– PREDUZEĆE I KARAKTERISTIKE PREDUZEĆA Preduzeće je privredni subjekat u kome se obavlja odreena privredna aktivnost utržišnoj privredi.

To je složen ekonomski i organizacioni subjekat koji podrazumeva detaljnupodelu rada, funkcija i me usobnu koordinaciju.Osnovne karakteristike preduze ć a su :1. predstavlja organizacionu celinu2. obavlja odre  enu delatnost u privredi3. potpuna ekonomska i pravna samostalnost(ekonomska samostalnost ogleda se u slobodnom donošenju planova i programaposlovanja, slobodnom ugovaranju poslova i slobodnom utvr  ivanju cenaproizvoda)(pravna samostalnost ogleda se u obavljanju finansijskih transakcija kod poslovnihbanaka, vo  enju poslovnih knjiga i donošenju akata u preduze ć u)4. predstavlja odre  eno privredno društvoOsnovni motiv i cilj svakog preduze ć a ogleda se u slede ć em :1. ostvarenje što ve ć e dobiti (profita)2. minimalni troškovi poslovanja3. maksimalni poslovni rezultati4.

konstantna likvidnost 2 – CILJEVI PREDUZE Ć A Ciljevi u preduze ć u mogu biti ekonomski i neekonomski.U okviru preduze ć a razlikujemo č etiri grupe ciljeva:1. interesi države - zaposlenost- stabilnost cena- efikasnost poslovanja- rast i razvoj preduze ć a2. vlasni č ki interesi - ve ć a dobit- ve ć e dividende- pove ć anje vrednosti preduze ć a3. interesi menadžera - ve ć i profit- ve ć e zarade- dobar status u preduze ć u- privilegije4. interesi zaposlenih - sigurnost zaposlenja- ve ć a zarada- dodatna motivacija- opstanak, rast i razvoj preduze

ć a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful