‫גליון‬

‫יו“ל ע“י‬

‫איחוד‬
‫תלמידי‬
‫וחסידי‬
‫טאהש‬
‫גליון פנימי‬
‫מצורף בתוכו יריעה מיוחדת לרגל יו"ד קדישא של מרן רבינו השרף זי"ע‬

‫באור חיי‪B‬ו‬

‫שלח‬
‫הוא האמונה בהבחירה‪ ,‬שכל‬
‫לך אנשים ויתורו את ארץ‬
‫בר ישראל מחויב להאמין‬
‫כנען‪ .‬פירש"י הק' שלח‬
‫שהקב"ה נתן הבחירה ביד‬
‫האדם לבחור בטוב או ברע‪,‬‬
‫לך לדעתך‪ ,‬כבר האריכו כל ‪‬יקו‪ Y‬מדברות קוד‪ A‬א‪A‬ר ‪Z‬כי‪B‬ו ‪A‬מו‪ G‬מאת‬
‫המפרשים לבאר ענין חטא‬
‫וכאשר צוה הקב"ה לבני‬
‫המרגלים‪ ,‬כי אחר שבני‬
‫ישראל ליכנס לארץ ישראל‪,‬‬
‫ישראל ראו בעיניהם כל‬
‫וללחום מלחמת מצוה להכניע‬
‫היאך‬
‫בקרבם‪,‬‬
‫עשה‬
‫ב"ה‬
‫הבורא‬
‫האותות והמופתים אשר‬
‫את שבעת העממין‪ ,‬היה להם להאמין באמונה שלימה‬
‫היא‬
‫הארץ‬
‫כי‬
‫להם‬
‫שהבטיח‬
‫ה'‬
‫בדברי‬
‫אפשר שלא האמינו‬
‫וברורה‪ ,‬שבודאי יש בכח בחירתם להכניע את כחות הרעות‬
‫ארץ טובה ורחבה‪.‬‬
‫ולנצח את אויביהם‪ ,‬כיון שכן צוה להם הקב"ה‪ ,‬והבורא ב"ה‬
‫שאני‬
‫"חייהם‬
‫למשה‬
‫אמר‬
‫שהקב"ה‬
‫אחר‬
‫עוד צ"ב‪,‬‬
‫בודאי לא צוה להם דבר שאין בכחם לעשות‪ ,‬כי אין הקב"ה‬
‫נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים"‪ ,‬למה שלחם‬
‫בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז ג' ע"א)‪ .‬אבל הם על ידי ענוה‬
‫"על‬
‫אחר כך משה מדעתו‪ ,‬גם מהו וישלח אותם משה‬
‫פסולה ושפלות מרומה‪ ,‬התייאשו ללחום מלחמתם‪ ,‬ובזה‬
‫פי ה'"‪ ,‬הרי הקב"ה אמר לו אני איני מצוה לך‪ .‬וגם להלן‬
‫כפרו באחד מעיקרי יסודות האמונה‪.‬‬
‫כתיב‪ ,‬ויקרא משה להושע בן נון יהושע‪ ,‬וידוע מה שפירש‬
‫וכשראה משה רבינו ע"ה שנאבד מהם כח האמונה‬
‫בתרגום יונתן‪ ,‬כד חמא משה ענוותנותיה קרא להושע בן‬
‫ונפלו ביאוש‪ ,‬לא רצה למונעם בעל כרחם מלרגל את הארץ‪,‬‬
‫נון יהושע‪ .‬וצריך ביאור מה הכוונה בזה‪ ,‬דמפני ענוותנותיה‬
‫כי בזה עדיין לא יבואו לכלל אמונה‪ ,‬אלא רצה לחפש עצה‬
‫דייקא קרא שמו יהושע‪.‬‬
‫היאך להשפיע עליהם‪ ,‬שיתחילו להאמין ולהכיר שיש‬
‫ונסביר הענין דידוע מספרים הקדושים‪ ,‬דבענין מלחמת‬
‫כח בידם לנצח אויביהם‪ .‬לכן נמלך בשכינה‪ ,‬לשמוע מפי‬
‫בני ישראל עם שבעת העממין היו טמירין וגניזין ענינים‬
‫הגבורה היאך לעורר כח האמונה של בני ישראל‪ ,‬והקב"ה‬
‫פנימיים ועמוקים אשר הם רומזים נגד שבעת המדות‬
‫אמר לו‪ ,‬שלח לך‪ ,‬לדעתך‪ ,‬היינו כי ידוע שמשה רבינו ע"ה‬
‫שמצד הקליפה וכו'‪ .‬והקב"ה צוה לבני ישראל שבכח‬
‫היה כללות הדעת של כל ישראל‪ ,‬ועל ידי הדעת יש בכח‬
‫קדושתם ילחמו ויכניעו את כח שבעת המדות הרעות‪,‬‬
‫האדם להטות את מדותיו שבלבו לטוב או להיפך ח"ו‪ ,‬וזהו‬
‫ואחר שיבערו הכחות הרעים מן הארץ‪ ,‬יוכלו לעבוד את‬
‫שאמר לו הקב"ה‪ ,‬שלח לך‪" ,‬לדעתך"‪ ,‬פי' שתשלח לתוכם‬
‫ה' בארץ הקדושה‪ ,‬ולהשיג שם השגות גדולות בעבודת‬
‫את דעתך‪ ,‬היינו שתאיר את כח הדעת שבך לתוך לבבות‬
‫שמו יתברך‪ .‬וכאשר בני ישראל ראו והתבוננו במלחמה‬
‫בני ישראל‪ ,‬ועל ידי שיאיר בהם כח הדעת המכריע‪ ,‬על‬
‫הגדולה המוטלת עליהם‪ ,‬אחזם יראה גדולה ונתייאשו‬
‫ידי זה כאשר יבואו לארץ‪ ,‬יפקחו עיני שכלם‪ ,‬ויטו לבבם‬
‫מללחום מלחמה קשה זו‪ ,‬כי לא האמינו בעצמם‪ ,‬שיש‬
‫להאמין בכח הבחירה הניתנה בידם‪ ,‬ולהכיר שיש בכחם‬
‫בהם כח הקדושה להכניע ולנצח כחות הטומאה והקליפות‬
‫לנצח אויביהם‪.‬‬
‫האלה‪ ,‬לכן אמרו נשלחה אנשים לפנינו‪ ,‬לראות את הארץ‬
‫ומשה רבינו כן עשה‪ ,‬וישלח אותם משה "על פי ה'"‪,‬‬
‫מה היא‪ ,‬כי רצו לראות ולהווכח בעצמם‪ ,‬בגודל כח הטומאה‬
‫היינו כמו שציווהו ה'‪ ,‬להאיר בקרבם כח הדעת שבו‪ .‬אבל‬
‫של שבעת העממין‪ ,‬ולראות אם יש בכחם ללחום ולהכניע‬
‫המרגלים לא הכניעו עצמם לכח הדעת אשר משה רבינו‬
‫קליפות קשות ורעות כאלה‪.‬‬
‫האיר בהם‪ ,‬כי כבר באו לידי יאוש וענוה פסולה‪ ,‬וזה שכתב‬
‫במחשבתם ודעתם הרעה הלזו‪ ,‬כפרו באחר מיסודות‬
‫בתרגום יונתן‪ ,‬כד חמא משה ענוותנותיה קרא שמו יהושע‪.‬‬
‫האמונה של בני ישראל‪ .‬כי אחד מעיקרי יסודות האמונה‪,‬‬
‫היינו דמפני מדת הענוה שהיתה בו‪ ,‬התיירא משה רבינו‬
‫מאוד‪ ,‬שבניקל יכשל בענוה פסולה ושפלות כמו שאר‬
‫המרגלים‪ ,‬וחלילה יתפתה לעצתם הרע‪ ,‬להאמין להם שאין‬
‫בכחם להכניע כח הקליפות של שבעת העממין‪ ,‬לכן קרא‬
‫שמו יהושע‪ ,‬והתפלל עליו יה יושיעך מעצת המרגלים‪.‬‬
‫וזהו שאמרו המרגלים כאשר חזרו מתור הארץ‪,‬‬
‫אפס כי עז העם הישב בארץ‪ ,‬היינו שכחות הקליפה של‬
‫עזים וקשים מאוד‪,‬‬
‫שבעת העממים‬
‫העם‪ ,‬כי חזק הוא‬
‫ולא נוכל לעלות אל‬

‫כ"ק מר‪ I‬רביה"ק ‪A‬י‪"Y‬א‬

‫הגליון נתנדב לע"נ חיים זאב ב"ר‬
‫אברהם אשר זעליג מאירוביץ‬
‫ע"ה‬

‫הונצח ע"י בניו ומשפחתו שיחו‬

‫באור רבותי‪B‬ו‬

‫מאמרים ע‪ ‬הפר‪A‬ת מרבוה"ק ‪Z‬י"‪G‬‬
‫אך בה' אל תמרודו ואתם אל תיראו את עם‬
‫הארץ‪ .‬ובדרך אפשר נראה לי לרמז בזה‪ ,‬על פי‬
‫הידוע שהבורא יתברך שמו ויתעלה ברא עולמו‬
‫בשביל ישראל‪ ,‬ובזמן שישראל עושין רצונו של‬
‫מקום‪ ,‬אין כל אומה שולטת בהם‪ .‬וסימן זה יהא‬
‫מסור בידך‪ ,‬באם יעלה מורא על ראש האדם‪ ,‬הוא‬
‫מסיבת שאין מתיירא מפחד הבורא יתברך שמו‪ ,‬או‬
‫מחמת חטאיו אשר חטא‪ ,‬כי אם היה באמת דבוק‬
‫בו יתברך שמו‪ ,‬אזי לא יירא משום אדם ומשום‬
‫נברא בעולם‪ ,‬כי כל הפחדים כאפס וכאין נחשב נגד‬
‫פחד הבורא יתברך שמו ויתעלה‪ .‬וזה שמרמז לנו‬
‫הקרא כאן‪" ,‬אך בה' אל תמרודו"‪ ,‬אם תלכו בדרכיו‬
‫לקיים מצוותיו ואל תחטאו נגדו‪ ,‬אזי "ואתם אל‬
‫תיראו את עם הארץ" כי לחמנו הם‪ ,‬כי נגד מורא‬
‫הבורא יתברך שמו הם לא נחשב כלום‪ ,‬ואם תעשו‬
‫את רצון אביכם שבשמים‪ ,‬אזי יכול נוכל להם‪ ,‬ולא‬
‫תראו מהם‪ .‬ודו"ק כי נכון הוא‪.‬‬
‫(באר מנחם)‬

‫ממנו‪ ,‬ואין בכחנו ללחום עמהם ולהכניעם‪ ,‬וכל העם אשר‬
‫ראינו בתוכה אנשי "מדות"‪ ,‬היינו שהעממין הם נגד שבעת‬
‫המדות שבקליפה‪ ,‬שהם כחות קשים ורעים מאוד‪ ,‬ואין‬
‫בכוחנו להכניעם ולנצחם במלחמה‪.‬‬
‫(עבו"ע דב"ק שלח)‬

‫והייתם קדושים לאלהיכם וגו' להיות "לכם" לאלהים‪.‬‬
‫שבענינים שיש בהם הנאה "לכם"‪ ,‬צריכין להזהר ביותר‬
‫לכוין בהם לאלהים‪ ,‬כדי לקיים רצון הבורא ב"ה‪ ,‬ועל ידי זה‬
‫"והייתם קדושים לאלהיכם"‪ ,‬כי אז תשרה הקדושה עליכם‪.‬‬
‫(עבודת עבודה דב"ק מטות)‬

‫ולא תתורו אחרי לבבכם‪ .‬רש"י הק' מביא הפסוק של‬
‫תחילת הפרשה וישובו מתור הארץ‪ ,‬ולבבכם היינו בשני‬
‫יצריך יצר טוב ויצר הרע‪ ,‬כמו שדרשו חז"ל בפרשת קרי"ש‬
‫בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע‪ ,‬וזה בא כאן‬
‫הכתוב לומר ולא תתורו אחרי לבבכם‪ ,‬שלא תתור אחרי‬
‫לבבכם‪ ,‬לא אחר היצר טוב ולא אחרי יצה"ר‪ ,‬היינו הן‬
‫הדברים אשר אין לעשות לא תתור אחריו לשאול ולהבין‬
‫למה ועל מה‪ ,‬וכן הדברים אשר מצוה לעשות לא תתור‬
‫אחריו לחקור ולדרוש‪ ,‬דתכלית ירידת האדם לעוה"ז הוא‬
‫כדי לעשות רצון קונו‪ ,‬וכדי לקיים מצות בוראו‪ ,‬ולא לחקור‬
‫ולדרוש להבין הכל‪.‬‬
‫(עבודת עבודה אמ"ק מקץ)‬

‫א‬

‫למטה אפרים הושע בן נון וגו' למטה יוסף‬
‫למטה מנשה גדי בן סוסי‪ .‬לכאורה קשה למה הוזכר‬
‫"יוסף" אלא במטה מנשה‪ ,‬ולא במטה אפרים‪ .‬ויש לפרש‬
‫כי יוסף היה מעין הגורם לחטא המרגלים‪ ,‬שלא היה נזהר‬
‫בלשונו ואמר לאחיו במצרים "מרגלים אתם"‪ ,‬והיות ומנשה‬
‫היה המליץ והוציא גם הוא מפיו תיבת מרגלים אתם‪ ,‬הוזכר‬
‫שמו של יוסף בשבטו‪ ,‬משא"כ גבי אפרים לא נזכר "יוסף"‪,‬‬
‫ולאמיתו של דבר לא כל השבטים נכשלו במרגלים‪ ,‬שמצינו‬
‫למשל שבט יהודה יצא כלב שלא היה בעצת מרגלים‪ ,‬וגם‬
‫בשבט יוסף הי' רק חלק אחד שבשבטו נכשל‪ ,‬ולכן נענש רק‬
‫שבט מנשה (חלק משבט יוסף) שהוא היה המליץ והוציא מפיו‬
‫"מרגלים אתם"‪ ,‬ולכן היה אחד המרגלים משבטו ולא משבט‬
‫אפרים שיצא ממנו הושע בן נון‪.‬‬
‫(מובא באוצר חיים בשם ספר כפליים לתושיה)‬

‫החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב‪ .‬בזוהר הקדוש‬
‫איתא‪" :‬מאן דזעיר איהו רב ומאן דרב איהו זעיר"‪ ,‬פירוש‪,‬‬
‫מי שמחזיק עצמו לקטן הוא באמת גדול‪ ,‬ומי שמחזיק עצמו‬
‫לגדול ושלם סימן שהוא עוד קטן‪ .‬ובזה יתפרש הכתוב "החזק‬
‫הוא" מי שהוא חזק ותקיף בדעתו שכבר הגיע הוא לשלימות‬
‫בעבודת השם‪ ,‬סימן הוא‪ ,‬ש"הוא הרפה"‪ ,‬שהוא באמת רפה‬
‫וחלש בעבודת השם‪ .‬אבל "המעט הוא" שמחזיק עצמו לקטן‬
‫בעבודת השם‪ ,‬זהו רק "אם רב"‪ ,‬זהו סימן שהוא באמת רב‬
‫וגדול‪.‬‬
‫(הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע)‬

‫ויקרא משה להושע בן נון יהושע‪ .‬בתרגום יונתן‪ ,‬וכד‬
‫חמא משה ענוותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע‪ .‬וצריך‬
‫ביאור מה שייך ענוותנותו להיות נקרא יהושע‪ .‬ונראה על פי‬
‫מה דאיתא במדרש שבשעת תחיית המתים יקראו אותם על‬
‫שמם על פי סדר אל"ף בי"ת‪ ,‬א'ברהם ב'נימין וכו'‪ .‬ועוד איתא‬
‫שמי שיש בו מדת ענוה יעמוד תחלה בתחיית המתים‪ .‬ועל‬
‫פי זה יבואר התרגום יונתן‪ ,‬כשרצה משה לקרוא אותו יהושע‬
‫אמר פן יתרעם יהושע על דבר זה כי יאמר שגרמתי לו בזה‬
‫שיתאחר לעמוד בתחיית המתים‪ ,‬כי מתחלה היה התחלת‬
‫שמו בה"א ועתה ביו"ד‪ ,‬אמנם "כד חמא משה ענוותנותיה"‬
‫כשראה בו מדת עניוות נמצא הוא יעמוד בתחלה לתחייה‪ ,‬אז‬
‫"קרא להושע בן נון יהושע"‪ ,‬והבן‪.‬‬

‫באור הפר‪A‬ה‬
‫מאמרים ע‪ ‬פר‪A‬ת ה‪A‬בו‪G‬‬

‫(אוהב ישראל)‬

‫ויקרא משה להושע ִבן נון יהושע‪ .‬שמעתי בשם הרב‬
‫הצדיק א"ה מנחם מענדל מרימניב זצלה"ה שהקשה למה לא‬
‫מצינו בכל התורה הלשון בן בחיריק תחת הבית רק בסגול‬
‫תחת הבית פלוני בן פלוני‪ .‬ותירץ הוא הקדוש כי ידוע שלקח‬
‫משה היוד משרה ונתנה ליהושע (סנהדרין קז‪ ).‬אולם שם באמנו‬
‫שרה לא היה להיוד שום נקודה כי שם היתה בסוף התיבה‪,‬‬
‫ובכאן אצל יהושע היה צריך לנקד היוד בשבא ומאין לקח‬
‫השבא‪ ,‬מהבית של בֶ"ן ונשאר שם רק חיריק‪ ,‬על כן כתיב‬
‫דייקא בכאן תיבת ִבן בחיריק ודפח"ח‪.‬‬
‫(דבש השדה)‬

‫סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת‬
‫לעם הזה וכו'‪ .‬ויש לדקדק דלמה לא נאמר כאשר סלחת‪.‬‬
‫ונראה דבפ"ק בקידושין דף ל"ב אמרו מלך שמחל על כבודו‬
‫אין כבודו מחול‪ ,‬והקשה הגמ' והכתיב וה' הולך לפניהם‬
‫יומם‪ ,‬ומתרץ שאני הקב"ה דכולי עלמא דילי'‪ ,‬ובס' מדבר‬
‫קדימות כתב דהא דתיקנו אנשי כנה"ג בתפילת י"ח סלח לנו‬
‫אבינו דאף דמלך אין יכול למחול על כבודו אבל הקב"ה אבינו‬
‫ושפיר יכול למחול‪ ,‬ויש לומר דהקב"ה הראה לנו כי אבינו‬
‫הוא דהרי הקב"ה אמר ואשא אתכם על כנפי נשרים דהיינו‬
‫עמוד ענן דהלך ה' לפניהם‪ ,‬הרי דהקב"ה מחל על כבודו‪.‬‬
‫ועתה מובן היטב מקרא קודש סלח נא לעון העם הזה‪ ,‬וכי‬
‫תימא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול‪ ,‬על זה אמר הלא‬
‫כאב אתה כאשר נשאת על כנפי נשרים לעם הזה ממצרים‬
‫ועד הנה נשאת אותנו על כנפי נשרים‪ ,‬הרי דהקב"ה יכול‬
‫למחול‪ ,‬ופסק להלכתא משה רבינו דהקב"ה יכול למחול‪,‬‬
‫ולכך ויאמר ה' סלחתי כדבריך‪ ,‬ונחמד הוא‪.‬‬
‫(פני מבין)‬

‫ק‪GY‬י ‪G‬ובדות‬

‫(משכנות יעקב)‬

‫הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ וגו'‪.‬‬
‫עפ"י דברי הה"ק ממעזבוז זצ"ל שאמר עוה"ז מה טוב ונעים‬
‫אתה אם אין נכנסין למטעמים שלך‪ ,‬ומה רע אתה אם נכנסין‬
‫למטעמים שלך‪ ,‬והנה העצה להשמר מלהתגאל בפת בתענוגי‬
‫עוה"ז הוא ע"י התבוננות אשר העוה"ז הוא עולם "עובר"‪ .‬וזהו‬
‫הארץ אשר "עברנו" בה‪ ,‬אז היא טובה‪.‬‬
‫(אמרי חיים)‬

‫ויאמר ה' סלחתי כדבריך‪ .‬פירש רש"י ז"ל כדבריך‬
‫בשביל מה שאמרת פן יאמרו כו'‪ .‬ולכאורה יפלא מה בא‬
‫רש"י להשמיענו‪ .‬ונראה שזה כוונת רש"י דהנה משה התפלל‬
‫להקב"ה בעד ישראל בטענה שלא יהי' ח"ו חילול השם‬
‫כמאמר הפסוק ושמעו מצרים כו' ולכאורה קשה הלא ביד‬
‫הקב"ה כל מחשבות בני אדם וכל דרכי בני אדם להטות לאשר‬
‫יחפוץ אם כן יטה מחשבות האומות שלא יאמרו מבלתי כו'‬
‫ולא יהי' ח"ו חילול השם‪ ,‬אבל הענין דיבור של צדיק עושה‬
‫רושם למעלה ולמטה כמאמר הכתוב (איוב כב‪ ,‬כח) ותגזור‬
‫אומר כו' ואם כן כיון שאמר משה בתפלתו שיהי' ח"ו חילול‬
‫השם כשיעשה ח"ו כלה בישראל בוודאי כך יהי' ח"ו חילול‬
‫השם‪ .‬וזהו שפירש רש"י בשביל מה שאמרת פן יאמרו כו'‬
‫ודיבורך עשה רושם ובוודאי יאמרו אבל זולת דיבורך שאמרת‬
‫פן יאמרו לא היו האומות אומרים כך‪ ,‬אבל כיון שאמרת אתה‬
‫שיאמרו בוודאי יאמרו כמאמר הכתוב ותגזור אומר וכנ"ל‪.‬‬

‫ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים וגו' והמתה את‬
‫העם הזה כאיש אחד‪ .‬ויש לבאר מה שאמר כאיש אחד‪,‬‬
‫על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל עבר עבירה פעם ראשונה ‬

‫ועשו להם‬
‫ציצית‪ .‬רבינו‬
‫הזקן עוד בהיותו‬
‫‪ KG‬פסוקי פר‪A‬ת ה‪A‬בו‪G‬‬
‫אברך אחר‬
‫נישואין נסע פעם על הדרך לעיר נירבאטור‪ ,‬וכמה בעלי בתים‬
‫נסעו אז ג"כ עם רבינו הקדוש לעיר הנ"ל לצורך מסחרם‪ ,‬וכשנכנסו‬
‫לחנות אחד דשם לקנות צרכם‪ ,‬אירע שבדיוק אז נמצא שם אחד‬
‫איזה שר משרי הצבא הגדולים‪ ,‬שג"כ בא לקנות משם לצורכו‬
‫סחורה‪ ,‬ופתאום ניגש לרביה"ק ואחז בהציצית שלו‪ ,‬ושאלו תגיד‬
‫לי יהודי מהו החבלים האלו התלוים עליך?‪ .‬תפס רביה"ק את חרבו‬
‫של השר שהיה תלוי על מתניו‪ ,‬ושאלו‪ .‬ומה זאת התלוי עליך?‪.‬‬
‫השיב לו השר "דאס איז מיין שוטץ זעבעל"‪ .‬השיב לו רביה"ק הנה‬
‫אלו הציצית הם "דאס איסט אויך‪ ,‬מיין שוטץ זעבעל"‪ .‬התרגז השר‬
‫מאוד כמובן על תשובתו של רבינו‪ ,‬ואמר לרבינו‪ ,‬אם כן אפוא‪,‬‬
‫בא עמי למלחמה‪ ,‬ונראה מה "שוטץ זעבעל" הוא זה‪ .‬ורביה"ק‬
‫השיב לו הן לו יהי כדבריך‪ ,‬ואני מוכן ומזומן עם חרבי הזה לצאת‬
‫למלחמה ולקרב נגדך‪ ,‬אכן הכין עצמו לילך אתו למלחמה‪ ,‬לנצחו‬
‫בכח הד' כנפות שלו‪ .‬אך אנשי שלומיו שהלכו אתו הפצירו מאוד‬
‫בהשר‪ ,‬שלא יפנה לדברי היהודי הזה‪ ,‬כי מה לו לצרה הזאת‪ .‬והשר‬
‫עזב אותם והלך לדרכו‪ .‬לאחר כך היה רבינו הק'‬

‫מרבי‪B‬ו ה‪A‬רף א‪K‬וקי ‪Z‬י"‪G‬‬

‫ושני' מוחלין לו‪ ,‬שלישית אין מוחלין לו‪ ,‬ופריך הגמרא‬
‫והתניא שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו‪ ,‬לא‬
‫קשיא הא ביחיד הוא בציבור‪ ,‬דבציבור מוחלין עד ד'‪ ,‬והנה‬
‫רש"י ז"ל כתב בפרשת קרח על הפסוק וישמע משה ויפול על‬
‫פניו‪ ,‬שכבר היה בידם סרחון רביעי‪ ,‬חטאו בעגל ויחל משה‬
‫במתאוננים ויתפלל משה‪ ,‬במרגלים ושמעו מצרים‪ ,‬אמר‬
‫מעתה אין בי כח להתפלל עליהם‪ .‬והטעם יש לומר‪ ,‬משום‬
‫דבציבור נתלה עד ד' פעמים לפיכך על השלשה פעמים היה‬
‫יכול להתפלל ועל החטא הד' תשש כחו‪ ,‬וזו היתה טענת‬
‫משה רבינו עליו השלום ואמר והמתה את העם הזה‪ ,‬אף‬
‫על פי שהם רבים‪ .‬כאיש אחד‪ ,‬כאילו היה איש אחד שנפקד‬
‫חטאו בפעם השלישית כדאיתא בדברי הגמרא הנזכרים לעיל‪.‬‬

‫מצטער‪ ,‬באמרו‪ .‬חבל חבל שלא נתתם לי ללחום אתו‪ ,‬כי מיד‬
‫כשהייתי מרים נגדו את ציציותי‪ ,‬היה נופל לפני‪ ,‬והיתה מתקדש‬
‫שמו יתברך בעולם‪.‬‬
‫(פאר משולם)‬

‫פעם טייל רבינו בביהמ"ד שלו בין המתפללים לפנות ערב‬
‫של שבת קודש זמן מה לפני שהתחילו להתפלל מנחה‪ ,‬ובשקט‬
‫אחז באיש אחד‪ ,‬מבין המתפללים דשם‪ ,‬ואמר לו שיצא החוצה‪,‬‬
‫מביהמ"ד שלו‪ ,‬וכולם ראו זה‪ ,‬ונשתוממו על המראה והמעשה הזה‪,‬‬
‫כיון שכלםהכירו וידעו את האיש הזה שהוא איש תם וישר וירא‬
‫ה'‪ ,‬ואמנם בין החסידים ואנ"ש‪ ,‬היה שם אז איש חכם ומבין אחד‬
‫שהבין דבר מתוך דבר‪ ,‬ותיכף ומיד אמר להאיש הזה‪ ,‬וציוה עליו‬
‫שינסה לבדוק ציציותיו‪ ,‬אולי הם פסולים‪ ,‬ומה מאד עמד משתומם‬
‫האיש הזה כשרצה לבדוק ציציותיו ואיננו לגמרי עליו הטלית‬
‫קטן‪ ,‬ובטח בעת שהיה במקוה לטבול עצמו לכבוד שב"ק והחליף‬
‫בגדיו מבגדי חול לבגדי שב"ק‪ ,‬בטח אז שכח ללבוש את הטלית‬
‫קטן שלו‪ ,‬ורביה"ק הרגיש זאת‪ ,‬וע"כ ציוה עליו שיצא החוצה‪,‬‬
‫ונתנו להאיש הנ"ל "טלית קטן" ללבשו שם‪ ,‬ואח"ז נכנס לביהמ"ד‬
‫לא אמר לו רביה"ק שום דבר‪.‬‬
‫להתפלל ושוב‬
‫(פאר משולם)‬

‫ ‬

‫ב‬

‫(קדושת לוי)‬

‫באור האיחוד‬

‫מאמרים ב‪BG‬י‪B‬י אחדות והתק‪A‬רות ‪M‬דיקים‬

‫ ) אמהצדיק מאיר בגודל ההארה‪,‬‬
‫כמו הרקיע שמאיר בכל העולמות‪ ,‬ככה‬
‫הוא מאיר בגודל ההארה ובקירון עור פניו‬
‫בכל העולמות‪ ,‬ובכל איש אשר יקרב עליו‬
‫להסתופף בצילו ולקבל מאתו ההארה‬
‫לעבודתו ית'‪" ,‬כי מפני זה הוא גודל התועלת‬
‫להאדם להסתכל בפני הצדיק השלם‬
‫והאמיתי‪ ,‬כי האור הקדוש המופיע ומאיר‬
‫בפני הצדיק יעשה פעולה באדם הרואה‬
‫בו"‪ ,‬לקבל מאתו גודל ההארה והתעוררות‬
‫לעבודתו ית'‪.‬‬
‫(באר משה ‪ -‬קאזניץ)‬

‫ ) במאחדות ישראל העיקר על ידי‬
‫התדבקות נפשו בצדיק אמת באהבה עזה‪,‬‬
‫ונותן בו רוחו‪.‬‬
‫(נוצר חסד פ"ו)‬

‫באור האבות‬
‫מאמרים על פרקי אבות‬

‫פרק שלישי‬
‫רבי אלעזר בן חסמא אומר וכו'‬
‫פרפראות‬
‫"וגימטריאות"‬
‫תקופות‬
‫לחכמה‪ .‬שמעתי מהרה"ק רבי אברהם‬
‫שלום מסטראפקוב זצ"ל‪ ,‬סוחר עצים גדול‬
‫בא פעם אל הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב‬
‫זי"ע בבקשתו שיתפלל שירד שלג כדי שיוכל‬
‫להוביל בניקל את העצים מן היער אל שוק‬
‫המסחר (שכן היה סדרי ההובלה בימים ההם שעל‬
‫ידי השלג היו מתיישרים המעלות והמורדות שביערות‪,‬‬

‫ועל ידי השלג היה אפשר להובילם על ידי שליט"ן)‪,‬‬
‫ורבינו קצב לו שיתן סך שלש מאות ושלשים‬
‫זהובים‪ ,‬הסוחר נתן את הכסף‪ ,‬ורבינו הבטיח‬
‫לו שירד שלג כרצונו‪ ,‬אבל לבסוף ירד גשם‬

‫ולא שלג‪.‬‬
‫בא הסוחר בטענה אל רבינו שלא‬
‫נתקיימה הבטחתו‪ .‬שאלו לו רבינו אם לא‬
‫היה בינתיים אצל רבי אחר עבור הענין הזה‪,‬‬
‫ונזכר הסוחר וסיפר לרבינו שכאשר עזב את‬
‫רבינו פגש על אם הדרך רבי אחר‪ ,‬ונמלך‬
‫בדעתו הלוא טובים השנים מן האחד‪ ,‬ואף‬
‫שרבינו כבר הבטיח לו את ישועתו‪ ,‬יזכיר‬
‫את עצמו גם אצל הרבי השני‪ .‬שאלו רבינו‪:‬‬
‫ומהו סכום הפדיון שנתן להרבי השני השיב‬
‫שנתן לו עשר זהובים‪ .‬ויאמר לו רבינו הלא‬
‫בהוספה זו קלקלת בעצמך את כל העסק‪,‬‬
‫כי אני ביקשתי ממך במכוון סך של שלש‬
‫מאות ושלשים ושלשה כמספר 'שלג'‪ ,‬ועל ידי‬
‫שהוספת עוד עשר זהובים נעשה מזה מספר‬
‫'גשם' ועל כן ירד גשם במקום שלג‪.‬‬
‫(י"ג אורות ‪ -‬מובא בשיח צדיקים על פרקי אבות)‬

‫רבינו הראשון ה'שרף' אלהי‬
‫עבודתו באש מבערת‬
‫מלוקט מתוך ספרי רבותינו הקדושים זי"ע‬
‫ומתוך ספרי רבינו הק' שליט"א‬

‫ ‪ .‬אעובד ה' בקדושה‬
‫ובטהרה ומתלהב‬
‫בתורה ובתפלה כאש‬
‫בוערה‪.‬‬
‫(נוסח מצבתו)‬

‫ ‪ .‬בוהיה נודע לאיש שרף למאוד‪.‬‬
‫(דברים ערבים)‬

‫ ‪ .‬גהי' איש שרף למאוד‪.‬‬
‫(עו"ש בדברים ערבים)‬

‫ ‪ .‬דאשר ממש היה שלהבת אשר בשעת עבודת הקודש ובפרט בעת תפלת שבת‬
‫היה פניו כלפיד אש‪.‬‬
‫(שמועה טובה בהקדמה)‬

‫ ‪ .‬ההרה"ק השרף מה"ר פייש זי"ע‪.‬‬
‫(בית יחזקאל)‬

‫ ‪ .‬והיו פניו תמיד בוער כאש להבה‪.‬‬
‫(מראה אש)‬

‫ ‪ .‬זוגודל התלהבותו ושרגא זה בהאירו בעבודת שמים נודע לכל באי שעריו‪.‬‬
‫(חתן סופר)‬

‫ ‪ .‬חוכן בצדיק הסמוך לדורינו‪ ,‬הגה"ק השרף מהר"ר פייש ז"ל אבד"ק‬
‫טאהשש‪.‬‬
‫(מתן שבת)‬

‫ ‪ .‬טשמעתי מפי זקיני הק'‪ ,‬כי אביו הק' היה בוער בשבת כל כך כאש‬
‫מקדושת שבת‪ ,‬עד כי פעם אחת נגע איש אחד במטפחתו בשבת‪ ,‬ונכוה‬
‫מחום המטפחת‪" ,‬און עס האט אים געבריהט כל ימיו"‪.‬‬
‫(עבו"ע שיח"ק ויקהל)‬

‫ ‪ .‬יסיפר הרה"ק ר"ר הירצקא מראצפערט זי"ע ‪ -‬שהיה דרכו לשבות בכל‬
‫שבת מברכים בצל רבה"ק כמסופר לקמן ‪ -‬שבכל פעם כשהסתופף בצל‬
‫רבה"ק בשבת קודש‪ ,‬ראה כי נשתנה צורת רבה"ק מאימת השבת‪ ,‬עד‬
‫שכמעט לא הכירוהו מפני תבערת פניו שבערו כאש להבה מפחד השי"ת‪.‬‬
‫(פאר משולם)‬

‫ ‪.‬איהעיד הגה"ק המקובל מוה"ר חיים פריעדלאנדער בעל מחבר ספה"ק‬
‫טל חיים זצ"ל‪ ,‬חתנו וממלא מקומו של הרה"ק בעל אך פרי תבואר מליסקא‬
‫זי"ע‪ ,‬שכשהיה אצל רבה"ק על שבת קודש‪ ,‬ראה כי בער כלפיד אש‪ ,‬ובזה"ל‬
‫סיפר ואמר‪" :‬ער האט געקאכט וויא א דאמפף קעססעל וואס שטייט אויף‬
‫דעם פייער און עס זיהט שטענדיג" ע"כ‪.‬‬
‫(פאר משולם)‬

‫ ‪.‬ביכאשר רבינו הזקן היה מתחיל לשורר שלום עליכם בליל שבת‪ ,‬היה‬
‫אמרו בהתלהבות נורא‪ ,‬וכל דיבור ודיבור יצא ממנו במסירות נפש ממש‪,‬‬
‫וכמעט נתקיים בו "נפשי יצאה בדברו"‪.‬‬
‫(כתבי בעל שו"ת משנה שכיר בסו"ס מליצי אש)‬

‫ ‪.‬גיבשעה שקידש על היין בליל שבת קודש‪ ,‬בער כאש להבת‪ ,‬ומרוב‬
‫התלהבותו לא הרגיש כי היין נשתפך מהכוס‪ ,‬והיו צריכין לעמוד אצלו‬
‫עם צלוחית היין‪ ,‬למלאות תמיד הכוס‪ ,‬כדי שתהיה הברכה על כוס מלא‪.‬‬
‫(עבו"ע שיח"ק שלח)‬

‫ ‪.‬דיווי מ'פארציילט אויפ'ן הייליגן עלטער זיידן זי"ע אז מ'האט געהערט‬
‫שבת ווי ער האט געזאגט די אני מאמין'ס ברבים מיט א געוואלדיגע ברען‬
‫אזוי אז ס'האט געריסן דאס הארץ‪.‬‬
‫(עבו"ע אמ"ק שלח)‬

‫ ‪.‬וטביי כל מקדש איז ער געווען ממש א אש להבה‪ ,‬ער האט זיך געווארפן‬
‫און ארומגעלאפן‪ ,‬און ארויפגעשפרונגען אויפ'ן טיש‪ ,‬און נאך און נאך‬
‫וואס דארט איז אלץ געווען‪ ,‬ווייל ער האט געשפירט די זיסקייט ער האט‬
‫געשפירט דעם נועם השבת‪.‬‬
‫(עבו"ע אמ"ק ויצא)‬

‫ג‬

‫מבוא המאמר‬

‫ב‪M‬י‪K‬א קדי‪A‬א‬

‫ויוליכינו במהרה לקבל פני משיח צדקינו‬
‫בבריות גופא ונהורא מעליא ובאנפין‬
‫נהירין‪ ,‬ובא לציון גואל בב"א‪:‬‬

‫בהזדמנות זו נעתיק מתוך דברות קודש של מרן‬
‫רביה"ק שליט"א בספה"ק עבודת עבודה ליום כ"ח‬
‫סיון‪ ,‬לראות בגודל יקרת הזמן של השתטחות מרן‬
‫רביה"ק שליט"א על מקום מנוחתם בקודש של‬
‫אבותיו ורבותיו הקדושים‪ ,‬וזלה"ק‪:‬‬

‫הגדול יעמוד לממשיך דרכם שהשי"ת יתחדש‬
‫כנשר נעוריו‪ ,‬וימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו‬
‫ימים על ממלכתו‬
‫דור ודור‪ ,‬ויאריך‬
‫השלימות‪,‬‬
‫מתוך בריאות‬

‫דעקן די באנק‪ ,‬ער וועט נעמען אחריות אויפ'ן‬
‫בודזשעט ביז דער רבי קומט אהיים‪ .‬אויך האט‬
‫ער געזאגט אז ער באצאלט די נסיעה פאר‬
‫צען אידן‪ .‬אויף דעם איז שוין דער רבי‬
‫איינגעגאנגען‪.‬‬

‫הנה מה טוב ומה נעים להתחיל לכתוב‬
‫עלי גליון לתת לפניכם היום ברכה‪ ,‬ומה נכבד‬
‫היום אשר חבלים נפלה לנו בנעימים לגלות ‪B‬סי‪G‬ה הרוממה ‪G‬ם כ"ק רבי‪B‬ו הקדו‪KA A‬י‪"Y‬א‬
‫‪‬‬
‫לפניכם בימים אלו לרגל יומא דהילולא‬
‫‪YK‬אה‪ - A‬או‪DB‬ארי‪ - I‬אר< הקוד‪A‬‬
‫געשריבן אויף יודיש פון א טאג בוך פון‬
‫קדישא של מרן רבינו השרף אלקי מהרמ"פ‬
‫כ"ח סיו‪BA I‬ת ‪BA‬ת ת‪"KA‬א‬
‫איינע פון די מיטרייזענדע‪ :‬הרה"ח ר' אהרן‬
‫זי"ע‪ ,‬יום כ"ח סיון הבעל"ט‪ ,‬להגיד ולהזכיר‬
‫קרויס הי"ו‪( ,‬משמש בקודש אין יענע‬
‫רגשי וחדות לבבינו‪ ,‬ולמסור לבנינו היקרים‬
‫וכן בכל פעם כאשר הלכנו להשתטח על הציון הק'‪,‬‬
‫יארען) בתוספות נופך פון עטליכע פון די‬
‫ועובדות‬
‫ולדורות הבאים אחריהם כמה וכמה ענינים‬
‫הרגשנו שם קדושה גדולה והתעוררות רבה‪ ,‬כי‬
‫פמליא‪ ,‬צווישען זיי הרה"ח ר ישראל אברהם‬
‫העבודת הקודש והליכות בחיים של מרן רביה"ק‬
‫מקום מנוחת הצדיק‪ ,‬אדמת קודש היא‪ ,‬ומשפיע‬
‫קרויס הי"ו און הרה"ח ר טובי' פעקעטע הי"ו‪,‬‬
‫שליט"א בעידן הנשגב והמרומם בעת אשר פקד‬
‫היה‬
‫הק'‬
‫וזקיני‬
‫גדול‪.‬‬
‫ואור‬
‫גדולה‬
‫קדושה‬
‫האדם‬
‫על‬
‫צוזאמגענומען דורך ר' אלימלך ראזענצווייג‬
‫והשתטח ושפך שיח ערב על מקום מנוחתם בקודש‬
‫הי"ו‪ ,‬און באארבעט דורך וש"ע‬
‫נוהג לחתוך ולקרוע חתיכות עץ מן האוהל שעל‬
‫של רבותינו הקדושים שרפי מעלה ומצוקי תבל‪,‬‬
‫ולחשוכי‬
‫לילד‬
‫למקשה‬
‫לסגולה‬
‫ליתנם‬
‫הק'‪,‬‬
‫הציון‬
‫אויף כ"ח סיון שנת תשל"א‪ ,‬האט רבינו‬
‫אבות החסידות משושילתא קדישא דא‪ ,‬אבותיו‬
‫בנים ועוד‪ ,‬וכל מי שקיבל חתיכת עץ כזו מזקיני הק'‪,‬‬
‫הקדוש שליט"א זיך ארויס געלאזט אויף א‬
‫ורבותיו הקדושים של הוד כ"ק מרן רבינו הקדוש‬
‫שלמה‬
‫חיים‬
‫רבי‬
‫הרה"צ‬
‫ודודי‬
‫רבה‪.‬‬
‫בישועה‬
‫נושע‬
‫נסיעה צו די מקומות הקדושים אין אונגארין‬
‫שליט"א‪ ,‬בהשתתפות ובהתאספות ראשי עם‬
‫זצ"ל‪ ,‬אדמו"ר מחוסט‪ ,‬בנו של זקיני הק'‪ ,‬כשנסע‬
‫און אין ארץ ישראל‪.‬‬
‫תלמידים וחסידים מקהלות עם רב חסידים ואנשי‬
‫עצים‬
‫חתיכות‬
‫אתו‬
‫הביא‬
‫תרצ"ט‪,‬‬
‫בשנת‬
‫לאמעריקע‬
‫די סיבה פארוואס רבינו שליט"א האט‬
‫מעשה אשר באו והתכנסו מכל קצוי תבל להשתתף‬
‫כאלה שקיבלם מאביו הק'‪ ,‬והיה נותנם לסגולה‬
‫געוואלט די נסיעה האט זיך אנגעהויבן ווי‬
‫במסע הקודש המרומם בכמה שנים העעל"ט בשבת‬
‫מכח‬
‫נוושעו‬
‫ישראל‬
‫בני‬
‫והרבה‬
‫ולרפואה‪,‬‬
‫לישועה‬
‫פאלגענד‪ :‬הרה"ח ר' שלמה יעקב זילבער‬
‫אחים גם יחד בצילא דמהימנותא קדישא של מרן‬
‫זה‪ .‬כי כמו שבחייו היה אא"ז הק' מוסר נפשו לפעול‬
‫ע"ה איז אריינגעקומען צום רבי'ן מזכיר‬
‫רביה"ק שליט"א‪.‬‬
‫ישועות לבני ישראל‪ ,‬כן גם לאחר פטירתו הוא‬
‫זיין בשליחות עפעס א משפחה וואס האט‬
‫השורה‬
‫הקדושה‬
‫כח‬
‫ידי‬
‫על‬
‫ישועות‬
‫לפעול‬
‫ממשיך‬
‫באמת אי אפשר כלל לתאר ולכתוב עלי גליון‬
‫געהאט א טאכטער א חולנית‪ ,‬וואס זי איז‬
‫כבודו‪.‬‬
‫מנוחת‬
‫במקום‬
‫המעמד הנשגב והנורא‪ ,‬אנשי שלומינו היקרים‬
‫געווען שטארק נישט געזונט‪ ,‬זיי האבן‬
‫שיחיו שזכו להשתתף ולהיות נוכח באלו השעות‬
‫שהשאיר‬
‫שלו‪,‬‬
‫המדרש‬
‫בית‬
‫על‬
‫הק'‬
‫אא"ז‬
‫אמר‬
‫וכן‬
‫געשיקט צום רבי'ן זאגן אז די דאקטוירים‬
‫הרוממות של מסע הקודש בראשות כ"ק עמוד‬
‫בו קדושה רבה‪ ,‬ובזה"ל אמר‪" :‬איך לאז איבער‬
‫האבן איר אפגעזאגט‪ ,‬דער רבי האט נישט‬
‫צלותהון דישראל מרן רביה"ק שליט"א אפילו פעם‬
‫אסאך קדושה אין דעם בית המדרש‪ ,‬איך האב‬
‫אנגעוואונטשען‪ .‬האט דער איד געזאגט פאר‬
‫אחד המה ראו במו עיניהם עבוה"ק במסירת נפש‪,‬‬
‫זקיני‬
‫היה‬
‫ולכן‬
‫אויסגעארבעט"‪.‬‬
‫שפענדל‬
‫יעדעס‬
‫ר' שלמה יעקב‪ ,‬אז ער זאל זאגן פארן רבי'ן‪,‬‬
‫וזה ישאר להם לזכרון עולם ולא ימוש מזכרונם לעד‬
‫הק' מקפיד מאוד כל ימיו‪ ,‬שלא לבנות ולתקן בבנין‬
‫אז ער איז גרייט צו טוהן אלעס אויף דער‬
‫ולנצח נצחים‪ ,‬רק מצפים אנו בעז"ה לתאר ולהוציא‬
‫הוצרכו‬
‫אחת‬
‫פעם‬
‫רק‬
‫כלום‪,‬‬
‫המדרש‬
‫הבית‬
‫של‬
‫הזה‬
‫וועלט‪ ,‬אז זיין טאכטער זאל האבן א רפואה‬
‫עכ"פ מעט מן המעט רגשי הקודש מן החסידים‬
‫להוסיף קצת‪ ,‬אבל בלי לגרוע אף קיסם קטן מהחלק‬
‫שלימה‪ .‬דער איד איז געווען א פארמעגליכער‬
‫והתלמידים אשר זכו ליהנות מן האור בעת הנסיעות‬
‫בכל‬
‫רבה‬
‫קדושה‬
‫שהשאיר‬
‫אמר‬
‫הק'‬
‫אביו‬
‫כי‬
‫הישן‪,‬‬
‫א שיינער בעל הבית‪ .‬האט דער רבי געזאגט‬
‫הרוממות‪ ,‬וראו בעיניהם העבודת והליכות בקודש‬
‫קיסם שבו‪.‬‬
‫בזה"ל‪" :‬אפשר אז איך וועל פארן צום זיידן‬
‫של אבינו רוענו מרן רבינו הקדוש שליט"א בזמנים‬
‫וועט מען קענען פועל'ן א ישועה"‪ ,‬דער‬
‫וכן ראו בחוש‪ ,‬שכאשר נכנסו לבית המדרש הזה‪,‬‬
‫שונים אשר עמד עלי מקום הקודש אדמת קודש‬
‫רבי האט געזאגט אז ער זעהט נישט עפעס‬
‫הרגישו התעוררות רבה‪ ,‬והקדושה היתה חופפת‬
‫הוא‪ ,‬המקום אשר היה שם אהלה של בית קל‪,‬‬
‫אנדערש‪ .‬נאך א קורצע איבערטראכטונג איז‬
‫באויר‪ ,‬ולא הצטרכו לעורר את לבב העם להתפלל‪,‬‬
‫המקום אשר בם בערה אש ה'‪ ,‬המקום אשר הגחלים‬
‫דער איד איינגעגאנגען דערויף און גענומען‬
‫כי תמיד שרתה בו כח התעוררות לתפלה‪ ,‬ס'האט‬
‫בערות הגעילו בו תמיד‪ ,‬תמיד היה האש תוקד בו‪,‬‬
‫אויף זיך די עול פון די גאנצע נסיעה‪.‬‬
‫זיך געדאווענט פון זיך אליין‪ ,‬וכן העידו כל הבאים‬
‫המקום אשר שם הדריך אורם הבהיר של רבותינו‬
‫לשם‪ ,‬וקשה לתאר זאת בדברים‪ ,‬רק מי שהיה‬
‫דערנאך האט דער רבי נאך צוגעלייגט‪ ,‬אז‬
‫הקדושים שרפי מעלה‪ ,‬חצרו הקודש של מרנו ורבנן‬
‫שם והתפלל בבית המדרש זה‪ ,‬הוא יכול להבין כח‬
‫היות ער פארט אוועק‪ ,‬דארף דאך זיין איינער‬
‫רבינו השרף אלקי מהרמ"פ ורבינו הסב"ק מהר"א‬
‫הקדושה שהיה מוטבע שם‪ .‬עכלה"ק‪.‬‬
‫וואס זאל נושא בעול זיין מיט די חובות פון די‬
‫זי"ע‪ ,‬המקום אשר בו נתגדל ונתחנך בדרכי הקודש‬
‫ישיבה‪ ,‬ווייל די ישיבה איז כסדר געליגן אין‬
‫והננו בזה להודיע שמצפים אנו לכתוב כל הנסיעות‬
‫מרן אבינו רועינו עטרת ראשינו רבינו הקדוש‬
‫חובות אמאל אין צען טויזנט דאלער‪ ,‬אמאל‬
‫החל משנת תשל"א לפ"ק ובשנת תשל"ט לפ"ק‪,‬‬
‫שליט"א‪ ,‬בהיותו דבוק סמוך ונראה אל לבו הטהור‬
‫פופצען טויזענט און אמאל צוואנציג טויזענט‪,‬‬
‫ושנת תשס"ב לפ"ק וכו'‪ ,‬ובקשתינו שטוחות לכל‬
‫של להבחל"ח זקינו הק' רבינו מהר"א זי"ע‪ ,‬המקום‬
‫און דער רבי פלעגט כסדר ארום דרייען‪ ,‬און‬
‫מי שיש לו איזה הערה או הוספה נא לפנות אל‬
‫אשר חקוק וקרוץ בקירות הנסתרות שבלבבינו כאש‬
‫שאפן דאס געלט צו דעקן די בענק‪ .‬האט דער‬
‫המערכת‪ ,‬ועינינו נשואות למרום שנזכה להיות‬
‫נלהבה‪ ,‬מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית‬
‫יוד געזאגט אז ער וועט דאס אויך נעמען אויף‬
‫שליחי דרחמנא בעד אנשי שלומינו הע"י האומרים‬
‫אלקים וזה שער השמים‪.‬‬
‫זיך‪ ,‬ער וועט נעמען אויף זיך די אחריות פון‬
‫מי יראני טוב‪ ,‬ונסיים בברכה לראש צדיק‪ ,‬שזכותם‬

‫ד‬

‫דעמאלטס האט מען אנגהויבן צו‬
‫פלאנען די נסיעה אויף כ"ח סיון‪ ,‬און‬
‫במשך די גאנצע נסיעה‪ ,‬האט דער רבי ארום‬
‫געארבעט אלעס אויף די רפואה פון די פרוי‪,‬‬
‫ער האט אנגעזאגט פאר יעדן אז מ'זאל איר‬
‫אינזין האבן‪ ,‬און דאס פארן און אהיים קומען‬
‫אלעס האט זיך געוואנדן אין די רפואה פון די‬
‫פרוי‪ ,‬ווי מ'וועט שפעטער זעהן‪.‬‬
‫יענע יאר שנת תשל"א איז כ"ח סיון‬
‫אויסגעפאלן אום מאנטאג פרשת קרח‪ ,‬און‬
‫די גאנצע פלאנירונג פאר די נסיעה האט זיך‬
‫אנגעהויבן נאך שבת בהעלותך‪ ,‬און הרה"ח‬
‫ר' בנימין זאב זוסמאן ז"ל משב"ק האט זייער‬
‫געוואלט אז רבינו שליט"א זאל שוין פארען‬
‫אויף שבת‪ ,‬שבת וועט מען וויילן אין לאנדאן‬
‫אדער און אנטווערפען‪ ,‬ווייל עס האט זיך זייער‬
‫וויכטיג אויסגעפעלט געלט פאר די ישיבה‪ ,‬און‬
‫אז מ'פארט שוין ממילא‪ ,‬זאל מען שוין פארן‬
‫אפאר טאג פריער‪ ,‬מ'זאל שוין מאכן געלט‬
‫פאר די ישיבה‪ .‬און אויך אויב וועט מען נישט‬
‫פארן אויף שבת‪ ,‬וועט לכאורה זיין אוממעגליך‬
‫אנצוקומען קיין טאהש אויף די יארצייט‪.‬‬
‫דער רבי האט אבער בשום אופן נישט‬
‫געוואלט פארן אויף שבת‪ ,‬ער וויל טאקע זייער‬
‫פארן צום ציון פון עלטער זיידן‪ ,‬דאס איז ער‬
‫נישט מוותר‪ ,‬אבער ער פארט בשום אופן נישט‬
‫אויף שבת‪ .‬ר' בנימין זאב האט נישט געקענט‬
‫פארשטיין‪ ,‬פארוואס דער רבי וויל נישט פארן‬
‫אויף שבת‪.‬‬
‫אויך הרה"ג ר' יצחק שטערן שליט"א‬
‫[מנהל הישיבה הק' אין יענע יארען]‪ ,‬האט‬
‫געהאט זייער חשק אז דער רבי זאל שוין פארן‬
‫אויף שבת‪ ,‬ער האט בעיקר געמיינט אז מען‬
‫זאל קענען אנקומען אויף די יאהרצייט‪ ,‬ער‬
‫האט געוואלט פארן רבי'נס טובה‪ ,‬ער האט‬
‫שטענדיג געזעהן מיט וואפארא השתוקקות‬
‫און געגועים דער רבי רעדט דאך כסדר פון די‬
‫זיידעס‪ ,‬האט ער פרובירט צו צורעדן אז דער‬
‫רבי זאל שוין פארן אויף שבת‪.‬‬
‫און פאר ר' יצחק איז יא געלונגען צו ארויס‬
‫באקומען פון רבי'ן‪ ,‬פארוואס דער רבי וויל‬
‫נישט פארן אויף שבת‪ ,‬דער רבי האט אים‬
‫געזאגט‪ ,‬אז "מיום עמדי על דעתי האב איך‬
‫נישט פארפעלט צו זאגען מוצאי שבת דעם‬
‫'וישלח' און דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת‬
‫בהעלותך האב איך יא פארפעלט עס צו זאגן"‪.‬‬
‫די סיבה פון פארגעסן דעם וישלח איז‬
‫לכאורה געווען‪ ,‬ווייל יענע זמן איז געווען‬
‫איינגעפירט אז רבינו שליט"א‬

‫האט פארהערט די בחורים יעדן מוצאי שבת‪,‬‬
‫און יענע וואך איז פונקט געווארן שפעט‪ ,‬און‬
‫עס איז נישט אויסגעקומען צו זאגן "וישלח"‪.‬‬

‫מ'האט זיי געזאגט אז מ'זאל דאס‬
‫אפהאלטן דעם פליגער נאר מיט א האלבע‬
‫שעה און מ'וועט זיין דארט ‪ 10:00‬אזייגער‪.‬‬

‫און נאך א סיבה וואס האט ציגעברענגט‬
‫דערצו איז געווען‪ ,‬פארציילט ר' אהרן קרויס‬
‫הי"ו אזוי‪ :‬ווען רבי יצחק האט מיר דאס‬
‫פארציילט האב איך מיך געכאפט‪ ,‬אז דער‬
‫רבי האט טאקע נישט געזאגט‪ ,‬ווייל ס'איז‬
‫אריינגעקומען דעמאלטס זייער א שווערע‬
‫הזכרה‪ ,‬און רבינו שליט"א האט תיכף‬
‫אנגעהויבען זאגען תהלים‪ ,‬און ס'איז דאך‬
‫געווען זומער און עס איז זייער שווער צו‬
‫אניאגן סתם אזוי אפילו סעודת מלוה מלכה‪,‬‬
‫ממילא איז נישט אויסגעקומען צו זאגען‬
‫"וישלח"‪.‬‬

‫(וואס דאס איז באמת נישט מעגליך געווען‪ ,‬ווייל‬

‫עכ"פ‪ ,‬אנהייב פון יענע וואך פרשת שלח‬
‫איז נאך ממש גארנישט געווען אויסגעארבייט‪,‬‬
‫ווייל הערשט דעמאלטס איז באשטעטיגט‬
‫געווארן די גאנצע נסיעה‪ .‬און אין יענע גאנצע‬
‫וואך‪ ,‬האבן די עסקנים זיך אריינגעלייגט‬
‫בלב ונפש אויסצוארבעטן די נסיעה מיט‬
‫אלע פרטים‪ ,‬ר' בנימין זאב זוסמאן ז"ל מיט‬
‫יבלחט"א ר' חיים רפאל אסבאג הי"ו האבן זיך‬
‫אריינגעווארפן צו ערלעדיגען די פאספארטן‬
‫פאר די אלע וואס האבן נישט געהאט‪( .‬די‬
‫וויזע"ס האט מען הערש ערלעדיגט שפעטער ביים‬
‫אנקומען‪ ,‬ווי מ'וועט שפעטער זעהן)‪.‬‬

‫מען האט אנגעהובן נאכצוקוקען מיט‬
‫וועלכע פליגער מען זאל פארן‪ ,‬עס איז‬
‫ארויסגעקומען אז נאר אויב מען וועט פארן מיט‬
‫איין געוויסע פליגער איז דא די מעגליכקייט‬
‫נאך אנצוקומען צום יארצייט‪ ,‬דער פליגער‬
‫איז געווען פון די ערליין ''‪,''AIR FRANCE‬‬
‫דער פליגער האט זיך געדארפט הייבן שבת‬
‫פארנאכט'ס אום ‪ .9:30‬מ'האט אנגעהויבן צו‬
‫ארבעטן אויף אלע פראנטן‪ ,‬אז עס זאל זיך‬
‫הייבן שפעטער‪ ,‬אבער עס האט גארנישט‬
‫געהאלפן‪.‬‬
‫ביז עס האבן זיך אריינגעלייגט די עסקנים‪,‬‬
‫ר' בנימין זאב זוסמאן ז"ל‪ ,‬צוזאמען מיט ראביי‬
‫דארי (ר' יעקב ברוך דארי‪ ,‬א גרויסע עסקן אין יענע‬
‫יארן לטובת ישיבתינו הק')‪ ,‬און זיי האבן געמאלדן‬
‫פאר די עי"ר ליי"ן "‪ ,''AIR FRANCE‬אז דער‬
‫רבי מיט א גרופע פון גרויסע דיפלאמאטן‬
‫דארפען זיך טרעפן מיט גרויסע מיניסטארן און‬
‫אייראפע‪ ,‬און מ'קען דאס נישט שפעטיגן‪ ,‬און‬
‫ס'וועט זיין א גרויסער כבוד פאר עי"ר פרענ"ס‬
‫דיפלאמאטן‪.‬‬
‫צו טראגען די‬

‫דער זמן מוצאי שבת איז געווען ‪ 10:00‬אזייגער)‪ .‬ר'‬
‫בנימין זאב האט פרובירט צו ארבעטן אז רבינו‬
‫שליט"א זאל קענען פארען צום ערפארט מיט‬
‫א העליקאפטער‪ ,‬אבער עס האט זיך נישט‬
‫אויסגעארבייט‪.‬‬
‫מוצש"ק פ' שלח כ"ז סיון‬
‫פאר שבת איז דער רבי געווען פארנומען‬
‫זיך אדורך צו רעדן מיט רבנים‪ ,‬מיט הגה"צ‬
‫דער טאבער רב ז"ל‪ ,‬און מיט הגה"צ דער‬
‫בעלזער‪-‬פאפער רב ז"ל‪ ,‬וועגן דאווענען מעריב‬
‫און מאכן הבדלה מוצאי שבת פארן צאת‬
‫הכוכבים‪ ,‬אזוי אז תיכף ביים זמן מוצאי שבת‬
‫זאל מען זיך קענען ארויסלאזן‪ ,‬אבער למעשה‬
‫האט דער רבי זיך נישט גערעכענט דערמיט‬
‫נאר ער האט געבענטשט ביי שלש סעודות‬
‫נאכן זמן מוצאי שבת‪.‬‬
‫מוצאי שבת איז אנגעקומען א ספעציעלע‬
‫באס‪ ,‬וואס עי"ר פרענ"ס האט געשיקט צו‬
‫אפנעמען די גרויסע דיפלאמאטן‪.‬‬
‫רבינו שליט"א האט געמאכט הבדלה אין‬
‫בית המדרש הגדול‪ ,‬נאכדעם האט ער זיך‬
‫געזעגענט פון די בחורים‪ ,‬ער האט געזאגט‬
‫"איך געזעגן מיך פון די בחורים‪ ,‬איך בעט‬
‫ענק זייער‪ ,‬איך וועל ענק אלע אינזינען האבן‪,‬‬
‫מיין הצלחה וועט זיין אז עטץ וועט'ס לערנען‬
‫פלייסיג"‪ .‬און מיט דעם האט ער געזעגנט‬
‫יעדעם איינעם צוזאמען‪ ,‬ער האט נישט‬
‫געזעגנט יעדעם עקסטער ווייל ער האט זיך‬
‫געיאגט‪ ,‬דער עולם האט זיך אבער געשטיפט‬
‫צו געבן די האנט‪ ,‬האט ער געגעבען די האנט‪,‬‬
‫ער האט נישט געוואלט זאגן אז ער וויל נישט‬
‫געבען‪.‬‬
‫דערנאך איז ער אריין אין די קאר פון הרה"ח‬
‫ר' וואלוויש ברוין ני"ו פון מאנטריאל‪ ,‬ער האט‬
‫זיך אפגעשטעלט אינדערהיים נאר זאגן א‬
‫גוטע וואך פאר די רעבעצין‪ ,‬און זיך אנגעטוהן‬
‫דעם היט‪ ,‬און געבליבן מיט די שלש סעודות‬
‫בעקיטשע‪ ,‬און דערנאך תיכף זיך ארויס‬
‫געלאזט צום עירפאר"ט‪ .‬דער איבריגער עולם‬
‫איז געפארן מיט די באס וואס עי"ר פרענ"ס‬
‫האט צוגעשטעלט‪ .‬און ווילאנג מ'איז ארויס‬
‫געפארן פון טאהש איז שוין געווארן ‪.11:30‬‬
‫המשך יבא אי"ה‬

‫ה‬

‫שבת מרוממת בקרית גת ת"ו לבחורי חבורת‬
‫"עבודת עבודה" בארה"ק‬
‫לקראת שבת קודש פרשת בהעלותך י"ט סיון‬
‫נסעו הבחורים החשובים חברי חבורת "עבודת‬
‫עבודה" ד'טאהש בארץ הקודש‪ ,‬לעיר קרית גת‪,‬‬
‫לשבות בצוותא במעונו של הרה"צ רבי יחזקאל‬
‫שרגא סג"ל לאווי שליט"א נכד כ"ק מרן רבינו שליט"א‪.‬‬
‫מיד עם בואם היה ערוך לפניהם סעודה דשנה של‬
‫"טועמיה"‪ ,‬לאחר שסעדו את ליבם פנו כל אחד לאכסניא‬
‫שסודר בעבורו בקרבת מקום‪.‬‬
‫את התפילות התפללו הבחורים בבית מדרשו של‬
‫כ"ק האדמו"ר מקרעטשעניף קרית גת שליט"א‪ ,‬ואת‬
‫הסעודות בביתו של הגרי"ש שליט"א‪ ,‬שם התרוממו‬
‫יחדיו בזמירות השבת המושרים בהיכלו של כ"ק מרן‬
‫רבינו שליט"א‪ ,‬בדביקות ובהתלהבות‪ .‬הגרי"ש אמר‬
‫לפניהם דברי תורה‪ ,‬וכיבד את בנו בכורו הרב מאיר יואל‬
‫זיסמאן שליט"א לברך על הכוס‪ ,‬לאחר מכן המשיכו‬
‫לשבת יחדיו ולזמר ניגוני קודש ברן יחד כוכבי בוקר‪.‬‬
‫וביום השבת סעדו שוב את סעודת עתיקא קדישא‪,‬‬
‫ויחדיו ירננו זמירות שירות ותשבחות‪ ,‬בברכת המזון על‬
‫הכוס התכבד הבה"ח החתן משה שמעון זילבער נ"י‪,‬‬
‫לאחר תפילת מנחה בביהמ"ד קרעטשעניף הסבו שוב‬
‫הבחורים בביתו של הגרי"ש שאמר בקול רם את נוסח‬
‫"ה' מלך" כנהוג‪ ,‬והשמיע בפני הבחורים ממשנתו של‬
‫זקנו הגדול מרן רביה"ק שליט"א‪ ,‬להתעורר ולהתחזק‬
‫בלימוד התורה ותיקון המעשים‪ .‬לפני ברכת המזון קם‬
‫על רגליו הבה"ח יוסף אלימלך מאירוביץ נ"י והודה בשם‬
‫כל הקהל להגרי"ש וב"ב‪ ,‬על השבת המיוחדת לה זכו‬
‫בני החבורה‪ ,‬לאחר מכן בירך הגרי"ש על הכוס והתפלל‬

‫קהי‪‬ותי‪B‬ו‬
‫באור‬
‫חד‪A‬ות מקהי‪‬תי‪B‬ו די בכ‪ ‬אתר ואתר‬

‫לבשו בגדי שבת ובאו בהמוניהם לקחת חבל בשמחה‪,‬‬

‫הקהל הרב גדש את היכל ביהמ"ד והסב‬
‫לשלחנות הערוכים בסעודה דשנה שנערכה ע"י‬
‫הנהלת הקהילה בעיר בראשם הרבני הנגיד יהושע‬
‫גאלדבערגער שליט"א והרבני הנגיד נפתלי צבי‬
‫שווארץ שליט"א‪ ,‬על במה גבוהה עמד שלחן המזרח‬
‫אותו פיארו גדולי וחכמי העיר שבאו ליטול חלק‬
‫בשמחתו של הדומ"ץ‪ ,‬ביניהם נראו כ"ק אדמו"ר מבאבוב‬
‫שליט"א‪ ,‬כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א‪ ,‬כ"ק אדמו"ר‬
‫מבארשטין שליט"א‪ ,‬הגה"צ ריח"מ פריעדמאן שליט"א‬
‫ראב"ד סאטמאר‪ ,‬והרבנים הגאונים דייני קהילות‬
‫סאטמאר‪ ,‬סקווירא‪ ,‬פאפא‪ ,‬ספינקא‪ .‬יו"ר המעמד היה‬
‫הרה"ח ר' אלעזר שטיינבערג שליט"א מחשובי מתפללי‬
‫בית המדרש‪ ,‬אשר פתח בכבוד הדומ"ץ ודיבר בשבח‬
‫הקשר המיוחד שיש בינו ובין באי בית ה'‪ ,‬לאחר מכן‬
‫נשא דברים חתנו של הדומ"ץ‪ ,‬הלא הוא הרה"ג שלמה‬
‫זלמן עהרענרייך שליט"א ראש כולל 'נתיבות התלמוד'‬
‫שהציע בפני הקהל דרוש נאה לכבוד השמחה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן נשא דברים הרה"ג יצחק זלמן גיפס שליט"א דומ"ץ‬
‫וויען וראה"כ ספינקא‪ ,‬שדיבר אף הוא לכבוד הדומ"ץ‬
‫ולכבוד שמחת קהל באי בית מדרשנו‪ ,‬ובדברי בדחנות‬
‫ושמחה ההנאה את הציבור מוה"ר ר' ישעי' פוקס הי"ו‪,‬‬
‫לאחר ברכת המזון ושבע ברכות‪ ,‬יצא הקהל בריקודים‬
‫נלהבים בתופים ובמחולות‪ ,‬ובזה סיימו את שבעת ימי‬
‫המשתה ושמחה‪ ,‬בהם הביעו מתפללי ובאי בית מדרשנו‬
‫בבארא פארק את אהבתם העזה לדומ"ץ שליט"א‪,‬‬
‫המנהל קהילתינו בחסד במשך כל ימות השנה‪ ,‬ומסור‬
‫בלב ונפש לכל אחד ואחד מבאי בית המדרש‪ ,‬להורות‬
‫לפניהם את דבר ה' זו הלכה‪ ,‬ולשמור את דרך עץ החיים‬
‫על פי דרכו של כ"ק מרן רבינו שליט"א‪.‬‬

‫בית מדרש זכרון אהל אלימלך ד'טאהש‪-‬מאנסי‬
‫משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא וגדיא יאה‪ ,‬להאי גברא רבה מסור‬
‫בלב ונפש לקדושת בית טאהש עוסק בצורכי ציבור באמנה בכלל‪,‬‬
‫ובפרט לטובות בית מדרשינו המפואר‪ ,‬ה"ה‬
‫מוה"ר שמואל דוד גוטמאן הי"ו‬
‫לרגל תגלחת בנו‬
‫ולאביו מוה"ר שלמה גוטמאן שליט"א‬
‫ויזכו לראות נחת לרוב מכל יוצ"ח‬
‫ויה״ר מקדם מרן די בשמיא שתזכה לראות רב נחת דקדושה מכל יו״ח‬
‫בבריות גופא ונהורא מעליא‪ ,‬עדי נזכה בקרוב בימינו לביאת משיח‬
‫צדקינו‪ ,‬ומלכינו מרן רביה"ק שליט"א בראשינו אמן‪.‬‬

‫בית מדרש זכרון אהל אלימלך ד'טאהש‬
‫רון שיר ושבח ושירה‪ ,‬מחדוה ושמחה עצומה‪ ,‬מעומק הלב‬
‫פנימה‪ ,‬קול מברכים נרימה‪ ,‬בשפה ברורה ובנעימה‪ ,‬משגרים אנו בזה‬
‫ברכת מזלא טבא וגדיא יאה‪ ,‬לכבוד‬
‫מוה"ר זיידא ראטענבערג הי"ו‬
‫לרגל השמחה הגדולה השורה בביתו בשמחת נישיאי בתו למז"ט‬
‫יהא רעוא מן קדמי‘ שמשמחה זו ישפע ברכות לרוב ותזכה לראות רב‬
‫נחת דקדושה מכל יו״ח בבריות גופא ונהורא מעליא‪ ,‬עדי נזכה‬
‫בקרוב בימינו לביאת משיח צדקינו‪ ,‬ומלכינו מרן רביה"ק שליט"א‬
‫בראשינו אמן‬

‫בית מדרש זכרון אהל אלימלך ד'טאהש‬
‫בריגשי גיל וחדוה משגרין אנו כוס של ברכות להאי‬
‫גברא רבה מסור בלב ונפש לקדושת בית מדרשינו ה"ה‬
‫מוה"ר דניאל פיליפסאן הי"ו‬
‫לרגל השמחה הגדולה השורה בביתו‬
‫בשמחת נישיאי בנו למז"ט‬
‫יהא רעוא מן קדמי‘ שמשמחה זו ישפע ברכות לרוב‬
‫עדי נזכה לילך לקראת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו‬
‫בב"א‪.‬‬

‫הנהלת הקהילה וועד קרו הבנין‬
‫גדול העונה יותר מהמברך‪ :‬יחיאל אלטער גוטמאן‬

‫אלו יעמדו על הברכה שלקחו חלק‬
‫בהוצאות הגליון‬
‫‪ ‬לז"נ השרף אלוקי זי"ע   ‪‬‬
‫מוה"ר יצחק ארענשטיין הי"ו‬
‫מוה"ר אהרן קרויס הי"ו‬
‫מוה"ר משולם איסר (ברצ"א) קרויס הי"ו‬
‫מוה"ר חיים יחזקאל לאנדא הי"ו‬
‫זכותו הגדול יגן עליהם להתברך‬
‫‪ ‬בכל מילי דמיטב ‪‬‬

‫תפילת ערבית לפני התיבה‪ ,‬לאחר ההבדלה שרו בצוותא‬
‫את פיוט המבדיל‪ ,‬ואמרו "ויתן לך"‪ ,‬אז יצאו הבחורים‬
‫במחול וריקוד נלהב‪ ,‬ופיהם מלא רנה ותפילה "ישראל‬
‫נושע בה'"‪" ,‬ושאבתם מים"‪" ,‬ופדויי ה' ישובון"‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פנו לסדר את מטלטליהם וחזרו לסעוד את סעודת‬
‫מלוה מלכה‪ ,‬בברכהמ"ז על הכוס התכבד הבה"ח יוסף‬
‫זילבער נ"י‪.‬‬
‫לקראת שבת לכו ונלכה ‪ -‬בניר טאהש יצ"ו‬
‫מכנפות הארץ יעלו ויבואו לקראת השבת הבעל"ט‬
‫שהוא השבת שקודם ההילולא קדישא דרבינו השרף‬
‫מטאהש זי"ע‪ ,‬יתכנסו אחוזת מרעים‪ ,‬חסידים ותלמידים‪,‬‬
‫מכל רחבי תבל‪ ,‬לעשות את השבת בעיר ניר ‪ -‬טאהש‬
‫שבארץ הגר‪ ,‬להתחזק ולהתעלות בדרכיו של בעל‬
‫ההילולא זי"ע‪ ,‬ויהי רצון שימלא השי"ת כל משאלות‬
‫לבם לטובה‪ ,‬אכי"ר‪.‬‬
‫שמחת השבע ברכות בקהילתנו הקדושה ‪ -‬בארא פארק‬
‫יצ"ו‬
‫שמחת שבע ברכות מפוארת ומיוחדת במינה‬
‫התקיימה השבוע ביום ראשון בערב בהיכל בית מדרשנו‬
‫בבארא פארק לכבודו של הדומ"ץ הגאון רבי בנימין זאב‬
‫לאנדאו שליט"א שהשיא את בנו החתן נ"י‪ .‬קהל עדתינו‬

‫הנהלת הכוללן‬
‫גם אני מצטרף‪ :‬יחיאל אלטער גוטמאן‬

‫להערות והארות וכן לנדב גליון לשבוע‬
‫נא לקרוא להמערכת‬
‫‪347-927-8674‬‬
‫או ‪450-419-5055-Ext. 26‬‬

‫‪Ichud Tosh - 5308 13th Ave. Suite 128‬‬
‫‪Brooklyn N.Y. 11219‬‬

‫הנהלת הקהילה וועד קרו הבנין‬
‫גם אני מצטרף‪ :‬יחיאל אלטער גוטמאן‬

‫אלו יעמדו על הברכה שלקחו חלק בהוצאות הגליון‬
‫‪  ‬לרגל השמחה השורה בבתיהם   ‪‬‬
‫מו"ה אברהם שלמה פאפלאנאש (ב‪.‬פ‪ ).‬מו"ה אלעזר סטראלעוויטש (וומ"ס)‬

‫לרגל נישואי בנו‬

‫לרגל נישואי בנו‬

‫מו"ה אשר אנשיל יונגרייז (קרית טאהש)‬

‫מו"ה דניאל פיליפסון (מאנסי)‬

‫לרגל נישואי בנו‬
‫לרגל הולדות בנו‬
‫מו"ה ישראל הערש פב"ב (וומ"ב)‬
‫מו"ה יעקב זוסמאן (קרית טאהש)‬
‫לרגל הולדת נכדו‬
‫לרגל נישואי נכדו‬
‫מו"ה משה אהרן מאשקאוויטש (ב‪.‬פ‪ ).‬ר' משה טובי גדלי' שווארץ (ב‪.‬פ‪).‬‬
‫לרגל הכנסת בנו לעוהתו"מ‬
‫לרגל נישואי בנו‬
‫מו"ה שמעון דייטש (וומ"ס)‬
‫מו"ה שלמה פיליפסון (מאנסי)‬
‫לרגל נישואי בתו‬
‫לרגל נישואי נכדו‬
‫‪ ‬ישלם ה' פעלם ותהי משכרתם שלימה מעם ה' ‪‬‬

‫חלק מהוצאות הגליון‬
‫נתנדב‬
‫לע"נ הבה"ח יוחנן ע"ה‬
‫ב"ר אהרן הי"ו‬
‫יו"ד כ"ז סיון‬

‫ו‬

‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫א טעם אין הייליג'ן ש‬

‫בת‬

‫אסופת סיפורים עובדות והנהגות על סידורו של שבת קודש במחיצתו של רבינו השרף‬

‫מרן משולם פייש מטאהש זי"ע‬

‫מאת‪ :‬הרב משה רויטמאן‪ ,‬עיה"ק ירושלים ת"ו‬

‫דברים אחדים‬
‫עבודה עילאית‪ ,‬נפלאה ונשגבה מבינת אנוש‪ ,‬ראו אצל רבינו השרף רבי משולם פייש זי"ע אבד" ק טאהש‪ ,‬ביום השבת קודש‪ ,‬כאשר באש לוהט ובהתלהבות מאין כמותה עבד‬
‫הלוי את עבודת היום‪ ,‬עורר נפשות וקירב לבבות‪ ,‬פעל ישועות ותיקן נשמות‪ .‬שמעו של יום השבת בצל רבינו היה הולך בכל המדינות‪ ,‬ומכל קצווי ארץ נהרו המוני יהודים‬
‫לטאהש‪ ,‬בראשם צדיקי אותו הדור‪ ,‬כדי לראות מקרוב את העבודה הזאת‪ ,‬ולחזות בנועם קדושת השבת שהיתה נסוכה על פני קדשו‪ ,‬ותוארו כמלאך האלוקים‪.‬‬
‫לרגל יומא דהילולא דיליה‪ ,‬ולקראת שבת שקודם ההילולא‪ ,‬בו יתכנסו יחדיו בעזהשי"ת אחוזת מרעים‪ ,‬חסידים ותלמידים‪ ,‬לעשות את השבת בעיר ניר ‪ -‬טאהש שבארץ הגר‪,‬‬
‫סמוך ונראה למקום מנוחת כבודו‪ ,‬נתן השי"ת בלבנו מחשבה טובה‪ ,‬ללקט אורות נפזרים‪ ,‬מפי ספרים וסופרים‪ ,‬ולהעלות עלי גליון‪ ,‬עד כמה שידינו מגעת‪ ,‬סיפורים ועובדין‬
‫טבין‪ ,‬על אודות עבודת קודש זו‪ .‬כאשר חלק ניכר מהדברים שאבנו מתוך ספרי הקודש "עבודת עבודה" מאשר דיבר בקדשו כ"ק מרן רבינו שליט"א‪ ,‬וכן מתוך הספר העתיק‬
‫"פאר משולם" פרי עטו של ש"ב הרה"צ ר' ישראל אלטר ווייס זצ"ל שו"ב דק"ק באקאני‪ ,‬וגם ליקוטי בתר ליקוטי מתוך הזמירות " עבודת הלוי" עם הילקוט הנפלא " שבת‬
‫קדשך"‪.‬‬
‫קראנו את שם המאמר "א טעם אין הייליג'ן שבת"‪ ,‬כי הוא ר"ת טאה"ש‪ ,‬וזאת על פי דברי כ"ק הרה"צ ממבקשי אמונה שליט"א‪ ,‬שאמר כן לאחר שזכה לשבות בצילו הנאה של‬
‫מרן רביה"ק שליט"א‪.‬‬
‫ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים‪ ,‬שנזכה לצאת בעקבי הצאן‪ ,‬ולרעות את גדיותינו על משכנות הרועים‪ ,‬וזכותו של בעל ההילולא תגן עלינו ובעדינו‪ ,‬ובפרט בעד נכדו ממשיך‬
‫דרכו מרן רבינו הקדוש שליט"א שינהלנו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לקבל פני משיח צדקנו‪ ,‬והרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת וקדושה ומנוחה לחיי העולמים‪,‬‬

‫בב"א‪.‬‬

‫א‬

‫לבית המדרש הרה"ח המפורסם ר' מאיר נפתלי דייטש ע"ה‪,‬‬
‫נענה אליו רבינו בקול נלהב‪" :‬האם יודע אתה ר' מאיר נפתלי‬
‫שהיום יהיה שבת"‪ ,‬השיב רמ"נ ואמר‪" :‬הן‪ ,‬יודע אני"‪ ,‬הרים‬
‫רבינו את קולו יותר וחזר שוב‪" :‬אבער איר ווייסט ר' מאיר‬
‫נפתלי אז היינט איז שבת"‪ ,‬ותוך כדי דיבור דפק עליו‬
‫באלונטית שבידו‪ ,‬בהתלהבות ובשמחה לקראת יום השבת‬
‫קודש הממשמש ובאו‪.‬‬

‫) א(‬

‫הכנה דרבה‬
‫במשך כל ששת ימי המעשה התכונן רבינו זי"ע בערגה‬
‫ובסילודין לקראת שבת קודש‪ ,‬וככל שהשבת היתה קרבה‬
‫ובאה‪ ,‬התכונן ביתר שאת והתלהב ביתר עוז‪.‬‬
‫הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זי"ע בעל האמרי יוסף‪ ,‬היה‬
‫רגיל לומר לתלמידיו‪ ,‬שזכה להכיר צדיק אחד‪ ,‬שכבר ביום‬
‫הרביעי בשבוע היה בוער כאש להבה מקדושת השבתא‪ ,‬וידעו‬
‫תלמידיו היטב שכוונתו לרבינו זי"ע ב‪.‬‬

‫)ב(‬

‫בגדי מלכות‬

‫ביום החמישי אחר הצהריים‪ ,‬החל רוח ה' לפעמו‪ ,‬אז היה רגיל‬
‫להפסיק לרגעים מלימודו‪ ,‬ולצאת אל חצר ביתו‪ ,‬לטייל קמעא‬
‫תחת כיפת השמיים‪ ,‬ולשאוף אויר צח‪ ,‬ונימוקו עמו‪ ,‬היות‬
‫ואורה של קדושת השבת כבר מאיר לארץ ולדרים עליה באור‬
‫גדול‪ ,‬והאור ההוא מתפשט באויר העולם‪ ,‬על כן הולך הוא‬
‫לשאוב מאותו אויר טהור‪ ,‬כדי לחזור ללימודו כשהוא ספוג‬
‫בהארת קדושת השבתג‪.‬‬

‫ואם במשך כל היום היה רבינו כה מתלהב לקראת השבת‪ ,‬על‬
‫אחת כמה וכמה טרם נטו צללי ערב‪ ,‬כאשר עלה מן הרחצה‪,‬‬
‫פשט את בגדי הזהב ולבש בגדי לבן‪ ,‬ותפעם רוחו בערגה‬
‫ובכיסופין‪ ,‬כאיל תערוג על אפיקי מים‪ ,‬עד שצורתו החלה‬
‫להשתנות‪ ,‬וכפי שכתב בספר "מתן שבת" וזו לשונו‪:‬‬
‫"איתא בספה"ק בני יששכר ) מאמר ברכת שבת אות ג'( וזלה"ק‪:‬‬
‫'אור הגנוז שהיו יכולין להביט בו מסוף העולם ועד סופו וכו'‪,‬‬
‫שומרי יום השבת בקדושה וטהרה‪ ,‬יכולין גם היום להנות מן‬
‫האור ההוא‪ ,‬ומגלה להם נסתרות' עכלה"ק‪ .‬ואבותינו סיפרו‬
‫לנו וכו'‪ ,‬ושמעתי מפי אאמו"ר וכו'‪ ,‬שהוא שמע מפי ההצה"ק‬
‫מה"ר ר' נפתלי הירצקא מראצפערט‪ ,‬שמקובל מפי צדיקים‪,‬‬
‫שהצה"ק מה"ר ר' נפתלי מליז'ענסק נכד רבינו הק' בעל נועם‬
‫אלימלך זי"ע‪ ,‬כאשר לבש את בגדי השבת‪ ,‬נצצה בו רוח‬
‫הקודש‪ ,‬וראה באור הגנוז לצדיקים‪ .‬וכן בצדיק הסמוך לדורינו‬
‫הגה"ק השרף מהר"ר פייש ז"ל אבד"ק טאהשש‪ ,‬העידו כמה‬
‫אנשים מהימנים חסידים‪ ,‬ובתוכם אבא מארי שליט"א‪ ,‬שראו‬
‫בו גם כן שבערב שבת קודש אחר טבילת המקוה ז ולבישת‬

‫והיה ביום השישי‪ ,‬אץ רבינו בזריזות ובהתלהבות להכין במו‬
‫ידיו הקדושים את צרכי השבת‪ ,‬בעצמו היה משחיז את‬
‫הסכין ד‪ ,‬ואף את קורי העכביש בבית מדרשו היה מפנה‬
‫בכבודו ובעצמוה‪.‬‬
‫חסידים מספרים‪ ,‬שבשעה שהיה רבינו מפנה את קורי‬
‫העכביש בערב שבת‪ ,‬היה רוקד ברשפי אש על שולחנות בית‬
‫המדרש‪ ,‬עם האלונטית בידו‪ .‬באחד מערבי השבתות נקלע‬
‫א( בשל "ה הקדוש )מסכת שבת‪ ,‬תורה אור‪ ,‬יט(‪ " :‬שיש שלשה פני חול מקמי שבתא ביום‬
‫רביעי עד שבת‪ ,‬ושלושה ב תר שבתא עד יום רביעי‪ ,‬שהן מחזרים אחר הקדושה"‪ ,‬וכן מבואר‬
‫בספרי החסידות שמיום רביעי מתנוצץ כבר אור קדושת השבת ‪.‬‬
‫ב( ספר "רב חיל" בשם הרה "ק ר ' פנחס שלו 'ם מקאסאן זצ"ל‬
‫ג( כתבי רמ"י פריעדלענדער ז" ל‬
‫ד( ברמ"א אורח חיים סימן רנ סעיף א‪" :‬ויש להשחיז הסכין בערב שבת כי ז הו מכבוד השבת‬
‫שמכין עצמו לאכילה "‪ .‬ויש לציין ענין פלא שמובא בספר " זכרון יהודה"‪ ,‬שהגה "ק בעל אמרי‬
‫אש זצ" ל היה נוהג להשחיז את הסכין בעצמו מדי ערב שבת‪ ,‬ופעם אחד עלה בדעתו שיותר‬
‫טוב ללמוד בעת הזאת‪ ,‬ושתעשה המלאכה ע "י אחרים‪ ,‬ולקח את השולחן ערוך ללמוד בו‪,‬‬
‫וכאשר פתח את הספר והנה לנגד עיניו דברי הרמ "א הללו בענין השחזת הסכין ‪.‬‬
‫ה( במגן אברהם )ריש סימן רסב( בשם ר "ח‪ ,‬והובאו דבריו גם באליה רבה ובבאר היטב‪ .‬ובאור‬

‫ו( הרה"ג ר' אשר לעמיל שווארץ שליט"א‬

‫צדיקים כתב הטעם‪ ,‬כדי לגרש את הקליפות הנקראים שממית בידם תתפש )משלי ל‪ ,‬כח(‪,‬‬
‫ורמז יש בדבר כי ש'ממית ב 'ידים ת'תפש ר"ת שב" ת‪ ,‬ועי' בכף החיים )אות י( בשם של" ה‬
‫הקדוש שמביא טעם לזה עפ"י סוד ‪.‬‬

‫ז( בספר נגיד ומצוה מובא בשם האריז"ל שתוספת שבת ניכרת תיכף אחר הטבילה ומתגלה‬
‫במצח האדם‪ ,‬ובסידור ר' שבתי כתב‪ ,‬שאין קדושת שבת ניכרת באדם עד שיטבול עצמו‪ ,‬ורמז‬
‫ע"ז "ל 'ב ט'הור ב 'רא " )תהילים נא‪ ,‬יב( הוא ר "ת טב "ל‪ ,‬ואח"כ ‪" -‬ורוח נכון חדש בקרבי "‪.‬‬

‫ב‬

‫בגדי שבתח‪ ,‬שרתה עליו רוח הקודש‪ ,‬וראה כמה דברים צפונים‬
‫צפונים ובפרט בשבת קודש"‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬

‫אדם זכה להבחין בזה במו עיניו‪ ,‬כך ידעתי מכבר עוד מימי‬
‫נעורי כאשר שמעתי זאת מבני המשפחה‪ ,‬וכאשר הגעתי‬
‫לאחר המלחמה בשנת תש"ו לעיר אראד‪ ,‬פגשתי שם את‬
‫הגה"צ רבי אברהם שלמה כ"ץ זצ"ל אבד"ק ריסקאווא )ובסוף‬
‫ימיו אבד"ק קרית יואל בבני ברק ת"ו(‪ ,‬והוא סיפר לי‪ ,‬שאביו‬
‫הגה"צ רבי אלי' כ"ץ זצ"ל אבד"ק ראסלאוויץ‪ ,‬שהיה נמנה על‬
‫תלמידי אא"ז הק'‪ ,‬העיד בתור עד ראיה‪ ,‬שבשבת קודש היה‬
‫'מיט א קאפ העכער ווי א גאנצע וואך'‪ ,‬וסיים הגרא"ש ואמר‪:‬‬
‫'דער טאטע איז נישט געווען קיין נאר‪ ,‬אז ער האט געזאגט‬
‫אז ער האט געזען האט ער געוואוסט וואס ער האט געזען'‬
‫)בלה"ק‪ :‬אבי לא היה פתי‪ ,‬אם הוא אמר שהוא ראה‪ ,‬אזי הוא‬
‫ידע מה הוא ראה("‪.‬‬

‫‪‬‬

‫)ג(‬

‫ואנפהא נהירין בנהירו עילאה‬
‫ברדת הלילה‪ ,‬פורסת השבת את כנפיה הטהורות על הארץ‪,‬‬
‫בקרבו של רבינו אש מתלקחת‪ ,‬יוקדת ולוהטת‪ ,‬ומחממת את‬
‫כל הבאים בצל קורתו‪ ,‬בחמימותה של השבת קודש‪ .‬פניו‬
‫הקדושים מלאים זיו ומפיקים נוגה‪ ,‬עד שלא יכלו להכירו‪ ,‬כי‬
‫קרן אור פניו ויראו מגשת אליו‪ ,‬כמו שהיה הרה"ק רבי נפתלי‬
‫הירצקא מראצפערט זי"ע ‪ -‬שהיה דרכו בקודש לעלות‬
‫לטאהש לרגל כל שבת מברכים ‪ -‬משבח ואומר‪ ,‬שכל אימת‬
‫שבא התפעל שוב משינוי צורתו הקדושה של רבינו ביום‬
‫השבת‪ ,‬שהיה נורא הוד‪ ,‬עד שכמעט ולא הכירו מי זה האישט‪.‬‬
‫ונתקיים בו מאמר חז"ל )בראשית רבה יא‪ ,‬ב(‪" :‬ברכו באור פניו של‬
‫אדם קדשו באור פניו של אדם לא דומה אור פניו של אדם כל‬
‫ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת"‪ .‬וכה דיבר בקדשו כ"ק‬
‫רבינו שליט"א לאמר‪" :‬ידוע כי אא"ז היה מדת גופו גבוה‬
‫בשבת קודש 'מיט א קאפ העכער ווי א גאנצע וואך' )בלה"ק‪:‬‬
‫במידת ראש גבוה ממידת קומתו בימות החול( י‪ ,‬אבל לאו כל‬

‫עוד אמר כ"ק רבינו שליט"א‪" :‬צדיקי דורו אמרו על אא"ז הק'‬
‫שמהשפעת קדושתו בשבת קודש המשיך חיות דקדושה‬
‫לדביקות התורה בששת ימי המעשה"‪.‬‬
‫וכך‪ ,‬במשך כל יום השבת מבואו ועד צאתו‪ ,‬אורו פניו של‬
‫רבינו כלפיד אש‪ ,‬והיה דומה למלאך ה' צבקות‪ ,‬ועבד הלוי את‬
‫עבודת הקודש באהבה וביראה‪ ,‬בקדושה ובטהרה‪ ,‬ובתבערת‬
‫אש להבה‪ ,‬כעדותו של הגה"ק בעל טל חיים מליסקא זצ"ל‪,‬‬
‫לאחר שעשה שבת בטאהש‪ ,‬בצילו של רבינו‪ ,‬נענה ואמר‪" :‬ער‬
‫האט געקאכט ווי א דאמפף קעסל וואס שטייט אויף דעם‬
‫פייער אין עס זיהט שטענדיג" יא‪ .‬וסיפר כ"ק רבינו שליט"א‪,‬‬
‫ששמע מפי זקנו רבינו הסב"ק זי"ע‪ ,‬שאביו הקדוש ‪ -‬רבינו‬
‫זי"ע היה כה בוער מקדושת השבת‪ ,‬עד שפעם אחת נגע איש‬
‫אחד במטפחתו בשבת ונכוה מחום המטפחת‪" ,‬און עס האט‬
‫אים געבריהט כל ימיו!"‪...‬‬

‫ח( בגמ' מסכת שבת )כה‪ ,‬ב( "אמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי‪,‬‬
‫ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו‪ ,‬ומתעטף ויושב בסדינין‬
‫המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות"‪.‬‬
‫ט( פאר משולם‬
‫י( כן מסופר על הרה "ק רבי חיים מטשערנאוויץ זי"ע ונעתיק לכאן מה שסיפר אודותיו כ"ק‬
‫רבינו שליט"א )עבודת עבודה ‪ -‬דברות קודש חלק ב( וזל "ק‪" :‬הרה "ק בעל באר מים חיים זי"ע‬
‫היה בוער בשבת קודש כאש להבה‪ ,‬עדשלא הכירוהו‪ ,‬כי נשתנה צורתו לגמרי מימות החול‪,‬‬
‫וקומת גופו היתה גבוהה יותר בגודל מדת ראש מימות החול‪ ,‬ומן האור הזה האיר והשפיע גם‬
‫על אנשים פשוטים אשר הסתופפו בצלו‪ ,‬וכידוע שפעם אחת הוצרך לסכום רב לצדקה‪ ,‬ואיזה‬

‫ופעם נענה רבינו ואמר להרבנית ע"ה‪" :‬איך זעה ווי די ווענט‬
‫פון בית המדרש טאנצן און קלאטשן פאר קדושת שבת"‬
‫)בלה"ק‪ :‬הנני רואה כיצד כותלי בית המדרש רוקדים ומכים‬
‫כף אל כף לקדושת השבת(‪.‬‬

‫איש פשוט ומגושם נתן לו כל הסכום‪ ,‬בירך אותו הרה"ק‪ ,‬שבשכר זה יזכה להרגיש נועם אור‬
‫השבת‪ ,‬ומאז נדלקה בלב האיש ההוא קדושת השבת‪ ,‬וכבר מיום הרביעי היתה קדושת השבת‬
‫מתלהטת בקרבו‪ ,‬עד שלא יכלו לדבר אתו‪ ,‬והיה נראה כמשתגע‪ ,‬והביאוהו בני המשפחה אל‬
‫הבאר מים חיים‪ ,‬ובקשוהו שיסלק ממנו אור זה‪ ,‬כי אין בכחו לסבול אותו‪ ,‬אמר הרה "ק‪ ,‬שאי‬
‫אפשר ליטול ממנו ברכה שכבר ניתנה לו‪ ,‬דמשמיא מיהב יהבי מישקל לא שקלי )תענית כה‪,‬‬
‫א(‪ ,‬אלא הוא יעשנו כלי ראוי לקבל האור‪ ,‬ואמר הרה "ק להאיש ההוא שישאר לשהות בצלו‪,‬‬

‫להתפשטות הגשמיות ממש‪ ,‬כי על ידי כח הנשמה הנשפע ביום זה בתוך הבריאה‪ ,‬נתגבר‬
‫בקרבם כח נשמתם‪ ,‬עד שחומר גופם נזדכך ונתבטל מכל וכל ‪ .‬וכמו שהעיר הרה"ק בעל מאור‬
‫ושמש זי "ע‪ ,‬שראה אצל רבו הק ' הרבי ר ' אלימלך מליז 'ענסק זי "ע‪ ,‬שבכל ערב שבת קודש‬
‫פשט את גופו של חול ותלאו על החלון‪ ,‬ולבש לעצמו גוף מיוחד לשבת קודש‪ .‬והכוונה בזה‪,‬‬

‫והוא הק ' למד עמו והעלהו להשגות גבוהות‪ ,‬ונעשה כלי מפואר ומוכשר לקבל קדושה‪ ,‬עד‬
‫שלבסוף נתעלה לבעל מדרגה גדול‪ ,‬והיה קורא פתקאות ופועל ישועות לבני ישראל‪ ,‬ולכל זה‬
‫זכה בכח קדושת השבת שהאיר עליו רבו הקדוש"‪ ,‬עכ"ל ‪.‬‬
‫ובאותו ענין דיבר בקדשו עוד רבינו שליט"א )שם חלק א ( וזל"ק‪" :‬ראו אצל הצדיקים‬
‫הקדושים שבכל דור ודור‪ ,‬שבהגיע יום השבת קודש נתעלו למדריגות גבוהות‪ ,‬עד שהגיעו‬

‫כי על ידי אור השבת הופשט לגמרי מחומר הגוף הגשמי‪ ,‬ונתלבש כל כולו באור רוחני "‪.‬‬
‫יא( פאר משולם‬

‫ג‬

‫ואחר כך כששמע שאא"ז הק' נתפרסם למנהיג וגדול בישראל‪,‬‬
‫נסע אליו‪ ,‬וסיפר שבשעה שקידש על היין בליל שבת קודש‪,‬‬
‫ראה שיש לו צורה אחרת‪ ,‬וממש לא הכיר אותו כאילו היה‬
‫איש אחר לגמרי"‪.‬‬

‫של הרה"צ רבי אליעזר'ל זצ"ל בנו של רבינו הסב"ק זי"ע‬
‫למטה מן ההריח‪.‬‬
‫כשנכנס רבינו לערוך את השלחן‪ ,‬נפלה אימה ויראה על כולם‪,‬‬
‫דממת מרומים ויראת הרוממות שררה במקום במשך כל העת‪,‬‬
‫עד שאפילו הצדיקים וגדולי עולם שהיו מסובים שם‪ ,‬יראו‬
‫מליטול את האוכל לתוך פיהם מרוב פחד‪ ,‬כי רבינו היה נורא‬
‫על כל סביביו‪ ,‬בפרט בלילה ההוא‪ ,‬ליל שבת קודש יט‪.‬‬

‫)ז (‬

‫כחום היום‬

‫ונשמע קולו בבואו אל הקודש‪ ,‬כשהיה פותח את פיו בקדושה‬
‫וטהרה בשירה ובזמרה לומר את הפיוט "שלום עליכם"‪ ,‬כאשר‬
‫אנו למדים מפי כתבו של הגה"ק בעל שו"ת משנה שכיר‬
‫זצ"ל כ‪ ,‬וז"ל‪" :‬כאשר רבינו היה מתחיל לשורר שלום עליכם וכו'‬
‫בליל שבת‪ ,‬היה אומרו בהתלהבות נורא‪ ,‬וכל דיבור ודיבור‬
‫יצא ממנו במסירות נפש ממש‪ ,‬וכמעט נתקיים בו 'נפשי יצאה‬
‫בדברו' )שיר השירים ה‪ ,‬ו("‪.‬‬

‫רבינו היה מכריח את עצמו לאכול את מאכלי השבת בעודם‬
‫רותחים‪ ,‬ורבינו הסב"ק זי"ע היה אומר בשמו‪ ,‬שאף על פי‬
‫שבימות החול‪ ,‬אם אוכלים מאכלים חמים ביותר עלולים הם‬
‫להזיק ח"ו לבריאות הגוף‪ ,‬לא כן בשבת קודש שאז "ווי‬
‫הייסער איז אלץ חשוב'ער"כב‪ ,‬וכן נהג אחריו רבינו הסב"ק‬
‫זי"ע‪.‬‬
‫וכ"ק רבינו שליט"א ביאר את הענין‪ ,‬שכן ידוע שביום השבת‬
‫פרוסה אור קדושת השבת על פני כל הארץ‪ ,‬וחמימותה של‬
‫אותו האור נספגת בתוככי מאכלי השבת‪ ,‬לכן ישנה חשיבות‬
‫מיוחדת לאכול מאכלים חמים‪.‬‬

‫)ו(‬

‫מקדש השבת‬
‫כך בערה השלהבת ועלתה מאליה מדרגה בתר מדרגה‪,‬‬
‫כשהוא מעלה איתו עמו את צאן מרעיתו בשליבות הסולם‬
‫המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה‪.‬‬

‫) ח(‬

‫רוב ניסים הפלאת בלילה‬

‫בשעה שקידש על היין‪ ,‬היה כה נלהב ודבוק בה'‪ ,‬עד שלא‬
‫הרגיש כלל שהיין נשפך מן הכוס‪ ,‬והיו המשמשים עומדים‬
‫אצלו עם קנקן היין‪ ,‬מוכנים למלא את הכוס שוב ושוב‪ ,‬למען‬
‫תהיה הברכה על כוס מלא כהלכה )כנפסק בשו"ע או"ח סימן קפג‬
‫סעיף ב(כא‪.‬‬

‫רבינו זי"ע היה רגיל לומר בלשון קדשו‪" :‬פרייטיג צונאכטס‬
‫טוה איך א טובה פאר א יוד" )תרגום בלה"ק‪ :‬בליל שבת עושה‬
‫אני טובה ליהודי(‪ .‬ואכן סיפורי מופת רבים של ניסים‬
‫ונפלאות שחולל רבינו בכוחו הגדול נעשו באותו לילה של‬
‫שבת קודש‪ ,‬אז היה מצמיח ישועות ובורא רפואות לכלל‬

‫וכה אמר כ"ק רבינו שליט"א‪" :‬סיפר לי הגה"צ ר' הילל‬
‫ליכטענשטיין זצ"ל אבד"ק קראסנא‪ ,‬ששמע מזקינו הקדוש‬
‫אבי אמו‪ ,‬הלא הוא הגה"צ המפורסם מוה"ר יעקב משה‬
‫שווארץ זצ"ל‪ ,‬שהכיר את אא"ז הק' מאז שלמד עמו בחברותא‬
‫בישיבת קובסדארף שבעיר שאהטעלסדארף בימי עלומיו‪,‬‬

‫כב( ברמ"א ) סימן רנז סעיף ח( כתב‪" :‬ומצוה להטמין לשבת כדי שיאכל חמין בשבת‪ ,‬כי זהו‬
‫מכבוד ועונג שבת‪ ,‬וסמך למנהג זה יש בדברי המשנה )נדרים נא‪ ,‬א( הנודר ממעשה קדירה‬
‫אין אסור אלא ממעשה רתחתא"‪ .‬ובספר דרכי חיים ושלום )אות תד‪ ,‬בהערה( מובא מנהג‬
‫זקינו הגה "ק בעל שם שלמה זצ"ל שלא לומר דברי תורה רק לאחר אכילת כל המאכלים‪,‬‬
‫ונימוקו עמו‪ ,‬כי פעם היה בצאנז ופגש את הרה"ק ר ' אהרן מקראקא זצ" ל ואמר לו בשם אביו‬
‫הרה "ק בעל מאור ושמש זי "ע‪ ,‬שדרכו בקודש היה לומר דברי תורה לפני המסובים על שלחנו‬
‫בין מאכל למאכל‪ ,‬והיה נמשך בדברי תורתו הרבה עד שנצטננו המאכלים אשר לפניהם‪ ,‬וגילו‬
‫לו אח "כ מן השמים שמקפידים עליו בזה‪ ,‬יען שעל ידי זה מניח את מאכלי שבת קודש‬
‫להצטנן ‪.‬‬

‫יח( עבודת עבודה‬
‫יט( פאר משולם‬
‫כ( מובא בסוף ספר " מליצי אש"‬
‫כא( עבודת עבודה‬

‫ה‬

‫לא בכדי העיד הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זי"ע על רבינו‬
‫לאמר‪" :‬ער האט א גרויסען חלק אינעם שבת" יב‪.‬‬

‫)ה (‬

‫השלחן הטהור לפני ה'‬
‫מדי שבת בשבתו‪ ,‬נהרו אורחים רבים להסב על שולחנו‬
‫הטהור של רבינו‪ ,‬כדי לחזות בנועם זיוו‪ ,‬לשתות מבארו‬
‫ולשבוע מטובו‪ ,‬ולכל הפחות היו ששים אורחים מסובים על‬
‫שולחנו‪ .‬בין הבאים היו גם צדיקים ואנשי מעלה‪ ,‬עם אלו‬
‫שבאו לעתים תכופות נמנו הרה"ק רבי נפתלי הירצקא‬
‫מראצפערט זי"ע )ראה לעיל( והרה"ק רבי יהושע העשיל‬
‫מקאפיש זי"ע‪ .‬הרבה מצדיקי עולם שהיו מסתופפים בצילו‬
‫של רבינו‪ ,‬היו שולחים את בניהם ותלמידיהם לעשות את‬
‫השבת בצילא דמהימנותא‪ .‬כמו הרה"ק בעל ייטב לב מסיגעט‬
‫זי"ע שהיה שולח את בנו הרה"צ רבי אברהם אהרן‬
‫מקאלבעסוב זצ"ל יז‪ ,‬והרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב‬
‫זי"ע‪ ,‬ששלח את בנו הרה"ק רבי אלי' מזידיטשוב זי"ע‪ ,‬ועמו‬
‫בנסיעתו היה מצטרף גם תלמיד אביו הלא הוא הרה"ק בעל‬
‫אמרי יוסף מספינקא זי"ע‪ .‬כ"ק רבינו שליט"א סיפר שזקנו‬
‫רבינו הסב"ק זי"ע היה זוכר היטב את בואם של אותם‬
‫הצדיקים מזידיטשוב ומספינקא‪ ,‬ופעם אף הראה לנכדו ‪-‬‬
‫רבינו שליט"א את בית האכסניא שלהם‪ ,‬שהיה סמוך לביתו‬

‫)ד(‬

‫תפילות השבת‬
‫באחד הימים‪ ,‬הגיעו אל רבינו שלוחים מקהילה אחת‪ ,‬ושטחו‬
‫בפניו את בקשתם‪ ,‬שיואיל להעתיק את אהלו לעירם‪,‬‬
‫ולהתמנות לרב ואלוף לראשם‪ .‬כשהגיע הדבר לאזני יהודי‬
‫טאהש‪ ,‬מיהרו לבוא אל רבינו ולהתחנן לו לבל יטוש אותם‪,‬‬
‫אלא ישאר לנהל את עדתם‪ .‬נענה רבינו ואמר להם‪ ,‬שבזאת‬
‫ניאות הוא לשבת הלאה בקרבם‪ ,‬אם יוסיפו לו על הסכום‬
‫הקצוב לו לכל שבוע‪ ,‬מיד השיבו התושבים ואמרו‪" :‬כל אשר‬
‫יאמר רבינו נעשה‪ ,‬רק ישאר נא לשבת בקרבנו"‪ ,‬המשיך רבינו‬
‫ואמר‪ ,‬שההוספה שהוא מבקש הוא שיס כימו כולם שהוא‬
‫יאמר "הודו" במנחה של ערב שבת פסוק בפסוק עם הקהליג‪,‬‬
‫והוא הדין לגבי "מזמור לדוד" בקבלת השבת‪ ,‬וכן שירת הים‬
‫ו"נשמת כל חי" בצפרא דשבתאיד‪ ,‬כמובן שהסכימו‪ ,‬ונשאר‬
‫בטאהשטו‪.‬‬
‫במשך כל התפילות בערו פני רבינו כאש לוהט‪ ,‬במיוחד לעת‬
‫תפילת קבלת שבת‪ ,‬בהשתפך נפשו כבן לפני אביו שבשמים‬
‫בדביקות עצומהטז‪.‬‬

‫יז( בספר "פאר משולם " מביא סיפור נפלא אודות בואו של הרה "ק מקאלבעסוב אל רבינו‪,‬‬
‫וז" ל‪" :‬הרה"צ מקאלבעסוף בן הגה"ק בעל ייטב לב מסיגעט זצ"ל נסע לאינגערן לקבץ מעות‪,‬‬
‫ונתן לו אביו בחור אחד מתלמידיו לשמשו על הדרך‪ ,‬וביקש את בנו שכשיהיה באינגערן יסע‬
‫על שבת אחד לטאש לקבל ברכתו של אותו צדיק וקדוש‪ .‬וכן היה‪ ,‬שהיה בעיר קליינווארדיין‬
‫ובקשו אותו שיהיה שם על ש"ק‪ ,‬אבל הוא שמר את פקודת אביו‪ ,‬ובערב שבת מצא בעל עגלה‬
‫איש כפרי והובילם לטאש לביתו ומחמת החום הגדול נחו מעט בבית הבעל עגלה קודם לכתם‬
‫לקבל פני הה "ק‪ ,‬ופשטו שם בגדיהם העליונים ‪ .‬רבינו הקדוש ראה שבא איזהו איש מצוין‪,‬‬

‫יב( עבודת עבודה‬
‫יג( יש לציין את מה שכתב בספר פאר משולם‪ ,‬שרבינו זי"ע התוודע לאור החסידות ע "י מנהג‬

‫קדם והלך לקבל פניו אבל ברעקיל קצר ובלי כובע כדי שלא יכירו אותו ולא ישער את עצמו‬
‫כי זה הוא הרבי ‪ .‬הבעל עגלה ישב על מפתן ביתו‪ ,‬רגלו אחד החוצה ורגל האחד בביתו‬
‫ומקטרתו בפיו‪ ,‬ולא זע ולא נע ולא קם מפניו‪ .‬הה "ק בא לבית ונתן להם שלום‪ ,‬ושאלם מי הם‬
‫ומה המה עושים פה‪ ,‬וכששמע תשובתם אמר‪'" :‬חידוש על אביכם הקדו ש ששלח אתכם הנה‪,‬‬

‫זה של אמירת הודו בערב שבת‪ ,‬וז"ל‪" :‬ואחר כך נסע לעיר איהעל יצ"ו‪ ,‬ובא שמה בערב שבת‬
‫קודש בשעת הליכה לבית המדרש‪ ,‬ושם שמע בפעם הראשון שהחסידים אומרים הודו קודם‬
‫מנחה בעש"ק‪ ,‬אשר מעולם לא שמע זאת‪ ,‬ובתחילה כששמע שהתחילו לומר הודו סבר שיש‬
‫איזהו חולה בעיר והתפללו עליו‪ ,‬אבל אחר כך כשראה שאין אומרים רק קפיטל אחד‪ ,‬שאל‬

‫אני הנני מכיר את הרב דפה בכל פרטי הענינים‪ ,‬ואינו כדאי לדבר מאתו‪ ,‬ואם יאבה לשמוע‬
‫לעצתי עוד היום גדול יסע כבודו בחזרה לקליינווארדיין כי אינו כדאי להיות אצל אישפשוט‬
‫כזה על שבת ' ‪ .‬ואז שאל אותו הה" צ מקאלבעסוף‪' :‬וכבודו מי הוא'‪ ,‬ענהו הה "ק מטאש‪' :‬אני‬

‫על זה‪ ,‬ואמרו לו שהחסידים אומרים הודו בכל עש "ק‪ ,‬והוטב מאד בעיניו המנהג הזה וגם כל‬
‫התפילה שהתפללו בהתלהבות‪ ,‬ואמר שגם הוא רוצה להיות חסיד‪ ,‬ומשם הלך לאשווער ולמד‬
‫שם בנגלה ונסתר עד יום חתונתו‪.‬‬

‫לומד פה עם איזהו יונגלעך ומחזיקים אותי ויש לי ב" ה פרנסה'‪ ,‬ואחר שנפטר מהם התחיל‬
‫הה" צ מקאלבעסוף להתחרט על ביאתו‪ ,‬ואמר להמשמשו‪ ' :‬הנה המלמד הזה הכרת פניו ענתה‬
‫בו שהוא איש חכם מאד גם ירא אלקים‪ ,‬בוודאי יודע מה הוא אומר '‪ ,‬אז אמר הבעל עגלה‪:‬‬

‫יד( בילקוט מהרי"א ) זידיטשוב‪ ,‬אות סב ( מובא‪ ,‬שהלל הגדול ו שירת הים והכל יודוך וקל אדון‬
‫אומרים חזן וקהל פסוק בפסוק‪ ,‬והטעם כי מבואר במדרש ) שהש"ר ח‪ ,‬יח( " היושבת בגנים‬
‫וכו' כשישראל נכנסין לבתי כנסיות וקורין קריאת שמע בכיוון הדעת בקול אחד וטעם אחד‪,‬‬
‫הקב "ה אומר להם וכו' אני ופמליא שלי מקשיבים לקולך השמיעני‪ ,‬ואז רוח הקודש צוחחת‬
‫ואומרת ברח דודי" וכו'‪.‬‬

‫'הלא זאת היה הרבי'‪ ,‬וחרה מאד להה"צ מקאלבעסוף על הבעל עגלה שלמה לא רמז לו שהוא‬
‫הה "ק‪ ,‬שישב על מקומו ולא לקח הפייף מפיו בעת שבא הה "ק לביתו‪ ,‬אז אמר הבעל עגלה‬
‫שהה"ק רמז לו מבחוץ והזהיר אותו על זה‪ ,‬והם הלכו אח "כ לביתו‪ ,‬והתחיל הה" צ‬
‫מקאלבעסעף לתרץ את עצמו‪ ,‬אבל הה"ק שחק מזה ואמר כי הוא אמר רק האמת לפניו ‪.‬‬
‫שמעתי מהה "ג בנש"ק אב "ד דפה שליט"א שהה" צ מקאלבעסעף סיפר לו זאת"‪.‬‬

‫טו( עבודת עבודה‬
‫טז( הקדמת שמועה טובה‬

‫ד‬

‫ולפרט כג‪ ,‬והיה צופה ברוח קדשו ובוחן ובודק גנזי נסתרות‪.‬‬
‫ונעלה בזה כמה סיפורים‪ ,‬שהם כטיפה מן הים‪ ,‬וכדלהלן‪:‬‬

‫משולם פייש מטאהש זי"ע היה דרכו בקודש בליל שבת קודש‬
‫בעת סעודת חקל תפוחין קדישין‪ ,‬להתעולל בליצנות מן‬
‫הדאטשען‪ ,‬והיה לו מנהג זה כמו חיוב"‪.‬‬

‫החסיד הנודע רבי שמואל ראזענפעלד מטעגלאש ז"ל‪ ,‬שהיה‬
‫ממקורבי רבינו זי"ע‪ ,‬ושימש אצלו כבעל תפילה בימים‬
‫הנוראים‪ ,‬הגיע פעם לשבות בצל הקודש‪ ,‬היה זה בעת צרתו‪,‬‬
‫כאשר בתו )ה"ה מרת מלכה ע"ה לימים אשת רבי ישראל זאב‬
‫פאנעט ז"ל( נפלה למשכב במחלה אנושה ר"ל‪ ,‬ובא לחלות‬
‫פני רבינו שיעתיר בעדה‪ .‬ובהגיע ליל שבת‪ ,‬כאשר עמד רבינו‬
‫והגביע בידו מוכן ומזומן להתחיל באמירת הקידוש‪ ,‬לפתע‬
‫הפסיק לרגע קט ופנה לכל העומדים מסביב בשאלה‪" :‬האם‬
‫הנכם מסכימים שבתו של ר' שמואל תתחזק ותתרפא ברפואה‬
‫שלימה"‪ ,‬כמובן שכולם כאחד ענו ואמרו "הן"‪ ,‬או אז החל‬
‫רבינו לקדש בהתלהבות נוראה‪ ,‬וכל רואי ישורון הבחינו בפני‬
‫רבינו שמתאמץ מאד לפעול ישועה‪ .‬במוצאי שבת‪ ,‬כשחזר ר'‬
‫שמואל לביתו‪ ,‬התבשר בבשורה טובה‪ ,‬שהרפואה התחילה‬
‫לבוא‪ ,‬ונודע לו שאכן ישועה זו החלה בדיוק באותו שעה‬
‫שקידש רבינו על היין‪ .‬ותוך זמן קצר החלימה הבת ונתרפאה‬
‫לגמרי כד‪.‬‬

‫מהישוב "קירטש" בא פעם שליח אל רבינו לבקש שיעורר‬
‫רחמי שמים בעד חולה אנוש אחד ר"ל מאותו הישוב‪ ,‬ושמו‬
‫"אפרים"‪ .‬בליל שבת קודש ניגש השליח אל רבינו והזכיר את‬
‫החולה לרפואה שלימה‪ ,‬נענה רבינו ואמר "אפרים ברויך שוין‬
‫קיין רפואה‪ ,‬ער ברויך א ישועה" )בלה"ק‪ :‬אפרים כבר אינו‬
‫זקוק לרפואה‪ ,‬הוא זקוק לישועה(‪ ,‬ובצאת השבת‪ ,‬אכן נודע‬
‫הדבר שבליל שבת כבר לא היה אותו אפרים בין החיים כה‪.‬‬
‫באחת השבתות‪ ,‬עוד קודם קבלת שבת‪ ,‬צעד רבינו בבית‬
‫המדרש אנה ואנה‪ ,‬ופניו פני להבים‪ .‬לפתע אחז איש אחד‬
‫ודחפו אל מחוץ לבית המדרש‪ ,‬האיש נבהל ונשתומם‪ ,‬כי לא‬
‫ידע על מה יצא הקצף‪ ,‬וגם כל הקהל נדהמו‪ ,‬כי הכירו את‬
‫האיש לכשר שבאנשים‪ .‬עד שנצצה מחשבה באחד מן‬
‫הנוכחים‪ ,‬ויעץ לאיש ההוא‪ ,‬שיבדוק את ציציותיו‪ ,‬כי רבינו‬
‫היה ידוע כמקפיד בהלכות ציצית‪ ,‬ואולי ראה ברוח קדשו‬
‫שציציותיו פסולים‪ .‬הרים האיש את בגדו העליון לבדוק את‬
‫הציצית‪ ,‬או אז ראה שאין עליו כלל טלית קטן‪ ,‬ונזכר שכאשר‬
‫פשט את בגדי החול ולבש בגדי שבת‪ ,‬שכח ללבוש שוב את‬
‫הטלית קטןכו‪.‬‬

‫סיפור נפלא שמע כ"ק רבינו שליט"א מפי קדשו של זקנו‬
‫רבינו הסב"ק זי"ע‪ ,‬שסיפר בזה הלשון‪" :‬אמאל ווען דער‬
‫טאטע זי"ע איז זיך געגאנגען וואשן פרייטיג צונאכאטס נאך‬
‫קידוש‪ ,‬האט ער געזען ברוח קדשו‪ ,‬אז דעם קייזער פראנץ‬
‫יאזעף'ס א טאכטער איז א גרויסע מרשעת‪ ,‬און זי וועט א‬
‫סאך שלעכט'ס טאן פאר יודען‪ ,‬האט ער איר נאך פארן וואשן‬
‫אועק געשיקט"‪) ,‬תרגום ללה"ק‪ :‬פעם‪ ,‬כשאבי זי"ע פנה ליטול‬
‫את ידיו בליל שבת קודש לאחר קידוש‪ ,‬צפה ברוח קדשו‬
‫שבתו של הקיסר יאזעף הינה מרשעת גדולה‪ ,‬והיא עלולה‬
‫להרע לבני ישראל‪ ,‬אזי עוד בטרם נטילת הידיים גירש אותה(‪.‬‬

‫בעיקר התגלגלו סיפורים נשגבים על ישועות ותיקוני נשמות‬
‫שפעל רבינו בעת הריקודין בליל שבת קודש‪ ,‬וכאשר יסופר‬
‫לקמן‪.‬‬

‫)ט (‬

‫עת רקוד‬

‫למסובים על שולחנו של רבינו היה ניכר בעליל‪ ,‬כיצד הוא‬
‫מתאמץ ונאזר בגבורה להתיש את כוח הסטרא אחרא ולבערו‬
‫מן העולם‪ ,‬וכמו שכתב בספר "נועם שיח" וז"ל‪" :‬הרה"ק מוה"ר‬

‫מדרגה נוספת בליל שבת‪ ,‬היתה שעת הריקודין קדישין‪,‬‬
‫כשהיה רבינו יוצא במחול בדביקות ובהתלהבות שאין כמותה‪,‬‬
‫עד כלות הנפשכז‪ .‬בדרך כלל היה זה לעת זמר "כל מקדש"‬

‫כג( בספה "ק באר משה )פרשת בהר ( כתב‪" :‬והכל פועל להם הצדיק על ידי השבת קודש‪ ,‬וזה‬
‫כה( פאר משולם‬

‫הרמז 'ומלכותו ' דהיינו הצדיק שממליך השי"ת‪' ,‬בכל' רוצה לומר בכל ימי השבוע‪' ,‬משלה ' רמז‬
‫מ'זמור ש'יר ל'יום ה' שבת‪ ,‬דהיינו צרכי ישראל של כל ימות השבוע‪ ,‬פועל להם הצדיק על ידי‬

‫כו( פאר משולם‪ ,‬בשם הרה "ח ר' יחיאל שו"ב מבאראבאש ז" ל‪.‬‬

‫השירות ותשבחות שמזמר ומשבח להבורא יתברך בשבת קודש בדביקות העצום והנפלא "‪.‬‬

‫כז( בספר הכוזרי )מאמר ב אות נ( איתא‪ " :‬תורתינו נחלקת היראה והאהבה והשמחה‪ ,‬תתקרב‬
‫אל אלוקיך בכל אחת מהנה‪ ,‬ואין כניעתך בימי התענית יותר קרובה אל האלוקים משמחתך‬

‫כד( כתבי רמ"י פריעדלענדער ז"ל‪ ,‬וכן בספר 'ויגמול שקדים' ‪.‬‬

‫ו‬

‫עד אשר פסק רבינו מלרקוד‪ ,‬או אז וישא עיניו וירא והנה שני‬
‫לא‬
‫הצדיקים ניצבים עליו‪...‬‬

‫בהגיעו לחרוז "יום קדוש הוא מבואו ועד צאתו"‪ ,‬אז היה קם‬
‫בסערה ובמשך למעלה משעה היה מפזז ומכרכר בכל עוז כח‪,‬‬
‫ולפעמים היה זה לעת הריקודין שלאחר ברכת המזון‪.‬‬
‫התלהבותו של רבינו בעת ההיא גדלה עד לב השמים‪ ,‬עד‬
‫שלפעמים היה מדלג על הספסלים ומקפץ על השולחנות‪,‬‬
‫וכל עצמותיו תאמרנה ה' מי כמוך‪ .‬ניכר היה עליו שנפשו‬
‫דבוקה בחי העולמים‪ ,‬עד שלא חלי ולא הרגיש כלל בנעשה‬
‫סביבו‪ .‬היה פעם שהתלהב כל כך עד שללא משים יצא תוך‬
‫כדי ריקוד אל רחוב העיר‪ ,‬והפלא היה שגם כל הקהל נסחפו‬
‫אחריו לחוצות קריה‪ ,‬ללא שהרגישו בזה כללכט‪.‬‬

‫וכך היה אומר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע‪" :‬זכורני עוד‬
‫מבית אבא‪ ,‬שהיה גלוי וידוע לכל‪ ,‬כמה היה זקיני הקדוש בעל‬
‫ייטב לב מפליא ומפליג מאד בשבחו של הרה"ק מטאהש זי"ע‪,‬‬
‫ובמיוחד דיבר בהתפעלות אודות עבודתו הקדושה בעת‬
‫הריקודין בליל שבת קודש"לב‪.‬‬
‫מעשה נורא אירע פעם בעת הריקודין‪ ,‬שרבינו החל לטייל‬
‫בתוך הציבור הלוך ושוב בלי מרגוע‪ ,‬וקנאת ה' היתה יוקדת‬
‫בעיניו הקדושים‪ ,‬עד שנפל פחד גדול על כל הנוכחים‪ ,‬וכך‬
‫הלך והביט בפני כל אחד ואחד‪ ,‬עד שקרב לאחד מהם‪ ,‬היה זה‬
‫אורח שבא ממדינת "זיבענבירגען" והיה לבוש בבגדים‬
‫מכובדים וארוכים כמנהג גוברין יהודאין‪ .‬רבינו ניגש אליו‪,‬‬
‫כמצא את אשר חיפש‪ ,‬תפס בידיו והתרעם עליו בקול‪" :‬דו‬
‫פושע ישראל! מחלל שבת! גיי ארויס פון בית המדרש!"‪,‬‬
‫הנוכחים כולם שפשפו עיניהם בתמהון‪ ,‬שכן מתוך הילוכו‬
‫וצורתו של האיש הכירו בו שהוא איש כשר ירא ושלם‪ ,‬וכיצד‬
‫זה מצא בו רבינו פגמים כאלו‪ ,‬עד כדי צורך לבייש אותו‬
‫בצורה כזאת‪ .‬ביותר הזדעזעו והשתוממו לראות שהאיש‬
‫ההוא בוכה ומתוודה בפני רבינו‪ ,‬כשהוא מבטיח לשוב על‬
‫חטאיו ולקבל על עצמו שלא ישוב לכסלה עוד‪ ,‬ורק לאחר‬
‫שעה ארוכה של תחנונים והפצרות הואיל רבינו להתפייס‪,‬‬
‫בתנאי שאכן יקבל עליו לשמור מהיום והלאה את דרך ה'‪ .‬עם‬
‫סיום עריכת השלחן ניגשו כמה מהחסידים אל האיש‪ ,‬וביקשו‬
‫לדעת את פשר הדבר‪ ,‬והאם רבינו מכיר אותו מכבר‪ ,‬נענה‬
‫האיש ואמר שרבינו לא הכיר אותו אי פעם בלתי היום‪ ,‬אלא‬
‫שסכה ברוח קדשו שיש לו בביתו מכונת דישה‪ ,‬והערלים‬
‫העובדים אצלו דשים במכונה שלו גם בשבתלג‪ ,‬וכעת קיבל על‬
‫עצמו שמהיום והלאה תשבות המכונה לגמרי ביום השבתלד‪.‬‬

‫מנהג היה לו לרבינו‪ ,‬בעת הריקודין‪ ,‬כשהיה עומד במרכז בית‬
‫המדרש וכל העם מסביבים אותו כחומה‪ ,‬שהיה מרכין את‬
‫גופו כאדם הטובל את עצמו בתוך מקוה מים‪ ,‬והסביר את‬
‫כוונתו‪ ,‬שכן "מקוה ישראל ה' )ירמי' יז‪ ,‬יג("‪ ,‬וכאשר בני ישראל‬
‫מתאספים יחדיו הרי הם בבחינת מי מקוה המטהריםל‪.‬‬
‫מסופר‪ ,‬שפעם כשחל כ"ח בתמוז ‪ -‬יומא דהילולא של הרה"ק‬
‫בעל 'ישמח משה' זי"ע ‪ -‬להיות בשבת‪ ,‬נסע רבינו לשבות‬
‫באוהעל‪ ,‬עירו של בעל ההילולא‪ ,‬וערך את שלחנו הטהור יחד‬
‫עם הרה"ק בעל 'ייטב לב' מסיגעט זי"ע והרה"ק בעל 'אך פרי‬
‫תבואה' מליסקא זי"ע‪ .‬במשך כל עת עריכת השלחן התאפק‬
‫רבינו בעוז ותעצומות לבל יפרצו רשפי אש שלהבת קה אשר‬
‫בקרבו חוצה‪ ,‬שלא לפגוע בכבודם של שני הצדיקים הללו‪.‬‬
‫אמנם תיכף ומיד לאחר עריכת השלחן‪ ,‬כשהיה נדמה לו ששני‬
‫הצדיקים כבר לא נמצאים בקרבת מקום‪ ,‬החל לפזז ולכרכר‬
‫כדרכו וצווח ככרוכיא‪" :‬שבת שבת קודש"‪ ,‬על אתר התקבצו‬
‫סביבו כל הנוכחים‪ ,‬כדי לראות את המראה הגדול הזה‪.‬‬
‫בינתיים עמדו שני הצדיקים על פתח החדר‪ ,‬וכשהבחינו איך‬
‫שהקהל נדחף פנימה‪ ,‬נכנסו גם הם‪ ,‬והמה ראו כן תמהו את‬
‫עבודתו הקדושה של רבינו‪ ,‬וכה עמדו שם כל אותו הלילה‪,‬‬

‫היה זה פעם בליל שבת קודש פרשת משפטים ‪ -‬שקלים‪,‬‬
‫בעיצומו של הריקוד הנעלה והנשגב‪ ,‬הפסיק רבינו ופנה אל‬
‫בימי השבתות והמו עדים‪ ,‬כשתהיה שמחתך בכוונה ולב שלם וכו'‪ ,‬ואם תעבור בך השמחה אל‬
‫הניגון והריקוד היא עבודה ודביקות בענין האלוקי"‪.‬‬
‫לא( הרה"ג ר' יעקב חיים אמססעל ז" ל‬

‫כח( פאר משולם‬
‫כט( הרה"ג ר' יעקב חיים אמססעל ז" ל‬

‫לב( זמירות עבודת הלוי‬

‫ל( כן מסופר גם על הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי "ע בעל " אהבת שלום"‪ ,‬עי ' בספר‬
‫תורת חסד )פרשת ויקהל(‪.‬‬

‫לג( עי' שו "ע אורח חיים סימן רמו‬
‫לד( פאר משולם‪ ,‬דברים ערבים‬

‫ז‬

‫מעולם העליון‪ ,‬שהיו מתדפקים על פתחו של רבינו לבקש‬
‫תיקון‪ ,‬מצאו בו מנוח ושעת הכושר בליל שבת קודש‪ .‬וכמו‬
‫שסיפר כ"ק הרה"צ רבי חיים שלמה מחוסט זצ"ל‪ ,‬ששמע‬
‫מאביו רבינו הסב"ק זי"ע‪ ,‬שמתחילה היו רגילות נשמות לבוא‬
‫אל רבינו לביתו בכל יום ויום‪ ,‬והיו מבעיתים את בני הבית‬
‫בקולותיהם‪ ,‬התקין רבינו שלא יבואו אליו כי אם בליל שבת‬
‫בבית המדרש לעת עריכת השלחן הטהור‪ ,‬ואכן‪ ,‬מי שנתן לו‬
‫השי"ת עינים לראות ואוזניים לשמוע‪ ,‬זכה להבחין בעבודתו‬
‫הקדושה של רבינו בלילה הזה בתיקון הנשמות‪ ,‬במיוחד בעת‬
‫הריקוד‪.‬‬

‫החסיד הנודע רבי שמואל ראזענפעלד ע"ה מטעגלאש‪ ,‬שהיה‬
‫בין הבאים לחסות בצל הקודש בשבת זו‪ ,‬ושאל אותו‪ " :‬רבי‬
‫שמואל‪ ,‬האסטו שוין מעביר גיווען די סדרא‪ ,‬וויא שטייט אין‬
‫דער סדרא )שמות כא‪ ,‬כח ‪ -‬כט( 'סקול יסקל השור' וואס שטייט‬
‫ווייטער" )בלה"ק‪ :‬ר' שמואל‪ ,‬האם כבר העברת את הסדרא‪,‬‬
‫כיצד כתוב בפרשה 'סקול יסקל השור' מה כתוב הלאה(‪ ,‬ענה‬
‫ר' שמואל "וגם בעליו יומת"‪ ,‬הכה עליו רבינו עם מטפחתו‬
‫ואמר‪" :‬ניין! ניין! נישט אזוי" והמשיך לרקוד‪ ,‬ושוב הפסיק‬
‫ושאל אותו "ר' שמואל‪' ,‬סקול יסקל השור' וואס שטייט‬
‫ווייטער" ושוב ענה ר' שמואל כבראשונה‪ ,‬ושוב צעק עליו‬
‫רבינו "נישט אזוי!" והכה אותו וחזר לרקוד‪ ,‬וכן חזר הדבר‬
‫ונשנה כמה פעמים‪ ,‬עד שנעשה רעש גדול‪ ,‬וכמה מהנוכחים‬
‫רמזו לר' שמואל שרבינו מתכוון לפסוק הקודם )פסוק כח( שם‬
‫כתוב "סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי"‪,‬‬
‫וכן היה‪ ,‬שרבינו שאל אותו שוב ואז ענה "ובעל השור נקי"‪,‬‬
‫מיד אורו פני רבינו ואמר "אזוי! אזוי! אזוי שטייט טאקע"‪ ,‬ויהי‬
‫לפלא‪.‬‬

‫היה זה פעם בתום הריקודין קדישין שלאחר ברכת המזון‪ ,‬חזר‬
‫רבינו לשבת ליד השלחן לשתות לחיים כמנהגו מדי שבת‪,‬‬
‫לפתע קרא למשמשו ר' דוד‪ ,‬ואמר לו‪" :‬ר' דוד שטעל וויין‬
‫פאר ר' בעריש קאראסער!"‪ ,‬המשמש עמד משתומם‪ ,‬שכן ידע‬
‫שאותו ר' בעריש כבר הלך לעולמו מזמן‪ ,‬אלא שרבינו לא‬
‫הרפה‪ ,‬וציוה עליו שוב‪" :‬ר' דוד שטעל וויין פאר ר' בעריש‬
‫קאראסער!"‪ ,‬כשמוע המשמש את הדברים יוצאים מפורש‬
‫מפי רבינו‪ ,‬עשה כמצוותו והעמיד יין בשם ר' בעריש‪ ,‬אז נענה‬
‫רבינו ואמר‪" :‬ר' בעריש הרי היה איש ירא שמים‪ ,‬ובעל לב‬
‫טוב‪ ,‬ומה שלא היה מופיע אצלינו בחיים חיותו זה אינו מגרע‬
‫ממעלתו‪ ,‬שהרי היה טרוד תמיד בעסקיו ובעניני ביתו‪ ,‬ועל כן‬
‫היה כבד ממנו הדבר לבוא אלינו‪ ,‬והרי הבטחתי לו באמצע‬
‫השבוע שאם יבוא אלינו בליל שבת קודש אשתדל בעבורו‬
‫לטובה‪ ,‬ולא אוכל להחזיר דברי ריקם"‪.‬‬

‫רבי שמואל שהיה סוחר שוורים‪ ,‬חשש מיד לאחר אותו מעשה‬
‫שמא קרה דבר מה לשווריו‪ ,‬ותיכף ממחרת השבת‪ ,‬בחזרתו‬
‫הביתה‪ ,‬פנה אל הרפת לראות את שלום השוורים‪ ,‬וראה שהם‬
‫בכי טוב‪ .‬ויהי אך יצוא יצא רבי שמואל מהרפת‪ ,‬באותו רגע‬
‫ממש קרס גג הרפת‪ ,‬ונהרגו כל השוורים‪ ,‬והוא ניצל ממות‬
‫לחיים‪ .‬או אז הבין ר' שמואל את כל מה שהיה בליל שבת‬
‫שעבר‪ ,‬ואת חזון רבינו שחזה את העתיד להיות‪ ,‬שהשוורים‬
‫סקול יסקלו‪ ,‬והוא עצמו ‪ -‬בעל השור ‪ -‬יהיה נקי מן הדין‬
‫וינצל‪ .‬מיד חזר לטאהש לספר על הנס‪ ,‬והביא בידו סכום כסף‬
‫בעבור נרות בית המדרש כנהוגלה‪.‬‬

‫הדבר יצא מפי רבינו‪ ,‬ואחד מן הנוכחים בשם ר' אברהם נפל‬
‫ארצה והתעלף‪ ,‬לאחר שהקיצוהו סיפר האיש‪ ,‬שבאחד הימים‬
‫באותו שבוע‪ ,‬כשהלך לטבול עצמו במקוה‪ ,‬וכבר החל‬
‫להפשיט את מלבושיו‪ ,‬הגיע פתאום רבינו אל המקוה‪ ,‬המתין‬
‫אפוא ר' אברהם בחדר החיצון‪ ,‬עד שיגמור רבינו את‬
‫טבילותיו‪ ,‬כדי שיוכל הוא לטבול מיד במים הטהורים‪ .‬עודו‬
‫עומד שם‪ ,‬שמע לפתע את קולו של רבינו מדבר ואומר בקול‬
‫רם‪" :‬ר' בעריש! ר' בעריש! מדוע באת עכשיו‪ ,‬הרי כבר אמרתי‬
‫לך שאם הנך רוצה שאטיב עמך‪ ,‬תבוא אלי בשבת קודש ולא‬
‫בימות החול"‪ .‬כאשר שמע ר' אברהם את הדיבורים הללו‬
‫אחזתו רעדה וחלחלה‪ ,‬כי הבין שרבינו מדבר עם נשמה‪ ,‬חטף‬
‫את מלבושיו‪ ,‬ונס לביתו‪ .‬ולכן‪ ,‬כעת כאשר שמע את דברי‬

‫)י(‬

‫השבת נועם הנשמות‬
‫התבטאות זו שיצאה מפי קדשו של רבינו ‪" -‬פרייטיג‬
‫צונאכטס טוה איך א טובה פאר יוד" ‪ -‬לא היתה אמורה כלפי‬
‫התחתונים בלבד‪ ,‬אלא גם כלפי העליונים‪ .‬נשמות רבות‬
‫לה( פאר משולם‬

‫ח‬

‫רבינו איך שהוא מדבר שוב אל אותה נשמה‪ ,‬אחזו שוב פחד‬
‫נורא‪ ,‬ולכן התעלף‪ .‬ואחר כך חזר רבינו לרקוד בשמחה רבה‬
‫ויתירה ובאש להבהלו‪.‬‬

‫אומרים אותו‪ .‬ולטענתם שהיתכן לשנות מהמנהג‪ ,‬ענה להם‬
‫רבינו‪" :‬אם כן לא אבוא עוד להתפלל כאן ואשאר להתפלל‬
‫בבית תפילתי"‪ ,‬או אז הסכימו כולם לומר כתרלט‪.‬‬

‫שוב אירע מעשה כדבר הזה‪ ,‬וכדלהלן‪:‬‬

‫אולם בנו רבינו הסב"ק זי"ע לא רצה לשנות מהמנהג‪ ,‬והסביר‬
‫את טעמו‪ ,‬כי כן קיבל מרבו הקדוש מקאמארנא זי"ע בתור‬
‫צוואה‪ ,‬שכאשר ישמש ברבנות‪ ,‬לא ישנה כלום ממנהג המקום‪.‬‬
‫וכשהוצרך בתור רב העיר להתפלל בבית הכנסת המקומי‬
‫בימים טובים ושבתות דריגלא‪ ,‬לא אמר שם "כתר" בפומבי‪,‬‬
‫אלא שבשעה שהציבור אמרו "נעריצך"‪ ,‬היה הוא אומר בלחש‬
‫"כתר" עד "ככתוב על יד נביאך"‪ ,‬ומשם ואילך סיים בקול רם‪,‬‬
‫וכך לא הרגישו בשינוי הנוסח‪ .‬ובכל זאת היה ממהר להגיע‬
‫לבית מדרשו כדי שיוכל לומר שוב קדושת כתר בציבור‪ ,‬עם‬
‫אלו שנשארו להתפלל שםמ‪.‬‬

‫איש יהודי היה בכפר "אירבע" הסמוך לטאהש ושמו ר'‬
‫אלימלך גראס ע"ה‪ ,‬וכינו אותו "ר' אלימלך אירבער"‪ .‬הוא היה‬
‫איש פשוט וירא שמים‪ ,‬ולו אח ושמו ר' ישראל אליעזר גראס‬
‫ע"ה‪ ,‬שני האחים הללו היו נמנים על עדת חסידי רבינו‪ ,‬והיה‬
‫דרכם ללכת רגלי מאירבע לטאהש‪ ,‬ולסיים את כל ספר‬
‫התהילים על הדרך בואכה טאהש‪.‬‬
‫כפר "אירבע" היה מיושב בערלים רבים‪ ,‬ומשום הסכנה חשש‬
‫ר' אלימלך אירבער לחבוש שטריימל לראשו בשבת‪ ,‬אמנם גם‬
‫בכובע של ימות החול לא רצה ללכת ביום שבת קודש‪ ,‬שכן‬
‫היה הוא איש חסיד מן המדקדקים במצוותלז‪ ,‬על כן עשה‬
‫לעצמו כובע מיוחד לשבת‪ ,‬הנקרא "שלאפיל" )כעין קוטשמע(‬
‫הן בקיץ והן בחורף‪.‬‬

‫את הי"ג עיקרים‪ ,‬היה רבינו אומר ביום השבת‪ ,‬בקול רם‬
‫ובהתלהבות נפלאה ומיוחדת‪ ,‬ונשמע קולו עד למרחקים‪,‬‬
‫וכ"ק רבינו שליט"א ביאר את הענין‪ ,‬שכן מבואר בספרי יראה‬
‫וחסידות שבכח השבת זוכים לאמונה טהורה‪.‬‬

‫כעבור זמן מה לאחר שנפטר אותו ר' אלימלך מן העולם‪,‬‬
‫אירע מעשה אצל רבינו‪ ,‬בעיצומו של הריקוד הנלהב בליל‬
‫שבת‪ ,‬התחיל לפתע רבינו לצעוק בקול‪" :‬נא ר' מיילעך! איהר‬
‫זענט דא? נאך אלץ אין שלאפיל?! איר מעגט שוין אויסטאן‬
‫לח‬
‫דאס שלאפיל!"‪...‬‬

‫)יב(‬

‫סעודה שלישית‬
‫את הסעודה השלישית היה רבינו זי"ע נוהג לערוך בחדר סגור‬
‫עם מנין עשרה אנשים בערך‪ ,‬ורבינו הסב"ק זי"ע הראה פעם‬
‫לנכדו חביבו ‪ -‬כ"ק רבינו שליט"א את החדר ההואמא‪.‬‬

‫)יא(‬

‫וביום השבת‬

‫עבודה מופלאה היתה לו לרבינו בעת רעוא דרעוין‪ ,‬שמדי‬
‫שבת בשבתו בשעת הסעודה הזאת היה נרדם על כסאו‪,‬‬
‫וקודם לכן הורה למשמשו שכאשר ירדם יובילוהו לשכב‬

‫רבינו זי"ע היה מקפיד לומר "כתר" בתפילת המוספים של יום‬
‫השבת ושאר ימים טובים‪ ,‬וגם כשהיה מתפלל בבית הכנסת‬
‫המקומי )שטאט שוהל(‪ ,‬כגון בימים הנוראים וכיו"ב‪ ,‬לא רצה‬
‫לוותר על אמירת "כתר"‪ ,‬אף על פי שאצל האשכנזים אין‬

‫לט( בספה "ק מאור עינים )פרשת אמור ( כתב‪" :‬נודע שבשבת בקדושת כתר דמוסף יש עלייה‬
‫לכל נשמות ישראל‪ ,‬אפילו לאותן שהם במדריגה תחתונה‪ ,‬על ידי שיתקשרו ויתכללו עם‬
‫הצדיקים מתעלים על ידי הצדיקים למעלה‪ ,‬שאז הצדיקים מתקרבים את עצמם עם חלקי‬
‫הקדושה שבנשמות ישראל למעלה" עכלה "ק‪ .‬ובספה "ק אור לשמים ) פרשת נשא( כתב‪:‬‬
‫"ושמעתי אומרים בשם כאדמו"ר מוהרי"י זצלה"ה מלובלין‪ ,‬כל ימי נזרו‪ ,‬פירוש בעת שאנו‬
‫אומרים 'כתר' ו'נזר ' הוא לשון כתר‪ ,‬קדוש הוא לה'‪ ,‬כי חייב אדם להקביל פני רבו ברגל‪ ,‬ובעת‬
‫שאומרים קדושת כתר‪ ,‬אז יש הארה גדולה לרבו‪ ,‬ויוכל להשיג מאתו גם הארה "‪.‬‬

‫לו( פאר משולם‬
‫לז( בשער הכוונות )ענין קבלת שבת‪ ,‬דף סג‪ ,‬א( כתה מהרח"ו וזל"ק‪" :‬ודע כי מורי ) האר"י ( ז"ל‬
‫הזהרני בענין זה שנאמר‪ ,‬ונלע "ד שגם לכל בנ" א הוא צריך לעשות כן‪ ,‬והוא שיזהר ששום מין‬
‫מלבוש מכל מה שלבש האדם בימי החול אין ראוי ללובשו ביום שבת"‪ .‬והובא במגן אברהם‬
‫) סימן רסב סק "ב (‪.‬‬

‫מ( עבודת עבודה‬

‫לח( פאר משולם‪ ,‬הקדמת באר מנחם ‪.‬‬

‫מא( עבודת עבודה‬

‫ט‬

‫התעלף ונשאר בלא רוח חיים‪ ,‬עד שבקושי הצליחו לעוררו‬
‫מעלפונו‪ ,‬ותיכף ומיד המשיך בקול גדול "לא אירא רע כי אתה‬
‫מד‬
‫עמדי"‪...‬‬

‫במיטתו‪ ,‬ושיעיר אותו בשעה מסוימת‪ ,‬ולאחר שהקיץ משנתו‬
‫שב לשלחנו הטהור והמשיך את הסעודה‪.‬‬
‫וביאר כ"ק רבינו שליט"א את ענין המנהג‪ ,‬בהקדם דברי‬
‫הרה"ק רבי ארי' לייב הסבא משפאלא זי"ע‪ ,‬כי הנה ידוע שבכל‬
‫לילה כשאדם עולה על יצועו וישן‪ ,‬נשמתו עולה למעלה‪ ,‬וידו‬
‫כותבת את כל מעשיו שעשה באותו היום‪ ,‬ואמר הרה"ק‬
‫משפאלא‪ ,‬שבשבת קודש עולה הנשמה בעיצומו של יום‬
‫השבת‪ ,‬ולא ממתינה למוצאי שבת‪ ,‬וזאת כדי שהיד תכתוב‬
‫מעשי יום השבת בעצם היום‪ ,‬ורמז לדבר "עולת שבת בשבתו"‬
‫)במדבר כח‪ ,‬י(‪ ,‬ואולי זה הענין שנוהגים בני ישראל לישון ביום‬
‫השבתמב‪ ,‬וכמובא )שערי תשובה או"ח סימן רצ סק"ב( שמרן‬
‫רביה"ק האריז"ל זי"ע היה ישן שתים או שלוש שעות ביום‬
‫השבתמג‪ .‬ובזה יש לומר‪ ,‬שזאת היתה הסיבה שרבינו זי"ע היה‬
‫נרדם בשעת הסעודה השלישית‪ ,‬שהרי עד אותה שעה לא‬
‫היה ישן כלל במשך השבת‪ ,‬לא בלילה ולא ביום‪ ,‬על כן ראה‬
‫לנכון לישן קמעא קודם יציאת השבת‪ ,‬כדי להעלות את‬
‫עבודתו של אותו היום בשבת קודש עצמו‪.‬‬

‫)יג(‬

‫מוצאי שבת‬
‫סיפר כ"ק רבינו שליט"א‪:‬‬
‫"כמה פעמים כשבאו לאא"ז זי"ע לבקשת ישועה בענין קשה‪,‬‬
‫עשה בלילה גלגול שלג בחצר שלפני ביתו‪ ,‬ועל ידי זה פעל‬
‫ישועה ורחמים‪ .‬ועל פי רוב עשה אותו במוצאי שבת קודש‬
‫בעודו במדרגת קדושת שבת‪ ,‬כל כך הגיעה מידת מסירות‬
‫נפשו לטובת בני ישראל"‪...‬‬
‫מסיפור זה אנו למדים על כל מה שקראנו עד הנה‪ ,‬על עבודת‬
‫הקודש של רבינו ביום השב"ק‪ ,‬שהיה למעלה מהשגת אנוש‪,‬‬
‫שכן אדם קרוץ מחומר בשר ודם‪ ,‬אינו מסוגל כלל לסגף עצמו‬
‫בגלגול שלג לאחר עבודה שכזאת‪ ,‬אין זה כי אם עבודה שהיא‬
‫למעלה מן הטבע‪ ,‬כעבודתם של מלאכי מעלה משרתי עליון‪.‬‬

‫מסופר‪ ,‬שפעם בסעודה שלישית‪ ,‬התלהב רבינו מאד בעת‬
‫אמירת הזמירות‪ ,‬ואמר כל חרוז וחרוז בדביקות עילאה‪ ,‬בעוד‬
‫הקהל מזמר אותם‪ .‬ובאמרו את קאפיטל כ"ג ‪" -‬מזמור לדוד ה'‬
‫רועי לא אחסר" וגו'‪ ,‬בהגיעו לפסוק "גם כי אלך בגיא צלמות"‬

‫בטוחים אנו באלה הצדיקים‪ ,‬שגם שם בגבהי מרומים‬
‫ממשיכים הם לפעול ישועות ולתקן נשמות‪ ,‬ויושר יליצו‬
‫בעדינו חיות אש‪ ,‬אכי"ר‪.‬‬

‫מב( וכן מבואר בספה"ק תפארת שלמה )רמזי שבת( וזל "ק‪" :‬ביום השבת ביום השבת יערכנו‬
‫לפני ה '‪ ,‬מרגלא בפומיה דהרב הקדוש הגאון מונר "י מפשעדבארז זלה"ה‪ ,‬בשם הרב בעל‬
‫המחבר ספר מגלה עמוקות ז" ל‪ ,‬כי כל המצות שהאדם עושה בכל ששת ימי המעשה‪ ,‬יש להם‬
‫עליה בכל לילה‪ ,‬וגם ביום השבת יותר בעולמות העליונים‪ ,‬אך המצוה שה אדם עושה ביום‬
‫השבת‪ ,‬ישלו עליה באותו יום‪ ,‬כי הלילה שאחריו הוא חול ופסק כח קדושת השבת‪ ,‬וזה פירוש‬

‫הגליון נודב‬
‫לכבוד יומא דהילולא של רבינו השרף‬

‫מרן משולם פייש‬
‫מטאהש‬

‫בן הרה"ק ר' מרדכי‬

‫ביום השבת‪ ,‬מה שנעשה ביום השבת תורה ומצות‪ ,‬ביום השבת יערכנו לפני ה' לעלות למכונו‬
‫בעולם העליון" ‪.‬‬
‫מג( בטור ) סימן רצ‪ ,‬וכ" ה ברמ "א סעיף א(‪" :‬ואם רגיל בשינת הצהרים אל יב טלה כי עונג הוא‬
‫לו‪ .‬ובמגן אברהם )סימן ד סקט"ו ( מביא בשם עמק המלך שבשבת יש לישון ביום ‪ .‬ובמאירי‬
‫) שבת דף קיח ( כתב וז"ל‪ " :‬מצות עונג שבת גדולה עד מאד וכו' ובירושלמי אמרו במה מענגו‬
‫מר אמר בשינה ומר אמר בתלמוד תורה‪ ,‬ולא פליגי כאן בתלמיד כאן בבעל הבית‪ ,‬ופירשו בה‬
‫רבותי‪ ,‬שהתלמיד מענגו בתלמוד תורה ובעל הבית בשינה‪ ,‬ואני אומר היפוך הדברים‪,‬‬

‫זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן‬

‫שהתלמיד ששונה כל ימי השבוע מקיים בשבת עונג שינה‪ ,‬שלא יהא שכלו לואה יותר מדאי‪,‬‬
‫אבל בעל הבית שמתעסק כל ימות החול בעסקיו‪ ,‬ראוי לו להתעסק מעט בשבת בתלמוד‬
‫תורה דרך עונג"‪ .‬ובשער הכוונות )סעודת שחרית דשבת( כתב‪" :‬השינה בימי החול טובה אל‬

‫עלה בטהרה השמימה ביום‬
‫כ"ח סיון תרל"ג לפ"ק‬
‫ומנו"כ בבית העלמין שבעיירה ניר ‪ -‬טאהש יצ"ו‬

‫הרשעים ורעה אל הצדיקים‪ ,‬זולתי אם יהיה איזה צדיק גמור שבדורו כו '‪ ,‬אבל השינה ביום‬
‫השבת היא טובה אל הצדיקים‪ ,‬כי אין דבר רע שולט ביום שבת‪ ,‬ואין חשש שיפסיד איזה‬
‫עיבור נשמת איזה צדיק ע "י השינה‪ ,‬ואדרבא אפשר שירויח וימשיך עמו איזה עיבור נשמת‬
‫צדיק‪ ,‬ולכן נכון הדבר לישן ביום שבת אחר האכילה‪ ,‬וכן היה נוהג מורי ז" ל לישן ביום שבת‬
‫אחר האכילה שיעור ב' וג ' שעות‪ ,‬כי אדרבא זהו מכלל עונג השבת"‪.‬‬

‫מד( פאר משולם‬

‫י‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful