You are on page 1of 7

INSTRUMEN PEMANTAUAN

ICT DAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

A. MAKLUMAT AM
1. Sekolah: ………………………………………………………………………………………...............
2. Kod Sekolah: …………………………………………………………………………………...............
3. No. Telefon: …………………………….
4. No. Faks: ……………………………….
5. Teknologi Capaian Internet:
ADSL

WIRELESS ADSL

VSAT

1Bestari

Lain-lain
6. Jenis Makmal
BB (Berasingan Dari Bangunan)

DB (Dalam Bangunan)

DB/US (Dalam Bangunan dan Ubahsuai)
Lain-lain (………………………………………)
7. Jumlah Komputer: ……………
Baik

Rosak

8. Jumlah Server: ……….
Baik

Rosak

9. Kemudahan Anti Virus
Bekalan KPM

Percuma

Tiada

Lain-lain

Muka 1

B. MAKLUMAT PETUGAS
1. Nama Penyelaras ICT: ………………………………………………………………………..............
2. Nama Penyelaras Makmal Komputer: ……………………………………………………...............
3. Nama Guru Data: ……………………………………………………………………………..............
4. Nama Guru Bestari: …………………………………………………………………………..............
5. Nama Juruteknik Komputer: …………………………………………………………………............
6. Nama Fasilitator Schoolnet: ………………………………………………………………….............
C. PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
No.

Item

1.

Visi / Misi

2.

Objektif

3.

Piagam Pelanggan

4.

Carta Organisasi

5.

Peraturan Makmal

6.

Fail Meja

7.

Jadual Penggunaan

8.

Rekod Penggunaan

9.

Jadual Tugas

10.

Rekod Buku Pelawat

11.

Rekod Penggunaan Bahan / Alat

12.

Buku Log Komputer (1 setiap unit)

13.
14.

Rekod Aduan Permasalahan Capaian
Internet.
Rekod Penyelenggaraan.

15.

Panduan Penggunaan Alatan

16.

Panduan Penggunaan Makmal

17.

Nombor Komputer

Ada

Tiada

Catatan

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..............

Muka 2

D. KEMUDAHAN MAKMAL
No.

Item

1.

Talian Internet

2.

Networking

3.

Projektor LCD

4.

Skrin

5.

Sistem Audio

6.

AVR

7.

Meja Kerja dan Kerusi

8.

Almari Besi

9.

Rak Fail / Bahan

10.

Whiteboard

11.

Softboard

12.

Penghawa Dingin

13.

Server Ups

14.

Switch / Hub

15.

Pencetak Warna

16.

Pencetak Mono

17.

Pengimbas

Ada

Tiada

Catatan

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...........
E. ASET DAN PEROLEHAN
No.

Item

1.

Salinan Sijil Akuan Penerimaan (SAP)

2.

Salinan Sijil Pengujian Peralatan (SPP)

3.

Salinan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) /
(KEW.312)
Salinan Daftar Inventori (KEW.PA-3)

4.
5.
6.

Ada

Tiada

Catatan

Salinan Senarai Daftar Harta Modal
(KEW.PA-4)
Salinan Senarai Daftar Inventori
(KEW.PA-5)

Muka 3

7.
8.
9.
10.
11.

Salinan Daftar Pergerakan Harta Modal
dan Inventori (KEW.PA-6)
Salinan Senarai Aset Alih Kerajaan
(KEW.PA-7)
Salinan Borang Aduan Kerosakan
(KEW.PA-9)
Salinan Senarai Aset Memerlukan
Penyelenggaraan (KEW.PA-13)
Salina Perakuan Pelupusan (KEW.PA-16)

13.

Salinan Laporan Lembaga Pemeriksa
(KEW.PA-17)
Surat Kelulusan Pelupusan Aset

14.

Salinan Resit Jualan

15.

Dokumen Lupus Pindah (Jika ada)

16.

Sijil Pelupusan (KEW.PA-19)

17.

Nombor siri pendaftaran ditulis pada setiap
aset alih kerajaan.
Label “HAK KERAJAAN MALAYSIA”

12.

18.

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...........
F. KESELAMATAN MAKMAL
No.

Item

1.

Keadaan Fizikal

2.
3.

Kotak Pertolongan Cemas (Lengkap dan
Belum Luput Tarikh)
Jeriji Besi

4.

Penggera Keselamatan

5.

CCTV

6.
7.

Alat Pemadam Api (Berfungsi dan Belum
Luput Tarikh)
Pelan Kebakaran

8.

Pendawaian Elektrik

Baik

Tidak

Catatan

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...........

Muka 4

G. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
SKALA:
1 - TIDAK MEMUASKAN
No.

2 – MEMUASKAN
Item

3 - BAIK
1

1.

Kebersihan Luar Makmal

2.

Kebersihan Dalam Makmal

3.

Karpet / Alas Lantai

4.

Langsir / Penutup Tingkap

5.

Susun Atur

6.

Info ICT

7.

Pengurusan Komputer

8.

Pengurusan Buku Log

9.

Susun Atur Bahan P&P.

2

3

4 - CEMERLANG
4

CATATAN

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...........
H. PENGURUSAN DATA EMIS
No.

Item

1.
2.

Fail Jawatankuasa Pengurusan Maklumat
Sekolah (JPMS)
Carta Organisasi

3.

Fail Meja

4.

5.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil
14/2007: Perlantikan Guru Data Di
Sekolah Menengah dan Rendah
Muka Depan

6.

Maklumat Peribadi

7.

Arahan

8.

Misi & Objektif KPM

9.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

10.

Visi & Misi Sekolah

11.

Objektif Sekolah

12.

Carta Organisasi Kedudukan Guru
Data Di Sekolah

Ada

Tiada

Catatan

Muka 5

13.

Senarai Tugas Dan Hubungan

14.

Senarai Tugas Guru Data

15.

Proses Kerja Dan Senarai Semak

16.

Carta Aliran

17.

18.

19.

Senarai Undang-Undang Dan
Peraturan
Senarai Jawatankuasa Yang
Dianggotai
Senarai Borang Yang Digunakan

20.

Norma Kerja

21.

Senarai Tugas Harian

22.

Lampiran Berkenaan

23.

Laporan Sekolah

24.

Senarai Guru

25.

Senarai Bukan Guru

26.

Profil Guru

27.

Profil Bukan Guru

28.

Profil Sekolah

29.

Pengesahan Sekolah

30.

Status Staf

31.

Pindah Staf

32.

Senarai Staf Hapus

Ulasan: ………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...........
I. LAIN-LAIN DAPATAN
Bil

Item

1.

Laman Web Rasmi

2.

Program

3.

Laporan Aktiviti (LDP dsb)

Catatan

Muka 6

Ulasan: …………………………………................................................................................
............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………

PENGESAHAN

PEMANTAU:

PIHAK SEKOLAH:

(Tandatangan dan cop)

(Tandatangan dan cop)

……………………………………..

…………………………………….

NAMA:

NAMA:

JAWATAN:

JAWATAN:

TARIKH:

TARIKH:

Muka 7