Όνομα : ………………………………………………..

«Προγραφικές Ασκήσεις»
1. Ενώνω τισ κουκίδεσ.

2. Σχεδιάζω πόδια ςε κάιε καμηλοπάρδαλη ςφμφωνα με τα βελάκια

3. Σχεδιάζω τη γραμμθ που ια κάνει το μπαλάκι όταν το χτυπθςω με το μπαςτοφνι