Name Sex Date of Birth Country City Latitude Longitude Time Zone

sonal kapoor Female 21/02/1992 19:40:00 INDIA delhi 028.36.N 077.12.E 5 Hr.30 Mt.

Avakhada Chakra
Lagan Lagan Lord Sign Sign Lord Nakshatra Nakshatra Lord Charan Paya Yoga Karan Gan Yoni Nadi Varan Vashya Varg Name Alphabet Yuja Hansak Leo Sun Virgo Mercury Hasta Moon 4 Silver Ganda Balava Dev Mahish Addi Vaishya Manushya Swan(Dog) THA Madhya Bhoomi

Ghat Chakra
Month Tithi Day Nakshatra Yoga Karan Prahar Varga Moon Bhadrapada 5- 10- 15 Saturday Sravana Shukla Kaulava 1 Medha Scorpio

Lucky Day, Stone
Lucky Day Lucky No. Lucky Color Lucky Stone Metal For Stone Finger For Stone Sunday 1 Blood Red Coral Copper Ring Finger

Planet's Position at Birth Time
Planet Asc Sun Mon Mar Mer Jup(R) Ven Sat Rah(R) Ket(R) Ura Nep Sign Leo Aquarius Virgo Capricorn Aquarius Leo Capricorn Capricorn Sagittarius Gemini Sagittarius Sagittarius Degree 27 50 01 08 26 58 22 59 45 08 51 10 16 04 40 16 53 21 09 49 21 18 09 51 14 32 36 14 32 36 22 47 18 24 17 22 Lord Sun Sat Mer Sat Sat Sun Sat Sat Jup Mer Jup Jup Nakshatra U.Phalguni Satabhisaj Hasta U.Asadha Satabhisaj P.Phalguni U.Asadha Sravana P.Asadha Ardra P.Asadha P.Asadha Pad 1 1 4 4 3 2 4 3 1 3 3 4 Lord Sun Rah Mon Sun Rah Ven Sun Mon Ven Rah Ven Ven S. Lord Mon Rah Sun Ven Ven Mon Ven Mer Ven Ket Sat Mer Exl Com Position

Plu

Libra

29 11 43

Ven

Vishakha

3

Jup

Sun

Lagna Chart

Karaka, Avastha
Planet Sun Mon Mar Mer Jup Ven Sat Rah Ket Karaka Char Dara Atma Gnati Matri Bhratri Putra Amatya Sthir Pitra Matra Bhratra Gnati Dhan Kalatra Ayush Gyan Moksh Avastha Baladi Kumar Kumar Vridh Yuva Yuva Vridh Kumar Yuva Yuva Shyanadi Nidra Prakasana Nidra Nidra Nrityalipsa Nidra Nrityalipsa Nidra Gamana

Tara Chakra
Janma Hasta Sravana Sampat Chitra Dhanist Vipat Swati Satabhi Kshem Vishakh P.Bhadr Pratyri Anuradh U.Bhadr Sadhak Jyestha Revati Vadh Mula Ashwini Mitra P.Asadh Bharani Atimitra U.Asadh Krittik

Rohini

Mrigasi

Ardra

Punarva

Pushya

Ashlesh

Magha

P.Phalg

U.Phalg

Moon Chart Shodash Varga Lagna Chart

Navmansa Chart

Navamsa Chart

Hora(For Wealth)

Dreshkana(Brother and Sister)

Shodash Varga Chaturthamsa(For Fortunes) Saptamsa(For Chidren)

Dasamsa(For Livelihoods)

Dwadasamsa(For Parents)

Shodash Varga Shodasamsa(For Conveyance) Vimsamsa(For Workship)

Chaturvimsamsa(For Education)

Saptavimsamsa(For Strength)

Shodash Varga Trimsamsa(For Miseries) Khavedamsa(Good and Bad Periods)

Akshavedamsa(All Conditions)

Shastiamsa(For All Conditions)

Bhav
Bhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arambha Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer 12:46' 12:46' 12:39' 12:32' 12:32' 12:39' 12:46' 12:46' 12:39' 12:32' 12:32' 12:39' Madhya Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer 27:50' 27:42' 27:35' 27:28' 27:35' 27:42' 27:50' 27:42' 27:35' 27:28' 27:35' 27:42' Antya Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo 27:42' 27:35' 27:28' 27:35' 27:42' 27:50' 27:42' 27:35' 27:28' 27:35' 27:42' 27:50'

Shodash Varga Table
Asc Lagna Chart Hora Dreshkana Chaturthamsa Saptamsa Navamsa Dasamsa Dwadasamsa Shodasamsa Vimsamsa Chaturvimsamsa Saptavimsamsa Trimsamsa Khavedamsa Akshavedamsa Shastiamsa Leo Can Ari Tau Aqu Sag Tau Can Lib Gem Gem Tau Lib Tau Cap Pis Sun Aqu Leo Aqu Tau Pis Sag Ari Tau Sag Tau Aqu Tau Aqu Pis Leo Gem Mon Vir Leo Tau Gem Leo Can Sag Gem Sag Sco Cap Pis Cap Ari Lib Gem Mar Cap Can Cap Ari Vir Pis Sco Ari Leo Vir Aqu Aqu Vir Vir Tau Gem Mer Aqu Can Gem Leo Tau Aqu Can Leo Ari Lib Leo Sag Sag Cap Leo Lib Jup Leo Can Sag Aqu Sco Vir Cap Aqu Tau Sco Vir Can Sag Aqu Vir Tau Ven Cap Can Cap Ari Vir Pis Sag Ari Vir Lib Aqu Pis Vir Sco Gem Leo Sat Cap Leo Tau Can Sco Gem Pis Leo Cap Ari Vir Sco Pis Lib Can Cap Rah Sag Leo Ari Pis Pis Leo Ari Tau Can Tau Can Tau Sag Sco Vir Tau Ket Gem Leo Lib Vir Vir Aqu Lib Sco Can Tau Can Sco Sag Sco Vir Sco

Permanent Friendship Table
Sun Sun Mon Mar Mer Jup -Friend Friend Friend Friend Mon Friend -Friend Enemy Friend Mar Friend Neutrl -Neutrl Friend Mer Neutrl Friend Enemy -Enemy Jup Friend Neutrl Friend Neutrl -Ven Enemy Neutrl Neutrl Friend Enemy Sat Enemy Neutrl Neutrl Neutrl Neutrl Rah Enemy Enemy Enemy Neutrl Neutrl Ket Enemy Enemy Friend Neutrl Neutrl

Ven Sat Rah Ket

Enemy Enemy Enemy Enemy

Enemy Enemy Enemy Enemy

Neutrl Enemy Enemy Friend

Friend Friend Neutrl Neutrl

Neutrl Neutrl Neutrl Neutrl

-Friend Friend Friend

Friend -Friend Enemy

Friend Friend -Enemy

Friend Enemy Enemy --

Temporary Friendship Table
Sun Sun Mon Mar Mer Jup Ven Sat Rah Ket -Enemy Friend Enemy Enemy Friend Friend Friend Enemy Mon Enemy -Enemy Enemy Friend Enemy Enemy Friend Friend Mar Friend Enemy -Friend Enemy Enemy Enemy Friend Enemy Mer Enemy Enemy Friend -Enemy Friend Friend Friend Enemy Jup Enemy Friend Enemy Enemy -Enemy Enemy Enemy Friend Ven Friend Enemy Enemy Friend Enemy -Enemy Friend Enemy Sat Friend Enemy Enemy Friend Enemy Enemy -Friend Enemy Rah Friend Friend Friend Friend Enemy Friend Friend -Enemy Ket Enemy Friend Enemy Enemy Friend Enemy Enemy Enemy --

Five-Fold Friendship Table
Sun Sun Mon Mar Mer Jup Ven Sat Rah Ket -Neutrl Intimate Neutrl Neutrl Neutrl Neutrl Neutrl Bitter Mon Neutrl -Neutrl Bitter Intimate Bitter Bitter Neutrl Neutrl Mar Intimate Enemy -Friend Neutrl Enemy Bitter Neutrl Neutrl Mer Enemy Neutrl Neutrl -Bitter Intimate Intimate Friend Enemy Jup Neutrl Friend Neutrl Enemy -Enemy Enemy Enemy Friend Ven Neutrl Enemy Enemy Intimate Bitter -Neutrl Intimate Neutrl Sat Neutrl Enemy Enemy Friend Enemy Neutrl -Intimate Bitter Rah Neutrl Neutrl Neutrl Friend Enemy Intimate Intimate -Bitter Ket Bitter Neutrl Neutrl Enemy Friend Neutrl Bitter Bitter --

Ashtakavarga Tables
ARI Sun Mon Mar Mer Jup Ven Sat Asc 4 3 4 5 3 6 0 4 TAU 2 6 2 2 7 5 4 5 GEM 5 6 5 5 5 4 5 5 CAN 6 4 6 6 3 2 3 3 LEO 3 3 4 4 4 4 2 2 VIR 3 5 1 4 4 6 2 3 LIB 5 3 3 5 6 5 3 3 SCO 6 7 5 5 6 5 7 7 SAG 4 2 3 3 4 6 5 3 CAP 5 1 4 7 3 3 3 6 AQU 4 4 2 5 6 1 2 4 PIS 1 5 0 3 5 5 3 4 Total 48 49 39 54 56 52 39 49

Total (Without Lagna)

29 25

33 28

40 35

33 30

26 24

28 25

33 30

48 41

30 27

32 26

28 24

26 22

386 337

Reduced Ashtakavarga Tables
ARI Sun Mon Mar Mer Jup Ven Sat Asc 1 1 1 0 0 2 0 2 TAU 0 5 0 0 1 2 1 2 GEM 0 0 3 0 0 0 3 2 CAN 5 0 6 3 0 0 0 0 LEO 0 1 1 1 1 0 2 0 VIR 1 4 0 2 1 3 0 0 LIB 1 0 0 0 1 2 1 0 SCO 1 1 1 0 3 2 4 2 SAG 1 0 0 0 1 2 5 0 CAP 3 0 3 5 0 0 1 3 AQU 0 1 0 0 1 0 0 1 PIS 0 1 0 0 1 2 0 0 Total 13 14 15 11 10 15 17 12

Pind
Sun Rashi Pind Grah Pind Sodya Pind 71 65 136 Mon 118 40 158 Mar 88 70 158 Mer 57 120 177 Jup 88 25 113 Ven 121 15 136 Sat 143 40 183

Vimsottari Dasa
Mon 10 Year Mon Mar Rah Jup Sat Mer Ket Ven Sun 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 00/00/0000-00/00/0000 21/02/1992-24/05/1992 Mar 7 Year Mar Rah Jup Sat Mer Ket Ven Sun Mon 24/05/1992-20/10/1992 20/10/1992-07/11/1993 07/11/1993-14/10/1994 14/10/1994-23/11/1995 23/11/1995-19/11/1996 19/11/1996-17/04/1997 17/04/1997-17/06/1998 17/06/1998-23/10/1998 23/10/1998-24/05/1999 Rah 18 Year Rah Jup Sat Mer Ket Ven Sun Mon Mar 24/05/1999-03/02/2002 03/02/2002-29/06/2004 29/06/2004-06/05/2007 06/05/2007-22/11/2009 22/11/2009-11/12/2010 11/12/2010-11/12/2013 11/12/2013-04/11/2014 04/11/2014-05/05/2016 05/05/2016-24/05/2017

Jup 16 Year Jup Sat Mer Ket Ven Sun Mon Mar Rah 24/05/2017-12/07/2019 12/07/2019-22/01/2022 22/01/2022-29/04/2024 29/04/2024-05/04/2025 05/04/2025-05/12/2027 05/12/2027-22/09/2028 22/09/2028-22/01/2030 22/01/2030-29/12/2030 29/12/2030-24/05/2033

Sat 19 Year Sat Mer Ket Ven Sun Mon Mar Rah Jup 24/05/2033-27/05/2036 27/05/2036-04/02/2039 04/02/2039-15/03/2040 15/03/2040-15/05/2043 15/05/2043-26/04/2044 26/04/2044-26/11/2045 26/11/2045-04/01/2047 04/01/2047-10/11/2049 10/11/2049-24/05/2052

Mer 17 Year Mer Ket Ven Sun Mon Mar Rah Jup Sat 24/05/2052-20/10/2054 20/10/2054-18/10/2055 18/10/2055-17/08/2058 17/08/2058-24/06/2059 24/06/2059-22/11/2060 22/11/2060-19/11/2061 19/11/2061-08/06/2064 08/06/2064-14/09/2066 14/09/2066-24/05/2069

Ket 7 Year Ket Ven Sun Mon Mar Rah Jup Sat Mer 24/05/2069-20/10/2069 20/10/2069-20/12/2070 20/12/2070-27/04/2071 27/04/2071-26/11/2071 26/11/2071-23/04/2072 23/04/2072-12/05/2073 12/05/2073-18/04/2074 18/04/2074-27/05/2075 27/05/2075-24/05/2076

Ven 20 Year Ven Sun Mon Mar Rah Jup Sat Mer Ket 24/05/2076-23/09/2079 23/09/2079-22/09/2080 22/09/2080-24/05/2082 24/05/2082-24/07/2083 24/07/2083-24/07/2086 24/07/2086-24/03/2089 24/03/2089-24/05/2092 24/05/2092-25/03/2095 25/03/2095-24/05/2096

Sun 6 Year Sun Mon Mar Rah Jup Sat Mer Ket Ven 24/05/2096-10/09/2096 10/09/2096-12/03/2097 12/03/2097-17/07/2097 17/07/2097-11/06/2098 11/06/2098-30/03/2099 30/03/2099-12/03/2100 12/03/2100-16/01/2101 16/01/2101-24/05/2101 24/05/2101-24/05/2102

Home

Options

Print

Close

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful