OBJEKAT: VODENICA - MLIN INVESTITOR: MZ VRNOGRAČ MJESTO GRADNJE: GLINICA

PREDMJER RADOVA
2 STAV KOD JED. CIJENA

6 KOLIČINA

I - 100 PRIPREMNI RADOVI GN 100 GN 900
1."Demontaža drvene konstrukcije mlina. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km, drvenu konstrukciju mlina ( obloge i stubove i podove ) demontirati i odvesti na gradsku deponiju. Šut nastao od crijepa i sitnije građe prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." m2 Preusmjeravanje vodotoka radi lakšeg pristupa i rada na betoniranju ab stubobva i ab potpornih zidova mlina. Preusmjeravanje se vrši na način da se neposredno pored postojećeg vodotoka i cca 10m ispred vodenice iskopa novi kanal koji će privremeno tok rijeke Slapnice preusmjeriti pored mlina i radnog prostora. Po završetku radova korito rijeke vratiti u prvobitno stanje. Obračun: paušalno
paušal

1.

5 JED. MJERE

4 OPIS RADOVA

80.3

2.

3.

Rušenje postojećih ab stubova 25/25cm. Materijal deponovati na gradilišnu deponiju. Temeljna konstrukcija stubova ostaje na istom mjestu. Obračun po m3. a. rušenje ab stubova 0,25*0,25*1,80 = 0,11 m3 m3 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
0.11

MULTICON INŽENJERING d.o.o.

Velika Kladuša

10 CIJENA

1 RED. BR.

3 ŠIFRA

OBJEKAT: VODENICA - MLIN INVESTITOR: MZ VRNOGRAČ MJESTO GRADNJE: GLINICA

II - 200 ZEMLJANI RADOVI GN 200
1. 200

mašinski iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje i za temeljne stope ab stubova, u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu, te naknadnim planiranjem po okolnom terenu ili odvozom viška van gradilišta. Obračun po m3. a. trakasti temelji potpornog zida: 0,60X1,00X20=12,00m3 b. temeljne stope stubova: 4x0,8x1,00x0,5=3,20m3 Zasipanje potpornih zidova dijelom materijalom iz iskopa i nasipom granulacije 0-32mm. Nasipanje vršiti u slojevima po 30cm uz nabijanje svakog sloja. Obračun po m3 9,00X3,00x1,5=40,5m3
UKUPNO

m3

15.2

3. 200

m3

40.5

IV - 400 BETONSKI RADOVI GN 400, 401, 410, 415, GN 601
1. 400 3

Betoniranje AB temeljne konstrukcije (temeljne trake, grede, ploče i stope) sa potrebnom oplatom. a. trakasti temelji potpornih zidova: 20x0,8=16,00m3 b. temelji ab stubova: 4x0,8x1,00x1,00=3,20m3 Betoniranje AB zidova betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati. a. betoniranje ab zidova: 20,00x0,80=16,0m3 Betoniranje AB stubova i vertikalnih serklaža betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati . a. betoniranje ab stubova: 4x0,25x0,25x2,00=0,5m3

m3

19.2

2. 400

3

m3

16

3. 400

3

m3 4. 400 3

0.5

Betoniranje AB greda, nadvoja i horizontalnih serklaža betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati . a. betoniranje ab greda: 2x(3,2+5)x0,25x0,25=1,10m3

m3

1.1

MULTICON INŽENJERING d.o.o.

Velika Kladuša

OBJEKAT: VODENICA - MLIN INVESTITOR: MZ VRNOGRAČ MJESTO GRADNJE: GLINICA

5. 400

3

Betoniranje AB ploča betonom MB-30 u odgovarajućoj oplati. a. betoniranje podne ploče mlina 3,2x6x0,15=2,90m3 b. betoniranje ploče u koritu (2,00+1,00)/2x3x0,15=0,70m3
m3 3.6

6. 400 10

Ručno sječenje, ispravljanje, čišćenje i ugrađivanje armature RA 4010/500 bez obzira na veličinu profila ( obračun po 1 kg ugrađene armature ) Ručno sječenje, uspravljanje, čišćenje i ugrađivanje mrežne armature MA 500/560. a. armatura potpornih zidova Q335 = 700kg b. armatura ploča Q257= 270kg UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

kg

760

7. 400 22

kg

970

V - 601 TESARSKI RADOVI GN 601
1. 601 5

Izrada nove krovne konstrukcije od rezane ili tesane građe bez obzira na raspon i dimenziju građe. Obračun po 1 m2 horizontalne projekcije.
m2 26

12.

16

Letvisanje krova novim letvama 28/48 za pokrivanje crijepom ili sličnim materijalom.obračun po 1 m2 letvisane plohe.
m2 26

3. 601 18

Izrada zidova od hrastovih brvana. Nabaviti građu, obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana, po projektu, detaljima i upustvima projktanta. Građa mora biti od prvoklasne i suhe hrastovine. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi, zaštiti od crvotočine i impregnirati. Obračun po m3. a. izrada zidova od daske 20/5cm 2x(5+3,2)*2,24*0,1=3,67m3 Izrada drvenog prilaznog podesta od hrastovih letava 8/5cm i podnih greda 10/14cm. Obračun po m2. 0,8x5,00=4,00m2

m3

3.67

4.

601

m2

4

MULTICON INŽENJERING d.o.o.

Velika Kladuša

OBJEKAT: VODENICA - MLIN INVESTITOR: MZ VRNOGRAČ MJESTO GRADNJE: GLINICA

5.

Izrada ulaznih vrata mlina dim 100/200. Vrata se izrađuju od drvene daske 20/5cm i drvenih letava 5/8cm. Cijenom obuhvaćeni svi ostali dijelovi vrata kao npr.baglame, vijci, brave i drugo. Obračun po kom.
kom 1

6.

Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber criepa. Criep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Ispod dodirnih spojnica gornja dva criepa, koje ne naliežu na donji crijep cjelom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crijepa. U cjenu ulaze i postavljanje sljemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru." Obračun po m2. a. pokrivanje krova 5,00x6,00=30m2
m2 30

UKUPNO TESARSKI RADOVI

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I - 100 PRIPREMNI RADOVI GN 100 GN 900 II - 200 ZEMLJANI RADOVI GN 200 III - 400 BETONSKI RADOVI GN 400, 401, 410, 415, GN 601 IV - 601 TESARSKI RADOVI GN 601 SVEUKUPNO BEZ PDV-a PDV 17% SVEUKUPNO SA PDV-om

MULTICON INŽENJERING d.o.o.

Velika Kladuša

OBJEKAT: VODENICA - MLIN INVESTITOR: MZ VRNOGRAČ MJESTO GRADNJE: GLINICA

**napomena: predmjerom nisu obuhvaćeni svi radovi. Predmetni radovi, kao i radovi koji se naknadno pojave biće obuhvaćeni troškovnikom koji će se izraditi nakon izvršenih radova ili prije izvođenja istih. Svi nepredviđeni i naknadni radovi će biti prezentirani i obrazloženi investitoru, a isti će pisanom saglasnoščću odobriti ili odbaciti iste.

MULTICON INŽENJERING d.o.o.

Velika Kladuša

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful