P. 1
Конкуренцијата како фактор на политиката на цени

Конкуренцијата како фактор на политиката на цени

|Views: 448|Likes:

More info:

Published by: Liljana Pishtolova Velkoska on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

СОДРЖИНА

................................................................................................................................................. 1
КОНКУРЕНЦИЈАТА КАКО ФАКТОР НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИ ...................... 1
1.УЛОГА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ВО ОДРЕДУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИ .......... 1
2. ИНФОРМАЦИИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПАЗАРОТ – ПРЕТПОСТАВКА ЗА РАЦИОНАЛНО
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ .................................................................................................................. 12
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................ 15
КОНКУРЕНЦИЈАТА КАКО ФАКТОР НА ПОЛИТИКАТА
НА ЦЕНИ
1.УЛОГА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ВО ОДРЕДУВАЊЕТО НА
ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИ
Најго!"#о$ %&ој '&!$'&#ја$#ја( '&# )о*!+,-а.!$о *а о),/# 0а 1!*#$!
*а +-о#$! '&о#0-о)# +! о%#),-а )а г# +ог!)а "о2*#$! &!а/1## *а
)&,г#$! '&!$'&#ја$#ја *а *!го-#$! о),/# # -&0 %а0а *а $оа )а о)&!)#
1
&а1#о*а*а +$&а$!г#ја *а 1!*# *а +-о#$! '&о#0-о)#. Мо2*#$! &!а/1##
*а /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја 0а *!/о# '&!$'&#ја$#ја +! %#$*а
)!$!&"#*а*$а '&# #0%о&о$ *а а$!&*а$#-*# 1!*# 0а +-о#$! '&о#0-о)#.
О%!"о$ *а '&о)а2%а /ој "о2! го &!а#0#&а !)*о '&!$'&#ја$#! 0а-#+#
*! +а"о о) *!го-#$! 1!*#( $,/, # о) 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$!
'&!$'&#ја$#ја. П&!$'&#ја$#!$о -о 'а0а&*о +$о'а*+$-о "о&а )а го
о)&!)# о)*о+о$ *а +-о#$! 1!*# '&!"а 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$!
'&!$'&#ја$#ја3 иста, пониса и!и по"исоа. П&# $оа +! 'о4#$,-а *!
+а"о 'о+$о!4/а$а $,/, # 'о$!*1#ја*а$а /о*/,&!*1#ја. О'а+*о+$а о)
'о$!*1#ја*а$а /о*/,&!*1#ја ! 'о"аа )о/о/, +! ог&а*#4,-а.а$а о)
-!0 *а *о-# '&!$'&#ја$#ја -о $аа г&а*/а 'ого!"#.
Ко*/,&!*$+/# о&ј!*$#&а*# +! 1!*#$! /ога '&!$'&#ја$#!$о '&о"!*#$! *а
+-о#$! 1!*# г# -&5# -ога-*о /а/о &!а/1#ја *а '&о"!*#$! *а 1!*#$! *а
/о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја. П&о1!*$о$ *а '&о"!*а$а *а 1!*а$а *! !
%#$!* $,/, '&!) +! *а+о/а$а *а '&о"!*а$а # о)*о+о$ +'&!"а
/о*/,&!*$+/#$! 1!*#. Ка&а/$!&#+$#/а *а /о*/,&!*$+/# о&ј!*$#&а*#$!
1!*# ! $аа 5$о '&!$'&#ја$#ја$о 'о'&-о &!аг#&а *а '&о"!*а$а *а 1!*#$!
*а /о*/,&!*$#$! о$/о/, *а '&о"!*а$а *а 'о%а&,-а4/а$а # *а
$&о5о1#$!.Па&#&а.!$о *а /о*/,&!*1#ја$а # о)&2,-а.!$о *а
'&о1!*$,а*о ,4!+$-о *а 'а0а&о$ ! о+*о-*а +$&а$!г#ја *а
'&!$'&#ја$#ја$а. 6!+$о $оа +! "а*#7!+$#&а +о '&о)&2,-а.! *а
о&ј!*$а1#о*а$а 'а0а&*а 1!*а( о+о%!*о а/о о+$-а&!*#о$ )о8о) '&# $оа
*#-о *а 1!*# +! +"!$а 0а 0а)о-о#$!!* -о )а)!*# ,+о-# *а
+$о'а*#+,-а.!. Р#0#/о$ о) 'о-#+о/# # 'о*#+/# 1!*# о) о*#! /о#
'&!о-а),-аа$ *а 'а0а&о$ -о *!)о+$#г *а -!&о)о+$ој*# #*7о&"а1## 0а
&!а/1##$! *а /,',-а4#$!( го $!&а '&!$'&#ја$#!$о )а %#)! 9оја*о9 *а
'а0а&*а$а 1!*а. П&!$'&#ја$#ја$а "о2! "!:,+!%*о )а +! /о*/,&#&аа$
2
/о&#+$!ј;# г# 'о!)#*!4*о #*+$&,"!*$#$! *а 'о#$#/а$а *а 1!*#(
'&о#0-о)о$( /а*а#$! 0а '&о)а2%а # +$о'а*+/а$а '&о'ага*)а ## -о
+оо)-!$*а /о"%#*а1#ја. А/1!*$о$ "о2! )а %#)! *а #*+$&,"!*$о$ ##
-о /о"%#*а1#ја *а #*+$&,"!*$# '&# 5$о +! "а/+#"#&а )о8о)о$. Иа/о !
1!*а$а 'о/&ај )&,го$о !7#/а+*о /о*/,&!*$+/о +&!)+$-#(
'&!$'&#ја$#ја$а "о2! "!:,+!%*о )а +! /о*/,&#&аа$ /о&#+$!ј;# )&,г#
#*+$&,"!*$#( а *! 1!*а$а. И"а "*ог, '&#4#*# 0а $.*. *!1!*о-*а
/о*/,&!*1#ја. По%#$*# +! +!)*#$!3
1. 6,-+$-#$!*о+$а *а /,',-а4#$! *а '&о"!*а$а *а 1!*#$! *! !
го!"а
2. Р!а/1##$! *а )&2а-*#$! о&га*# /о# #*$!&-!*#&аа$ а/о 1!*#$!
4!+$о +! "!*,-аа$
<. П&о"!*#$! -о '&о#0-о)о$ #"аа$ 'о $&ај*о /о*/,&!*$+/о -#ја*#!
о$/о/, +)а"а$а '&о"!*а *а 1!*а$а
=. По +о2!*о ! /о*/,&!*1#ја$а *а /,+ &о/ )а +! '&#аго)# *а
'&о"!*а$а *а )&,г#$! #*+$&,"!*$# о$/о/, 1!*а$а
5. Во +#$,а1#ја /ога -о "*ог, г&а*/# &а+'оо2#-#$! /а'а1#$!$# ја
*а)"#*а$ $!/о-*а$а 'о%а&,-а4/а( 'о+$о# +/о*о+$ /о* &а0*#
7о&"# *а )ого-а&а.! 0а 1!*#$!( а а/1!*$о$ +! +$а-а *а
)#7!&!*1#&а.! *а '&о#0-о)о$ # *а '&о)а2*#$! ,+,г#
>. Кај "*ог, '&о#0-о)# +$#о$ # "о)а$а #г&аа$ 'о -а2*а ,ога( а
!а+$#4*о+$а *а 'о%а&,-а4/а$а *а +$о'а*+/а$а '&о'ага*)а г#
'&а-# /,',-а4#$! &!а$#-*# *!о+!$#-# *а '&о"!*#$! *а 1!*а$а
?. Ко*!4*о( )#7!&!*1#&а.!$о *а '&о#0-о)#$! # '&о)а2*#$! ,+,г#
+! '&!$'о+$а-/а '&!$'&#ја$#!$о )а #"а 'ого!"а +о%о)а )а г#
7о&"#&а 1!*#$! *а +-о#$! '&о#0-о)#.
1
1
@. @ABCDEFBGHFAIJ KLCBAMANE IHOE PQHRSTHIE9( UEFQHVHOE ERVAOADMQEIAGE( WHCXQER 1Y?2
<
Та/а*а&!4!*а$а *!1!*о-*а /о*/,&!*1#ја )о%#-а *а 0*а4!.! # *!ј0#*а$а
'оја-а *! "о2! )а +! -&0,-а +а"о 0а +$&,/$,&а$а *а г&а*/а$а( $,/, # 0а
'&#&о)а$а *а '&о#0-о)о$ # 'а0а&о$.
Па0а&*о$о 7о&"#&а.! *а 1!*#$! #"а"! /ога '&о)а-а4#$! *!"аа$
/о*$&оа *а 1!*а$а /оја +! 7о&"#&а +о%о)*о +о ,+/а)#-а.! *а
'о*,)а$а # 'о%а&,-а4/а$а +о 'о"о5 *а 'а0а&*#о$ "!8а*#0а". Z#)!ј;#
+а"#о$ 'а0а& 9)о*!+,-а о),/#9 0а 1!*#$! '&!$'&#ја$#!$о *!"а 'о$&!%а
о) 'о#$#/а # +$&а$!г#ја *а 1!*#. Та/-# +#$,а1## +! *а-#+$#*а &!$/#
#+/,4о1# -о +$о'а*+$-о$о( )о/о/, "о2! )а +! #)!*$#7#/,-аа$.
П&!о-а),-аа$ +#$,а1## /а)! '&!$'&#ја$#!$о #"а #0-!+*а +о%о)а -о
7о&"#&а.!$о *а 1!*#$! – $оа 'о+$а-,-а 1!*а *а +-ојо$ '&о#0-о) ##
,+,га( а /,',-а4#$! ја '&#7а;аа$ # /,',-аа$ 'о $аа 1!*а ## *! ја
'&#7а;аа$. Па0а&*#о$ "!8а*#0а" "о2! )а #г&а 0*а4ај*а ,ога( *о *а
'&!$'&#ја$#!$о ! )а )о*!+,-а о),/а 0а 1!*#$!. П&!$'&#ја$#!$о г#
а*а#0#&а 'а0а&*#$! 7а/$о&# – 'о%а&,-а4/а$а # /о*/,&!*1#ја$а( '&#
)о*!+,-а.!$о *а о),/# 0а 1!*#$!. Ра0#/а$а 'о"!:, о))!*# о%а+$#(
г&а*/# # г&,'а1## ! -о +$!'!*о$ *а +о%о)а$а /оја ја #"а
'&!$'&#ја$#!$о '&# 7о&",#&а.! *а 1!*а$а.
Д#7!&!*1#&а*о+$а *а '&о#0-о)#$! ", о-о0"о2,-а *а '&!$'&#ја$#!$о
)а 7о&"#&а 1!*# *!0а-#+*о о) *#-о$о *а 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$!
'&о#0-о)#. А/о 'о+$о# го!"а )о7!&!*1#ја1#ја *а '&о#0-о)#$! $ога5
/&#-а$а *а 'о%а&,-а4/а$а *а 'оо))!*# '&о#0-о)# ! *!)о-о*о
!а+$#4*а ## ! *!!а+$#4*а. [$о 'ого!"а )#7!&!*1#ја1#ја *а
'&о#0-о)# – 7#0#4/а # '+#8#4/а( ## )-!$! 0а!)*о( J +$!'!*о$ *а
+о%о)а *а '&!$'&#ја$#!$о '&# 7о&"#&а.! *а 1!*а$а \о) /о*/,&!*$#$!]
! 'ого!".
=
Е)*а о) '&#4#*#$! 0а 'о+$о!.! *а 'о#$#/а$а *а 1!*# ! 7а/$о$
5$о '&!$'&#ја$#!$о "о&а )а г# 'о4#$,-а а/1##$! *а /о*/,&!*$+/#$!
'&!$'&#ја$#ја # )!ј+$-о$о *а +!га5*#$! *а #)*#$! 1!*#. С"#+а$а *а
'о#$#/а$а *а 1!*#$! ! $!*)!*1#ја$а )а +! /о*$&о#&а 'а0а&о$ #
+,4,-а.а$а *а *!го. Го!"#*а$а *а '&!$'&#ја$#!$о # *!го-о$о
'&о1!*$,а*о ,4!+$-о -о &!а#0а1#ја$а *а '&о#0-о)о$ -о )о%а& )! го
о'&!)!,-а +$!'!*о$ *а -#ја*#! *а '&!$'&#ја$#!$о *а +,4,-а.а$а *а
'а0а&о$. Го!"о$о '&!$'&#ја$#! "о2! 'о !7#/а+*о )а ја /о&#+$#
"а&/а$а /а/о +$&а$!г#+/# +&!)+$-о 0а!)*о +о 1!*а$а.
Поо2%а$а *а '&!$'&#ја$#!$о -о г&а*/а$а # -о +$о'а*+$-о$о ја
о'&!)!,-а *!го-а$а "о2*о+$ 0а /о*$&оа *а 0%#)*,-а.а$а *а 'а0а&о$.
Во &а0*# г&а*/# # г&,'а1## '&!$'&#ја$#ја$а &а0#4*о +! о)*!+,-аа$.
С$а-а.! а/1!*$ *а $.*. *!1!*о-!* а+'!/$ *а /о*/,&!*1#ја$а -о *!/о#
г&а*/# о) +$о'а*+$-о$о "о2! )а ја о)&2,-а '&о"!*а$а *а !/о*о"+/а$а
+$а&о+$ *а г&а*/а$а( 'о-!;! о$/о/, '&о"!*а$а *а го!"#*а$а *а
'о+$о!4/#$! '&!$'&#ја$#ја ## %&ојо$ *а '&!$'&#ја$#ја -о г&а*/а$а.
Но-#$! г&а*/# ## о*#! /о# )а-аа$ *о-# '&о#0-о)# "о2! )а о)а$ +о
1!*а$а /а/о /о*/,&!*$+/о +&!)+$-о +! )о)!/а +! -о !/+'а*0#ја( *о /ога
'о%а&,-а4/а$а 'о4*! )а о'а:а ## )а +$аг*#&а а/1!*$о$ "о&а )а +!
+$а-# *а )&,г# #*+$&,"!*$# *а 'о#$#/а$а *а '&!$'&#ја$#!$о.
О)*о+о$ *а 1!*а$а *а +о'+$-!*#о$ '&о#0-о) '&!"а '&о#0-о)#$! *а
)&,г#$! '&!$'&#ја$#ја -о г&,'а1#ја$а ! /,4*о '&а5а.! -о 'о#$#/а$а
*а 1!*# *а '&!$'&#ја$#!$о. А$!&*а$#-#$! +! #+$а( 'о*#+/а ##
'о-#+о/а 1!*а. Д,&# о$/а/о ;! +! )о*!+! о),/а$а 'о о-а '&а5а.!
"о2! )а +! #+$&а2,-а /оја /о*/&!$*а 1!*а $&!%а )а +! о)&!)# 0а
'&о#0-о)о$. О),/а$а ! "*ог, -а2*а %#)!ј;# $аа ,+о-,-а *#0а )&,г#
о),/#( *! +а"о 0а 1!*#$!( $,/, # 0а )&,г#$! #*+$&#"!*$# *а
5
'&о)а2*а$а 'о#$#/а. М*ог, 4!+$о $оа 0а-#+# о) /а&а/$!&о$ *а
'&о#0-о)о$ ## ,+,га$а 0а /ој +! 7о&"#&а 1!*а. Кога ! '&о#0-о)о$ *а
г&,'а1#ја$а )о+$а 8о"ог!* *ај4!+$о +! о)# +о #+$а 1!*а( %#)!ј;#
'о-#+о/а 1!*а %# %#а *!ог#4*а # %# го ог&а*#4,-аа о%!"о$ *а
'&о)а2%а( а 'о*#+/# 1!*# %# )о5! -о '&!)-#) )о/о/, !
'&!$'&#ја$#!$о -о "о2*о+$ )а о%!0%!)# +оо)-!$*а '&о),/$#-*о+$ /оја
%# о-о0"о2#а 0а)о-о#$!!* +$!'!* *а )о8о) # '&# 'о*#+/а 1!*а о)
/о*/,&!*!$+/#$! '&!$'&#ја$#ја. Кај о)&!)!* %&ој '&о#0-о)# /,',-а4#$!
о4!/,-аа$ #+$# ## "*ог, +#4*# 1!*# о) +#$! '&!$'&#ја$#ја. По+$оја$
$.*. -оо%#4а!*# 1!*# /о# +! 0а+"!$,-аа$ 0а +$а*)а&)*# '&о#0-о)#.
Иа/о ! /а&а/$!&о$ *а '&о#0-о)о$ %#$!* 7а/$о& $ој *! ! #
!)*#+$-!*( 'а 'о*!/ога5 *# *ај-а2!* 0а о),/а$а *а /о! *#-о *а 1!*а
)а +! о)# – '&!$'&#ја$#!$о "о2!%# +а/а )а го +!)# 9#)!&о$ *а
1!*#$!9 ## *!/ој )&,г "о"!*$ "о2! )а %#)! 0*а4а!*. По+$о# +/о*о+$
/о* 'а0а&*а$а 1!*а 0а&а)# *!#0-!+*о+$а 5$о ;! +! +,4# +о о%!"о$ *а
'&о)а2%а а/о 1!*а$а %#$*о о$+$а',-а о) 'а0а&*о '&#7а$!*о$о *#-о #
/а/о )&,г#$! ;! &!аг#&аа$ *а $оа.
Кога ! 1!*а$а #*+$&,"!*$ /ој $&!%а )а о%!0%!)# ,4!+$-о *а
'а0а&о$ +! о)# *а 'о*#+/# 1!*# о) 'а0а&*#$!. 6!+$о $оа ! +$&а$!г#ја *а
'!*!$&а1#о*#$! 1!*# ## 1!*# /о# )!,-аа$ о%!+8&а%&#-а4/# *а
'о+$ој*#$!( а о+о%!*о *а 'о$!*1#ја*а$а /о*/,&!*1#ја. А/о +!
$&о5о1#$! *а &а%о$!.!$о 'о*#+/# о) /о*/,&!*$#$! '&!$'&#ја$#!$о
*!"а '&о%!"'&# о)&!),-а.! *а 1!*# 'о*#+/# о) 'а0а&*#$!.
Ко!7#1#!*$о$ *а !а+$#4*о+$ *а 'о%а&,-а4а/а$а ! /&#$#4/а
#*7о&"а1#ја )а# )а +! о)# *а 1!*# /о# +! 'о*#+/# о) 'а0а&*#$!.
До/о/, /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја$#ја +! -о +о+$ој%а )а &!аг#&аа$
#+$о $а/а +о *а"а,-а.! *а 1!*#$! *а +-о#$! '&о#0-о)#( '&!)*о+$а *а
>
'&!$'&#ја$#!$о %# %#а /&а$/о$&ај*а. И+$о $а/а ! 0*а4ај*о '&!$8о)*о
)а +! #+'#$а )а# /,',-а4#$! *а '&о#0-о)о$ г# #)!*$#7#/,-аа$
/-а#$!$о$ # 1!*а$а. А/о ! $оа +,4ај $ога5 'о+$о# о'а+*о+$
'о*#+/а$а 1!*а )а +! $,"а4# /а/о 'о*#0о/ /-а#$!$ *а '&о#0-о)о$.
До/о/, '&о#0-о)о$ *а '&!$'&#ја$#!$о *! ! 7#0#4/# # '+#8#4/#
)#7!&!*1#&а* *! ! "о2*о )а +! о)# *а 'о-#+о/а 1!*а о) 'а0а&*а$а. Тоа
! "о2*о /ај &!*о"#&а* '&о#0-о)#$! 4#ја "а&/а ! 'о0*а$а. О%#4*о $оа
! +$&а$!г#ја *а +о0а)а-а.! *а '&!+$#2 # !/+/,0#-*о+$ 0а '&о#0-о)о$.
А/о '&о#0-о)#$!о$ ,+'!! -о $оа $ога5 ", ! о%!0%!)!*а +о&а%о$/а +о
'&о)а2*#$! /а*а# '&# 'а+"а*о$ *а '&о#0-о)о$. О'а+*о+$а !2# -о
'&!1!*,-а.! *а -#+$#*+/а$а "о2*а &а0#/а -о о)*о+ *а
/о*/,&!*$+/#$! '&о#0-о)#( 5$о "о2! )а )о-!)! )о *а"а#-а.! *а
о%!"о$ *а '&о)а2%а$а.
Z#$*а /а&а/$!&#+$#/а *а /о*/,&!*$+/# о&ј!*$#&а*#$! 1!*# ! $оа
5$о '&!$'&#ја$#!$о *! *а+$ој,-а )а о)&2,-а /&,$ о)*о+ 'о"!:, +-о#$!
1!*# # $&о5о1#$! ## 'о%а&,-а4/а$а \## *а )-!$! )!$!&"#*а*$#](
$,/, -о а*а#0#$! г# -/,4,-а # 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$!
'&!$'&#ја$#ја. П&!$'&#ја$#!$о '&а-# #0"!*# *а 1!*#$! *а +-о#$!
'&о#0-о)# а/о $оа го *а'&а-а$ /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја
*а+$ој,-ај;# +!/ога5 )а о)&2,-аа$ 4!/о& +о *#- – #+$#( 'о-#+о/# ##
'о*#+/# 0а о)&!)!* '&о1!*$.
Кога '&о#0-о)#$! +! 8о"ог!*# -#ја*#!$о *а 'а0а&*#$! 7а/$о&# *а
7о&"#&а.!$о *а 1!*#$! ! 'о +#*о. Кога +! &а%о$# 0а 'а0а& *а "*ог,
8о"ог!* '&о#0-о)( '&!$'&#ја$#ја$а г# 7о&"#&аа$ 1!*#$! *а +-о#$!
'&о#0-о)# 'оа:ај;# о) $!/о-*а$а 'а0а&*а 1!*а. Со2!*о+$а *а
,$-&),-а.! *а 'о%а&,-а4/а$а 'а # $&о5о1#$! ! !)*а о) %#$*#$!
'&#4#*# '&!$'&#ја$#!$о )а ја '&#7а$# $!/о-*а$а 'а0а&*а 1!*а /а/о
?
&а1#о*а*о &!5!*#!. Кога '&о#0-о)#$! 'о%#$*о +! &а0#/,-аа$
-#ја*#!$о *а 'а0а&*#$! 7а/$о&# ! )о+$а 0*а4ај*о( *о "*ог, ! $!5/о )а
+! /а2! /оја ! $аа 'а0а&*о о)&!)!*а 1!*а. По-!;! %# +! &!/о )!/а
'о+$о# &а"/а *а 1!*#( о$/о/, !)*а +'!1#7#4*а 1!*а /оја %# "о2!а
)а +! +"!$а 0а 'а0а&*а. По+$о!4/а$а &а"/а *а 1!*# )о*!/а)! ја
ог&а*#4,-а +о%о)а$а *а '&!$'&#ја$#!$о /о! +о +-ојо$ '&о#0-о) +!
'оја-,-а *а 'а0а&о$ ## *а '&!$'&#ја$#!$о /о! ! -!;! *а 'а0а&о$ # ја
&а0г!),-а "о2*о+$а 0а '&о"!*а *а 1!*а$а *а +-ојо$ '&о#0-о). Во $а/-а
+#$,а1#ја $!5/о ! )а +! ,$-&)# /оја ! $аа 'а0а&*а 1!*а. Тоа го о$!2*#-а
'&!)-#),-а.!$о *а *а+$а*#$! *а 'о )ог &о/ # 'а*#&а.!$о *а
+$&а$!г#ја$а *а 1!*# о) +$&а*а *а о))!*о '&!$'&#ја$#!. А*а#0а$а *а
'о%а&,-а4/а$а # /о*/,&!*1#ја$а ! о+*о-а 0а +ог!),-а.! *а #)*#о$ $!/
*а *а+$а*#$!.
Д#7!&!*1#ја1#ја$а *а '&о#0-о)#$! %а0#&а %#о *а 7#0#4/а$а
&а0#/а \7,*/1#о*а*а( !+$!$+/а # )&.] о) )&,г#$! '&о#0-о)# /оја
!+*о +! '&#"!$,-а ## )!"о*+$&#&а( ## *а '+#8оо5/а &а0#/а /оја
ја +о0)аа +$о'а*+/а$а '&о'ага*)а( о)*о+*о &!',$а1#ја$а *а "а&/а$а.
Ф#0#4/а$а )#7!&!*1#ја1#ја ! 0*а4ај*а /ога /,',-а4#$! +! &а1#о*а*о
"о$#-#&а*#( а '+#8оо5/а ! /ога +! !"о1#о*а*о "о$#-#&а*# '&#
/,',-а.! *а !)!* '&о#0-о). По*!/ога5 )#7!&!*1#ја1#ја$а +! -&5# +о
/а&а/$!&о$ *а '&о)а2*#$! ,+,г# /о# +! )а-аа$ *а /,',-а4#$!( 5$о !
'&#+,$*о -о +$&а$!г#ја$а /а/о *а '&о#0-о)*#$! $а/а # *а $&го-+/#$!
'&!$'&#ја$#ја. Во *!/о# +,4а# 'ого)*о+$а *а о/а1#ја$а ", )а-а
0*а4#$!*а '&!)*о+$ *а '&о)а-а4о$. Д#7!&!*1#ја1#ја$а о-о0"о2,-а
+$а-а.! *а а/1!*$ *а 1!*а$а -о /о"%#*а1#ја +о #*+$&,"!*$#$! *а
'&о)а2*а$а 'о#$#/а( *о *! 0*а4# а'+о,$*а +о%о)а *а
'&!$'&#ја$#!$о )а о)&!)# 1!*а /а/-а +а/а. Ко*/&!$*а$а 1!*а 0а !)!*
^
'&о#0-о) +! #0-!),-а о) +$&а$!г#ја$а – о)*о+о$ '&!"а /о*/,&!*$+/#$!
'&!$'&#ја$#ја. Д&,г %#$!* "о"!*$ '&# о),4,-а.!$о 0а 1!*а$а( а /ој
+$а*,-а +! 'о!-#)!*$!* ! *!'!&"а*!*$*о+$ *а )#7!&!*1#ја1#ја /ај
*ајго!"#о$ %&ој '&о#0-о)#. В&!"!*+/#о$ #*$!&-а -о /ој '&о#0-о)о$
*а !)*о '&!$'&#ја$#! ;! %#)! ,+'!5*о )#7!&!*1#&а* ! %#$!* 7а/$о&
'&# о),4,-а.!$о 0а 1!*а$а.
Кај )#7!&!*1#&а*#$! '&о#0-о)# &а0#/#$! -о +$#о$( о%#/о$
## 7,*/1#о*а*#$! о+о%#*# +,2а$ )а ја ,%а2а$ о+!$#-о+$а *а
/,',-а4#$! *а &а0#/а$а -о 1!*а$а *а '&о#0-о)о$ *а )&,г#$!
'&!$'&#ја$#ја. Д#7!&!*1#&а*+о$а *а '&о#0-о)о$ 0а!)*о +о %&ојо$ *а
'&!$'&#ја$#ја -о г&,'а1#ја$а # *#-*а$а -!#4#*а( '&!$+$а-,-аа$ %#$*а
/а&а/$!&#+$#/а *а 'а0а&*а$а +$&,/$,&а. Мо2*о+$а 0а -!0 *а *о-#
'&!$'&#ја$#ја -о г&,'а1#ја$а # !7#/а+*о+$а *а *#-*а$а /о*/,&!*1#ја
+о 'о+$ој*#$! '&!$'&#ја$#ја -#ја! *а #*$!*0#$!$о$ *а /о*/,&!*1#ја$а
0а /оја '&!$'&#ја$#!$о "о&а )а -о)# +"!$/а '&# 7о&"#&а.!$о *а
1!*#$! *а +-о#$! '&о#0-о)#.
9Са"#о$ '&#*1#' )а *! +"! 'о+/а'# $,/, +о #+$# ## 'о*#+/# 1!*# о)
/о*/,&!*1#ја$а о)&!),-а %,)*о )а +! г!)а *а 1!*#$! о) +&о)*#$!
'&!$'&#ја$#ја. О+о%!*о *а о*#! /о# '&#"!*,-аа$ #+$# "!$о)# /а/о #
*#!9( -!а$ -о !)*о го!"о $&го-+/о '&!$'&#ја$#!. Во )&,го
'&!$'&#ја$#! о) #+$ $#' -!а$39На+$ој,-а"! )а %#)!"! /о*/,&!*$*# +о
1!*#$!(*о # )а о+$-а&#"! )о8о).Ко*/,&!*$+/#$! +,)#&# -о $&го-#ја$а #
5$!$а$ *а $&го-#ја$а( *а '&о#0-о)#$!#$! 'а # *а 'о$&о5,-а4#$!.
Т&!%а )а +! )!# 'а0а&о$( #+$а +$о/а )а #"а -о 1!а$а $&го-#ја( %#)!ј;#
"о&а )а +! #"а 'о* а+о&$#"а*9. Во $&!$о $&го-+/о '&!$'&#ја$#!
+"!$аа$ )!/3_ 'а0а&о$ г# &!г,#&а 1!*#$! 'а $а/а # &а0#/#$! -о
1!*#$! -о $&го-#ја$а +! "а#( о+о%!*о /ај о)&!)!*# '&о#0-о)#. С!
Y
+,4,-а )а г# "!*,-а"! 1!*#$! %#)!ј;# 1!*#$! *а /о*/,&!*1#ја$а +!
#*а/-#. Тоа ! 0а$оа 5$о 'о$&о5,-а4#$! 'о+!$,-аа$ 'о-!4! "!+$а '&!)
)а /,'а$ *!5$о9.
П&о#0-о)#$! *а $&ај*# 'о$&о5*# )о%&а /ој %#$*о -#ја! *а
1!*#$! *а '&о#0-о)#$! /о# +! 7о&"#&аа$ *а 'а0а&о$ 0а *!го-#о$
)#-!&+#7#/,-а* '&ог&а" *а '&о#0-о)# ја #+$а/*,-а -а2*о+$а *а
)#7!&!*1#&а*о+$а3 9Н! +а"о 7,*/1#о*а*о $,/, # !+$!$+/#
'&о#0-о)о$ $&!%а )а %#)! )о%а&. То/", $оа *а" *# о-о0"о2# )а го
'&о)а-а"! *а5#о$ '&о#0-о) /ој ! 'о +/а' о) )&,г#$!. За #+$ /-а#$!$
*#! +"! *ај !7$#*#( а $оа +! 'о+$#г*,-а +о го!"#*а$а *а +!&#ја$а.
Н!"а"! *а4!!* +$а- 0а о)*о+о$ *а *а5#$! 1!*# '&!"а /о*/,&!*$#$!.
Zа0а 0а )#7!&!*1#&а*о+$ *а 1!*а$а о) /о*/,&!*$#$! ! *!5$о !/+$&а -о
'&о#0-о)о$. Н!"а '&а-а /о*/,&!*1#ја *а )о"а5*#о$ 'а0а& 0а *а+...
Ко*/,&!*1#ја$а "о&а )а %#)! -о 1!*#$!. А/о *!"а /о*/,&!*1#ја +о
1!*#$! %# +! о)&2,-аа +о+$ој%а /оја *! ! о%ј!/$#-*а. П&#
о)&!),-а.!$о *а 1!*#$! -о)#"! +"!$/а )а *! +! 'оја-а$ 0а #+$ '&о#0-о)
)&,г# '&!$'&#ја$#ја. С! '&а-# &а0#/а 'о"!:, +$а*)а&)*#$! '&о#0-о)#(
,/+,0*#$! # +,'!& #/+,0*#$! '&о#0-о)#( а /о&#+$#"! # %,/-# 0а
)#7!&!*1#ја1#ја – Г # Т. По'&-о %# 'о-!/! *!/ој '&о#0-о) о)
'а0а&о$ о$/о/, )а ", ја *а"а,-а"! 1!*а$а9.
9 С! о%#),-а"! )а ја ,$-&)#"! 'оо2%а$а *а '&!$'&#ја$#!$о
'&!"а )&,г#$! *а 'а0а&о$ – о) г!)*а $о4/а *а /о#4#*# # 1!*#( )о)!/а
/-а#$!$о$ ! $&!$ 7а/$о&. Во '&!)-#) )оа:а # ,-о0о$. За *!/о# *а5#
'&о#0-о)# го 0*а!"! '&о1!*$о$ *а ,4!+$о *а 'а0а&о$( а 0а *!/о# *! го
0*а!"!. Го$о-о /ај +#$! '&о#0-о)# #"а"! 'о)а$о1# 0а 1!*#$! *а
)&,г#$! '&!$'&#ја$#ја. На5#$! 'а*+/# 1!*# *# го +$!+*,-аа$
"а*!-а&+/#о$ '&о+$о& %#)!ј;# #" ! )а)!* о/-#&. К,',-а4#$! -*#"а-аа$
1`
*а #"!$о *а '&о#0-о)#$!о$ # 'о"а#$! '&о"!*# *а 1!*а$а *! -#јаа$
*а *#-. Во *а5а$а )!ј*о+$ 'а0а&о$ %а&а /-а#$!$. С! ја-,-а +! 'ого!"
'&ој '&о#0-о)#$!# # о'+$а*о/о$ +! %а&а -о )а-а.! *а +! 'ого!"#
&а%а$# # +,'!& &а%а$ *а $&го-#ја$а9.
Кај !)!* '&о#0-о)#$! *а $&ај*# 'о$&о5*# )о%&а #+$а/*,-аа$39
Со ог!) *а &!*о"!$о *а5#$! 1!*# %# $&!%ао )а %#)а$ 'о-#+о/# о)
1!*#$! *а )&,г#$! '&!$'&#ја$#ја. И"а "*ог, '&!$'&#ја$#ја -о г&а*/а$а(
*о +а"о )-! 0*а4а$ *!5$о. Г&а*/а$а ! )о+$а о$-о&!*а – '&!&а+*,-а о)
0а*а!$4#+$-о -о #*),+$&#ја. За&а)# 'о-о*а$а о/а1#ја +! о&ј!*$#&а"!
*а #0-о09.П&!$'&#ја$#! /о! #"а +#4!* '&о#0-о)!* '&ог&а" ,/а2,-а 9
'о*!/ога5 # 0а&а)# "аа &а0#/а -о 1!*а$а +! г,%# 'а0а&о$. И"а 'оја-а
*а *!оја*а /о*/,&!*1#ја – /о'#&а.! *а '&о#0-о)#( а -о!)*о
'о"а#$! '&!$'&#ја$#ја о)а$ +о 'о *#+/# 1!*#. И"а +/о*о+$ )а +!
*а"а# 1!*а$а 0а )а ", +! *а5$!$# *!/о",. Н#! #"а"! 'о)а$о1# 0а +#$!
'&!$'&#ја$#ја( *#-*#$! а&$#/# # 1!*#. Г!)а"! 5$о ! +#4*о +о *а+.
Ц!*#$! г# о)&!),-а"! 'о &!г#о*#.И "а&2#$! *а *а5#$! '&о)а-*#1# +!
&а0#/,-аа$ 'о $!&#$о&##9.
9Па0а&*#$! ,+о-# +! 'ој)о-*а о+*о-а 0а о)&!),-а.! *а 1!*а$а9(
-!а$ -о '&!$'&#ја$#!$о /о! '&о#0-!),-а $&ај*# 'о$&о5*# )о%&а +о
-#+о/а -&!)*о+$. 9Га-*а$а /о*/,&!*1#ја )оа:а о) ,-о0. На5# а"%#1##
+! )а %#)!"! га-!* +*а%)#$! *а )о"а5*#о$ 'а0а&( а $оа %а&а )а +!
о*!-о0"о2# 'ого!" ,-о0. Г# /о&#+$#"! 'о)а$о1#$! о) )о"#1#*#$!
1!*#. Кај '&о#0-о)#$! /о# г# '&о#0-!),-а"! 1!*#$! +! *а *#-о *а
+$&а*+/#о$ '&о#0-о)#$!( *о )о"а5*#$! +! 'о-#+о/# 0а&а)# )а*о/о$.
Го +!)#"! ,-о0о$ # 1!*#$!. До/о/, +#4!* $#' *а '&о#0-о) #"а 'о
*#+/а 1!*а "о&а )а +! &а0г!)а 1!*а$а *а *а5#о$ '&о#0-о)9.
11
Ва2!* '&о#0-о)#$! *а *!$&ај*# 'о$&о5*# )о%&а#+$а/*,-а3 _
г# '&а$#"! &!)о-*о *! +а"о *о-#$! 1!*# $,/, # *о-#$! '&о#0-о)# *а
/о*/,&!*1#ја$а. Ко*/,&!*1#ја$а ! +#*а( *о *!"ао о%#)# 0а
)ого-а&а.! *а 1!*#$!. Ц!*#$! *! +"!! )а %#)а$ -#+о/# %#)!ј;# -!)*а5
# )&,г#$! $оа %# го '&о#0-!),-а!( %#)!ј;# *! ! 'о$&!%!* го!"
/а'#$а $оа )а +! *а'&а-# а/о +! '&!$'&#ја$#ја$а -о +&о)*а )!ј*о+$. Г#
'&а$#"! 1!*#$! *а /о*/,&!*1#ја$а( *о *! +!/ога5 г# /о&#+$#"! /а/о
+$а*)а&) '&# о)&!),-а.!$о *а *а5#$! 1!*#( %#)!ј;# /-а#$!$#$! +!
&а0#4*#. Кога -о-!),-а"! '&о#0-о) +о 'о-#+о/ /-а#$!$ # +о
'о-#+о/а 1!*а( ,+'!-а"!. Р!/а"а$а #г&а го!"а ,ога. Е+$!$+/#о$
#0г!) # 'а/,-а.!$о го )#7!&!*1#&аа$ '&о#0-о)о$.
#. ИНФОР$АЦИИ %А СТРУКТУРАТА НА ПА%АРОТ &
ПРЕТПОСТАВКА %А РАЦИОНАЛНО ФОР$ИРАЊЕ НА
ЦЕНИТЕ
На 'а*о$ *а +о%о)*о$о 7о&"#&а.! *а 1!*#$! /ога +о%о)а$а *а
'&!$'&#ја$#!$о *! ! ог&а*#4!*а +о '&о'#+#( $!о&!$+/# '&!$'&#ја$#!$о !
+о%о)*о )а ја о)&!)# 1!*а$а 0а +-о#$! '&о#0-о)# ## ,+,г#/а/о 5$о
+"!$а )!/а *ај"*ог, ", о)го-о&а. По/&ај 'о%а&,-а4/а$а /оја ја
ог&а*#4,-а $аа +о%о)а # 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја
)а-аа$ о/-#& *а +о%о)а$а *а '&!$'&#ја$#!$о. Тој о/-#& ! !а+$#4!*( *!
12
! /&,$ а/о '&!$'&#ја$#!$о ,+'!! )а го )#7!&!*1#&а '&о#0-о)о$ ##
,+,га$а. За '&!$'&#ја$#!$о ! -а2*о )а ја 'о0*а-а +$&,/$,&а$а *а
'0а&о$ *а /ој г# &!а#0#&а +-о#$! '&о#-о)# # ,+,г#( 0а )а 0*а! /а/-#
&!а/1## "о2! )а о4!/,-а о) )&,г#$! '&!$'&#ја$#ја. По0*а-а.!$о *а
о)*о+о$ +о 1!*#$! *а /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја -о "#*а$о$о #
*#-*#$! &!а/1## +! !)!* о) -а2*#$! #0-о&# *а #*7о&"а1## 0а )а +!
'&!)-#)# о4!/,-а*а$а &!а/1#ја -о +!га5*о+$а ## -о #)*#*а. По*о-а$а
#$!&а$,&а /а/о /о&#+*а "!$о)оог#ја 0а '&!)-#),-а.! ја '&!'о&а4,-а
$!о&#ја$а *а #г&# \aEVH bcHCQd]. С! а*а#0#&а о)*!+,-а.!$о *а
/о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја -о /о*/&!$*а +#$,а1#ја # +! +ог!),-аа$
+$&а$!г##$! /о# "о2! )а +! о)%!&а$ 0а о+$-а&,-а.! *а +о'+$-!*#$!
'а0а&*# 1!#. Ко&#+*о+$а *а $!о&#ја$а *а #г&# ! -о &а1#о*а*о+$а *а
'&#+$а'о$ *а '&о%!"о$ *а 7о&"#&а.! *а 1!*#$! -о /о*/,&!*$+/а
+о+$ој%а. И"!*о( '&!$'&#ја$#!$о *! ја '&#аго),-а 1!*а$а +а"о -о
о)*о+ *а &!а/1#ја$а *а 'о%а&,-а4/а$а $,/, # *а /о*/,&!*$#$!( 5$о
"о&а )а +! &а0г!)а '&!) )а +! 7о&"#&а 1!*а$а \He EOMH]( а *! о$/а/о
'а0а&о$ ;! &!аг#&а *а 1!*а$а *а '&о#0-о)о$ *а '&!$'&#ја$#!$о \He PCDM].
По$!5/о$##$! *а +ог!),-а.! *а !-!*$,а*#$! &!а/1## *а
1!*а$а /оја '&!$'&#ја$#!$о ја 7о&"#&а 0а +-ојо$ '&о#0-о) -о )о%а& )!
! -о 7а/$о$ )!/а 1!#$!( "о$#-#$! # "о2*о+$#$! *а 'о!)#*#$!
/о*/,&!*$# +! &а0#4*#. О$$а", # 'о$!5/о$##$! 0а '&о1!*/а *а
-!&оја$*о+$а *а #)*#$! #+8о)#. Д!,-а.!$о *а *!!/о*о"+/#$! 7а/$о&#
– "!&/# *а )&2а-*#$! о&га*#J г# ,+о2*,-а +ога),-а.а$а *а
!-!*$,а*#$! &!а/1## *а /о*/,&!*$+/#$! '&!$'&#ја$#ја. По!+*о ! )а
+! '&!)-#)# &!а/1#ја$а *а 1!а$а г&,'а1#ја *а 1!*а$а( о$/о/, *а
о))!*о '&!$'&#ја$#!.И+$о $а/а( *! +! '&!)"!$ *а '&о1!*/а +а"о
'о+$о!4/#$! $,/, # 'о$!*1#ја*#$! /о*/,&!*1##. И"!*о( -о %&ој*#
1<
г&,'а1## *а '&о#0-о)# +/о&о +!/оја го)#*а +! ја-,-а 'о *!/ој *о- го$о-
'&о#0-о)#$!( )о)!/а 'оја-а$а *а о$/а2,-а.! о) '&о#0-о)+$-о *а -!;!
'о+$о!4/# '&о#0-о)#$!# ! &!$/а. П&!)-#),-а.! *а /о*+!/-!*1## о)
'&о"!*а *а ,+о-#$! *а &а%о$!.! *а /о*/,&!*$+/а 'о0#1#ја "*ог, !
-а2*о 0а !)*о '&!$'&#ја$#!. Тој !!"!*$ )а-а +'!1#7#4*о о%!!2ј! *а
*!/о# #*а/, )о+$а $#'#4*# 'оја-# 0а +#$! 'а0а&*# +$&,/$,&# -о
'а0а&*а$а !/о*о"#ја.
Иа/о &!$/о( 'о+$оја$ 'а0а&*# +$&,/$,&# /а)! %&ојо$ *а
'&!$'&#ја$#ја -о г&,'а1#ја$а ! го!"( а '&о#0-о)о$ +#4!*
\8о"ог!*].Т&!%а )а +! о4!/,-а )!/а ;! +! 7о&"#&а 'а0а&*а 1!*а # )!/а
'&!$'&#ја$#ја$а '&о#0-о)#$!# *!"а )а %#)а$ -о +о+$ој%а 'о!)#*!4*о
)а -#јаа$ *а 1!*а$а. На'&о$#-( &а1#о*а*о о)*!+,-а.! !
'&!$'&#ја$#!$о )а го &!а#0#&а +-ојо$ '&о#0-о) 'о 'а0а&*а 1!*а. С!/о!
'о!)#*!4*о '&!$'&#ја$#! *а+$ој,-а )а ја -о)# 'о#$#/а$а *а о%!" *а
'&о#0-о)+$-о $а/а 5$о $аа )а %#)! '&#аго)!*а *а %а&а.а$а *а 'а0а&о$
5$о ! )а)!*а -!#4#*а. На $ој *а4#* '&!$'&#ја$#!$о -&5# /о*$&оа *а
+-о#$! $&о5о1# )&2!ј;# г# *а *#-о /о! '&# &!а#0#&а.! *а '&о#0-о)о$
'о 'о+$о!4/а$а 'а0а&*а 1!*а ;! ", о%!0%!)# 'о)о%а& )о8о).
М*ог, ! 'о го!" %&ојо$ *а +,4а# /а)! %&ојо$ *а
'&!$'&#ја$#ја$а /о# '&о#0-!),-аа$ # '&о)а-аа$ !)!* '&о#0-о) !
ог&а*#4!*( *#-*а$а го!"#*а ! 0*а4#$!*а( а '&о#0-о)#$! "!:,+!%*о
#" +! &а0#/,-аа$. Ц!*#$! -а&#&аа$ *а 'а0а&о$ -о 0а-#+*о+$ о)
-!&,-а.!$о *а 'о$&о5,-а4#$! )!/а 'о+$о# &а0#/а -о '&о#0-о)#$! *а #
о) 0*а4!.!$о *а $аа &а0#/а 0а 'о$&о5,-а4о$. Во -а/-а 'а0а&*а
+$&,/$,&а '&!$'&#ја$#!$о '&# 7о&"#&а.!$о *а 1!*а$а *а +-ојо$
'&о#0-о) "о&а )а го +ог!)а *!го-#о$ о)*о+ '&!"а '&о#0-о)о$ # 1!*а$а
*а )&,г#$! '&!$'&#ја$#ја # )а го +ог!)а %&ојо$ # +#а$а *а +!/о!
1=
о))!*о '&!$'&#ја$#!. Мо&а )а +! 'ој)! о) '&!$'о+$а-/а$а )!/а )&,г#$!
'&!$'&#ја$#ја -*#"а$!*о го *а%f,),-аа$ *!го-о$о о)*!+,-а.! #
'&а-а$ +$&а$!г#ја /оја ;! г# *!,$&а#0#&а *!га$#-*#$! 'о+!)#1# *а
*!го-#$! а/1## 0а *#-. О$$а", ! 'о$&!%!* "о)! *а о),4,-а.! /ој г#
-/,4,-а &!а/1##$! *а /о*/,&!*1#ја$а '&# 7о&"#&а.! *а 1!*#$!.
Ко'ист(на !ит('ат)'а
1. @. @ABCDEFBGHFAIJ KLCBAMANE IHOE PQHRSTHIE9( UEFQHVHOE
ERVAOADMQEIAGE( WHCXQER 1Y?2
2. А"а0о*J #*$!&*!$ %#%#о$!/а
<. gANAPHRAE
15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->