THÔNG BÁO

K32 –KTDN1, KTDN2 VÀ MARKETING THI LẦN 2- HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 2 MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỜI GIAN: 14 GIỜ, NGÀY 30/5/2012
PHÒNG: LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful