You are on page 1of 14

FAKULTET ZA MENADMENT NOVI SAD VASE STAJIA 6

SEMINARSKI RAD IZ UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM

STUDIJA SLUAJA U FIRMI MADNET

Predmetni nastavnik: dr Slobodan Adi

Student: Novkovi Darko

Panevo, 05.2012

Sadraj
UVOD....................................................................................................................................................... 2 OPIS PROCESA PROMENA ................................................................................................................ 4 TESTIRANJE PROMENA U ORGANIZACIJI TEORIJSKIM MODELIMA ........................................................ 7 OCENA USPEHA U PROCESU PROMENA ................................................................................................. 9 ZAKLJUAK ............................................................................................................................................ 12 LITERATURA .......................................................................................................................................... 13

UVOD
Firma MadNet bavi se irenjem bezinih mreza na teritoriji Srbije, pronalaenja reenja u vezi umreavanja poslovnih prostora i povezivanja korisnika na mreu globalnog interneta. Poseduje sertifikat ISO 9001:2008 i po saznanju od strane korisnika veoma je pouzdana za saradnju. MadNet se ponosi poverenjem koje su nam klijenti poklonili i poslovima koje smo za njih uradili! Smatramo da o nama najbolje govore uspeni poslovi i projekti nego bilo koja reklama. Vie od 80% novih klijenata smo dobili preporukom. Zbog proirenja obima posla bila je primorana ka zapoljavanju novih radnika i tada se javljaju takozvani problemi oko same raspodele posla i uklapanje novih ljudi u samu organizaciju. Radi reavanja problema moramo uvesti promene a tim procesom potrebno je i upravljati tim promenama, taj proces moze biti razlicit i stalno se menjati tako da za to ne postoji odredjeno pravilo ili taan postupak u izvrsavanju ve ga moramo prilagodjavati situacijama na koje nailazimo u samom procesu na putu ka reavanju problema. Uvodjenjem ovih promena radimo na poveanju spremnosti organizacije za promene i na taj nain organizacija stvara zajedniki cilj i viziju sto e je podstai da nastavi dalje i da lake prihvati promene. Sam proces promene sastoji se iz tri meusobno povezane faze: prva faza je iniciranje promene, tj. sagledavanje i uoavanje potrebe za promenom i stvaranje nove vizije; druga faza je upravljanje promenom, tj. planiranje i komunikacija, stvaranje poverenja i osposobljavanje zaposlenih, a trea faza je odravanje promene. U samim promenama moramo obratiti i panju na reakcije zaposlenih koji e se podeliti u dve grupe, a to su, oni koji gledaju na to da je promena jako daleko i nee se uznemiriti usled toga, u tom trenutku napominjui da e se to vec vremenom reiti i da im to nee predstavljati problem i druga grupa koja e to sve uzeti u obzir istog trenutka i pojavie se panika jer e sve to gledati iz najgoreg ugla i usled nagadjanja oni e znati sta se deava a to e se odraziti na njihovu mentalnu sposobnost.

OPIS ORGANIZACIJE U PROMENAMA

MadNet d.o.o.
Adresa: dr arka Fogaraa 37 26000 Panevo Srbija www.madnet.rs Telefoni: (013) 355-505 (013) 355-506 (0700) 813-0000 Fax: (013) 303-805 Tehnika podrka: (064) 813-0000 (013) 355-505 (0700) 813-0000

MadNet D.O.O. Firma koja se bavi reavanjem problema umreavanja i interneta Nakon uspeno sprovedene procedure uvoenja sistema menadmenta kvaliteta po standardu ISO 9001:2008, MadNet je proao i sertifikaciju za ovaj standard od strane poznate engleske firme Lloyd's Register Quality Assurance. Koliko je nama poznato, MadNet je jedini internet provajder u Srbiji koji poseduje ovaj sertifikat. Sertifikacija prema ISO 9001, meunarodno priznatom standardu sistema menadmenta kvalitetom (QMS) od strane LRQA je dokaz naim klijentima, poslovnim partnerima i drugim kljunim zainteresovanim stranama da kvalitet shvatamo ozbiljno.

OPIS PROCESA PROMENA U reavanju problema morali smo da sprovedemo uslove rada. Tehnika podrka mora raditi od 8-24h, Jedno vozilo uvek mora biti slobodno, Kompanija mora raditi vikendom, Sve mora biti u okvirima trenutnih trokova ili sa minimalnim ulaganjima, Letnje radno vreme mora imati popodnevnu smenu kao udarni termin za montae kao i vikende,

I veoma vana stavka u ovome jeste da zaposleni ne smeju raditi prekovremeno. Tabela 1 SWOT-analiza firme MadNet Snage Slabosti

-Veoma perspektivna firma sa dobrim -Poveanje obima posla a praeno manjkom kapitalom i uklapanjem uspenih ljudi u tom radnih ljudi izaziva strah o daljoj i poslu daju samo preporuke klijenata. kvalitenoijoj usluzi prema potrosacima

anse -Samom preporukom i zadravanjem kvaliteta usluga, osiguran je uspeh u daljem poslovanju ali samo poveanje radnih ljudi bi to bilo mogue.

Pretnje -Samo triste je prepuno konkurenkcije pa je kvalitet i tanost veoma bitna u poslovanju pa se zbog toga mora reagovati izuzetno brzo.

OBJANJENJE MODELA
SISTEM ADMINISTRATOR PLAVA SMENA PONEDELJAK I UTORAK Radno vreme: od 8h 18h Pauza: od 12h 1230h Dostupan na mobilnom telefonu do 20h (2 dodatna sata) SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 1430h 21h Pauza: od 18h 1830h SUBOTA I NEDELJA SU SLOBODNI

CRVENA SMENA PONEDELJAK I UTORAK SU SLOBODNI SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 8 1530h Pauza: od 11 1130h SUBOTA I NEDELJA: Radno vreme: od 11 19h Pauza: od 1430 - 15h TEHNIKA PODRKA PLAVA SMENA PONEDELJAK - PETAK Radno vreme: od 8 16h Pauza: od 1130 12h SUBOTA I NEDELJA SU SLOBODNI CRVENA SMENA PONEDELJAK - PETAK Radno vreme: od 16 24h Pauza: od 20 2030h SUBOTA I NEDELJA SU SLOBODNI LJUBIASTA SMENA PONEDELJAK PETAK SU SLOBODNI SUBOTA I NEDELJA Radno vreme: 10 20h Pauza: 15 1530h EF MONTERA I MAGACIONER PLAVA SMENA PONEDELJAK I UTORAK Radno vreme: od 10 21h Pauza: od 13 1330h SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 15 21h Pauza: od 19 1930h SUBOTA I NEDELJA SU SLOBODNI CRVENA SMENA PONEDELJAK I UTORAK SU SLOBODNI SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 8 15h Pauza: od 12 1230h SUBOTA I NEDELJA: Radno vreme: od 10 19h Pauza: od 1530 - 16h

MONTERSKE EKIPE PLAVA SMENA PONEDELJAK I UTORAK Radno vreme: od 1030 21h Pauza: od 16 1630h SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 15 21h Pauza: od 19 1930h SUBOTA I NEDELJA SU SLOBODNI

CRVENA SMENA PONEDELJAK I UTORAK SU SLOBODNI SREDA, ETVRTAK I PETAK: Radno vreme: od 8 15h Pauza: od 12 1230h SUBOTA I NEDELJA: Radno vreme: od 10 19h Pauza: od 1530 - 16h

TESTIRANJE PROMENA U ORGANIZACIJI TEORIJSKIM MODELIMA


Osam faza procesa voena promenama po Donu Kateru: Uspostavljanje oseanja urgentnosti Kreiranje vodee koalicije Razvijanje vizije i strategije Komuniciranje vizije promena Osnai saradnike za iroke akcije Generisanje kratkoronih pobeda Konsolidovanje dobitaka i proizvoenje daljih promena Usidriti nov pristup u kulturu O sprovodjenju procesa kroz Katerovih osam faza mozemo rei da su prve dve faze, u vezi uspostavljanja oseanja urgentnosti i kreiranja vodee koalicije, uradjene jer smo sve uradili nakon pojavljivanja problema a u svoj sastav dodali i struno lice za reavanje tog problema, zatim ispunili i sledecu fazu u kojoj se napominje da se treba razviti strategija i vizija sto je i uinjeno na samom sastanku predlogom menadera, a sama vizija firme se uklopila u to. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sledea faza ovog sistema koja se odnosi na saradnike imala je veoma pozitivan uticaj posto su sami saradnici reavanjem ovog problema i uvodjenjem ovog principa rada pripomogla broj i kvalitetnijoj saradnji. Veoma precizan sistem organizovanja radnika doveo je do poboljanja situacije i kvaliteta pruanja usluga, pa se sistem nastavio primenjivati i dalje, uz nadogradjivanje tog sistema, u smislu poboljanja kvaliteta u samom startu pruanja usluga sto je usporilo dalje razvijanje mree ali se kasnije ustaljavanjem ovog sistema prelo na reavanje i tog problema.

Dobra vizija ima tri svrhe: -Usmeravanje pravca promena. -Motivisanje ljudi da preduzmu akciju u eljenom pravcu. -Sinhronizovanje akcija razliitih ljudi, nekada hiljada i hiljada njih, veoma brzo i efikasno. Ostvarenje kratkoronih ciljeva je merilo uspeha dobrog menadmenta. Kratkoroni ciljevi daju neophodnu sigurnost ljudima da rezultati promena dolaze, da su oni planirani u dugoronom procesu promena. Vie promena ne manje: vodea koalicija, na osnovu postignutog kredibiliteta na osnovu kratkoronih pobeda, preduzee dodatne i krupnije projekte promena. Zajednike vrednosti su vani interesi i ciljevi veine ljudi u grupi i oni imaju tendenciju da budu postojani u vremenu ak i kad se promene lanovi grupe.

Kaledioskop promena, ema

Izvor: Doc. dr Slobodan Adi (2012), Prezentacije sa predavanja

OCENA USPEHA U PROCESU PROMENA


Svako od zaposlenih ima 8 slobodnih dana u toku meseca, Korisnici imaju podrku i mogunost montaa svakoga dana, ukljuujui i vikende. Mogue je spojiti 4 slobodna dana, Radno vreme ne prelazi 40h nedeljno, Iskorienost voznog parka je 100%.

Izvor: Doc. dr Slobodan Adi (2012), Prezentacije sa predavanja

Ako je vreme limitirano, radikalne promene, bilo rekonstrukcija ili revolucija, najverovatnije e biti inicirane od vrha ka dole, i bie praktikovan direktan stil od lidera u ulozi agenta promena u cilju izmena ponaanja ili ak rezultata zaposlenih. Za obim, kritian faktor je vreme na raspolaganju. ak i kod prestrojavanja, ukoliko je vreme kratko, verovatna opcija je rekonstrukcija, ne adaptacija. to se ouvanja tie bitno je ne izgubiti svoje jedinstvene i teke za kopiranje kompetencije u procesu promena. Gubitak strunjaka moe da bude katastrofian. Ako ipak zaposleni ne mogu da se adaptiraju u novoj realnosti, oni od sredstva prelaze u obaveze.

to se raznovrsnosti tie, to vie subkultura (via odanost profesionalnom udruenju, sektoru ili sindikatu), kompleksniji je dizajn proces. Programi koji prepisuju nova ponaanja mogu da se srue ako su u suprotnosti sa nacionalnom kulturom. Uloga agenta u promenama mora da bude poverena lokalnom menadmentu. Sposobnost nam pokazuje koliko je sposobna organizacija za promene. Sistemi koji doprinose dinamikoj sposobnosti su: Informacioni sistem, Sistem poslovnog planiranja, Proizvodni sistem. Kvantitet menadera i uklanjanje dnevnih menaderskih obaveza bitno je za proces. Radikalne i vrednosne promene su zahtevne. Spremnost se relativno lako gradi komunikacijom. Svesnost i posveenost izgraene u poetnim fazama procesa promena mogu da budu od fundamentalne znaajnosti za postizanje uspeha. Niska spremnost iskljuuje transformacione promene, poetna taka promena je od vrha ka dole sa krucijalnom ulogom lidera, ali je dobro imati i kolaborativnu ili participativnu kampanju prema zaposlenima. Mo je kritina za uspene tehnike poluga promena raskid i reformisanje starih formalnih i neformalnih struktura moi u organizaciji. Shvatanje personalne moi i politike unutar i oko organizacije je od kritine vanosti za sprovoenje promena.

Evolucija Od vrha ka dole Od dole ka vrhu

Edukacija i delegiranje

Rezultate zaposlenih Akcioni tim

Izvor: Doc. dr Slobodan Adi (2012), Prezentacije sa predavanje


10

Put promene se sastoji od adaptacije, rekonstrukcije, evolucije i revolucije. Polazna taka promene ide od vrha ka dole, i od dole ka vrhu. Stil promene se sastoji od edukacije i delegiranja, kolaboracije, participacije, direktive i prinude. Cilj promene se sastoji od rezultata zaposlenih, ponaanja zaposlenih i vrednosti zaposlenih. Poluge promene se sastoje od kulturne mree sa svojim podsistemima: Tehniki: organizacione strukture i kontrolni sistemi. Politiki: formalne i neformalne strukture moi. Kulturni: simboli, prie, rutine i rituali.

Uloge promena se sastoje od lidera, eksternog konsultanta, akcionog tima i delegirane slube unutar organizacije.

11

ZAKLJUAK
Sprovodjenjem svih, prethodno navedenih mera, raspodelom radnih mesta, sama organizacija radnika po mestu rada, dolo se do veoma pozitivnih rezultata koji se tiu kako zadovoljstva korisnika, tako i daljeg sirenja mreze a samim tim i prosirenja kapaciteta firme za dalje poslovanje. U ovom sluaju uvodjenje menaderskog sistema pokazalo se kao efikasna mera jer uzeti u obzir strucnost i pre svega sposobnost tog sistema. Bez ovako preciznog i unapred predvidjenog plana opstanak firme ne bi bio mogu. Uzimajui u obzir da su promene sastavni deo naseg zivota pa tako i u samom poslu, na ta se moramo navii i prihvatati ih radi dobiti ili poboljsanja zivota, tako i u samom poslovanju imamo te promene ali one su nam uglavnom nametnute i nama na prvi pogled ne izgledaju ba sjajno ali moramo biti svesni da iza tih promena stoje ljudi koji su svesni rizika za samo preduzee i da moraju raditi najbolje u tom pogledu kako bi to sauvali a samim tim i svoj posao kao i dalji opstanak na tim funkcijama, oni moraju razmatrati sve okolnosti sa kojim se susreu i iz toga pronai naj bolje reenje kako bi stvorili to bolji kvalitet svojih usluga i time opstali na trzitu, sa takvim saznanjem radnici koji bi prosli kroz promene trebalo bi to raditi sa verom da je to i samim tim za njihovo dobro i da ce im to sve dobro doi u daljem radu. Kao to je dokazano u ovom modelu resavanja problema da iza promena stoji struno lice koje je i obueno za takve situacije pokazalo se da je imalo veoma velikog uspeha u samom ouvanju kvaliteta i tanosti vrenja usluga prema klijentima i tako stvorena i veca elja za daljim napredovanjem.

12

LITERATURA
1. Onsovi Organizacije poslovnih sistema Ondrej Jasko, FON Beograd 2. Osnovi Menadzmetna, Miodrag Petrovic, FON Beograd 3. Doc. dr Slobodan Adi (2012), Prezentacije sa predavanja 4. Rukovodei kadar firme MadNet D.o.o.

13