Al-Waaqi’ah (56

)
ÞÚö‘F{$# ÏM§_â‘ #sŒÎ) ∩⊂∪ îπyèÏù#§‘ ×πŸÒÏù%s{ ∩⊄∪ îπt/ÏŒ%x. $pκÉJyèø%uθÏ9 }§øŠs9 ∩⊇∪ èπyèÏ%#uθø9$# ÏMyès%uρ #sŒÎ)
∩∠∪ ZπsW≈n=rO %[`≡uρø—r& ÷Λä⎢Ψä.uρ ∩∉∪ $}Wu;/Ζ•Β [™!$t6yδ ôMtΡ%s3sù ∩∈∪ $r¡o0 ãΑ$t6Éfø9$# ÏM¡¡ç0uρ ∩⊆∪ %w`u‘
∩®∪ Ïπyϑt↔ô±pRùQ$# Ü=≈ptõ¾r& !$tΒ Ïπyϑt↔ô±pRùQ$# Ü=≈ptõ¾r&uρ ∩∇∪ ÏπuΖyϑø‹yϑø9$# Ü=≈ptõ¾r& !$tΒ ÏπuΖyϑø‹yϑø9$# Ü=≈ysô¹r'sù
z⎯ÏiΒ ×'©#èO ∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# ÏM≈¨Ζy_ ’Îû ∩⊇⊇∪ tβθç/§s)ßϑø9$# y7Íׯ≈s9'ρé& ∩⊇⊃∪ tβθà)Î7≈¡¡9$# tβθà)Î7≈¡¡9$#uρ
$pκön=tæ

t⎦⎫Ï↔Å3−G•Β

∩⊇∈∪

7πtΡθàÊöθ¨Β

9‘çß 

4’n?tã

∩⊇⊆∪

t⎦⎪ÌÅzFψ$#

z⎯ÏiΒ

×≅‹Î=s%uρ

∩⊇⊂∪

t⎦,Î!¨ρF{$#

&⎦⎫Ïè¨Β ⎯ÏiΒ <¨ù(x.uρ t,ƒÍ‘$t/r&uρ 5>#uθø.r'Î/ ∩⊇∠∪ tβρà$©#sƒ’Χ ×β≡t$ø!Íρ öΝÍκön=tã ß∃θäÜtƒ ∩⊇∉∪ š⎥⎫Î=Î7≈s)tGãΒ
$£ϑÏiΒ 9ösÛ ÉΟøtm:uρ ∩⊄⊃∪ šχρç¨y‚tGtƒ $£ϑÏiΒ 7πyγÅ3≈sùuρ ∩⊇®∪ tβθèùÍ”∴ムŸωuρ $pκ÷]tã tβθã㣉|Áムω ∩⊇∇∪
tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ L™!#t“y_ ∩⊄⊂∪ ÈβθãΖõ3yϑø9$# Çυä9÷σ=9$# È≅≈sVøΒr(x. ∩⊄⊄∪ ×⎦⎫Ïã î‘θãmuρ ∩⊄⊇∪ tβθåκtJô±o„
Ü=≈ptõ¾r&uρ ∩⊄∉∪ $Vϑ≈n=y™ $Vϑ≈n=y™ WξŠÏ% ωÎ) ∩⊄∈∪ $¸ϑ‹ÏOù's? Ÿωuρ #Yθøós9 $pκÏù tβθãèyϑó¡o„ Ÿω ∩⊄⊆∪
9e≅Ïßuρ ∩⊄®∪ 7ŠθàÒΖ¨Β 8xù=sÛuρ ∩⊄∇∪ 7ŠθàÒøƒ¤Χ 9‘ô‰Å™ ’Îû ∩⊄∠∪ È⎦⎫Ïϑu‹ø9$# Ü=≈ptõ¾r& !$tΒ È⎦⎫Ïϑu‹ø9$#
∩⊂⊂∪ 7πtãθãΖøÿxΕ Ÿωuρ 7πtãθäÜø)tΒ ω ∩⊂⊄∪ ;οuÏWx. 7πyγÅ3≈sùuρ ∩⊂⊇∪ 5>θä3ó¡¨Β &™!$tΒuρ ∩⊂⊃∪ 7Šρ߉ôϑ¨Β
∩⊂∠∪ $\/#tø?r& $¹/ããã ∩⊂∉∪ #·‘%s3ö/r& £⎯ßγ≈oΨù=yèpgm ∩⊂∈∪ [™!$t±ΣÎ) £⎯ßγ≈tΡù't±Σr& !$¯ΡÎ) ∩⊂⊆∪ >πtãθèùö¨Β <¸ãèùuρ
Ü=≈ptõ¾r&uρ

∩⊆⊃∪

t⎦⎪ÌÅzFψ$#

z⎯ÏiΒ

×'©#èOuρ

∩⊂®∪

t⎦⎫Ï9¨ρF{$# š∅ÏiΒ

×'©#èO

∩⊂∇∪

È⎦⎫Ïϑu‹ø9$#

É=≈ysô¹X{

7ŠÍ‘$t/ ω ∩⊆⊂∪ 5ΘθãΚøts† ⎯ÏiΒ 9e≅Ïßuρ ∩⊆⊄∪ 5Ο‹ÏΗxquρ 5Θθèÿxœ ’Îû ∩⊆⊇∪ ÉΑ$uΚÏe±9$# Ü=≈ptõ¾r& !$tΒ ÉΑ$uΚÏe±9$#
ËΛ⎧Ïàyèø9$# Ï]ΖÏtø:$# ’n?tã tβρ•ÅÇç„ (#θçΡ%x.uρ ∩⊆∈∪ š⎥⎫ÏùuøIãΒ y7Ï9≡sŒ Ÿ≅ö6s% (#θçΡ%x. öΝåκ¨ΞÎ) ∩⊆⊆∪ AΟƒÍx. Ÿωuρ
$tΡäτ!$t/#u™uρr& ∩⊆∠∪ tβθèOθãèö7yϑs9 $¯ΡÏ™r& $¸ϑ≈sàÏãuρ $\/#tè? $¨Ζä.uρ $uΖ÷FÏΒ #x‹Í←r& šχθä9θà)tƒ (#θçΡ%x.uρ ∩⊆∉∪
8Πθè=÷è¨Β 8Πöθtƒ ÏM≈s)‹ÏΒ 4’n<Î) tβθããθãΚôfyϑs9 ∩⊆®∪Ρ t⎦⎪ÌÅzFψ$#uρ t⎦⎫Ï9¨ρF{$# χÎ) ö≅è% ∩⊆∇∪ tβθä9¨ρF{$#
∩∈⊄∪

5Θθ—%y—

⎯ÏiΒ

9yfx©

⎯ÏΒ

tβθè=Ï.Uψ

∩∈⊇∪

tβθç/Éj‹s3ßϑø9$#

tβθ—9!$Ò9$#

$pκš‰r&

öΝä3¯ΡÎ)

§ΝèO

∩∈⊃∪

∩∈∈∪ ÉΟŠÏλù;$# z>÷à° tβθç/Ì≈t±sù ∩∈⊆∪ ËΛ⎧ÉΚptø:$# z⎯ÏΒ Ïμø‹n=tã tβθç/Ì≈t±sù ∩∈⊂∪ tβθäÜç6ø9$# $pκ÷]ÏΒ tβθä↔Ï9$yϑsù
tβθãΖôϑè? $¨Β Λä⎢÷ƒu™tsùr& ∩∈∠∪ tβθè%Ïd‰|Áè? Ÿωöθn=sù öΝä3≈oΨø)n=yz ß⎯øtwΥ ∩∈∉∪ È⎦⎪Ïd‰9$# tΠöθtƒ öΝçλé;â“çΡ #x‹≈yδ
ß⎯øtwΥ $tΒuρ |Nöθyϑø9$# â/ä3uΖ÷t/ $tΡö‘£‰s% ß⎯øtwΥ ∩∈®∪ tβθà)Î=≈sƒø:$# ß⎯óstΡ ÷Πr& ÿ…çμtΡθà)è=øƒrB óΟçFΡr&u™ ∩∈∇∪
ÞΟçG÷ΗÍ>tã ô‰s)s9uρ ∩∉⊇∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω $tΒ ’Îû öΝä3y∞ϱΨçΡuρ öΝä3n=≈sWøΒr& tΑÏd‰t7œΡ βr& #’n?tã ∩∉⊃∪ t⎦⎫Ï%θç7ó¡yϑÎ/
ß⎯øtwΥ ÷Πr& ÿ…çμtΡθããu‘÷“s? óΟçFΡr&u™ ∩∉⊂∪ šχθèOãøtrB $¨Β Λä⎢÷ƒu™tsùr& ∩∉⊄∪ tβρã©.x‹s? Ÿωöθn=sù 4’n<ρW{$# nοr'ô±¨Ψ9$#
ö≅t/ ∩∉∉∪ tβθãΒtøóßϑs9 $¯ΡÎ) ∩∉∈∪ tβθßγ©3xs? óΟçFù=sàsù $Vϑ≈sÜãm çμ≈oΨù=yèyfs9 â™!$t±nΣ öθs9 ∩∉⊆∪ tβθããÍ‘≡¨“9$#
÷Πr& Èβ÷“ßϑø9$# z⎯ÏΒ çνθßϑçFø9t“Ρr& öΝçFΡr&u™ ∩∉∇∪ tβθç/uô³n@ “Ï%©!$# u™!$yϑø9$# ÞΟçF÷ƒu™tsùr& ∩∉∠∪ tβθãΒρãøtxΧ ß⎯øtwΥ
©ÉL©9$# u‘$¨Ζ9$# ÞΟçF÷ƒu™tsùr& ∩∠⊃∪ šχρãä3ô±n@ Ÿωöθn=sù %[`%y`é& çμ≈uΖù=yèy_ â™!$t±nΣ öθs9 ∩∉®∪ tβθä9Í”∴ßϑø9$# ß⎯øtwΥ
ZοtÏ.õ‹s? $yγ≈oΨù=yèy_ ß⎯øtwΥ ∩∠⊄∪ šχθä↔ϱΨßϑø9$# ß⎯øtwΥ ôΘr& !$pκsEtyfx© öΝè?ù't±Σr& óΟçFΡr&u™ ∩∠⊇∪ tβρâ‘θè?
ÏΘθàf‘Ζ9$# ÆìÏ%≡uθyϑÎ/ ÞΟÅ¡ø%é& Iξsù * ∩∠⊆∪ ÉΟŠÏàyèø9$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ ôxÎm7|¡sù ∩∠⊂∪ t⎦⎪Èθø)ßϑù=Ïj9 $Yè≈tGtΒuρ
5βθãΖõ3¨Β 5=≈tGÏ. ’Îû ∩∠∠∪ ×ΛqÌx. ×β#u™öà)s9 …çμ¯ΡÎ) ∩∠∉∪ íΟŠÏàtã tβθßϑn=÷ès? öθ©9 ÒΟ|¡s)s9 …çμ¯ΡÎ)uρ ∩∠∈∪
Λä⎢Ρr& Ï]ƒÏ‰ptø:$# #x‹≈pκÈ:sùr& ∩∇⊃∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# Éb>§‘ ⎯ÏiΒ ×≅ƒÍ”∴s? ∩∠®∪ tβρã£γsÜßϑø9$# ωÎ) ÿ…çμ¡yϑtƒ ω ∩∠∇∪
óΟçFΡr&uρ ∩∇⊂∪ tΠθà)ù=çtø:$# ÏMtón=t/ #sŒÎ) Iωöθn=sù ∩∇⊄∪ tβθç/Éj‹s3è? öΝä3¯Ρr& öΝä3s%ø—Í‘ tβθè=yèøgrBuρ ∩∇⊇∪ tβθãΨÏδô‰•Β
÷Λä⎢Ψä. βÎ) Iωöθn=sù ∩∇∈∪ tβρçÅÇö6è? ω ⎯Å3≈s9uρ öΝä3ΖÏΒ Ïμø‹s9Î) Ü>tø%r& ß⎯øtwΥuρ ∩∇⊆∪ tβρãÝàΖs? 7‹Í×t⊥‹Ïm
∩∇∇∪ t⎦⎫Î/§s)ßϑø9$# z⎯ÏΒ tβ%x. βÎ) !$¨Βr'sù ∩∇∠∪ t⎦⎫Ï%ω≈|¹ ÷Λä⎢Ψä. βÎ) !$pκtΞθãèÅ_ös? ∩∇∉∪ t⎦⎫ÏΖƒÏ‰tΒ uöxî
y7©9 ÒΟ≈n=|¡sù ∩®⊃∪ È⎦⎫ÏϑuŠø9$# É=≈ptõ¾r& ô⎯ÏΒ tβ%x. βÎ) !$¨Βr&uρ ∩∇®∪ 5ΟŠÏètΡ àM¨Ζy_uρ ×β$ptø†u‘uρ Óy÷ρtsù
5ΟŠÏΗxq ô⎯ÏiΒ ×Αã”ã∴sù ∩®⊄∪ t⎦,Îk!!$Ò9$# t⎦⎫Î/Éj‹s3ßϑø9$# z⎯ÏΒ tβ%x. βÎ) !$¨Βr&uρ ∩®⊇∪ È⎦⎫ÏϑuŠø9$# É=≈ptõ¾r& ô⎯ÏΒ
∩®∉∪ ËΛ⎧Ïàyèø9$# y7În/u‘ ËΛôœ$$Î/ ôxÎm7|¡sù ∩®∈∪ È⎦⎫É)u‹ø9$# ‘,ym uθçλm; #x‹≈yδ ¨βÎ) ∩®⊆∪ AΟŠÏtrb èπu‹Î=óÁs?uρ ∩®⊂∪

