UVOD

OPORUČNO NASLJEDNO PRAVO

Oporuka (testament, lat. testamentum) je očitovanje ostaviteljeve posljednje testamentum) volje kojom raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti Razlika izme u oporuke i kodicila Kodicil sadrži sve moguća i dopuštena očitovanja ostaviteljeve posljednje posljednje volje osim imenovanja nasljednika Oporuka može npr. sadržavati samo oprost nedostojnosti ili oprost duga oprost Može biti i više valjanih oporuka Sposobnost za pravljenje oporuke (testamenti factio activa): 1. navršenih 16 activa): godina života (objektivni element) i 2. sposobnost za rasu ivanje ivanje (subjektivni element) Sposobnost za pravljenje oporuke traži se i za opoziv ili izmjenu oporuke izmjenu Oporučni nasljednici mogu biti fizičke osobe bez obzira na srodstvo s srodstvo ostaviteljem i pravne osobe Praksa pokazuje da najveći broj ljudi umire bez oporuke, a oporučni su oporučni nasljednici najčešće ostaviteljevi srodnici

SLOBODA OPORUČIVANJA
Jedno od osnovnih načela gra anskog prava – načelo dispozitivnosti izražava se u slobodi oporučnog raspolaganja. Svaka fizička osoba je slobodna svojom voljom očitovanom u obliku oporuke odrediti tko će je nakon njezine smrti naslijediti te odrediti modalitete toga naslje ivanja. Da bi oporuka bila pravni temelj naslje ivanja mora postojati u trenutku otvaranja nasljedstva (smrt ostavitelja) i ne smije biti nevaljana.

KARAKTERISTIKE OPORUKE
1. OPORUKA JE JEDNOSTRANI PRAVNI POSAO - za njezin nastanak ne treba ničiji pristanak; - jednostrana izjava volje izjavljena slobodno, jasno i odre eno 2. OPORUKA JE STROGO OSOBNI POSAO - oporučitelj je mora osobno napraviti - ne može se napraviti preko punomoćnika 3. OPORUKA JE STROGO FORMALAN PRAVNI POSAO - valjani su samo oblici predvi eni ZON-om ZON4. OPORUKA JE OPOZIV PRAVNI POSAO - oporučitelj se ne može odreći prava na opoziv, a ako to i učini ne uzima se u obzir - oporuka postaje neopoziva ako oporučitelj izgubi sposobnost za rasu ivanje - za opoziv se traže jednake pretpostavke kao i za pravljenje oporuke oporuke

VALJANOST OPORUKE
Da bi oporuka proizvodila svoje učinke nije dovoljno da postoji i ima odre ene karakteristike, već mora biti i valjana. Valjana je ako ju je učinio oporučitelj koji je sposoban za oporučivanje, ako je on oporukom očitovao svoju volju bez mana volje, ako je očitovanje volje učinjeno u nekom od oblika predvi enih za oporučno raspolaganje te ako je sadržaj oporuke moguć i dopušten.

NEVALJANOST OPORUKE
Oporuka će se poništiti zbog sljedećih razloga: 1. nesposobnost oporučitelja (16. g. i sposobnost za rasu ivanje) (16. g. 2. mane volje kod oporučitelja (prijetnja, sila, zabluda, prijevara) - poništenje može zahtijevati samo osoba koja ima pravni interes - subjektivni rok: godinu dana od saznanja za uzrok nevaljanosti - objektivni rokovi: 10 godina od proglašenja oporuke, a 20 godina od godina proglašenja oporuke u odnosu na osobu koja je prouzročila mane volje volje oporučitelja ili je za njih znala (nepoštena osoba) 3. nedostatak propisanoga oblika - poništenje može zahtijevati osoba koja ima pravni interes i to u roku od godinu dana od saznanja za oporuku, a najdulje za 10 godina od proglašenja oporuke 4. nemogućnost i nedopustivost sadržaja oporuke (ostavljanje bilo čega osobi koja je napravila oporuku, oporučnim svjedocima kao i pretcima, pretcima, potomcima, pobočnim srodnicima do zaključno četvrtoga stupnja srodstva i srodstva bračnim drugovima svih ovih osoba

1. 2. 3. 4.

1

OPORUČNA SPOSOBNOST
Razlozi nevaljanosti mogu se odnositi na cijelu oporuku ili na pojedine njezine pojedine odredbe (potpuna i djelomična ništetnost ili pobojnost) pobojnost) O ništetnosti se radi jedino u slučaju nemogućnosti i nedopustivosti sadržaja oporuke, nepostojanja oporučne sposobnosti i sile, dok se kod ostalih razloga nevaljanosti radi razloga o pobojnosti Poništenje može tražiti jedino osoba koja ima pravni interes, a to su najčešće zakonski nasljednici ili oporučni po nekoj drugoj oporuci istoga oporučitelja Na nevaljanost oporuke može se ukazivati tijekom ostavinskoga postupka postupka Ako ostavinski sud ne utvrdi nevaljanost oporuke, a naročito ako o tome postoji spor izme u zainteresiranih strana, ostavinski sud će uputiti na parnicu onu stranku čije onu pravo smatra manje vjerojatnim (u pravilu to će biti osoba koja ukazuje na nevaljanost oporuke) REKONSTRUKCIJA OPORUKE – ako je oporuka uništena, izgubljena, skrivena ili zametnuta zainteresirane osobe mogu pred sudom dokazivati da je oporuka postojala i bila valjana Rekonstrukcija je moguća u okviru ostavinskoga postupka u obliku sudskoga zapisnika, a ako postoji spor o pravno relevantnim činjenicama ili je ostavinski ili postupak okončan, tada je rekonstrukcija moguća jedino u parnici

Svojstvo fizičke osoba da očitovanjima svoje volje može valjano oporučiti. Da bi osoba imala oporučnu sposobnost, mora zadovoljavati kriterije postavljene u pogledu uzrasta (objektivni kriterij) i u pogledu mentalne sposobnosti (subjektivni kriterij) Objektivni kriterij – navršenih 16 godina Subjektivni kriterij - sposobnost za rasu ivanje (predmnijeva se, oboriva predmnjeva)

OBLIK OPORUKE
1. Privatna oporuka je ona koju oporučitelj pravi bez sudjelovanja javnih tijela sudjelovanja (vlastoručna; pisana oporuka pred svjedocima; usmena oporuka) 2. Javna oporuka je načinjena uz sudjelovanje javnih tijela (javna oporuka, (javna me unarodna oporuka) - javna tijela: općinski sud, javni bilježnik, diplomatsko ili konzularno predstavništvo konzularno RH u inozemstvu 3. Redovita oporuka je oporuka koja se može napraviti u svakoj prigodi (normalnim prigodi okolnostima) – neograničenoga je roka trajanja; vlastoručna, pisana oporuka pred pred svjedocima, javna, me unarodna 4. Izvanredna oporuka je ona koja se pravi u izvanrednim okolnostima (usmena okolnostima oporuka) 5. Pisana oporuka ima pisani oblik (vlastoručna, pisana oporuka pred svjedocima, javna, me unarodna) 6. Usmena oporuka ima usmeni oblik (usmena oporuka)

PREGLED VALJANIH OBLIKA OPORUKE U NAŠEM PRAVU
REDOVITE IZVANREDNE PRIVATNE 1. vlastoručna oporuka 2. pisana oporuka pred svjedocima 1. usmena oporuka

JAVNE

1. javna oporuka 2. me unarodna oporuka

VLASTORUČNA OPORUKA
Vlastoručna (holografska) oporuka je ona oporuka koju je oporučitelj oporučitelj sam vlastoručno napisao i potpisao Redovita, privatna i pisana oporuka Mora biti napisana rukopisom (nije bitno pismo i jezik) Ne smije biti napisana mehaničkim pomagalom (kompjutor i sl.) Treba biti potpisana punim imenom i prezimenom, no naša je sudska praksa tolerirala i drukčiji oblik potpisivanja pri čemu je bila važna izvornost potpisa Može biti napisana na bilo kojem materijalu i pomoću bilo kojega sredstva U pravilu će biti napisana na papiru i pomoću olovke Nije neophodno navesti mjesto i datum sastavljanja iako je korisno korisno Relativno nepouzdana oporuka – mogućnost krivotvorenja

PISANA OPORUKA PRED SVJEDOCIMA
Pisana oporuka pred svjedocima (alografska) postoji ako je oporučiteljeva (alografska) volja očitovana u vidu isprave, bez obzira tko ju je sastavio, za koju je za oporučitelj pred svjedocima izjavio da sadrži njegovu oporuku i potpisao je Smatra se da je najčešća u praksi Mora biti napisana na papiru (isprava) bilo rukopisom ili što je još češće mehaničkim pismom Oporučitelj mora biti sposoban čitati i pisati Potrebna su dva svjedoka radi nunkupacije, a to je oporučiteljeva izjava da nunkupacije, je to njegova oporuka Svjedoci moraju biti istodobno nazočni i potpisati oporuku, ali tek nakon što ju je potpisao oporučitelj prethodno izjavivši da je to njegova oporuka Svjedoci mogu, ali i ne moraju znati sadržaj oporuke Svjedoci ne moraju znati jezik na kojem je sastavljena oporuka, ali moraju znati jezik na kojem je oporučitelj izjavio da je to njegova oporuka oporuka

2

JAVNA OPORUKA
Redovita, javna i pisana oporuka Ovlaštene osobe za sastavljanje javne oporuke: sudac i sudski savjetnik u savjetnik općinskom sudu, javni bilježnik, diplomatsko-konzularni predstavnik RH diplomatskoOvlaštena osoba utvr uje istovjetnost (identitet) oporučitelja (osobno ga (osobno poznaje, pomoću osobne iskaznice, putovnice ili dva svjedoka istovjetnosti) istovjetnosti) Sadržaj oporuke formulira se u zapisniku po kazivanju oporučitelja oporučitelja Ovlaštena osoba dužna je saslušati oporučiteljevo izlaganje, upozoriti ga na upozoriti propise, savjetovati ga, ali ne smije vršiti nikakav pritisak Ovlaštena osoba smije preformulirati oporuku radi jasnoće, ali ne smije ne mijenjati sadržaj pa mora unijeti i odredbe na kojima oporučitelj inzistira oporučitelj Oporučitelj potpisuje zapisnik nakon što je upoznat s njegovim sadržajem, a potpisuje ga i ovlaštena osoba Ako oporučitelj ne zna ili nije u stanju čitati i pisati ovlaštena će osoba u ovlaštena nazočnosti dva svjedoka oporuke pročitati njezin tekst, a oporuku će oporuku oporučitelj potpisati ili staviti svoj rukoznak; potpisuju je i svjedoci i rukoznak; ovlaštena osoba

ME UNARODNA OPORUKA
Redovit, javan i pisani oblik oporuke Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku me unarodnoga testamenta (Washington, 1973.) – potpisana i ratificirana od strane RH te unijeta u tekst ZON-a ZONOporučitelj izjavljuje pred ovlaštenom osobom u nazočnosti dvaju svjedoka da je isprava koju je on ili netko drugi napisao njegova oporuka i da je upoznat s njenim sadržajem Koriste je stranci, ali mogu i naši državljani Ovlaštena osoba ne zna sadržaj oporuke, ali oporučitelj je može s njime upoznati Najprije se utvr uje identitet oporučitelja, a zatim izvornost sadržaja i potpisa; obavezan je datum i svjedoci Oporučitelju se izdaje potvrda da je pred ovlaštenom osobom propisno propisno načinio me unarodnu oporuku Potvrda stvara oborivu predmnjevu da oporuka ima valjani oblik me unarodne oporuke, ali nije bitan uvjet za valjanost oporuke

USMENA OPORUKA
Izvanredan, privatan i usmeni oblik oporuke Može se izjaviti samo u izvanrednim prilikama (objektivne naravi – požar, poplava, potres, rat, nesreća i sl.; subjektivne naravi – neposredna smrtna opasnost npr. usljed bolesti) Oporučitelj očituje svoju volju pred dva istodobno nazočna svjedoka koji svjedoka razumiju jezik na kojem je izjavljena Svjedoci su dužni bez odlaganja pisano sastaviti izjavu oporučitelja i što oporučitelja prije je predati sudu ili javnom bilježniku ili je pred njima usmeno ponoviti usmeno radi sastavljanja zapisnika o usmeno izjavljenoj oporuci Propuštanje ove dužnosti od strane svjedoka neće dovesti do nevaljanosti nevaljanosti oporuke jer će se ona utvrditi u ostavinskom postupku Usmena oporuka prestaje važiti kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih prilika u kojima je napravljena Usmena oporuka je najmanje pouzdani oblik oporuke i samo iznimno se smije koristiti, odnosno samo ako se nije mogla napraviti oporuka u nekom oporuka od ostalih oblika

SVJEDOCI OPORUKE – APSOLUTNA NEPODOBNOST
Nedostatak poslovne sposobnosti Kod pisane oporuke pred svjedocima i javne oporuke svjedoci moraju znati čitati i pisati Kod usmene oporuke svjedoci moraju razumjeti jezik kojim je izjavljena oporuka, ali ne moraju znati čitati i pisati

SVJEDOCI OPORUKE – RELATIVNA NEPODOBNOST
Potomci oporučitelja bez obzira na stupanj srodstva i bez obzira da li su bračni ili izvanbračni Pretci oporučitelja bez obzira na stupanj srodstva Posvojenici oporučitelja i njihovi potomci Posvojitelj oporučitelja Pobočni srodnici oporučitelja zaključno do četvrtoga stupnja srodstva Bračni drugovi svih ovih osoba Bračni drug ostavitelja Ako netko od navedenih osoba bude svjedok to je razlog nevaljanosti oporuke

SADRŽAJ OPORUKE
1. Odre ivanje nasljednika i nasljednih dijelova (u obliku alikvotnoga dijela i ex re certa) certa) 2. Iznaslje enje, isključenje i lišenje nužnoga dijela enje, 3. Odre ivanje zapisa (legata) (legata) 4. Odre ivanje zamjenika (supstituta) nasljedniku i zapisovniku - obična zamjena ili vulgarna supstitucija - institut je nasljednik koji je prvenstveno odre en za nasljednika, a supstitut je njegov zamjenik - supstitut će naslijediti ili će mu pripasti zapis ako: 1. institut umre prije institut ostavitelja, 2. ako se institut odrekne nasljedstva ili zapisa, 3. ako institut postane nedostojan - fideikomisarna supstitucija (povjerbena zamjena) znači imenovanje (povjerbena nasljednika nasljedniku ili zapisovnika zapisovniku što je u nas zabranjeno 5. Uvjeti, rokovi, nalozi

3

IZVRŠITELJ OPORUKE
- uvjeti moraju biti objektivno mogući i pravno dopušteni - nemogući, nedopušteni, nemoralni, nerazumljivi i protuslovni uvjeti smatra se kao uvjeti da ne postoje - ako je nasljedno pravo ograničeno rokom, a u nekim slučajevima i uvjetom i nalogom dolazi do sukcesivnoga naslje ivanja pri čemu dolazi do prethodnoga i potonjega vlasništva - ako nasljednik opterećen nalogom ne ispuni nalog gubi ono što je trebao dobiti jer je se nalog smatra raskidnim uvjetom - za nedopuštene i nemoralne uvjete uzima se kao da ne postoje; ako se nalog ako nikako ne može ispuniti nasljednik zadržava dobiveno 6. Osnivanje zaklade 7. Odre ivanje izvršitelja oporuke 8. Oprost nedostojnosti 9. Odre ivanje odnosa me u sunasljednicima (dioba, dugovi) 10. Opoziv ranije oporuke 11. Storniranje opoziva oporuke 12. Priznanje očinstva izvanbračnoga djeteta 13. Priznanje duga, odre ivanje mjesta i načina sahrane itd. Priznanje

Izvršitelj oporuke može biti jedna ili više osoba (fizička ili pravna) koju je pravna) oporučitelj u oporuci odredio da brine o potpunom i točnom izvršenju izvršenju oporuke Postojanje izvršitelja oporuke ovisi isključivo o oporučiteljevoj volji oporučiteljevoj Izvršitelj oporuke može biti svaka poslovno sposobna osoba Ne postoji nikakva javna dužnost biti izvršiteljem oporuke Osoba koja prihvati dužnost izvršitelja oporuke dužna je obavljati taj posao obavljati uredno i savjesno kao što bi obavljao skrbnik imovine, odnosno dobar dobar domaćin; sud može opozvati izvršitelja ako neuredno obavlja dužnost dužnost Izvršitelj oporuke brine o točnom i potpunom izvršenju oporuke, čuva ostavinu i njome upravlja, brine o isplati dugova i zapisa Po završetku posla dužan je položiti sudu račun o svome radu Ima pravo na naknadu opravdanih i potrebnih troškova koje je imao pri imao obavljanju dužnosti; ima pravo na primjerenu nagradu koja se isplaćuje iz isplaćuje ostavine o čemu odlučuje sud; odgovara za štetu koju počini nasljednicima nasljednicima

TUMAČENJE OPORUKE
Odredbe oporuke treba tumačiti prema pravoj namjeri oporučitelja U dvojbi se treba držati onoga što je povoljnije za oporučnoga, a ne zakonskoga nasljednika Cilj tumačenja oporuke je utvr ivanje prave namjere ostavitelja, odnosno njegove posljednje volje Do tumačenja dolazi kada volja ostavitelja nije dovoljno jasno izražena izražena Prigodom tumačenja sud se može poslužiti svim dopuštenim dokaznim dokaznim sredstvima Načelo reprezentacije neće se primijeniti ako oporučni nasljednik ne nasljednik naslijedi iz bilo kojega razloga jer nije moguće kod oporučnoga naslje ivanja Načelo priraštaja primijenit će se samo ako je to bila namjera oporučitelja oporučitelja vidljiva iz oporuke, a u suprotnom će doći do naslje ivanja po zakonu zakonu

NEVALJANOST SADRŽAJA OPORUKE
Oporuka ili neka njezina odredba čiji sadržaj je nemoguć ili nedopušten nevaljana je. U pravilu ako je neka oporučna odredba ništetna, radit će se o djelomičnoj ništetnosti pa će ostatak oporuke ostati na snazi, a za ništetnu odredbu će se uzeti kao da nije ni unesena u oporuku.

OPOZIV OPORUKE
Opozivost je temeljna karakteristika oporuke kao pravnoga posla Za opoziv se traži jednaka sposobnost kao i za pravljenje oporuke oporuke Opoziv se može odnositi na cijelu ili dio oporuke Bilo koja se oporuka može opozvati novom bilo kojom oporukom 1. Izričit opoziv: 1. uništenje oporuke (treba biti izvršeno od oporučitelja npr. trganjem, spaljivanjem i sl.), 2. izjava o opozivu (formalna izjava pred ovlaštenom osobom, pred svjedocima u pisanom ili usmenom obliku, u obliku vlastoručne oporuke; to nije nova oporuka jer sadrži samo opoziv) 2. Prešutan opoziv: 1. pravljenje nove oporuke (nova oporuka mora biti vremenski kasnija i sadržajno potpuno ili djelomično suprotna ranijoj ranijoj oporuci; odredbe ranije oporuke koje nisu u suprotnosti s kasnijom ostaju na kasnijom snazi), 2. konkludentne radnje (oporučitelj za života raspolaže svojom imovinom protivno oporuci; npr. za života potroši ili otu i imovinu ili njezine imovinu dijelove koji su trebali biti predmetom oporučnoga naslje ivanja

ČUVANJE OPORUKE
Oporuka se može čuvati na različite načine Oporučitelj može čuvati oporuku kod sebe Oporuku može predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj osobi (npr. (npr. nasljedniku ili zapisovniku) zapisovniku) Oporuka se može predati na čuvanje i pravnoj osobi (npr. u bankovni sef) bankovni Može se predati na čuvanje i ovlaštenoj osobi (općinski sud, javni bilježnik, javni diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH) Ovlaštena osoba (sud) stavlja oporuku u posebnu omotnicu te je pečati i pečati pohranjuje u sudski depozit Oporučitelj uvijek može uzeti natrag oporuku predanu na čuvanje U Hrvatskom upisniku oporuka koji vodi Hrvatska javnobilježnička komora evidentiraju se podaci o sastavljanju, pohranjivanju i proglašavanju oporuke proglašavanju Podatke u HUO dostavljaju nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici i odvjetnici osobe koje su napravile oporuku; podatke smije koristiti samo oporučitelj oporučitelj Ako oporuka nije evidentirana u HUO to ne dovodi do njezine nevaljanosti nevaljanosti

4

Da bo sud mogao proglasiti oporuku ona mu mora biti predana. Svatko tko posjeduje ispravu u kojoj je oblikovana nečije oporuka, dužan je nakon oporučiteljeve smrti predati tu ispravu bilo kojem općinskom sudu radi proglašenja, a i svatko tko zna da gdje se oporuka nalazi dužan je o tome obavijestiti općinski sud. Ako oporuka bude slučajno ili nečijom radnjom uništena, izgubljena, skrivena ili zametnuta, a to nije posljedica valjanog opoziva oporuke, dolazi do rekonstrukcije oporuke – tj. do dokazivanja uništene, izgubljene, sakrivene ili zamtenute oporuke.

UPIS U HRVATSKI UPISNIK OPORUKA
To je javni upisnik koji vodi Javnobilježnička komora. U ovaj upisnik se za nečiju oporuku moraju unijeti sljedeći podaci: da je navodna oporuka sastavljena, da je i gdje je pohranjena, da je proglašena (nakon što bude proglašena). U Upisnik se ne upisuje sadržaj oporuke; sam upis ne mijenja ništa vezano uz tu oporuku u pravnom smislu; oporuka ne mora biti upisana u Upisnik ako oporučitelj to ne želi. Prije smrti oporučitelja u pravilu se podaci iz Upisnika ne mogu nikome stavljati na raspolaganje (osim oporučitelju ili osobi koju je on ovlastio)

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful