardu, kad tie, kurie, nordami patikti Viepaiui, prie kryi melsis ir lenksis, rast kno ir dvasios svei katos. Per t pat Krist, ms Viepat. Amen.97 VLIAVOS K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Ms pagalba yra Viepats. T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. T. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi. Oremus melskims.
omine Jesu Christe, cujus Ecclesia est veluti castrorum acies ordinata; benefdic hoc vexillum, ut omnes sub eo tibi Domino Deo exercituum militantes, per intercessionem N (vel beatae N) inimicos suos visibiles et in visibiles in hoc saeculo superare, et post

527

victoriam in caelis triumphare mereantur. Per te, Jesu Christe: Qui vivis et regnas cum Deo Patre et Spiritu Sancto, in saecula saeculo rum. T. Amen.

Viepatie

Jzau Kristau, kurio Banyia yra lyg kovai paruotoji kari stovykla, pa lai mink, praome, i vliav. Tegu visi, kurie po ia vliava kovos u tave, Viepatie, galybi Dieve, per v. N utarim, veikia sa vo regimus ir neregimus prieus, o po perga ls tegu usitarnauja dangaus diaugsm. Per tave, Jzau Kristau, kuris gyveni ir viepa tauji su Dievu Tvu ir ventja Dvasia per amius. Amen.97 ROINIO

Ad

laudem et gloriam Deiparae Virginis Mariae, in memoriam mysteriorum vitae, mor tis et resurrectionis ejusdem Domini nostri Jesu Christi, bene dicatur et sancti ficetur haec sacratissimi Rosarii corona: in nomine Patris, et Filii , et Spiritus Sancti. Amen.
ievo Gimdytojos Mergels Marijos garbei bei lovei ir ms Viepaties Jzaus Kristaus gyvenimo, mirties ir prisiklimo paslapi at minimui tebna palai mintas ir paven tin tas is roinio vainikas: vardan Dievo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. Amen.

KERTINIO AKMENS K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Ms pagalba yra Viepats.


528

T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. T. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi. Oremus melskims. Deus, a quo omne bonum sumit initium, et semper ad potiora progrediens percipit incre mentum: concede, quaesumus, supplicantibus nobis; ut, quod ad laudem nominis tui incho are aggredimur, aeterno tuae paternae sapien tiae munere perducatur ad terminum. Per Christum, Dominum nostrum. T. Amen.
ieve, kuris kiekvieno gero darbo esi pra dia, ir kuris augiau siekiantiems visada teiki pagalbos, iklausyk, praome, ms mal d, kad, k pradjome tavo vardo garbei, ivestume, aminosios iminties talkinami, ligi galo. Per Krist, ms Viepat. Amen.97

NAM BUTO K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Ms pagalba yra Viepats. T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. T. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi. Oremus melskims.

BENE

dic, Domine, Deus omnipotens, do mum istam: ut sit in ea sanitas, castitas, victoria, virtus, humilitas, bonitas, et mansu etudo, plenitudo legis, et gratiarum actio Deo
529

Patri, et Filio, et Spiritui Sancto; et haec benedictio maneat super hanc domum et super habitantes in ea nunc et in omnia saecula saeculorum. T. Amen.
alai mink, Viepatie, visagalis Dieve, nam, kad jame bt sveikata, skaistumas, pergal, doryb, nuolankumas, gerumas, malo numas, pagarba sakymams ir dkingumas Dievui Tvui, ir Snui, ir v. Dvasiai. Tegul is palaiminimas pasilieka iame name ir jame gyvenaniuose dabar ir per amius. Amen.97

AUTOMOBILIO K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. - Ms pagalba yra Viepats. T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. T. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi.
Oremus melskims.
ropitiare, Domine Deus, supplicationibus nostris, et bene dic currum istum dextera tua sancta: adjunge ad ipsum sanctos Angelos tuos, ut omnes, qui in eo vehentur, liberent et custodiant semper a periculis universis: et quemadmodum viro Aethiopi super currum suum sedenti et sacra eloquia legenti, per Le vitam tuum Philippum fidem et gratiam con tulisti; ita famulis tuis viam salutis ostende, qui tua gratia adjuti bonisque operibus jugiter

530

intenti, post omnes viae et vitae hujus varie tates, aeterna gaudia consequi mereantur. Per Christum, Dominum nostrum. T. Amen.
eikis, Viepatie Dieve, priimti ms mal das, ir palai mink savo deinija automo bil. Telydi j ventieji tavo angelai, tegloboja visus jame vaiuojanius ir teapsaugoja nuo visoki pavoj. Ir kaip etiopieiui, savo karie toje vaiuojaniam ir ventj rat beskai taniam suteikei per savo kunig Pilyp tik jimo ir malons, taip dabar parodyk iganymo keli savo tinkintiesiems, kurie, gerais dar bais usim ir tavo malons padedami, galt po io gyvenimo kelio vingi pelnyti amin diaugsm. Per Krist, ms Viepat. Amen.97

STALO VALGI K. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Ms pagalba yra Viepats. T. Qui fecit caelum et terram. Kuris sukr dang ir em. K. Dominus vobiscum. Viepats su jumis. T. Et cum spiritu tuo. Ir su tavimi. Oremus melskims. Bene dic, Domine, creaturam N., ut it remedium salutare generi humano: et praesta per invocationem sancti nominis tui; ut qui cumque ex ea sumpserint, corporis sanitatem, et animae tutelam percipiant. Per Christum, Dominum nostrum. T. Amen.
531

alai mink, Viepatie, valg, kad jis bt monms naudinga pagalba. Suteik savo vardo garbei, kad valganij knas bt sveikas, o dvasia saugi. Per Krist, ms Vie pat. Amen.97

PALAIMINIMAI
ikinij bendruomene yra laiminama po kiekvien mii kunigo rankos mostu; laiminama ir vn. Sakramentu monstrancijoje. Specialus popiei nis palaiminimas su atlaidais teikiamas po rekolekcij bei misij. Tokio palaiminimo arba absoliucijos privi legij turi parapijos tretininkai. Kiti ypatingi asmeni niai palaiminimai teikiami Banyios nustatytu bdu ligoniams, kdikiams, motinoms po kdikio, jaunamar tms per santuok, sutuoktiniams, sulaukusiems eimi nio jubiliejaus. Dievo palaima, maldaujama ir teikiama Banyios vardu, turi gili vert jau pati savyje. O mes asmeni kai tos palaimos juo daugiau gauname, juo labiau jos troktame, j vertiname, nuoirdiau priimame ir per gyvename su dkinga irdim ms Viepaiui, visokios palaimos Davjui.

JAUNAVEDI
Ypatingas palaiminimas teikiamas jaunavediams, ypa jaunajai, santuokos mii metu. Pirmos dvi mal dos kalbamos po pakiljimo, kai kunigas baigia Tve ms, o pastaroji mii pabaigoj,
klausyk, Viepatie, ms mald, ir malo niai globok t luom, kur skyrei monijai dau gintis, kad, k sujungei, tau padedant, pasilik t sujungta. Per Krist, ms Viepat. Amen.

532

Melskims. Dieve, kuris savo visagalybe i nieko visa sukrei, kuris, sutvarks visa tos pradi, davei vyrui, Dievo panaumu su kurtam, toki neatskiriam pagalbinink mo ter ir josios kn pradjai i vyro kno, mo kydamas, kad tai, kas yra steigta i vieno, niekad neleistina atskirti; Dieve, kuris mote ryst paventei neapsakoma paslaptimi, vaiz duojania Kristaus ir Banyios vienyb; Die ve, kuris moter sujungei su vyru ir krei bendruomen, pagrst tokia palaima, kurios vienintels nepajg inaikinti nei pradins nuodms bausm, nei tvanas; maloniai pa velk i savo tarnait, saistani save mo terysts ryiais ir praani tavo pagalbos. Tespindi joje meil ir ramyb; tesituokia ne sutepta ir itikima Kristuje; tevaikioja ven t mon pdomis. Tebna ji savo vyrui ma loni kaip Rachel, imintinga kaip Rebeka, itikima ir ilgaam kaip Sara. Nieko tenepasisavina i josios darb melo pradininkas. Tepasilieka tikjimu ir tavo sakymais surita su savo vyru; tevengia neleistin polyi; te stiprina savo silpnyb savidrausms tvirtybe. Tebna gerbtinai padori, nuoirdiai kukli ir dieviku mokslu vytinti, nai palikuonyse, nekalta ir garbinga. Telaimi ji dangaus kara lyst bei palaimintj ramyb ir abu, su vyru, temato savo vaik vaikus iki treios ir ketvir tos kartos, ir tesulaukia gilios ir garbingos senatvs. Per t pat ms Viepat. su jumis Abraomo, Izaoko ir Jo kbo Dievas, ir tepripildo savo palaima, kad matytumte savo vaikus iki treios ir ketvir
533

Tebna

tos kartos, ir kad po to laimtumte aminj gyvenim. Per Jz Krist, ms Viepat, kuris su Tvu ir v. Dvasia gyvena ir viepa tauja ami amiais. Amen.12
Sutuoktini palaiminimas, sulaukus eiminio gyve nimo 25 ir 50 mty, r. 319 - 321 p. Tv palaimini mas savo vaikams, r. 315 ir 491 p.

MOTINOS PO KDIKIO*
isagalis aminasis Dieve, kuris Mergels Marijos gimdymu tikinij tv skausmus pakeitei diaugsmu, pavelk, meldiame, i savo tarnait, atjusi tavo ventykl diu giai tau padkoti. Tegu jinai, palaimintajai Marijai utariant, bna verta po io gyveni mo, kartu su savo kdikiu, pasiekti aminj laim. Per Krist, ms Viepat. Amen. Ramyb ir palaima visagalio Dievo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios tenuengia ant tavs ir visuomet pasilieka. Amen.97

KDIKIO K. Ms pagalba yra Viepats. T. Kuris sukr dang ir em. K. Gailestingas ms Dievas. T. Saugs kdikius Viepats. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano auksmas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi.
* Prie io laiminimo, jei jis atliekamas banyioj, jun giama kiti anginiai maldavimai. 534

Melskims

Viepatie

Jzau Kristau, gyvojo Dievo S nau ! Tu prie amius gims i Tvo, ms lai ke pats buvs kdikiu, mgs kdiki nekal tyb, globs tau atvestus mayius ir juos lai mins, jau i anksto laimink avingumu kdik (iuos kdikius), ir neleisk piktui pa eisti jo ( j ) proto, ir suteik, kad augdamas (-mi) metais, imintim ir malone jis (jie) visados patikt tau, kuris gyveni ir viepa tauji su Dievu Tvu, ventosios Dvasios vie nybje, per amius. Amen. Kunigas laksto kdik (kdikius) vstu
vandeniu, tardamas-.

Ramyb ir visagalio Dievo Tvo, ir S naus, ir ventosios Dvasios palaima tenu engia ant tavs (js) ir visados pasilieka. Amen.97 LIGONIO K. Taika iems namams! T. Ir visiems ja me gyvenantiems. K. Ms pagalba yra Viepats. T. Kuris sukr dang ir em. K. Viepatie, iklausyk mano maldos. T. Ir mano auksmas tave tepasiekia. K. Viepats su jumis. T. Ir su tavimi.
Melskims

iuos namus, Viepatie Jzau Kristau, ms nuemintu juos jimu tavo ramyb ir gailestingumas. Tedingsta i j pik tosios dvasios, tepribna ramybs angelai ir
535

Tepripildo

teinyksta i j visokia pikta nesantaika. Pa didink, Viepatie, iuose namuose savo vento vardo garb ir palaimink ms pokalbius per tave, kuris esi ventas ir malonus, ir pa silieki su Tvu ir ventja Dvasia per amius. Amen. Pavelk, Viepatie, savo sergant tarn (tarnait), ir atgaivink jo (jos) siel, kuri sukrei, kad, bandym nuskaidrinta, nuolat jaustsi tavo gailestingumu iganyta. Per Krist, ms Viepat. Amen. Gailestingasis Viepatie, tikinij guo djau, praome tavo begalinio gerumo, kad, mums nuemintai engiant iuos namus, teiktumeis aplankyti skausmo patale savo tarn (i savo tarnait), kaip aplankei Si mono uov. Bk jam (jai) malonus, Viepa tie, kad, diaugdamasis pirmykte sveikata, jis banyioje tau dkot. Kuris gyveni ir viepatauji Dievas per amius. Amen. Paskui, itiess dein rank vir ligonio (s), kalba: Viepats Jzus Kristus tebna prie tavs, kad tave globot; tebna tavyje, kad tave u laikyt; prieais tave, kad tave vest; paskui tavs, kad tave saugot; vir tavs, kad tave laimint. Kuris su Tvu ir ventja Dvasia gyvena ir viepatauja per amius. Amen. Telaimina tave visagalis Dievas Tvas, ir Snus, ir ventoji Dvasia, ir jo palaima vi sados tepasilieka. Amen. Baigdamas maldas kunigas palaksto li gon (ligon) vstu vandeniu.97
536

PO REKOLEKCIJ MISIJ
apatal. palaiminimas

Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. T. Amen.
isagalio Dievo Tvo, ir Snaus, f ir ven tosios Dvasios palaima tenuengia ant js ir visuomet pasilieka. T. Amen.97

Benedictio V

BENDROJI ABSOLIUCIJA
tretininkams

Auctoritate

a Summis Pontificibus mihi concessa, plenariam omnium peccatorum tuo rum indulgentiam tibi impertior. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. T. Amen.

man v. Tvo galia teikiu tau (jums) vis nuodmi atleidim. Vardan Die vo Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. T. Amen.97
Po generalins i maldel: absoliucijos galima kalbti

Suteiktja

aloningasis Dieve, dkoju tau u t dide l malon, kuri man dabar vl suteikei; duok, kad a tau visad biau itikimas (a) ir n ma iausia nuodme niekados tavs nebeeisiau. Per Krist, ms Viepat. Amen.

Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.

537

ORGANIZACIJ MALDOS
IENO kakt paenklino kryius krikto me tu, tas nebra tik sau mogus. Tas priklauso pakriktytj bendruomenei. Bendruomen gyvena i dvasinio lobio i tiesos, meils ir tvarkos, kuri paliko Kristus. T lob palaikyti ir ugdyti yra vis pakriktytj bendra pareiga. Vieni i pareig atlieka asmenikai, kiti telk damiesi j organizacijas. Vienos organizacijos tiesiogiai pasivenia apatalauti (Pasauliei apatalavimas Katalikika akcija). Kitos rytasi atnaujinti Kristaus dvasi kultros ir visuomens baruose (Ateitininkai). Treios ugdo prigimtines mogikas, tautines ir krik ioniksias dorybes kiu Dievui, Tvynei, Artimui (Skautai) arba Dievui ir Tvynei (Vyiai). Ketvirtos adina gyv tikinij dvasi kiu Mylk ir Melskis (Maldos apatalavimas). Reikia budti ir melstis, kad i organizacij tikslai bt prasminami ir uolumas paventinamas. KATALIKIKOJI AKCIJA

Katalikikoji akcija yra visuomenje vei kis Kristus (Pop. Pijus XI). Jis veikia per savo tikiniuosius. J uolumu jis kuria em je savo tiesos, meils ir taikos karalyst. Pats Jzus Kristus padjo pirmuosius ka talikikojo veikimo pagrindus. Pats parinko ir aukljo apatalus bei mokinius savo dievi kos pasiuntinybs bendradarbiais. is pavyz dys buvo tuojau pasektas pirmj apatal, kaip tatai mums liudija ventasis Ratas (Pi jus XI, enc. Non abbiamo, 1931).
538

Katalikikoji akcija yra pasauliei daly vavimas tiesioginje Kristaus misijoje. Pasau lieiai per krikt tampa gyvaisiais Kristaus ventovs akmenimis. Sutvirtinimas juos pa venia ventovs architektais. J pareiga statyti veikti, apatalauti. Jie nra tik u vys apatal tinkle, bet patys vejai ir apa talai. JS esate irinktoji gimin, karalikoji ku nigyst, ventoji tauta, sigytieji mons, kad skelbtumte dorybes to, kuris paauk jus i tamsybs stabi savo vies. (1 Petr. 2, 9).
PATARIMAI APATALAUJANTIEMS

KAS nori mylti gyvenim ir ger dien ma tyti, tegul daro gera (1 Petr. 2, 10-11). Tam, kas moka daryti gera ir nedaro, yra nuod m (Jok. 4, 17). Tebnie js pasielgimas tarp pagoni geras, kad ten, kur jie neteisiai apkalbinja jus, lyg piktadarius, paint jus i ger darb ir garbint Diev aplankymo dien (1 Petr. 2, 12).
R js prisidkite (prie Dievo paad vyk dymo) su visu rpestingumu, ir rodykite savo tikjimo doryb, dorybje inojim, inojime susilaikym, susilaikyme kantryb, kantrume pamaldum, pamaldume broli myljim, o broli myljime meil. Nes jei tie dalykai ju myse yra ir tarpsta, jie nepaliks js tui ir be vaisi ms Viepaties Jzaus Kristaus painimui (2 Petr. 1, 5-8). Jiekokite su visais taikos ir ventumo, be kurio n vienas neregs Dievo. irkite, kad
539

n vienas neatstot nuo Dievo malons, kad kokia kartumo aknis, augtyn eldama (ma lons) nesutrukdyt (yd. 12, 14-15). Jei kas kenia kaip krikionis, tenesigdi, bet tegul garbina Diev tuo vardu... Tie, ku rie kenia Dievo valia, tepaveda gerais dar bais savo sielas itikimajam Krjui (1 Petr. 4, 16 ir 19). MALDA

Viepatie Kristau, kuris pasakei Visi pains jus, kad esate mano mokiniai, kai js irdyse degs meils ugnis artimui, duok man, praau, dalyvauti tavo uolume sieloms gelbti. Jei nebtum mans atpirks, kas a iandien biau? Jei nebtum mans apviets tikjimo viesa, kokiose gyvenimo tamsybse iandien klajoiau? Gelbk mane, Kristau, nuo savimylos, kuri meldiasi ir dirba tik savo sielai iga nyti, o palieka ia pat tuos, kurie nepa sta .dievikos tiesos, kurie nesirpina dvasiniu savo bviu. Tiek siel laukia pa sotinamos tiesa, trokta pagirdomos Die vo meile, o niekas joms kelio iganym neparodo ir duonos neatlauia. Pasigailk mans, Viepatie Kristau, duok man malons prisikelti i savo ne veikios, kad i tavo meils dirbiau ne tik savo dvasiniam labui, bet ir kit sek
540

damas nurodymais tavo vietininko, tavo apatal pdini ir ms dvasini vado v.39
V. PRANCIK ASYIET,
katalikikos akcijos globj

Serafikas ventasai, apatale i pasau liei tarpo! Imelsk mums dvasinio veik lumo ugnies, mums, kurie esame skirti at naujinti savo laik dvasi. Duok, kad b tume atsiadj savs ir jiekotume siel didesnei Dievo garbei. Savo pavyzdio galia ir utarimu iprayk mums malons bti paprastiems, kai norime kalbti bro lius, bti nuolankiems ir kantriems, kai sutiksime klitis ir paeminimus, bti pa siaukojusiems, kai mums reiks pakelti bandym smgius. Laikyk mus visada savo globoje, mus, kurie norime, kaip tu, savo peiais pa remti griaunamos Banyios mrus, kurie stengiams sulaikyti seser audr, negai lestingai blokiani i tikrojo kelio jau nim ir eimas. Leisk, kad dirbdami siel gerovei, visada prie akis turtume tavo k: Mano Dievas ir mano viskas! Nes, i tikro, kam gi mes norime tarnauti savo apatalavimu, jei ne tam paiam Viepa iui, kuris gyvena ir viepatauja, paven ia ir vadovauja, myli mus ir skatina. A.9
541

ATEITININKAI
Paulius, bdamas Romos kal jime, ra Efezo krikionims testamen tin piln ikilmingumo laik, kurio pagrindi n mintis buvo i: visa atnaujinti Kristuje! k nauju ikilmingumu pakartojo po pieius v. Pijus X, vos pradjs (1903) va dovauti Banyiai. Jo balsas buvo igirstas ir Lietuvoj. Gim (1910) pirmieji naujo sj dio branduoliai, kurie pasivadino (1911) A t e i t i e s vardu. J credo buvo: Kristus Dievas yra ms Alfa ir Omega. Kristus yra ms pirmas ir paskutinis gyvenimo tiks las. Mes rytams visk atnaujinti Kristuje.
patalas

CREDO

Ipajstame Tave, didysis ms Atnau jintojau, | Kristau, mogau - Dieve! | Visa tebna perkeista tavyje ir per tave! | Nes k pads mums ir ms draugams, | jei kiti gyvens be tavo viesos, | be tavo tei singumo ir meils. Kaip up teka ms diaugsmas, | su visais kartojant: | Visa, o visa atnaujinti tavyje! | Ms irdis virpa, pagalvojus apie tavo karalyst emje. | Ms valia nerimsta, | veriasi aukoti tau, kas venta ms jaunystj | tau gyventi ir tau gyvenim palenkti. Kas girdi ms bals | ir kas lydi m s ingsnius, | teino:
542

Ateitis turi bti su tavim, | nes be ta vs nra ateities, ms Kristau, | ms Broli, ms Valdove! Amen.9
ODIS

Kryiaus ir ateitinink vliavos akivaiz doje | pasiadu sekti Krist, | dirbti ir au kotis Dievui ir Tvynei | ir uoliai eiti (jau nesniojo arba vyresniojo moksleivio, stu dento, sendraugio) ateitininko pareigas. | Kristau, padk man itesti.88
RYTINE MALDA

mano dien Dieve! Aukoju spindulius, kurie ri ms vliavoje, pa enklintoje tavo kryium. Tevieia man mokslo tiesa, itrykusi i tavo iminties. Teavi mane dorumas, kuriuo esi tu, auk iausias Gri! Teveda mane tautos reika lai darb ir kov dl Lietuvos. Padk mano jgoms ir stiprink mano jaunysts sparnus, kad itveriau prie vi sokias audras. Gydyk mano negales ir nu skaidrink mano proius, kad biau tobu las ios kovos rankis. Leisk man ipainti ideal paiom ma no gyvybs sultim. Leisk man apreikti juos paiu mano gyvenimu, kaip yra dar tie, kurie iaugo viesias ir ventas m s kovos asmenybes.
543

Viepatie,

Dieve, mano Viepatie, padk man ian dien, meldiu ir praau tavs. Per Krist, ms Atnaujintoj. Amen.9
VAKARINE MALDA

Su paskutiniais sauls spinduliais nu tyla visa, ir a lyg girdiu tave, Visagali, klausiant: ar visa padarei, ko laukia i ta vs draugai? Ar idealams naujos kibirk ties rei ? Ar kov itesjai su savim ? Ar umarty neikreipei tiesos? Ar staigume neeidei grio, ar meils utekai kitiems? Atleisk man, Visagali, kaip tu atleidi praaniam ir besigailiniam! Atleisk, nes a t i k i u begaline tavo meile, v i l i u o s i didio tavo gailestingumo, m y l i u tave visa irdim... Ko iandien neveikiau, tikiuos drsiau galsiu ryt: nes a t i k i u tavo grio brsm manyje, v i l i u o s i tavo pergals silpnam daige ir m y l i u tu inai, juk myliu visa irdimi tave! Amen.9
PRIE SUSIRINKIM

Viepatie

Kristau, tu pasakei: kur du trys susirenka mano vardu, ten ir a esu. Bk su mumis i valand, vadovauk m s mintims ir odiams, atnaujink ms irdis ir padaryk mus vertus atnaujinti kitus per tave, ms Viepat. Amen.9
544

PO SUSIRINKIMO

Tavo vardu, Kristau, mes baigiam savo darb. Tavo vardu neam atnaujinimo v liav broli tarp. Padk mums j dr siai iskleisti, kad visur ir visada viepa taut tavo ventoji valia. Amen.9
STOVYKLINS MALDOS
Vliav pakeliant

Kristau, ms viesij dien Viepa tie! Iskleisk savo taikos ir malons v liav vir ms brio. Bk su mumis i dien, kad dirbtume su tavimi ir digau tume tau, kuris gyveni ir viepatauji am i amius. Amen.9
Vliav nuleidiant

Kristau,

ms Broli, budrus Rpintoj li! Ai tau u skaidr diaugsm, u ir di vienyb, u tas graias stovyklos va landas. Pasilik su mumis vakar tu, ku ris gyveni ir viepatauji ami amius. Amen.9
V. TREJYB

Tve, naujos bties ir nauj pasauli Krjau! Meldiu, laimink kurianios dva sios tarnyb, kuriai pasiveniau. Tebna atnaujinta visa, k tu sukrei ir kas mo gaus rankose neteko resio.
545

Snau, monijos Atpirkjau! Maldau ju, duok man bti tuo mau veju, kuris tsia tavo darb pasaulyje. Visa, k tu atnaujinai, tebna atnaujinta apataliku ms uolumu. Dvasia, irdi nuskaidrinto ja! Pra au, nuviesk mano ird, kad joje bt pilna Sekmini ugnies, kad visur skelbiau ties ir vies, kuri tavyje ibaigiama. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
V. DVASI

Gyvoji Sekmini Ugnie! Mes norim am inai rti tavo atspindiais. Mes trokta me nerimti kaip liepsna. Naikinti pikta sa vyje. Paversti pelenais kiekvien negal. Tu, Dievika Audra, drsink ir diek mumyse tvirt ryt. Tu i akn irauk kiekvien abejon. Ivesk visus kovon be baims ir dms u Krist ir per Krist, ms Viepat. Amen.9
V. PAULI
Vyresnij Globj

Apatale, tu pirmas itarei: atnaujint visa Kristuje! Tu nuo ryt lig vakar skelbei k. Tu pirmas pasakei: a visa galiu tame, kurs mane stiprina. v. Pauliau, tu mums esi Globjas m s kovoje. Imelsk drsos be atilsio pa546

vst savas jgas u Kristaus karalyst. Mokyk mus ryto visk paaukot vienam augiausiam griui, kaip tu darei. Ri kiuoki mus po tavo kio vliava ir vesk Krist, ms Viepat. Amen.9
POP. PIJ X
Student Globj

Pijau, kurs savo kiu paa dinai ms tvynje nauj Ateities sjd, laimink j i savo dangikos garbs augtybi, ugdyk j, rikiuok ms eiles, kad btume verti visa atnaujinti Kristuje. Paadink ms dvasioje nauj jg, kvpk jaunos dvasios, kad eitume, kur tu vedi, ir vestume kitus per Krist Viepat, monijos Atnaujintoj. Amen.9
V. KAZIMIER
Moksleivi Globj

ventasis

v. Kazimierai, tu pirmas savo jaunoj irdy itarei: paventinsiu tvyns vard! Tu ilgesio maldas siuntei Marijai, ms ems Karalienei. Graiausius darbo ir aukos metus tu skyrei Lietuvai. Be odi tu pradjai skinti Kristaus ateiiai barus, nes tu tikjai vento pavyzdio galia. O ventas ms Drauge, jaunas kaip ir mes, utarki ms kov danguje pas Krist ir Marij. Tu bki ms Ateities jauniausio daigo ugdanti ranka. Amen.9
547

PRAANT VENTOJO
i ateitinink tarpo

Tiek daug mums iburi, o Viepatie, davei. Tiek kankini ir tiesos ipainj iaugino ms gretos. Argi neleisi, malo ningas Dieve, suvisti bent vienam i j ventj garbje? Mes meldiam, enk linki stebuklu bent vien t, kurie prajo ms keliais pilni aukos, gyveno kaip ven ti kariai ir tavo vard skelb ms tau toje. Maldaujam, sisk mums ventj i ms kraujo ir kovos draug, kad viest ms keliams, vest mus i smyio, ne tikrumo ir baims. Per tave, ms Vie patie Jzau Kristau. Amen.9
Jei kryius stigt atspindi Tikrovs veido riui, Tai tavo bals vis girdiu, vent veniausias Gri! Gyvybs donis i tavs, Ramyb ir malon, velni ranka dienas pavs Gyvenimo kelionj. tai, trykta pergals viltis Dygi dien ely, Nes tavo Apvaizdos akis Lyds lydjus vlei.9
548

SKAUTAI
skautas daro od: tarnauti Dievui ir Tvynei, padti artimui ir vyk dyti skaut status. odis, jungiamas su Die vo malone ipildant skaut status, yra galin gas rytas, kuris ikelia jaunyst i silpnum ir gundym. Skaut statai, pagrsti prigimtiniu statymu, aukljimo pastangomis kasdien pa daryti ger darbel, atsiaukia tiesum, ku rio jaunieji taip labai trokta. Jie nori kovoti, imginti savo jgas sunkumuose, jie nori pa sivsti, pasiymti. Kas galt paneigti tokio aukljimo svarb? (Pijus XII, 1962. 6. 7).
IEKVIENAS

BUDK!

Kristau, budrus Rpintojli, leisk bu dti su tavimi, kai mano tikjim dengs abejoni rkai, kai neviltis mains mano meil tvynei, kai sukil jausmai gris nuo mogaus, mano artimo. Suteik man didi malon, kuri stiprina dvasi ir ly di itverminguosius per tave, Rpintoj li! Amen.9
ODIS

Brangindamas savo garb, a pasiadu: stengtis visomis jgomis tarnauti Dievui ir Tvynei, padti artimui ir vykdyti skau t status.
549

RYTINE MALDA

Padk man, Viepatie, iandien bti ge ruoju riteriu: ginti silpnuosius, gyventi tvynei, naikinti pikta pasaulyje, o pir miausia paiame savyje. Leisk bti galin gu uolu ir niekad nesilenkti emyn kaip verkiantis gluosnis. Tegu pirmoji mano mintis bna apie tave, antroji apie ki tus ir tik treioji apie save. Bk mano irdyje, Viepatie, kuris gyveni ir viepa tauji per amius. Amen.9
VAKARINE MALDA

Ai

tau, Viepatie, kad leidai man iandien diaugtis, kovoti ir kaik laim ti. Bet kvosk mano ird ir pasakyk, ar visur buvau tiesus? Ar buvau itikimas tau ir tvynei ? Ar buvau draugas artimui ir brolis skautui? Ar klausiau tv ir vy resnij? Ar buvau skaistus mintyje, o dyje ir veiksme ? Dieve, atleisk man, kas buvo negera. Stiprink skauto jgas. Leisk tave labiau mylti ir bti geresniu. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
PRIE SUEIG

Padk mums, Viepatie, kad i sueiga bt lyg diugus himnas, supintas i tavo
550

garbs, tvyns meils ir artimo pagarbos. Per Krist, ms Viepat. Amen.9


PO SUEIGOS

Ai

tau, Viepatie, u skaidr diaugs m, u irdi vienyb, u tas graias su eigos valandas, kurias praleidome tavo Apvaizdai budint. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9
IKYLOS MALDA

Kristau, ms Mokytojau ir Biiuli! Tu keliavai per ventj em, myljai kalnus ir eer, diaugeisi viskuo, k Tvo meil mums sukr. Atverk ms akis visoms mus supanioms groybms, pradiugink ms irdis savo didybe. O kai vakare su sirinksim prie lauo, tavo akivaizdoje baigdami dien, leisk mums pajusti, kad tu esi lyg vliava vir ms gyvenimo. Tu visk ikeli augtumon ir visk papuoi, puok ms irdis ir nuvesk jas ligi dangaus Tvo sosto. Amen.
PO IKYLOS

Ai, Viepatie, u motinos - ems prie globst, u brolio miko oim, u sess bangos es; ai, kad leidai pajusti j alsavim ir jg, atsinaujinti, sustiprti. Kai grus vl upuls mane miesto ne rimas, Viepatie, tada leisk pabusti ma
551

nyje nakt tylai ir vidurdieni ramybei. Kai apkalbos ir murzini plepalai nors ma ne apkurtint, leisk vl many prabilti tavo bang ir kriokli tyrajai jgai. Kai mane tykos bailumas, ugaula, svyravimas, leisk narsiai stovti kaip tavo mediai audr draskomoje kaln atlaitje, kantriam ir stipriam; kaip tie mediai, kur juos pa statei, tokie vienii ir tokie gras savo usispyrusi, nepalauiama ir neisenkan ia jga. Leisk, kad visa tai manyje gyven t kas dien, kas valand. Tada a jau itessiu, ilaikysiu ligi sekanios di dels ikylos.60
u viena mane vilioji Ir gyvent auki viena Neumirtamo pasaulio Neumirtanti daina. Kad ydtum, kad skambtum, Tartum dievika daina Stebuklingojo pasaulio Stebuklinga dovana.8 STOVYKLIN MALDA

Graiosios gamtos ir viso pasaulio K rjau, Dieve, stiprink ms brangiosios Lietuvos skaut dvasi, kad mes tobul tume viesaus proto iniomis, kilni jaus m velnumu ir veiklios valios tvirtumu.
552

Padk mums, Visagali, semtis reikaling jg i tavs, kursai esi tiesos, groio ir grio altinis, kad, nugaldami visas kli tis ir kasdien eidami geryn, gryna sine ir linksmu veidu dirbtume tvyns ir mo nijos labui. Amen.65
Vliav pakeliant

Viepatie, tepakyla i vliava ligi tavs, kurs vadovauji ms kovai u tavo, arti mo ir tvyns idealus, kurs skatini mus budti. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
Vliav nuleidiant

Viepatie, palaimink i vliav, kuri plevsavo tavo garbei, artimo diaugsmui ir tvyns kovai, kad kaip lig iol taip ir toliau budtume. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9
VIEPAT KRJA

Dieve, dangaus ir ems Krjau, viso groio ir grio Viepatie! Leisk painti tave kiekvienoj ems pdoj, kiekvienoj mogaus irdy. Noriu garbinti tave su paukiais, kurie nesiliauja tau iulbj. Troktu mylti tave, kaip myli augiausio grio pasiilgusios irdys. Amen.9
553

VAKARIN GIESM
utelk mus, Viepatie, brin Padangj savo atviroj, Ramybj ir tyloj Maldaut jauna irdim.

Lyg lakios ieirbos lau, Sugrtam tave nnai. O Tve, tu inai Slapias mintis vis! Atleisk, jei buvome kalti, Palaimink pastangas viesias, Priimk dienos aukas Ir bk prie ms arti. tai mikas rimsta vakarop, Ramyb skleidiasi aplink. Tu mald ms priimk Padangj atviroj.9 JAUN. SKAUTO MALDA

Gerasis drauge, Jzau, padk man myl ti visus draugus ir visiems bti linksmuo ju broliu, kaip mano v. globjas. Amen.
Jaun. skaut globjas v. Prancikus Asyietis.

SKAUTO MALDA

Leisk, Viepatie, atlikti savo pareig, bti tiesiu odyje, kilniu veiksmuose, pa tvariu sunkenybse, skaisiu knu ir dva554

sia. Padk man savo didia malone tu, ku ris gyveni ir viepatauji ami amius. Amen.85
SKAUTES MALDA

Padk man, Viepatie, visur jausti tavo didyb ir gro, tavo palankum ir meil, kad visuose daiktuose ir monse tik tave myliau, o juos dl tavs. Leisk, kad visos mano svajons ir min tys, trokimai, odiai ir darbai, diaugs mas ir kentjimas bt mano meils do vana tau, mano Dieve! Amen.9
SKAUTO VYIO MALDA

Viepatie Kristau, paenklins mano kakt savo kryiumi, leisk bti tavo vyiu - riteriu, tarnauti tau ir artimui, ginti sa vo tvyn ir taip ipildyti emje tavo va li. Amen.9
Skaut vyi globjas apatalas v. Paulius.

TAUT VIEPAT

Dieve,

moni gimins ir taut Valdo ve! Suteik mano tautai laisv ir taik, o man padk jai tarnauti, u j kovoti ir jai aukotis. Amen.9
KRIST, BROL

Kristau, mogaus Broli, padk man vi sur jiekoti moni, kuriems galiau pa
555

dti. Leisk raiioti aizdas ligoniams, guosti lidinius, bti draugu t, kuriuos kiti niekina ir persekioja. Amen.9
akt u dur ugnys vaigdyno Ir gelms jr ird baugino. Matau i dien jau praregjs Audia tik viena ami Audjas.
*

ien Audjas dosniai teikia, Ko ems valandai prireikia Jis duoda obelei ied,

Perkno trenksm audros dienai, Ir siunia vytur rugienai Ir bit lepina medum. I jo dosnumo, dainiau, gavo Ir skamb ker kankls tavo, Ir tu atlygink Jam daina, Kad nors ir vargti mogui duota, mogum i em vainikuota, Ir ami iedas jo daina.96 V. DVASI

viesos Viepatie, dvasini lau Kurs tytojau, sisk savo spindulius mano ir d. Tegu mano dvasia nepalinksta prie tams. Tenegsta mano meil, kuri paa djau Tau, Tvynei ir Artimui. Amen.9
556

DIEVO MOTIN

Marija, ms ems Glo bja! Stiprink ms seses ir brolius tvy nje, o mums leisk diuginti tave itiki mybe Jzui Kristui, tavo Snui, ms Viepaiui. Amen.9
V. JURG
Vis skaut globj

veniausioji

ventasis Jurgi, imelsk pa laimos visiems vis krat broliams skau tams ir sesms skautms, kad tavo uta riami mes netume per pasaul Kristaus vliav, myltume kiekvien mog ir kiekviename gamtos krinyje myltume praaminj Krj, kuris gyvena ir vie patauja per amius. Amen.9
V. KAZIMIER
Lietuvos skaut globj

Globjau,

ventasis Kazimierai, imelsk malon bti tokiais skautais, kurie sekdami tavo pavyzdiu budriai gina Dievo ties, tvy ns laisv ir brolio - artimo - mogaus gar bingum. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
Vargo psalms, kad ir duslios

Garsas ami sutartins, Kilnios tavo delno psls, ventos tavo vargo tryns.96
557

LIETUVOS VYIAI
Vyi tikslas: painti katalik ti kjim ir uoliai j vykdyti gyvenime; a dinti prisiriim tv emei Lietuvai, lietuvi kalbai ir tautos paproiams; ugdyti pilietin valstybin atsakomyb Amerikai; viestis, kultrintis ir kultrinti kitus lietuvius. Vyi kis Dievui ir Tvynei atliepia pop. Leono XIII raginim: Reikia mylti Tvyn, kurios labui esame gav mirtingj gyvyb. Btina mylti Banyi, kuriai esame skolin gi sielos gyvyb. Antgamtin Banyios meil ir gamtin Tvyns meil yra giminingos, nes abiej autorius yra Dievas (enc. Sap. Christ.).
ietuvos

BENDROJI MALDA

Dieve, ms Viepatie, stiprink vyi dvasi, arvok j riterikomis Vyio dory bmis. Leisk tavimi tikti, viltis ir tave mylti visa irdimi. Leisk gerbti ir mylti tvus, ginti tv em, kelti jos kultr. Leisk itikimai tarnauti kratui, kuriame esu gims. Leisk kovoti u tavo Banyi, jai aukotis ir jai gyventi. Amen.9
MALDA MARIJ

Maloningoji Dievo Motina, tkstaniai lietuvi, iblakyt po vis pasaul, didiu balsu aukia tave gelbk ms kraujo mones, vaduok i vergijos Lietuv.
558

Taikos ir meils Karaliene, laimink m s krat Amerik, duok vento kvpimo jos vadams, globok mus visus, kad, myl dami tavo Sn Jz Krist, laim tumm amin laim. Amen.9
PRIESAIKA
Centro valdybos

Vardan Dievo ir vis ventj, seimo dalyvi akivaizdoje, ikilmingai prisiekiu kaip pirmininkas (ratininkas, idinin kas) uoliai vykdyt Lietuvos Vyi status, vesti organizacij iganingais tikjimo ir lietuvybs keliais ir auklti Lietuvos Vy iuose stiprius knu ir dvasia Jungtini Amerikos Valstybi pilieius. Taip man, Dieve, padk!
Nario

A,

N. N., perskaits (iusi) ir apsvars ts (iusi) Lietuvos Vyi organizacijos konstitucij, vardan Dievo, mielu noru stoju organizacij, pasiaddamas (ma) laikytis ir vykdyti josios status; visur ir visada drsiai stoti u savo tikjim, u Amerik ir u savo tautos reikalus.
Ketvirto laipsnio vyi

Viepatie, priimk ms vytikas irdis, ms gerus trokimus ir pasiryimus tavo garbei ir ms krato bei Tvyns naudai.
559

Mes norime diegti pirmiausia savo siel k Dievui ir Tvynei, bet nortu mm, kad ir visi kiti ms broliai ir sess degt tais paiais idealais. Tegul taip vyksta. ventasis Kazimierai, ms Globjau, saugok ir vesk mus organizacinio veiki mo kilniais keliais.
PRIE SUSIRINKIM

Viepatie, palaimink mus ir tuos dar bus, kuri svarstyti ia susirinkome. ventasis Kazimierai, ms Globjau, melskis u mus!9
PO SUSIRINKIMO

Ai

tau, Viepatie, u malon, kad iandien galjome susirinkti ir vyi dva sioje praleisti i valand. ventasis Kazimierai, ms Globjau, melskis u mus!9
JAUNESNIOJO VYIO MALDA

Mano Dieve, leisk man iaugti tikru Lietuvos vyiu: mylti tave, taut ir Ba nyi. Amen.9
VYIO MALDA

Viepatie, leisk man visur ir visuomet bti garbingu vyiu: tarnauti tau ir Ba nyiai. Per Krist, ms Viepat. Amen.
560

VYRESNIOJO VYIO MALDA

Skatink mane, Viepatie, dirbti ir ko voti tavo garbei, Banyios gerovei ir ma no tautos didybei. Per Krist, ms Vie pat. Amen.
GARBS VYIO MALDA

Dieve, laimink visus vyius ir vytes, stiprink j dvasi, suteik jiems malon b ti tikrais tautos ir Banyios kovotojais. Per Krist, ms Viepat. Amen.
V. KAZIMIER

ventasis Kazimierai, Lietuvos Vyi Globjau! Vadovauk ms kovai u taut ir Banyi. Padk mums itesti tai, k jaunomis irdimis pasiryome. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
MALDOS APATALAVIMAS
IKRAI iurpulinga yra ta paslaptis, kurios nie kad negana apmstyti, btent, kad daugelio iga nymas priklauso nuo mald ir laisv atgail... Maldos Apatalavimo tikslas yra nepaliaujamai melstis u Banyios reikalus, daryti galimas atgailas, aukoti kasdieninius savo darbus bei kentjimus ir taip vis gy venim perkeisti nepertraukiam mald ir atgail k rin (Pijus XII, 1944. 6. 16). Maldos Apatalavimas turi tris nari laipsnius: Pirmojo laipsnio nariai kasdien per ven. Jzaus ird aukoja Dievui visus savo darbus, maldas ir var-

561

gus t dvasini reikal dlei, u kuriuos pats Viepats save aukoja ventoje altoriaus aukoje. Antrojo laipsnio nariai, be to, dar meldiasi ven. Mergel Marij (1 Tve ms, 10 Sveika Ma rija) pagal popieiaus skirt kiekvieno mnesio in tencij. Treiojo laipsnio nariai, be augiau mint mal d (bent I laipsnio), dar eina kas mnes ar kas sa vait v. komunijos permaldauti ven. Jzaus ird u moni nuodmes.

BENDROSIOS INTENCIJOS MALDA

Visagalis aminasis Dieve, kuris per sa vo ventj Banyi pavedi mums kiek vien mnes uoliai melstis u kur nors nepaprast veniausios irdies reikal! Leisk, praome, kad budria irdimi daly vautume visuose mylinios irdies reika luose, u kuriuos tu pats teikeisi prayti ms mald. Mokyk mus, Viepatie, mels tis kartai ir iklausyk ms praym, ku riuos kartu su visais Maldos Apatalavi mo nariais visame pasaulyje tau siunia me, o ypa u... (prisiminti to mnesio intencij). Per Nekaliausi Marijos ird paveda me tau, Viepatie, ios dienos maldas, dar bus ir kentjimus pagal visas ven. J zaus irdies intencijas kartu su v. mii auka visame pasaulyje. Priimk jas, mel diame, kaip atlyginim u ms nuod mes. Amen.90
562

aug buvo vargta, daug buvo neta, Bet gerbti kryi diaugsmas nemta, Utat a gaunu stebukl did, Kad mano gluosniai be iedo ydi.

Vargs udirbau ir kilni ini, Kad Dievas duoda mogui krtin, Ne tam, kad tvinkt nori tutis, Bet kad galt, kas klysta, mutis. Ir Viepats ak man, akliui, duoda, Ne tam, kad skiriau nuo balto juod, Bet tam, kad msls ami vaigdt Per mano vilgsn save regt.96 KASDIENIS PASIAUKOJIMAS

Dievikoji Jzaus irdie, per Nekaliau sij Marijos ird aukoju tau visas ios dienos savo maldas, darbus, kentjimus ir diaugsmus. Visa tai jungiu ta mintimi, kurios vedamas tu nepaliaujamai meldiesi ir aukojiesi ant ms altori. Aukoju ta intencija, kuri Banyia skiria iam m nesiui ir iai dienai. Amen. Trumpiau: veniausioji Jzaus irdie, visa tau aukoju (300 d. atl.).
U MA NARIUS

Iklausyk, Viepatie, ms mald u vi sus tuos Maldos Apatalavimo narius, ku rie prao mus mnes prisiminti. Jie trokta tavo garbs, Viepatie, ir noriau
563

meldiasi u tavo karalysts pergal, ne gu u savo pai gerov. Tu inai kiekvie no jo reikalus, tu pasti vis j irdies rpesius. Padk jiems tuose j rpesiuo se ir reikaluose. Igirsk ms maldavimus, kuriuos siuniame per dievikj tavo S naus ird u ms brolius ir tavo itiki muosius. Amen.90
VENTAJAI VALANDAI

Viepatie Jzau Kristau, pasaulio Iga nytojau! Kiek daug moni pamirta bran giausij tavo ird, kaip daug atsilygi na jai nedkingumu. Dl i paniekinim, kaip pats pasakei v. Margaritai Marijai, tavo kania yra didesn u visas kryiaus kanias. i tad valand ateinu prie tavo altoriaus atlyginti tau u vis irdi ne dkingum, dalintis su tavim skausmu, pa tirtu Alyv darelyje, maldauti nusidju siems broliams tavo pasigailjimo. Praau per kenianios tavo Motinos Marijos Permaldautojos utarim, iebk mano ir dyje savo irdies ugn, kad tavo meils sakym vykdyiau Dievo garbei ir siel iganymui. Amen.89
Kai ms irdis tamsoje ir viesoje matai, Neklausk u k esi taip mylimas neklausk. Tu visko duodi mums, ko tik maldaujame Tu visko duodi ir skausmo nepamaini.11
564

TVYNS MALDOS
YLETI tvyn liepia pats prigimties staty mas (pop. Leonas XIII, enc. Sapientiae Christianae). Tvyn nusipelno ypatingos meils. Jos vardas jums yra ventas, ir jis paadina js dvasioje paius brangiausius atsimini mus. Tvyn yra bendroji js em; prie jos ria js kraujo ryys, jausmai ir tradicijos (pop. Pijus X, kalba Joanos dArc beatifikacijos proga). Savos tvy ns ir savos tautos meil skatina vairias dorybes ir darbus, jeigu yra tvarkoma krikionikj statym (pop. Pijus XI, enc. Ubi arcano Dei). Dievas sukr meils tvark, kuri mus pareigoja daugiau mylti ir branginti tuos, su kuriais mus ria specials ryiai. Tai irykina dievikasis ms Mokytojas savo pavyz565

diu. Jis parod ypating meil savo gimtajai emei, liedamas karias aaras dl besiartinanio Jeruzals lugimo (pop. Pijus XII, enc. Summi Pontificatus). Mums, pakriktytai tautai, tvyns meil yra pa vsta. Ms tvyn, kaip bendruomen, yra suvieny ta su Dievu per Krist. Ji yra Kristaus mistinio kno narys. Ji dalyvauja didiojoje Kristaus bendruomenje Banyioje. Tvyns meil mums pasidaro religine doryb, kai ji mus veda giliausi tautos ry su Dievu. Ji virsta krikionika doryb, kai t ry mes giliname per Krist ir jo nurodytu bdu. Ji mums yra katalikika doryb, kai savo taut mes jungiame visuotinos (katolikos) Banyios gyvenim. Reikia danai ir patvariai melstis, kad ms meil tvynei, Dievui laiminant, bt pavsta.

LAISVS MALDA

kuris leidai tautas ir diegei joms laisvs trokim, grink, praome, ms tvynei laisvs dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos tu skyrei ms aliai, nebna jos praiai, bet greitesniam jos prisiklimui ir didesnei jos dvasinei gerovei. Laimink, Viepatie, mus, kurie privers ti buvome palikti savo gimtj em. Duok mums jg rytingai pakelti sunki trem tinio dali. Padaryk, kad visi mes liktume itikimi savo tvynei ir grtume j ne dami nauj atgimimo ugn. Sisk, Viepatie, iminties ir stiprybs tiem, kurie dirba m s t a u t a i i r a u
566

Dieve,

kojasi jos labui. Padk savo tvika mei le ir globa pasilikusiems tvynje m s broliams ir sesms. Stiprink dl tavo vardo ir tautos laisvs kenianius, guosk lidinius ir nuskriaustuosius. Amin vies suteik, Viepatie, tiems, kurie jau yra mir kovos lauke. veniausioji Mergele Marija, Auros Vart gailestingumo Motina, pavesk sa vo dievikajam Snui Jzui Kristui m s Lietuv, kuri taip nuoirdiai tave myli ir garbina. Neleisk, kad tavo Snaus var das bt irautas i lietuvi irdies. ventasis Kazimierai, ms tautos Glo bjau, vadovauk ms kovai dl laisvs, kaip kitados stebuklingu bdu kad va dovavai ms tvams. Per Krist, ms Viepat, kur tiki, ipasta ir myli kiek vienas taurus lietuvis. Amen.9

Dabar

jau inome, kodl mums aaros nuo

veido nedivo taip lengvai. Tu ms lpom dejavai, tu ms akimis verkei per daugel imtmei, per daugel gentkari, vis plaka mas, vis kalamas ant kryiaus, Viepatie! Dabar jau inome, k reikia Dievo skaus mas, atgims moguje. Dabar suprantame, k sako nuo puels nukrisdama skuja ant kan kinio apleisto kapo naktim, prie gaidgyst.11 567

MALDAVIMAI
IDIAUSIA tragedija, kokia itiko my taut, praradusi valstybin ir dvasin laisv, skatina mus daniau maldauti Diev, uoliau kreiptis Dievo Motin Marij. I tos tragedijos pergyvenimo kilo naujos maldos, giesms ir psalmai, kurie ms tau toj kitados nebuvo ireikti. Ar ne panas maldavimai iaugo ir yd tautoj, vargusioj Babilono ir Asirijos vergi jose ? iame skyriuje tra dalis t nauj maldavim. Kiti paskirstyti visame maldyne. Ypatingo dmesio verti tremties psalmai (373 p.), vasario 16 maldos (55 p.), birelio 15 - tautos isklaidymo dienos (71 p.) ir kitos maldos.

VEN. TREJYB

Dieve, pasaulio Krjau, kuris mogaus prigimties turtingum ireikei taut vai rumu, leisk, kad a visados pasilikiau i tikimas lietuvi tautos snus, kad tavo Apvaizdos lemtas mano buvimas svetima me krate nepajgt mans irauti i gim tosios mano ems. Kristau, pasaulio Atpirkjau, kuris sa vo apatalus siuntei mokyti vis taut, tegu tavoji atpirkimo malon padaro, kad a ir kaip lietuvis biau tikrai kilnus, pa vyzdys svetimiesiem ir pasididiavimas saviesiem; kad kartu su savo tauta, per v. krikt sijungs visuotin tavo Bany i, visados biau gyvas ir uolus josios narys.
568

ventoji Dvasia, pasaulio Ramintoja, kuri pirmj Sekmini stebuklu paventei kalb vairum, gaivink manyje gimtosios kalbos meil, adink nuolatin tvyns pa siilgim, palaikyk mano eimoje gerus lie tuvi tautos paproius ir suteik man stip rybs bei paguodos sunkiomis atsiskyrimo valandomis. Garbinkite Viepat visos gimins, gar binkite j visos tautos, nes jo gailestingu mas sustiprjo mumyse, ir Viepaties tie sa pasilieka per amius. Amen.09
eka nuo ami srov kristalin, Nea ji meil paties Visagalio... Viepatie, stiprink tu mano tvyn, Vargt ir kentti neleisk jai be galo. Dvelk tautos valion, vieski jos prot, Gilink gausing maloni upel. Dieve, laikyk j kaip gl rasot, Saugok nuo prie kaip savo darel.23

KRIST RPINTOJL

Kristau, kuris ms tautos pakelse ir krykelse Rpintojliu rymai! Igirsk ms dejoni bals, kuris lyg srov visais upeliais i vis pasaulio krat teka ta ve. Padk ms tautai, guosk ir ramink j keniani. Stiprink jos tikjim, adink jos vilt, ilaikyk nepaeist jos meil.
569

O geras Rpintojli! Pasigailk ven tos ms emels. Suteik jai taik, ramy b ir laisv, o mums palaimintj grim ir adam diaugsm aminoje tvynje. Amen.9
ai mano em, nuskaidrjus Liepsnoj tusio likimo, dang kyla kaip auka.

Sodus ir paslius nuo vjo, Nuo audros tolimo imo Udengus Viepaties ranka.95 JZAUS IRD

Suklup kanioje ir vargo sugelti, mes tiesiam tave, o Dievika irdie, savas rankas. Maldaujam, duoki mums tvirtybs audroje, kuri kaip paukius blako mus svetur. Surinki ms aukas, kuri menka irdis nedrsta tau primint. Sutrumpink kalinio vargus, igydyk plakamo aizdas, ligonims duok jg, t vams grink vaikus, parveski mirt namo senus, jauniems neleisk klajoti nevilty! Prie savo arklo leisk sugrt artojui, prie savo palikt rat viesos skleidjui, prie apleist altori tavo kunigams! O dievika, o perverta jietim irdie! Igirsk meldim, plaukiant i sutrint irdi. Igirsk, mes aukiam i vis kra
570

t, kartu su tais, kurie palik namuose maldauti nesiliauja. Ateik, o vl ateiki dievikos irdies tai ka ms tv em! Amen.9
iepaties sumanymas pasilieka aminai: jo irdies mintys per kart kartas. Palaiminta gimin, kurios Dievas yra Vie pats: tauta, kuri jis pasirinko sau tvonyste... Nenugali karalius su didele kariuomene: kovotojas neisigelbsti dideliu stiprumu. Ms siela laukia Viepaties: jis yra m s pagalba ir stipryb. Juo tai diaugiasi ms irdys, ir jo ven tu vardu mes pasitikime. Telydi mus, Viepatie, tavo gailestingu mas. (Ps. 32).

TREMTINI MOTIN

O Motin, argi mes galim nekelti rank tave, kuri neioji mus savoj irdy, kuri visad keliauji su moni vargu, kuri pati savoje emj nebuvai saugi! Valyki ms irdi rdis itoj dalioj! Sutvirtink ms ingsnius naujam kely, ku rio mes dar neinom! Suglaudink ms ei les bendroj vis kovoj u savo Diev ir u savo em. O Motin, tu ranka sava paenklink i din eimos, kur sukrm griuvsiuose ar pernem su virpania irdim svetur! Ne
571

leisk prapulti niekam svetimos irdies vi lionse ir niekam nerim gesinti nuod svaiguly ir niekam savo skurd sins purvu dangstyti. Nepraom trumpinti kani, tik itver ms tenepristinga ms irdims! Neverkiam dl sav varg, tik meldiam sau goki vaikus, kurie dar nekalti. Tu bk su jais ir glausk kaip savo Kdik kelionse ir tyruose, pavojuose ir vienumoj, jei m s jiems pristigs. O Tremtini Motina, mes tavo vard norime ikelti lig dangaus ir tavo garb geidiam parsinet ligi pai sav nam! O, melsk u mus! Utarki mus ir neapleis ki ms!9

Dievas neapleidia smilgos palautos


Ir benamio paukio itikto audros, Neapleis ir ms tviks mielos ia Marijos em ir vaikai mes jos.47

Marija, gelbk krauju ir aaromis, pa siaukojimu, pasiryimais ir meile ipuot em. Marija, suadink ms krtinj mil in gali, ilaikyk skaisi tautos dvasi, kuri ms boiai per amius ugd. Mari ja, apviesk klystanius, gelbk mirusius karygius, leiski prisikelti ms ventai Lietuvai, kad kit taut tarpe viest, spindt, kaip viesi vaigd, ir garbint
572

tavo Snaus ir tavo begalin gailestingu m ir meil. Amen.10


SURINK MUS, VIEPATIE!

Viepatie, kuris valdai emes, salas ir vandenis, kurio rankose yra vaigdi ta kai, kaln virns ir ami slpiniai, ku ris esi gyvybs, viesos ir laisvs altinis, ir kuris leidi teisingum ir tvark tarp taut, pavelk ms brangi al. Stip rink ir guosk iblakytus ir pavergtus jos vaikus, globok juos savo budinia akimi, penk badaujanius, drsink kovojanius, bk j vadas, tvas ir ramintojas. Grink mums laisvs, diaugsmo ir apstumo die nas ir surink visus ms tvyns snus ir dukteris i tyrlauki, sal, i tremties ir kentjim ir parvesk juos po ivaduotos tvyns sparnu, kad amiais eitume lais vje, teisingume ir meilje. Amen.38
aip grtanius namo paukius Parveski, Viepatie, ir mus em ms tv tv!

Teydi vlei Lietuva Kaip tavo slni lelija, Tebna vl namuos ramu.31
573

PASIAUKOJIMAI
ERA naujas dalykas, kad tauta ar valstyb, po sunki igyvenim, daro ypatingus paadus Die vui ar Dievo Motinai Marijai. Ms kratas, po dvasini sukrtim 16-me amiuje ir po baisaus Vil niaus bei krato nuteriojimo i rus puss, 1656 m. buvo paaukotas Marijai Globjai. Nepriklausomos valstybs metu, lyg nujausdama artjanias audras, ms tauta pasiaukojo Jzaus ir diai. Kiti pasiaukojimai atlikti vliau tremtyje ar Amerikoje. Visi ie viei bei ikilmingi pasiaukojimai, yra liudijimas ms tautos tikjimo ir pasitikjimo dangaus pagalba. Kartu jie yra pavstieji dokumentai, turtini prie akis, kad juos daniau prisimintume. TAUTOS PASIAUKOJIMAS Dievikajai Jzaus irdiai Lietuvi Tauta, Dievo Apvaizdos igelbta i imtmeius j slgusios vergijos pani ir ventosios Dvasios stiprinam savo karygik sn ir dukter pasiaukojimu atkovojusi laisv ir nepriklausomyb, 1934 ventaisiais metais, liepos 1 dien, i visos Lie tuvos deimtimis tkstani susirinkusi Kaune pir mj tautin eucharistin kongres su savo nepriklau somos valstybs prezidentu Antanu Smetona, Lietuvos banytins provincijos arkivyskupu metropolitu Juoza pu Skvirecku, visos lietuvi tautos augtaisiais gany tojais, vyriausybe, kariuomene, dalyvaujant i usienio atvykusiems ms tautos vaikams, suklupusi prie i statyt veniausij Sakrament, pasiaukojo dievika jai Jzaus irdiai, pateikdama jai iuos trokimus:

veniausioji Jzaus irdie, saugok ir globok ms tautos laisv ir nepriklauso myb; stiprink savo ventosios Dvasios
574

malonmis ms dvasios vadovus, ms vyriausyb, ms kariuomen ir visus m s tautos darbuotojus; suburk vienybn visus ms tautos vaikus, surink svetur iblakytus josios snus ir dukteris ir sujunk juos su mumis nesuardomais tvy ns meils ryiais. Geriausioji Jzaus irdie, kuri verkei, irdama savo irinktosios tautos nelai mes, priimk ilgus ir sunkius ms tautos ikenttus skausmus ir neleisk daugiau ms prieams viepatauti brangioje m s tvynje. Gailestingiausioji Jzaus irdie, atleisk ms tautos nuodmes, klaidas ir padaryk, kad ms irdys usidegt neugesinama tavo meils liepsna. Jzaus irdie, teateinie tavo karalyst ms brangioje Lietu voje !
JAV LIETUVI PASIAUKOJIMAS
Dievikajai Jzaus irdiai Penkioliktam Amerikos Lietuvi Kunig Vienybs seimui 1946. 8. 20 Marianapolyje nutarus, visose lie tuvi parapijose 1947 m., vasario 16 d., prie istatyto ven. Sakramento atlaikius v. miias, buvo atliktas lietuvi pasiaukojimas Jzaus irdiai ia forma:

Viepatie Jzau, pasaulio Valdove! Lie tuvi tauta, Dievo Apvaizdos igelbta i j slgusios imtmei vergijos, tkstantis devyni imtai trisdeimt ketvirtais ven
575

taisiais metais liepos mn. 1 dien i visos Lietuvos deimtimis tkstani susirinku si Kaune pirmj tautin Eucharistin kongres, su savo Nepriklausomos Vals tybs augiausia pasauline ir dvasine vy riausybe ir kariuomene, dalyvaujant i usienio atvykusiems savo vaikams, su klupusi prie istatyt veniausij Sak rament, pasiaukojo tavo dievikajai ir diai, praydama globoti Nepriklausomy b ir viepatauti vis lietuvi irdyse. Deja, tavo ir ms tautos prieai, pa sinaudodami visuotins suiruts proga, vl udjo Lietuvai vergijos panius. Deim tys tkstani tau pasiaukojusi vyr, moter ir nekalt vaikui, iveti i sa vo kukli nam, vaitoja itrmime, merdi kankinami kaljimuose. Tkstaniai pa guld savo galvas u laisv ir tikjim, o gyvi likusieji sunkiai kovoja dl pamin t tautos teisi ir vos bemato vilties ki birktl. Toje tad sunkiausioje ms tautos va landoje, mes, Amerikos Jungtini Valsty bi lietuviai katalikai, atnaujiname tavo dievikajai irdiai padarytj vie pasi aukojimo akt. Dangaus ir ems akivaizdoje mes pri pastame ir visuomet pripainsime tave, dievikoji irdie, ms tautos tikrja Val dove. Laimje ir varge, mes bsime tau
576

aminai itikimi, o tu bk ms Guodja, Gelbtoja ir Gynja. Gailestingoji irdie, atleisk visas ms tautos nuodmes ir klaidas, sulaikyk skau dius bausms smgius. Priimk ilgus ir sunkius ms tautos ikenttus vargus ir nebeleisk prieui toliau viepatauti m s brangioje tvynje. Be galo mylinti irdie, kuri paniekinta ir atmesta, kantriai neei kryi ir prie jo laisva valia pasiaukojai iki paskutinio kraujo lao, padk praome ir ms tautai dabar su tokia pat kantrybe, meile ir pa siaukojimu neti savo kryi, ir jai at kelk vartus pilnutin tautinio gyvenimo, tikjimo ir tavo meils laisv. veniausioji Jzaus irdie, mes tave mylime! veniausioji Jzaus irdie, mes tavi mi pasitikime! veniausioji Jzaus irdie, mes tau pasiveniame! veniausioji Jzaus irdie, pasigailk ms!
TREMTINI PASIAUKOJIMAS
Dievikajai Jzaus irdiai Lietuvi Tautos pasiaukojimas Jzaus irdiai, at liktas Kaune 1934 m. liepos 1 d. buvo Vokietijoj ir Austrijoj gyvenani lietuvi tremtini pakartotas 1947, treiaisiais tremties metais, vasario 16-j lai kinose lietuvi banyiose ir koplyiose ia forma:
577

veniausioji Jzaus irdie! Graiausia me savo atgimimo laikotarpy lietuvi tau ta paved tau savo laisv ir nepriklau somyb. iandien, kada tu nori ibandyti tau duotj ad, mes pakartotinai skel biame, kad tu esi vienintelis ms Kelias, Tiesa ir Gyvyb. Dievikoji irdie, sisk gausios palai mos kenianiai savo tautai; stiprink ven tosios Dvasios malonmis tautos darbuo tojus ir kovotojus. Suburk vienybn visus tautos vaikus, kad bt juose viena siela ir viena irdis; sujunk juos nesuardomais Dievo ir tvyns meils ryiais. Geriausioji irdie, kuri verkei matyda ma irinktosios tautos nelaimes, priimk ms tremtini aaras, kalini vaitojimus, udomj skausmus; priimk kaip ms tautos atgail ir ipirkimo auk tavo ir diai, pervertai kani jietimi. Pilnoji meils irdie, surink po vis pasaul iblakytus ms tautos snus ir dukras ir priartink greiiau ms igelb jimo dien, kad visi susirink laisvoje t v emje galtume giedoti tau garbs ir dkingumo himn. Jzaus irdie, teateinie tavo karalyst ms brangioje Lietuvoje.
578

LIETUVOS KATALIK PASIAUKOJIMAS


Nekaliausiajai Marijos irdiai Lietuvos banytines provincijos 25 met sukakties proga, lietuviai vyskupai tremtyje arkivyskupas J. Skvireckas, vysk. V. Padolskis, vysk. V. Brizgys ir vysk. P. P. Bys MIC, susirink Romon 1951 ge gues 13 lietuvi v. Kazimiero kolegijos koplyioje ikilmingai paaukojo Nekaliausiajai Marijos irdiai banytin Lietuvos provincij ir visus Lietuvos kata likus:

Ms Motina ir Pasaulio Karaliene, kaip tavo Jzaus irdiai buvo paaukota Banyia ir visa monija, kad jis, visa j viltis, bt joms pergals ir isigelbjimo enklas ir laidas, lygiai tokiu pat bdu mes, tau kitados paaukotos ms tvyns Lietuvos alies sns, kuriuos ventoji Dvasia pastat vyskupais valdyti Dievo Banyi ir vesti jos itikimus vaikus i ganymo keliu, aukojame save, ms ba nytins provincijos ir visos Lietuvos s nus ir dukteris: tuos, kurie nea sunk jung pavergtoje ms tvynje, tuos, ku rie yra iauriai kankinami ir itremti nejaukias svetimas alis ir neturi tenai jokios dvasins paguodos, ir visus kitus lietuvius, isisklaidiusius kone visuose pasaulio kratuose, aukojame tau, tavo Nekaliausiai irdiai, kad tavo meil ir utarimas pagreitint Dievo karalysts pergal, o visos tautos, susitaikiusios tarp
579

savs ir su Dievu, vadint tave palaimin ta ir nuo vieno ems pakraio iki kitam su tavimi giedot nesiliaujant garbs, meils ir padkos Magnificat irdiai J zaus, kuriame viename monija gali rasti ties, gyvenim ir taik.

Marija, Marija, skaisiausia lelija!


Tu vieti augtai ant dangaus Palengvink vergij, pagelbk monijai! Igelbk nuo prieo baisaus. Mes klystantys mons maldaujam malons, Marija, mald neatmesk! Tarp verkiani mari, i emik kari Parpuolanius stiprink ir vesk! Marija, Marija, skaisiausia lelija! Dangaus karaliene viesi! Ustok prie Augiausi tu mog menkiausi, Nes visk pas Diev gali.24 JAV LIETUVI PASIAUKOJIMAS
Nekaliausiajai Marijos irdiai Naujosios Anglijos lietuviai 1950 ventaisiais ir Lietuvos vergovs 10 metais, liepos 30 dien, susirin k Putnam, Conn., dalyvaujant Hartfordo vyskupui Henry J. OBrien ir nemaam briui lietuvi kunig, prie Fatimos Marijos statulos, padar pasiaukojimo akt:

Nekaliausioji Mergele Marija, didi j Fatimos paad Motina! Mes aukojame tavo irdiai save, savo kanias ir vargus,
580

savo darbus ir aukas, pasiadame: kant riai neti savo gyvenimo nat, uoliai pil dyti savo asmenines, profesines ir eimos pareigas, atlyginti savo ir kit eidimus, padarytus tau ir tavo Snaus irdiai. Nekaliausioji Marijos irdie! Mes au kojame tau savo namus ir eimas. Laikyk jas savo motinikos irdies globoje, vado vauk j maldoms ir darbams. Mes pasia dame visi bendrai kalbti kasdien bent vie n tavo praomo roaniaus paslapt, per maldauti Diev u nusidjlius ir padti sieloms, kenianioms skaistykloje. Skausmo pervertoji Marijos irdie! Mes aukojame tau savo tvus ir motinas, kenianius tvynje; aukojame brolius ir seseris, iblakytus ir vargstanius po pla t pasaul. Sumaink j varg ir skausm, priimk j aukas permaldauti u ms tau tos nuodmes ir leisk greiiau vykti ta vo Snaus karalystei ms tvynje. Begalins meils irdie! Mes tau pave dame an taut, kuri skenddama bedie vybs klaidoje, persekioja ms tikjimo brolius, naikina vaik irdyse Dievo vard, udarinja tavo ventoves ir skaudiausiu bdu eidia tavo Snaus ird. Imelsk iai tautai greito atsivertimo malon, ap viesk tikjimo viesa jos vad protus ir atgailos ugnimi sutrink j irdis.
581

Nekaliausio ji Marijos irdie, kuri pa sti vis moni didiausi ilges, imelsk monijai laukiamos pastovios taikos ma lon. Imelsk jos ir dl ms ryto: at gailoti u savo nuodmes, ypa u nuod mes prie skaistyb, nebeeidinti dau giau Viepaties savo piktodiavimais. Marijos Mergels ir Motinos irdie! Mes pavedame tau savo irdis, savo pro tus, savo vali. Tegul vir viso pasau lio isiskleidia tavo palaimos ir taikos skraist. Amen.9
TREMTINI PASIAUKOJIMAS
Nekaliausiajai Marijos irdiai

Lietuviai tremtiniai katalikai, misionieriaus T. J. Bruiko SJ skatinami, 1947. 9. 8 suvaiav i vairi kolonij Altoettingo ventov Bavarijoje prie stebuk lingosios Marijos statulos, dalyvaujant vyskupams V. Padolskiui, A. Urbiui, J. Rancanui, tautiniam lietu vi delegatui kan. F. Kapoiui ir lietuvi kunig at stovams, padare ikilming pasiaukojimo Nekal. Marijos irdiai akt:

Kur gi mes, nalaiiai, tiesime ivargu sias rankas. Tik tave, Tremtini motina! Tu pati pergyvenai skaudius tremties vargus, turjai imti ant rank tik k gi mus Kdik, su juo bgti svetim krat ir ten tiek met vargti. O Motina, tai ir mes bgome nuo Ero do kalavijo neini maus vaikelius. Bgo582

me svetimus, mums nepastamus kra tus ir ia vargstame, laukdami taikos an gelo odi: imkite savo vaikelius ir gr kite ilaisvint savo al! Tremtini Motinle! Tik tu viena su savo Kdikiu Jzumi gali suprasti ms nelaimes. Ms skurdui ir vargui vis dar nesimato galo... Nuluostyk ms aaras, lengvink ms vargus, spindki viesija Auros vaigde ms rytojui. Mes daug kart nusikaltome savo gy venime. Bet, Marija, tu esi permaldaujama Motina. tai iuo aktu mes aukojams ta vo Nekaliausiajai irdiai. Pasiadame be murmjim neti tremties nat, itiki mai laikyti Dievo ir Banyios sakymus. Iklausyk ms ryto, kur tau darome nesutepti savo irdi jokia sunkia nuo dme ! Nebus sekmadienio, kad nedalyvau tume ventose miiose. Dana komunija bus ms tvirtyb varguose, o kai grim tvynn, tavo ventovse atnaujinsim sa vo tyros irdies paadus! Mes meldiame tave, Marija, utark, utarki mus tremtyje! Taip daug gali pas Visagal, utark varging ms al!
IVADUOK MUS, VIEPATIE!
ieve, mes savo ausimis girdjome, ms tvai pasakojo mums dalyk, kur esi padars j dienomis, senovs dienomis.

583

Tu igelbjai mus nuo ms prieinink ir sugdinai tuos, kurie nekenia ms. Dieve, mes didiavoms vis laik ir nuo latos lovinome tavo vard. Bet dabar tu pavarei ir sugdinai mus ir nebeieini, o Dieve, su ms kariuomenmis. Tu padarei, kad mes turime trauktis nuo ms prieinink, ir tie, kurie ms nekenia, m sau grob. Visa tai atjo ant ms, nors mes nesame umir tavs ir nesulaume tavo sandoros. Ir ms irdis nepasitrauk atgal, nei m s ingsniai nenukrypo nuo tavo tako. Jei mes btume umir ms Dievo var d, ir btumm ities savo rankas svetim diev: argi Dievas nebt ityrs it dalyk ? Juk jis ino irdi paslaptis! Pabusk, Viepatie, pabusk, neatstumk am inai! Kelkis padti mums ir ivaduok mus dl savo gailestingumo. (Ps. 44). Atsigrk ms al, Geras Tve visagali, tav vaik kanias. Iklausyk, kaip ird gelia, Kur mum eit, parodyk keli, Nesibaigiama nakia.86
*

Apatalams liepei surinkti duonos trupinius Ir juos pintines supilti, O ms likimu pats rpinies, prayt liepi kasdiens duonos, iebdamas tikjim ir vilt.11
584

UTARIMAS
AUTA pasirenka daugiau ventj savo uta rimui. Kitados ji ypatingai garbino Jon Nepomukiet kankin, Izidori artoj, Rok aizd gydytoj, Antan visokios pagalbos tei kj, v. Juozap eim patron. Buv maldaujami tautoj ilg laik, ie ventieji neabejotinai lieka artimi utarytojai ir toliau. Kiti ventieji turjo ry su ms kratu, dar gyvi bdami. Adalbertas ir Brunonas apa talavo prsuose ir ten mir kankiniais (997 ir 1009); tai lietuvikj Vakar utarjai. Lietuvos Rytai turi irgi du utarjus. Vienas j Andrius Bobola, kilme silezietis, kuris Vilniuje pradjo ir baig studijas, tapo Lietuvos jzuit provincijos nariu, vis laik apatala vo Lietuvos valstybs rytuose ir ten mir kankiniu (1657). Kitas - Juozapotas Konceviius, Vilniaus bazilion vadovas, Lietuvos unit vyskupas, apatala vs ir kankinio vainik laimjs (1623) istorinje Lietuvoje. Be i, mes turime pirmaeil tautos globj v. Kazimier ir antrin v. Jurg; Vilnius dar turi v. Kristofor, o emaiiai v. Aleksandr ir Jon Krik tytoj, specialius globjus. Ms maldingumas, praant ventj utarimo sau asmenikai ir savo tautai, galt bti labiau iplstas ir praturtintas. Juk mes turime daugiau draug dan guje, kuriem rpi ms dvasins kovos ir ms itiki myb Dievui.

V. KAZIMIER

Marijos

ems globjau v. Kazimierai, kuris himnais lovinai v. Mergel, kuris naktimis prie banyios dur klpodamas aukeisi jos pagalbos, kuris taip myljai skaistyb, kad visokios pasaulio garbs,
585

vis patogum dl jos isiadjai. Imels ta, v. Globjau, ir ms kratui skaistu mo ied, kurie savo kvapu patraukt mus visus tavo keliais. v. Kazimierai, niekur nenorjs i vykti i savo alies, o jai esant pavojuj i dangaus padjs ms kariuomenei, su geltomis irdimis maldaujame, padki pri sikelti ms tvynei kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrti em, paventin t kankini krauju, nekaltomis aaromis ir begaliniu sielvartu. Amen.10

ventas Kazimierai, amiais prisimenam


Tave lyg ibur augto dangaus. Meldi pas Viepat, vedi ir kvieti mus Ilgesiu, nerimu Dievo mogaus. Iklei vliav vento tikjimo, enklinai kryiumi ms keltus. Apglobei Lietuv, audr vis lieiam, Stiprinai, drsinai brolius savus. Nnai, maldaujame, vieski i naujo mum Audriam gyvenime vilgsniu drsiu. Lyg vytis riteris, iaugs vyturiu, Veski pergal rytu nauju. ventas Kazimierai, amiais prisimenam Tavo utarim ms tautoj, Melski pas Viepat, veski ir kvieski mus Burtis vienum ventoj kovoj.9 86

V. JURG

v. Jurgi, kurio apsaugai lietuvis ki ninkas paved visk, kas jam brangiausia savo em ir savo laisv, bk ne tik kininko, bet ir kiekvieno tautieio gera sis gynjas nuo pikto. Tegu per tavo glo b nepalieia ms kininko ems ir pa slio nei audra, nei ledai, nei pikti mons; tegu nedoras geismas bei darbas nepalie ia n vieno lietuvio irdies. Padk mums, kad kiekvienas liktume itikimas ms Dievui ir tvynei, kaip kad tavo globojami per imtus met buvo itikimi ms pro tviai. Kilnusis Riteri, imtmeiais simboliza vs ms tautos kov su piktuoju slibi nu, vesk mus ir toliau itos kovos keliu. Amen.9
LIETUVOS APATALUS

Dieve, kuris leidai ventiesiems savo tar nams Adalbertui ir Brunonui, Andriui ir Juozapotui skleisti tikjimo vies ms gentyse bei valstybje, teikis, j uta rimo dka, padti ms tautai, vedaniai sunki kov u savo tikjim ir laisv. Stiprink mus, o Dieve, ir, an ventj pavyzdiu, kvpk mus labiau pasivsti tavo garbei, daugiau aukotis savo broli dvasinei gerovei. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9
587

V. KRISTUP

Dieve, kuris v. Kristupui leidai neti Kdik Krist per stiprios ups srov, leisk mums, jo pavyzdiu ir utarimu, ineti per sraunias gyvenimo bangas visa, kas surita su jo globojamu ms Vilniumi, itikimyb tautos kriktui, meil Motinai Marijai Auros Vartuose ir pagarb tau tos globjui v. Kazimierui. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
V. JON NEPOMUK

Tave mes garbinom, o v. Jonai, statm koplytles pakelj, prie tilt. Visi inojom, jog tu nuo tilto buvai paskandintas ups srovje, nes gynei banyios teises, uta rei skundiamus ir puolamus be pagrindo. Ir mes, vis puolami, vis persekiojami sve timj, guodms tavuoju pavyzdiu. Ti kjom, jog ventoj kovoj u savo teis, u savo banyi laisv nukentj, bsime verti tavs kankiniai. Globoki mus toliau ir kvpki mums ventos drsos kovoti ge r kov. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
v. ROK

0 ventas, kilmingas prancz tautos snau! Jau treias imtmetis esi mums inomas savuoju utarimu. Pasiventei
588

silpnajam broliui ir prajai Europ ligi ms ems, gydydamas lig itiktuosius. Vis plakami mar ir kar, mes radome ta vyje paguod, o per tavo brolius rokitus, lyg samaritieius, jautme kasdien pa galb. ventasis aizd maldytojau, argi u miri mus nnai, kai tiek daug palautj gro i Sibiro ir kaljim? Tiek iskirt eim vaitoja, ksdami dvasines aizdas. Padk ms tautai, globok visus kenian ius tvynje ir svetur. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
LIETUVOS KANKINIUS

Viepatie, tu leidai ms tautai pakelti daug auk, bet tu paadinai joje ir kanki ni dvasi. Tu vienas, Viepatie, inai, kiek daug ms tautiei mir dl tavo vardo ir tautos laisvs. Tu vienas inai, ko kiam j briui tu suteikei ventj kanki ni garbs vainik. Mes tikime, Viepatie, kad per j uta rim tu teiki mums ir visai ms tautai daug gausios palaimos. Leisk, Viepatie, per juos prayti tave ir toliau globoti mus ir ms tvyn. Amen.9 Dmai ir liepsnos auk
Uuovjoj kyla dang, Laa gyvybs laais U tvik kritusi kraujas, 589

Per kanot visat Nea mirkusio medio Kryi Palaimintasai. Ir vilgsnyje Jo tavo siela, Smilkalo grdu pavirtus, Plieskia kaip smilga sausoji Klaupkis asl varg Ir teisiojo veidu numirki.95 V. KRYI

Viepatie, kurs diegei mumyse meil ta vo kanios enklams ir leidai jas ipuoti ms sodybas, pakeles ir laukus! Argi m s alis nra verta vadintis tavo kryi alimi ? Ar mums nebuvo draudiama juos statyti, ir ar mes nestatm j vogiomis, ar nekovojom dl j ir tavs Kraiuose, Rakituose, emaitkiemyje ? Ar visos ms kovos nra ipuotos kryiaus aukomis i meils tau, Viepatie, ir tavo duotai ms tvynei ? Viepatie, priimk ms kryiaus aukas ir junk kryiaus auk savo Snaus, m s Viepaties Jzaus Kristaus. Amen.9
aip mes apverksim savo kalt, kaip ipainsim savo nuodm mes nusidjliai! Pa likom, Viepatie, tave prikalt ant savo ranko mis statyt kryi. Ant nesuskaitomos daugy bs kryi palikome tave ir guodms, kad rasime dar gyv.

590

O tu ant j vis pradjai mirti, aizd bei trokulio kankinamas nelaisvs emje... Pa bk, pabk dar valandl gyvas, prailgink sa vo dievik agonij, kol mes sugrime.11 DUOK TVIRTYBES, VIEPATIE!

Viepatie, ms tv Dieve ir ms vi s Gelbtojau! Igirsk, meldiame, ms bals, kur siuniame tavo didybs sost. Antai, atjo bedievika tauta i ryt ir ms sodybas paverg, ms banyias udar, ms kunigus ir daugyb broli itrm. Viepatie, kas gi galjo pasiprie inti iai baisiai neteisybei, kylaniai ligi paties tavo dangaus! Ar gi ne ms bro liai ijo ginti ventos tavo teiss, ar ne jie pasidar kankiniai u tavo teisyb ir laisv, kuri buvai mums davs? Jie budi kaip tavo vaigds ms tviks padan gje; budi ir iri, kad piktas prieas ne skriaust ms broli, tavo vaik. Dieve, o geras Dieve! parodyk savo gailestingum duok j dvasiai tvirty bs, saugok j irdis nuo pikto, stiprink j viltis. Tavo angelai sargai tesaugo j takus nuo pikto idaviko, tavo malon tegelbsti juos nuo staigios ir neparuotos mirties. Tegyja j aizdos, gautos kovose, tenepersekioja j altis iem ir dargana ruden. Viepatie, laimink j kov u tavo Snaus irdiai pavstos tautos laisv.9
591

A tikiu dangaus paguoda


Raudanion mogaus irdin ateis Po baltuoju gruodio gruodu Ir po vasaros vidurnakio skliautais. A tikiu ne veltui vargo emj plsta Skausmas rykte ugnine A tikiu dangaus galybi sista Sielai kenianiai iganymo inia.8 SKAUSMINGJA MOTIN

Kiek kart velgiame Krist kryiuose, tiek kart matome tave, o Motin, parymu si su skaudama irdim, su kalavijais ir dyje. Atrodo lyg viena nei visus skaus mus Snaus ir ms, o ypa ms mo tin ir motinos Tvyns. Esi didi, o meils ir aukos Pilnoji! Dl to ms skausm velnini, paguod gausini ir varg prasm ikeli ligi Snaus prisik limo. Utarki, kaip ligiol, visus, o ypa mo tinas. Globoki j vaikus ijusius i na m, varomus ir tremiamus. Juk buvai ir esi ms ems budrioji irdis, ne kart pravirkusi dl ms negali, varg ir per sekiojim. Ramu irdy, o Motin, kai tave mename. Ramiau ir ms motinoms ir motinai T vynei.9
592

VENTJ LIETUVA
ANKINI kraujas paenklino ms krikiony bs pradi ir vis istorij ligi nnai. Lygiai netrko drsaus tikjimo ipainimo ir ventjimo pastang. Bet ms martirologija ir hagiografi ja tebra mums patiems dar neatskleista ir ms mal das nepinta. Banyia nedraudia privaiai melstis visus tuos, kurie mir venta mirtim, kaip kankiniai ar ipainjai savo tautoje. Galime melsti j utarimo sau ir savo tautai ir kartu melsti jiem altoriaus garbs, kad ms tautai nestigt vieai pripaint ventj.

KANKINIAI KARALAIIAI*

Viepatie, tu paenklinai krikto malone dvi jaunas kilmingas irdis ir leidai jose brsti kristinei sklai. Tos irdys tikrai buvo nekal tos, Viepatie, kai jas pakirto mirtingas sm gis. Po to, ilgai trukusi sutema, neleido i dvie j kankini viesai itrykti tautoje. Viepa tie, kad bent mus akys ir ms jaunimo ir dys nnai grtsi iuos du ms krikio nybs pradios iedus. Jei tau patikt, Viepa tie, duok vie enkl tiems, kurie tyliai mal daus jj utarimo savo broliams ar vaikams, kovojantiems nnai sunki krikioni itiki mybs kov. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui. * Broliai Mindaugaiiai Ruklys ir Rupeikis, nuudyti 1263 m. kartu su tvu, pirmuoju Lietuvos kriktytoju.
593

TRIJ KRYI KANKINIAI


ieve, kuris visk inai, parodyk mums t vies, kuri simbolizuoja trys Vilniaus kry iai. venta tradicija mena, kad ten mir kan kiniais trys bernardinai Antanas, Eusta kas ir Jonas, kartu su kitais tave ipainusiais lietuviais.* Kas jie buvo, Viepatie? Ar tie negauss ms tautos misionoriai, ikentj apatalin nesekm, ar tikrieji kraujo kanki niai, kurie liudijo tave ir reng dirv naujiems ipainjams ? Jei ms inios nepatvirtint tokios asme nins kraujo aukos, tai ms irdis neabejo ja, jog dvasin kania kaupsi per ilg laik, kol atvr duris tavo viesai ms tautoje. Duok, Viepatie, kad per kani subrends tavo malons vaisius visada likt gyvas ms tautoje, ir tavoji viesa, kaip Vilniaus kalne li kryiai, spindt ilgiems laikams. Amen.9

VYSK. MERKELIS GIEDRAITIS 1609. 5. 11.


iepatie, tu davei mums vies ibur vyskup Merkel. Tu j iklei kaip tvirt uo l tada, kai ms protviai svyravo ir blak si, audr supti, klaid supainioti. Jis buvo uolus ir pasivents ganytojas, jiekojs pa klydusi siel, gyds j aizdas, grains juos tavo prieglobstin. Jis buvo tiesus ir drsus, gindamas tavo Banyios teises.

* J vent, pagal ventj Gyvenimus, minima balandio 14; j mirties metai menami 1342.
594

Teikis, Viepatie, j savo tarn ir ms tautos dvasin gaivintoj paenklinti ventj garbe, kad, naujai suvits altoriuje, stiprint mus dabartinse sutemose, grdint kovose, telkt mus aplink vienintel iganymo altin Jz Krist, ms Viepat. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.

Merkelis Giedraitis buvo augtai ikils sa vo gyvenimu, savo pamaldumu ir dvasios kil numu. Jis buvo apatalas, kuris ventj Kris taus tikjim js tautoje iplatino, sustipri no ir giliai dieg moni irdyse... Apie jo di del ventum ir iandien liudija js mons. ios kilnios dorybs Mums atrodo kaip tik labai tinkami pavyzdiai, kuriais ypatingai tu rt sekti visi mylimieji lietuvi tautos sns.
I pop. Jono XXIII rato Lietuvos vyskupams, mi nint vysk. M. Giedraiio 350 mirties sukakt, 1959. XII. 8.

ANDRIUS RUDAMINA, SJ

Dieve, ms Viepatie, tu inai, kokia kdikika meile pasitikjo tavo gerumu tarnas Andrius; praome tave, suteik mums, jam utariant, malon (pamink, ko praai), tai, jis itikimai tau tarnavo, aukodamas savo gyvenim artimo meilei misij kratuose. Teikis iaugtinti de gant tavo meile apatal ir, jei didesnei tavo garbei bt tinkama, suteik, kad jis netrukus taip pat ir ant ems bt i595

augtintas ir ms motinos Banyios pa keltas altoriaus garb, nes Lietuvai rei kia ventj. Suteik, kad jis bt mums vadas pasiaukojanios Dievo ir artimo meils kelyje pas tave, kuris esi ms dan gikasis Tvas ir ms meil per amius. Amen.
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.

Tvas Andrius Rudamina, kils i Lietu vos, kunigas, kurs atvyko kin karalyst skelbti evangelijos, kuri skelbdamas dirbo penkerius metus. Mir 1631 met rugsjo 5 dien.
Antkapio uraas kin ir portugal kalbomis.

BARBORA AGARIET tu leidai mergaits Barboros k nui ilikti nepaliestam, kad liudytum buvusi skaisios mergaits dvasi. Tu prie jos palai k leidai vykti nuostabiems pagijimams, kad guostum savo mones ir stiprintum j tikji m. Leisk, Viepatie, kad tie palaikai, kurie iliko nepaliesti naikinanios ugnies, bt ne sunaikinami klasting rank; tegu jie grta prieglobstin tos banyios, kurioje buvo per imtus met. Bet kur bebt jos relikvijos, tegu jos utarimas, Viepatie, lydi ir toliau kenianius mones, kurie maldaus jos pagal bos savo varguose ir negalse. Amen.9
Umiastauskait Barbora gyveno 17 a. pradioj ir jauna mir. Jos knas, nepaliestas gedimo, guljo kars

Viepatie,

596

te agars banyios rsy ir iliko nepaliestas gais ro per vedmet (1655). Buvo umrytas rus sakymu (1886), iniekintas bolevik (1940), pagaliau prie du metu igabentas i agars ir kakur paslptas. Plai apylinki mons j laiko ventja jau treias imtas met. Vysk. Ant. Tikeviius 1755 ra popieiui: Ma nau verta paminti Dievui brangios mergaits knel, daugeliu stebukl igarsjus. . . Net ir dabar (jis) laikosi nesugeds, tik yra pajuods, kas rodo negini jam ugnies pdsak. . . Daug kas, nepagydom lig suspausti, atvyksta pas j ir tuojau patiria pagalb. Begalinis darytsi pasakojimas, jei atskir moni pa gydytas ligas noriau bent galais pirt paliesti. Vyskupas atpasakoja tik 7 naujausius stebuklus. Apie stebuklus ir moni pamaldum 19 a. pabaigoj ra Vaigantas per du Tv. Sargo nr-ius. Plaiau r. Z. Ivinskio str. Liet. Enciklopedijoj.

VYSK. MOTIEJUS VALANIUS 1875. 5. 29 Tu paaukei mums, Viepatie, ganytoj i paprast moni ir pastatei j, kad gint ta vo Banyi nuo pavergj ir persekiotoj, stiprint moni itikimyb Kristui, mokyt tiesos, kantrybs, santraus gyvenimo. Jis i augo dvasios milinu, vesdamas savo kaime n, ir paliko, mirdamas, tok neumirtam uolumo, budrumo ir apatalins iminties pa vyzd, jog ligi dabar jau pats jo vardas sklei dia ilum, gaivina drs tavo kuniguose ir tautos tikiniuosiuose. Viepatie, argi is tavo tarnas ir ms ga nytojas nebuvo arti tavs jau ia emje? Ar ne tavo malons ir v. Dvasios jis buvo veda597

tnas? Duok, kad jo darbai, aukos, maldos ir pavyzdys suvist vien kart, mums mel diant, akivaizdiais vento utarimo enklais. Per Krist, ms Viepat. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.

Kentkite visa, k daleis Viepats; nergokite ir inokite, jogia sulauksite gadyns, ku rioje praslinks persekiojimai ir vl su diaugs mu giedosite banyiose emaitikai ir lietu vikai ventas giesmes ... Noriau ir numi rs jums bti naudingas ir bsiu, jei skaity dami t rat, ilaikysite perspjimus tame padtus.
I vysk. M. Valaniaus testamentins Gromatos.

JURGIS AMBROZIEJUS PABRA, OFM


Gim 1771 Skuode, kunigu ventintas 1796, dirbo parapijose, vliau, taps prancikonu, mok j mokyk loje, pamokslavo, ra religines knygas, rinko Lietu vos botanikai oles ir dar apraus. ymiausias Lietu vos botanikas, mir 1849 spalio 30.

UKLUS buvo, Viepatie, tavo tarnas JurgisAmbroziejus, uolus klausykloj ir sakykloj, pa sivents jaunimui auklti ir monms moky ti. Jo vent gyvenim ir apatalo dvasi liu dija amininkai ir gauss jo kapo lankytojai, maldauj utarimo. Suteik, Viepatie, iam savo tarnui palai mintj garb. Tegu jis, kitados kreips mo ni vilgsn tavo altorius, ilgai netrukus b t vertas pats velgti mus ir kreipti mus ar iau tavs, ms Viepatie Dieve. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.
598

DIEVO TARNAS JURGIS MATULAITIS 1927. 1. 27

veniausioji ir nedalomoji Trejybe, ku ri tau itikimai tarnaujani irdyse bu vein pasirenki ir po mirties j nuopelnus tinkamai atlygini, suteik, meldiame, kad tavo tarnas arkivyskupas Jurgis, kuris, Nekaltai Pradtosios Mergels Marijos globos remiamas, apatalikuoju uolumu tavo Banyiai itikimai yra tarnavs, al tori garbe kuo greiiau bt vertas ap vainikuoti. Per Krist, Viepat. Amen.
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui

Duok Dieve, kad tau ir tavo Banyiai dar daugiau galiau dirbti, vargti ir kentti... Duok, kad sudegiau kaip ta vak ant alto riaus nuo darbo kaitros ir meils ugnies tau ir tavo Banyiai. Ai, Viepatie, kad mane ivedei i io pasaulio, kur klaidiojau, o gal ir kitus klaidinau, tai vis neva i uolumo... Dieve, mano Dieve, kaip saldu tau tarnauti!
I J. Matulaiio dienoraio 1913. 4. 5.

ARKIV. TEOFILIS MATULIONIS


arp daugelio kankini, Viepatie, tu mums davei vien, kuris, tavo malons stiprinamas, atlaik visas baisaus persekiojimo kanias. Tris kartus suimtas, eiolik met kalintas, jis vis grdavo pas savo tikiniuosius, kaip neveikiamas ir nepalauiamas ganytojas. Ne besugro tik po paskutini penkeri itrmi

mo met, nes tu, Viepatie, pasimei j pas save, nuskaidrins, kaip naujj laik Job nuostabia kantrybe, paprastumu ir velnumu. Viepatie, argi is ventas ganytojas nra pavyzdys visiems, kurie nuoirdiai bando neti savo kryi, kad bt verti savo Moky tojo? Ar jis negalt, nnai bdamas tavo prieglobsty ir tau leidiant, padti mums, pra omas, ms gyvenimo bandymuose, kaniose, persekiojimuose? Tebna taip, Viepatie! Garb lietuvi tautai, kuri dav tok did vyr! Pijus XI, 1936, priimdamas ir buiuo damas buvus kalin vyskup. I Lietuvos ir vyskupijos nesitrauksiu mirti a nebijau! Vysk. Matulionio odiai, pasakyti 1944. Gerasis ganytojas apvainikavo savo gra gyvenim, atiduodamas gyvyb u savo gano muosius. Jis mir u tikjim: tai tikras kan kinys! vysk. J. M. Amoudru, OP, veicari joj, ras po kankinio mirties 1962. 8. 20. STASYS ALKAUSKIS 1941. 12. 4.
oks nuostabus esi, Viepatie, savo irink tuosiuose, kurie ikyla tautoj, kaip aibas su temose! tai, mums davei pasauliet tuo metu, kai ms jaunus protus gaub tamsumos ir irdis slg baisus nerimas. Kentjo io vytu rio dvasia dl ms klaidiojim, netesjim, apsileidim, nusigrimo nuo tavo valios. Ir jis apatalo uolumu skelb mums gyvos dva

600

sios, kristinio atsinaujinimo, moralinio atgi mimo kius. Jis ra ir kalbjo mums visad degania irdimi, visad vitinia imintim, lenkdamas savo taut tiesos, meils, taikos kryptim ir liudydamas tavo ventos Banyios palaim. Nuoirdiai tikime jo ventumu, Viepatie! Nuoirdiai meldiame enkl ir stebukl, kad tavo tarnas Stasys bt vertas vieos alto riaus garbs. Per Krist, Viepat ir Atnau jintoj. Amen.9
Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui.

Didis esi, Viepatie, ir kiekvienas tavo y gis yra stebuklingas. Teikis, Viepatie, pada ryti stebukl ms irdyse tevyksta jose tavo ventoji valia! Padaryk mus galingus kilniais irdies jausmais ir vesk mus, Viepa tie, visad jaun aminyb.
I Stasio alkauskio sukurt mald.

MARIJA PEKAUSKAIT
rapi siela, Viepatie, kuri iaugo Marijos emje, kuri iuo vardu buvo kriktyta, pasi dar visiems brangi, o jaunoms irdims ypa tingai. Ne dl to, Viepatie, kad tu buvai da vs jai talent, bet dl to, kad tuos talentus ji pavent jaunoms irdims auklti mokyklose ir savo ratuose. Grio ilgesys, kuris spind jo i visos jos btybs, darbo ir krybos, pa liko mumyes neidildomus palaimingos takos pdsakus. Viepatie, leisk iai sielai veikti ir toliau nuostabiu savo spindjimu i anapus. Leisk

601

jai veikti tas sielas, kurios bus reikalingos ta vo pagalbos. Amen. Kiekvien ryt ji klausydavo mii ir mels davosi taip, jog nieko daugiau nematydavo. Mes irdavome j ir sakydavome: kadgi ir mes galtume taip melstis! Ji kreip mus gera jau paiu savo buvimu. Ir dabar ji likusi mano atminty kaip idealiausia mokytoja, kil niausia moteris.
Buvusi Pekauskaites mokin Trak progimnazijoj.

KUN. ALFONSAS LIPNINAS


iepatie, be tavs neiauga joks geras m s irdyje. Be tavs nebt suvits ms gy venime ir kunigas Alfonsas. Visuose jis mat tavo grio res, visus sveikino atviros ir dies ypsniu. Jo odis kaitino sielas sakyklo je, guod ir kl klausykloje. Jis kvp jauni mui kristin idealizm, globojo eimas, padjo vargstantiems. Net kalintas, nemaino savo uolumo dalinosi su visais paskutiniu ks niu, guod, lank ligonius, teik jiem iriim. Ir mir jis kaip kalintas apatalas...* Viepatie, argi tavo tarnas Alfonsas ne buvo mums ventumo atvaitas? Ar sklidusi per j iluma ir paguoda galt liautis nnai, kai tu j globi viesiose savo buveinse? Pri imk, meldiame, ms praymus, kai juos kreipsime tave, ms Tve, per ms tau tos brol. Amen.9

* Vokiei kalintas Stutthofe 1945. 4. 28, palai dotas Pucke, prie Dancigo.

602

MOTINA MARIJA KAUPAIT


v. Kazimiero seser kongregacijos steigja ir ilga met generalin vyresnioji gim 1880.1.6, Lietuvoj, mir 1940. 4. 17 Amerikoj, palikusi vento gyvenimo ir apatalinio uolumo pavyzd.

ylimasis Jzau, suteik, meldiame tave, kad tavo tarnait, Motina Marija, kuri ioje emje gyveno artimoje vienybje su Eucha ristine Esybe, galt per Nekaltosios Dievo Motinos ir ventojo Kazimiero utarim bti regim enkl ir stebukl garb iaugtinta. Todl meldiame tave, kad didesnei tavo gar bei ir siel iganymui tavo galybe ji bt skaityta palaimintj skaii. Amen. APATALAUTI TEN, KUR SUNKIAUSIA
Mes privalome bti jga visur einania, lendania, prasimuania, apimania, ne tik tokia, kuri ginasi. Turime taikytis ir mokytis prisitaikyti prie vi soki, nors ir sunkiausi aplinkybi. Pirm pirmiausiai eiti tenai, kur sunkiausia; tenai stoti darb ir tenai organizuotis ir kitus organizuoti. Nors esame pasiketin darbuotis tarp savo tautos, bet neprivalome usidaryti tik savo tautoje. Matydami ir kitur Banyios reikalus, turime ir ten siekti. Tikiuo si, kad tarp ms visada bus utektinai vyr su pa siventimu, kurie eis Dievui tarnauti ir dirbti visur ir tarp svetimj, kada to reikalaus Dievo garb ir Banyios labas. (I arkiv. J. Matulaiio dienoraio 1911. 1. 13).

603

APIE LIETUVI TIKJIM

Lietuvi tautai po didiojo karo, Dievui pa dedant, atgavus laisv, mes savo akimis esa me regj lietuvi tikjim bei maldingum, taip uoliai ir ilgai ilaikyt vairiuose bandy muose ir varguose. Pijus XI, konstitucija Lithuanorum gente, 1926. 4. 4. Lietuvi taut painojau nuo 1932 ligi 1938 met ir galjau stebtis jos tikjimu. Tikji mas paprastas ir graus, kaip gras ir pa prasti kryiai, kurie lietuvi laukams suteikia skirting bei charaktering bruo... Min tis savaime grta prie vienos skulptros, ku ri tiek pat danai, kaip ir kryius, puo ke lius. Tai susimsts, rymojs Jzus Rpin tojlis. Jis ir ireikia dabartin katalik Ba nyios kani Lietuvoje. Visi, kurie pastame ano meto Lietuv, kurie mylime ger lietuvi taut, meldiame i irdies, kad katalikyb vl imt bujoti tame krate, ir kad po tos Kalvarijos vl grt Prisiklimas. Arkiv. Antonio Samor, buv. ap. nunciatros sekr. Lietuvoj, dabar ypating Banyios reikal sekretorius Vatikane. Lietuvi tautos tikjimas niekur krikio ni tarpe nebuvo pralenktas. N viena tauta nra daugiau kentjusi u savo itikimyb Banyiai ir tikjimui, kuris sudaro taip gyv jos gyvenimo dal. Kard. Richard J.Cushing, Boston 1953.
604

MONIJOS MALDOS

AUTOS yra vienos monijos eimos nariai. (Pijus XI). monija yra didiausia taut bendruomene, skirta bti Kristaus karalyste. Dievas Kristuje norjo suderinti su savimi pasaul (plg. 2 Kor. 5, 19). Kristus meld Tv, kad pasaulis tikt, jog tu esi mane siunts (Jon. 17, 21). Kristus atpirko monij. Jis yra vis Iganytojas, nors patikslinant su Paulium, ypa tikinij. Jis Iga nytojas ir netikinij, nes ir jie, Pijaus XII odiais, yra jo broliai pagal kn, paaukti, kaip ir mes, tam paiam iganymui. Jei tiek daug moni apgailtinai stovi alia Kris taus ir nesiryta aukotis dievikos malons vadovybei, tai dl to nra kalti tik jie patys. Kalti ir tikintieji, sako Pijus XII, kurie neprao karta malda Diev jiems ios malons. Todl popieius pakartotinai ra gina visus, dl kartos Banyios meils ir sekant die vikojo Iganytojo pavyzdiu, to itvermingai maldauti (encik. apie Mistin Kristaus Kn).

TAIKA EMJE*

Labai didingas darbas laukia vis geros valios moni darbas atstatyti moni jos eimos santykius tiesoje, teisingume, meilje ir laisvje; santykius tarp moni, piliei ir j valstybi; tarp atskir mo ni, eim, draugij ir taut su pasauli* Jono XXIII enciklikos Pacem in terris anga.
605

ne j bendruomene. Kilniauias darbas gyvendinti taik pagal Dievo plan... Kiekvienas tikintysis turi bti viesos kibirktl, meils centras ir gaivinantis raugas tarp savo broli. Ir jis tai bus juo tobuliau, juo ariau gyvens vienybje su Dievu savo irdies gelmse. Taikos nebus tarp moni, kol jos nebus kiekviename i ms, kol mes neatstatysime savyje Die vo nustatytos tvarkos... Toks kilnus augtas yra is udavinys, jog jo gyvendinti negalima mogikom galiom, nors jos b t kvptos labiausiai girtinos valios. Kad monijos bendruomen itikimiau atspin dt Dievo karalyst, reikia pagalbos ir ji turi ateiti i augtybi.
iepats kalba apie taik savo tautai ir savo ventiesiems ir tiems, kurie griasi j irdimi... Gailestingumas pasitiks itikimyb, taika ir teisyb pasibuiuos, itikimyb els i ems ir teisyb irs i dangaus. Ps. 84

KRIST, PASAULIO VALDOV

Kristau, moni gimins Viepatie, pa sigailk taut, kurias brangiu krauju at pirkai. Sisk joms taik, duok joms meils, vesk teisingumu pagrstos sutartins ke
606

liu.Tu nei mums gyvyb ir gyvenim, kai mes patys sjame mirt ir nebt. Tu pa darai vaisingas ms kanias ir negales, kai ms laimjimai jg isigimsta. Tu mums viepatauk, praome, tenevaldo ms pyktis. Tu mus tvarkyk tegu praeina pro ms em visos audros. Tu kurk ms emje dangaus karalyst. Amen.

IRDI VIESA
U didieji popieiai Pijus XI ir XII, vedini gilaus rpesio, paaukojo monij Jzaus ir Ma rijos irdims. irdis, dievikos meils versm, vi sad atsivrusi monijai. Ji aukiasi atliepiama i mo ni puss... v. Jonas sielvartavo savo evangelij pra dioj, kad viesa atjo pasaulin, bet pasaulis jos nepa ino ir neprim. Kad pasaulis atsivert viesa; ir Mei lei, mintieji popieiai pareng pasiaukojimo aktus ir kviet tikiniuosius daniau melstis. iais aktais sutel kiamas ms dmesys ties visos monijos atpirkimu. MONIJOS PAVENTIMAS ven. Jzaus irdiai *

Mylimiausias Jzau, moni gimins Atpirkjau, pavelk mus, nuemintai su klupusius prie tavo altori. Mes esam ta vo, ir tavo bti norime. tai iandien kiek vienas ms noromis pasiveniam tavo veniausiajai irdiai, kad dar tviriau
* Kalbama Kristaus Karaliaus ventje.
607

galtume su tavim susijungti. Daugyb moni niekad nra tavs pain; daugy b, niekindami tavo sakymus, yra tavs isiadj. Gailestingasis Jzau, pasigailk vien ir antr ir visus patrauk prie savo veniausios irdies. Bki, Viepatie, karalius ne tik tikin tiesiems, kurie niekad nebuvo nuo tavs pasitrauk, bet ir snums palaidnams, kurie tave paliko. Padk jiems greitai grti Tvo namus, kad net i bado ir skurdo. Bki karalius tiems, kurie yra ap vilti klaidingu mokslu arba atskil dl ne santaikos. Paauk juos tiesos ir tik jimo vienyb, kad greitai bt viena avid ir vienas ganytojas. Saugok, Viepatie, savo Banyi ir suteik jai tikros laisvs. Suteik visoms tautoms ramybs ir tvarkos. Padaryk, kad visoje emje nuo krato ligi krato skam bt tas pats kis: Garb dievikajai ir diai, per kuri mums atjo iganymas. Garb jai per amius. Amen. (Pijus XI, encik. Quas Primas, 1925, 12. 11).
PASAULIO PAAUKOJIMAS
Nek. Marijos irdiai

Roinio Karaliene, krikioni pagalba, monijos priebga, vis kov laimtoja, maldaudami suklumpam ties tavo sostu
608

ir esam tikri sulauksi gailestingumo, ma lons ir veiksmingos pagalbos savo da bartiniame prispaudime. N i tolo nedrs tam to laukti dl savo nuopeln, bet tiki ms to vien dl neisemiamo tavo moti nikos irdies gerumo. Tau, tavo nesuteptajai irdiai pasi vedame mes i lemtingj monijos is torijos valand. Tau pasiveniam mes vienybje su ventja Banyia, misti kuoju tavo Jzaus knu, kurio visokerio pai kankinami snariai taip kruvinai ken ia. Tau pasiveniam mes su visu pasau liu, kuris, savo nelabumo auka, plosi klaikioj nesandoroj ir liepsnoja neapykan tos ugnyje. Negals tavs nesujaudinti toks ne apsakomas mediaginis ir dvasinis skur das. Tu negalsi ramiai irti, kok skaus m ir siaub kenia tiek daugel tv ir motin, vyr ir mon, broli ir seser ir nekalt kdiki. Tu negalsi likti ne jautri regdama, kaip baisiose skerdynse draskomi knai, o sielos blakosi mirtins baims ir aminos praties pavojuje. O Gailestingumo Motina, imelsk mums i Dievo taik! Bet pirm pirmiausia i melsk t maloni, kurios vienu akimirks niu gali pakeisti mogaus ird, malo ni, kurios parengia taik, j sukuria ir utikrina. Melskis u mus, Taikos Kara609

liene, ir suteik karo siaubiamam pasauliui taik, kurios laukia tautos, tiesos, tei singumo ir Kristaus meils taik. Suteik pasauliui taik ir siel ramyb, kad tvar kos rimty plist Dievo karalyst. Savo glob suteik ir netikintiesiems bei visiems, kuriuos dar tebeglobia mirties elis. Tenuengia ir jiems taika ir teuteka tiesos saul, kad jie vienybj su mu mis galt melstis vienatiniam pasaulio Atpirkjui: Garb Dievui augtybse, ir ramyb emje geros valios monms. Suteik taik ir toms tautoms, kurios suklydusios ar per nesandor yra atsisky rusios, ypatingai toms, kurios savotiku bdu tave garbina, kuri kiekvienuose na muose garbingoje vietoje buvo tavo pa veikslas, iandien gal paslptas belaukiant geresni dien. Grink jas vienintel Kristaus avid, pas vienintel ganytoj. Suteik taik ir pilnutin laisv ven tajai Dievo Banyiai. Utvenk vis labiau besisibuojant naujosios pagonybs tva n. Ugdyk tikiniuosiuose skaistumo mei l, krikionik gyvenimo bd ir apata lik uolum, kad savo nuopelnais klestt Dievui tarnaujanios gentys. Kadaise Banyia ir visa monija bu vo paaukota tavo Jzaus irdiai, kad ji nai, visos ms vilties altinis, bt joms pergals bei isigelbjimo enklas ir lai610

das. Taip ir mes iandien visiems laikams pasiaukojame tau ir tavo Nesuteptj: irdiai, tu ms Motina ir pasaulio Ka raliene, kad tavo meil ir globa pagreitin t Dievo karalysts triumf, kad visos tau tos taikoje tarp savs ir su Dievu tave garbint ir kad nuo vieno pasaulio galo ligi kito kartu su tavim giedot aminj garbs, meils ir dkingumo Magnificat Jzaus irdiai Tiesos, Gyvenimo ir Tai kos altiniui (Pijus XII, 1942. XII. 17).

veniausioji Mergele Marija, kuri taip patikai Dievui, kad tapai jo Snaus Moti na bdama nekalta savo knu ir siela, savo tikjimu ir meile tai, vargai t, kurie jieko tavo galingo utarimo. Pik tasis altys, prie kur buvo itartas pir myktis pasmerkimas, tebepuola ir tebevilioja pinkles vargus Jievos vaikus. Tu, palaimintoji Motina, Karaliene ir Gynja, kuri pirmajame savo pradjimo momente sumindiojai prieo galv, pri imk maldas t, kurie yra vienos irdies su tavimi, ir pristatyk jas dievikajam sostui, kad mes niekada nepaklitume pinkles, kurias prieas mums pastato; kad visi pasiektume iganymo vartus ir kad Banyia bei krikionija, visada pavoj apsupta, vl galt giedoti isilaisvinimo, pergals ir taikos himn. (Pijus X, 1904).
611

BANYIA PASAULYJE
ANYIA pastaruoju laiku rodo nuostabi pa stang priderinti savo misij pasaulyje. Pop. Pauliaus VI odiais, Banyia nori stovti tarp Kristaus ir pasaulio ne kaip atstumianti utvara, ne kaip sau tikslas, bet giliai susirpinusi bti Kristaus Banyia, veikianti Kristuje ir dl Kristaus. Kartu ji nori bti moni Banyia, veikianti tarp moni ir dl moni. Ji siekia Krist neti gyvenim ir gyve nim jam priartinti. ios naujos pastangos veria ir mus susimstyti.

SLYTIS SU PASAULIU*

Mes

troktame, kad Dievo Banyia bt tokia, kokios nori Kristus: viena, venta, sie kianti tobulumo... Tai nelengvas kelias, nes dvasinis ir moralinis tobuljimas priklauso nuo slyg, kuriose Banyia gyvena. Ji ne gali liktis nejautri aplinkos gyvenimui, kuris keiiasi. Gyvenimas skverbiasi Banyi tkstaniais tak ir daro takos jos nari elg senai bei laikysenai. Banyia gyvena pasaulyje ir nra i jo i skirta. Banyios nariai alsuoja pasaulio kul tra, priima jo statymus, pasisavina papro ius. Tas nuolatinis Banyios slytis su pa saulio bendruomene ikelia vairi problem, kurios j lydi per vis istorij. Banyia i vienos puss saugo ir gina krikionikj gy venim, kad jis nebt paeistas, ikreiptas,
* I Pauliaus VI enc. Ecclesiam suam, 1964. 8. 1.
612

ugniautas. I kitos puss krikionikasis gyvenimas turi prisitaikyti prie t paproi ir tos mstysenos, kuri jam silo ir teikia aplinka. I to kyla udavinys visa sude rinti su pagrindiniais religijos bei morals reikalavimais ir kartu bandyti tuos paproius bei mstysen pakelti, sukilninti, nuskaidrinti, paventinti. Tai didelis udavinys, kuris Ba nyi veria aminai budti...
DIALOGAS SU PASAULIU
ikjimas yra dialogas (pokalbis) tarp Die vo ir mogaus. Banyia t pokalb tsia ir siekia, kad jis bt pasauliui iganingas. is pokalbis turi atspindti tikrj supratim, pa garb, meil ir gerum, kuris atitinka Kris taus moksl: nieko nesmerkti i anksto, nieko neugauti, vengti tui ir nevaising gin. Pokalbio klimatas turi bti draugikumas ir tarnavimas. Niekas i to dialogo nra iski riamas, nei atmetamas, jei pats to nenori. (I Pauliaus VI enc. Ecclesiam suam).

Jei pasaulis galvoja ess svetimas krik ionybei, tai Banyia nelaiko save svetima pasauliui, nesvarbu, kaip jis laikysis jos at vilgiu. (I Pauliaus VI kalbos Betliejuje).Te ino pasaulis, jog Banyia iri j su giliu supratimu, nuoirdiu stebjimusi ir nuoir diu noru ne j nugalti, bet jam tarnauti; ne j paniekinti, bet j vertinti; ne j pasmerkti, bet sustiprinti. (I Pauliaus VI kalbos, atida rant Vatikano santarybos II sesij).
613

HIMNAS BANYIAI*

tai, ms dvasios apraikos renkasi aplink


Viepat Ir pranyksta i ms kartu su skrendaniomis liepsnomis! Ms miestai yra kaip dideli altoriai, kurie dien nakt dega, o ms katedros stovi juose kaip atviri ventieji indai. Ms boktai stovi kaip vaks naktyse, Ms paveikslai gavo sparnus ir ms knyg puslapiai plasdena ore kaip degantys lapai. Mes paaukojome pasaul, o dabar aukojame nematomas erdves Kas gali pagrobti t derli, kuris gldi nematomybs prieglobsty ?
* Autor Gertrud von Le Fort, kilusi i t prancz hugenot, kurie 18 a. pradioj sikr prs Lie tuvoj. ymi raytoja - mistike 1925 m. tapo kata like. ie jos posmai itrauka i jos Himn Banyiai.

BANYIOS YM MEIL

meil yra tokia plati, jog nieko neiskiria. Dl to Iganytojas iliejo savo krauj, kad kryiuje sutaikyt su Dievu ir vienoje meilje suvienyt visus mones, kokios jie bt kilms ar tautos. Tikroji Banyios meil reikalauja, kad mes, to paties Kno nariai, stovtume u vie614

Kristaus

nas kit ir diaugtums, kai vienas narys yra gerbiamas, ir atjaustame, kai kitas kenia. Ta pati meil mus skatina laikyti Kristaus broliais ir tuos, kurie atsiskyr nuo Banyios kno, bet yra paaukti tam paiam iganymui, kaip ir mes. Kristus mus moko mylti ne tik kilusius i kitos, negu mes, tautos ar kraujo, bet ir ms prieus. Giedokime tat su taut apatalu Kristaus meils plot, ilg, augt ir gyl, nes tos mei ls negali susiaurinti joks kilms ar paproi skirtumas... *
klaupiuos ant keli prie Tv, i kurio gauna vard bet kuri tvyst. Jis leidia, pagal savo garbs lobius, stiprti jums jga, jo Dvasioje, vidin mog, kad js irdyse tikjimu gyvent Kristus ir btumte siaknij bei sutvirtj meilje. Supraskite drauge su ventaisiais, koks yra plotis, ilgis, augtis ir gylis Kristaus meils, virijanios visok inojim,kad tai pain btumte pripildyti visos Dievo pilnatvs. O tam, kuris veikiania savo jga gali padaryti mumyse nepalyginamai daugiau, negu mes praome ar imanome, tebna garb Banyioje ir Jzuje Kristuje per visas kartas ami amiais. Amen. Efez. 3, 14 - 21
* I Pijaus XII enc. apie mistin Kristaus Kn, 1943. 6. 29.

615

KRISTUS BANYIOJE
RISTUS yra Banyioje kaip jos dvasin galva; jis j moko, jai vadovauja, j pavenia. Ba nyia neatskiriama nuo Kristaus, kaip tkm nuo versms, kaip akos nuo kamieno. Banyia yra Iganytojo pilnyb ir atbaigimas (v. Tomas Akv.). Kristaus veikimas Banyioje isipleia visus, ku rie j ipasta ir gyvena jo atpirkimo vaisiais. Per krikt mes sijungiame Banyion ir kartu tampame gyvaisiais Kristaus kno snariais. Taip mes laimime iganym ir kartu dalyvaujame iganymo vyksme. Ms gyvenimas ir veikimas Kristuje pasidaro akotas, kartais dramatikas, bet visada pilnas gilaus kvpimo.

KRISTUS MOGAUS BROLIS

Mes inome, kad mogus grumiasi su savi mi. Jo irdyje yra neaikumas ir kania. Bet mes turime naujien, kuri, tikime, duos atsa kym. Mes j skelbiame su pasitikjimu, nes ji yra mogika naujiena, mogaus odis mo nms. .. Kristus buvo mogus tarp moni su naujiena monms. Jis buvo mogaus brolis, draugas, bendrakeleivis. Jis buvo Dievo sis tas pasaul ne j smerkti, bet iganyti. Nra mogikos savybs, kurios jis negerb, nepa kl, neatpirko. Nra mogikos kanios, ku rios jis nesuprato, neprisim, nesukilnino (I Pauliaus VI kalb v. emje).
SKELBTI PILN KRIST!

Mes turime skelbti Krist sau ir pasauliui: Krist, savo pradi, savo gyvenim ir vado616

v, savo vilt ir tiksl. Turim skelbti Krist, siknijus od, Dievo ir mogaus Sn, pa saulio Iganytoj, monijos vilt ir jos augiaus Viepat; Krist, gerj ganytoj, gy venimo duon, vyriausij kunig ir ms au k, vienintel tarpinink tarp Dievo ir moni, pasaulio Igelbtoj, aminj laik Karali; Krist, kuris skelb, jog mes esame jo irink tieji, jo mokiniai, jo apatalai, jo liudininkai, jo tarnai, jo atstovai ir jo gyvieji nariai, su jungti drauge su tikinij bendruomene di dingame ir nuostabiame mistiniame kne, jo Banyioje.
I pop. Pauliaus VI kalbos, atidarant Vatikano santarybos II sesij.

EVANGELIJOS VIESA *

Evangelija yra viesa, geroji naujiena, gy venimo energija. Ji yra atgimimas ir igany mas. Todl ji kuria ir kartu apibria nauj gyvenimo bd. Ji, tariant v. Pauliaus o diais, padeda itirti, kas yra Dievo valia, kas gera, kas tinka ir kas tobula (Rom. 12,2). Evangelija pasta, guodia ir gydo moni nedali su valgiu, kartais ird verianiu nuoirdumu. Bet ji nesiduoda suvediojama iliuzij, tarsi mogui utekt savs paties ir laisvs reiktis pagal savo geidius. Ji lygiai nesiduoda palenkiama beviltikam nusimini mui, tarsi mogaus prigimtis bt nepagydo
* I pop. Pauliaus VI kalbos, atidarant Vatikano santarybos III sesij.
617

mai sugedusi. Evangelija mums kalba apie pasaul, t. y. t pasaulio dvasi, kuri spi riasi tikjimo viesai ir malons dovanai. Toji pasaulio dvasia naiviai tiki, jog mons vien savo jgomis gali save ireikti ir atbaigti... Ms didioji pareiga, gyvenant pasaulyje, ne bti pavergtiems anos dvasios. Evangelija mus pareigoja daryti skirtum, kaip sako v. Pau lius: Visa itirkite; kas yra gera, laikyki ts (1 Ts. 5, 21).
MALDA iepatie Jzau Kristau, tu jungi viename kne visas eimas ir visas pasaulio tautas. Tu padarei mus visus vaikais vieno Tvo. Tu trokti, kad mes gyventumm vienybje, kaip tu su savo dangaus Tvu. Sukurk mumyse ird, kuri mylt visus, kuriuos tu myli, ir kiekvien mog ms brol. Leisk mums suprasti ties, kuri mums dovanojai per ven t krikt: kad gyvenimas mus visus jungia, kad ms paskirtis visus vienija, kad ventoji komunija kiekvien kart mums visiems lei dia suartti. Imokyk mus gyventi, kaip gy vus narius tavo kno, kaip tikrus vaikus tavo Banyios. Tik vieno leisk mums baimintis: prarasti vienyb tavyje. Atleisk, Viepatie Kristau, kad mes taip maa gyvename su tavo Banyia, ir kad mes neigyvename t aizd, kurias suteikia jai kiti. Viepatie, imokyk mus jautriai pajusti skausm, kurio altiniu yra bloga spauda, knygos, filmas ir radijas. Pasakyk mums skar
618

diu balsu, kad mes, tavo tikintieji, negalime laikytis t pai gyvenimo gairi, kaip tie, kurie tavim netiki. Tu esi visur, Viepatie, didiosiose gyvenimo gatvse; esi bendrake leivis kiekvieno mogaus. Imokyk mus tave atpainti ems krykelse. Amen.72

TIKINIJ VIENYBE
ABAI senas ir visad gyvas rpestis, kad visi, kurie tiki, o ypa kurie ipasta Krist, bt vienos minties, valios ir irdies. Tikinij vie nybs mintis pleiasi, ir mes, kurie panaiai jauiame, negalim stovti nuoaliai.

KRIKTO IR TIKJIMO JUNGTIS

Kristaus gimimas apsprend krikioni kil


m. Galvos gimimas yra drauge ir kno gimi mas. Jei kiekvienas i paauktj j tikjim turi savo eil laike, jei visi Banyios vaikai yra paskirstyti istorijos bgyje, vistiek visu moje tikintieji, gim i krikto altinio.., yra su juo (Kristumi) pagimdyti iame dvasinia me kne. v. Leonas Didysis.

Kiekvieno tikiniojo vienyb su Kristum prasideda kriktu, sustiprinama sutvirtinimu ir atbaigiama Eucharistija. Taiau negali bti tobulos tikinij vienybs su Kristumi (Gal va), n vieningumo tarp to paties gyvo ir re gimo organizmo nari, jei dvasinio tobulumo, kulto ir sakrament ryiai nebus jungiami i619

oriniu to paties tikjimo ipainimu (Jonas XXIII, enc. Aeterna Dei). Didiausias ryys yra pilnas ir tikras tik jimas, kuriam niekas negali nieko pridti, nei atimti, nes jei tikjimas nra vieningas, tai nra jokio tikjimo (Pop. v. Leonas Didysis).
Vienas yra Dievas, vienas taip pat tarpi ninkas tarp Dievo ir moni, mogus, Kristus Jzus (1 Tim, 2, 5). BANYIA ESAME MES. . .

Mes esame mistinio Kristaus kno nariai. Esame pakriktyti. Esame meils vienybje su visa venta, regimja Dievo tauta. Kaip ku nigai, esame paenklinti ypatingu charakte riu. .. Mums udta misija aminti laike ir pratsti emje Kristaus iganymo darb. Kadangi Banyia esame mes ir ji yra ia, tai ia yra ventoji Dvasia, Ramintoja, kuri Kristus paadjo apatalams: A melsiu T v, ir jis duos jums kit Ramintoj, kad pasi likt su jumis per amius; duos jums tiesos Dvasi, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir jos nepasta. Js gi painsite j, nes ji pasiliks pas jus ir bus jumyse (Jon. 14, 16-17). Yra du veiksniai, kuriuos Kristus paad jo ir paliko savo darbui pratsti ir atbaigti. Tai apatalai ir ventoji Dvasia. Apatalai yra iorinis veiksnys, kuris ugdo ivirin Banyios kn, suteikia jam regimj, so cialin srang. ventoji Dvasia yra vidinis veiksnys, kuris veikia atskiruose asmenyse ir
620

visoje bendruomenje; ji kelia, gaivina, pa ventina. Kaip per pirmsias Sekmines, taip ir ian dien, ventoji Dvasia be paliovos veikia. Tai ji be paliovos mus jungia su Kristumi. .. Vie nybje su Kristumi, ventosios Dvasios veda ma, Banyia nori aptarti pati save... Ji nori galutinai susitelkti prie savs, geriau sakant, nori surasti save dievikojo steigjo mintyje ne tam, kad pasigrt savimi, o kad ga lt geriau atlikti savo misij, btent su jungti pasaul su Kristumi... Painusi save geriau, pamaiusi savo santyk su Kristumi, Banyia savaime nori atsinaujinti. - I Pauliaus VI kalbos, atidarant Vatikano santarybos III sesij.
DL ATSISKYRUSI BROLI *

Atsiskyrusij

krikioni sjdiai nnai rodo du dalykus: pirma, kad Kristaus Bany ia yra viena ir todl turi bti vienintel; ant ra, i paslaptinga, matoma vienyb galima gyvendinti tik tada, kai yra vienyb tikji me bei dalyvavime tuose paiuose sakramen tuose ir vienos banytins vadovybs orga nikame suderinime. Tokia vienyb nepanei gia vairumo iraikose (formose), sjdiuo se, teistose institucijose ar veikimo bduose. Jei i ms puss (katalik Banyios) buvo kalts dl krikioni suskilimo ir at siskyrimo, tai nuolankiai meldiame Diev
* I Pauliau VI kalbos, atidarant Vatikano santarybos II sesij. 621

mums atleisti ir to praome savo broli, kurie jauiasi ms ugauti. I savo puss mes atleidiame ugavimus, kuriuos Katalik Ba nyia ikentjo, ir umirtame skausm, pa kelt per ilg nesutarimo ir atsiskyrimo laik. Teiklauso dangaus Tvas ms maldos ir te suteikia mums tikr brolik ramyb.
BANYIOS AUTORITETAS

Vis Kristaus kno nari bendras veikimas turi pasireikti ioriniu bdu: ipastant t pat tikjim, bendraujant tuose paiuose sak ramentuose, dalyvaujant toje paioje aukoje, pagaliau uoliai vykdant tuos paius sakymus. Prie to dar turi bti regima galva, i kurios eit visokia veikla ir vis bendradarbiavimas tam paiam tikslui. Mes ia turime mintyje Jzaus Kristaus vietinink emje. Kaip die vikasis Iganytojas atsiunt pagalbinink tiesos Dvasi, kad ji, jo vietoje, perimt nere gim Banyios vadovavim, taip jis parei gojo Petr ir jo pdinius perimti regim krikionikos visuomens vadovavim. (Pi jus XII, enc. Apie mistin Kr. kn). Petru ypatingu bdu rpinosi Viepats. Jis meldsi u Petro tikjim, tartum kit itverm savaime bus utikrinta, jei j galva nebus nugalta. Petro asmenyje yra apsaugo ta vis stipryb. Tat dievikos malons pagal ba seka tokia tvarka: stipryb, kuri Kristus teikia Petrui, kitiems apatalams suteikiama per Petr... Petro soste veikia (ir toliau) jo galia, reikiasi jo autoritetas (v. Leonas Di dysis).
622

U POPIEI, TAUT TV

tu leidai taut vairum, bet tu norjai ividins j vienybs. Tu norjai, kad monija bt tarsi viena eima, glo bojama ir vadovaujama vieno Tvo. Tu davei mums j, kupin didios meils ir tvirtybs, kad lygint ms skirtumus, derint pairas, glaust mus vienyb. Laikyk j, Viepatie, sveik ir tvirt. Duok jam jgos nenumaldomai siekti tavo vai k sutartins ir didios taikos. Tepasireikia per j, Viepatie, tavo valia ir tvikoji galia. Temoko jis mus ir pavenia, tejungia mus ir kuria mumy se taikos dvasi. Per Krist, ms Vie pat. Amen.9
etro laivas plauks, kaip plauks, * Ten, kur Kristus iria j, * Nors neliausis vjas kau ks * Ir audra baisi.

Dieve,

Vis kelion Dievo malon * Saugos ir bu ds: * Gailestingoji Dvasia ventoji * Am iais, ves, lyds. Diaukis, Motina Lietuva, * Tu po Kris taus vliava, * ioj kelionje neva, * Petro laivo gula. Kristaus brangioji, liaudie ventoji, * Pau liaus vedama, * Jra audringa plauk itver mingai * Laimn kvieiama.23

623

BANYIA TREMTYJE
ISAIS laikais buvo benami - tremtini, o iais laikais j ypatingai daug. Benamyb yra gili problema, kuri palieia mogaus dvasios gelmes. Pro i problem nepraeina be dmesio ir Banyia. Pagaliau tai jos paios problema. Kiek Banyios tv, raytoj ir ventj buvo priversti jiekotis prieglobsio svetur! Patys apatalai dl persekiojim apleido savo gimtj em anksiau, negu savu noru bt pradj vykdyti Viepaties sa kym eikite ir mokykite tautas. Ar pats Kristus, jo motina ir globjas nebuvo tremtiniai ?

TREMTINI EIMA
Exui Familia *

Itremtoji Nazareto eima Jzus, Marija, Juozapas, pasitraukusi Egipt ir ten be sislpdama nuo klastingo karaliaus pykio, yra pavyzdys vis laik ir vis krat emig rant, keleivi, tremtini, kurie dl persekio jim ar prievartos turjo palikti savo tvy n, tvus, artimuosius, draugus ir pasirinkti svetimus kratus... Kaip gali nejaudinti irdies benami dalia, jeigu joje atsispindi paties Dievo Snaus var gas tremtyje. Kaip ioj padty Banyia gali neskubti su savo paguoda, o ypa pagalba,
* iuo vardu Pijus XII 1952. 8. 1 ileido konstitu cij, galinusi aprpinti tremtinius savais kunigais ir pamaldomis gimtja kalba, ypa ten, kur nebuvo tau tini parapij. ia pateikiama mintos konstitucijos pradia.
624

kad, pakitusiose gyvenimo slygose, bt i laikyta bent paveldto tikjimo pilnatv ?.. Kokios skaudios bt pasekms, jeigu itrem tieji neturt tinkamo evangelinio patarnavi mo? Bt labiau apgailtina, jei ie mons neturt sav kunig, negu tai buvo anais lidnais v. Augustino laikais...
AUGUSTINIKAS RPESTIS

trksta kunig, kokia nelaim lydi tuos, kurie palieka pasaul nekriktyti arba nuo dme suriti! Koks pagaliau dejavimas ir kai kuri keiksmai, kad trksta dvasinio patar navimo ir kunig! tai k daro blog laik baim ir kiek joje laimi aminasis blogis. O jei yra kunig, jie, pagal Dievo duotas j gas, visiems patarnauja: vienus pakriktija, kitus su Dievu sutaiko, niekam Viepaties k no maisto neatsako, visus guodia, pavyzdiu patraukia, ragina, kad jie maldaut Diev, ku ris yra galingas apsaugoti nuo viso, ko bi jomasi. I v. Augustino 430 m., 228-to laiko.
LATERANO SANTARYBOS POTVARKIS

Jei

Kadangi daugelyje viet tame paiame mies te ir toje paioje vyskupijoje gyvena vairi kalb mons, kurie, ipaindami t pat tik jim, yra pasiskirst apeigomis ir paproiais, tai grietai sakome, kad ganytojai tokias vie toves aprpint tinkamais dvasikiais, galin iais moni kalba ir apeigomis laikyti pa
625

maldas, teikti sakramentus ir mokyti odiu bei pavyzdiu.*


* Inocento III potvarkis Konstantinopoliui, kuris buvo iplstas visai Banyiai (panaiais atvejais). Tai padaryta Laterano santarybos (1215) dekretu, kuris niekad ligi iol nebuvo atauktas.

U PASAULIO TREMTINIUS

visagalis ir aminasis Dieve! Tu primei ms prigimt, tapai ms Brolis, pasidarei vis prispaustj Ramintojas. Pavelk malons ir gailestingumo akimis tkstanius nelaimingj tremtini. Ka ras ipl juos i savo brangi nam i dinio, ir jie, didiausio rpesio suspausti, velgia netikr bei tams rytoj. Jie tikjo tave savo ramiomis ir lai mingomis dienomis. Dabar, kai paliet juos neapsakomas skausmas, is tikjimas jiems pasidar tviriausias ramstis, viltis ir suraminimas. Dangaus Tvo Snau, aminoji Imin tie! Tu, kuris lemi imtmei bg ir krei pi taut kelius, sakyk nutilti audroms, kurios ardo ramyb atpirktoje tavo mo nijoje. Pasilik su mumis, vargais ir ne laimingaisiais ! Juk ir tu kitados buvai tremtinys. veniausioji ir meilingoji Motina Marija ne tave ant rank ir rpestingasis Juo
626

Jzau,

zapas, skaistusis Globjas, saugojo tave. Suteik iandien tiems, kurie priversti klai dioti be pastogs, nepajudinam atsidavi m Dievo valiai, kuris kilnino ir paven tino anuomet tavo ir tavo eimos itrmi mo kanias. Tu, vis ems grybi Viepatie, ga ljai apie save pasakyti: Laps turi urvus, paukiai lizdus, o mogaus Snus neturi kur galvos priglausti (Mat. 8, 20). Pada ryk, kad visi i savo tvyni ivarytieji, didiausi nelaimi paliestieji galt pa sisemti i tavo laisvai pasirinkto neturto tos dievikos jgos ir tvirtybs, kuri pade da su nuopelningu kantrumu itvert visus skaudaus gyvenimo kartumus. Vardu vis io iauraus karo paliest j, kurie randasi lidesyje, varge ir nelai mje ir kartu vienybje su jais kreipiams tave, Viepatie, iais liturgijos odiais: Parodyk mums, Viepatie, savo bega lin gailestingum. Atleisk mums visas m s nuodmes ir gelbk mus nuo bausmi, kurias esame utarnav. Leisk mums, ku rie pasitikime tavimi, sulaukti iautant to ryto, kada ganytojas ir ganomieji, gar bindami neisakom tavo gailestingum, galt aukti: Ai gailestingajam Dievui, mes esame igelbti! Taip, esame igelbti ia ir per ami amius. Amen (Pijus XII, 1944. 3. 12).
627

BANYIA PERSEKIOJIME
AUGELYJE krat, net su aikiai krikionika kultra, neapraomai iauriai siauia jau tiek deimtmei baisus persekiojimas daugelio m s broli ir sn. . . Tas persekiojimas ikelia nepa prast krikioni itverm bei pranaum, bet kar tu parodo rafinuot persekiotoj brutalum (Jonas XXIII, enc. Motina ir Mokytoja, 1961).

ITVERTI TIESOS DVASIOJE!

Katalik Banyia yra atsidrusi skaudio se slygose, panaiose, kokios buvo V amiuje.* Kiek audr iais laikais blako Banyi! Ma tome, kaip daugelyje viet evangelijos tikji mas yra dideliame pavojuje. Matome, kaip kai kur siekiama tikiniuosius atplti nuo katalik vienybs. .. Kad taip didel pavo j paalintume, mes su pasitikjimu meldia me kovojaniai ir kenianiai Banyiai globos ventojo popieiaus Leono, kuris tiek veik, ra ir ikentjo dl katalik vienybs. O tuos, kurie dl tiesos ir teisybs kenia, krei piams paguodianiais v. Leono odiais, ku riuos jis ra Konstantinopolio dvasikijai ir liaudiai: Itverkite katalikikos tiesos dva sioje ir per mus priimkite apatalik padr sinim, nes jums suteikta malon dl Kristaus, kad ne tik j tiktumte, bet u j ir kenttumte (Pilyp. 1, 29).
* I pop. Jono XXIII enc. Aeterna Dei, skirtos pop. v. Leonui Didiajam jo mirties 1500 m. sukak iai, 1961. XI. 11.
628

AUKSMAS PASAULIO SINN


I lietuvi laiko v. Tvui

Katalik Ganytojau, ventasis Tve! Gy vybs kaina mes perduodame Jums savo tau tos kani istorijos rat, rodydami XX am iaus bedievybs - komunizmo gd... I ms atm ne tik em, namus, sunai kino miestus, vienkiemius, bet atm net min ties laisv, protavim. Mus pavert visikais dvasios vergais. Ms kultr pasuko maiau sia imtmeiu atgal. 1940-41 met okupacija buvo tik elis prie dabartin smurt. Tada buvo tik gaiva likas siautimas, dabargi jau planingas tautos naikinimas... Visur smurtas, baim, kraujas, kania. Daugiau kaip 10.000 tikinij nukan kinta arba i bado ir alio mir Sibire. Kas dien naujos aukos. Nra nam, kuriuose ne bt aar... K mes keniame, gali suprasti tik tas, kas pats igyveno. Okupantas yra azijatas; kai jis pasijunta galingas, yra baisus. Jo obskurantizmas, iaurumas, kraujo trokimas, siautulys, naikinimo manija yra be rib... ventasis Tve, mes inome i dien Jums ukrautus rpesius. Taiau vardan ms i kentt kani mes drstame, kaip savo kata lik Vado, prayti utarimo. Mes nebeturime kaimyn, kuriems galtume patikti savo ir tautos ateit. I vis pusi mus supa okupan tas. Js ventenybs vadovaujami, katali kikos Lietuvos vaikai, vieninteliai esame ka talikai iaurje. Tokio spaudimo ilgai neilai629

kyime. Ms tikjimas, paproiai, tradicijos, net ms kalba bus inaikinta. Mes danai galvojame apie viduramio tur k, arab ordas, kada ikilo didieji Romos vyrai: Urbonas II, Inocentas III. Mes danai klausiame, kur dingo kultringo pasaulio tau tos, kur yra imtai milijon pasaulio krikio ni? Ar nebra pasaulyje teisybs myltoj, Didij moni? Ar jie neino, kaip broliai ir seserys krikionys yra naikinami? Ar pa saulio krikionys usndo apgaulingu sura minimo miegu ir tiki, kad mus sunaikinusios ordos sustos? Ne, neklyskime ir savs neapgaudinkime! ventasis Tve, mes tikims bti iklausy ti. Mes daug ikentjome dl v. tikjimo ir itikimybs apatal Sostui. Todl turime vil ties tiktis Js paguodos odio ir pasaulio katalik suraminimo, kad ms vaikai daugiau nebekents dvasios vergijos. Mes tikime, kad Js galingas odis pajudins laisv mylini taut vadus i apsndimo. .. Tve, tark od, kaip kitados Romos koliziejuje pirmasis Po pieius v. Petras. ventasis Tve, ms ratas nra toks, ko k nortume parayti. Raome pogrindyje, prie mirganios lemputs, kas valandl laukdami ekist... Kai is ratas Jus pasieks, gal m s nebebus. Kol j nune, daug neanij per vers ekist kulka. ventasis Tve, mums, mirtantiems u re ligijos ir tautos laisv suteik palaiminim. Tegyvuoja gyvj ir mirusij Viepats Jzus Kristus !98
630

akeldamas akis auktyn drebjau, Kad nepalaut valios man kania, smigo tai pirmoji vilyia, Ir nerimas, o Viepatie, prajo. Kaip miela lyg ilti laai laja... Lyg sla snariai... Kaip gera ia Man laukt, matyt su ypsena skaisia Ateinant i tolo Atpirkj. Garb ir lov tau, o Visagali! Maniau, kad reiks tempti vali, O tai tu pats mansp ateini. .. O kiek viesos! Net man akis gadina... velnaus skambjimo skliautai pilni... Tik styra jau galva, sunki kaip vinas...
I eilraio v. Sebastijonas72a

U KENIANI BANYI

Viepatie Jzau, kankini Karaliau, nu lidusij paguoda, iklausyk ms kar t mald u ms brolius, kenianios Ba nyios narius. Tegu jie nepalta kovoje ir nesvyruoja tikjime, bet patiria gaivinan ios paguodos, kuri tu teiki sieloms, pa auktoms bti tavo kryiaus dalininkmis. Tiem, kurie turi ksti kanias ir prie spaud, bad ir nuovarg, bk nesugriau nama tvirtove, kurioje jie rast drsos ir jg pavojuose ir pilnai suprast t u
631

mokest, kuris paadtas visiem, itveriantiem kovoje iki galo. Tiem, kurie kenia dvasin priespaud, danai juo pavojingesn, juo ji klastinges n, bk tu viesa, apvieianti j prot, kad aikiai matyt tikrj tiesos keli. Bk jiems jga, stiprinanti j vali, kad galt nugalti kiekvien netikrum ir nuovarg. Tiem, kurie negali vieai ipainti ti kjim, pastoviai gyventi krikionik gyvenim, danai priimti ventus Sakra mentus, pasitarti su savo dvasios vadovu, tu pats bk jiems paslptu altoriumi, ne matoma ventove, gausia malone ir tvi ku balsu, kuris jiem padt, juos stiprin t, gydyt j keniani dvasi ir duot jiem diaugsm ir ramyb. Tegul ms kartos maldos bna jiem parama. Tegul ms brolika uuojauta leidia jiem pajusti, kad jie nra vieni. Te gul j pavyzdys bna pamokymu visai Banyiai, o ypatingai mums, kurie juos taip nuoirdiai prisimename. Sutrumpink, Viepatie, bandym laik ir padaryk, kad greitai visi persekioja mi ir atsivert persekiotojai galt lais vai tau tarnauti ir tave garbinti, kuris su Tvu ir ventja Dvasia gyveni ir viepa tauji per ami amius. Amen. (Pop. Pi jus XII).
632

KRIKIONIS BANYIOJE
AIP a jauiuos pavstoj bendruomenj, nesi jausdamas ventu? Kaip jauiasi mano artimie ji, kurie, kaip a, i kart kartos priklausome Banyiai ? Ar nepalanks dabarties nusiteikimai prie krikionyb neveikia mans ir manj ? Kokiom gi nuotaikom gyveno pirmieji, didieji krikionys, Bany ios vyturiai? Bandykim pajausti krikionio didyb, kuri dvelkia i pirmj ami.

KAM TU PRIKLAUSAI?

Tavo vyresnyb ir namai, kuriems priklau sai, yra Kristaus Banyia. Jos gyvenimo kny gose raytas tavo vardas. Tavo purpuras Kristaus kraujas ir tavo apsiauste jo kry iaus enklas. Kirvis jau pridtas prie (seno) medio akn ir nauja atala auga i Jess aknies. iam pasauliui tu esi svetimas, nes jau esi pilietis dangiko miesto Jeruzals. Tu turi k vertinti, nes turi savo paties veni kalen dori. Bet tu neturi nieko bendro su pagoni pasaulio diaugsmais; prieingai, esi jiem sve timas. Tertulijonas c. 222, Apie kareivio vainik, 11 ir 13.
PAINK SAVO VERT!

dkokime Dievui Tvui per jo Sn ventoje Dvasioje, kad savo didiu gai lestingumu jis mus pamilo ir savyje mus nau jai atkr. Paink savo vert, krikioni, ta ps dievikos prigimties dalininku! Nebegrk atgal prie sen emum. Pagalvok, kokiam va633

Mylimieji,

dui ir kokiam knui priklausai! Suprask, jog buvai ipltas i tamsos nasr ir perkeltas Dievo karalystn. Juk nuo pat krikto esi ventosios Dvasios ventov. Neigink blogu elgesiu sveio i savo irdies! Leonas Didysis 461, 21-sis pamokslas.
SKUBK BANYION

Neutenka sakyti Tve, jei neini pas j. Kur nori jo jiekoti ir kur j surasi? Kelkis, iki iol sdjs ir miegojs! Juk Kristus pa sirinko stovinius ir pasiruousius. Kelkis tad ir skubk Banyion! Joje laukia Tvas, joje yra Snus, joje dvelkia ventoji Dvasia. Ambrosiejus 397, Komentarai Luko evange lijai, VII, 229.
KOKIA LAIM TIKTI!

Jei

nebtume gav ventosios Dvasios, ne turtume laims tikti be regjimo. Todl Vie pats sako: Geriau jums, kad a einu pas Tv, nes jei neisiu, Ramintojas pas jus neateis... Nors savo dievybe Kristus yra mumyse, bet, jei jis nebt savo kniku pavidalu pradin gs i ms aki, niekad nebtume buv per smelkti tikjimo Dvasios. Tas tikjimas taps ms iganymo ir iaugtinimo prieastim. Jo dka, bdami tyros irdies, galsime matyti pat od, Diev Dievuje, per kur viskas su kurta. iganym veda ne tas tikjimas, kur laimime regjimu, bet tas, kuris kyla i paios irdies. Augustinas 430, 148-sis pamoks las.
634

MALDA U BANYI*

Viepatie, viesij dvasi ir ventj siel Dieve! Dieve vis, kuri irdys skaisios ir kurie nuoirdiai aukiasi tavs! Tu vieti danguje ir esi ipastamas tyrj dvasi. ia emje esi lovinamas himnais ir gyveni ms Banyioje. Aminose padangse sukrei chorus savo tiesos gyriui ir lovei. ventieji angelai ir vi sos tyros sielos tau tarnauja. Padaryk, kad Banyia ilikt gyva ir skaisti. Suteik jai dievik jg, ir ventieji angelai tegelbsti jai. Tada ji tyra irdim lovins tave giesm mis. Mes maldaujame tave u visus Banyios vaikus. Visiems bk maloningas ir atlaidus. Visiems suteik nuodmi atleidim. Suteik malon, kad jie daugiau nebenusidt. Sau gok ir globok juos pagundose. Pasigailk vy r, moter ir vaik. Apreikk save visuose. Tebna rayta j irdis, kad jie tave pasta per tavo viengim Jz Krist. Per j tebna tau garb ir lov ventoje Dvasioje dabar ir per ami amius. Amen.
* I Serapijono euchologij, sukurt ca. 350 m.

Praami

ideli ir nuostabs tavo darbai, Viepatie, Dieve Visagalis! Teiss ir tikri tavo keliai, ami Karaliau! Kas nebijos tavs, Viepatie, ir negarbins tavo vardo?

635

Juk tu vienas esi ventas, ir visos tautos ateis ir nusilenks pagarbiai prie tave... Apr. 15. 3-4 U KRIKIONIJ

Viepatie, aminasis Dieve, dangaus T ve! Ilaikyk ir laimink ms Motin Ba nyi, kuri tavo Snus mums dav kaip brangiausi savo palikim. Apviesk visus dvasinius ir pasaulinius vyresniuosius, kad jie ugdyt tai, kas didina tavo vardo gar b, kas naudinga ms iganymui ir visos krikionybs gerovei. Saugok nuo prie puolimo ms ventj Tv popiei N. Laimink ms augtuosius ganytojus ir kunigus, laimink j darb ms nemirtin goms sieloms iganyti. Leisk, kad tikjimo audros ir gyveni mo bandymai nepalaut ms itikimy bs ir atsparumo, kad niekad nenukryptume nuo tiesos ir tavo ventj sakym. Laimink ms eimas sunkiuose i lai k rpesiuose ir varguose. Duok malons ir jgos tvams, kad jie, kupini stiprybs ir pasiaukojimo, atlikt savo ventas pa reigas. Laimink jaunim, kurio tikjimui ir dorai graso tiek daug ir toki dideli pavoj. Suteik malons jaunuoliams ir mergaitms, kad jie vertingiausiuose savo
636

jaunatvs metuose neprarast irdi ty rumo. Globok vaikus, kuriuos tu kadaise laiminai su tokia gilia meile. Paadink mumyse pirmj krikioni ipainj narsum, suteik uolumo melstis ir eiti ventj sakrament, dirbti Dievo ir artimo meils darbus. Tau, Viepatie, tebna visas ms gyvenimas ir veikimas, ms klajons ir ms mirtis. Suteik mums malons ia ir leisk tenai, amina me diaugsme ir palaimoj, tave garbinti kartu su tavo Snumi, ms Viepaiu, kuris gyvena ir viepatauja per amius. Amen.36
u sukrei nuostab pasaul Su iedais, su sodais, su sapnais, Ir po tavo dideliais delnais Kaip aguonos grdas vieia saul.

Tu sukrei ird, tartum paukt, Kad ji vis ilgtsi dangaus, Kad visoj kelionje mogaus tave ji, Dieve, kelio klaust. Tu sukrei em, piln dulki, Piln krykeli ir unkeli klaidi, Ir paklyds girioje girdiu: Neraudok, keleivi, neprapulsi Vl kely yds tau mano gls, Su tavim einu a kaip elis.8
637

POTERIAI
OTERIAI liaudies kalboj reik prastines mal das: Tve ms, Sveika Marija, Garb Dievui, Tikiu Diev. Kartais ios maldos buvo papildo mos Dievo sakymais ir katekizminm tiesom, kad vai kai geriau pasiruot pirmajai ipainiai. prastins maldos su priedais vadinta didiaisiais poteriais, o be pried -- poterliais. Vienas poterlis ar poteris apm Tve ms, Svei ka Marija, Garb Dievui. Ryt ir vakar buvo kal bami trys, penki ar daugiau toki poteri ir tik j pa baigoj vienas Tikiu Diev. Maldinga ms liaudis kalbjo poterius ne tik ry t, vakar. Kartojo juos darbe, kelionje, skausme, ne laimse, ligoje ar kitoje grsmje. Neturdama mal daknygi, nemokdama rato, imtmeiais besimelsda ma, sudjo jinai tuos poterius daug savo irdies ir dvasios. Tik i tonacijos, i terptini atodsi galjai atspt, kiek tuose paprastuose odiuose slpsi gilaus jausmo, vilties ir tikjimo. Ar ne tuose atodsiuose brendo ir lietuvikojo odio meil? Kad pajaustume ms poteriuose imtmei alsa vim, pateikiame kelet seniausi Tve ms, kartu su iom dienom vartojamais ms poteriais.

SENIAUSI TVE MS
15 a. pabaigos
ve ms, kuris esi danguosu, vskisi var das tavo, ateiki tavo karalyst, bki tavo valia kaip danguj teip emj. Duon ms vis die n duoki mumus n ir atleiski mumus ms kaltes, kaip ir mes atleidiame ms kaltiemus, neveski ms alonu, ale mus gelbki nuogi viso pikto. Amen.

638

16 a. pabaigos (1595)
ms, kuris esi danguose, vskis var das tavo, ataik karalyst tavo, bk valia ta vo kaip danguj, teip ir emj. Duon ms vi s dien duod mumus i dien ir atlaid mumus ms kaltes kaip ir mes atlaideme saviemus kaltiemus ir neved ms ing pagundy m, bat gelb mus nuog pikto. Amen.

Tve

17 a. pradios (1605)
ms,, kuris esi danguosu, viskis var das tavo. Ataik karalyst tavo. Bk valia ta va kaip danguj, tep ir emj. Duon ms vi s dien duok mumus n. Ir atlaid mumus kaltes ms, kaip ir mes atlaidiame kaltie mus saviemus. Ir nevesk ms pagundyman. Bet gelbk mus nuog pikto. Amen.

Tve

18 a. vidurio (1755)
ve ms, kurs esi danguje, bk venia mas vardas tavo, ateik tavo karalyst. Bk tavo valia kaip danguje, taip ir an ems. Dun ms dienik duok mums i dien. Atleisk mums ms kaltes, kaip mes atlei diam savo kaltiems. Nevesk mus pagundima(n). Bet gelbk mus nuo pikto. Amen.

19 a. pradios (1802)

Tve

ms,, kuris esi danguose, veskis var das tava, ateik karalyst tava, bk valia tava, kaip danguj, teip ir ant iams. Duonos ms vis dien duok mums iandien. Ir atleisk

639

mums ms kaltes, kaip ir mes atleidiam sa viems kaltiems. Ir nevesk mus ink pikt pagundim, bet gelbk mus nuog visa pikta. Amen.

MS LAIK POTERIAI
EGNON

Vardan Dievo* Tvo, ir Snaus, ir ventosios Dvasios. Amen.


VIEPATIES MALDA

Tve ms, kurs esi danguje. Tesie ventas tavo vardas; teateinie tavo kara lyst; tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir emje. Kasdiens ms duonos duok mums iandien ir atleisk mums ms kaltes, kaip ir mes atleidiame savo kaltininkams; ir nevesk mus pagund, bet gelbk mus nuo pikto. Amen.
ANGELO PASVEIKINIMAS

Sveika

Marija, malons pilnoji! Vie pats su tavimi; tu pagirta tarp moter, ir pagirtas tavo sios vaisius Jzus. ventoji Marija, Dievo Motina, melskis u mus nu sidjlius dabar ir ms mirties valando je. Amen.
* Ms egnonje ir Trejybs garbinime i seniau si Laik terptas Dievas. is tarpas, Lietuvos vys kupams praant, buvo patvirtintas Romos.

640

APATAL IPAINIMAS

Tikiu Diev Tv, Visagal, dangaus ir ems Sutvrj; ir Jz Krist, vienatin jo Sn, ms Viepat, kuris prasidjo i ventosios Dvasios, gim i Mergels Marijos, kentjo prie Ponto Piloto, buvo prikaltas prie kryiaus, numirs ir palai dotas; nueng pragarus, trei dien kls i numirusij, eng dang, sdi deinje Dievo Tvo Visagalio; i ten ateis gyvj ir mirusij teisti. Tikiu ventj Dvasi, vent visuotin Banyi, vent j bendravim, nuodmi atleidim, kno i numirusij prisiklim ir aminj gy venim. Amen.
TREJYBES PAGARBINIMAS

Garb Dievui Tvui, Snui ir ventajai Dvasiai, kaip buvo pradioje, dabar ir visados, ir per amius. Amen.
DIEVO SAKYMAI

esu Viepats, tavo Dievas, kurs tave i vediau i Egipto ems, i nelaisvs nam. Pirmas: Neturk kit diev, tiktai mane vien. Antras: Netark savo Viepaties vardo be reikalo. Treias: Sekmadien vsk. Ketvirtas: Gerbk savo tv ir motin. Penktas: Neudyk.
641

etas: Nepaleistuvauk. Septintas: Nevok. Atuntas: Nekalbk netiesos. Devintas: Negeisk savo artimo moteries. Deimtas: Negeisk n vieno daikto, kurs yra tavo artimo. Mylk Viepat Diev visa siela, visu protu, visomis jgomis, o artim kaip pats save.
BANYIOS SAKYMAI

Pirmas: ventes vsk. Antras: venta dieniais mii klausyk. Treias: Pasninkus pasninkauk. Ketvirtas: Eik ipainties bent vien kart metuose ir apie Velykas priimk veniausij Sakrament. Penktas: Savo ba nyi laikyti padk.
PAGRINDINES TIESOS

1. Yra vienas triasmenis Dievas: Dievas Tvas, Dievas Snus ir Dievas ventoji Dva sia. 2. Antrasis veniausios Trejybs asmuo, Dievo Snus, yra taps mogumi ir numirs dl ms iganymo. 3. Dievas yra teisingas: u gerus darbus atlygina dangumi, o u piktus pragaru baudia. 4. mogaus siela nemirta.
SAKRAMENTAI

1. Kriktas. 2. Sutvirtinimas. 3. veniau siasis Sakramentas. 4. Atgaila. 5. Ligoni patepimas. 6. Kunigyst. 7. Moteryst.
642

ATGAILOS DALYS 1. Nuodmes atsiminti. 2. U jas gailtis. 3. Tvirtai pasiryti nebenusidti. 4. Nuodmes ipainti. 5. U jas atsiteisti. DIDIOSIOS NUODMS 1. Puikyb. 2. Godumas. 3. Paleistuvavi mas. 4. Pavydas. 5. Rstyb. 6. Persivalgymas arba persigrimas. 7. Tingjimas. SVETIMOS NUODMS K pikta daryti, 1 patarti, 2 liepti, 3 padti. K pikta darant, 4 pritarti, 5 pagirti, 6 nesulaikyti. K pikta pada rius, 7 tylti, 8 slpti, 9 pasidalyti. PAGRINDINS DORYBS 1. Imanumas. 2. Teisingumas. 3. Tvirtu mas. 4. Susivaldymas. DIDIOSIOS DORYBS 1. Nuolankumas. 2. Dosnumas. 3. Skaistu mas. 4. Ramumas. 5. Maldingumas. 6. Arti mo meil. 7. Susivaldymas valgant ir geriant. YMIAUSIEJI GERI DARBAI 1. Malda. 2. Pasninkas. 3. Imalda. LABDARYBS DARBAI SIELAI 1. Nemokant pamokyti. 2. Abejojaniam patarti. 3. Nulidus paguosti. 4. Pikta daran643

t sudrausti. 5. Paaidas atleisti. 6. Nuoskau das nuksti. 7. Melstis u gyvus ir mirusius. LABDARYBS DARBAI KNUI 1. Alkan papenti. 2. Troktant pagirdy ti. 3. Nuog apdengti. 4. Pakeleiv namus priimti. 5. Kalin suelpti. 6. Ligon lankyti. 7. Numirl palaidoti. EVANGELIJOS PATARIMAI 1. Neturtas. 2. Skaistumas. 3. Paklusnu mas. DIEVIKOS DORYBS

1. Tikjimas. 2. Viltis. 3. Meil.

Tikiu, mano Dieve, visk, k tu apreikei ir per savo vent Banyi davei mums ti kti, nes tu, pati tiesa, negali klysti nei kit klaidinti. Viepatie, padidink mano tikjim! Viliuosi,
mano Dieve, jog dl Jzaus Kris taus nuopeln duosi reikaling maloni man iganyti ir, jeigu laikysiuosi tavo sakym, suteiksi man amin laim danguje, nes tu pats paadjai, Viepatie, o k paadi vyk dai ir esi gailestingas. Viepatie, sustiprink mano vilt !

mano Dieve, tave visa siela, visa irdim, visom jgom, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meils. Dl tavs myliu ir arti m, kaip pat save. Viepatie, leisk man vis labiau tave mylti!
644

Myliu,

RELIGINIAI PAPROIAI

IKEJIMAS isiskleidia ir leidia aknis tauto je vairiom paprotinm formom, kurios pasidaro bendros, vis gerbiamos, ulaikomos, perduoda mos naujom kartom. Panai paproi turi ir kitos krikionikos tautos. Bet kiekvienoj kitaip jie ataudiami, igrainami, kitokiais pergyvenimais nuspalvi nami. Tie skirtumai labai vertingi, ir dl to palaiky tini ir ilaikytini. Kas tuos ms paproius dar prisi mena, gal prisimins ir nuotaikas, pergyvenimus b dingus ms tautai. Paproiai brsta pirmiausia eimose. eimos stalas telkia narius, kaip altorius banyioj. eimos kryius kelia vis akis augiau stalo. Kryius ir stalas sudaro iorinius centrus, kuriuos eima apsupa tyliai pergy venamu orumu. Po kryium ir prie stalo iauga patys tvai savo vaik akyse. Vaikai seka tvus ne pagal od, o pagal j veiksm ir pergyvenim. Paproiai yra pastovios veiksenos vaisius.

Sveikinimasis

Sutikus mog: Garb Jzui Kristui (arba: Garb Kristui!). Per amius. Valgant: Sotink, Dieve. Dkui. Atsisveikinant: Su Dievu, sudiev. Per Velykas - Kaldas: Sveiki sulauk v. Velyk... Kald. Su tamstom drauge. Einant pro banyi ar kryi: pakeliama kepur.
Susilaikymas nuo pramog

Advente: belaukiant ateinanio Kristaus. Gavnioje: dl Kristaus kanios.


645

Vlini ivakarse: pagerbiant mirusij atminim.


Ypatingas pasninkas

Ki dien: auka gimstaniam Kristui. Pelen dien: atgailai u savo nuodmes. Didj penktadien: dl Kristaus mirties.
Mirusij prisiminimas

Mirties metinse: papraant atlaikyti mi ias. Vlinse: pasimeldiant, duodant imald, aplankant kap.
Laiminimai

Vaik (banyioje): per paskutin Devin tini mipar. Vaik (eimoje): einant pirmkart mo kyklon, ivykstant kariuomenn, priimant mo teryst, stojant vienuolyn ir kitomis svar besnmis progomis. Jaunosios: atliekant jungtuves su miiomis. Motinos: sulaukus kdikio.
Paventinimai

Lauk: pavasar, vasar. Nam: naujai pastaius. Buto: naujai sikrus. Valgio: Velyk ryt. Vandens: didj etadien ir per Sekmines. oli: olinse, rugp. 15 d. Skl: Marijos gimimo ventje, rugs. 8 d. vaki: Marijos vedyb ventje, vas. 2 d.
646

Ypatingos pamaldos

v. Kryiaus garbei: trij dien procesijos prie etines. v. Sakramento garbei: devyni miparai po Devintini. v. Dvasios atjimui pasiruoti: devindie nis prie Sekmines. Jzaus irdies garbei: birelio mn. pamal dos ir pirmieji mnesi penktadieniai. Marijos garbei: gegus ir spalio mn. pa maldos bei pirmieji penki mnesi etadie niai.
Tradicins apeigos

Uraas kreida (KMB) Trij Karali ventei prisiminti. Pelen barstymas gavnios pradioje: at gailai paskatinti ir miriai priminti. Verb ventinimas: Kristaus triumfui ir jo nuplakimui priminti.
Asmenins pareigos

Pasimelsti ryt ir vakar. Bent persiegnoti prie valgant ir pavalgius. Iklausyti v. mii sekmadieniais ir pri valomomis ventmis (JAV-se: Kaldos, N. Metai, etins, olins, Vis vent ir Nek. Prasidjimo vent; Kanadoje: Kaldos, N. Metai, Trys Karaliai, etins, Vis vent ir Nek. Prasidjimo vent). Prieiti ipainties ir komunijos bent per didisias ventes.
647

eimins vents

Jungtuvi metins, 25-metins, 50-metins. Motinos diena: gegus mnes. Vaik pirm. komunijos diena. Tv ir vaik vardins.
Mokyklins vents

Mokslo met pradia (su pamaldomis). Lietuvos jaunimo globjo v. Kazimiero diena.
Organizacins vents

Katalikikosios Akcijos: Kristaus Kara liaus vent. Ateitinink: Sekmins, Kristaus Karaliaus ir v. Kazimiero vents; Skaut: v. Jurgio ir v. Kazimiero vents. Lietuvos vyi: v. Kazimiero.
Parapins vents

Banyos paventinimo diena. Parapijos ventojo globjo diena. Atlaid dienos.


Tautins vents

Nepriklausomybs paskelbimo vasario 16. Tautos globjo v. Kazimiero: kovo 4 d. Tautos isklaidymo diena: birelio 15-ta. Vytauto vainikavimo: rugsjo 8 d.
Taut vents

Kristaus Karaliaus: spalio paskutinis sek madienis. Popieiaus vainikavimo metins.


648

IPAINTIS SVETIMOM KALBOM


ELIAUJAM po pasaul arba gyvenam nuoaliai lietuvi, kur sav kunig neprisiauksi. Tada ipaint tenka atlikti svetima kalba. Pustinai vartojam ne vien kalb, bet daniausiai neinom i painties formos arba speciali isireikim. Tuo tikslu pateikiami ie pavyzdiai. Pagal pavyzdius lengviau patikslinsime savo si n, atrinksim, kas mums tinka, arba papildysim savais odiais, ko trkt. Svarbiausia, kad netrkt nuoir dumo ir intencijos atlikti ipaint gerai. Prie pavyzdi pridti trumpi gailesio aktai. Bet jie nebtinai vartotini. Juk mokame akt sava kal ba. Pagaliau svarbu ne odiai, o pats gailestis.

ANGLIKAI

Bless me, Father, for I have sinned. It is a week (arba: a month, a year) since my lat confession. I accuse myself of the following: I used Gods name irreverently. I neglected my prayers for a long time. I missed Mass on Sunday (arba: on a holyday of obligation) through my own fault. I disobeyed (arba: I showed disrespect) to my parents (arba: legitimate superiors). I neglected my duties to my wife (arba: husband, children). I gav bad example to others: I got drunk, fought, quarreled with others, told filthy stories, cursed, blasphemed. I was angry at another person (arba: unkind, arrogant, envious, jealous, revengeful toward others).
649

I physically injured another person. I willfully took pleasure in impure thoughts and desires. I abused my marriage rights. I was unfaithful to my wife (husband). I read bad books, looked at bad pictures. I have stolen (arba: helped, encouraged others to steal, kept stolen goods). I injured my health by excessive drinking, and by this also hurt my family. I have deliberately lied to deceive others (arba: I injured the reputation of others by lying). I talked uncharitably of others (arba: I revealed their faults without necessity). I have failed to receive Holy Communion during Easter time. I have made a bad confession (I received holy Communion in the state of mortal sin). For these and all the sins of my past life I am truly sorry. Per iriim gailtis: My God, I am truly sorry for having offended Thee; give me grace never to sin again. Po iriimo, nueinant: Thank you, Father! VOKIKAI

Gelobt sei Jesus Christus! Meine letzte Beichte war vor einer Woche (arba: vor einem Monat, einem Jahr). In Demut und Reue bekenne ich meine Suenden: Ich habe Reden gegen den Glauben gefuehrt (arba: zugestimmt).
650

Ich habe ueber heilige Dinge gespottet. Ich habe an Sonntagen die heilige Messe ganz (arba: zum Teil) versaeumt. Ich habe andere von religioesen Pflichten abgehalten. Ich habe das Sakrament der Busse und der hl. Kommunion in der Osterzeit nicht empfan gen. Ich habe meiner Eltern keine Ehrfurcht erwiesen. Ich habe meine Kinder ungerecht behandelt. Ich habe andere geringgeschaetzt (arba: verachtet, gehasst). Ich habe in Feindschaft mit ndern gelebt und Rache zu ueben gewuenscht. Ich habe durch unkeusche Gedanken und Begierden (arba: durch Blicke, Reden, unkeu sche Werke) gesndigt. Ich habe die Ehe missbraucht. Ich habe mich gegen die Treue der Ehe verfelht. Ich habe durch Lesung schlechter Buecher (arba: durch Besuch gefaehrlicher Orte) gesuendigt. Ich habe dem Nchsten an seinem Eigen tum geschadet. Ich habe durch Spiel, Trinken und Aus schweifungen meiner Gesundheit geschadet (arba: meine Familie in Not gebracht). Ich habe falsches Zeugnis abgelegt. Ich habe durch Luegen (arba: durch Ehr abschneidung, Verleumdung) anderen Schaden zugefuegt. Diese und alle Suenden meines ganzen Le651

bens bereue ich von Herzen. Ich bitte um eine Busse und die priestliche Lossprechung. Per iriim gailtis : Mein Gott, ich bereue von ganzem Herzen, dass ich Dich beleidigt habe: Gib mir die Gnade, nimmermehr zu suendigen. Po iriimo: Ich danke Ihnen herzlichst! PRANCZIKAI*

BENISSEZ-moi, mon Pere, parce que jai p ch. Il y a une semaine (arba: un mois, une anne) depuis ma dernire confession. Voici mes pchs: Je maccuse davoir parl contre la foi. Je maccuse davoir mal parl des choses saintes. Je maccuse davoir empch les autres de faire leurs devoirs religieux. Je maccuse de navoir pas fait ma con fession et communion annuelle ( arba : de navoir pas fait mes paques). Je maccuse de navoir pas respect mes parents. Je maccuse detre injuste envers mes en fants. Je maccuse davoir mpris les autres (ar ba: davoir eu haine). Je maccuse davoir entretenu inimiti et vengeance contre mon prochain. Je maccuse davoir pch contre le sixi me commendment par penses, dsirs (arba: regards, paroles, actions).
* iam ir ispan tekstui neturta kai kuri akcent.
652

Je maccuse davoir abus du mariage. Je maccuse davoir pch contre la fidli t de mariage. Je maccuse davoir pch par lecture de mauvais livres (arba: par frquentation de mauvais locaux). Je maccuse davoir pris des choses dautrui. Je maccuse davoir nui a ma sant par livrognerie (arba: davoir nui a ma famille). Je maccuse davoir rendu faux tmoignage. Je maccuse davoir nui aux autres par mensonge. Je maccuse des tous ces pchs et ceux de toute ma vie; jen demande pardon a Dieu et a vous, mon Pere, la pnitence et labsolution. Per iriim gailtis : Mon Dieu, je me re pens de vous avoir offens; aidez-moi a ne plus pcher. Po iriimo, nueinant: Je vous remercie, mon Pere, cordialement. ISPANIKAI

BENDECIDME, Padre, porque he pecado. Hace


una semana (arba: un mes, tres meses) que no me he confesado. Me acuso de los siguientes pecados : He usado el nombre de Dios con irreve rencia. He omitido las oraciones cotidianas por mucho tiempo. He faltado a la Misa los domingos (arba: las fiestas de guardar) por mi culpa.
653

He desobedecido (arba: he faltado al res pecto) a mis parientes (arba: a mis superiores legitimos). He descuidado con mis deberes a mi esposa (arba: a mi esposo, hijos). He dado mal ejemplo a otros (me he borrachado, peleado). Me he enojado con otros (arba: estuve ar rogante, envidioso, celoso, vengativo). Hice dano a otros. He tomado placer en los pensamientos y deseos impuros voluntarmente. He abusado mis derechos matrimoniales. Estuve infiel a mi esposa (arba: esposo). He leido libros malos, he visto peliculas malas. He robado (arba: he ayudado a otro robar, retuve cosas robadas). He lastimado mi salud y mi familia por borracharme. He mentido, he calumniado a otro. He faltado caridad en palabras, he reve lado sus faltas sin necesidad. No he recibido la santa Comunion durante del tiempo de Pascua. He hecho mala confesion, he recibido la santa Comunion en el estado del pecado mortal. Por estos y todos los pecados del pasado me siento mucho. Per iriim kalbti: Dios mi, me arre piento de haberte ofendido, aydame para no pecar ms. Po iriimo: Muchas gracias, Padre.
654

KALENDORINIAI VARDAI
AUJOS kartos pasigenda naujesni ir vai resni ventj vard, o j yra utektinai. Tokiems naujiems ilgesniems vardams i anksto pridti trumpiniai skliausteliuose. Tai reikia, kad kriktijant dokumentuose raomas pilnas vardas, o praktikai dl patogumo gali bt varto jamas jo trumpinys. Nauj vard lietuvikoji raybos forma, taip pat j trumpiniai yra perirti, patikslinti kalbininko A. Salio. Jo paties naujai parinkti ir kritikai perrikiuoti tautiniai vardai. Tam pasinaudota senais ms asmen vardiais ir prs vardynu. iame vardyne jie dedami po krikionikj vard, atskiriant pirmuosius nuo antrj taku ir brkniu (.). Ilgesniems tautiniams vardams taip pat pridti trumpiniai skliausteliuose. Tautini vard duota lygiomis vyrik ir moteri k. Krikionikieji ios lygybs negaljo ilaikyti, nes dienas pasirenka ne ventieji, o mirtis." ventieji nra lygs savo vard garsumu, palik tais nuopelnais ir savo padtimi kulto srity. Atsisa kyta juos rikiuoti, dl to pasirinkta alfabetin tvarka. Alfabetas isprend ir kit klausim, k pirma dti vyrikus ar moterikus vardus.

SAUSIS
1. Eugendas (Eugas), Fulgentas (Fulgas, Pulgis), Konata (Kona).Arvaidas (Arvas), Snieg. 2. Adelardas (Adas, Lardas), Odilas (Odas), Stefana (Stefa). Drovydas (Drovas), Gailut (Gaila).
655

3. Florentas (Floras), Genovait (Gen), Gordijus (Gordas). Viltautas (Viltas), Vyda. 4. Angela (Gla), Oringa (Ora), Rigobertas (Rigas). Arimantas (Arys), Ardanga (Arda). 5. Emilija (Mil), Gaudentas (Gaudas), Talida (Lida), Telesforas (Telas). Gedut (Geda), Vaidenis (Vaidys). 6. Baltazaras (Baltas), Kasparas (Kaspas), Melchioras (Merkelis); Melanas (La nas), Viltrda (Viltra). Arnas (Aras), Ginda. 7. Kentigerna (Kent, Gerna), Reinoldas (Noldas), Tilas, Vidukindas (Vidas). Ru tenis (Rutys), Raudvil (Rauda). 8. Apolinaras (Apolis, Polis), Atelmas (Elmas), Gudul (Guda), Pega. Gint, Vilintas (Vilys). 9. Bertvaldas (Bertas, Valdas), Filanas (Filas), Paskazija (Paska), Vaningas (Ingas). Algis, Gabija (Gab). 10. Agatas (Agas), Nikanoras (Nikas, Noras), Setrida (Set, Rida), Tomijonas (Tomas). Ginvilas (Ginas), Ragail (Ra ga). 11. Fidelmija (Fida), Higinas (Ginas), Palemonas (Palemas). Audrius, Viln. 12. Cezarija (Ceza), Alfredas (Alfas), Arkadas (Arkas). Gida, Vaigedas (Val gas). 13. Bernonas (Bernas), Iveta (Iva), Viventas (Vivas, Ventas). Dargaudas (Dargas), Gilv.
656

14. Feliksas (Felis), Hilaras (Hilas), Makrina (Makra), Savas. Auks, Laimis. 15. Bonitas (Bonas, Bonys), Med, Pau lius, Tarsicija (Tara). Skirgaila (Skiras), Snieguol (Snieg). 16. Berardas (Beras, Ardas), Marcelis (Marcys), Priscil (Priska, il). Draumantas (Draumas), Ringla (Ring). 17. Antanas (Antas), Jonil (Jon, Ni le), Leonil (Leon, Leon), Mildgita (Mil da, Git) Dovainas (Dovas), Vilda. 18. Leobardas (Lebas, Bardas), Liberta (Liba), Priska. Gedigaudas (Gdys), Ragnyt (Ragna). 19. Kanutas (Kanas), Marijus (Marys), Pija. Gid, Raivedys (Raivys). 20. Eutimas (Timas), Fabijonas (Fabas), Sebastijonas (Sebas). Daugvydas (Dau gas), Nomeda (Noma, Med). 21. Agniet (Agna, Agn), Auguras (Au gs), Epifanas (Epas), In. Galiginas (Galys), Gars. 22. Anastazas (Anastas, Nastas), Blesil (Blesa), Vincentas (Vincas). - Nauta, Vingaudas (Vinas). 23. Emercijona (Emera), Ildefonsas (IIdas), Raimundas (Raimas). Gailigedas (Gailys), Gunda. 24. Artras (Artas), Bertrandas (Bertas), Timotiejus (Timas). Gaivil (Gaiva), ugaila (ugas). 25. Amarinas (Amas), Juventinas (Juventas, Juvas), Toretgida (Toreta, Gida). Vaira, Viltenis (Viltis).
657

26. Alberikas (Albas), Batilda (Tild), Paul, Polikarpas (Polis). Rimantas (Ri mas), Singa. 27. Devota (Deva), Jonas Auksaburnis, Natalis (Natas). Jogundas (Jogys), Vjna (Vj). 28. Kinera (Nra), arba Kaindra (Indra), Petras Nolaskas, Valeras (Valys). Gedantas (Gedas), Nijol (Jol). 29. Akvilinas (Akvilas), Gilds, Pranci kus Salezas (Pranas, Pranys). Girkantas (Giras), ibut (iba). 30. Adelelmas (Adelas), Adelgunda (Adela, Gunda), Hiacinta (Jacinta, Cinta), Martina (Marta), Savina (Sava). Banguol (Banga), Milgaudas (Milius). 31. Jonas Boska, Marcela (Marc, Cela), Melangela, arba Monacela (Mel, Gla, Cela), Luiza (Iza). Eidigintas (Eidys), Jaunega (Jaun, Nega).

VASARIS
1. Cinija (Cina), Ignotas (Ignas), Sigibertas (Sigas), Veridiana (Vera, Diana). Eidvil (Eida), Gy tau tas (Gytas). 2. Adelbaldas (Adelas), Adeloga (Ada, Loga). Rytys, Vanden (Vand). 3. Ansgaras (Ansgas), arba Oskaras (Oskas), Berlinda (Bra, Linda), Blaiejus (Bla ys), Odorikas (Odas, Rikas). Ata, Radvi las (Radys). 4. Andriejus Korsinis (Andrius), Joana i Valois (Jon), Nitardas (Nitas, Ardas),
658

Rabanas (Rabas), Vulgis. Arvil (Arva), Vydimantas (Vydys). 5. Agota (Aga), Avitas (Avas), Vodalis (Dalys), arba Vodaldas (Aldas). Birut, Gaudvinas (Gaudas). 6. Darata (Dara), Titas, Vedastas, arba Vastas (Vedas, Astas). Alkis, yvil (yva, Vil). 7. Adaukas, arba Adauktas (Adas, Auktas), Meldonas (Meldas), arba Medonas (Me das), Romualdas (Romas). Druva, Romas. 8. Jonas i Matos, Mengoldas (Mengas), Kointa (Inta). Dromantas (Dromas), Nirma. 9. Altas, Apolonija (Apola, Pol), Erikas (Eras), Kirilas Aleksandrietis (Kiras). Alg, Joviltas (Jovas). 10. Amantas (Amas, Mantas), Skolastika (Skol), Sotera (Tra). Girvydas (Giras), Vydgaila (Vyda). 11. Adolfas (Adas), Ardanas (Ardas), Gobnata, arba Gobneta (Goba, Nata), Helviza (Hela, Elva). Gustautas (Gustas), Man te. 12. Aleksis, Eulalija (Eula), Liudanas (Liudas), Reginaldas (Regys, Naldas). Dei mant (Deima), Mantiminas (Mantys). 13. Agabas (Agas), Gerlinda (Gera, Lin da), Irmhilda, arba Ermenhilda (Irma, Erma, Ilda), Lucinas (Lucys), Renula, arba Relinda, Renilda (Rena). Algaudas (Algas), Rauda. 14. Auksentas (Auksys), Juozapa (Juz), Valentinas (Valys). Geda, Saulius.
659

15. Faustinas (Faustas), Jovitas (Jovas), Jurgita (Jurga, Gita), Sigurdas (Si gas). Girdenis (Girdys), Nirginda (Nirga). 16. Honestas (Nestas), Onesimas (Onys, Simas), Pilyp (Pil). Laisv, Vasaris. 17. Evermodas (Everas), Romulas (Ro mas), Silvinas (Silvas). Vaivilas (Vaias), Vilt. 18. Angilbertas (Angilas, Angas), Berna deta (Berna, Dta), Eladijus (Elas, Ladys). Gendr, Lengvenis (Lengvys). 19. Belina (Bel, Lina), Gabinas (Gabys), Konradas (Konas). Nida, arnas (aras). 20. Amata (Ama), Eucherijus (Euehas), Falkas, Nilas, Sadotas (Sadas). Rindau g (Rinda), Visginas (Visgys). 21. Eleonora (El, Lora, Nora), Gunde bertas, arba Gumbertas (Gundas), Verulas (Veras). Jovilas (Jovas), emyna. 22. Abilas (Abas), Aristi jonas (Aristas, Arys), Elvinas (Elvys), Margarita (Marga). Darvydas (Darvas), Gintaute (Ginta). 23. Jurminas (Juras, Minas), Petras Da mijonas, Romana (Roma), Viligis (Vilys, Li gys). Gantautas (Gantas), Siga. 24. Adel (Ada), Betas, Edelbertas, arba Etelbertas (Etas), Motiejus (Motas). Go da, Virgaudas (Virgas). 25. Adeltrda, arba Aldetrda (Alda), Avertanas (Averas), Gerlandas (Geris), Val burga (Valba). Margiris (Margys), Rasa. 26. Izabel (Zabel, Iza), Matilda (Mata, Tilda), Rodvaldas (Rodas, Valdas). Auri me (Aura), Jogintas (Jogys).
660

27. Gabrielius (Gabrys), Galmaras (Gal inas), Honorina (Onora, Nora), Leandras (Andras). Ginvilas (Ginas), Vilmant (Vilma). 28. Ansvaldas, arba Osvaldas (Valdas), Antonija (Anta), Vilana (Vila, Lana). Al na, Vilgardas (Vilgas).

KOVAS
1. Albinas (Albas), Antonina (Anta, Ni na), Eudokija (Euda), Rudesindas, arba Rosendas (Sindas), Siviardas (Sivas, Ardas). Rusn, Tulgaudas (Tlas). 2. Heraklas (Heras), Januar (Jana), Marcelinas (Marcys, Linas). Eitautas (Ei tas), Naida. 3. Kunigunda (Gunda, Niga), Nonita (No na, Nit), Ticianas (Ticas). Tulnega (Tulna), Uosis. 4. Kazimieras, Lietuvos Globjas (Kazys), Humbertas, arba Umbertas (Bertas), Liuci jus (Liucas). Daugvydas (Daugas), Virda. 5. Gerasimas (Geras), Klemensas (Kle mas), Virgilijus (Virgas). Giedr, Vydotas (Vydas). 6. Evagras (Evas), Felicita (Fel), Kole t (Leta), Olegaras (Olas). Novilas (No vas), Raminta (Rama). 7. Eubulas (Eubas), Germanas (Germas), Tomas Akvinietis.Galm, Rimtautas (Rim tas). 8. Beata (Ata), Jonas i Dievo, Veremundas (Veras). Gaudvil (Gauda), Seibutas (Seibas).
661

9. Domininkas Savija (Domas), Prancika (Pran), Vitalis (Vitas). Visgaila (Gaila), ygintas (ygas). 10. Atalas (Atas), Augi jas (Augs), Emi lis (Ernas), Geraldas (Geras). Nindra, Vis vydas (Visvys). 11. Augs, Aurja (Aura), Kandidas (Didas), Konstantinas (Kostas). Eigust (Guste), Gedimtas (Gdys). 12. Grigalius Didysis (Grigas), Fina, M ras. - Galvirdas (Galvys), Vinmant (Vina). 13. Agnelis (Agnas), Patricija (Patra), Roderikas (Rods, Rikas), Rozina (Zina). Liutavaras (Litas), Vaiga. 14. Kirinas (Kiras), Matilda (Mata, Til d). Sugardas (Sugas), Viligaila (Vil). 15. Klemensas Marija (Klemas), Longi nas (Ginas), Matorona (Mata), Menignas (Menys, Nignas). Gunta, Tautas. 16. Agapitas (Agas), Euzebija (Zeba), Megingaudas (Megas, Gaudas). Nirgunda (Nirga), Vaidotas (Vaidys). 17. Agrelis, arba Agrikolas (Agrys), Ger trda (Gerta, Trd), Patrikas (Patras). Gendvilas (Gendas), Varna (Vara). 18. Eduardas (Edas, Ardas), Kirilas i Je ruzals (Kiras), Sibil (Siba). Eimutis (Eimas), Saul. 19. Alkmundas (Alkas, Mundas), Juoza pas, Jzaus Globjas (Juozas, Juzas). Nautil (Nauta), Vilas.
662

20. Benignas (Benas), Irmgarda (Irma), Kaldija (Kalda)Vil, ygimantas (ygys). 21. Benediktas (Benys), Birilas (Rilas), Ednas, Klemencija (Klema), Mikalojus (Mi kas, Nikas). Nortautas (Noras), Sanga. 22. Kotryna (Katr), Leja, Oktavijonas (Oktas). Gante, Linas. 23. Akvil (Vil), Domitas (Domas), Juo zapas Oriolis (Juozas, Juzas), Merbotas (Merbas). Galgintas (Galys), Vismante (Visma). 24. Donardas (Donas, Nardas), Gabrie lius Arkangelas (Gabrys), Hildelita (Hilda, Delita, Lita). Daumantas (Daumas), Nik. 25. Dla, Heraldas (Aldas), Liucija (Liu c), Pelagas (Pelas). Kante, Vaivilkas (Vaias). 26. Garbanas (Garbas, Garbys), Kastulas (Kastas), Liudgeras (Liudas, Geras), Tekl. Arbutas (Arbas), Gila. 27. Aleksandras, emaii glb. (Aleksas), Augusta (Gusta), Jonas Damaskietis, Lidija (Lida). Ramotas (Ramas), Rta. 28. Osburga (Osa), Rogatas (Gatas), Tutilas (Tilas). Girma, Rimkantas (Ri mas). 29. Bertoldas (Bertas), Diemuta (Diema), Sekundas (Kundas). Almante (Alma), Kernius. 30. Kvirinas (Kviras), Regulas (Regas), Tolas. Meda, Vinotas (Vinas). 31. Akatas (Akas), Aldas, Amas, Balbina (Balba). Ginas, Vartvil (Varta).
663

BALANDIS
1. Melitas (Melys), Teodora (Ted, Dora), Valerikas (Valeras), Dainora (Daina), Ringaudas (Ringas). 2. Nicetas (Nicas), Prancikus i Paulos (Pranas, Pranys), Teodozija (Ted, Teoda). Ankodas (Ankus), Varda. 3. Agap (Aga), Riardas (Rias). Rimtaute (Rimta), Vytenis (Vytis). 4. Alta (Ala, Al), Izidorius (Dzidas). Algaudas (Algas), Egl. 5. Irena (Ira, Rena), Krescencija (Kresa, Kres), Vincentas Ferraris (Vincas), Zeno nas (Zenas). Rimvydas (Rimas), yginte (Zyga). 6. Diogenas (Diogas, Genas), Genardas (Genas), Julijona (Jul), Platone (Ton). Daugirutis (Daugys), int. 7. Afratas (Afras), Albertas (Aibas), Gibardas (Gibas), Urulina (Ur, Lina), Kin, Minvydas (Minas). 8. Dionizas (Denys, Nizas), Julija (Jul), Redemptas (Rdys). Girtautas (Giras), Mata. 9. Akatas (Akas), Dotas, Kasilda (Kas, Silda), Valtrda (Val). Aurimas (Aurys), Dalia. 10. Etoras (Etas), Paladas (Ladas), Terentas (Terys). Agna, Mintautas (Mintas). 11. Aidas, Antipas (Antas), Godeberta (Goda), Leonas Didysis (Levas). Daugaila (Dauga), Vykintas (Vykas).
664

12. Damijonas (Damas), Sabas, Vigbertas (Vigas), Vizija (Iza). Jovirdas (Jovys), Jurait. 13. Agatonika (Aga), Hermenegildas (Hermas, Gildas), Ida, Ursas. Algaud (Ala), Mingaudas (Mingas). 14. Abundas (Undas), Justinas (Justas), Tiburtas (Tibas). Vainila (Nila), Visval das (Valdas). 15. Anastazija (Nast) Laurentinas (Lau ras), Olimpas (Olys), Viktorinas (Viktas). Vaidote (Vaida), Vilnius. 16. Apodemas (Apodas), Enkrata, arba Engrata (Enga), Kajus, Kalistas (Kalys), Vasijus (Vasys). Nygaila (Nyga), Svirgantas (Sviras), 17. Anicetas (Anys), Elijas (Elys), Ro bertas (Robas), Vandas. Dravenis (Dravys), Sirvil (Sirva). 18. Agija (Aga), Aja, Antija (Anta), Galdinas (Gaidas, Dinas). Nomga (Mga), Sudvinas (Sudas). 19. Alpagas (Alpas), Sokratas (Kratas), Ursmaras (Ursas). Eirimas (Eirys), Lazduona (Laza, Duon). 20. Adalaras (Adas, Laras), Agn, Kadvalis (Kadas, Valys), Teonas. Aneida, Go tautas (Gostas). 21. Anzelmas (Zelmas), Apolas, Konra das (Konas), Kondratas (Kondras). Argla (Arga), Milgedas (Milgas). 22. Leonidas (Levas, Nidas), Soteras (Te ras), Senorina (Senora, Norina). - Josbutas (Josas), Narna (Nara).
665

23. Adalbertas, prs ap. (Adas, Bertas), Jurgis antrasis Lietuvos globjas, Iberas (Ibas), arba Ivoras (Ivas). Daugaudas (Daugas), Rodvil (Rodva). 24. Bona, Dona, Egbertas (Egas), Fide lis (Fidas). Grovyda (Vyda), Valimantas (Valys). 25. Erminas (Ermas), Mel, Morkus. Tolmantas (Tolas), ada. 26. Aida, Kietas, Klarentas (Klaras), Liucidas (Liucys, Idas). Girdivydas (Girdys), Vandra. 27. Marijona (Mar), Petras Kanizijus, Tertulijonas (Tertas, Tulys), Zita. Aura, Gotautas (Gotas). 28. Paulius nuo Kryiaus, Poli jus (Polys), Prudentas (Prudys), Valerija (Val). Val ga, Vygantas (Vygas). 29. Avija, arba Ava, Bertrandas (Bertas), Emilijonas (Emys, Emilis). Ginvil (Ginva), Vaitenis (Vaitys). 30. Genistas (Genas, Nistas), Kotryna ie met (Katr), Sofija (Zos). Venta, Virbutas (Viras).

GEGU
1. Acijus (Acys), Grata, Orentas (Oras), Zigmantas (Zigmas). Vydman (Vydma), ilvinas (ilvys). 2. Atanazas (Atas), Geva, Gluvas, Mafalda (Aida). Eidmantas (Eidas), Meil. 3. Ansfridas, arba Osfridas (Ansas, Fri das), Juvenalis (Juvas, Venas), Ventra (Venta). Arvystas (Arvys), Diva.
666

4. Florijonas (Floras), Monika (Nika), Paulinas (Paulius, Linas). Beras, Mintaut (Minta). 5. Angelas (Angas), Geruntas (Geras), Pijus V, Krescencijona (Kres). Barvydas (Baras), Neris. 6. Benedikta (Ben, Bena), Evodas (Evas), Prudencija (Pruda). Arga, Rokantas (Rokas). 7. Flavija Domitil (Flava, Domita), Letardas (Ltas, Ardas), Stanislovas (Stasys, Stasius). - Butautas (Butas), Rimta. 8. Akatas (Akas), Gibrijonas (Gibas, Gibrys), Ida. Audr, Minigaila (Minius). 9. Beatas (Atas), Grigalius i Nezianzo (Grigas), Tudinas (Tudas, Inas). Aust, Diugas. 10. Alfas, Antoninas (Antas), Izidorius (Dzidas), Kataldas (Katas, Aldas), Solanga (Sola). Putinas, Survaida (Vaida). 11. Jokbas ap., Mamertas (Mertas), Majolas (Majus), Pilypas (Pilys), Principi ja (Prince). Eidivydas (Eidys), Mara. 12. Achiljas (Achilas), Imelda (Ima), Nerjas (Neras). Roma, Vaidutis (Val dys). 13. Mervena (Mera), Robertas Bellarminas (Robas), Servatas (Servas, Atas). Al vyde (Aiva), Surminas (Surmas). 14. Bonifacas (Bonas), Erembertas (Eras), Petronel (Petr, Nel). Gintaras, Milda. 15. Cecilijus (Cilas), Jonas Lasalietis, Torkvatas (Toras). Algedas (Algis), Jau nut (Jaun).
667

16. Audas, Brendanas (Brenas, Danas), Jonas Nepomukietis, Ubaldas (Ubas). Bit, Vaidimantas (Vaidys). 17. Bazil (il), Madenas (Madas), Pas kalis (Paskas), Silanas (Silas). Gaila, Virkantas (Virkus). 18. Elgiva (Eiga), Erikas (Eras), Julita (Jul), Venantas (Venas). Erdvilas (Erdas), Ryt. 19. Alkuinas (Alkas), Dunstanas (Dunas), Petras Celestinas (Celas), Pudencijona (Puda). Gilvinas (Gilas), Taura. 20. Alfreda (Alfa), Akvilas (Akvas), Bernardinas Sienietis (Bernys, Nardas), Hildegarda (Hilda, Garda). Eidvilas (Eidas), Vyginte (Vyga). 21. Golenas (Golas), Izberga (Iza, Berg), Teobaldas (Tebas). Vaidivutis (Vaidys), Vydmin (Vydma). 22. Atas, Helena (Hela), Ronaldas (Konas), Rita, Venustas (Venas). Eimantas (Eimas), Jovil (Jova). 23. Andriejus Bobola (Andrius), Gobanas (Gobas), Krispinas (Krisas), Siagras (Agras). Augmant (Auga), Gertautas (Ger tas). 24. Afras, Gerardas (Geras), Paladija (Lada). Algirdas (Algis), Gina. 25. Genadas (Genas), Grigalius VII (Gri gas), Urbonas I (Urbas). Almantas (Al mas), Danut (Dana). 26. Alfjus (Alfas), Heraklas (Heras), Jieva, Pilypas Neris (Pilas). Eiviltas (Eivys), Kinta.
668

27. Bedas, Brunonas (Brunas), Ranulfas (Ranas), Restituta (Resta). Aldona (Al da), Gindas. 28. Augustinas (Gustas, Gustinas), Heli konas (Helys, Konas), Justas, Podijus (Po dys). Jogirdas (Jogys), Rima. 29. Erbinas (Erbys), Marija Magdalena Paziet (Magd), Martiras (Martas). Al gedas (Algis), Erdvile (Erda). 30. Emelija (Ema), Peliksas (Felis), Fer dinandas (Ferdas, Andas), Joana Arkiet (Jon). Vyliaudas (Vylys), Graina (i n). 31. Angel Marciet (El), Kancijus (Kan cys), Mankus. Agila (Aga), Gintautas (Gintas).

BIRELIS
1. Ermengarda (Erma), Felinas (Felas), Knas, arba Konradas (Konas), Prokulas (Ulas), Rumonas (Rumas), Telga. Galin da (Linda), Jogaila (Jogas). 2. Adalgis (Adas, Algis), Blandina (Blan da, Dina), Erazmas (Eras) Eugenijus (Eu gas). uolas, Rima. 3. Davinas (Davas), Klotilda (Tilda), Li pardas (Lipas, Ardas), Oliva (Ol). De velta (Deva), Tautkantas (Tautas). 4. Adegrinas (Adegras), Kornelijus (Kor nys), Valteris (Valtys), Vincenta (Vinc). Dausprangas (Dausas), Vendr. 5. Dorotjus (Doras), Kirija (Kir), Mar ei ja (Marc). Dauga, Kantvydas (Kantas).
669

6. Gudvalas (Gudys, Valas), Jarlatas (Ja ras), Norbertas (Noras), Paulina (Paul). Mta, Tauras. 7. Aventinas (Aventas), Landulfas (Lan das), Likarijonas (Likas), Potamijona (Po ta, Tama). Erdvile (Erda), Romantas (Ro mas.) 8. Bronas, Eustadiola (Eusta), Levanas (Levas), Medardas (Medas). Germin (Germa), ostautas (ostas). 9. Dina, Kolumbas (Kolys), Primas. Gintas, Voril (Ril). 10. Asteras (Astas), Getulas (Getas), Itmaras (Itas, Itmas), Margarita (Marga, Ri ta). Vainius, Vingaila (Vinga). 11. Aleida (Al, Ida), Barnabas (Barnas), Flora, Rimbertas (Rimas), Rozelina (Ro, Lina). Aluona, Tvirmantas (Tviras). 12. Antonija (Anta), Anupras (Anys), Kristijonas (Kristas). Dova, Ramnas (Ramas). 13. Antanas Paduvietis (Antas), Akvilina (Akva, Akvil), Eskilas (Eskys), Felikula (Fel). Minkant (Min), Su vaidas (Suvas). 14. Bazilas Didysis (Bazas, ilas), Digna, Elgaras (Eigas), Metodijus (Metas), Nenas. Alka, Komotas (Komas). 15. Adelaida (Ada, Adel), Benildas (Be nys), Dulas, Libija (Liba), Vitas. Barinta (Bara, Rinta), Tanvilas (Tanas). 16. Benas, Grecina (Cin), Liutgarda (Liuta, Garda). Jra, Tolminas (Tolmas).
670

17. Antidas (Antys), Gundulfas (Gun das), Manuelis (Manas, Elis), Nikandras (Ni kas), Raineris (Rainys). Dainava (Dai na), Kintibutas (Kintys). 18. Efremas Siri jietis (Efras, Rmas), lianas (Ilas), Marina (Mara), Osana (Sa na). Tolvardas (Tolvas), Vaiva. 19. Deodatas (Deodas), Brunonas, ant rasis prs ap. (Brunas), Gervazas (Gervas), Protazas (Protas). Doviltas (Dovas), Ra mun (Mun). 20. Edburga (Eda), Florentina (Flora), Gema, Novatas (Novas), Silveras (Silvas). Aiva, advainas (adas). 21. Aloyzas Gonzaga (Alas, Alys), Demetrija (Dema), Mevanas (Mevas), Ralfas. Novaldas (Novas), Vasar (Sar). 22. Albanas (Albas), Konsorcija (Konsa), Nicetas (Nicas), Paulinas (Paulius). Mini ja (Min), Sudargas (Sudas). 23. Agripina (Agra), Litbertas (Litas). Arvydas (Arvys), Vaida. 24. Alena (Al, Lena), Jonas Kriktyto jas, Rumboldas (Rmas). Algimantas (Al gis), Nemunt (Nema). 25. Febronija (Febra), Galikanas (Galys), Vilhelmas (Vilius). Gaudiadas (Gau dys), Milga. 26. Antelmas (Antas, Elmas), Perseve randa (Persa), Salvijus (Salvas), Virgilijus (Virgas). Viltaut (Vilta), Virkantas (Virkus).
671

27. Arialdas (Arys), Ema, Vladislovas (Vladas, Ladas). Almantas (Almas), Norgaila (Nora). 28. Almas, Argimiras (Argys), Austelas (Austas, Telas), Irenjus (Iras). Gaudr, Tulantas (Tlas). 29. Benedikta (Ben), Petras ir Paulius, Salomja (Sal). Gedrime (Gedra), Mantigirdas (Mantys). 30. Alpijonas (Alpys), Alrikas (Alrys), Emilijona (Ema, Emil), Liucina (Liuc). Novil (Nova), Skaldas.

LIEPA
1. Galas, Jutvara (Juta), Kastas, Oliveras (Olys). Gendrutis (Gendrys), Liepa. 2. Aristonas (Arys, Aristas), Lidanas (Lidas), Monegunda (Mona, Gunda), Otonas (Otas). Gantautas (Gantas), ilvine, (ilva). 3. Anatolis (Anatas, Natas, Tolis), Bladas, Leonas II (Levas), Sunifa (Suna). Ata, Tautminas (Tautas). 4. Agjus (Agas), Aurelijonas (Aurelis, Auras), Berta, Sebastija (Seba). Alys, Danmil (Dana). 5. Antanas Marija (Antas), Edana (Eda), Marinas (Marys). Laktingala (Tinga), Vintaras (Vintas). 6. Marija Goret (Mara, Mar), Monina (Mona, Nina), Romulas (Romas), Tomas Mo ras. Jodotas (Jodys), Taina.
672

7. Astas, Kirilas (Kiras) ir Metodijus (Metas, Todas), Pantenas (Pantas). Snigaila (Snys), Vilgaila (Vilga). 8. Arnoldas (Arnas), Elbieta (Elz), Kili jonas (Kilys), Landrada (Landra, Rada). Nykantas (Nykas), Valmant (Valma). 9. Anatolija (Anata), Everilda (Evera), Golvinas (Golvys), Veronika (Vera). Kantigirdas (Kantys), Vydota (Vyda). 10. Amalija (Ama), Etas, Leontas (Le vas, Ontas), Rufina (Rufa). Eirim (Eira), Gilvainas (Gilas). 11. Abundas (Abas), Amabil (Ama, Bi le), Drostanas (Drostas), Pijus I. arne (ara), Vilimantas (Vilys). 12. Jasonas (Jasas), Menulfas (Menas), Proklas, Veronika, Kristaus veido valytoja (Vera, Vr). Skaidra, Vygintas (Vygas). 13. Anakletas (Anaklas, Kietas), Brita, ilas. Arvilas (Arvas), Lengaila (Lenga). 14. Bonaventras (Bonas), Heraklas (Heras), Libertas (Libas). Leila, Vydas. 15. Apronija (Apra), Donaldas (Donas, Aldas), Justa, Edita (Eda). Mantas, Sanda. 16. Atenogenas (Atenas), Faustas, Renalda, arba Rainelda (Rena, Nalda, Elda). Danguol (Dang), Kovaldas (Valdas). 17. Aleksijus (Aleksas), Donata (Dona, Nata), Enodijus (Enodas), Teodatas (Teodas), Vestina (Vesta). Tautginas (Tau tas ),Vaiga. 18. Fridrikas (Fridas), Gunden (Gun da), Kamilas i Lellio (Kamys), Marina (Ma
673

ra), Rufilas (Rufas), Teneva (Tena). Ei mante (Eima), Tautvilas (Tautas). 19. Aurja (Aura), Martynas (Martys), Vincentas Paulietis (Vincas). Darsnas (Darsas), Tanga. 20. Ansegis (Ansys), Aurelijus (Auras, Aurys), Jeronimas Emilijams (Jeras), Seve ra (Seva), Vulmaras (Vulmas), arba Ulma ras (Ulmas). Alvydas (Alvys), Vismante (Visma). 21. Arbogastas (Arbas, Gastas), Danie lius (Danys, Danius), Prakseda (Seda). Lasota (Laa), Vygirdas (Vygas). 22. Dabijas (Dabas), arba Davijus (Da vas), Marija Magdalena (Magd), Teofilis (Teofas, Filis). Jovartas (Jovas), Mantil (Til). 23. Apolinaras i Ravenos (Apolas, Po lis), Liboras (Libas), Romule (Roma). Gelmin (Geima), Tarvilas (Taras). 24. Godas, Kristijona (Krist), Kristina (Krist), Kinga. Raimota (Raima), yvi butas (Zyvys). 25. Jokbas Vyresnysis, Kristoforas (Kristupas, Kristas), Levina (Leva), Nisenas (Nisas), Valentina (Val). Nirgundas (Ni ras), Suvaida (Vaida). 26. Erastas (Eras), Bartolomja (Barta), Ona. Daugantas (Daugas), Nausa. 27. Celestinas I (Celys), Lilijoza (Lil), Natalija (Nata, Nat), Rudolfas (Rudas) Sergijus (Sergys). Sirvil (irva), intau tas (inas).
674

28. Ada, Ardvinas (Ardas), Botvidas (Botas, Vidas), Inocentas I (Inas), Naza ras (Aras). Agar, Vytaras (Vytas). 29. Lupas, Morta, Olavas (Olas, Olys), Serafina (Sera). Jundil (Dil), Minas. 30. Abdonas (Abdas, Donas), Donatil (Dona, Don), Everardas (Everas), Julita (Jula, Jul), Tatvinas (Tatas, Vinas). Bijnas, Radvile (Rada). 31. Firmas, Germanas (Germas), Elena (El), Ignotas Lojola (Ignas). Lta, Vanibutas (Vanys ).

RUGPITIS
1. Almeda (Alma, Meda), Jonatas (Na tas), Nemezas (Nemas), Sidvela (Sida). Ligeikis (Ligys), Vartvil (Varta). 2. Alfonsas Liguoris (Alfas, Alpas), Plegmundas (Plegas), Teodata (Teoda, Teda). Guoda, Tugaudas (Tugas). 3. Eufronas (Fronas), Hermelas (Her mas), Maraa (Mara), Treja. Sirputis (Sirpas), Tanvil (Tana). 4. Aristarkas (Aras, Arys), Domininkas (Domas), Lugidas (Lugis), Perpetua (Pe ta). Gerimantas (Gerys), Mila. 5. Emigdas (Emas), Kasijonas (Kasys), Nona. - Idita, Mindaugas (Mindas). 6. Gislanas (Lanas), Justas, Sikstas II. Daiva, Jaugedas (Jaugys). 7. Donatas (Donas, Donys), Kajetonas (Kajus), Klaudija (Klauda). Jogil (Jo ga ), Sirvydas (Siras).
675

8. Elidas (Elys, Lidas), Gustavas (Gus tas), Largas, Sigrada (Siga). Daina, Tulgirdas (Tulas). 9. Felimas (Limas),Jonas Vianis, Natjus (Natys). Alimaas (Alys), Namgaila (ama). 10. Asterija (Asta, Era), Gerontas (Geras, Ontas), Laurynas (Lauras). Laima, Tau tenis (Tautys). 11. Atrakta (Atra), Ekvitas (Ekvas), Tiburtas (Tibas), Zuzana (Zuz, Zun). Binga, Putvinas (Putas). 12. Herkulanas (Herkus), Gracili jonas (Gracilas), Jambertas (Jamas), Klara. Kindiras (Kindas), Tvirgil (Tvirga). 13. Ipolitas (Ipolis, Polys), Jonas Berchmansas, Radegunda (Rada, Gunda). Gilvilas (Gilvys), Tena. 14. Atanazija (Ataa, Tana), Euzebas (Zebas). Grintautas (Grinas),- Pajauta (Jauta). 15. Alibas (Alys), Limbanija (Limba), Napoleonas (Napalys), Stanislovas Kostka (Stasys), Tarcinas (Taras). Kstutis (Kstys), Vyden (Vyda). 16. Diomedas (Medas), Jokimas (Jokys, Kimas), Rokas, Serena (Sera, Rena). Alvi ta (Aiva), Butvydas (Butvys). 17. Amoras (Amas), Hiacintas (Jackus, Cintas), Mironas (Miras). Saulenis (au lys), Sigut (Siga). 18. Agapitas (Agas), Beatri (Beata), Dagjus (Dagas), Rainaldas (Rainas, Aldas). Gendvil (Genda), Utenis.
676

19. Jonas Eudas, Namadija (Narna). Astys, Jogunda (Gunda). 20. Bernardas i Clairvaux (Bernys, Bernius), Edbertas (Edas), Ronaldas (Ronas). Neringa (Nra), Tolvinas (Tolvas). 21. Joana Prancika antaliet (Jon, Pra n), Sidonas (Sidas), Teogonas (Teogas, Gonas). Govartas (Govas), Medein (Med). 22. Antuza (Anta), Gunifortas (Gunas), Zigfridas (igas). Karijotas (Karys), Ri mant (Rima). 23. Donvina (Dona, Vina), Pilypas Benitas (Pilas, Pilys). Grauda, Ringla (Rinas). 24. Agofridas (Agas), Alicija (Al), Au dnas (Audas), Baltramiejus (Baltrus), My kole. Tautmil (Tauta), Tobaras (Tobas). 25. Liucil (Liuc), Liudvikas (Liudas), Maginas (Magys). Gilas, Vanga. 26. Abundas (Undas), Pandvina (Panda), Zefirinas (Zefas). Algiminas (Algis), Vai va. 27. Eutalija (Euta), Juozapas Kasanzietis (Juozas), Liceras (Licas, Eras), Malrubas (Malas), Manja (Mana). Povilta (Vilta), Tolvydas (Tolvas). 28. Adelinda (Ada), Augustinas (Augas, Gustas), Vivijonas (Vivas). Litas, Tarvil (Tarva). 29. Eutimas (Eutas, Timas), Liutvinas (Litas, Vinas), Sabina (Saba). Gaudas, Tautgaila (Gaila).
677

30. Fantinas (Fantys), Ro Limiet. Augna (Auga), Kintenis (Kintys). 31. Amija (Ama), Aristidas (Aristas, Arys), Kasidas (Kasys, Kasius), Raimundas Nonatietis (Raimas)Sirmantas (Sirmas), Vilmant (Vilma).

RUGSJIS
1. Egidijus (Egys), Li tanas (Litas), Ni vardas (Nivas), Silinas (ilas), Verena (Ve ra). Burvil XBurva), Daugvinas (Dau gas). 2. Diomedas (Diomas, Medas), Maksima (Sima), Steponas (Stepas). - Protenis (Pro tys), Tugaud (Tuga). 3. Aigulfas (Aigas), Balinas (Balys), Bro nislava (Bron), Erazma (Era), Maurilas (Rilas), Pijus X. Mirga, Sirtautas (Sirtas). 4. Kandida (Kanda, Dida), Monesa (Ne sa), Rozalija (Ro), Ultanas (Uitas). Germant (Germa), Karigaila (Karys). 5. Alvitas (Alvys, Aivas), Herkulanas (Herkus), Laurentas (Lauras). Dinga, Er denis (Erdys). 6. Bga, Kotidas (Kotys), Letas, Magnas, Petroni jus (Petrys). Skuda, Vaitautas (Vaisas). 7. Alkmundas (Alkmas), Augustalis (Au gas, Gustas), Karizma (Kara), Regina (Rega, Ren). Dita, Barintas (Barys). 8. Adrijonas (Adras), Disenas (Disas), Etelburga (Etela, Eta). Daumant (Dau ma), Vytaras (Vytas).
678

9. Aldomaras (Aldas), arba Omeras (O mas), Gorgonas (Goras, Gonas), Osmana (Osma). Gasta, Vindminas (Vindas). 10. Di tardas (Ditas), Mikalojus (Mikas, Nikas), Menodora (Mena), Teodardas (Teo das). Dargvil (Darga), Tautgirdas (Tau tas). 11. Almiras (Almas, Almys), Diodoras (Diodas), Helga, Regul (Rega). Guta, Stantas. 12. Ensvida (Svida), Jeronidas (Jeronas, Jeras), Teodulas (Teodas). - Tolmin (Tol ma), Vadotas (Vadas). 13. Eulogas (Eulas), Nektaras (Nektas), Vilfreda (Vil, Freda). Banga, Birmantas (Biras). 14. Krescencijonas (Krescentas, Kresas), Notburga (Nota), Rosula (Rosa), Saliustija (Sal, Liust). Dringa, Eisvinas (Eisas). 15. Aikardas (Aikas), Apras, Melitina (Melita), Nikodemas (Nikas), Rolandas (Ro las). Nautinga (Nauta), Visimantas (Vi sys). 16. Edita (Eda), Eufemija (Fema), Kipri jonas (Kipras), Kornelis (Nelis), Liudmila (Liuda). Norimant (Nora), Rimgaudas (Rimas). 17. Ariadna (Arija, Adna), Kolumba (Ko la), Lembertas (Lemas), Rodingas (Rodas). Aminta (Ama), Rambaudas (Ramas). 18. Eustorgas (Eustas), Juozapas i Ku pertino (Juozas), Reginfridas (Reginas, Re gys). Aura, Mangaila (Manas).
679

19. Dorimedonas (Dorimas, Donas), Janu aras (Janys), Konstancija (Kastante, Koste). Girvinas (Girvys), Praurim (Praura). 20. Evilazas (Evilas), Fausta, Pilypa (Pi la). Gata, Stegutas (Stegas). 21. Gerulfas (Geras), Imbertas (Imbas), Ifigenija (Gena, Gen), Matas. Kantotas (Kantas), Viskint (Viska, Kinte). 22. Emerita (Emera), Langelinas (Lan gas), Liautas, arba Liaudas, Tomas i Villano vos. Tarvinas (Tarvas), Virma. 23. Eunanas (Eunas), Linas, Tekl (Te ka). Galintas (Galys), Taga. 24. Anatalonas (Anatas), Germaras (Ger mas), Konaldas (Konas), Pacifikas (Pacys). Gedvinas (Gedas), Sana. 25. Auneras (Aunas, Aunys), Baras, Ka janas (Kajus), Kleopas, Kristoforas (Kristu pas, Kristas, Krisas), Riarda (Ria). Ge lida (Gla), Jaunutis (Jaunis). 26. Justina (Justa, Just), Nilas, Vigilas (Vigas). Gintar (Ginta), Vydenis (Vy dys). 27. Aderitas (Adys), Damijonas (Damas), Hiltrda (Hilta, Trd), Kozmas. Daugil (Gil), Kovaldas (Kovas). 28. Konvalis (Valys), Lijoba (Lija), Sa lemonas (Salys), Teta, Vaclovas (Vacys, Va cius). Tautvydas (Tautas), Visgirde (Gir da). 29. Alerikas (Alas), Gudelija (Guda), My kolas Arkangelas (Mikas), Ripsima (Ripsa). Lita, Ksgaila (Ksys).
680

30. Jeronimas (Jeras, Jerys), Lauras, Ni danas, arba Midanas (Nidas, Midas, Danas), Sofija. Tyda, ymantas (ymas).

SPALIS
1. Aizanas (anas), Albaudas (Albas, Al bys), Artas (Arys), Melorijus (Lorys), Re migijus (Rmas, Remys). Alka, Mantas. 2. Gerinas (Gerys), Liudgaras (Liudas, Liudys), Modestas (Modys). Girdutis (Gir das), Pavand (Vand). 3. Adalgotas (Adalgas), Evaldas (Evas, Valdas), Mena, Teres Kd. Jzaus (Ter) Alanta (Ala), Milgintas (Milgys). 4. Amonas (Amas), Petronijus (Petrys), Prancikus Asyietis (Pranas, Pranys), Do mina (Doma). Eivyde (Eiva), Mastau tas (Mastys). 5. Atilanas (Atilas, Atys), Gala, Kariti na (Karita, Kar), Placidas (Placys). Gil da, Palemonas (Palys). 6. Brunonas (Brunas), Epifanija (Epa), Erotas (Eras), Renatas (Renas), Sagaras (Sagas). Bdivydas (Bdys), Vyta. 7. Helanas (Helas), Osita (Osa, Sita). Butrimas (Butas), Eiven (Eiva). 8. Artemonas (Artemas, Artys), Brigita (Briga), Nestoras (Nestas). Daugas, Gai va. 9. Andronikas (Andras, Andrys), Gislanas (Gislas), Jonas Leonardis, Publija (Puba, Lija). Dauknitas (Dauknys), Egl.
681

10. Hugolinas (Hugas), Eulampas (Eu las), Prancikus Borgija (Pranas, Pranys), Tanka (Tana). Gilvydas (Gilvys), Jaun. 11. Eufridas (Eufras), Filonil (Fila, Ni le), Nikasas (Nikas), Placida (Cida), Sarma tas (armas). Daugvyd (Dauga), Rin daugas (Rinas). 12. Amelijus (Amelas, Amys), Edistas (Edas, Edys), Monas, Relinda (Rela), Salvi nas (alvys). - Deimena (Deima), Gantas. 13. Eduardas (Edas), Kelidonija (Kelida, Lida), Simpertas (Simpas), Venantas (Ve nas, Venys). Gaivil (Gaiva), Mintas. 14. Donas, Fortunata (Fortna, Forta), Ralistas I (Kalys, Listas), Karponijus (Kar pys). Gendr, Lygandas (Lygas). 15. Agljus (Aglys), Aurelija (Aura), Le onardas (Levas), Teres i Avilos (Tra, Te r). Gailiminas (Gailys), Rugil (Gil). 16. Ambraziejus (Ambras, Ambrazas, Bra zys), Bolonija (Bola, Lon), Elipas (Elys), Jadvyga (Jadv, Jada, Vyga), Julijonas (Ju lys). Dova, Gudigirdas (Gudys). 17. Anstrda (Ansa), Mamelta (Melta), Margarita Marija Alacoque (Marga), Notel mas (Notas, Notys), Solina (Sola). Gyt, Kintautas (Kintas). 18. Brotenas (Brotys), Lukas evangelis tas, Mononas (Monas, Monys), Trifonija (Tri fa).Jaugil (Jauga), Jodotas (Jodas). 19. Akvilinas (Akvys), Edbinas (Edbys), Kleopatra (Kleopa, Patra), Laura, Petras i Alkantaros, Ptolemas (Tolys), Veras. Kantra, Sangla (Sangys).
682

20. Adelina (Ada, Lina), Akas, Bradanas (Bradas, Bradys), Kaprazas (Kaprys), Jonas Kantietis, Saula. Geimin (Geima), Minimantas (Minas). 21. Cilinija (il), Dasijus (Dasys), Hi lari jonas (Hilaras, Hilas), Tudas, Urul (Ur). Gilanda (Gila), Rikantas (Rikas). 22. Alodija (Ala, Lod), Kordula (Korda), Melanas (Melys), Moderanas (Moderas), Verekundas (Veras). Min, Sudimantas (S dys). 23. Alucijus (Alys), Domitas (Domys), Oda. Ramut (Rama), Sidaugas (Sidas). 24. Gilbertas (Gilas), Magloras (Maglys), Proklas, Rapolas Arkangelas (Polas). Gluoda, Valmantas (Valas). 25. Darija (Dara, Dar), Henrikas (Hen rys), Krizantas (Krizas), Mini jas (Minys). Skalva, vitrigaila (vitrys). 26. Alanas (Alas), Albuinas (Albas), Eva ristas (Evaras, Evas), Rogacijonas (Rogys). Liubartas (Liubas), Mingint (Minga). 27. Breka, Elasbanas (Elasbas, Elas),Gau diozas (Gaudys), Kristeta (Krista), Odra mas (Odras). Tautmil (Mil), Vytautas (Vytas). 28. Dorbenas (Dorbys), Fidelis (Fidas), Judas Tadas, Kirile (Kira), Simonas (Simas). Agil (Aga), Gaudrimas (Gaudas). 29. Elfleda (Elfa, Leda), Etelnotas (Ete las), Narcizas (Narcys). Barutis (Baras), Tolvyd (Tolva). 30. Artemas (Artys), Arilda (Ara, Ar), Darata Montaviet (Dara), Egelnotas (Ege

683

las), Teonestas (Teonas). Miklausa (Mik la), Minvainas (Minas). 31. Alfonsas Rodrigezas (Alfas), Arnulfas (Arnas), Bga, Ertas, Stakas. Mstvi las (Mstys), Tanvil (Tana).

LAPKRITIS
1. Cezaris (Cezas), Dingadas (Dingas), Kirenija (Kirena, Kira), Kledvinas (Kledas, Kledys), Matrinas (Matras, Matas), Vigo ras. Gydautas (Gydas), Vaivara (Vaiva). 2. Baja, Erkas, Jorandas (Joras, Andas), Karteras (Kartys), Maura. Gedil (Geda), Zyvas. 3. Eleras (Elys), Kristijonas (Kristas, Kristys), Pirminas( Pirmas), Silvija (Silva). Nora, Vosgaila (Vosys). 4. Emerikas (Emeras), Karolis Barom jus (Karys), Modesta (Moda), Patrobas (Patras). Manivydas (Manys), Vaida. 5. Bertil (Berta), Galacijonas (Galys), Ida, Kantenas (Kantys). - Auktumas (Auk tas), Judra. 6. Edvena (Edva), Eflamas (Eflas), Se veras (Sevas, Sevys). Alvydas (Avys), Vygaud (Vyga). 7. Amarantas (Amaras, Amas), Ernestas (Ernas, Ernys), Karina (Kara), Tauras, Tre moras (Tremas). Gata, Sirtautas (Sirtas). 8. Gervadas (Gervas), Klaras, Tisilas (Ti sas), Viktorinas (Viktas). Doma, Svirbutas (Sviras). 9. Eustolija (Eusta), arba Estela (Esta), Pabas, Sopata (Sopa), Teodoras (Tedas, Te
684

vas), Vitonas (Vitas). Auautas (Auas), Beda. 10. Andriejus Avelinas (Andrius, Andrys), Edsindas (Edas, Sindas), Eletas (Elys), Te oktistas (Teoktas), Tiberas (Tibas), Trifena (Trifa). Kaributas (Karys), Nirmeda (Nirma). 11. Martynas i Turo (Martys, Marius), Menas, Redas, Veranas (Veras). Suda, Vy gintas (Vygas). 12. Kunibertas (Knas, Kunys), Livinas (Livas), Martynas I (Martys, Marius), Ru fas. Astikas (Astas), Nauna. 13. Enata (Ena), Denikas (Denys), Dida kas (Didas), Kolumba (Kola), Mitras, Pau lilas (Paulys), Stanislovas Kostka (Stasys). Eirim (Eira), Norvydas (Noras). 14. Dubridas (Dubrys), Juozapotas (Juo zas, Potas), Veneranda (Vena). Raman tas (Ramas), Saulen (Saul). 15. Albertas Didysis (Albas, Albys), Leo poldas (Leopas, Poldas), Luperas (Lupys), Malas. Vaidila (Vaidys), ada. 16. Alfrikas (Alfas), Edmundas (Edas, Mundas), Fidentas (Fidas), Gertrda Didio ji (Gerta), Gobrijonas (Gobrys). Tyda, Vaiivydas (Vaiys). 17. Anijonas (Anys), Grigalius Stebukla darys (Grigas), Salomja (Sal), Viktorija (Vikt). Getautas (Getas), Gilvil (Gilva). 18. Amandas (Amas), Barula (Bara),Fer gas, arba Fergustas (Gustas), Orikulas (Orys). Lizdeika (Lizdys), Valia.
685

19. Azas, Elbieta, vengr (Elz), Matilda (Mata, Tilda), Medana (Meda), Pontijonas (Pontas). Dainotas (Dainys), Rimgaila (Rima). 20. Ampelas (Ampys), Bervardas (Ber vas), Dasijus (Dasys), Nelsas. Jovydas (Jovas), Vyta. 21.Amelberga (Amela), Digenas (Digas), Gelazas (Glas), Honorijus (Honas). Ei bare (Eiba), Svilkenis (Svilkys). 22. Apija (Apa), Cecilija (il), Deinijo las (Deinys), Filomenas (Filas). Steikin tas (Steikys), Vandra. 23. Felicitas (Felis), Lukrecija (Lukra), Polinas (Polys), Rachilda (Rachil, Ilda). Doviltas (Dovas), Liubarte (Barta). 24. Bijuzas (Bijus), Firmina (Firma), Jo nas nuo Kryiaus, Krizogonas (Krizas). Kaita, Mantvinas (Mantas). 25. Alnotas (Alnas), Jukunda (Kunda), Kotryna (Katr, Kotr), Merkuras (Merkas, Merkys). Germ, Santautas (Santas). 26. Basolas (Basys), Nikonas (Nikas), Petras Aleksandrietis, tili jonas (Stilys). Dobilas, Siga. 27. Bilhilda (Bil), Edvolas (Edvas, Ed vys), Gulstanas (Gulstas), Virgilijus (Virgys). Girda, Skomantas (Skomas). 28. Hortulanas (Hortas), Kreskonas (Kres kas), Sostenas (Sostys, Tenas). Rimgau das (Rimas), Vakar. 29. Egelvinas (Egelas, Egys), Iliuminata (Ila, Nata), Paramonas (Paras), Sadvenas (Sadvas, Sadvys). Daujotas (Daujys), Vla.
686

30. Andriejus apatalas (Andrius), Arnol das (Arnas, Arnys), Saporas (apas), Troja nas (Trojus), Tugdulas (Tugdas). Links ma, Saugardas (Saugas).

GRUODIS
1. Agerikas (Ageras), Ansanas (Ansas), Eligijus (Elys, Ligis), Natalija (Nat). Butigeidas (Btys), Giedrn (Giedra). 2. Adrija (Adra, Adr), Neonas (Nevas). Skirmant (Skira), Svirgaila (Sviras). 3. Atalija (Ata), Hilarija (Hila), Pran cikus Ksaveras (Pranas, Pranys), Magina (Maga), Miroklas (Miras), Solas. Aumantas (Aumas), Vingra. 4. Barbora (Barb, Bar), Marutas (Ma rius), Petras Chrizologas, Siranas, arba Sigiranas (Sigiras). Liugaila (Liuga), Vai notas (Vainas). 5. Gratas, Krispina (Krispa), Sabas. Alanta (Ala), Vintilas (Vinas). 6. Asela (As), Dionizija (Diona, Diza), Mikalojus (Mikas, Nikas). Biliminas (Bilys), Vtra. 7. Ambraziejus (Ambras, Ambrazas, Bra zys), Anijonas (Anys), Polikarpas (Polys). Daugardas (Daugas), Taute. 8. Eukaras (Eukas), Guntilda (Gunta), Patapas (Patas). Dova, Vaidginas (Vai das). 9. Delfina (Delfa), Leokadija (Leva, Kad), Siras, Valerija (Val). Geden (Ge da), Vakaris.
687

10. Eularija (Eula), Eugrafas (Eugas), Hildemaras (Hildas), Miltijadas (Miltys). Eidimtas (Eidas), ima. 11. Damazas (Damas), Dovydas (Dovas), Viktorikas (Viktas). Dirvona (Dirva), Tautvaldas (Vaidas). 12. Konstantas (Konstas), Korentas (Ko ras), Sinezijus (Sinas, Sinius), Vicelinas (Vi cas, Vicys). Gilmintas (Gilas), Vain. 13. Abra, Liucija (Liuc), Orestas (Orys), Otilija (Ota, Til). Darba, Kastautas (Kas tas). 14. Arsenas (Arsys), Pijala (Pija, Ja la), Venantas (Venys), Viatorius (Vijas). Kintvil (Kinta), Treniota (Trenys). 15. Celijonas (Celys), Kristijona (Kris t, Jon), Saturninas (atas, Satys), Urbi tas (Urbas, Urbys). Kovotas (Kovas), Vin gil (Vinga). 16. Adas, Albina (Aib), Euzebas (Zebas), Navalis (Navys). Audron (Audr), Vy gaudas (Vygas). 17. Eigilas (Eigas, Gilas), Judicelis (Ju dys), Vivina (Viva, Vina). Drovyd (Dro va), Mantigaila (Mantys). 18. Gacijonas (Gacys), Vunibandas (Vu nys), Viktras (Viktys). Eivil (Eiva), Girdvilas (Girdas). 19. Darijus (Darius), Maniras (Manys), Ribertas (Ribas), Samtana (Sama). Gedi minas (Gedas), Rimant (Rima). 20. Bajulas (Bajus), Eugenijus (Eugenas, Genys), Ingenas (Ingys), Ptolomjus (Tolys). Daugardas (Daugas), Grovil (Gro).
688

21. Edburga (Eda), Gliceras (Glicys), Honoratas (Honas, Noras), Tomas apatalas. Giren (Gir), Norgaudas (Noras). 22. Demetras (Demys), Flavijonas (Flavas), Prancika Cabrini (Pran). Dobile (Bil), Gedvydas (Gedas). 23. Migdonas (Migdas), Servulas (Ser vas), Viktorija (Vikt), Vintilas (Vintys). Veliuona (Vl), Vilbutas (Vilas). 24. Adomas (Adas), Delfinas (Delfas), Drusas, Ieva, Irmina (Irma), Tarsila (Tar a). Girstautas (Girstas), Minvyde (Mi n). 25. Alburga (Alba), Eugenija (Gen). Grovydas (Groys), Saugut (Sauga). 26. Marinas (Marys), Steponas (Stepas), Ta tjus (Tatys). Dovil (Dova), Perbandas (Bandas). 27. Fabijol (Faba), Jonas evangelistas, Nikareta (Nika). Dautaras (Dautas), Gedvin (Gedva). 28. Makaldas (Makys, Aldas), Teofil (T va, Fil). Kantvilas (Kantas), Vyga. 29. Egvinas (Egas, Vinas), Dovydas ka ralius (Dovas), Tomas Normandietis. Ga ja, Survilas (Suras). 30. Anyza (Ana, An), Anyzas (Anys), Apijonas (Apys), Liberas (Libas), Raineras (Rainys). Augas, Audril (Ril). 31. Melanija (Mela, Lana), Nominanda (Noma, Anda), Silvestras I (Silvas). Gedgantas (Gedas), Naud.

689

ALTINIAI IR AUTORIAI 1. F. Richtmann SJ, 2. Pagal sen liet. maldaknyg altinis, 3. I brevioriaus, 4. v. Prancikus Asyietis 1226, 5. Tomo Kempieio Kristaus sekimas, 6. I J. Naujelio giesmyno, 7. Kun. Motiejus Gustaitis 1927, 8. Bernardas Brazdionis, 9. Kun. St. Yla, 10. Sibiro tremtini maldaknyg Marija, gelbk mus, 11. Leonar das Andriekus, OFM, 12. I miiolo, 13. I vok. mal daknygs Im Herrn 1941, 14. I Medulla pietatis christianae 1888, 15. I T. Benedikto Andriukos gies mynlio, 16. I kun. Kaz. Senkaus giesmyno Garb Dievui, 17. v. Ignotas Lojola 1556, 18. v. Tomas Akvinietis f 1274, 19. v. Augustinas 430, 20. Kan. Mykolas Vaitkus, 21. Dante Alighieri 1321, 22. Vysk. Antanas Baronas-Baranauskas 1902, 23. Kun. Jurgis Tilvytis-Zalvarnis 1931, 24. Prel. Jonas Ma iulis-Maironis 1932, 25. Arkiv. Juozas Skvireckas 1959, 26. Juz Augustaityt-Vaiinien, 27. Alfon sas esplaukis-Tyruolis, 28. Pagal apatal laikus, 29. v. Margarita M. Alacoque 1690, 30. I Saliceto maldaknygs 1489, 31. Paulius Jurkus, 32. D. Mic kait-Mitkien, 33. Viena 14 a. bernardini virinin k, 34. Orleano vysk. v. Teodulfas 818, 35. Robanas Mauras 856, 36. v. Petras Kanizijus 1587, 37. Pop. v. Grigalius Didysis 604, 38. I prel. P. M. Juro maldaknygs Did. Ramybs altinis 1945, 39. Moj Niedzielny Mszalik 1940, 40. Pagal v. Ignoto Lojolos Exercitia Spiritualia, 41. Kun. Jonas Gutaus kas ir SY, 42. Michelangelo Buonarotti 1564, 43. Ludwig von Beethoven 1827. 44. Julija Maceinien, 45. Oskaras Vladas Milaius 1939, 46. Lopez de Vega 1655, 47. Itremtoji Sibir lietuv kovotoja, 48. v. Teres Aviliet 1582, 49. v. Kd. Jzaus Teres 1897, 50. Prel. Aleksandras Dambrauskas Jaktas, 51. Julius Robert Mayer 1878, 52. James Clerk Maxwell 1879, 53. I Cantionale pro tot provincia ecclesiastica lituana 1932, 54. I Kath.
690

Gesang u. Andachtsbuch im Bistum Rottenburg 1905, 55. I Andachtsuebungen zum unbefleckten Herzen Mariae 1946, 56. I A. Blaio iluvos Istorija 1929, 57. Pagal Hippokrito priesaik, 58. Arab gyd. Mai monidas 1204, 59. I Reikalingiausios Giesms, v. Kaz. Seser leidinys, 60. I Tag ds Jungen vor Gott 1946, 61. P. Esch SJ, 62. Arkiv. Jurgis Matulaitis f 1927, 63. I C'h. Rossi Ma vie avec le Christ 1944, 64. Vytautas Maernis 1944, 65. Kun. Vladas Ma onas MIC ca. 1943, 66. Kun. Alfonsas Lipninas f 1945. 67. I kan. Adolfo Sabaliausko lovinkim Vie pat 1928, 68. Kun. Stasys ilys, 69. Antanas Macei na, 70. Kard. John Henry Newman 1890, 71. Jonas Noreika, rayta KZ Stutthofe 1944, 72. Henri Perrin, 72a. Jonas Aistis, 73. Albert Duerrer 1528, 74. Jean Baptist Nouleau, 75. v. Anzelmas i Canterbury 1109, 76. Alkuinas 808, 77. v. Marija Magdalena Paziet 1607, 78. Francesco Petrarca 1374, 79. eslovas Grinceviius, 80. Faustas Kira 1964, 81. Pranas Gudaitis, 82. Jonas Mesue, krik. arabas gyd. i Bagdado 11 a., 83. Stasys alkauskis 1941, 84. v. Liudvikas, Pranczijos kar. 1270, 85. I vok. v. Jurgio skaut mald, 86. Balys Sruoga 1946, 87. Prel. Kazimieras Urbanaviius - Kmitas 1952, 88. I Ateitinink vadovo 1960, 89. I Eucharistinio pa nekesio II, 1932, 90. I Maldos apatalavimo 1943, 91. Ren Bazin 1932, 92. Kun. Antanas StrazdasStrazdelis 1833, 93. Romano Guardini, 94. Vysk. K. Paltarokas (sukurta 1946), 1958, 95. Kazys Bra dnas, 96. Jurgis Baltruaitis, 1943, 97. I Rituale Romanum, 98. Itrauka i Lietuvos Katalik laiko v. Tvui Pijui XII, perneto Vakarus 1948 pradioj ir teikto spalio 1 d., 99. Krikionikieji (ventj) var dai parinkti daugiausia i angl benediktin kritinio rinkinio The Book of Saints. Prie mald paym tiems autoriams panaudota: Evangelijos, Apatal lai kai, Psalmynas, Popiei enciklikos, Gebete u. Betrachtungen der Kirchenvaeter 1963, Gebete der ersten Christen 1963.
691

ALFABETIN MALD RODYKL

Adventas 116 Angelas sargas 33 Apatalavimas 538, 603 Apat. palaiminimas 537 Asmenins maldos 459 Asperges me 190 Ateitinink maldos 542 Atgailos sakramentas 293 Atgailos psalmai 360 Atgailos raudos 363 Atna aukojimas 203 Aukltojo maldos 465,506 Banyia pasaulyje 612 Banyia persekiojime 628 Banyia tremtyje 624 Banyios sakymai 353 Banyios maldavimai 156 B-ios paventinimas 512 Credo miiose 201 poterinis 641 ateitinink 542 Darbininko malda 466 Darbo maldos 20 Devindieniai 435 Devintins 181 Dien vent vsk 340 Dienins maldos 11 Dievo ilgesys 11, 334 Dievo sakai (tekstas) 641 Dievo meil 330 Dievas Snus 34 Dievas Tvas 32 Dievikos dorybs 326,644
692

Dorybs (vadas) 319 Draudiamos knygos 357 Draug malda 462 Dvasios vadovai 515 Dvasios ventos garbei treiadienis 36 Sekmins 174 Sutvirtinimas 287 litanija 414 - devindienis 437 at-k malda 546 skaut malda 556 prie darb 20 Eucharistijos garb 518 Eucharistinis Kristus 38 Eucharistin bendryst 298 Eucharistin perkalta 209 Evangel. laiminimai 320 Evangelijos viesa 617 Gailestis u kaltes vakare 23 per ipaint 296 Confiteor 194 Garbinimai 519 Gavnia 140 Gydytojo malda 468 Godumas (Nevok) 348 Grauds verksmai 369 Grtaniojo Dievop 474 Himnas meilei 331 Hippokrito priesaika 469

sakymai 336 Dievo 337 Banyios 353 Ipainties forma lietuvikai 295 anglikai 649 vokikai 650 pranczikai 652 ispanikai 653 Iriimas (absoliucija) 296 Jaunuolio malda 459 darbe 460 klasje 461, 502 - sporte 463 Jaunuols - mergaits 461 Jaunavedi maldos 481 Jaunavedi palaim. 532 Jzaus vardas 50, 135, 402 Jzaus veidas 42 Jzaus kraujas 75, 410 Jzaus irdies garbei penktadienis 41 I mn. penkt. 448 -- birelio mnuo 69 vn. irdies d. 184 atsiteisimo m. 408 litanija 405 Jzaus aizdos 43 Kalbtojo malda 473 Kaldos 130 Kald devindienis 436 Kanioje malda 324 Kani sekmadienis 147 Kario malda 464 Katal. akcija 538 Kazimieras, v. glob. Lietuvos 56, 585

lietuvi jaunimo 85 Lietuvos vyi 561 ateitinink 547 skaut 557 Ketvirtadienio ventimas savaitje 38 did. savait 150 - pirm. mnes 453 Komunija 298 miiose218,233,240 dv. komunija 40 -- prie komunij 299 po kom-jos 39, 300 Kr. siela, pavsk 39 Krikionija 618, 636 Krikionis B-ioj 633 Krikto sakramentas 575 apeigos liet. 279 tv maldos 276 - kr. tv maldos 278 Krikto pad. atnaujinimas did. etadien 165 po rekolektij 284 tautos kriktas 286 Kristus Banyioje 616 Kristus Karalius 186, 606 -- Rpintojlis 569 Kunigas 317, 151 Mokytojas 506 Brolis 556, 616 Kristaus persimain. 81 Kristaus skundas 159 Kios eimoje 123 Kunigysts sakr-tas 315 kunigo malda 465 u kunigus 316, 453 Kryiaus pagarbinimas penktadien 44
693

did. penktadien 158 kryiaus d. 171 kr. atradimo v. 65 Liet. kryiai 590 Kryiaus kelias 383 Laiminimai 532 jaunavedi 532 motinos 534 kdikio 534 ligonio 535 po rekolekcij 537 tretinink 537 nam 303 jubiliejinis 313 Laimingai mirt. 478, 479 Lietuvos vyi maldos 558 Lietuvi tikjimas 604 Lietuvi egnon 640 Ligoni sakramentas 301 Ligoni maldos 302, 476 Litanijos (vadas) 399 Trejybs 400 Jzaus vardo 402 Jzaus irdies 405 - Jzaus kraujo 410 Kr. Karaliaus 412 v. Dvasios 414 vn. Marijos 417 v. Juozapo 420 v. Kazimiero 423 Vis ventj 425 u kunigus 455 Maldavimai rytinis 17 tautos 568 monijos 607
694

Maldos apatalavimas 561 Maldos po skait. mii 226 Marijos antifonos - Alma Red-toris 270 Ave Regina 272 Regina Caeli 272 Salve Regina 273 Marijos devindieniai Nekalto prasid. 441 Nepal, pagalbos 442 Marijos garbei etadienis 45 gegus mnuo 62 spalio mnuo 101 Marija Globja Banyios 48 - Visuos reikaluos (Memorare) 47 tremtini 571 Sibiro kalini 572 mokini 507 skaut 557 Marijos Nek. irdiai - pirm. etad. 451 liet. pasiaukojimai 579- 583 pasaulio paaukoji mas 608 Marijos vents vedybos 52 Apreikimas 59 Maloni tarp. 67 :- Visatos karalien 68 Aplankymas 76 Dangun mimas 82 Gimimas (ilin) 88 -- Vardas 96 Septyni skausmai 97

Roinio kar-n 101 Motinyst 104 Nekaltas prasidji mas 111, 611 Marijos ventovs Lietuvoj Auros Vartai 110 Girkalnis 54 Kaunas 98 Kazokiks 102 Krekenava 84 Paaislis 83 Skiemonys 80 iluva 89, 92 Trakai 95 em. Kalvarija 77 Meils doryb 330 Meldimas dorybi 322 pasigailti 23 palaiminti '26 Meninink malda 472 Mir . nariai 499, 108 parapijos nariai 516 tautos broliai 107 Mii auka 189 Miios dialogins 228 Mii maldos 236 Mii giesms, r. giesmi rodykl Miparai 256 Mokslinink malda 471 Mokslui pavsti prie pamokas 503 po pamok 504 Moterysts sakr. 307 Nauji Metai 135 Nekalbk netiesos 349 Neskaistumas 346

Neumuk 344 Novenos, r. devindieniai Nutolusius (u) 516 Paaukojimas J. irdiai savs 70 eimos 485 tautos 574 ieivi 575 tremtini 577 monijos 607 Pagarbinimas Dievo rytinis 15 vakarinis 22 Pagrindins tiesos 642 Paproiai - religiniai 645 Parapins maldos 511 Pasaulietis apatalas 538 Pasaulio tremtiniai 626 Pasninkas ir santra 356 Paaukimo malda 509 Paventinimas 525 kryiaus 526 vliavos 527 roinio 528 kertinio akmens 528 nam, buto 529 automobilio 530 stalo, valgio 531 Patarimai (dl) skaitybos 557, 504 paaukimo 508 Pelen diena 141 Penktadienis did. 155 Persekiojama tauta 629 Pirmieji penktadieniai 448 etadieniai 450 ketvirtadieniai 453

695

Popieius 623 Poteriai 638 Pranaystes 155, 163 Privalomos vents 353 Procesijos 182, 521 Rekolekcijos 513 Rytins maldos asmenikos 12 visos eimos 484 ateitinink 543 skaut 550 Roinis (roanius) 391 Sakrament apeigos krikto 279 sutvirtinimo 288 atgailos 295 ir 296 ligoni 302 moterysts 309 Sakramentalijos, r. laiminimai 532 paventinimai 525 Sauls giesm 15 Savaitins maldos 11 Sins pervalga kasdienin 23 prie ipaint (r. sakymai 337 ir t.) Sekmins 174 Sekmini devindienis 437 Seni liet. Tve ms 638 Skausmingoji Motina 592 Skaut maldos 549 Sueigos maldos 550 Suplikacijos 517 Susirinkimo maldos 544 Sutvirtinimas 287 Svetimoteryst 351
696

eimins maldos 481 jaunavedi 481 visos eimos 484 monos 487 vyro 488 tv u vaikus 489 vaik u tvus 492 broli 495 nalaii 496 eimos netekusio 496 u mirusius 498 etadienis did. 159 etins 172 ventj devindieniai 443 Juozapo 443 Judo Tado 445 Kazimiero 446 ventj Lietuva 593 Liet. apatalai 587 Liet. kankiniai 589 Du karalaiiai 593 3 kryi kank. 594 Merk. Giedraitis 594 And. Rudamina 595 - Barb. agariet 596 Mot. Valanius 597 Jurg. A. Pabra 598 J. Matulaitis 599 T. Matulionis 599 St. alkauskis 600 M. Pekauskait 601 Alf. Lipninas 602 M. Kaupait 603 Praant ventj 548

ventj utarimas 585 Tremtini Motina 571,582 Aloyzas 72 Tremties psalmai 365 Jonas Krikt. 73 Tretinink absoliucija 537 Jonas Nepom. 588 Trys Karaliai 137 Juozapas 38,58,422 Ugnies ventinimas 160 Jurgis 60,557,587 kininko malda 467 Kristupas 588 Monika 66 Vakarins maldos Mykolas ark. 100 asmenikos 22 Paulius ap. 546 visos eimos 485 Petras ir Paulius 74 ateitinink 544 Pijus X 547 skaut 550 Prancikus Asy. 541 Valgio maldos Rokas 588 asmenikos 21 Visi ventieji 104 visos eimos 485 Vandens ventinimas 164 Taika emje 605 Vardo globjas 36 Taut Viepats 556 Vardas Viepaties 339 laisvs 55, 566, 573 Vardai kalendoriniai 655 Tautos isklaidymas 71 Vliavos ventinimas 527 Tvyns maldos 565 Vliav gerbiant Tv pagarba 341 Tv laiminimas 308, 491 at-k maldos 545 Tikjimas Dievu 337 skaut maldos 553 Tikjimo doryb 326 Vlins 106 Tikjimo vienyb 619 Velykos 166 Trejybs garbei Velykin pareiga 355 vent 179 Verb sekmadienis 149 sekmadienis 30 Viepats Krjas 555 sekmad. miios 192 Viepats - iminties 503 Trejybs maldaujant Viepaties angelas 19 u tvyn 568 Vilties doryb 328 u kunigus 457 Vyskupas 515 - ateitinink 544 Pastaba: ioj rodyklj nesuymta trumpos mal dels, evangelij ir psalm itraukos, popiei nuro dymai, taip pat liturginiai - istoriniai paaikinimai.
697

GIESMI IR HIMN RODYKL


Adventins
Augtybi balsas 118 Gaubia em 120 Prailgo dienos 121 Rasokit, dangs 119

Kryiau ventas 158 Kai sutinkam 147 Mirta ant kryiaus 382 Stovi Motina 146 irdi tyrjau 142 Vexilla Regis 148

Kaldins
Adeste fideles 135 Angel giesms 133 Didis diaugsmas 127 Gim Kristus 127 Gul iandien 127 I padangi 132 Krjau aminas 436 O naktie kilni 134 Piemenliams 128 Skaisti naktis 134 Skuba, renkasi 132 Sveikas, Jzau 124 iandie Betliejuj 133 i nakt 129 Tylij nakt 126 Varpai giedokit 129

Grauds verksmai
Pro graudius verks. 370 I dalis 371 ' II dalis 375 III dalis 378 Mirta ant kryiaus 382

Velykins
Jau Kristus kls 170 Linksma diena 168 Per tavo vent prisik. 168 Vargonai gauskit 169

etini
Ant Alyv kalno 174 Iganymo sjjau 173

Trij Karali
Palikite, iminiai 137 Taro, Arabijos 138

vn. Trejybs
Dangaus auktybje 253 Garb Dievui 198 O Viepatie didis 179 Snaus pagarbintas 250 Te Deum laudamus 522 Tikiu a Diev 247 Tikiu, o Dieve 252 Ugnin saul 180

Gavnins
Alyv darely 144 Aplinkui naktis 154 Atpirkjau 145 J. Kr. maloniausias 145 698

ventosios Dvasios
Alsuok many 292 ventoji Dvasia 37 v. Dvasios dovan 503 Veni Creator 437 Veni Sancte 175

Jzau pas mane 244 O Kristau, p. vald. 244


*

Jzaus irdies
I ios emels 185 O dievika irdie 42

Tau, Tve, danguje 245 Priimki maloningai 245 Tve ms 246 Prabilkit stygos 246 Didis galingas 246
*

Kristaus Karaliaus
Karaliau dangikos... 188 Karalius, Kristau 187 Lab nakt 27 O Kristau, pasaulio... 244 Rex Christe 522

Prie tavo altori 247 Teskamba Viepaiui 247 Tikiu a Diev 247 ventas, ventas 248 Dievo Avinli 248 tai ubaigiam 248
*

vn. Sakramento
Garbinkime vn. 181 Jesu dulcis 50 Kr. siela, pavsk mane 39 O salutaris 518 O v. monstrancijos 521 Pange lingua 152 Prie taip did 243 Tantum ergo 518 Tegul bna 182 Viepatie Jzau 183

Pasigailk mans 249 Priimk, o Tve 249 Pagarbintas 250 irdis viltim 250 Snaus pagarbintas 250
*

Tve Sutvrjau 251 Garb augtybse 251 Tave, o Dieve 252 ventas, ventas 252 Bki pagarbintas 252 Dievo Avinli 252 Dieve geriausias 253
*

Mii aukai
(6-ios grups) Pulkim ant keli 242 Tau aukojam 243 Prie taip did 243

Nuplauk, o Dieve 253 Dangaus augtybje 253 Dangaus Valdove 254 Ikl savo ird 254 Akis pakl 254 Nesu a vertas 255 Marija, Motina 255 699

Suplikacijos
Dievas ms priegloba 517 ventas Dieve 517

Dangaus karalius, em. Kalvarijos 78 Kar. maloninga, Z.Klv. 79

Marijos garbei
Alma Redemptoris 270 Av Regina 272 Ausk Marijai 447 * Magnificat 268 Marija, Marija 580 Maria, Mater gratiae 508 Marija umigo 82 Menuo tau papde 69 O meilinga kar-n 67 O skaisiausia 112 Regina Caeli 272 Salve Regina 273 Sveika, jr vaigde 88 Sveika M. dang. lelija 60 Sveika M., o Motin 63 Sveika v. Roi kar. 102 Vardas Marijos 96

v. Kazimiero
ventas garbingas 87 v. Kazimierai 586 Tvyns ms L. glob. 56

Kit ventj
Tave, o Juozapai 58 Kary (V Jurgiui) 61 O prabilk v. Jonai 74 Visi ventieji 105

vairiom progom
Aminas odi 35 Apsaugok, Aug-sias 56 De profundis 362 Garb tau, Viepatie 16 Gelbk mane (Libera) 109 I tavo rank 13 Jei kryiaus stigt 548 Kada tik, Viepatie 24 Kaip grtanius 573 Miserere mei 360 O angele, man skirtas 33 Petro laivas 623 Pavojingi em. vingiai 31 aukei vejus 509 viesos Krjau 267 Sutelk mus, Viepatie 554 Tavo apgynimo,Dieve 255 Teka nuo ami 569 Tu sukrei 616 ems aar pakalnj 359

Lietuvos M. ventovi
Neapleiski, A. Vart 110 O Motin Dievo, Kauno 99 Dievo Motina, Kazok. 103 Mylimoji kar-ne, Krek. 84 Marija, Motina, Pa. 93 Sveika, Marija, iluv. 90 Sveika, Marija, iluv. 92 Dievo Motina, iluv. 93 viesa i dangaus, Skm. 80 Vainik Vytautas, Trk. 95 Dievo Motina, Z. Kalv. 77 700

BENDRINIS TURINYS

LAIKO MALDOS Dienins Savaitins Mnesins Liturginiai metai Kaldinis tarpsnis Velykinis tarpsnis 11 - 28 29 - 48 49 -113 115 -188 116 -140 140 -188

VENTOJI MII AUKA Sekmadienio miios Dialogins miios Mii maldos privaios Mii giesms Miparai 192 228 236 242 256 227 235 241 255 274

MALONS ALTINIAI Sakramentai Dorybs sakymai Dievo Banyios 275 318 336 337 353 317 335 359 353 359

PAMALDUMO BDAI Atgailos psalmai Grauds verksmai Kryiaus kelias Roinis - roanius Litanijos Devindieniai - novenos ' 360 369 383 391 399 435 368 382 390 398 434 457

MOGUS BENDRUOMENJE Asmenins maldos eimins maldos Mokyklins maldos Parapins maldos Organizacij maldos Tvyns maldos monijos maldos PRIEDAI Lietuviki poteriai Religiniai paproiai Ipaintis svetimom kalbom Kalendoriniai vardai altiniai ir autoriai Alfabetin mald rodykl Giesmi ir himn rodykl 638 645 649 655 690 692 698 644 648 654 689 691 697 700 459 481 501 511 538 565 605 480 500 510 537 564 604 637