אלוא ,אתוש תוירשו ןילימ תומדקא ,א"טילש ר"ומאא ק"כ תושרב

ןתמ םוי ,בגשנו שודק םויב תעכ םידמוע וננה ,אתושרו ןמרה אנליקש
תורבדה תרשעה תורקל הרות רפסה איצוהל תעכ םישגינ וננהו ,וניתרות
יקוספב ןנובתהל םיכירצ תאזה תעב .שדחמ הרותה לבקלו ,יניסמ ןתינה
םיארנ םינפ הזיאבו ,הרותה תא לארשי ינב ולביק םינפ הזיאב ,האירקה
.םויה הפ ונחנא
רמאש ,הרהטהו השודקה התיה הרותה תלבקל הנכהה תישאר
השמ ףיסוהו ,רחמו םויה םתשדקו םעה לא ךל ה"ע וניבר השמל ה"בקה
הנכהב ורהטיו ושדקתיש ,םימי תשלשל םינוכנ ויה רמאו ,ותעדמ דחא םוי
.הרותה תא לבקל םיוארו םינכומ ויהיש ידכ הלבגה ימי תשלשב הברד
תלבק םוי וניתרות ןתמ ןמז ארונהו שודקה םויב םידמוע וניתויהבו
ימי תשלשו ,הריפסה ימי הבוטל ונילע ורבע רבכש ירחא ,שממ הרותה
ידכ ונימצע רהטלו שדקל ונילע לבקל ונא םיכירצש ו"ק כ"א ,הלבגה
,קרפה לע םידמועה םינינעב רבדל תעה ןכלו ,הרותה תלבקל תשגל לכונש
םורממ הרהט חור ולא םימיב ררועתנ לארשי תוללכ ברקב יכ אמרג ןמזהו
ירבד וסנכיש ר"היו ,הרהטו השודק ירדגב ףיסוהל השודקד תוררועתהב
.םיעמושה בלבו יבלב
,לומתא ונארקש קוספ לע )ד"פרת זמר ש"וקלי( שרדמה ירבד םיעודי
העשבד ,שרדמה הז איבמ )ק"מא ע"ובע( א"טילש יראמ אבא וניבר ק"כ םגו
ולא ואר המ ורמאו ,ןהב םלועה תומוא ואנקתנ הרותה תא לארשי ולבקש
רפס יל ואיבה ןהל רמא ה"בקה ןהיפ םתס ,תומואה לכמ רתוי ברקתהל
וכז אלש ,'וכו םתוחפשמ לע ודליתיו ןיאיבמ ינבש םשכ ,םכלש ןיסחוי
.כ"ע ,ןהלש ןיסחויה ליבשב אלא הרותה תא לוטיל
ריזחה אלה ,םלועה תומוא םהב ואנקתנש האנקה יאמ ,הזב ודמע רבכו
אלו הלבקל םהל עיצהו ןושלו המוא לכ לע הרותה תא אוה ךורב שודקה
ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה קוספה לע )ב"ע 'ב ז"ע( ל"זח תשרדכ ,התחקל ובא
ןושלו המוא לכ לע אוה ךורב שודקה הריזחהש דמלמ ןנחוי יבר רמא ,ומל
,תומואה ולאשש המ ךלוהו הנומ )א"כפ יתבר אתקיספ( שרדמבו ,הולבק אלו
יאמו ,הולבקו לארשי לצא אבש דע ,הלבקל וצר אלו ,'וכו הב ביתכ המ
."ברקתהל ולא ואר המ" לש םתנעט הז לכ רחא ךייש
ואיבה םהל ורמואב ןהיפ תא ה"בקה םתסש הז המ ,קיידל שי םג
אתיא ךופיהל אלה ,סחוימ תויהל םיכירצ הרותה םויקל יכו ,ןיסחוי רפס
המלו ,ךל השורי הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתה )ב"י 'ב תובא( הנשמב
.ןיסחוי רפס םהל ןיאש הזב תומואה וערגנ
לארשי ינב ןיב קוליחה ק"הפסב וכיראהד ,ונינינעל עגונה הזב זמרל ל"יו
שרשומש המכ לכו םיניקזמש ןמז לכ ,ע"הוא לצאד ,םלועה תומואל
הברתמ ויתואתו ותואג םינוגמה ויתודמו ,לודגו ךלוה םיערה ויתועד וייחב
אמלעב בבותסמ םדאהש ללכ וניבי אלו וליכשי אל םתולכסבו ,ךלוהו
ירה ,םינוציחה ויתומכחב קימעמו קסועש המכ לככו ,תילכת הזיאל ןידה
ויתובא ימיב יכ ,םדוקה רודהו ויתובאמ םכח רתוי אוה הנהש רבוס אוה
אליממו ,וימיב שדחתנש ינולפ המכח וא ינולפ המכח ןיידע ועדי אל ירה
.ויתובאמ המכ יפ גישמו ןיבמו םכחל ומצע תא קיזחמ
,םימעל לארשי ןיבו לוחל שדוק ןיב לידבהל םירבדה ןכ אל לבא
םתעד ,םיניקזמש ןמז לכש ,ךופיהל ךופיהמ אוה לארשי ינב ונילצא
ןידה אמלעל אבש ןיבמו רתוי גישמ םויל םוימו ,רתוי םיככוזמ םלכשו
דיתע ימ ינפלו ,ךלוה אוה ןאלו אב ןיאמ ןנובתמו עדויו ,תילכת הזיאל
,תוצמה םויקו הרותה דומילב לודגו ךלוהש ךותמו ,ןובשחו ןיד ןתיל
ק"הותהש המו ומלועב ותבוח המ רתוי ןיבהל בחרתמו לדגתמ ולכש
וישעמ ויהיש גהנתהל םדאה ול רוביש תובוט תודמ הזיאו ,ונתאמ שקבמ
ורמאש ומכו ,תוירבלו םימשל םיחונ הטמל םידמחנו הלעמל םיבוהא
.תובשיתמ ןתעד םיניקזמש ןמז לכ םימכח ידימלת ל"זח
ישעמ ועיגי יתמ' )ה"כפ ר"אדת( ל"זח רמאמ ויניע דגנל דימת חנומ רתויבו
ןיכירצש ,הז לע רמול א"טילש וניברד 'ימופב אלגרמדכ ,'יתובא ישעמל
יניעב םכח ליסכה קר יכ ,תובא ישעמל והצק ספא 'העיגנ'ל וליפא דובעל
ספאל עיגה אלש רתוי ןיבמ גישמו דמולש המכ לכ םכחה כ"אשמ ,ומצע
תובאהש אלא דוע אלו ,'קה וניתובא לש םהיתוגרדמו םהיתודמ לש והצק
תובוט תודמה לכ ןכו ,הנתינש םרט דוע ק"הותה תא ומייקו וגישה 'קה
.הנתינש םדוק דוע 'קה תובאה הזב וגהנתהו וגישה ק"הותה לש
הרותה םע ריזחה ה"בקהש ףא יכ ,ןוכנ לע שרדמה ירבד ואובי הזבו
החיצרהמ אוה ע"הואה לש םמויקו םהיתויח לכ לבא ,ע"הואה לצא
םיער םישעמה ולא לכו ,םש שרדמב ךלוהו הנומש ומכ 'וכו ףואינהו
יכ ק"הותה לבקל םדיב תלוכי אל ןכלו ,םהיתובאמ םלצא השורי םינוגמו
לבקלו ברקתהל ולא ואר המ לארשיב ואנקתנ ןכלו ,ולטבתי םתויח לכ
ירבד לכ תא םערז לעו םהילע לבקל תלוכיה םהל שי חכ הזיאבו ,ק"הותה
ונייה ,ןיסחוי רפס ואיבה ןהל רמאו ןהיפ תא ה"בקה םתס ,תאזה הרותה
םרט דוע הרותה תא וגישהו ומייקש לארשי ינב לש 'קה תובאה חכב
המבו ,הרותה ךרדב אוה לארשי ינב לש םתויח עבט יכ אצמנ ,הנתנש
ךליל םישקבמש חכבו ,ותויח םייקמ קר אוה הזב ,תובאה יכרדב ךלוהש
הז תוכזבו חכב ,םתעייסמ םתובא תוכז ,ועוזי אל הנימו תובא יכרדב דימת
.הרותה תא לבקל לארשי וכז
לש ותויח לכו ,הזה םויה דע ונתוא םייקמה אוה הרותה תוכזו חכו
יאנת ל"זח ורמאש ומכו ,השודקה הרותה ידי לע קרו ךא אוה םלועה לכ
םאו בטומ הרותה תא לארשי ולבקי םא תישארב השעמ םע ה"בקה הנתה
ק"הפסב ראובמכ ,הזה שודקה םויב כ"א ,והובו והותל םכתא ריזחא ואל
לבקל םידמוע ונא ,הזה ןמזב םהה םימיב הנשו הנש לכב שדחמ ררועתנש
יכ ונילא םילחיימו םיפצמ םינותחתו םינולע תומלועה לכו ,שממ הרותה
תישארב )'ד 'א ר"ב( ל"זח ורמאש ומכ ,וניתלבק ידי לע קר םימייקתמ םה
אלבו ,האירבהל תישאר אוה הרותה יכ ,תישאר ארקנש הרותה ליבשב
.םלועה תאירב םדוק ומכ ךשוחו והובו והת םלועב םיאצמנ ,הרותה תלבק
וניבר ידיסחו ידימלת לכל הזכ שודקו לודג ןמזב הזב הנופ יננה ןכ לע
וניבר לש שדוקה לצב הרותה לבקל םיכוז וננה ה"ב ,א"טילש שודקה
ועיגי יתמ' ,הרותה תלבקל שגינ םינפ הזיאב ןנובתהל שי לבא ,א"טילש
םייקל דומלל יממ ונל שיו ,ןקז בא ונל שי אלה ,'יתובא ישעמל ישעמ
םוי לכב ,תושדחתהב שדחמ הרותה תעכ לבקנ ,ויכרדב ךלילו ויתוארוה
א"טילש ד"בא קידצה ןואגה תשרד ןכות
א"טילש שודקה וניבר ןרמ ק"כ לש ותוחכונב - הרותה תאירקו תומדקא תרימא םדוק בצוח לוקב עימשהש
שהאט תירק לודגה ד"מהיבב - ב"עשת תועובשה גחד 'א םויב
ד"סב
םויב' בותכש ומכ .טייקגיטכיל עשירפ א טימ םישדחכ ךיניעב ויהי םויו
םוקמ לכבש )ד"י ב"כ תישארב י"שר 'יע( ל"זח ורמאו ,'יניס רבדמ ואב הזה
לכב יכ ,הזה םויב רמוא וארוקשכש ארוקה לע הנווכה הזה םויה רמאנש
.שדחמ הרותה לבקל םינכומ יניס רה דגנ םידמוע ונא םויו םוי
דעצ לכ לע א"טילש וניבר לש שפנ תוריסמהב תצק ןנובתנ הבה
חפיטו דסיי םיקה שפנ תוריסמ הזיאב וננובתה ,העש לכבו תע לכב לעשו
םיקוושהמ קחרתהל ,ללוזמ רקי איצוהל לכה ,תאזה שדוקה ריעה תא
ןבאו ןבא לכו המאו המא לכ .השקה םיכרכ תבישימו ,םיאמטה תובוחרו
עיקשהש הרהטו השודקו שפנ תוריסמ אלמ אוה ירה לדנייטש סעדעי
.רוהטה ובל םדב אתועבו אתולצב ותשקבו וברחב א"טילש וניבר וב
ק"בסה חכב םישודקה וניתובא חכב קר אוה לכהש 'ימופב אלגרמדכו
דע רוד רחא רוד דחא ךשמהב קספה ילב ,שדוקב הלעמלו ךלמילא וניבר
.בקעיו קחצי םהרבא םישודקה תובאה
םילכה וניתב ךותב סינכהל שובנ אל ךיאה כ"או
רעטויפמאקה ,קיזהלו ךליל םכרד רשא םיתיחשמה
ףעתסמה לכו היליד אכינחו םוש לכב האמטה ט"ענרעטניאהו
עוגנל רוסיאה תילכתב רומג רוסיאש עדוי דחא לכ רשא ,הזל
ןפואו הרוצ לכב הז לא רבחתהל ולכויש ןפוא לכבו ,הזל
לכמ םיאמטה תובוחרהו םיקוושה לכ וכותב ליכמש ,אוהש
הרומ לואשל ךירצ הסנרפ ךרוצל חרכהב הזל ךרצנש ימ לכו .לבת יוצק
רתויב רומשה ןפואב וטועימב ערה תא רוחבל גהנתהל ךיאה הארוה
.רשפאש
לודגה ןברוחהב ךיראהל אוה רתומל ךאו ,הזב ךיראהל תע ןיא
ךרדמ וקחרתנו וסרהנ םינמאנ םיתב המכ ,תוימשגב ףאו תוינחורב
עגנה םתיבב שיש םידליה לש םירבח ףאש ,השוע אתורבח הברהו ,'ה
םהירוה רעצל ,הזה תראממה תערצב ועגנתנ םה ףא ,ל"נה ילכה אמטה
.םהיכנחמו
עדוי רבכ דחא לכו ,'דחא בלב' םיטושפו םיעודי םירבדה תמאבו
שיש ימל ריבסהל ךרוצ םוש ןיאו ,הזה רוסיאה רמוח בטיה בטיה ריכמו
םיכירצ תחא קר ,וב תססונ ונדוע תודהיה חורו םימש תארי לש קיז ףא וב
תעב אמרג ןמזהו ,הז רבד לע הלבקה לע שדוקה להקה לכ תא ררועל
לעו ונילע והילבקנ רדהו ,השודקה הרותה תלבק םוי אוהש תאזה ןמזבו
'דחא בלב דחא שיאכ' 'יהיש רהה דגנ לארשי םש ןחיו ,ונירחא וניתורוד
ףא בלב ןיאש רומאכש ,ןבומהו רבסהה רבד אוהש 'דחא בלב' קר אלש
קר ,ולא םיער םילכב שמתשהל ןוכנ וא רתומה רבד אוהש רובסל דחא
עגנ וניתבב קיזחהל אלש ,רבדה םייקל ונימצע לע לבקנ 'דחא שיאכ' םג
.ללכו ללכ תיחשמ ילכ לכו רעטויפמאקה תערצה
תועובשב ירה ,הז רבד לבקנ שפנ תוריסמב לבא ,רבדה השקש ףאו
יפנכ תחת סנכיל תורל התיהש שפנ תוריסמה ,תור תליגמ תא םיארוק
לוע לבקלו רייגתהל השק המכ ,התוא התחד ימענ התומחש ףא ,הניכשה
ךיקלאו ימע ךמע הרמאו הנתיא הדמע הלשב איה לבא ,תוצמו הרות
תוכלמ התצי וז שפנ תריסממו .שפנ תוריסמב ךלא יכלת רשאב ,יקלא
.דוד תיב
סנכיהל ללכ תביוחמ התיה אל היבאומה תור ,השרפהב ןנובתנ
שפנ תוריסמ לש ןינעה ללכבו ,הירוה לצא הזכ רבד התאר אל ,'ה להקב
תיב תוכלמ הנממ האצי הז חכב קר ז"כע ,הימימ העדי אלו התאר אל
ערז לארשי ינב ונא כ"וכאע .דוד תיב תוכלמ תענומ התיה הז ואלבו ,דוד
עבטמ וניבלב העובט שפנ תוריסמה תדמ רשא ,בקעיו קחצי םהרבא
םא ירה ,םידיתעה וניתורוד דעב ונישפנ רוסמל ונילע ,ק"הפסהמ עודיכ
היהיש המ םיעדוי ונא ןיא ו"ח שפנ תוריסמב תאזה הלבקה השענ אל
כ"וכאע ,םיכלוהו םירבגתמ תונויסנהו ,םישולח םה תורודה יכ ,וניתורודמ
הז תוכזבו ,הלולסה השודקהו הרותה ךרדב ךליל ,שפנ תוריסמ םיכירצש
.םלועה תוכשח ךותב ףא םירשי תורוד דימעהל הכזנ
,וללה םילכב םילשכנ אלש בושח רוביצ ה"ב שיש יתעדי םג יתעדיו
רפוס םתח לעב ןרמ לע רפוסמכ ,הז רבדב ררועל ןיכירצ םתוא םג םנמא
,ותוא ולאש השרדה רחאו ,תוררועתה ירבדב םיברב םעפ שרדש ,ל"צז
םתחה הנע ,םינוציח םירפסב האירק ןינעב רוביצה תא ררוע אל המל
לכ יכ ררועל המ ול ןיא םהל ,םינוציח םירפסב ארוקש ימש ,הז לע רפוס
.ןובושי אל היאב
ו"ח 'יהיש דע ןיתמהלמ סחו ,תושחל תע אל יכ ,רמול לכונ הזה ןינעכו
םדא זיגרי םלועל ל"זמאמ םייקל ונילע קר ,ןובושי אל היאבש ללכב בצמה
תטשפתמ הכמהש םרט דוע הז לע עירתהלו ררועל ,ערה רצי לע בוט רצי
ירבדב ועשי אלו ,ונינחמ ברקב אובל תיחשמל ונתי אלש ,ונינחמ ברקב
.וללה םיתיחשמ ילכה סינכהל םדאהל הרגמש ד"עבה
תאו יבל תא פ"הוע ררועלו רוזחל הזב יננה ןכל
ידימלת ,ףטו םישנ םישנא ,םירענ םע םינקז בל
תומוקמ לכב א"טילש שודקה וניבר ידיסחו
,הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ,םהיתובשומ
ןיב ,אוהש ןפואו םינפ םושב וללה םילכל ועגת לא
הרומ תלאש ילב ,םילודג םילכ ןיבו םינטק םילכ
.תויטרפב הארוה
ילכ תא ףא דואמ קחרמ היה א"טילש וניבר ךיאה דחא לכל עודי אלהו
םילכה ו"ק לש ונב ןב ו"קו ,תרמשמל תרמשמ תושעל רעדראקערפיעטה
.ל"חר וללה םירוסאה
,'םימעה לכמ ה'לוגס' יל םתייהו' ה"בקה ונל רמא ולאה םימיבו
םיכפהמש ךרד לכבש לוגסה תדוקנ ומכ הלוגס הז המ ק"הפסב ראובמו
ומכ ראשנ כ"פעא ,הגרדמהמ לפונשכ ףא לארשי ןכ ,לוגס ראשנ ותוא
םייקל אמרג ןמזה ,דיתעה לע הלבקב ,הבושתב רוזחל לוכי דועו אוהש
ןעמלו ונינעמל השודקה ירדג לכ רומשל רבכ ונלבקש המ וניערז לעו ונילע
.וניתורוד
תריסמב שדחמ הרותה לבקל דחא בלב דחא שיאכ דומענש תוכזבו
ואפרתנ ןימומה לכש ,הרותה תלבק לש תולוגסהו םינינעה לכל הכזנ ,שפנ
םיבכעמה םירבדה לכ לארשי ינבמ ריסה ה"בקהד ,)ז"פ אשנ ר"דמב( 'ודכו
הרותה תא לבקל ולכויש דחא לכ תא ה"בקה אפיר ןכל ,םייקלו דומלל
.תושדחתהב
'יקודקדו 'יטרפ לכב שפנ תריסמב הרותה לבקנ דחיב דחאכ ונלוכ
תובוט תועפשה לכל הכזנ נ"יסמב הרותה לבקנש תוכזבו ,שדחמ
ןה ,ול רסחש המ דחאו דחא לכל םשה אלמיו ,תוימשגבו תוינחורב
םיגוויז ןה ,תוצמבו הרותב םיקסוע םינב ינבו םינב ןה ,תואופרו תועושי
וניקדצ חישמ ינפ לבקל שממ בורקב הכזנו ,אחיור ינוזמו ייח ינב ,םינוגה
.א"בב תומילשה תואירבב א"טילש שודקה וניבר םע דחיב
א"טילש ד"בא צ"הגה יניע הארמל היהו ,העומשה יפמ קתענ
!"# $%!& $' () "*)+ ($)(& #"+,# "(-
"+$#".!" "+$#".-/ "+( !"0/ *"&,
$1 2$*"&, " ) , #$. (* #"&"0$ $!,$) 3 3"
(-!*$ , &4- (% -!$* 1. +"' "++ 3%(
5,"# () "*'+" "4"% (%. !/*/ () &"/)(
"/*(" #"+,# ()" !"# #*"&, () !
2* *&,#$* $&% 2$&$#) "+$#"!"& #*"&,
"+$&$ () 2$/* .
! "#$%$& %"#% '"%( '
! #$% & '
!"#$% " & ' " (')% %*+", *$'-. !./ " " 0
!$*12 (%'$ 3'4 (** 3'*0
-*(% !'0 .'/ ''- ...
($.($'0 ... 0 !*0 .+$
0** 5')& &')$ !$4 6
!*1 ,.*# #+ 5*7 +2*$/
(')% 5'$-. .4$*0 " 0 .

)*" $+"$,
!*"-. %*"-. )*"! $&/0(
"#$%&' "$ () "#*+,"-. /%*+,. /%().
!"# %&&%'#( ! "&)# )* %'&+
,&! -# ,&! .!+)( -/#0 1 %2&3 !
%"!3 ! -)# 45)"!) 4)6 -&# %'&+
4 65)"! %&0 %'&+ 17 8%3#0!5
3#9 ! "5 3!" !5 .&# %&&5#(
-)# -8! .!+)( 6)&: # -"#4 ;!"!+
-(#3' 1 &&" -&&9 3#9 494 .3)! !5
,&! !5 .&# 1 %&&,'&5)& -)( -)#
# 3#0# #+ ;&9 ! %+#0!5 # 83
3(% 1 !"# $%" !%# &'( )*''+ )!,"
%''* %$( '# )'- .%-/0%1,'/(
"/2' 3%# /4 .%-%* 5(// 3'$6
7%#+ 8 - 9 - ./( )1*'$0 9 3'( ),/!
)'')2 ./( )''1 !% /(// 8 )!%+ !%
)/*'- .''( .'( 5%$( )5''// ./( 8
! %"!3 .!5 %&0 1 .!5 -&# -)#
! %+!" 1 -&&# ! %2&&3 .!5 -&#
#, -&&9 ( < ;#5 -"#4 .&,&5*
# =&)# -#( )* '&( &)) %!%&*!2
-#" 1 ;#9 !&&+ # -!))!2 9&# 8#5 3&&)) 1
%1')*''+ '# ./, :(* )#%! !%//
+&+ 3$/% 9 3'$6 %1'# 8 0 -)# 7 4+!% 7 %
;#+ 1 -!5 9&# 8#)) 1 0 7 ;#5 2!0 1 8 7 9&#
)8&# -&&, %'&+ ;#5 1 8 7 !,#% 9&#
)8&# -&&, %'&+ 1 ! 9# 4'!03 !"#
&3 .!5 -&# %2 1 .&# 8#5 %(!3'
-2&3 %'&+ .&# 3#9 (#, !5 9# ,!))#
-!+!))#5 -&# -)# -!+!3 -&# 1
8 7 .!+&# !(&% -&&# .&# %(!3'
494 .3)! 1 8 7 &5 -&# -&&# .&# %(!3'
.&3(% 1 %&&* -&&, -"#4 %'&+ 3#9 !
,&! .)* 1 -&&, -"#4 %'&+ 3#9 !
)#)) -&&9 )* -+)"60 ;&9 %&&* %)+&0 !
%3!)) !5 =&)# >!2! %3#4 1 #3&00
!*+#2 -&&9 "): .&# 8#5 %/#0
%&&,'&5)& 1 -&&# ;#+ ;&9 %5! ! -)#
%)2 9&# 8!3# 9# 1 %'&+ ;#5 %)% !
6)&"! -&&, 1 ;#5 %+!))#5 ! -)#
38&"# %+!3 -)# 2#% -5!& 1 8!3# -)#
-&&( -)# 3&)#)) 9&# <
) ! " " # ' $%&'%$ (
%!"# "5 3!" !5 2&5+!%'
.!+)( >#4 .!+&# -2+!")*+&&#
494 .3)! 6)#6 &5 '%+!0 1 %0), !
-/#9 !'&( %&0 =&)# >3# 1 %&0 >3#
6)&0'2 !'&( 1 ;'/( !% )-/0 <$(
3'$6 %''* )'- 8 3%# )'- 5(//
,(0 .%4*(1 3%# 0%//( !% )-%*
./, + 7#/"% 89 !% ),%$2 1() .#%'
:(& %''* ( .'( 2)*%- 3%# .''!(
%''* ( '$6 = -!0 %#4 .&&4!5+&#
!%3# 8#5 %#4!2 >3# 1 %#4 8#5
,!))# -!0 %2&&3!2 1 ;&9 -"#4 .&,&5*
;#9 !&&+ # -)( -%&4!2 1 -"#4 &&9
9# %&('!2 .!+)( %!%&&))!5 8#5
-%'!"&&# < .!5#( -!))!2 9&# 8#5 1
&5 3&&)) !5 =&)# 5)& # -)( 45)"!
.!5 -"&&4)*(&)# ;#5 9&# %3!))
0): 1 %&0 # %*)+ 5)& # 8#)) .!5
4')5, &5 #( &0'2 >(: 1 ! %!"#
.!5 8&)# 8#5 -)# >(: .!5 -)( 0):
2&3&&4 %!)) 1 !2&3&&4 !5 &))
!5&&9 !%3! &9 ? =&)# %2#9!2 %#4 !
49" '4#% -&# '504 6&" -&&9 ? 3 @ -&#
6&" -&&0 8!5!& ;&# "#4 '504
%!"#!28&)# 35+!(' < 9# !"#
0 7 >3# %0), -/#9 !&&+ %&0 =&)# 1 9&#
!'&( 0): !'&( #5 >3# ;#5
.'2 1 %!%' 65)"! -)( ,#%' 8#5
4 7 <
) ! " ()! # " " (
6)32 494 6)32" &/ .&#) )+#
!,&!0# 1 5)#0 *&4 "260
.&"5 &%)(%(" .5# &+" 6# 3&'/43
.&3%" 1 &/ .&#) )+#' )0/ /*'-'"
3'*/2 3'$6 !4'+ ('4-+ 8 $%2
#' %1!" %/-2$ 3#(+ $6/' 3+'
%"!(" 7//+7-+ 7/2#>+ $6 #>(
<!(+ 7/,*6 8 3#( '*"$ 3!/1 +&/
7/2#>" #'-7 !"#$/ >>/2$
3$/%" 7//+7-+ 8 %1! .'( )%-6/
3'$)" 3'!"# 7>'2- +>/*-" =
.&+)05,4 .&0&") 1 49/ -)&8+ 4&4 #3 1
6)+&500 )#" #3) )!0' #3 %!0/ &/
6):# 1 9/ 40)40 46&4 #3 -/3 -&" )
.5# &+" 1 3)/& 4&4 3#'& " 3/)
3' 6)'5:4 3/0 3,+" .3!643
494 .3)!4 1 4)6" )'(+ ,&0!43)
45)"!) < 5:# !2" .&!0)' 46! 3"#
)3)/ .3)!4 3/" 4'!+4 3/ 1 5!
3/)&' 5)#0 >0#643 ;&* .5#4'
.&3%" .&"50 ))"&5 )0'3 < #&4 )9)
494 )5"' .&*0 6(&3, 1 #)4'
)"&54 6)32 1 6# 3&'/43 )6&3/6'
-)'34 6&" .2(" .5# &+" 1 &5/
6&" .2(3 49 &5& 3! ./&'043
: )!04 ? 3 <
) *& " " # ' (+,% (
4 6# 5)"!3 4/9+ 7 ;5 )6)#"
#3)3&44 3!" )+6)# 2&4+4 '# 1
)+3 43)384 -'&4 ;5" )+&&4) 1 ;5"
#"8 3#'& 1 !>( :2-'+$ ($/
%0'!%-( 7/$1 8 72#>- ('+2
'-7 3/' $6" 3'6!# '*'- $6 #
3'2#> 3'$6/ 3'2#> 8 3'0'>!-+
+#/"%/ +!/7- 3#(+ "$ 7( <
,4 .&,&5*4) 7 3/"' 4'!0 &'+#)
)5 1 '5: "5 3/0 5)#0 ),:64 1
'5: &3/) '5: >(: 3/0) 1 &6&# -/)
,4 &+&,9 3*# 17 5)#0 ,:64'
)+,' '5: ')"30" )3&(# '06'430
)3 1 =&3:43 -()# .)'" .&/84 #3)
)&*(: 1 8 7 !+!2&&# &5 -!))!2 >3# 9&#
;#9 <
) *& " - # " .%,/ ) (
.&+)05, .&0&" 1 .&5)4& )&4
.&'&(0 .0*! &+&+! 3/0 )3# .&0&"
494 .3)! 1 3/) &,8! 3/) 6)5%4
),3&8 494 .3)! -&55*3 1 )'! ;/)
)6&0#3 60#" '(+4 -)"': 1 -&/43
-&54 .)& 6#,3 .'(+ 1 3"# /*'-'"
+$( 8 '(2 /7%#" +-#- 3#(+
2/!,$ /$ !2,( /-4% $2 7/2#>-
%1!$ ;( +&+ 3$/% 8 '6 /*'*-&"
'$6 '*'- $6 !4'+ ('4-+
.%*(,%$%) 8 /'7/#$/7/ /'7/(4/7/
/$ 3'-/#+ 8 /$(+ 3'$62 3'#'!)-
#'-7 3#(+ 7( 8 ;( +>/*- /$ .'(/
%1! ./0'7/ +"/27" "/2>$
3'2%-+ = %(") '5):" '5): 494
3)3# 1 6)&" "260 *&4 5&%43 6#
6)5%" 6)& 5)! .5#4 .&3)"3") 1
.)' #3" '5):4 )&3! ")! ;/)
45)"! 1 !5)&' #03!" 4!&5&" ,
#)4 46!' '5): 3)3# 1 6)&4 3/3)
.6):) ;"0 ? 4"&6/ 40&6:) 4")% ? 1
)65)"! 6"): "/ #*& 49") '5):"
494 <
) *& " " # ' 0!1 (
!/#" /2#>7*2 3'*/2+ 3'$6+
+&+ 8 -/#/ .(,%$%)+ '$6 /-6 3+' 8
2,*+ 7>/*- 7( #/(- 3'$)"-
3#( '*" $2 8 3#(+ 3+'#' $% '6
#>( %1!" 3$/%+ $6$ !207- 8
#'-7 ;0/- (/+2 /$ 3!/1 +&/
7/*/2 7/#!)" 8 ;( +>/*- /$ .'(/
%1! = +$(6 3''>$ $1!7- 3#(+/
!7/'/ !7/' 8 !2(6 /$',(2 #%
/'7/#!)- >/*$ +4/! 8 $/6' /*'( 8 '6
/+" 7/'+$ $1!/- !"6 (/+ #'-7 $ =
'$6 $( 3'#"%72- 3#( '*"/
!7/'/ !7/' 3/' $6" .(,%$%)+ 8 #%
:/!( ($ .-&"2 8 $6 :!)4'2 +(!*
/-4%$ .(,%$%) 0'&>+$ #>(
/5'6" 8 $6/' ($ +'#%$"2 "/2>'/
7/'>$ A +'6 6+'" 0#+ 49 ? # B )/) 7 <
3! .&,:60 40/ 5! .&+&"0 #3)
4 65)"!0 49 3/ &5& 17 49 40/ 5!)
0)! 6# .)2 6)324 , 1 .&,&5*)
.&3/ 3%"3 .'(+ )80 .&05),4
)3# .&'5: )/) 7 1 ,4 .&,&5*4 &/ 7 )#
)+&"4) 1 &5/ )'!+ )334 .&3/4'
)#)" 65)"!0 .5#4 6# 5&%43 1
!2&&643 ;%*& #3 .5#4' &5/ .2)
"5 .)' 3! 1 5)8& 3/ 6# ,)! 49)
6)54&4 1 #&4 6)54&4 ,&! &/ 1
!"%4 52+ 6)', 5)"!3 32643 #,)5
=)24 6# "'3) <
) ),( " ) # " - * " %'/- + (
3'!1 /*(2 7/*'#-" /*'!/#" /6/ 9
'$6 /(4-/+2 7%-
+ ? .%*(,%$%) ? +-/#6/ 8 '6 +-#*
+&+ 3$/%+- !175+$ !2,( '(
3'%1! +-6 $% /$',( 8 '*,- $6"2
7/2#> .'%-/2 %1! 1 .&0&" 3"#
.&3/ -&&5! )&4 #3 '#/ .&05),4
)3# 1 )&4 .&5)4& )2684' 3! )3&(#
.&+' 40/ <
) ),( " # ) " ! 1*&* (
%)&* '"%(
!1! " -2 3 " +$,) * " 2
/($ $2( 3,# " "' & " #
<<< &5 9&# .!3# .!5 -)( !2! -)#
-!0),!2 (## 9&# 8#)) 4#)+ 4(&3,
%3!)) !5 =&)# 1 -5! )* 5:( # 9&# 8#))
-)(!5 1 %!)) 8#5 !+!%+&# -()!2+# ? % 1
( 8! )3&(# &+ %8# -&# -)(!5 -5! )* %'
4+)2& #3 :/44 !"# ')5, .),0 # <
9&# 8#)) 6)(&3, -)# .&3/ !3#
)* %'&+ -!0), %+&&4 9&" -!))!2 1 &5 )*
4(&3, &!5 -)( %&% 8&( 1 .:& .'4 1 #
%2#9!2 3#0# %#4 3)52 .5# 1 &)) &)9# 9#
6)&%( # -#4#( 9&# 40:30 # &&" 7 !2&5
%+!0 &&))* -'&))* 60:30 -' 1 9&# 8! -)#
6)+&50 &))* -!)) -()# -!8!2 # =&)# #5
;&9 -2#3' 1 %3!)) # #5 9&# .!5/#+ -)#
40:30 1 *&4 60:30 ;&)# &)9# 1 )49&#
4*& 49 )()2"' 9 3# ? 1 # #5 9&# 8!
6)&%( 7 40:30 !2&5 1 # #5 9&# 8! !"#
40:30 %3!)) 1 -)# .&&4!5+&# %*&9 !
! %8&&)) !2 -&&# -&# -)( 6)"!)6 !3#
%3!)) !*+#2 !5 <
-#( .)# %+!,!2 -!0 %#4 3#0#
8!(! -4!9 -# %3!)) !*+#2 &5 -&#
%/!3' 7 8 1 -&# !5&&3 !5&&3 %+&&4 -)#
6)"!)6 !3# -4!9 -!0 -!, !2 -&&# < -)#
")%' -&# 8#5 %3#4 8! !)) 1 .8 %3#4
")%' -&# ;&9 &&" 1 .8 &)) !2! ;#+ -)# 1
4 .8 3&&)) 2 7 &&: -)( '%+!0 .!5 %!
4!' 1 #0% &5 -)# 7 24 4(&3, !+ 7 -)( (# %!
%3!)) !+!& -)( -)# %3!)) &!5 1 8! 8#))
24!2 ,!))# -&)' %#4 7 6)'(+ ;#8# %! 1
3 %/#0!2 "): 6):('0 ;#8# -)# ? ! 1 -)#
-&&9 =&)# 6)&:# 38&"# %#4 8! !))
0!' ;&9 =#5 %&&,'&5)& ! -&&3# ;&9 #( - 1
%3#4 )* ")%' -&# ;#9 #9# - 1 -"#4 3(&))
-)( 6")%3 %,),!2 ,!))# -!%3! !!9+)#
!5+&, &5 1 -/'6 3# %2#9 #02 &5
43)! ;&34#" 1 # -%3#4 %'&+ #% -!0 9#
0 9# -!'!2 %!)) 8#)) !)( %' 7 -!,
!3#5 #( &5 -!+#0(# 3#0#/#+ 1 '/) ? /
8#)) 43)! &5 &)) &)9# 43)! -# -/' 3/ -)#
'(# -!, 6))5 !+&&9 -%/! 1 -&&3# ;&9 -)# <
8!+9&" &5 -&# )3&(# -)# 1 #5 %'&+ 9&#
6&4 !%)'( -&&, 1 ;)5 8#5 =#5 -!0
4#)4 4)0 # %&0 -5! 1 2!0 ! "&)# 1
-"#4 8#5 2!0 ! &)) -)# 1 3#9 8! 9#
-&&, )* -)# 6)+)&8+ -&&, )* -!0),)* %'&+
.&58(4 1 -)# 4:('0 &5 #( -)# ;&9 #(
#( !2&0)# !3# <
!"3!9 !5 #5 9&# .&'+ #( -)#
)8&# 1 -)( )#3 !5 9# %"&&' ;)+&: !5
&)) %,+)( .&'+ #( !2)+ 9&# &)66 #3
!+!0 #( 1 8 %!,#( -)# 7 ;#+ 9&#
!2! 1 9 " !!0%#8 !5 ? %#4 3
%5#' 6))8# 6)&# 9# %2#9!2 3#0#
-#0 # #( &)) &)( # #( !2! 1 3&&))
4)64 :/ .!5 '%#/ %#4 -#0 !5
8 -)# .&# %*&'#" 8#)) 7 .&# %(3!4
*& -%&0 -&&9 )* .:)3 1 %#4 &)( # !"#
%'&+ 8! 1 -3#(/)5 !2+&2 &9 -!, <
0 7 -5! .!3# -)( %'&+ -!, 1 8+!%*!3
.&3/ ;#+ -)# ;#+ 8&)# 58/ -0), 1
0 7 .&%( -&&, ;!3%,+&( -2#9 %'&+ -!, 1
' 58/ =#5 -!0 ;#)) &5 =&)# -&&% 1
4)!" ? -&# -&&# ;&9 -!&&5 6)+)&8+ &5
-#(!3!% -&# ;#9 !5!& 7 8 1 &% .&&" 1 &&"
%8#( &5 1 0 9# 3&)) 4(&3, &5 7 .&# 3#9
-,+!5!2 3#!"&# 1 )* -%3#4 ;&9 &0#3
-)# .&+" &5 8#)) .&2&&8) .&52 !3# &5
%3!%'!2 (## -"#4 )54 &0/: &5 1 -)#
# 58/ -3!%' (# < <<
-%4( '"%(
! "#$%$& $#$$* '
() * +, #(-. / * , )(# * ,
#0 %2,$,1# ,*(%$' $&)%, 0!,1# %2! 4,!1%# $!5- $6'% '
%5 0(%&# 0",/!' 4*'% 40,2,6 %2$,( , '- 46 &), 11%6$0'
'!1(, $,* , 1("!( 0 '-* ',6"0'% '%6"' , ,#&* $! #5)'
0 $,* ' 4,(%&#0 '!1(, ,$* , %2,$%2*% %2,2* ("2*% %2,("2* ,-
%2,76 '6 '*#2 4%# #%),1% !%0 , '.-+ )& #0 5''")
#04, ,1'60, ,
#./%/ 8'6*,)
'1& #./%/)
')*+2 *$) *.*' .%0
+9'* ,0.*,* ,.*#
)0.%' #'- )& 5
.*7& !#'0 +*/$
*$/) %'/)9
*4 ,1'2/* #'9%/
*$'#)9$/ .
*
'"%( %)&* !&! " ("* 1 " +$,) "#$%$& 5 " 2
8 " 6($ $2( .%() 5 " !
... $+. () "!.) #"+"$0+ .! +
(-!*$ #"!"& 6*/. , #"+"$0+ "(- (%
"$ ("&7 3"$0+ &7+ 2$ 3/ '$8
-"" "+$/$.* 8)+!)8+$- 3"$0+ ,
(%( *-! -"* #"-/"8 , (% ". ("(%"
(% (* #"+"$0+ &", #"!"& 2$/ , 2-"
#"+"$0+ (% #- 3#$+ (% 6*/.*
#4- 2$+1-/ 5% () #"!"& , 3"$0+"
$+* 5% () 8)+!)8+$- , "1 5% )$!%$
8/( 8/( &) #"+"$0+ (% #- .
2$((4 2$.!* 2$&$)/ !.& $)&"$"
($' , ".!4+ (-!*$ $#. .! , .!
"0!+ #$. 2"(* , "/!7+ 3$8$7 .! ,
.! / "!,)+ (-!*$ #"/*+ *!"* 3 ,
.! 6!&/ "!0 &/4 $!"4. , .!"
2$%!.- #"+"7) 2#*- #- "!$-* ,
2$/"#$ 2$+." 4! " ( .
0%$$ 1223 )45$2 6$% 72#, 23),
6)5)8 +3939+ 3)$ +2:;+ 3) /0$) <
0%$$ % 1)5-)152% -)! 82% 228 -%.
2! 6$. /3: +05-. < /5) 01;)5
% 6,%+ $= -)15$% 12; 1)5-)152%
-)132. % , & 3$"* 8- 8)+!)8+$- !)
8%-/)7 ."!4 !)."8* )9+-7 , 08-
5$"- #"+/4! !),+) 5$"- 3"- 6$$-
#"!"& .
2/9)( !#$ 2$!"/* "(-% *$
$+") 3"$0+ 2"*/ , 3"$0+ $+'/ "-
!*") , 2* 2#+)8. 2$4!%"/
2#0+!' 2"*/ 1. */#*( , + *$
2#"- ("-*( .
- ' !#"/ $+") 3"$0+ 2"*/ $%"
- 0$+%( # 1% ("&7 +%0. "/9) ,
#- (-* 2- "(* 3$$& "- "(* .! ,
1. "+$& / .
. ' ) !#$ (.$, 2- "($'-" " 1
-!" !"// 6/0"/ , "$() (.,/ $%"
(* #"$!4- "$+. #+%0 (* #"-9"#
"$#"+." .
7 ' 725$%4+ 725,-+ +8, $-$+ -,9
123( * % < -+8+3 -$0%( $;9(
>% !$:2 -$02%; +05-. >-$=3 < 9 $;
-$02%; -+8+3 ?2-= 69 +8 , #"4' -(
&"4$ !"0$-/ .
%3( 725$%4+ 725,-+ #%-$+ 69$
+2+2 $#2,, < +!$,)+ 7$/;, %3% @
*/#*( 2$("%$ 2"$%* 8!'."
. " $)*1& 8)+ " , #9, $,+ -"* , 27* 5-
1 3",$# 2(") "+$- , -"* $/ -(-
1( 4!%"/ "8")$/. )! !4.$ . 2$)"&$"
.*! $!.& " - () - $-& ' -!/7. $-
$!,$/ )*! -+$!4- -%!& -%$- , "1*
"+$) !/"** "($'- .
((%." 7292-=( $3%3 --$)3 (2
?-$=3 7) (;#(+3 7#05-.
1)5-)152% < #3%( #$()3 7292-=(
79: /+,$; ,- 7) < $3 (2 7%+
) -#2+ * 8 < 3'"-." 1$-. !#$ *$*
*/#*( $-*! 3'"- .
&-/ "/# !.& #/-." , /(
*)+*% !*. #%$#4. (-* 1$- ,
2$$",( 3$&$7 #"/"9* 3"7% , 29) "-
". *$* !.* , () ('+ .(4 #'$8 "-
!*. #!$&, , 3%" !"0$- #"."!)# !-*.
!#$" , 2$!*,#/ 1- "- .! (- 5%$#
#- "#"- 2$(-"*" 3$$& (-* , .!"
.$*/" 2$8!' (% #- !,"4 %( "( ,
-" (-** +") .! 2-" '$!8 ,
- ($%-. !"0- " , ,! 2- "($'- "-
"(%-( !#"/ 2- (-* *$* !/-$ , &$/
.! 4/*. (%-/ #- 2$4,"(
2$%$(*/" '*-. "#"- , () (") -("
2) 3")8( #)& .! , .!/ ("-*( "-
1. !."0 -" / !4- , "+- $!&
!"# #!/*/ $!/"* , "!"0$ -(" (%/
2( "&$7$ !*- .
-" " /( ("&7 -(' % 3$+).
8)+!)8+$- (-!*$ $("&7 (%*
2$)$!#/ "!"0$- !/"4 () 2$*$)!/" ,
) !$#/ 2"* 3$-" " 1 , /" " &4- (% /
!#$ (* -(#/- 1$- *'4/ .
#"4' -( 3 "(- 2$+$+). #"(-*
#"!"/4 !"#.* #"(-* !-*/ ,
.!&-" (* #"&"0$/ 2 "(- #"(-*
2) 2"$, (-!*$ , (* "/"$,( )7"+ 1"
$(-!*$ *'+ , 4- (% !/"4 )&"$ &
3$+) , 2$("%$* /." (*%( , 2-"
4 2$(*%+ " 4'. ("'$( 2$("%$ 1- "
2$*,"$ , !!4#*( 3%#$ -(* 8)/%"
1/ 4! " ( .
3+".#( $"-!* #/-." , "$*%) &)&
$ -9"$ -" 2-* &4- (% )&"$
6!& #('# !/"( 6$!9 !$) #"."4!(
-(* 4 (*%( " !"0- $-!. " , $"
2$%$!9 $*/ *,.( " !"1)$* # " 3)/
,$!"9 (-1 3)/", 2$$- , 3)"" $"" $"1-
1$- 3)/ 3)7+-)70$"!- " , #"+$0+ $%
2&- .( &4'$ -( 6$-" &-/ ".!
1% $(% "( $$* (%. "($*%( ("()*
4 #"("*%/ " " .
$(% (% ,"0' "*!$' 2$*!'/
!9"$ 4(9$ -( 6$() , 3"*( (%" 8'*/(
$)$*!# , $&.) #(4+ #-1 + ,' & +
#"!"& #9$!/. (-!*$( $ , #"'$&!
2#&/ 2!$.)( $&% #"+"* #"/4(/"
4! " ( , - ' ) " 4! 2/ "7!* 3$1 $(% $ " (
#"#$/ #"$!1%- , . ' ) " 2$4"%$" $
#"+"* #"#0" "!.)$* 2$() )$'*(
2#& () , () -(" 2)$+%( 2&$.
2($'*(" , 2"*/ 2)8" 2$&.") $*
$* #- " 6!&. #"/$/#. # #".- 2$
2$#".!" , "(.,* 6!&/ "8/ -(" .
+""% 1" " -( 6$() !9"$ $(% (%
4(9$ " "7!" "49!* / &7+% -""
2. , " (%" $)$*!# 8'*/( 3"*( " -""
2$4"%$" &7+% #"#0" , /## 2-"
&"/)( 24"%. $ 6$- "(- #"!$17 &7+ ,
) " ."#% 6$*// 1 " #-1 + #(4+
$&.) ' " , 2(9- $ !"#* #(4+
2#".- , !*' 2"* $(. , $8+ (% ()"
(, 2*'+ "!0/ (&" .
. *$ *"&, "+$#$!,. ' + "
.! &/4 $!"4." 2$."*4 2$%!.-
2$!,$ , #- 2$/$$,/* " $&.) #(4+ #-1
' " 2$%("" "+$#".!" "+$#".- $%!&. ,
2(9-* ,'0 $(." ,"0' 2$$,#$ " (%
4(9$ -( 6$() !9"$ $(% , 3"*( (%"
'*/( $)$*!# 8 " , "+$+".-&( (.- *$
2. 14-+ !.% *-* (-% .
($7! $* 2$$4 :'4/ -."/"
!/"( , 4! '$!* *$*%& " 27 +%0 *$" (
2$#.( 2$%"/0 , 27 2$/ 2$%'"* 1-
2$#. "(- () )7$ -(* $&% 2$%"/0
*- 2. , *- 2-" &-/ &) ("&7 ,
"#".%( "(%"$ -( 2$.! 2$/* , 1-
() ,! 2$/ 2$%'"* -( 3$$&)* 2$#.
14- *- ". .
*$" 9!$' 1$- :!'+*% 3% "/%
**4 )$!#( 6$!9 9!$' .!#$*
"(*%+ -( 3$$&)* (- #- 27 !!")(" ,
$&% 9!$' 2-" 2. 14-$ -( *-*
("&7 % :!'+* " -* % " - $/ () !!")(
. 0'#+ !.%* , 6$!9 1- () 2$/ 6"'*(
3$$&) "(,(,#+ -(* (- , 14-$ -(*
. *- 2 .
,14 "+$- 9!$'* ",/ $++
% " % , !.%* $/. 5- 2$!.& "(.,#$"
"14- *- , . (*%+ !.%" , "!$0$*
&") ". */#*$ -(" "+// , 3$-* (-("
"(.,#$* $-&" "(- 2$(% 2(
2$!.& . ..
'"%( %)&*
!&! " 1 ("* " "#$%,! 5 &2/ 2&2- +$,) " 2
*( " $(1" # )! " # 6($ $2( " *
&' %,0$ 4,(%&# '!1(, ,2* $&6 '- '! 1*& * %5 0(1" 01!2( 0 ,2" '0#
01%$ ,"%+ *%1( .,,%'$ 0* .. .
.... 6 9!5 ! .1,"/,%! ',%% .6 .6%% / .,,+2,,1! '!5 ,! 2 - .%" 31!0 46 '' '!1(,
.,,5 1!2 /6 .6# * '0#0 , 7 9,5 5, /6 !5% %# 4 6 . '!!",%! .&,! 168265,%8 ,& 8,
.0%8",%! /6"6 '!5 /6 ,&- ',7 6*'65 .... ..... 6+,',,0 16& 1 ) $%7* 8*,,1( 9%2,
'0#0 ) " ' 4,*72 ,1$ 0%7 " - ( 5% " ' : 0%70 ,(1( , '-( ,"' '!1(, 46 '( .1#,6
01%$0 !,0 , '- %&1", 0*% '% 0%! ( ' .,-%5 $%,0' .% ) &6 ,, 72 +%26$ ) .,!( ,
4,!1*2- %2,0 0'6' , .- '6 * 0* .1#,6 '- $%,0 , ,%!1 ,( , '-0 %'0# ) ! .5* & ) &
50 . 2 6%(' 4, $* !7%, '%#0 $%,0'% 0,1*& % 4,(2 4,(2! 460 '- 9 1!' :8%
" , %27*#$2( 050 *10 3%*,#0 0 ) %2'%- & , 0,0$% 01%$0 ,1*& 6%(' 0*%($0
%21#,6 '- !,0( $% %2&%0% " %2$1! " $ %!%*,% % ' 9- 9 / 1" * *( '&%+ ) 0 0-16 &%0%
" ,% 2- 4*'* '-0 %/, ) 0#( , " 0* #()0 46% 0*%8' %-5,% 4(0 $! $6&' %&',
0 )(,% ' %,(6* , (%1,"* *%$-( .,26-% * %&', .6'% 0%70 $!5 $! %!1,%
4(0 . -6 " ' ...
.... 6 60** !%($/ '+ *7 *)'10 0+ (+. !/ ' 4'0 *$ (%'$ (7' 2 ,
30+ 4'0 %($/ 0 .-0 '$ !'')0 (% ''0 !*0 .+$'" 30+ (0, . '$ 3)" ,
.+'') ($'', !*0 '.% !''0 ('/ ( !/ !" )1$" 0 %(**" !''0 ('/
9. #'#9# )*0% !*0 3'')2 !/*"$0 " ) , ,4/ :*9 !*0 40 !6'** !/ 8.0+
/ !** ' *7 8##%/ 3'4 !*0 (/*" .+$0 .01 "*4'9 !/ (2 ,1'60 '+
!/*" !)04 ...
.... 9,! ,* . #"/ ,'* 1, ,,* 16-,5 , ,& .%" 5! .'6%% .&,! 168265,%8 6+,'&267
16816&2%0 .,,5 16-,5 1$%, &%6% 168265,%8 1("! .%! , / /!%% ' ,,* 86%% ! .-! ,,5
0*%8' ,%2,( 6/,%1+ .... 8(,2 86%% 4!& ,,5 .,,5 ',7 1!2 , 68672!+ .6%%68!1 1!2
$%1%& 46&-!2 ... :$$( 9,5 .6265 /!%% ,& .%! , 4,*10 $%-5 40* ,%'$ ....
%! . 5,! /!& & (,+ (1 " 0(1" 01!2( &' , %5 * ,"%+ *%1( ,2" '0#0
0* .,,%'$ 01%$ , /6 .6%% %" 0108% 0(%&# %7 8%# 2 '!1(, ''- 46 , /!%% 5,! /!&
0* .,,%'$ 01%$ ,"%+ *%1 , .%! 8+!56+ /6 5, +261*6+/,%1! .162% 8 , $%**1 &6*
! ,"' '!1(, ....
'"%( %)&*
!&! " 1 ("* " +$,) $0#2( "#$%,! 5 " 2
*( " 0* $(1" # " 6($ $2( * " *
-'- 37-1 8(-"")7 .- 6$- 8)"" 0-"" 0"+$% 2)& !).$- !)8!)"" !
37!-/ 3)/",!-' .
!"# 3#/ !-' 6-"" - 89)$ !$/ $$8* 1+"- , 1- 3)/ 8)1 !"# 3#/ $$.
) "+$.! */ 6!"& !"# $& 3).)7)7 8- !)8*!).$$- !)& " , !)& ($$""
- (-!*$ ((% !-' 0$"- 6$1 8()' 0) 1- 31$$"" 8(-"")7 8- !)8*!).$$-
) 7$+/ -$ 7)/ 3)/ 0-"" (-!*$ ((% !-' 37-1 3"- 31$$"" (-1 !) 0-"" &
3"8 8*$+ 7)/ 3)/ 0-"" 3"- 3"8 , / ' $& 1- -!,$" #*!' 3$- 6$"- 8)1
&) $+$) 3'"!)7+- 3!)"" &) $7$+/ , 8*' - 3$$1 3), , - $"" $"1- 1-
*$+ 1$- 0-"" 3"- 2$- !-' 8"7 1$- 0-"" 37$"- $& 8$/ 8)1 *8+)/ 8"7 8
2$- !-' , "9 -$/*& -#)$$0 - 3.- $$1 &) $7$+/ $& 6$"- $"1-
((% 6!"9 3!-' 0$"- 6$1 8()' 0) 0-"" 3$$8*!-' .
3- 3'"!!-' 3"- (-!*$ $("&7 )(- 3)/"+)7 2-1"9 6$1 3.- 89)$ 1$-
)(- $& 3"' 8$$,%$(&)* $& 30)"/*0$"- 3)/-1"9 8)"" 3)/ $"" '$0-
2$(% , * '-!- 3"- .$"4/ !)&)$ 1$- 39"+ "9 0) $"1- $"" 2$7$$0" 2$!&7 3()8
2)& 3$- ,(4 - 3)/)+ 3"- 3$$7 "9 .
3"8'$"- 3)& 3)/ 8)"" 0-"" 37)!' 3*8+)/ 6-0- , 1$- #/- !)& !).-
8)"" 3)/ 1- !)%$1 8*$+ 1$- 3)/ "($'- 3"8 "9 5!-& 3)/ #$*-!
3"8'$"- , 1- !)%$1 1$- 8"8 3)/ 1- 2)& 6-+ 3"- 5$"- 8"8 3)/ , 1$- 0) 1-
-($)(& -#"!)#- - -& 1$- -##(& -#"!)#- - -& , 3)/ 8'() (/$ 3"'
3"8'$"- 3)+), (-1 3)/ 1- , 87-1 !)8*!).$$- !)& 1- -!/7 - 8)1 3)/
2("- (* "4#'% 4#' 2%( 4#'- $+-" 84/ (* "4#'% 4#' $( "4#' , 8$/
84/ (* "4#' - 3%-/ 8)"" 3)/ 0-"" 2)& , !)& 3$"* 8)"" 2)&%-+
*".! " 3"8 5$"- 3)+), (-1 3)/ 1- 2("- (* "4#'% 4#' - 3%-/ ) .
7)!9%5 8% +();+ %3% -/2) (-!;+ %3 8% ?28 1221(-%. 6$%
,22:; 63)$$ 725,- 2! 0%$$ 0)3% 6228 722/; -)522% -)!)2 % >-%!
-$,2= 7)! 6228 < -$2 -(% 399 #2()$ 722/; 6); 82% 7)! 12; 6$% ?$ @
!8 4"! - 3)/", '-!- (-1 0) 1- 3'() (-1 !)8*!).$$- !)& 3"-
2$!"8 2$/ 2%$() $#,!1" ,"0' !)& 3!)"" 2$",/ (-1 0) 3"- 2"!//
1$. !8." *"&,. !"# $& 3$$1 "9 (.,/ 3$$1 %"1 (-1 3)/ 3"- 2#!8"
-!. "+$%(/" "+$,&9 4$*/ 37), 3$$7 "9 ."!,. 3$$1 %"1 8)"" 3)/ .. "+$* " - .
'"%( %)&*
!&! " ("* 1 " +$,) ,2"$ %$& "#$%,! 5 " 2
*( " 0* $(1" # " 6($ $2( * " *
0"/* " ," ,*,, *1 # ' #%/"0 " !' ("2'
%,'! *%1#0 %1!(' 4! ,- %,6* !8, " %+% '
' ("2' ' ,"8 ,(,"2 .%(' !%0 , !'( %2,,0
! 4&!0 !8, " .$% !(* #%/6' 6
*#' ,&- 1%)/' %! $%21# ,*(%, $%,0' 3
%,,) ,&- ,"8 (,"2 .% , 0(%6( 0 ,-
0%7 %05 %,2*% %$(! /21"' ,&- , %-
51 %1!( " .50 05 $6 '-* 0#&7 0(%6 '
4,28# .0(- %,$%2*% %,2* /21"% , 0 '*!
3*#' %$/21" ,&- 1$%, 0(%6 4&!0(
%$/21" ,&- ,"8 (,"2 .% , 1*& %05
1%6,( %' .,!( , 4&!0 $! !8( %"%/%
),2( !(* &,$ #/%6% %&%'$ $!
.$% ' %,6* ,' *%$-0 1!( %05 ' !' ("2'
%,6* !8, ' ,&- 1$%, .% (,"0' %2,,0
%$/21" ' , *%1#0 %1!(' 4! ,- !8, !'
%,'! ' %,2*% %$(! $/21" %2,,0 , /21"' %!
%,*%1# ' %+% %$*'% %2*'% %,*!'% %!' ' 0'
!8, ' 4$%! /21"' .$% !(* #%/6'
0&-6 " # .
4,!1%2 4,1*&0% , ,"' !72 ,- " 5
02-/ !%0 .$% !(* %$&%*6 &%*6'(
) !8, !'( 0'%&+ " 0%$0 %21,$,0 !'% % " #
%$/21" ,&-' 9,17( 0 #1 , ,/*+/&*
", *'.-+% ' ,*.- *./0$ " *$'/' ) "
,)0 , !( 86-( " ,'* 1)/ '6* $%,0' !
621682,! ,'-0 " 8 , 6%&, 1*- 4%,0-(
! ,*! !%0( 4/1%"% $%!%80 '- $%*
0 4'%6* $%170% " , , 4,'') 4,*1 1*-%
'-' 6%&,- $%,2)%1*% $%,(+* 0',"0 .
8%(" 1*&0 .- '6 1(!% , 0% '/% " 7
"'49,) *) .*60 *.96/ 3.*7) ,4, ')&)
'10 ')&, ' ()'1 5 " . , 10* " '+' )% '
5'&'.7, 5'.-+, )*4- #*$") )&*' ,4 ')&
*) 6%&,- , 7 *%$-0 ,10 05 '- 46 1%!% )%%
' !8, !' ("2' ' ! !8' $%(1 9' .,! " 6
6 " 621682,!0 , " .% 3*#' ,&- 8 , '/ ".*
0* *#6$.1 3.*7) *) 3'.7% " *0)- *) 0
'&, , $& ,.*#, *) ,.'#, ,4) " ) , #04 52*
()'1- ". " '26 *#6$.1 3.*7) '., '& .
.()'1 5 52 , !% " 46 ($( 4! -
68'," ,'* ,'-0 " -2 !%0 4+( !72 1 ''
.,! 05( .%,- %,6* !8, !' ("2' ''-*
%$/21" 91%7' %' 9172 .
C
,'-0 05* 4,'+1% 1*-( %'!'% , 0(#
! (%1"' &%! 40' " 05 6 , %,-17 '- ,-
6 1$%, '#* '02$ %$,* ,-17% " ,
621682,!0 " 8 , ! (%1"' &%! 0(#% " 6
05 , 0"/* !$,! 42! " ,- 0( )(, #
0"/* %*$-( 0 " /% 4,$,26$ # ,' 4,"%+,
' 01,*6* '(-2( " 6 , '(-2( ,' #1 %05
,!1#!* , ' '+1%( , '*! " 01,*6* 6 , %2,!
4,"%+,/% 4,$,26$ 4%(' 9,17 , !"%+ %05 ,-
6* %76 $! (1,"( 0 " ! ),1-% - " 6
$, !1%*0 .%71 $%(6' %6*8 '+10 &+2 " ( ,
4,"%+,/% $%,26$' *()2 !"%+ %05 , !',%
! '+1% 1*-( , " %,)' 6 4,'-0 46 $
%'!0 4,!80 , %,(-6( 05* 0*1&!
! (%1", " 05 6 , 0 '- .#$, !"%+ 05*
6 %,(-6 &6 1*6( " 4,'-* $%($(0 ,
%'!0 .
%2,2,6 &+2' $%,0' 9,17 $!5 &%6% , ,-
4,2%,',0 '( .8,,71!,0 %'! 4,,*
0&#6 %+102( 4,(%&# " *%1# ,2"' (
02( 4,6*(' , %'6 %2,$%*! $%*!% %2,$%*!%
'6 $%2%( $%$, ,2, '-* %+102% &#%0
)1 " 91*$, %( (%&,# '6 ' , ,0, 0'% ' %2'
#,)10' 0*%8 0'*# %2,76 '6 '*#' 0(#
621682,!0 $! " %2,$* 8 , )&*$ #/0-*
5'-'*9/% +/% #.'42 */& *,4% ./*)
'10 ' 5'1*& *',%& 80 .*-' )0* 2.,'-
,4) *$#*0 , ,1*&% '/ !'0% !&% )&*
,4) *$#*0 , +90 )& -''*9/% '0+*-
0 "'9.,) " 50 80 *)0, 5')&, !/
+*0/ *') .-+, ,%" .
010 ,' 1",/( 0 1"/' ,!&-% " 1 ) '
8,'( 32!+ '!%, " # 0" ! " %/2-2( $6*( ,
, 4,6(10 " %,*! $,*' ( , %,*! $! %)#'%
#2%* 0&%*6' " !*!8 ! " 1 , '- $! 3*,#
0&,1" ,1*& 40' 1!% %,$%2*% %,2* , ,0 05% '
4,2%1)!0 %,1*& " '( 1%/,! (,( %6&$
1%*6, '!% +10,* %05( $%,16 ,%'+ " , ,-
0'*2 0(6' 4,'%'6 %,0 4,6(10 , 1(!%
'6 +10,' 4,2%-2 %,0,( 40' 1,050 .- '6
4$%("2 $! %!8, '*% 4(0 (%&,#
4$(2% , ,0 05% ' 4( %,0% 4,2%1)!0 %,1*&
&1"2 05*% 4,(0 *' &6 $%'',% $%,-*
%(% 4$! ,0 05 $! 05 %!1 !' * " & .
6,+0 0- &6 $)! !+%& $!5 ,10
,/ " %2,$%*! $%*!% %2,$%*! '( 2
,0 !' 4,2%1)!0 4,6+1*( ' 0+!& 4%( 40'
,0 $)! 0+!& #1 $1)! ' 40,2,6 &+2 ,
%1!(, 40,1)! 40,2*% 40,7') ,!7%,(
0' 4,2!2 4,&*6 ' %$1%$'% , 9,17 $!5%
&,$ 1%-5' , &$(0' 4,-,17 %2)2!% '-* '
'- #)1$0'% 4$!%%7 $! 4,,#' ("2% *'
07,0 '( $%0%50% $%!%80 " 4! %',"! 1
%2,'6 0(# $7# 1*&0 .
0!1%20 0)'0 ,1)! 4+% , ,0( $6* '
31!0 '- ,2" '6 9()% %0*% %0%$ , &)! '-
0- &6 %,$%2#5% %,2#5 1"/' 6&%, %2$!
,/* %6+,% %'6 " '6 0186 1,5)0' ( 2
&! '6 02(%, !#,16! $ , $! '&+'%
01%/0% 01%$0 91& '6 $%2*0% 4,2*0 ,
%("2' .%*() 0(6, &)! '- .- 4! , '6 ,-%
,/* ,$%*! %'6 05 " 40,2*( ,&- 2
,'-* 4$(2 $! %!8, 40,1)!
621682,!0 " ' 8 " 6 , ,0 4$+ '- !%'0 '
$'('(0 $! %-,(,( (&) 1%& '&+' #1
$1!"$'% 4(' 0(%&#0 , %2)2! 4,-,17%
! #5)' " ,0, !'( 5%6 '-* 6 ' $&%*6
) #,1' %2,$%*! " % .
C
& '+'69* '+'/)# *$) #/0-* " !./ "
,'-. " (')% " " )&- 3'.0,) 3'.7 !'0 0
,4 , *$#0/ +90 )&) 56.*1/* *+' '& ,
',% 3'0 ' ,'-. !./ " ')& )&/ +)*6 "
*)0, #*'/%2 , ,"!% ' ,680 ,'- " "
6&1!#61 " ,0 1 ' &%! #)1 , 5! .#,$%
02#$ #0 %2,$*,(,* ' ,680( " "
6&1!#61 " ,0% !7, '*% 0!1, '* !%0 1 '
,"! 5! 1/%! ' %,-% 01%$ ,1*& 6%(' " * ,
#% " # '( %2* .* % " %2,,*( 4,!8 4,'-( %
!7, '*% 0!1, '** !%0 , .*.-* , *$'-.%
(')% " ', 0) 0 ' 0 07/'% 5'&6/ '
/,'-- " ,4& ')& "'49/% '/ + , !& )*
+90* +90 )& "49#$* ,-, !/ 07*' ')-
))&, , 5'$-., ')*+2 #*0.*, #0 )-")
(')% " 0 , 621682,!0 ,'-% " !7, !' 8
''- , %$/21" 91%7' $!* )1-%( ,%
*%8 1$%,0 168'," 46 #1% 9! ($(, .
!$$'& !$%16$! 0(62( $%-5*%
,(0 1%56, " ,0,( $ ' !',6'& !$%16$!
31!0 . 0!%80 )%1 1,*60' , 0!'%
0 $! 06& 31!0 ' . 4,'%',+ 1,*60'
31!0 , ,0% ' 0 ' 31!0 '- '6 9'' , 4,%#,%
0 ,- $6&' $!10 0$! *%$-0 %2* ' !%0
%&*' &%6 .,! 4,#'!0 , '!%+ .%,7' !*%
.! %2,(!1* %2,-'% %2,,* 010* .


&-* !4&-" !4&*! $
&/ " */+0 " " (')% "6.0**%1/ . " 0
&6 $),$"* ' '!1(, ''- /%2,- - $%1%&0 $'70 '
... 06'* 1%*,7 ! " 9,5 1 ] .6%#6+ [ 01%$0 91& .,! .,,5 #5) ,
0 3") ' ),'7, %2,&,* , / ' $%1%&' 0*%8 ! .,,5 '!5 .
/ 16%% ' 01%$ ),1 ! 8!0 , / 16%% ' $%1%& 68%+ $!* ',%% ,
5! ,!&%%! 8,,8(1!" / ' !*0 #*./*9 !''" !*1 0+ (%'$ (+.
5'.*+', , / ' #*+*6', +*6' !*1 0+ (+. ( $& .%" '!1(,% 0 .
/ ' 4,,# 5,! ] %7 [ 61 1%/ 16& .,,5 , 0",18 6'! ,& ' 4,'- 62 ,
.8/+16 4%7 %2,'6 !' 8+261* /!%% , 02%+, !' )1-00 , .**
6 ' .96/ .01 !-0, 4*/ , '+ 5'9*)% .''4 !*0 5'$-. '+
5'$"6 , .#', 3.+- 5'$1*0 (-.026'*0 !-0, , '1 )
( *7 -''*9/ !/ 4'0 3*.*' .%0 ,.*#, !* .
."'60 '!5 168(16*,,! 16& , 4,,%# '!5 $%-5 46& .,!
%615 ," )-($ !' ,- .%" 0)8*0 ,& .16%% , 0-%5 6'! .'!5 1,
$%%7*% 01%$* 4,#/%6 4,2* ,2*% 4,2* %7 .,,5 , '!%+ $!,* 8,
%2,,* 010* #&7 , .! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful