บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

โรงเรี ยนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์) ตั้งอยู่ ถนนพหลโยธิ น ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั
อนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ประเมินคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีบุคลากรสายบริ หาร จานวน ๕ คน มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย มีครู ผสู้ อน จานวน ๗ คน นักเรี ยน จานวน ๒๐๘ คน
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาแนกเป็ น
- ประถมศึกษา มีครู ผสู้ อน จานวน ๖๔ คน นักเรี ยน จานวน ๑,๗๔๗ คน
- มัธยมศึกษา มีครู ผสู้ อน จานวน ๒๕ คน นักเรี ยน จานวน ๕๒๙ คน
รวม มีครู ผสู้ อน จานวน ๘๙ คน นักเรี ยน จานวน ๒,๔๘๔ คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
โรงเรี ยนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรี ยน ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๔ และสรุ ปผลการประเมินจาแนกตามระดับคุณภาพทั้ง ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพ ระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑๑ มาตรฐาน
ได้แก่
๑) มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
๒) มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๓) มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
๔) มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
๕) มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๖) มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๗) มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๘) มาตรฐานที่ ๘ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๙) มาตรฐานที่ ๙ โรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
๑๐) มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย

๑๑) มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
๒. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก จานวน - มาตรฐาน ได้แก่
๓. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับดี จานวน....-...มาตรฐาน ได้แก่
๔. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับพอใช้ จานวน ….-.....มาตรฐาน
ได้แก่
๕. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับปรับปรุ งจานวน..-..มาตรฐาน
ได้แก่
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับ ดีเยีย่ ม จานวน ๑๕ มาตรฐาน
ได้แก่
๑) มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
๒) มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓) มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง
๔) มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๕) มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๖) มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
๗) มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๘) มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการโรงเรี ยน และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๙) มาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน

๑๐) มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑) มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
๑๒) มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
๑๓) มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาโรงเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
๑๔) มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
๑๕) มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้เตรี ยมความพร้อมพัฒนาสู่ ความเป็ นสากล
๒. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับ ดีมาก จานวน.-...มาตรฐาน ได้แก่
๓. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับดี จานวน...๑..มาตรฐาน ได้แก่
๑) มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
๔. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับพอใช้ จานวน.-…มาตรฐาน ได้แก่
๕. โรงเรี ยนมีผลการจัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานคุณภาพระดับปรับปรุ งจานวน..-.มาตรฐาน ได้แก่
ข้ อเสนอแนะ
๑) โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาให้ครู ผสู ้ อนปฐมวัย ได้ศึกษาดูงาน ด้านปฐมวัยกับ
โรงเรี ยนที่มีสภาพและบริ บทคล้ายกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
๒) ควรกาหนดแผนพัฒนาด้านการวิจยั เพื่อใช้เป็ นฐานคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓) ควรกาหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
๔) ควรกาหนดแผนพัฒนาการจัดทาโครงการในแผนปฏิบตั ิงานของระดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนได้ประกาศไว้

๕) ควรกาหนดแผนพัฒนาเครื อข่ายต้านภัยยาเสพติ ด โดยเป็ นแกนนาให้กบั โรงเรี ยน
ใกล้เคียง หรื อถอดประสบการณ์ให้โรงเรี ยนอื่นได้เรี ยนรู้ และนาไปปฏิ บตั ิ
๖) ควรกาหนดแผนพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ
สื่ อสารสู งขึ้น พร้อมก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๗) ควรกาหนดแผนพัฒนาโดยให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้ความสาคัญกับ
ชั้นเรี ยนที่ มีการทดสอบระดับชาติ โดยลดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สาคัญลง
๘) ควรจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเข้าค่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ครบถ้วน เนื่องจากแต่ละห้องเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวนมาก
๙) ควรกาหนดแผนพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้ครู มีความคล่องตัวและก้าวหน้า
ในการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพ
๑๐) ควรกาหนดแผนพัฒนาก่อสร้างอาคารเรี ยน และห้องส้วมให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
ที่มากขึ้น ปรับปรุ งสภาพอาคารที่ชารุ ดทรุ ดโทรมให้อยูใ่ นสภาพดี
๑๐) ควรกาหนดแผนพัฒนาสร้างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนอื่น เพื่อให้งานด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดซึ่ งเป็ นปั ญหาระดับชาติ มีความสัมฤทธิ์ ผลเป็ นวงกว้างในสถานศึกษา
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็ นเลิศของโรงเรียน (ถ้ ามี)
๑) สถานศึกษาพอเพียง
๒) นวัตกรรมหุ่ นยนต์
๓) ชีวติ ประชาธิปไตย
๔) ตลาดนัดพอเพียง
๕) คุณธรรมชั้นนา
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต
๑. โรงเรี ยนมาตรฐานสากล นักเรี ยนและครู สื่อสารได้ 2 ภาษา
๒. โรงเรี ยนคุณภาพ มีนกั เรี ยนคุณภาพ ครู คุณภาพ ผูบ้ ริ หารคุณภาพ บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาคุณภาพ
๓. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. บริ หารด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
๕. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพิ่มห้องเรี ยน อาคารเรี ยน ห้องส้วมให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
๖. จัดทาห้องเรี ยนคุณภาพ โดยจัดหาห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ

รายงานประจาปี ของโรงเรียน
ปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตอนที่ ๑
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อโรงเรี ยน เมืองใหม่(ชลอราษฎร์ รังสฤษฏ์) ที่ ต้ งั ถนนพหลโยธิ น ตาบล ทะเลชุ บศร
อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
โทร ๐๓๖ ๔๒๐๑๘๗ โทรสาร ๐๓๖ ๔๑๑๒๖๙
e-mail mmsc_lop@hotmail.com website
http://www.lopburi1.go.th/school/mmlop เปิ ดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึ งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่๓ เนื้อที่ ๑๖ไร่ ๑ ตารางวา เขตพื้นที่บริ การ หมู่ ๒ ตาบล ป่ าตาล อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ตั้งอยู่บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรีทางด้านทิศตะวันออกของวงเวียนเทพสตรี ซ่ ึ ง
เป็ นที่ประดิษฐานอนุสาวรี ยส์ มเด็จพระนารายณ์มหาราช ถนนพหลโยธิ น ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
ลพบุ รี จัง หวัด ลพบุ รี เริ่ ม ก่ อ ตั้ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๕ สั ง กัด กองประถมศึ ก ษา กรมสามัญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ มี เนื้ อที่ ๑๖ ไร่ ๑งาน โดยมี นายชลอ วนะภูติ ผูว้ ่าราชการจังหวัดลพบุ รีและ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน เปิ ดทาการสอนในปี การศึกษา ๒๔๙๗ นายอภัย จันทวิมล อธิ บดีกรมสามัญ
ศึกษา ทาพิธีเปิ ดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ นายพิสันฑ์ แสนทวี เป็ นครู ใหญ่ มีอาคารเรี ยนแบบ
ป.มาลากุล ๖ ห้องเรี ยนมีนกั เรี ยน ๑๕๒ คน ครู ๖ คน และมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต่อมาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๒ นายอาคม จันทสุ นทร
ครู ใหญ่
พ.ศ. ๒๕๑๔ นายแสวง นิลพงษ์

ครู ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๘ นายแสวง ผลฉาย

อาจารย์ใหญ่และผูอ้ านวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ นายบุญสื บ ใจประเสริ ฐ

ผูอ้ านวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๓ นายธวัชชัย เกษรสุ คนธ์

ผูอ้ านวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๑ นายอภิศกั ดิ์ พาณิ ชย์กุล

ผูอ้ านวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอาคม เตียประเสริ ฐ
ผูอ้ านวยการ (ปัจจุบนั )
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิ การ
อนุมตั ิตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นตาแหน่ง "ผูอ้ านวยการ"

ปี การศึ ก ษา ๒๕๔๕
ส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมตั ิให้จดั การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยเปิ ดชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
ปั จ จุ บ ัน สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต ๑ ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ได้รับการรับรองเป็ นโรงเรี ยนดีใกล้บา้ น ( ในฝัน รุ่ น ๒)
เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
แผนทีโ่ รงเรียน

๒. ข้ อมูลผู้บริหาร
๑) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ชื่อ นายอาคม เตียประเสริ ฐ
โทรศัพท์ ๐๘๒๒๓๙๘๗๗๘
e-mail : ARKOM๒๘๒๕๐๐@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่ ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน
๒) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ๔ คน
๒.๑ นายชริ นทร์ โปร่ งสละ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ค.บ ศิลปะ
โทรศัพท์ ๐๘๔๗๗๕๔๕๕๔
e-mail…………-…………………………รับผิดชอบกลุ่มฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
๒.๒ นายธวัชชัย สุ ขทัศน์ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด กศ.ม. บริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๙๙๑๙๒๔๒๙
e-mail : thawatt๙๙๙@yahoo.com รับผิดชอบฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
๒.๓ นางสาวประไพ อุบลทิพย์ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม.บริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๔๗๘๒๘๗
e-mail : prapai๒๕๐๐@hotmail.com รับผิดชอบฝ่ ายบริ หารบุคคล
๒.๔ นางสุ กิจกุล กินจาปา วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศษ.ม.วิจยั และประเมินผลการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๑๗๙๓๖๕๓๐ e-mail Sukitkul@gmail.com รับผิดชอบฝ่ ายวิชาการ
๓ ข้ อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
๑) จานวนนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การทั้งสิ้ น ๒๕ คน

๒) จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนทั้งสิ้ น ๒๕๑๖ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
เพศ
เฉลีย่
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้ อง
รวม
ชาย หญิง
ต่ อห้ อง
อ.๑

๗๐
๕๐
๑๒๐
๔๐
อ.๒

๕๔
๓๖
๙๐
๓๐
อ.๓ (เอกชน)
๑๒๔
๘๖
๒๑๐
รวม

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม๔๘

๑๔๐
๑๒๒
๑๔๑
๑๓๘
๑๕๒
๑๔๗
๘๔๐

๑๔๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๓๖
๑๕๒
๑๗๑
๙๒๕

๒๘๗
๒๘๑
๓๐๑
๒๗๔
๓๐๔
๓๑๘
๑๗๖๕

๓๕.๘๘
๓๕.๑๓
๓๗.๖๓
๓๔.๒๕
๓๘
๓๙.๗๕

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
๑๕

๙๖
๙๖
๑๐๙
๓๐๑

๗๕
๙๒
๗๓
๒๔๐

๑๗๑
๑๘๘
๑๘๒
๕๔๑

๓๔.๒
๓๗.๖
๓๖.๔

รวมทั้งหมด

๖๙

๑๒๖๕ ๑๒๕๑

๒๕๑๖

๓) จานวนนักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรื อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ๒,๔๒๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๕๘
๔) จานวนนักเรี ยนที่มีน้ าหนักส่ วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒,๓๐๔ คน คิดเป็ นร้อยละ
๙๑.๗๖
๕) จานวนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม ๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๐.๔๐
๖) จานวนนักเรี ยนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๐.๔๘
๗) จานวนนักเรี ยนปั ญญาเลิศ ๓๒๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๐๐
๘) จานวนนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ๒๒๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙.๐๑
๙) จานวนนักเรี ยนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบนั ) ……-….…….คน คิดเป็ นร้อยละ……-….....

๑๐) สถิติการขาดเรี ยน
๖๑๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๔.๗๑
๑๑) จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ้ าชั้น
๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๐.๑๒
๑๒) จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร
อ. ๒ (อ.๓-สช.) จานวน ๙๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ป. ๖
จานวน ๓๑๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๖๘
ม. ๓
จานวน ๑๘๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ม. ๖
จานวน.........-........คน คิดเป็ นร้อยละ……-….....
๑๓) อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน
ระดับปฐมวัย อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน = ๑ : ๓๐
ระดับประถมศึกษา อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน = ๑ : ๒๗.๕๘
ระดับมัธยมศึกษา อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน = ๑ : ๒๑.๖๔
๑๔) จานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ
๒,๔๘๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๙๕
๑๕) จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง ๒,๔๘๑ คน คิดเป็ นร้อยละ
๙๙.๘๗
๑๖) จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน ๒,๔๗๙ คน คิดเป็ นร้อยละ
๙๙.๖๔
๑๗) จานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรี ยน ๒,๔๘๔
คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จานวนนักเรี ยนที่มีบนั ทึกการเรี ยนรู ้จากการอ่านและการสื บค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ ๒,๔๗๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๔๔
๑๙) จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสู ตร
โรงเรี ยน ๒,๔๘๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๒๐) จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสู ตรโรงเรี ยน ๒๔๘๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๙๒

๑๐

๔. ข้ อมูลครู และบุคลากร
ครู ประจาการ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

ศษ.ม.

ปฐมวัย
ศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

นางจิราพร นุ่มฤทธิ์

๕๖ ๓๓/๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

นางวันเพ็ญ สาคร

๕๔ ๓๓/๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

นางอัญชลี ขุมแร่

๕๑ ๒๙/๗

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

นางสมจิตร สระคูพนั ธ์

๔๘ ๑๗/๗

ครู /ชานาญ
การ

นางอรสา พงศ์เรื องศรี

๓๗ ๑๓/๕

ครู /ชานาญ
การ

นางสาวกุลธิดา สดงาม

๓๗ ๑๒/๙

ครู /ชานาญ
การ

นางวณิ กานดา รัตนายน

๓๖

๑๓/๓

ครู /ชานาญ
การ

นางสาวสุจิราพร กุดเปล่ง

๕๑

๒๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

นางประภัสสร รู โปพล

๕๑

๒๕

ครู /ชานาญ
การ

๑๐

นางณัฏฏฐ์ชนก น้อยพันธ์

๕๔

๑๙

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

การ
ประถมศึกษา

๑๑

นางเบญจพร มณี โชติ

๕๖

๓๒

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

กศ.บ.

ภาษาไทย

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย

๑๒

นางกัญญา จาเนียรธรรม

๕๙

๓๘

ครู /ชานาญ
การ

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๑๓

นางจรรยา ปาลวัฒน์

๕๙

๓๘

ครู /ชานาญ
การ

ค.บ.

ประวัติศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

๑๔

นางกชพร อรุ ณรุ่ ง

๕๗

๓๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

สุขศึกษา

๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
๒/๒
กศ.บ. ชีววิทยา ๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
๑/๓
สังคม
ศษ.บ.
๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
๑/๓
ชีววิทยา
ค.บ.
๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
๒/๓
ค.บ. การศึกษา ๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
ปฐมวัย
๑/๑
ปฐมวัย
ค.บ.
๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
ศึกษา
๑/๒
ปฐมวัย
ค.บ.
๖ กิจกรรม ชั้นอบ.
ศึกษา
๑/๓
สังคมศึกษา ศาสนา
การ
ค.บ. ประถมศึกษา
และวัฒนธรรฒ
ค.บ. บรรณารักษ์
ศิลปะ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๖๔ ชม.
๖๔ ชม.
๖๔ ชม.
๕๖ ชม.
๕๖ ชม.
๓๒ ชม.
๕๖ ชม.
๙/๗๒
ชม.
๗/๕๖
ชม.
๙/๗๒
ชม.
๙/๗๒
ชม.
๕/๔๐
ชม.
๙/๗๒
ชม.
๑๒/๑๑๖
ชม.

๑๑

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

๑๕

นางจาเนียร อ่อนศรี

๔๒

๑๙

๑๖

นางทิวา หมดมลทิน

๕๘

๑๗

นางวรรณา อัมพรมุนี

๑๘

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

การ
ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์

๓๖

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๕๗

๓๕

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

นางวัฒนา จงประเสริ ฐ

๕๔

๓๑

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

บรรณารักษ์
ศาสตร์

๑๙

นางขนิษฐา พวงสุ วรรณ

๕๖

๓๒

ครู /ชานาญ
การ

ค.บ.

ประถมศึกษา

๒๐

นางสุวารี ตุ่มแก้ว

๔๓

๒๒

ครู /ชานาญ
การ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

๒๑

นางกนกวรรณ วัดเยื้อง

๕๐

๒๗

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

กศ.ม.

จิตวิทยาการ
แนะแนว

๒๒

นางสุวรรณา ตั้งพิสิฐโยธิน ๕๗

๓๕

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

๒๓

นางชูกิจ แก้วเหล็ก

๕๐

๓๑

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ศษ.ม.

บริ หาร
การศึกษา

๒๔

นางบุษบงก์ ไม้ดดั พันธ์

๕๖

๓๔

๒๕

นางชูศรี ศรี เหนี่ยง

๕๘

๒๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

บรรณารักษ์
ศาสตร์

๒๖

นายปั ญญา ใจเขียนดี

๕๙

๓๒

ค.บ.

๒๗

นายชาญชัย นิ่มโชคชัย
เจริ ญ
นางประยงค์ เพชระ

๕๓

๓๐

ครู /ชานาญ
การพิเศษ
คศ.๓

บริ หาร
การศึกษา
พลศึกษา

๔๘

๒๒

คศ.๓

กศ.ม.

ที่

๒๘

ครู /ชานาญ
การพิเศษ

ค.บ.

ค.บ.

คหกรรม
ศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ศึกษา

ไทย คณิ ต ลูกเสื อ
แนะแนว ชุมนุม
ไทย คณิ ต กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ไทย คณิ ต สุขศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
ไทย คณิ ต สุขศึกษา
การงานฯ สังคม
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
วิทยาศาสตร์ การ
งานฯ
ไทย คณิ ต กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
สังคม
ประวัติศาสตร์
ไทย คณิ ต การงาน
ลูกเสื อ ชุมนุม
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
พลศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๑๐/๘๐
ชม.
๗/๕๖
ชม.
๒/๔๐
ชม.
๓/๖๐ ชม.
๒/๔๐
ชม.
๒/๔๐
ชม.
๒/๔๐
ชม.
๓/๖๐ ชม.
๔/๖๐ ชม.
๓/๖๐ ชม.
๓/๖๐ ชม.

๑/๒๔
ชม.
๕/๒๑๐
ชม.

๑๒

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

๒๙

นางทัศนียา สุมณฑา

๓๘

๑๔

คศ.๒

ค.บ.

วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป

วิทยาศาสตร์

๓๐

นางเรื องรัตน์ สาราญถิ่น

๕๖

๓๕

คศ.๒

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๓๑

นางสุรีรัตน์ ฉ่ าชุ่ม

๕๗

๓๓

คศ.๓

คศ.บ.

พัฒนาการ
เด็ก

๓๒

นางพาซียะ๊ บาฮะคีรี

๓๖

คศ.๒

ค.บ.

ประถมศึกษา

๓๓

นางประนอม นิลละออ

๔๘

๒๘

คศ.๓

ค.บ.

วิทยาศาตร์

๓๔

๕๑
๕๗
๕๗

๒๘
๓๐
๓๕

คศ.๓

วท.บ.

ภูมิศาสตร์

คศ.๓

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

๓๖

นางอรทัย นกยูงแดง
นางมณี วรรณ กิ่งทอง
นางสาววรรณี สกุลนี

คศ.๓

ค.บ.

ศิลปศึกษา

๓๗

นางนิตยา กลิ่นสุคนธ์

๕๕

๓๕

คศ.๓

ค.บ.

หลักสูตร
และการสอน

๓๘

นางสมหวัง เที่ยงอินทร์

๕๓

๒๙

คศ.๓

ค.บ.

วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
ไทย คณิ ต สังคม
ไทย คณิ ต ศิลปะ
สังคม การงาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
ลูกเสื อ แนะแนว
ชุมนุม
วิทยาศาสตร์

๓๙

๕๒

๒๘

คศ.๓

ศศ.บ.

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

๕๔
๕๖

๓๒
๓๔

คศ.๓

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

๔๑

นางชนินนั ท์ ไตรมงคล
วิวฒั น์
นางวัชรี ไชยนุรักษ์
นางจินตนา ไตรพร

คศ.๒

อ.บ.

๔๒

นางอาพัน สายวาริ น

๕๙

๓๙

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาอังกฤ

อุตสาห
กรรมศิลป์

สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

๓๕

๔๐

๔๓

นางวันเพ็ญ เจริ ญหลาย

๕๔

๓๒

คศ.๓

ค.บ.
ศษ.ม.

๔๔

นางดรุ ณี คัมภ์วรี ะ

๕๕

๓๓

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาไทย
เทคโนโลยี
การศึกษา
สังคมศึกษา

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๓/๒๔
ชม.
๑/๒๔
ชม.
๑/๒๔
ชม.
๓/๒๔
ชม.
๓/๓๐ ชม.
๓/๓๐ ชม.
๓/๓๐ ชม.
๓/๓๐ ชม.
๔/๑๐๐
ชม.
๒/๒๔
ชม.
๓/๔๘
ชม.
๑/๘ ชม.
๔/๘๐ ชม.
๑/๘ ชม.
๓/๒๔
ชม.
๒/๒๔
ชม.

๑๓

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

๔๕

นางบัวขาบ มูลละ

๖๐

๓๘

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

คณิ ตศาสตร์

๔๖

๔๙
๕๔
๕๒
๕๗
๕๑
๕๔
๔๗
๕๔

๒๔
๒๘
๒๘
๓๕
๒๕
๓๐
๑๘
๓๓

คศ.๓

คศ.บ.

ภาษาไทย

คศ.๓

คศ.๓

ค.บ.
ค.บ.
คบ.
คบ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

วิทยาศาสตร์

๕๓

นางธนนันท์ ถนอมวงศ์
นางสุนารี ฤกษ์พิชยั
นางศรี สุภา พลอยกลุ่ม
นายนิพนธ์ กัณณะ
นางวัชรี ย ์ ศิริเสรี
นางลักษณา ทองสุก
นางนภัสวรรณ์ แก้วงาม
นางสุวรรณี สี สุภา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคม
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๕๔

นางนันทการ์ ฤทธิ์มาก

๓๙

๑๔

คศ.๒

ค.บ.

ประถมศึกษา

คณิ ตศาสตร์

๕๕

นางรันทม คาชามา

๕๑

๒๖

คศ.๒

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๕๖

นางงามพริ้ ง ภุมริ นทร์

๕๒

๓๒

คศ.๒

ค.บ.

คหกรรม
ศาสตร์

การงานอาชีพ

๕๗

นางสุจิตรา อินศร

๕๘

๓๘

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การจัดการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒

ชีววิทยา
คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์

๕๘

นางทิพพร เก่าประเสริ ฐ

๕๕

๓๓

คศ.๒

ศศบ.
คบ.
MA.ED

๕๙

นางพรรณทิพา คชสถิตย์

๕๒

๓๒

คศ.๓

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

๖๐

นางมนต์ฤทัย สุวะนาม

๔๓

๑๖

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

ประวัติศาสตร์

๖๑

นางกนกวรรณ งามแสง

๕๒

๒๕

คศ.๓

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ศิลปะ

๖๒

นางพัชรี จันทร์โนทัย

๕๒

๒๗

คศ.๓

ศษ.ม.

เทคโนโลยี
การศึกษา

การงานฯ สุขศึกษา

๖๓

นางนิภา ชูลิขิต

๕๖

๓๖

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

๔๘

๒๔

คศ.๒

ศศ.ม.

พลศึกษา

พลศึกษา

๖๔

นายชาตรี สาราญสุข

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๑/๒๔
ชม.
๔๐ ชม.
๒๕ ชม.
๒๕ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๔๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓/๗๒
ชม.
๔/๓๐ ชม.
๔/๒๐
ชม.
๔/๔๐ ชม.
๒/๒๐
ชม.
๓/๒๐
ชม.
๓/๒๐
ชม.
๓/๒๐
ชม.
๓/๒๐
ชม.
๕/๔๐
ชม.

๑๔

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

๖๕

นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้ว

๕๑

๒๒

คศ.๓

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๖๖

นางนันทนา บุญคุม้ ครอง

๕๐

๒๘

คศ.๓

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๖๗

นางสุภาภรณ์ ดิษบรรจง

๕๗

๓๑

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

๖๘

นางจินตนา แย้มยิม้

๕๓

๒๘

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๖๙

นายวินยั แก้วพรหม

๕๕

๒๘

คศ.๓

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา

๗๐

นางดวงเพ็ญ กลิ่นจันทร์

๕๓

๓๑

คศ.๓

ค.บ.

การแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

๗๑

นางรัตนา ดอนหมื่นศรี

๕๕

๓๓

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ

๗๒

นางจริ ยาพร เสริ มศาสตร์

๕๑

๒๙

คศ.๓

คณิ ตศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

๗๓

นางนันทิยา เสื อปาน

๓๑

๑๐

คศ.๑

ค.บ.
ก.ศศ.
ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๕/๕๕
ชม.
๔/๓๒
ชม.
๓/๔๒
ชม.
๕/๔๐
ชม.
๓/๒๔
ชม.
๓/๔๐ ชม.
๓/๒๔
ชม.
๓/๔๐ ชม.
๓/๒๔
ชม.

๗๔

นายชลอ กลิ่นสุคนธ์

๕๗

๓๕

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

๗๕

นางดวงเดือน เรื องสมบัติ

๖๐

๓๗

คศ.๓

กศ.บ.

ฟิ สิ กส์

คณิ ตศาสตร์

๗๖

นางรุ จิรา พานิช

๕๙

๔๐

คศ.๓

กศ.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

๗๗

นางสาวบังอร วัฒนะกูล

๕๘

๓๓

คศ.๓

ศศ.ม.

เทคโนโลยี
การศึกษา

สังคมศึกษา

๗๘

นางสุภาณี น้อยอ่าง

๕๖

๓๗

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

๔/๓๒
ชม.

๗๙

นางนิภาพร เริ งไว

๕๖

๓๔

คศ.๓

ศษ.บ.

บริ หาร
การศึกษา

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๓/๑๘ ชม.

๘๐

นายนพรัตน์ ใจอารี ย ์

๕๖

๓๓

คศ.๓

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๒/๓๖
ชม.

๘๑

นายสุกลั ย์ งามแสง

๕๕

๓๑

คศ.๓

ค.บ.

ประถมศึกษา

ศิลปะ

๑/๖ ชม.
๓/๕๔
ชม.
๓/๓๖
ชม.

๑๕

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/
ปี

๘๒

นางวันเพ็ญ โต๊ะนาค

๕๙

๔๐

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๕/ปี

๘๓

นางพูนสุข ดวงแก้ว

๕๔

๓๓

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

การบริ หาร
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๕/ปี

๘๔

นางพิสมัย อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์

๕๑

๒๖

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา

๕/ปี

๘๕

นางสาวราตรี สกุลศักดิ์

๕๘

๓๘

ชานาญการ

ค.บ.

บรรณารักษ์

ภาษาไทย

๕/ปี

กศ.บ.
ศษ.ม.

คณิ ตศาสตร์
หลักศูตรและ
การสอน

คณิ ตศาสตร์

๕/ปี

ค.บ.

ดนตรี ศึกษา

ดนตรี

๕/ปี

กศ.ม.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๕/ปี

๘๖

นางอารี เมืองงาม

๕๗

๒๙

ชานาญการ
พิเศษ

๘๗

นายวีรชาติ อินทรวงส์สกั ดิ์

๕๕

๓๐

๘๘

นางวราภรณ์ บุตรแพง

๕๒

๓๐

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ

๘๙

นางสาวขนิษฐา วทัญํู

๓๔

๑๑

คศ.๒

ศษ.ม.

หลักสูตร
และการสอน

คอมพิวเตอร์

๒๕๐
ชม./ปี

๙๐

นางสุภาวดี เฉลยถ้อย

๕๕

๓๑

คศ.๒

ค.บ.

คหกรรม
ศาสตร์

คอมพิวเตอร์

๕๐ ชม./ปี

๙๑

นางมะลิวลั ย์ พลทอง
นางอรไท ขาวารี
นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริ ญ

๔๙
๕๔
๕๒

๒๒
๓๖
๒๙

คศ.๓

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ

๕๐ ชม./ปี
๓๐ ชม./ปี
๕๐ ชม./ปี

๙๒
๙๓

คศ.๓
คศ.๓

ภาษาไทย
ภาษาไทย
พลศึกษา

๙๔

ว่าที่พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์

๓๙

๑๐

คศ.๒

ค.บ.
ประกาศ
นียบัตร

๙๕

นายวิสูตร สาระพันธ์

๖๐

๓๘

คศ.๓

กศ.บ.

เคมี

คอมพิวเตอร์

๔๘ ชม./
ปี

๙๖

นางสุพตั รา พนมมาศ

๓๖

๑๓

คศ.๒

ค.บ.

การศึกษา
ปฐมวัย

ประวัติศาสตร์
ศิลปะ

๖๔ ชม./ปี

คอมพิวเตอร์
การบริ หาร

คอมพิวเตอร์

๕๐ ชม./ปี

จานวนครู ที่สอนวิชาตรงเอก ๕๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๙.๓๘
จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด ๓๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๐.๖๓

๑๖

ครู อตั ราจ้ าง
อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี )

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้ างด้วยเงิน

๑ น.ส.ศุภลักษณ์ ผลโภชน์

๒๕

ป.บัณฑิต

-

นาฏศิลป์ /ป.๔

๒ นายกฤษณะ ภู่หอ้ ย

๒๕

ศศ.บ.

ดนตรี

ดนตรี /ป.๕

๓ น.ส.นฤมล กล่านาค

๒๖

ป.บัณฑิต

-

๔ น.ส.วิภาดา โชคชัย

๒๖

ค.บ.

๕. นายศรันย์ คงไทย

๔๒

๑๔

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ /ป.๔

ครู วกิ ฤต

๖. น.ส.ศัทลียา นิลศิริ

๒๗

ค.บ.

การศึกษา
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์/ป.

อนุบาล

เงินอุดหนุน
โรงเรี ยน
เงินอุดหนุน
โรงเรี ยน
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ครู วกิ ฤต

คณิ ตศาสตร์ /ป.๕

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๕. ข้ อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรี ยนจานวน ๙ หลัง อาคารประกอบจานวน ๒ หลัง ส้วม ๘ หลัง สระว่ายน้ า
........-......สระ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม สนาม
เทนนิส......-.......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) ...................
๖. ข้ อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่ าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๕๓,๓๔๕,๑๗๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
๔๓,๙๖๖,๑๑๐
เงินนอกงบประมาณ
๕๔๐,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖,๑๔๕,๖๐๐
เงินอื่นๆ (ระบุ)
๓๓๒,๔๔๐ งบอื่นๆ (ระบุ)
รวมรายรับ
๕๔,๒๑๗,๖๑๐
รวมรายจ่ าย
๕๐,๑๑๑,๗๑๐
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ ๘๑.๐ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ๑๒.๒๖ ของรายรับ
๗. ข้ อมูลสภาพชุ มชนโดยรวม
๑) สภาพชุ มชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะ เป็ นชุมชนในเมืองเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
มีประชากรประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด สถานี

๑๗

ตารวจภูธรจังหวัดลพบุ รี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ที่ ว่าการอาเภอ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ลพบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ติด
ถนนพลโยธิน ถนนในเขตเทศบาล อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ส่ วนใหญ่นบั
ถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป คือ ๒) ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ ส่ วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาทจานวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น วงเวียนเทพสตรี โบราณสถาน สวนสัตว์
หน่ วยราชการห้างสรรพสิ นค้า ได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นจากชุ มชน ผูน้ าชุ มชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เป็ นอย่างดี โดยส่ วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน ในลักษณะของงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ในห้องเรี ยน โรงเรี ยนจัดแหล่งเรี ยนภายในโรงเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
โรงเรี ยนมีขอ้ จากัด ในเรื่ อง สถานที่ คือ พื้นที่ในโรงเรี ยนเมื่อเทียบกับจานวนนักเรี ยนแล้วถือว่า
ไม่เพียงพอสาหรับเด็ก จึงทาให้โรงเรี ยนดูแคบ อาคารเรี ยนบ้างอาคารเรี ยนเก่าทรุ ดโทรมเนื่ องจากโรงเรี ยนก่อน
ตั้งมานาน
๘. โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียน
โรงเรี ยนได้ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้จดั ทาหลักสู ตรโรงเรี ยน และกาหนดโครงสร้างเวลาเรี ยน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)
เวลาเรี ยน (ชัว่ โมง/ปี )
ระดับชั้น

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

วิทยาศาส
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
ตร์

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ประวัติศา
สตร์

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐

ภาษาต่าง
ประเทศ

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

 แผนการเรี ยนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือ ภาษาไทย อังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร ความเป็ นสากล คอมพิวเตอร์ การจัดการความรู้

รวม
(ชม.)

๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐
๑๐๐๐

๑๘

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.๑-ม.๓)
ระดับ
ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ม.๑
ม.๒
ม.๓

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

เวลาเรี ยน (ชัว่ โมง/ปี )
วิทยาศาสต
ร์

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ประวัติศา
สตร์

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษาต่าง
ประเทศ

สาระการ
เรียนรู้
เพิม่ เติม

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๔๐
๔๐
๔๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

 แผนการเรี ยนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือภาษาไทย อังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร ความเป็ นสากล คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ
๙. แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๔๔ ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด ๙๕๖๐ เล่ม
การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ PLS3
จานวนนักเรี ยนที่ใช้ห้องสมุดในปี การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑๒๐๐ คน ต่อวันคิดเป็ น
ร้อยละ ๕๒.๗๓ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน ๓ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา จานวน - ห้อง
ห้อง (ระบุ)....................... จานวน ………………. ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๒๓๙ เครื่ อง
ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ๑๖๕ เครื่ อง
ใช้เพื่อสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ๑๘๓ เครื่ อง
จานวนนักเรี ยนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปี การศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๖๐๐ คน
ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ. ๒๓.๘๔ ของนักเรี ยนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ ๗๔ เครื่ อง

รวม
(ชม.)

๑๒๐๐
๑๒๐๐
๑๒๐๐

๑๙

๔) แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
๑. ห้องสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ลานธรรม
๓. ห้องสมุด
๔. ห้องคอมพิวเตอร์
๕. ห้องเรี ยนธรรมชาติ
๖.ห้องภาษาไทย
๗.ไม้พรรณในวรรณคดี
๘.แหล่งเรี ยนรู ้ สานวน สุ ภาษิต คาพังเพย ใต้
ต้นไม้
๙.ป้ าย ภาษาไทยวันนี้
๑๐.สวนวิทยาศาสตร์
๑๑.สวนคณิ ตศาสตร์
๑๒. ห้องสมุดปฐมวัย
๑๓. ห้องบทบาทสมมุติ
๑๔. ห้องนันทนาการ
๑๕. สวนสมุนไพร
๑๖. สวนเศรษฐกิจพอเพียง
๕) แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
๑. วัดเมืองใหม่
๒. วังนารายณ์ราชนิเวศน์
๓. วัดเสาธงทอง
๔. วัดดงน้อย
๕.สวนสัตว์ ลพบุรี
๖.เขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์
๗.บ้านหิ นสองก้อน(ดินสอพอง)
๘.บ้านท่ากระยาง (การทาทองเหลือง)

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๒๐๐ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๕๓ ครั้ง/ปี
๒๐๐ ครั้ง/ปี
๒๐๐ ครั้ง/ปี
๒๐๐ ครั้ง /ปี
๓๐ ครั้ง /ปี
๓๐ ครั้ง /ปี
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๕ ครั้ง/ปี
๒ ครั้ง/ปี
๒ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี

๒๐

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
๙. สวนนกชัยนาท
๑ ครั้ง/ปี
๑๐. วิทยาลัยสารพัดช่าง
๘๐ ครั้ง/ปี
๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่โรงเรี ยนเชิ ญมาให้ความรู ้แก่ครู นักเรี ยน
ในปี การศึกษาที่รายงาน
๖.๑ ชื่อ-สกุล นางณัฐพร สดเอี่ยม ให้ความรู้เรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของสมเด็จพระ
นารายณ์ สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๔ ครั้ง/ปี
๖.๒ ชื่อ-สกุล พระครู ธรรมานุกิจ ให้ความรู ้เรื่ อง การปฏิบตั ิตนและการดาเนิ นชีวติ และ
การเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็ นศิษย์ที่ดีของครู สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๓ ชื่อ-สกุล พระมหาบารุ ง ให้ความรู้เรื่ อง พุทธประวัติ
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๔ ชื่อ-สกุล คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจังหวัด ให้ความรู้เรื่ อง การรักษาฟัน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ครั้ง/ปี
๖.๕ ชื่อ-สกุล พระวัดเมืองใหม่ ให้ความรู ้เรื่ อง คุณธรรม จริ ยธรรม
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ครั้ง/ปี
๖.๖ ชื่อ-สกุล คณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ให้ความรู้เรื่ อง สัตว์
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ครั้ง/ปี
๖.๗ ชื่อ-สกุล นางสุ นทรี ย ์ มงคลไชย ให้ความรู ้เรื่ อง การทาไข่เค็มดินสอพอง
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ครั้ง/ปี
๖.๘ ชื่อ-สกุล นางพจนีย ์ รอดงาม ให้ความรู ้เรื่ อง คุกกี้ทานตะวัน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๕ ครั้ง/ปี
๖.๙ ชื่อ-สกุล นางนพพา กาจปาน ให้ความรู ้เรื่ อง จักสานไม้ไผ่
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๑๐ ชื่อ-สกุล นายอนันท์ ทองทา ให้ความรู้เรื่ อง งานใบตอง(บายศรี )
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๘ ครั้ง/ปี
๖.๑๑ ชื่อ-สกุล นางพรพิมล จิตต์รัตนดิษย์ ความรู ้เรื่ อง น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี

๒๑

๑๐. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
โรงเรี ยน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
๑.ระดับจังหวัดเหรี ยญทอง สวดมนต์หมู่
ทานองสรภัญญะและจัดโต๊ะหมูบ่ ูชา

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
ยุวพุทธิกสมาคม ลพบุรี

๒. ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม
ศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยนเสริ มสร้างคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง ระดับชั้น ป.๑ ในสถานศึกษา
– ป.๓
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)

๑.รางวัลผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น
( ระดับประเทศ )

คุรุสภา

๒. หนึ่งแสนครู ดี

คุรุสภา

๓. ยอดครู ผมู ้ ีอดุ มการณ์
๔.ผูบ้ ริ หารดีเด่นด้านธรรมและส่งเสริ ม
พระพุทธศาสนาดีเยีย่ ม
๕. ครู ผมู ้ ีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นฐาน

ครู (ระบุชื่อ)
นางนิตยา กลิ่นสุคนธ์ หนึ่งแสนครู ดี
นางนันทการ์ ฤทธิ์มาก หนึ่งแสนครู ดี
นางอารี เมืองงาม
ครู สอนนักเรี ยนได้รับรางวัลผลงานผ่านการ
แข่งขันกิจกรรมอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-๓
นางจินตนา แย้มยิม้
-หนึ่งแสนครู ดี
-ครู สอนดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ (สพป.ลบ.๑)
คุรุสภา
คุรุสภา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-คุรุสภา
-สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน

นางรันทม คาชามา

-หนึ่งแสนครู ดี

-คุรุสภา

นางวันเพ็ญ เจริ ญหลาย
นางธนนันท์ ถนอมวงศ์

-หนึ่งแสนครู ดี
-หนึ่งแสนครู ดี
-ครู ภาษาไทยตัวอย่างที่สงั คมยกย่อง

นางวันเพ็ญ เจริ ญหลาย

-หนึ่งแสนครู ดี

-คุรุสภา
-คุรุสภา
-สานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๓
-คุรุสภา

๒๒
ประเภท
นางดรุ ณี คัมภ์วรี ะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
-สื่ อการสอนภาษาไทยระดับดีเด่น

นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางจินตนา แย้มยิม้

ระดับภาค (ระดับดีเยีย่ ม) การประกวดสื่ อการ
เรี ยนการสอน (ภาษาไทย)
-สื่ อการสอนภาษาไทยระดับดี

นางเบญจพร มณี โชติ

-สื่ อการสอนภาษาไทยระดับดี

นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางสุพตั รา พนมมาศ
นายชลอ กลิ่นสุคนธ์
นางวันเพ็ญ เจริ ญหลาย
นางสาวขนิษฐา วทัญํู
นางสาวขนิษฐา วทัญํู

หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
ครู สอนดี
การนาเสนอนวัตกรรมการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice)“Lab School Symposium
๒๐๑๑” ระดับประเทศ ๔ ภูมิภาคภาคกลาง
และภาคตะวันออก
รางวัล web media

นางลักษณา ทองสุก
นางวัชรี ย ์ สิ ริเสรี
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางอรทัย นกยูงแดง
นางลักษณา ทองสุก
นางวัชรี ย ์ สิ ริเสรี
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางอรทัย นกยูงแดง
นางอรทัย นกยูงแดง
นางพรรณทิพา คช
สถิตย์
นางชูกิจ แก้วเหล็ก

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
-สานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๓
สานักบริ หารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ ๓
-สานักบริ หารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาที่ ๓
-สานักบริ หารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาที่ ๓
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กิจกรรมมารยาทไทย
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
เป็ นครู ผสู ้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล เกียรติบตั ร พื้นฐาน
ระดับเหรี ยญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับชาติ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
กิจกรรมมารยาทไทย
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
เป็ นครู ผสู ้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล เกียรติบตั ร พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ
เหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ
ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
เป็ นครู ผฝู ้ ึ กซ้อมนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ถ้วย พื้นฐาน (สพฐ)/มูลนิธิร่มฉัตร
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๒๓
ประเภท

นางมนต์ฤทัย สุวะนาม
นางพรรณทิพา คชสถิตย์
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางสุภาภรณ์ ดิษฐ์บรรจง
นางมนต์ฤทัย สุวะนาม
นางพรรณทิพา คชสถิตย์
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางวันเพ็ญ โต๊ะนาค
นางพรรณทิพา คชสถิตย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี ร.ร.เทพศิ
ริ นทร์ กรุ งเทพฯ นักเรี ยนได้รับรางวัลชมเชย
เกียรติบตั รและเงินสด ๒ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐
บาท นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบตั รและ
เงินสด ๑ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ระดับภาค เหรี ยญทองกิจกรรมสวดมนต์แปล
๖(ระดับชั้น ป.๑-๖) เป็ นผูส้ อนนักเรี ยนได้รับ
รางวัล เกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ระดับภาค
เหรี ยญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น (ม.๑ – ม.๓)

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/

ระดับจังหวัด ครู ดีเด่นด้านธรรมและส่งเสริ ม
พระพุทธศาสนาดีเยีย่ ม

จังหวัดลพบุรี

นางสุพตั รา พนมมาศ
นางอรทัย นกยูงแดง
นางวันเพ็ญ โต๊ะนาค
นายชลอ กลิ่นสุคนธ์
นางวันเพ็ญ เจริ ญหลาย
นางวัชรี ไชยนุรักษ์
นางวันเพ็ญ โต๊ะนาค
นางสุพตั รา พนมมาศ

ระดับจังหวัดเหรี ยญทอง กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม (ป.๑-ม.๓)

สพป.ลบ.๑

ระดับจังหวัด
เหรี ยญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.๑-ม.๓

สพป.ลบ.๑

นางพรรณทิพา คชสถิตย์

ระดับจังหวัดได้พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน การสอบ NT-ONET/LAS
สูงกว่าเกณฑ์

สพป.ลบ.๑

นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางมนต์ฤทัย สุวะนาม
นางอรทัย นกยูงแดง
นางสุพตั รา พนมมาศ
นางสุจิราพร กุดเปล่ง
นางอรทัย นกยูงแดง
นางลักษณา สุขแพทย์
นางวัชรี ย ์ ศิริเสรี
น.ส.บังอร วัฒนกุล

ระดับจังหวัด
สพป.ลบ.๑
เหรี ยญทอง กิจกรรมมารยาทไทย (ป.๑ – ม.๓)

๒๔
ประเภท
นายชลอ กลิ่นสุคนธ์
นางสุภาภรณ์ ดิษฐ์บรรจง

นางมนต์ฤทัย สุวะนาม
นางสุพตั รา พนมมาศ
นางพรรณทิพา คชสถิตย์

นางสุพตั รา พนมมาศ

นางงามพริ้ ง ภุมริ นทร์
นางบุษบงก์ ไม้ดดั พันธ์

นักเรียน(ระบุชื่อ)
ด.ญ. ณัฎฐ์นรี ตุม้ เที่ยง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
ระดับจังหวัด
เหรี ยญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.๑ –
ม.๓

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สพป.ลบ.๑

เป็ นครู คุณภาพ ความรู ้ดี สอนดี คนดีช่วยเหลือ
สังคมและประเทศชาติดี
จังหวัด
(ชมเชยอันดับ ๑)กิจกรรมบรรยายธรรม
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
ครู ผสู ้ อนนักเรี ยนได้เหรี ยญทองกิจกรรม
ทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
ป.๔-๖

สพป.ลบ.๑

เหรี ยญทอง ชนะเลิศอันดับที่๑ กิจกรรมสร้าง
ภาพด้วยการฉี ก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย
ด.ญ. ธันย์ชนก พ่วงวงษ์ เหรี ยญทอง รองชนะเลิศอันดับที่๑ กิจกรรม
ด.ญ.ศุภิสรา ตราบุรี
สร้างภาพด้วยการฉี ก ตัด ปะกระดาษ ระดับ
ปฐมวัย
ด.ช. อมเรศ ดีงาม
เหรี ยญทอง กิจกรรมการปั้ นดินน้ ามัน ระดับ
ด.ช. ภาคิน จอมพระ
ปฐมวัย
ด.ช.วิษณุ เสงี่ยมจิตร์
ด.ญ.เบญจรัตน์ เขียวอาพล เหรี ยญทอง กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
สื่ อ ระดับปฐมวัย
ด.ช.ภาคิน รัตรราช
เหรี ยญทองชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
ด.ช.ธนเดช กลิ่งด้วง
ประเภททดลอง ระดับ ป.๔-๖
ด.ช.ธนบดี สายธนู
ด.ญ.ชนิดชนก มูลศรี เหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม
ด.ญ.ธนโชติ เงินทรัพย์ อัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖
ด.ญ.ธีรวัฒน์ วงศ์ชวลิต
ด.ญ.ศรัญญา จาปาวงษ์ เหรี ยญทองชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
ด.ญ.ภัทรามาศ สกุลเจริ ญ ประเภททดลอง ระดับ ม.๑-๓
ด.ญ.สุนนั ทรา นิ่มนวล

วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

๒๕
ประเภท
ด.ญ.ธมากร มีโชคสม
ด.ช.ธนพนธ์ รื่ นอุรา
นายศุภโชค คนโทเงิน
นายสิ รวิชญ์ คชสารสุ วรรณ์
นายอภิสิทธิ์ แสนอินอานาจ

น.ส.ปิ ยะพร ศิริกลุ
น.ส.ชนรดี ชื่นชม
นายภูมิวฒั น์ อมัติรัตน์
นายศุภโชค คนโทเงิน
นายสิ รวิชญ์ คชสารสุ วรรณ์
นายอภิสิทธิ์ แสนอินอานาจ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
เหรี ยญทองชนะเลิศ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม.๑-๓
เหรี ยญทองชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับม.๑-๓

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

เหรี ยญทองชนะเลิศ กิจกรรมอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม.๑-๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

เหรี ยญทองชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับม.๑-๓

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.ธมากร มีโชคสม เหรี ยญทองอันดับที่ ๖ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ทาง
ด.ช.ธนพนธ์ รื่ นอุรา
วิทยาศาสตร์ ระดับม.๑-๓
ด.ญ.ศรัญญา จาปาวงษ์ เหรี ยญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ด.ญ.ภัทรามาศ สกุลเจริ ญ ทดลอง ระดับม.๑-๓
ด.ญ.สุนนั ทรา นิ่มนวล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

น.ส.ปิ ยะพร ศิริกลุ
น.ส.ชนรดี ชื่นชม
นายภูมิวฒั น์ อมัติรัตน์
ด.ช.ภาคิน รัตรราช
ด.ช.ธนเดช กลิ่งด้วง
ด.ช.ธนบดี สายธนู
นายศุภโชค คนโทเงิน

เหรี ยญทองแดง กิจกรรมอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม. ๑-๓

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เหรี ยญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ระดับป. ๔-๖

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายสิ รวิชญ์ คชสารสุ วรรณ์
นายอภิสิทธิ์ แสนอินอานาจ

เหรี ยญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับม.๑-๓ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ. จิราภา จันทร์เอี่ยม

เหรี ยญทองแดง เขียนภาพไทยสี เอกรงค์ ม.๑- สานักงานคณะกรรมการ
๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จ.กาญจนบุรี

ด.ช. ฐาปกรณ์ บุญงาม

ได้เข้าร่ วมกิจกรรมได้รับรางวัลผ่านการ
แข่งขันกิจกรรมวาดภาพลายเส้นชั้นม.๑-๓

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๖
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
เหรี ยญทอง ราวงมาตรฐาน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จ.กาญจนบุรี

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช. ภูวงษ์ บุญเรื อง
ด.ช. ณัฐนิชา หงส์ทอง
ด.ช. อนุพงศ์ วงศ์สะอาด

เหรี ยญทองแดง ศิลป์ สร้างสรรค์ ม.๑-๓งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จ.กาญจนบุรี

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช. ปิ ยะวัฒน์ ลัดครบุรี
(ทีม๕คน)

เหรี ยญทองแดงละครสั้นภาษาอังกฤษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

ด.ช. กฤษฎา คชสี ห์

เหรี ยญทองแดง spelling bee
เหรี ยญเงิน speech

ด.ญ. พิมพ์ประภา ทาทอง
ด.ญ. ภานุมาศ อ่อนศรี
ด.ญ. ณัฐกฤตา พรหมจีน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ. พิมพ์ประภา ทาทอง
ด.ญ. ภานุมาศ อ่อนศรี

ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชรการแข่งขัน
คณิ ตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่๑๔ ถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ได้ผา่ นการแข่งขันคณิ ตศาสตร์ประเทศไทย
ครั้งที่๒

ด.ช. ชาญธาดา นารา
รัตน์ฐกร

ผลงานผ่านการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริ ยภาพ
ทางคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นม.๑-๓

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช. ศิวกร กองแก้ว

ผลงานผ่านการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ ว
ระดับชั้นม.๑-๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

ด.ช. วัชรมณฑล เนื้ อเทศ

ด.ญ. จริ ยา เมืองศิริ

เหรี ยญเงินการแข่งขันกิจกรรมผลงาน
สร้างสรรค์คณิ ตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP
ระดับชั้นม.๑-๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

ด.ช. กนกนภัส สุชา
ทัศน์

เหรี ยญเงินอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ระดับ
ชั้นป.๑-๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

ด.ญ. พิมพ์ประภา ทาทอง

เหรี ยญทองแดงอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์
ระดับชั้นป.๔-๖

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต ๑

ด.ช.นัฐภาส นิลพิทกั ษ์
ด.ช.รัฐศิลป์ โพธิ์ประพันธ์
ด.ช.เจนณรงค์ ดีอิน
ด.ช. จิตรทิวสั มาศิริ
ด.ญ. ปารณี ย ์ เปรมปรี ดา
ด.ญ. เศรษฐณัฐ ฆังคะสุ วรรณ

ด.ญ. ศิรภัสสร เครื อขอน
ด.ญ. กัญชลิการ์ กสิ วฒั น์

สมาชิกภาพสหภาพIMCประจาประเทศ
ไทย

๒๗
ประเภท
ด.ญ. ภัคจิรา คงใหญ๋
ด.ช. นภดล บุตรบรรเทิง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
เหรี ยญเงินสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
GSPระดับชั้นป.๔-๖
ลพบุรีเขต ๑

ด.ญ.ชลนุช อันอาสา

ชมเชยการประกวดแต่งบทกลอน(มัธยม)

สโมสรไลออนส์สากลภาค๓๐๐A ๒

ด.ญ.ดวงฤทัย ชาญหา
ลาภ
ด.ญ.ธัชสิ นี งวดชัย

ชมเชยการประกวด หนังสื อเล่มเล็ก(ประถม)

สโมสรไลออนส์สากลภาค๓๐๐A ๒

ชมเชยการประกวด หนังสื อเล่มเล็ก(ประถม)

สโมสรไลออนส์สากลภาค๓๐๐A ๒

ด.ญ.วรรษา สุดใจ

ชมเชยการประกวด หนังสื อเล่มเล็ก(ประถม)

สโมสรไลออนส์สากลภาค๓๐๐A ๒

ด.ช.วราวิชญ์ บุญพึ่ง
ด.ญ.ศศิธร ชูแก้ว

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
-เหรี ยญเงินแต่งคาประพันธ์ กาพย์ยานี๑๑
-เหรี ยญเงินแต่งคาประพันธ์ กาพย์ยานี๑๑

สพป.ลบ.๑

ด.ญ.พิมพ์พร ศรี ม่วง

-เหรี ยญทองเรี ยงความและคัดลายมือ

สพป.ลบ.๑

ด.ญ.สลิลทิพย์ หมู่หาญ -เหรี ยญทองแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ )
ด.ช.ธนกร จันทร์พวง -เหรี ยญทองแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ )
ด.ญ.เกสรา อินทโชติ -เหรี ยญทองอาขยานทานองเสนาะ

สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑

ด.ญ.ณรัญญา บรรจงศุภรักษ์

-เหรี ยญทองแดงเรี ยงความและคัดลายมือ

สพป.ลบ.๑

ด.ญ. ธนภรณ์ เกิดพร้อม

-เหรี ยญทองเรี ยงความและคัดลายมือ
-เหรี ยญทองแดงหนังสื อเล่มเล็ก(ประถม)
-เหรี ยญทองแดงหนังสื อเล่มเล็ก(ประถม)
-เหรี ยญเงินหนังสื อเล่มเล็ก(มัธยม)
-เหรี ยญเงินหนังสื อเล่มเล็ก(มัธยม)
-เหรี ยญทองอาขยานทานองเสนาะ
-เหรี ยญเงินอ่านออกเสี ยงและจับใจความ
สาคัญ
-เหรี ยญทองอ่านออกเสี ยงและใจความสาคัญ
(ประถม)

สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑
สพป.ลบ.๑

เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริ ยธรรม เป็ น
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
นักเรี ยนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ระดับประเทศ

สานักนายกรัฐมนตรี /กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.นภัสวรรณ์ พลายฤทธิ์

ด.ญ.จิณณพัต เจริ ญสุข
น.ส.เนรัญชรา ทองอยู่
น.ส.จุฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์
ด.ญ.ธนกนก เรื องโกศล
ด.ญ.นันท์นภัส ศรี สุราช

ด.ญ.พรรัชดา พละลาภ
ด.ช.รพีพฒั น์ บานพับทอง

สพป.ลบ.๑

สานักนายกรัฐมนตรี /กระทรวงศึกษาธิการ

๒๘
ประเภท
ด.ช.ธนภัทร ศิวบวร
ด.ญ.พิมพ์ลภัส เก็บกลาง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
เหรี ยญทอง กิจกรรมมารยาทไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ครั้งที่
๖๑ ประจาปี ๕๔ “สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ าสู่
ผูน้ าอาเซียน”

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.อิสรี ย ์ เพ็งผล
ด.ญ.อณัญญา
สายสิ ญจน์

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบตั ร
เงินรางวัลคนละ ๑,๐๐๐ บาทกิจกรรม
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/มูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.ญาณิ ศา ชูลิขิต

ระดับภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท กิจกรรม
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
เหรี ยญทอง ระดับภาค กิจกรรมสวดมนต์แปล
(ป.๑ – ๖)

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/มูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.เสาวลักษณ์ เนี่ยม
แก้ว

เหรี ยญทองระดับภาค
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค
เหรี ยญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรี ยญทอง ระดับภาค กิจกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม

ด.ญ.เสาวลักษณ์ เนียม
แก้ว

เหรี ยญทองอันดับ ๑ ระดับจังหวัด
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ (สพป.ลบ.๑)
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑

ด.ญ.สุ ทธิดา ประกัน
ด.ญ.กชกร เจือทอง
ด.ญ.ชญาภา มะณี รัตน์
ด.ญ.บุษนี ศุทธรัตน์ไพบูลย์
ด.ญ.วราภรณ์ คงพรหม
ด.ญ.มนัญชยา ลี้สกุล
ด.ญ.อาทิตญา ศรี ทรง
ด.ญ.ชุติมา สว่างศรี
ด.ญ.วิมลรัตน์ ก้านนาค
ด.ญ.ชนกสุดาเทพประสิ ทธิ์
ด.ช.ธนภัทร ศิวบวร
ด.ญ. พิมพ์ลภัส เก็บกลาง
ด.ช.ธนภัทร ศิวบวร
ด.ญ.พิมพ์ลภัส เก็บกลาง

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ (สพป.ลบ.๑)

๒๙
ประเภท
ด.ช.ธนภัทร เฉลิมฤกษ์
ด.ญ.ปั ทมพร สุขใส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กิจกรรมมารยาทไทย ระดับช่วงชั้น ป.๑ – ป. ลพบุรี เขต ๑
๓ งานศิลป-หัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑ “สุด
ยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

ด.ช.นิติกร สิ งห์สวัสดิ์
ด.ญ.สุกานดา พะวงษ์

เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กิจกรรมมารยาทไทย ระดับช่วงชั้น ม.๑ – ม.๓ ลพบุรี เขต ๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑ “สุด
ยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล

เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.๑
– ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”
เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.
๔ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่
๖๑ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ (สพป.ลบ.๑)

ด.ญ.พรรษา โตจิตร
ด.ญ.ปริ วรรณ พึ่งใหญ่
ด.ช.สุวภา ปัพพานนท์
ด.ญ.สธิวนั ธรรมพงพันธ์
ด.ญ.ปภัสสร คนไว
ด.ญ.ทอฝัน เสมากุล
ด.ญ.กุลภรณ์ รุ่ งสว่าง
ด.ญ.สุพชั ราภรณ์ ศรี รักษา
ด.ญ.ประภัสสร เย็นทรวง
ด.ญ.ปิ ยธิดา ศรี พรหม

เหรี ยญเงิน ระดับจังหวัด
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.๑ –
ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑

เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.๔ –
ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑

ด.ญ.นิรชา ห้วยลึก
ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์
ด.ญ.อนัญญา ใจกระสัน
ด.ญ.จิตราพร แท้เที่ยง
ด.ญ.พราวนภา ผิวผ่อง

เหรี ยญเงิน ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ม.๑ – ม. ลพบุรี เขต ๑
๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑ “สุด
ยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

ด.ช.รพีพฒั น์ บานพับทอง

ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ ระดับจังหวัด
อันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ (สพป.ลบ.๑)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑

๓๐
ประเภท
ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล
ด.ญ.ปุญญิศา เกสี
ด.ญ.พรรพษา โตจิตร
ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ
ด.ญ.นันนภัส ศรี ศุราช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.๑ ลพบุรี เขต ๑
– ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ ระดับจังหวัด
อันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล

ระดับจังหวัด
ชมเชยอันดับ ๑ โครงการประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

สามเณรชัยโชติ จีรวัตร์

ระดับจังหวัด
คะแนนเรี ยนดี อันดับที่ ๒ โครงการบรรพชา
สามเณรต้นแบบ ต้นกล้าคุณธรรม รุ่ นที่ ๒
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั

จังหวัดลพบุรี

สามเณรณัฐพงษ์
เอี่ยมวิจารณ์

ระดับจังหวัด
คะแนนเรี ยนดี อันดับชมเชย โครงการ
บรรพชาสามเณรต้นแบบ ต้นกล้าคุณธรรม
รุ่ นที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

จังหวัดลพบุรี

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล
ด.ญ.นันท์นภัส ศรี สุราช
ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ
ด.ญ.พรรพษา โตจิตร
ด.ญ.ปุญญิศา เกสี

ระดับศูนย์เครื อข่าย
ศูนย์เครื อข่าย
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง ระดับชั้น ป.๑
– ป.๓

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล
ด.ญ.ปุญญิศา เกสี
ด.ญ.พรรพษา โตจิตร
ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ
ด.ญ.นันนภัส ศรี ศุราช

เหรี ยญทอง ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้น ป.๑ ลพบุรี เขต ๑
– ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ ๖๑
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

๓๑
ประเภท
ด.ช.ณัฐกร สาระทัน
ด.ญ.ปิ ยะพร ศิริกลุ
ด.ญ.ศศิธร ชูแก้ว
ด.ญ.อนัญญา ใจกระสัน
ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์
ด.ญ.นิรชา ห้วยลึก
ด.ญ.ชนรดี ชื่นชม
ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล

สามเณรชัยโชติ จีรวัตร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
ระดับศูนย์เครื อข่าย
ศูนย์เครื อข่าย
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง ระดับชั้น ม.๑
– ม.๓

ระดับจังหวัด
อันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง
ระดับจังหวัด
ชมเชยอันดับ ๑ โครงการประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑
จังหวัดลพบุรี

ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรี นิล
ด.ญ.นันท์นภัส ศรี สุราช
ด.ช.ชินภัทร เปี่ ยมเจริ ญ
ด.ญ.พรรพษา โตจิตร
ด.ญ.ปุญญิศา เกสี

ระดับจังหวัด
จังหวัดลพบุรี
คะแนนเรี ยนดี อันดับที่ ๒ โครงการบรรพชา
สามเณรต้นแบบ ต้นกล้าคุณธรรม รุ่ นที่ ๒
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
ระดับจังหวัด
จังหวัดลพบุรี
คะแนนเรี ยนดี อันดับชมเชย โครงการ
บรรพชาสามเณรต้นแบบ ต้นกล้าคุณธรรม
รุ่ นที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ระดับศูนย์เครื อข่าย
ศูนย์เครื อข่าย
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง ระดับชั้น ป.๑
– ป.๓

ด.ช.ณัฐกร สาระทัน
ด.ญ.ปิ ยะพร ศิริกลุ
ด.ญ.ศศิธร ชูแก้ว
ด.ญ.อนัญญา ใจกระสัน

ระดับศูนย์เครื อข่าย
ศูนย์เครื อข่าย
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง ระดับชั้น ม.๑
– ม.๓

สามเณรณัฐพงษ์
เอี่ยมวิจารณ์

๓๒
ประเภท
ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์
ด.ญ.นิรชา ห้วยลึก
ด.ญ.ชนรดี ชื่นชม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล

เหรี ยญทองกิจกรรมทาอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ(ประเภทเส้น) ป.๔-๖

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)/กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็ จ
ที่
๑.

๒.

๓.

ชื่อ
วัตถุประสงค์ /
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้ าหมาย
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ นักเรี ยนมีวสั ดุ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ตามความต้องการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั
นักเรี ยนประจาปี การศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็ น
๒๕๕๔
ประโยชน์รู้จกั การ
เล่นกีฬาและ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพ
ติด
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง
เรี ยนรู ้ศิลปะ
คนดี มีความสุข
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

พัฒนาการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ

๑. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
๒. สื่ อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ
๓. มีสื่อการเรี ยนการ
สอนเอื้อต่อการเรี ยน
การสอน

วิธีดาเนินการ
(ย่ อๆ)
สารวจความต้องการและ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
ครู นกั เรี ยนมีวสั ดุ
อุปกรณ์เพียงพอ
สาหรับการจัดการ
เรี ยนการสอน
-ประชุมคณะกรรมการ
-นักเรี ยนทุกคนได้
ดาเนินการ
แสดงออก
-ฝึ กซ้อม
-นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั ใช้
-เตรี ยมสนามอุปกรณ์
เวลาว่างให้เป็ น
-จัดการแข่งขัน
ประโยชน์
-รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
๑. วางแผนดาเนินงานใน ๑๐๐%
รอบปี
๒. จัดกิจกรรมเข้า
ร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายใน
๓. จัดนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
ต่างๆ
จากกิจกรรมส่งเสริ มการ ๗๐
เรี ยนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนให้
สูงขึ้น

๓๓
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
English Camp

วัตถุประสงค์ /
วิธีดาเนินการ
เป้ าหมาย
(ย่ อๆ)
๑. ใช้ภาษาอังกฤษใน จัดกิจกรรมเพื่อการ
สื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
การสื่ อสาร

Christmas Day

๑. รู ้จกั วัฒนธรรม
เจ้าของภาษา
๒. กิจกรรมเสริ มการ
เรี ยนรู ้

โครงการพัฒนาการศึกษากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
-กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ป.๑
-กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน(ป.๒)

-กิจกรรมพัฒนาการอ่านและ
เขียน ป.๓

-นักเรี ยนมีพฒั นาการ
เรื่ องการอ่านและ
เขียน
-ให้นกั เรี ยนมีนิสยั รัก
การอ่าน มีการพัฒนา
ทักษะการอ่านและ
คิดวิเคราะห์และ
เขียน
-นักเรี ยนมีพฒั นาการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง
-ให้นกั เรี ยนได้รับ
ความรู ้และ
สนุกสนาน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๙๐

-ประชุมชี้แจงครู ในสาย -ร้อยละ ๘๕
ชั้นเพื่อให้ดาเนินกิจกรรม
ให้เหมือนกันทั้งสายชั้น
-ประชุมชี้แจงครู ในสาย -ร้อยละ ๘๕
ชั้นเพื่อให้ดาเนินกิจกรรม
ให้เหมือนกันทั้งสายชั้น

-ประชุมชี้แจงครู ในสาย
ชั้นเพื่อให้ดาเนินกิจกรรม
ให้เหมือนกันทั้งสายชั้น
-กิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่บทเพลง
-หาแหล่งข้อมูลมาแต่ง
(ป.๔)
เพลง ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจ
แล้วนามาใช้สอนให้
นักเรี ยนมีความรู ้นาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
-กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ มการ -นักอ่านและเขียน
-ประชุมครู ในสายชั้น
เขียนสะกดคา กิจกรรมเพื่อน
สะกดคาได้ถูกต้อง เพื่อให้กิจกรรมไปในทาง
ช่วยเพื่อน (ป.๔)
ชัดเจน รวมทั้งฝึ กให้ เดียวกัน โดยทาใบงานให้
มีจิตสาธารณะ
นักเรี ยนฝึ กทั้งในเวลา
เรี ยนและนอกเวลาโดยมี
ครู และเพื่อนที่มีจิตอาสา
มาช่วย
-กิจกรรมการเรี ยนรู ้จาก
-นักเรี ยนมีความรู ้ใน -ประชุ่มชี้แจงในสายชั้น
บทเพลง ป.๕
เรื่ องหลักภาษาไทย เพื่อให้ทาการสอนใน

-ร้อยละ ๘๕

-ร้อยละ ๙๐

-ร้อยละ ๘๕

-ร้อยละ ๘๕

๓๔
ที่

ชื่อ
วัตถุประสงค์ /
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้ าหมาย
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะ
(ป.๖)
กิจกรรมกลุ่มการ
เรี ยน โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
และพัฒนาการจัดทา

โครงการพัฒนาการศึกษากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
-กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ป.๑
-กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน(ป.๒)

วิธีดาเนินการ
(ย่ อๆ)
แนวทางเดียวกัน
-ประชุมคณะครู ในสาย
ชั้นเพื่อวางแผนการสอน
เพื่อให้ไปในทางเดียวกัน
และมีการสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน/ประเมินผล
งาน

สื่ อ/นวัตกรรม เพื่อ
ใช้ในการสอน
ภาษาไทย
-ศึกษาเนื้อหาและแนว
ทางการสอน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
ครู มีแผนการสอนและ
มีสื่อ มาใช้
ประกอบการสอน
รวมทั้งนักเรี ยนทุกคน
ผ่านการวัด /
ประเมินผล
ร้อยละ ๑๐๐
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น
-นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล
และนาเสนอได้
ร้อยละ ๘๐

-นักเรี ยนมีความรู ้
เรื่ องความเรี ยงขั้นสูง
เบื้องต้น
- ศึกษาแนวทางเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมให้
-กิจกรรมพัฒนาการอ่านและ
-นักเรี ยนสามารถ
นักเรี ยน สอบ LAS
เขียน ป.๓
สอบผ่านการทดสอบ -เตรี ยมความพร้อมโดยนา LAS
แบบทดสอบมาวิเคราะห์
-กิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่บทเพลง -นักเรี ยนสอบผ่าน
และฝึ กทา
(ป.๔)
การวัดและ
ประเมินผลมาตรฐาน -ประชุมครู ภาษาไทยและ -ร้อยละ๙๕
การศึกษาด้านผูเ้ รี ยน กาหนดกิจกรรมแข่งขัน
O-NET
ทักษะวิชาการและการ
-กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ มการ -นักเรี ยนทุกคนได้
แสดงบนเวที
-ร้อยละ๙๕
เขียนสะกดคา กิจกรรมเพื่อน
ร่ วมกิจกรรมแข่งขัน -ประชุมครู ภาษาไทยและ
ช่วยเพื่อน (ป.๔)
ทักษะวิชาการและ
กาหนดกิจกรรมแข่งขัน
เข้าร่ วมกิจกรรมการ ทักษะวิชาการและการ
แสดง
แสดงบนเวที
-นักเรี ยนทุกคนได้
-กิจกรรมการเรี ยนรู ้จาก
ร่ วมกิจกรรมแข่งขัน
บทเพลง ป.๕
ทักษะวิชาการและ
เข้าร่ วมการแสดง

๓๕
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
(ป.๖)
-กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
สู่มาตรฐานสากล
ม.๑
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาไทย ม.๒
-กิจกรรมยกระดับการวัดและ
ประเมินผลมาตรฐานการศึกษา
ด้านผูเ้ รี ยน O-NET ม.๓
-กิจกรรม ๒๒๕ ครู กวีศรี สุนทร
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ /
เป้ าหมาย

โครงการพัฒนาสื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ ๑. นักเรี ยนมีสื่อการ
สู่มาตรฐาน
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการ
สากลบนพื้นฐานความพอเพียง เรี ยนรู ้ตามมาตรฐาน
การเรี ยน ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตร
โรงเรี ยนมาตรฐาน
๒. นักเรี ยนมีแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ใน
ห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยนที่
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรี ยน
๓. นักเรี ยนมีทกั ษะ
ในการเข้าร่ วม
ประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

วิธีดาเนินการ
(ย่ อๆ)

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)

ประชุมชี้แจง วิเคราะห์หา
สาเหตุ ลงมือปฏิบตั ิ แบ่ง
ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิ
ตามแผน

๘๐

๘๐

๘๐

๓๖
ที่
๑๐.

๑๑.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการรักพ่ออยูอ่ ย่างพอเพียง

วัตถุประสงค์ /
เป้ าหมาย
๑. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ี
คุณธรรมจริ ยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดาเนิน
ชีวติ ตามหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. โรงเรี ยนเป็ น
แบบอย่างที่ดีในด้าน
การน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ
จัดการเรี ยนรู ้ใน
สถานศึกษา
โครงการเสริ มสร้างคุณธรรมนา ๑. นักเรี ยนเป็ นผูม้ ี
ความรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรม
และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๒. นักเรี ยนนาความรู ้
ด้านคุณธรรม และ
ทักษะการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน

วิธีดาเนินการ
(ย่ อๆ)
ประชุมชี้แจงแบ่งหน้าที่
การรับผิดชอบ ลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผน และ
จัดทากิจกรรมตามแผน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๙๓.๐๐

๙๑.๕๐

ประชุมชี้แจงแบ่งหน้าที่
การรับผิดชอบ ลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผน และ
จัดทากิจกรรมตามแผน

๙๓.๕๗

๘๗.๖๔

๓๗

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี ทีผ่ ่านมา (ปี การศึกษา ๒๕๕๓)
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย * ให้ใส่เครื่ องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *
ปรับปรุง

ด้ านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทางานจนสาเร็ จทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา
และคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู ้และทักษะเบื้องต้น
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่ รู ้ รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ/
ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเองเข้ากับ
ชุมชนได้ดีและมีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการ จัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

พอใช้

ดี

ดีมาก

/

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยียม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

๓๘
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *
ปรับปรุง

ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีภาวะผูน้ าและมีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการจัดองค์กร โครง
สร้างระบบการบริ หาร และ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ครบวงจร
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีการบริ หารและจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น ฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๖ โรงเรี ยนมีการจัดสภาพ แวดล้อม
และการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ
ด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ โรงเรี ยนมีการสนับสนุนและ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๑๘ โรงเรี ยนมีการร่ วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการและภาครัฐ และเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน

พอใช้

ดี

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยียม

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๓๙
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *

มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุง

มาตรฐานที่โรงเรียนเพิม่ เติม
มาตรฐานที่ …….
มาตรฐานที่ …….
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

พอใช้

ดี

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยียม

* ให้ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน

มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *
ปรับปรุง

ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ น
ตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก
/

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยียม

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

๔๐
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *
ปรับปรุง

มาตรฐานที่ ๘ ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ และลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ด้ านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
คุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่
พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้
และมีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรมจริ ยธรรมมี
ภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร /
โครงสร้าง ระบบการบริ หาร
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริ หาร และ
จัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็ น
ฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการหลักสู ตร และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาส่ งเสริ มคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดล้อม และการบริ การที่ส่งเสริ มให้
เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

พอใช้

ดี

ดีมาก

/

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยียม

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

๔๑
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้ น
โรงเรียน *
สังกัด *
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนใน
ชุมชน

ดีมาก

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

/

/

/

/

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ( เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๔๙)
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้ทกั ษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนสนใจใฝ่ รู ้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเ้ รี ยนเล่น/ทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และชื่นชม
ในผลงานของตนเอง
ด้ านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครู มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครู เพียงพอ

ดีเยียม

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

/
/
/
/
/
/
/
/

๔๒
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

มาตรฐานที่ ๙ ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรี ยนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริ หารงาน
อย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมาย
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีหลักสู ตร ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๔ โรงเรี ยนส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ดีมาก

/
/

/

/
/
/

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย........-..............
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง  ไม่รับรอง
กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ......................-.................................................
๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
และมีวสิ ัยทัศน์

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

/
/
/
/

๔๓
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ด้ านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครู มีคุณวุฒิ / ความรู ้ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริ หาร
จัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรี ยนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้ าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรี ยนมีหลักสู ตร ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๔ โรงเรี ยนส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

/

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ............-.......................โดยมีค่าเฉลี่ย...........-...........
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................

/
/
/

/
/

/

/
/
/

๔๔

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เมื่อวันที่ ๖ - ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ )
๑๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปญัญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

/
/
/
/
/
/
/
/

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๕.๖๕
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง  ไม่รับรอง
กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ..................................-.....................................

/
/
/
/

๔๕

๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

/
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของ
สถานศึกษา
/
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ...................................โดยมีค่าเฉลี่ย......................
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง  ไม่รับรอง
กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ได้ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุ ง (จากผลการ
ประเมินฉบับร่ าง)

ดีมาก

๔๖

๑๔. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้ อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
โรงเรียน โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด ดังนี้
จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อแสนอแนะ
-

จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้ อแสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ดังนี้
จุดเด่ น
๑. ด้านผูเ้ รี ยน สถานศึ กษามี การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้เป็ นคนที่มีพ้ืนฐานชี วิตใน
การด้านรั กการอ่าน รั กการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต คิ ดวิเคราะห์ คิ ดแก้ปัญหา เผชิ ญสถา
การณ์ได้อย่างมีสติ ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
มีคุณธรรมประจาตน มีค่านิ ยมที่ดี ตลอดจนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๒. ด้านการเรี ยนการสอน มีการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
การประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีและมีจรรยาบรรณของวิชาชี พ มีความเชี่ ยวชาญ
และมีผลงานการสอน มีการพัฒนาตนเพื่อความเป็ นมืออาชีพ รู้ท ันเทคโนโลยี และมี
การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
๓. แนวการจัดการศึกษา สถานศึกษา มีการจัดโครงสร้ าง องค์กรการบริ หารให้มีความ
คล่องตัวโดยการกระจายอานาจเป็ น งาน /ฝ่ าย ตาม พรบ. การศึกษา ๒๕๔๒ มีการ
กระจายอานาจให้มีการบริ หารย่อยในสายชั้น เพื่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการ
พัฒนาแบบมุ่ ง เน้นผลสั ม ฤทธิ์ มี ก ารจัดท าหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเพื่ อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง และความต้องการของท้องถิ่ น จัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอน มีความ
เป็ นนาทางวิชาการ มีการสร้างโรงเรี ยนให้เป็ นแม่ข่ายของโรงเรี ยนอื่น ๆ ( LabShcool)
เป็ นฐานการเรี ยนรู ้สู่อาชี พ (Career Path) และแหล่งภูมิปัญญา (Snow Bool) ของ
ชุมชน

๔๗

๔. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ มีการสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนอย่างใกล้ชิดมี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแหล่งงการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุ นให้
ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ สึ ก มี ค วามเป็ นเจ้า ของและมี ส่ ว นร่ ว นในการจัด การศึ ก ษาทั้ง ด้า น
ความคิด ทุนทรัพย์และแรงงาน
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. กลุ่มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ของ ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓
โดยร่ วม ยังมีคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.
ข้ อแสนอแนะ
๑. ด้านผูเ้ รี ยน ควรได้รับการพัฒนาให้เด็กศักยภาพ ได้รับการพัฒนาเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการการส่ งเสริ มเพื่อความเป็ นเลิศตามความถนัด จัดกิจกรรมทางวิชาอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสู ตรที่มีความหมายสาหรับ
ผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญ กาหนดการวัดประเมินผลโดยตัวชี้วดั ที่ชดั เจน พัฒนาครู
ให้ยดึ ภารงานสอนเป็ นสาคัญ พัฒนาตนเองเพื่อความเป็ นมืออาชีพ และสถานศึกษาควรมี
การจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและเปลี่ยนการสอนอย่างจริ งจัง
พัฒนาระบบการติดตาม และตรวจสอบผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ ควรมีการพัฒนาในด้านนี้
ภายใน ๑-๒ ปี การศึกษา
จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนา และข้ อแสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(ในกรณีทผี่ ่านการประเมิน สมศ. รอบสามแล้ว) ดังนี้
ระดับปฐมวัย
จุดเด่ น
๑. เด็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมสมวัย และมีความพร้อมใน
การศึกษาในขั้นต่อไป
๒. ครู มีวฒ
ุ ิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบสอนตรงตามวิชาเอก โท ความ
ถนัดและมีความเพียงพอ มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป็ นแบบอย่างที่ดีได้
๓. สถานศึกษามีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารจัดการตามโครงสร้างทั้ง
๔ ฝ่ ายงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ผูเ้ รี ยนบางคนขาดทักษะที่จาเป็ นในด้านความคิด เช่น เรื่ องมิติสัมพันธ์ การแก้ปัญหา
การเปรี ยบเทียบ การคานวณ การสังเกต และการเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี

๔๘

๒. ครู ควรนาผลการวัด ประเมินผลพัฒนาการและทักษะพื้นฐานในการเรี ยนรู ้มาปรับ
กระบวนการจัดประสบการณ์ หาวิธีการกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กให้เต็มตามศักยภาพเป็ น
รายบุคคล
๓. ผูบ้ ริ หารควรนาเอาระบบ PDCA เข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการศึกษาในส่ วนของการ
กากับ ติดตาม ประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ งพัฒนาในส่ วนงานต่าง ๆ ที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ข้ อแสนอแนะ
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีทกั ษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญา
เช่น การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดรวบยอด การสังเกต การเปรี ยบเทียบ จานวน มิติสัมพันธ์
(พื้นที่/ระยะ) เวลาให้มากขึ้น และควรจัดกิจกรรมการสอนให้หลากหลาย เช่น การสร้างสถานการณ์
การจาลอง บทบาทสมมุติ โครงงาน เป็ นต้น
๒. ด้านการบริ หารจัดการ
๑) สถานศึกษาควรจัดสรรพื้นที่ดา้ นนอกอาคารให้เพียงพอ กว้างขวาง ในการทา
กิจกรรมนอกห้องเรี ยน
๒) สถานศึกษาจัดหาเครื่ องเล่นสนามและเพิ่มพื้นที่ให้เหมาะสม
๓) สถานศึกษาควรสร้างห้องน้ า ห้องส้วมให้เพียงพอกับจานวนเด็ก
๓. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ครู ควรวางแผนในการนาผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ได้ไปใช้ในการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมนาไปใช้ได้จริ ง เกิดการพัฒนาเด็กอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น
มีกิจกรรมแยกให้เห็นกลุ่มเด็กที่ชดั เจน จัดทาตารางการซ่ อมเสริ มการช่วยเหลือพัฒนาเด็กให้ชดั เจน
และเก็บผลการพัฒนาช่วยเหลือที่สามารถสื บค้นได้
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกปี และควรจะได้รับการ
ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี เพื่อที่จะได้นาผลการประเมินมาปรับใช้ในสถานศึกษาให้มีความ
รวดเร็ วและคล่องตัวในการดาเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเด่ น
สถานศึกษามีการรณรงค์ การต่อต้านสิ่ งเสพติดซึ่ งดาเนิ นการแบบบูรณาการต่อเนื่อง
ยัง่ ยืน โดยความร่ วมมือของทุกฝ่ ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็ นการส่ งเสริ มบทบาทสถานศึกษาที่มี

๔๙

ต่อชุมชน และท้องถิ่น คือ สร้างคน เป็ นคนดี มีโครงการต่อต้านสิ่ งเสพติด โครงการคุณธรรมนา
วิชาการ โครงการศิษย์ลูก
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล รู ้บทบาทหน้าที่ ร่ วม
ปฏิบตั ิงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จุดทีค่ วรพัฒนา
นักเรี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่ งเกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนขาดทักษะในการ
ทาข้อทดสอบระดับสู ง ซึ่ งมีความซับซ้อนกว่าการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา เปรี ยบเทียบ
จากผลสัมฤทธิ์ ของสถานศึกษา ที่จดั ตามหลักการผูส้ อนเป็ นผูส้ อบ ซึ่ งสู งกว่าผลสอบ O-NET
ครู ควรพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนที่ส่งผลให้นกั เรี ยนในการสอบ O-NET ให้ผเู้ รี ยนมีผล
สอบ O-NET สู งขึ้น
๕. สรุ ปสภาพปัญหา จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สภาพปัญหา
๑. ชุมชน ท้องถิ่น นิยมส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนเพิ่มขึ้นทุกปี ส่ งผลให้สถานศึกษามี
ปริ มาณงานมาก จึงเป็ นภารงานที่หนักในการขับเคลื่อนที่ตอ้ งใช้พลังและปัจจัยจานวนมากสร้าง
ความเหนื่อยล้า
๒. ปั จจัยสนับสนุนจากภาครัฐมีนอ้ ย ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก ซึ่ งไม่สามารถทาได้หลายครั้งต่อปี
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. การจัดหาเพื่อเพิ่มอาคารเรี ยน ให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยนที่เพิ่มมากขึ้น
๒. การเร่ งยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และผลการทดสอบระดับชาติ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful