Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity
P. 1
Specijalna Patologija - Skripta

Specijalna Patologija - Skripta

Ratings: (0)|Views: 2,082|Likes:
Published by Stefan Lukic
Skripta iz Specijalne Patologije sa Medicinskog Fakulteta u Nišu
Skripta iz Specijalne Patologije sa Medicinskog Fakulteta u Nišu

More info:

Published by: Stefan Lukic on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
 
M
EDICINSKI
F
AKULTET
N
I
Š
 U
NIVERZITET U
N
IŠU
 
2009 
Specijalna patologija
Autorska skripta za studente medicine
Lukid
Stefan;
Živanovid
Jovana
Kontakt: stefanlukic@gmail.com
.
 A
UTORI DAJU PRAVO NA NEKOMERCIJALNO DISTRIBUIRANJE OVE SKRIPTE I TO SAMO UORIGINALNOM OBLIKU I
SA NAVOĐENJEM AUTORA
.
AUTORI Z
ARŽAVAJU PRAVO
PROMENE OVE LICENCE KAO I SVA PRAVA NA OVO DELO
 
OVA
 
SKRIPTA
 
NIJE
 
IZDANJE
 
MEDICINSKOG
 
FAKULTETA
 
U
 
NIŠU
 
NITI
 
NA
 
BILO
 
KOJI
 
NAČIN
 
PORŽANA
 
OD
 
STRANE
 
UPRAVE
 
ILI
 
RADNIKA
 
MEDICINSKOG
 
FAKULTETA
 
U
 
NIŠU
 
 
Specijalna patologija
2
KARDIOVASKULARNA
 PATOLOGIJA
16. REUMATSKA GROZNICA
Je izazvana je b-hemolit streptokokom izgrupe A, lokalno izaziva tonzilofaringitis, groznicu,bolove u zglobovima I ospu po kozi. Na antigenestreptokoka (streptolizin) se stvaraju antitela kojareaguju sa mezenhimnim tkivom, pre svega sakolagenim vlaknima. Infekcija se obicno zavriozdravljenjem a posle 2-3 nedelje nastaju promenena endokardu, miokardu a nekad I na perikardu(epikard): nastaje
 pankarditis
. Osnovnamikroskopska karakteristika su
Aschoff 
 
cvorici(granulomi),
oni su lokalizovani naj
češd
e u miokarduI to perivaskularno, u valvulama pravih granulomanema.
17. ENDOKARDITIS
Je zapaljenje valvularnog, hordalnog Iparijetalnog endokarda .Deli se na endocarditis simplex, verucosa (typicaI atypica), bacterialis (ulcerosa-ulcerotrombosans)(akutni I subakutni), abacterialis (ulcerosa), recurens(recidivans).
I - SIMPLEX -
uruž
en sa elektrolitnimporemecajima-prethodne bolesti
(povradanje,iarrhea), č
est je kod dece, napada valvule
oba ušd
aleve polovine kod kojih dominira mukoidni oedema.Promene prolaze bez posledica kada se saniraosnovna bolest.
II -
Naj
češdi
je
VERUCOSA
(braavič
asti).
Reumatski (tipicni) I Atipicni (Liebman-Sacks)-
uruž
en je sa autoimunoim SLE.
IIa - Reumatski
 
 –
 
tipič
ni - verucosniend
okaritis napaa najoptered
enije valvule njihove
površin
e I ivice. Mitralni a potom aortalne.Endokarditis desne polovine je redak I nastaje tek
posle hronič
nog vensko
g zastoja u pludima, plud
nehipertenzije a samim tim I
optered
enje desnepolovine srca.
Kod mitralnih je pretkomorna a kod aortalnih komorna strana valvule.
Nije zahvad
enacela
površin
a nego samo ivice koje se dodiruju (nakomisurama) ali I slobodne ivice.
Patogeneza i morfologija
:
Na opisanim delovima promene susubendotelno u vidu mukoidnog oedema,proliferacije mezenhimnih
delij
a I fibrinoidne nekrozevlakana. Istovremeno se javljaju degenerativno-nekroticne promene na endotelnim
delij
ama pri
č
emu je stvoren uslov za nastajanje tromboze. Kakosu
oštede
nja superficijalna to su belifibrinotrombocitni trombi- mali oko 2mm- tj.odgovaraju verucama-bradavicama. Saorganizacijom ovih malih tromba urasta najpremlado vezivno tkivo (granulaciono) (iz baze valvule iiz okoline) u ove trombe sa sazrevanjemgranulacionog tkiva u zrelo vezivno tkivo veruce
postaju zamudene sivo bele boje
I
č
vrste, srasle za
površin
u valvule. U toku organizaciju nastaje spajanjevalvule pa
ušd
e postaje manje, tj. n
astaje steč
ena
srčan
a mana-stenoza
ušd
a. Zbog lokalizacije I naslobodnim ivicama veruca nasta
 je skrad
enje valvuletj Javlja se I druga
srčan
a mana to je insuff valvulemitr ili aorte. Naj
češd
e je mana kombinovana ali
može
da bude I samo prisutna stenoza ili insuff. Kodstenoze mitr
ušd
a se u toku punjenja (diastole) leve
komore cuje ijastolni š
um jer tad krv nailazi naprepreku. Kod insuff valvule u sistoli komore se
vrada krv pa se zato č
uje sistolni sum I to u 5 ics sin.Kod dominantne stenoze miokard leve pretkomorehipertrofira, lumen dilatira dok je miokard levekomore atrofican. Zbog zastoja krvi u levojpretkomori nastaje parietalna tromboza pa Isistemski tromoembolizam. Kod stenoze I insuff naaorti prisutna je hipertrofija miokarda vent sin apotom I pretkomore
.
Hipertrofija
mišid
a jeogranicena perfuzijom tj. koronarnim arterijama onesu u stanju da kod manjih hipertrofija kompenzuju
Morfologija:
Opisuju se 3 faze:
1 - Akutna,
u centru cvorica je fibrinoidnanekroza kolagenih vlakana okruzenaleukocitnim(eosinofili, leukociti, limfociti,plazmociti, monociti) infiltratom.
2 - Granulomatozna,
dominiraju
žinov
ske
delij
e
Aschoff 
-ovog a
Anitschkow
-ovogtipa.-
Aschoff 
delij
e su makrofagi sa 2 jedra okokojih je svetla citoplazma- podsecaju na oci sove.-
Anitschkow
- velike sa karakteristicnimhromatinom u centru koje ima bocne
prouž
etke;podsecaju na gusenicu, njihovo poreklo nije jasno,mada marker za makrofage-CD15- idu u prilogshvatanju da su I one makrofagi.
3 - Fibroze-
hronič
na, Aschoff 
 
delije se
zamenjuju fibrocitima I kolagenim vlaknima,zadobijajuci tu homogenu
građ
u pa jedino poperivaskularnoj-miokard- lokalizaciji I vretenastomobliku, mogu da se prepoznaju.
 
Specijalna patologija
3svoju funkciju izduzivanjem ali nisu u stanju da se
množe
. Zato nastaje ishemija miokarda a samim tim Ireverzibilno
oštede
nje do faze masne promene pa
č
ak se javlja I miocitoliza-
nekroza pojeinač
nih
deli
 jabez nekroze strome. Zbog ovakvih promena Idegenerativnih I
nekrotič
nih smanjuje se kontraktilnasposobnost miokarda sto dovodi do zadrzavanja krviI do sirenja lumena-ekscentricna hipertrofija-dilatacija. Hipertrofija u ranoj fazi bez dilatacije jekoncentricna hipertrofija.
IIb - Atipicni - Liebmann-Sacks -
Atipicni se javlja kod lupusa, ne
 
 po
 š 
tuje silu opterecenja, javljase na komornoj strani mitralni ili na aortalnoj strani semilunarnih
. Ne javlja se na komisurama I ivicamavec na bazalnim delovima gde su valvule spojene za
annulus fibrosus. Karakterišu se viš
e proliferacijommezenhima nego trombozom I ne dovode do
srčan
ihmana:
mogud
a je jedino
lakš
a insuff zbog zadebljanjavalvule na tom mestu. Normalne valvule su glatke
sjajne, provine elastč
ne I lako sklopljive.
III
 –
BAKTERIJSKI
 –
ULCEROSA - INFECTIVA
-Izazvani su virulentnim Ili manje virulentnimbakterijama zato su podeljeni na
akutne I subakutne:
IIIa - Subakutni
 je izazvan manje virulentnimbakterijama- streptococcus viridans a drugi naziv zasubakutni je endocarditis lenta koji ne izazivamarkantne simptome.
IIIb
 –
Akutni
 
Morfologija:
Bct ulceracije ne samo da su duboke damogu da otkinu valvule (akutna insuff valvule Imiokarda) nego zahvataju I veliku
površin
u valvule.Zbog toga su trombi veliki 1-
2cm. Lič
e na tumore tipapolypa pa odatle naziv endocarditis polyposa.Istovremeno su veliki beli trombi-trombocitni sadosta leukocita
septič
ni jer
sarž
e bakterije pa selako odvajaju od baze valvule
ovoedi o septič
nogtromboembolizma u sistemskoj cirkulaciji. Kodsubakutnog su ulceracije takodje prisutne ali sumanje pa nastali trombi moraju da se organizuju. Saobzirom da bct endocarditis napada valvuleprethodno
oštede
ne reumatskim endokarditisom , tesa organizacijom tromba
srčan
e
mane postaju tež
e.Synopsis - za bct endokarditis su potrebnadva uslova 1-
te
de
ne valvule prethodnimendokarditisom ili su u pitanju kongenitalne
srčan
emane, 2-prisustvo bct u krvi.Komplikacije bct endokarditisa- ulceracije,tromboze, septicni tromboembolizam, otkidanjevalvula, sepsa.
IV - ENDOCARDITIS ABACTERIALIS
- prisutneI ulceracije I tromboze ali bez bakterija, nastaju kodteskih bolesnika (Cancer, uremia) , pa se smatra daendogeni toksini (urea) ili u toku nekroze carcinomamogu da izazovu ulceracije I sekundarnu trombozu.
V - ENDOCARDITIS RECURENS -
ilirecidivans, reumatski koji se javlja vise puta uraz
liči
tim intervalima napada iste valvule pa je
srčan
amana sve teza pa mitr
ušde posed
a na usta ribez
bog ogromnog suženja. Sa optered
enjem desnepolovine srca
može
da se javi I na valvulama
plud
nea. I tri
cusp ušda.
Takav endocarditis se zove
 plurivalvularni endocarditis a mane plurivalvularne
stečen
e mane srca.
19, 20. - URODJENE
SRČAN
E MANE
Nastaju u toku embriogeneze izmedju 3-8nedelje gestacionog perioda. Jer se u tom intervalrazvija kvs. Uzrok nije poznat u 90%
slučaj
eva.Okrivljuju se virusi (Rubeolla(prvo tromesecje)),hromozomski defekti (trizomija) I zracenje.Podeljene su u dve velike kategorije:1-
Mane sa š
antovima2-Mane sa opstrukcijom.
MANE SA Š
ANTOVIMA
- Levo-desni- mane sakasnom cijanozom I mane sa desno levi santovima -sa ranom cijanozom.
LEVO-DESNI
 –
KASNA CIJANOZA
 1. ASD,2. VSD,3. ductus arteriousus persistens,4. AVSD.
1. ASD
- posle rodjenja pritisak u levojpretkomori postaje
vedi
pa oksigenisana krv iz levepretkomore ide u desnu. Cijanoze nema.
Tipsecundum-90% Tip primum-5%
Simptoma nema uprvih
eset goina zato š
to arterijska krv ide u desnupretkomoru
um prisutan
 ). Sa hipertrofijom desne pretkomore I
 poveda
njem pritiska u njoj smer krvi  postaje obr 
nut, bolesnici postaju cijanotid 
ni oko30god.
 
Ova mana je znač
ajna I zbog paradoksalnogvenskog tromboembolizma: venski tromboembolusi(kod
poveda
nog pritiska) idu u levu pretkomoru , ulevu komoru I u sistemsku cirkulaciju).
2. VSD -
naj
češd
a anomalija srca. O
mogud
ujekomunikaciju izmedju desne I leve komore. Nekad sudefekti mali a nekad toliko veliki da se stvara jednakomora. U 90% su na membranoznom septumu (ublizini Hiss snopa), pa mogu da dovedu do
poremed
aja ritma. U 10% su lokalizovani u
mišid
nomseptumu ispod
plud
ne valvule. Mali defekti supoznati kao
Morbus Roger
I lokalizovani su u
mišid
nom delu septuma. Mogu da se zatvorespontano. A veliki se zatvaraju samo hirurski.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tamara Arsic liked this
Mirela Mrzlečki liked this
Mia Milisav liked this
Anisa Shero liked this
Само Ања liked this
Само Ања liked this
Само Ања liked this
Само Ања liked this
Само Ања liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->