1. Apabila terjadi hari kiamat,
2. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
4. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,
7. Dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan[1448]. alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. Dan golongan kiri[1449]. alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
11. Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah.
12. Berada dalam jannah kenikmatan.
13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
14. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian[1450]
15. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
16. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
18. Dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
20. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
21. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
22. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
23. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
24. Sebagai balasan bagi apa yang Telah mereka kerjakan.
25. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
26. Akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam.
27. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
28. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
30. Dan naungan yang terbentang luas,
31. Dan air yang tercurah,
32. Dan buah-buahan yang banyak,
33. Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
34. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
35. Sesungguhnya kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung[1451]
36. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
37. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.
38. (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
40. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
42. Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
43. Dan dalam naungan asap yang hitam.
44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
47. Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah Sesungguhnya
kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
48. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"
49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
50. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
51. Kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
Dan akan memenuhi perutmu dengannya.
Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan".
Kami Telah menciptakan kamu, Maka Mengapa kamu tidak membenarkan?
Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?
Kami Telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di
akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
Dan Sesungguhnya kamu Telah mengetahui penciptaan yang pertama, Maka mengapakah kamu tidak mengambil
pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?
Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang.
(sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",
Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?
Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?
Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.
Maka Aku bersumpah dengan masa Turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu Mengetahui.
Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah bacaan yang sangat mulia,
Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
Kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
Maka Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
Padahal kamu ketika itu melihat,
Dan kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi kamu tidak melihat,
Maka Mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
Maka keselamatanlah bagimu Karena kamu dari golongan kanan.
Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
Dan dibakar di dalam jahannam.
Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.

[1448]
[1449]
[1450]
[1451]

ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan.
ialah mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri.
yang dimaksud adalah umat sebelum nabi Muhammad dan umat sesudah nabi Muhammad SAW.
Maksudnya: tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful