Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.

368

Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................... 3 Chương 1: Lý luận cơ bản về XHTD doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại...........................................................................4
1.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM...........................4 1.1.1. Tín dụng của NHTM.......................................................................4 1.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM...................................5 1.1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng........................................................5 1.1.3.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.............................................5 1.2. Hệ thống XHTD doanh nghiệp tại các NHTM..................................8 1.2.1. Khái niệm XHTD DN.....................................................................8 1.2.2. Sự cần thiết của XHTD DN tại các NHTM....................................9 1.2.3. Phương pháp XHTD.....................................................................10 1.2.4. Nội dung của hệ thống XHTD Doanh nghiệp...............................14 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác XHTD....................................16 1.3.1.Các nhân tố bên trong ngân hàng...................................................16 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng.................................................18

Chương 2: Thực trạng XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình........................21
2.1. Tổng quan về chi nhánh NHCT Ba Đình.........................................21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển....................................................21 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.........23 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Ba Đình..................28 2.2.Thực trạng công tác XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình......38 2.2.1. Quá trình hình thành, phát triển của hệ thống XHTD DN tại NHCTVN và NHCT Ba Đình.................................................................38 2.2.2. Phương pháp XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình...............40 2.2.3. Quy trình XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình.....41 2.2.4. Nội dung quy trình xếp hạng khách hàng.....................................43 2.2.5. Giới thiệu các nhóm chỉ tiêu phân tích.........................................50 2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô.......................................................50 2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu tài chính.........................................................51 2.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu phi tài chính...................................................55 2.3. Áp dụng chấm điểm và xếp hạng cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An..............................................................................................66 2.3.1. Tổng quan về doanh nghiệp..........................................................66
Lê Thị Hằng 1 Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

2.3.1.1. Những vấn đề chung..............................................................66 2.3.1.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn của doanh nghiệp...................68 2.3.2. Xác định quy mô doanh nghiệp....................................................72 2.3.3. Chấm điểm các tỷ số tài chính......................................................72 2.3.4. Chấm điểm các chỉ số phi tài chính..............................................73 2.3.5. Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp...................................77 2.4. Đánh giá thực trạng XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình............................................................................................................78 2.4.1. Thành tựu đạt được.......................................................................78 2.4.2. Hạn chế..........................................................................................82 2.4.2.1. Hạn chế.................................................................................82 2.4.2.2. Nguyên nhân.........................................................................86

Chương 3: Hoàn thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình.....................................................................................91
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Ba Đình..................91 3.1.1. Định hướng chung.........................................................................91 3.1.2. Định hướng cụ thể.........................................................................93 3.1.2.1. Định hướng hoạt động tín dụng............................................93 3.1.2.2. Định hướng xây dựng hệ thống XHTD nội bộ.......................94 3.2. Giải pháp hoàn thiện XHTD doanh nghiệp.....................................94 3.2.1.Xây dựng hệ thống thông tin là cơ sở cho phân tích và XHTD doanh nghiệp...........................................................................................94 3.2.2. Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.................96 3.2.3. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích..........................................98 3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức triển khai XHTD doanh nghiệp.....101 3.2.5. Ứng dụng kết quả Xếp hạng doanh nghiệp để phân loại nợ.......104 3.3. Kiến nghị...........................................................................................105 3.3.1. Kiến nghị với NHCT VN............................................................105 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước và Chính phủ .....................106

KẾT LUẬN.........................................................................................108

Lê Thị Hằng

2

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Cho vay là một trong những hoạt động kinh doanh chủ yếu và thường xuyên của NHTM. Đây là hoạt động được xem là mang lại nhiều rủi ro nhất cho Ngân hàng. Đặc biệt trong thời gian vừa qua nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao với sự bùng nổ của TTCK, TTBĐS và hàng loạt các định chế Tài chính được thành lập và tham gia vào thị trường tài chính như: Các NHTM, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư tạo nên môi trường cạnh tranh gay gắt và góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng, rủi ro tiềm ẩn lớn nhưng chưa được quan tâm một cách thích đáng. Do đó, một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay đối với các ngân hàng là việc quản lý rủi ro ngay cả trước, trong và sau quá trình cho vay mà một trong những nội dung trọng tâm của công tác đó là nâng cao hiệu quả công tác Xếp hạng tín dụng khách hàng. Đây là chiến lược phát triển lâu dài và bền vững mà các NHTM nên triển khai. Tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình, công tác xếp hạng tín dụng khách hàng nói chung và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nói riêng đã được triển khai trong mấy năm gần đây nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong quá trình triển khai và ứng dụng thực tế. Do đó, em chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh ngân hàng công thương Ba Đình” nhằm mục đích giảm thiểu những hạn chế còn tồn tại và ngày càng hoàn thiện hơn công tác này tại Chi nhánh NHCT Ba Đình.

Lê Thị Hằng

3

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chương 1: Lý luận cơ bản về XHTD doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại
1.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM 1.1.1. Tín dụng của NHTM Ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ và dịch vụ với nội dung chủ yếu là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Như vậy, hoạt động tín dụng được xem là một mảng hoạt động quan trọng của ngân hàng. Theo đó, tín dụng ngân hàng được hiểu là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tín dụng ngân hàng ngày càng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt khi mà môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải nỗ lực phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu. Đi đôi với chiến lược đó, nhu cầu về vốn là vấn đề chung đối với các doanh nghiệp. Trong điều kiện vốn tự có là có hạn thì một trong những nguồn tài trợ dễ tiếp cận với chi phí thấp là tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng giúp cho doanh nghiệp có thể thực hiện chiến lược kinh doanh của mình, hoạt động hiệu quả và góp phần đưa nền kinh tế nước nhà phát triển hơn. Tuy nhiên hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, do đó vấn đề rủi ro tín dụng? những nhân tố tác động gây rủi ro tín

Lê Thị Hằng

4

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

dụng? là một khâu quan trọng mà ngân hàng cần tìm hiểu trước khi quyết định cấp tín dụng. 1.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của Tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 1.1.3.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng Nhìn chung rủi ro tín dụng do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng tựu chung lại rủi ro tín dụng có thể do bốn nhóm chính là: nhóm yếu tố từ phía ngân hàng, nhóm yếu tố từ phía khách hàng, nhóm yếu tố thị trường, nhóm yếu tố khác. a. Nhóm yếu tố thuộc về phía ngân hàng - Chính sách quản trị tín dụng của ngân hàng: Hầu hết chưa có NHTM nhà nước nào ban hành chiến lược, chính sách phát triển và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng một cách hợp lý đầy đủ bằng văn bản. Các Ngân hàng trung ương chưa làm tốt công tác dự báo và định hướng cho các chi nhánh trong từng giai đoạn phát triển kinh tế. Tầm nhìn chiến lược không tốt của các ngân hàng cũng là nguyên nhân của tình trạng cạnh tranh thu hút khách hàng bằng cách giảm lãi suất bất chấp rủi ro là yếu tố tác động đến tính rủi ro trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng. - Quy trình cấp tín dụng và mô hình quản trị rủi ro tín dụng: Quy trình cấp tín dụng hiện tại đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao do các khoản vay chưa được thực hiện rà soát một cách độc lập với bộ phận bán hàng. Việc để một

Lê Thị Hằng

5

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

bộ phận thực hiện toàn bộ chức năng cho vay, thu nợ, thẩm định và quản lý rủi ro sẽ gây ra tình trạng quá tải và làm tăng nguy cơ rủi ro đạo đức, gây rủi ro tín dụng. - Năng lực của cán bộ tín dụng: Năng lực dự báo, phân tích ngành, phân tích tài chính,phát hiện và xử lý khoản vay có vấn đề của cán bộ còn rất yếu nhất là những ngành hàng đòi hỏi chuyên môn cao. Nhiều quyết định cho vay mang tính cảm tính chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay bản thân phương án kinh doanh mà bỏ qua năng lực tài chính của bản thân doanh nghiệp. - Giám sát kiểm tra sau khi cho vay: Công tác giám sát món vay, đánh giá lại định kỳ về doanh nghiệp, khoản vay và tài sản thế chấp bị buông lỏng, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quan hệ tín dụng lâu dài, cán bộ tín dụng thường có tâm lý cả nể, tin khách hàng, bỏ qua kiểm tra định kỳ, phương pháp kiểm tra không khoa học nên không phát hiện được những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp. b. Nhóm các yếu tố thị trường - Chu kỳ kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngành nghề nói chung đều hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, tỷ lệ thu hồi nợ vì thế tăng đồng thời dư nợ đối với nền kinh tế tăng làm giảm các khoản nợ xấu. Nhưng trong thời kỳ kém tăng trưởng, các ngành kinh doanh sản phẩm tiêu dùng bền vững, hàng cao cấp, các ngành dịch vụ, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt kinh doanh bất động sản…sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các ngành hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm…Các món vay trung và dài hạn được quyết định dễ dãi trong thời kỳ tăng trưởng sẽ trở thành khó đòi vài năm sau đó. Ngân hàng cần lưu ý vấn đề này trước khi quyết định cho vay. - Lãi suất, lạm phát: Lãi suất cơ bản phản ánh chính sách can thiệp của NHTW khi lạm phát vượt qua mức độ nào đó. Khi lãi suất tăng, nguồn vốn

Lê Thị Hằng

6

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

của các ngân hàng khan hiếm hơn đồng thời hoạt động tín dụng cũng phải đối mặt với rủi ro cao hơn. - Rủi ro chính sách: rủi ro tín dụng chịu nhiều tác động của rủi ro chính sách. Nếu chính sách điều hành của Nhà nước liên tục thay đổi sẽ khiến các doanh nghiệp khó có thể chủ động trong chiến lược kinh doanh của mình. Môi trường kinh doanh không ổn định thường xuyên sẽ gián tiếp làm suy yều điều kiện tài chính của người vay. c. Nhóm yếu tố thuộc về khách hàng - Năng lực tài chính: hầu hết các trường hợp phát sinh rủi ro tín dụng thì yều tố đầu tiên và cốt lõi tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng đó là yếu tố tài chính. Nếu doanh nghiệp có tiềm lực tài chính thì việc một giao dịch không thành công sẽ không làm doanh nghiệp mất đi khả năng trả nợ, còn khi điều kiện tài chính suy yếu sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các giao dịch… khả năng trả nợ suy giảm là điều khó tránh khỏi. - Đạo đức, uy tín của chủ doanh nghiệp: Đây là yếu tố quan trọng có tác động đến khả năng hoàn trả nợ. tuy nhiên yếu tố này rất khó đánh giá, nguồn cung cấp thông tin hiện nay ở Việt Nam hiện nay còn quá thiếu, Ngân hàng đưa ra quyết định chỉ dựa vào yếu tố cảm tính. - Tính khả thi và hiệu quả của bản thân dự án vay vốn: Thẩm định tính khả thi của dự án phải xem xét công nghệ, thị trường tiêu thụ, nhiên liệu, hàng hoá, vật tư đầu vào, công nghệ thị trường tiêu thụ. Liệu dự án có đủ tạo ra giá trị gia tăng để bù đắp chi phí, trả lãi ngân hàng và tạo ra suất sinh lời cao hơn chi phí cơ hội không? - Tài sản đảm bảo, cầm cố thế chấp của khoản vay: Tài sản thế chấp, cầm cố nếu đảm bảo các yêu cầu giá trị, tính pháp lý, tính dễ chuyển nhượng, không có tranh chấp sẽ làm tăng đáng kể khả năng phục hồi nợ cho ngân hàng

Lê Thị Hằng

7

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

và có thể được xem xét giảm lãi suất, do đó khả năng hoàn trả nợ và lãi sẽ cao hơn. d. Các yếu tố khác - Tính chính xác và sẵn có của thông tin: Thông tin tài chính của các DN không đủ độ tin cậy gây khó khăn cho công tác đánh giá khách hàng của NH. Bản thân NH chưa xây dựng được cho mình hệ thống thông tin DN, thông tin ngành hay các rủi ro cần thiết cho cán bộ tín dụng. - Hành lang pháp lý: Hệ thống luật, văn bản dưới luật tuy ngày càng được sửa đổi cho phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, chồng chéo và quá rườm rà trong việc vận dụng của các Ngân hàng. Hành lang pháp lý nói chung chưa ủng hộ công tác phục hồi nợ của Ngân hàng và gián tiếp làm tăng mức độ tổn thất tín dụng. - Vai trò giám sát của Ngân hàng nhà nước: NHNN chưa phát huy hết vai trò giám sát, nhận dạng và đánh giá về chiến lược, chính sách, quy trình cấp tín dụng và quản trị danh mục của các NHTM. Thanh tra NHNN mới chỉ xem xét các NHTM đã thực hiện đúng quy chế, quy định của NHNN, đánh giá hoạt động tín dụng dựa trên tỷ lệ nợ quá hạn chứ chưa đánh giá mức độ rủi ro của các giao dịch và cũng chỉ có kiến nghị hay can thiệp khi đã xảy ra trường hợp rủi ro về tín dụng. 1.2. Hệ thống XHTD doanh nghiệp tại các NHTM 1.2.1. Khái niệm XHTD DN Hệ thống xếp hạng tín dụng là một quy trình đánh giá xác suất một khách hàng của ngân hàng không thực hiện được nghĩa vụ tài chính của mình đối với NHCV như không trả được lãi và gốc nợ vay khi đến hạn hoặc vi phạm các điều kiện tín dụng khác.

Lê Thị Hằng

8

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

1.2.2. Sự cần thiết của XHTD DN tại các NHTM Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro được xem là yếu tố không thể tách rời với quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân trên thị trường. Tuy nhiên, với vai trò to lớn được xem như ‘xương sống của nền kinh tế’, sức khoẻ của hệ thống ngân hàng không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia mà còn gây hiệu ứng lan truyền đến nền kinh tế của toàn thế giới. Theo đó, hơn mọi doanh nghiệp khác, ngân hàng phải đối phó với các loại rủi ro từ mọi nguồn gốc. Hoạt động cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu và thường xuyên của các Ngân hàng, mà cho vay bao giờ cũng bao gồm rủi ro và xảy ra mất mát. Do đó, việc nhận thức, đánh giá, phòng ngừa và loại trừ rủi ro là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý cũng như CBTD trực tiếp thực hiện khoản vay. Các NH luôn luôn tìm cực đại lợi nhuận qua việc tìm kiếm những lợi tức cao nhất có thể có ở các món vay và chứng khoán, đồng thời cố gắng giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động cho vay như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách hàng lâu dài, quy định các hạn mức tín dụng, vật thế chấp, số dư bù và hạn chế tín dụng. Tuy nhiên một ngân hàng không thể lường trước được những những bẩt ngờ có thể xảy ra khi đưa ra những quy trình tín dụng, những quy định hạn chế trong một hợp đồng cho vay, sẽ luôn có những rủi ro của người vay tiền, chưa có một quy định nào hạn chế được chúng cả. Do đó, đòi hỏi công tác quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng đối với mỗi NH phải được đặc biệt chú trọng. Việc phòng ngừa rủi ro tín dụng phải được thực hiện trước, trong và cả sau quá trình cho vay. Một trong những biện pháp được coi rất hiệu quả, được hầu hết các NH áp dụng trước khi quyết định cho vay đó là công tác XHTD. XHTD nhằm mục đích: - Ra quyết định cấp tín dụng

Lê Thị Hằng

9

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Ngân hàng thực hiện Xếp hạng khách hàng vay, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp có diễn biến bình thường hay không, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Doanh nghiệp đối với NH. Từ đó, NH sẽ đưa ra chính sách tín dụng hợp lý như: xác định hạn mức tín dụng, số tiền cho vay bảo lãnh, thời hạn, mức lãi suất, phí, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng…nhằm thu hồi đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi khi đến hạn. Hoặc cũng có thể loại trừ các khách hàng yếu kém nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng có thể xảy ra. - Giám sát và đánh giá khách hàng tín dụng khi khoản tín dụng đang có dư nợ: XHTD có thể cho phép NHCV lường trước được những dấu hiệu xấu về chất lượng khoản vay và có những biện pháp đối phó kịp thời - Phát triển chiến lược marketing nhằm hưóng tới khách hàng có ít rủi ro hơn. - Ước lượng mức vốn đã cho vay không thu hồi được để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. 1.2.3. Phương pháp XHTD Để XHTD khách hàng, các NHTM có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phổ biến là các phương pháp sau: a. Phương pháp chuyên gia - Nội dung: Phương pháp này thu thập ý kiến của các chuyên gia trong hoặc ngoài doanh nghiệp theo những mẫu câu hỏi được soạn trước trong phiếu điều tra - Quy trình: Gồm 5 bước như sau Bước 1: Lập các nhóm phân tích, soạn thảo các câu hỏi để hình thành phiếu điều tra đồng thời tiến hành phân tích, tổng hợp những ý kiến thu nhập

Lê Thị Hằng

10

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

được và nhóm chuyên gia đánh giá, đưa ra ý kiến xếp hạng, cung cấp thông tin dự báo thay đổi xếp hạng trong tương lai. Bước 2: Xây dựng bảng hỏi Bước 3: Phát phiếu điều tra cho chuyên gia trả lời Bước 4: Thu thập các câu trả lời, sắp xếp chọn lọc, tóm tắt lại ý kiến của các chuyên gia và tiến hành phân tích, tổng hợp, rút ra kết luận. Trên cơ sở những kết quả trả lời lần thứ nhất, người đánh giá tiến hành điều chỉnh bảng hỏi theo hướng thu hẹp phạm vi và đưa ra nội dung cụ thể hơn. Bảng hỏi được tiếp tục gửi đến các chuyên gia đã tham vấn lần thứ nhất. Trong lần này, nếu thấy cần thiết các chuyên gia có thể điều chỉnh ý kiến ban đầu của mình Bước 5: Tổng hợp lại các ý kiến đánh giá lần hai của các chuyên gia, nếu thấy chưa thoả mãn thì có thể lặp lại quy trình như trên cho đến khi đạt yêu cầu. - Ưu điểm: Phương pháp chuyên gia tận dụng được kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia trong chuyên ngành của họ. Đồng thời, kết quả đánh giá được tập hợp từ nhiều chuyên gia nên mức độ tin cậy cao, có thể tránh được ảnh hưởng của những người có ưu thế trong số người được hỏi ý kiến - Hạn chế: Chi phí đánh giá có thể rất cao khi số người tham gia đông và số lần thu thập ý kiến nhiều. Mặt khác, do thời gian tiến hành đánh giá dài nên thường dẫn đến thay đổi nhân sự trong nhóm chuyên gia, điều này gây khó khăn cho việc tổng hợp phân tích. Hơn nữa việc sử dụng phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn khía cạnh chủ quan trong kết quả đánh giá. b. Phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn

Lê Thị Hằng

11

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Nội dung: Phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn là phương pháp mà chuyên gia xếp hạng tiến hành cho điểm trên cơ sở thang điểm được ấn định trước. - Quy trình: Bước 1: Bước chuẩn bị nhằm xác định những nội dung, tiêu thức cần đánh giá và xác định điểm chuẩn cho từng tiêu thức. Bước 2: Tiến hành đánh giá Trên cơ sở thang điểm đã xác định, người đánh giá tiến hành phân tích dữ liệu , thông tin về doanh nghiệp. Tuỳ theo kết quả thu được, người đánh giá cho điểm phù hợp với thang điểm đã đề ra. Sau đó, tổng hợp số điểm và xếp hạng doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra biện pháp khắc phục hoặc đưa ra kiến nghị, đề xuất thiết thực phù hợp với mục tiêu đánh giá. -Ưu điểm: Phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn có ưu điểm đơn giản, dễ áp dụng. Việc đánh giá xếp hạng dựa trên cơ sở định lượng và chi phí thực hiện thấp, thời gian tiến hành ngắn. - Nhược điểm: Kết quả đánh giá có thể mang tính chủ quan cao do chỉ có một hoặc một vài người thực hiện. c. Phương pháp so sánh - Nội dung: phương pháp này dựa trên việc so sánh đối chiếu các chỉ tiêu của các doanh nghiệp khác hoặc so với các giá trị trung bình ngành. -Quy trình: Bước 1: Thu thập thông tin. Đánh giá thu thập thông tin về các chỉ tiêu chủ yếu được sử dụng để làm chuẩn so sánh. Bước 2: Tiến hành so sánh. Sau khi thu thập thông tin, người đánh giá tiến hành phân tích, xử lý thông tin rồi rút ra những kết luận cho mục tiêu đánh giá của mình.

Lê Thị Hằng

12

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Ưu điểm: Phương pháp này khá đơn giản bởi có thể lấy tiêu thức của một doanh nghiệp khác có đặc điểm tương tự như doanh nghiệp cần đánh giá hoặc cũng có thể lấy chỉ tiêu trung bình ngành làm cơ sở cho đánh giá của mình. Đồng thời, phương pháp này cũng có ưu điểm tiết kiệm thời gian do có thể hoàn thành quy trình trong thời gian ngắn. - Nhược điểm: Khi lấy một doanh nghiệp khác có đặc điểm tương tự hoặc chỉ số trung bình ngành để làm cơ sở đánh giá sẽ đem lại kết quả có độ chính xác không cao. d. Phương pháp chấm điểm - Nội dung: Phương pháp chấm điểm là phương pháp CBTD tiến hành sắp xếp thứ hạng cho khách hành trên cơ sở chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính dựa vào thang điểm, trọng số cho trước. - Quy trình: Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích gồm các chỉ tiêu định lượng và định tính. Bước 2: Xây dựng thang điểm, tỷ trọng các chỉ tiêu trong hệ thống các chỉ tiêu phân tích. Bước 3: Thu thập thông tin về môi trường kinh doanh, môi trường ngành và doanh nghiệp. Bước 4: Phân tích và tính điểm XHTD. Căn cứ vào các thông tin thu thập được, người đánh giá phân tích các thông tin và chấm điểm các chỉ tiêu của doanh nghiệp theo bảng điểm đã xây dựng. Căn cứ tổng điểm Doanh nghiệp đạt được, đưa ra kết luận XHTD DN. - Ưu điểm: Phương pháp chấm điểm có ưu điểm triển khai thực hiện đơn giản, dễ hiểu, tiết kiệm thời gian và có thể thực hiện trên diện rộng.

Lê Thị Hằng

13

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Hạn chế: Không đưa ra được những yếu tố bất thường vào mô hình tính toán và kết quả đánh giá có thể mang tính chủ quan cao của bộ phận CBTD. e. Phương pháp kết hợp Mỗi phương pháp xếp hạng nêu trên đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, có phạm vi áp dụng hữu hiệu nhất định. Do vậy, để tận dụng các ưu điểm và tránh được những nhược điểm của từng phương pháp, người ta có thể áp dụng phương pháp kết hợp. Theo đó, đối với mỗi nội dung cần đánh giá có thể áp dụng từng phương pháp đánh giá và thực hiện theo một quy trình phù hợp. Nhận xét Để XHTD khách hàng có nhiều phương pháp khác nhau như trên, tuy nhiên phương pháp chuẩn được các tổ chức xếp hạng trên thế giới (Moody, Standard & Poor) và các ngân hàng trên thế giới áp dụng là phương pháp chấm điểm tín dụng khách hàng. 1.2.4. Nội dung của hệ thống XHTD Doanh nghiệp Dù có thể áp dụng phương pháp và quy trình khác nhau nhưng nội dụng của nghiệp vụ XHTD doanh nghiệp gồm bốn vấn đề cơ bản sau: a. Đối tượng được xếp hạng Toàn bộ khách hàng là doanh nghiệp/HTX đang vay vốn hoặc có nhu cầu thiết lập quan hệ vay vốn với ngân hàng cho vay. b. Cơ chế xếp hạng khách hàng của hệ thống Cơ chế xếp hạng căn cứ vào số điểm có được sau khi đánh giá và chấm điểm cho bộ chỉ tiêu tiêu chuẩn. Bộ chỉ tiêu do mỗi ngân hàng tự thiết kế và xây dựng dựa trên các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và các đặc điểm riêng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng ngân hàng đồng thời có cân nhắc mức chi phí - lợi ích mang lại cho ngân hàng từ công tác này.

Lê Thị Hằng

14

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bộ chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính. Trong đó, xây dựng dựa trên các tiêu chí: Số lượng các chỉ tiêu, tính chất các chỉ tiêu và số điểm phân bổ cho mỗi chỉ tiêu và mức trọng số áp dụng cho mỗi chỉ tiêu cần đánh giá c. Căn cứ và cách thức XHTD khách hàng XHTD được thực hiện căn cứ trên việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính đã được xây dựng tiêu chuẩn hóa. Cán bộ chấm điểm sẽ thu thập các thông tin về khách hàng, các thông tin này được điền vào một biểu mẫu theo các chỉ tiêu định trước. Theo đó, Cán bộ chấm điểm sẽ cho điểm theo từng chỉ tiêu. Tổng số điểm khách hàng được đối chiếu với thang điểm có sẵn của ngân hàng để xác định nhóm tín dụng. Dựa vào kết quả xếp hạng mà cán bộ chấm điểm quyết định đồng ý hay từ chối cấp tín dụng. d. Kiểm soát và đánh giá kết quả xếp hạng Để đảm bảo kết quả xếp hạng khách hàng phản ánh kịp thời, thực tế và hợp lý mức độ rủi ro, hệ thống xếp hạng sẽ được thường xuyên kiểm tra định kỳ, xem xét, đánh giá bằng các thủ tục sau: Ngân hàng phải có phương pháp phân công đánh giá, cũng như xếp hạng các chính sách thưởng phạt hợp lý đối với những người tham gia đánh giá để có thể hạn chế ý kiến chủ quan của người đánh giá do nảy sinh những mâu thuẫn về lợi ích. Rà soát việc thực hiện xếp hạng khách hàng của Cán bộ chấm điểm đối với các khách hàng phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập bởi lãnh đạo phòng Xếp hạng và cán bộ phòng quản lý rủi ro. Định kỳ đánh giá lại kết quả xếp hạng tùy vào thời gian quy định của mỗi ngân hàng để đảm bảo độ chính xác và công bằng. Nếu đánh giá và chấm

Lê Thị Hằng

15

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

điểm lại khách hàng ở hạng khác so với ban đầu thì ngân hàng có thể điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại, phù hợp với mức độ rủi ro hiện tại của khách hàng. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác XHTD 1.3.1.Các nhân tố bên trong ngân hàng Thứ nhất: phương pháp và quy trình XHTD Như đã biết, có nhiều phương pháp khác nhau trong việc XHTD, do đó mỗi ngân hàng có thể lựa chọn cho mình một hoặc kết hợp nhiều phương pháp XHTD sao cho phù hợp với hệ thống các chỉ tiêu XHTD, cụ thể như: Đối với các chỉ tiêu tài chính, ngân hàng có thể lựa chọn phương pháp cho điểm theo tiêu chuẩn kết hợp với phương pháp so sánh; đối với các chỉ tiêu phi tài chính có thể lựa chọn phương pháp chấm điểm kết hợp với phương pháp chuyên gia. Việc áp dụng các phương pháp khác nhau có thể dẫn tới kết quả đánh giá, xếp hạng khách hàng khác nhau. Bên cạnh phương pháp được lựa chọn đánh giá thì quy trình XHTD trong phương pháp đó cũng ảnh hưởng quan trọng đến kết quả XHTD. Một quy trình XHTD chung khoa học, hợp lý với sự sáng tạo và vận dụng linh hoạt của mỗi ngân hàng sẽ mang lại kết quả XHTD có độ chính xác càng cao. Thứ hai: Hệ thống chỉ tiêu XHTD Hệ thống chỉ tiêu XHTD có ảnh hưởng đến chi phí, thời gian, chiều sâu và đặc tính rủi ro của doanh nghiệp xin vay vốn mà ngân hàng muốn đánh giá. Trong xây dựng và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu XHTD, các ngân hàng luôn nỗ lực tìm cách hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá đồng thời luôn cân nhắc giữa chi phí về thời gian, nguồn lực, nguồn thông tin với mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu này đến kết quả XHTD. Việc lựa chọn hệ thống chỉ tiêu quá ít sẽ không phản ảnh hết được vấn đề cần đánh giá nhiều khi còn đưa ra những

Lê Thị Hằng

16

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

quyết định mang tính chủ quan, tuy nhiên hệ thống chỉ tiêu XHTD quá nhiều sẽ có thể mang lại các kết quả đối lập nhau, gây khó khăn trong việc tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu và đôi khi tốn nhiều công sức, tiền bạc không cần thiết. Do đó, việc lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu cần phải đầy đủ, tránh thiếu sót mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng chúng để phân tích, chấm điểm và xếp hạng khách hàng. Thứ ba: Các tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá XHTD Các ngân hàng thường theo quy trình XHTD chuẩn quốc tế nhưng nội dung cũng như các tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn đó ở mỗi ngân hàng lại khác nhau. Cùng với các chỉ tiêu được lựa chọn, một ngân hàng có các tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá, thực hiện càng chi tiết , rõ ràng, cụ thể thì càng giúp cho CBTD cũng như các bộ phận quản lý dễ dàng thực thi và kiểm soát được tính chính xác của công tác XHTD, tránh sai sót và rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Từ đó mang lại kết quả XHTD có tính chính xác và khả năng so sánh cao. Tuy nhiên khi xác định các tiêu chuẩn đánh giá, ngân hàng luôn cân nhắc với chiến lược mà ngân hàng theo đuổi trong từng thời kỳ như: khi trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, ngân hàng muốn mở rộng quy mô tín dụng thì có thể đưa ra các tiêu chuẩn hướng dẫn thông thoáng hơn, dễ dàng giúp cho các doanh nghiệp được chấm điểm cao hơn từ đó dễ dàng tiếp cận với vốn ngân hàng hơn. Thứ tư: Cơ sở vật chất và pháp lý Một ngân hàng có máy móc, thiết bị hiện đại sẽ phục vụ đắc lực cho đội ngũ cán bộ XHTD hơn trong việc xử lý các thông tin, chấm điểm các chỉ tiêu và rà soát kết quả hoàn toàn theo lập trình trên máy. Điều đó sẽ tiết kiệm tối đa chi phí về thời gian và sự sai sót không đáng có.

Lê Thị Hằng

17

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Ngoài ra, cơ sở pháp lý vững chắc, tuân thủ đúng theo quy định của Nhà Nước sẽ tránh được những rắc rối từ phía pháp luật và bảo đảm cho công tác XHTD được thi hành đúng luật định. Thứ năm: Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ XHTD Cán bộ tín dụng chính là người thực hiện toàn bộ công tác chấm điểm và Xếp hạng khách hàng cho mỗi khoản vay vì vậy có thể nói yếu tố con người là yếu tố tác động lớn nhất đến công tác XHTD của Ngân hàng. Nếu ngân hàng có đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực cao sẽ mang lai hiệu quả cao cho ngân hàng trong việc thực thi các quy định đưa ra và dễ dàng linh hoạt với những thay đổi ngoài dự tính do điều kiện môi trường tác động. Trình độ năng lực của yếu tố con người được thể hiện trên một vài tiêu chí: + Năng lực dự báo, phân tích ngành, phân tích tài chính. + Kỹ năng thương lượng với khách hàng, tính chủ động, linh hoạt trong công việc, khả năng kiểm soát chứng từ vay và nắm vững kiến thức pháp luật. + Đạo đức nghề nghiệp để tránh rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Thứ sáu: Chính sách quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng Cán bộ tín dụng là người trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình XHTD KH. Do đó chính sách tuyển dụng, sử dụng đãi ngộ và đề bạt cán bộ tín dụng của các NH có tác động trực tiếp đến hiệu quả thực thi chiến lược, chính sách tín dụng nói chung và công tác XHTD Khách hàng nói riêng của Ngân hàng. Một chiến lược, chính sách quản trị tín dụng tốt mà không đi kèm chính sách đúng đắn về nguồn nhân lực sẽ không mang lại kết quả mong muốn và gia tăng nguy cơ rủi ro đạo đức ở cán bộ tín dụng. 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng Thứ nhất: Chất lượng thông tin về khách hàng

Lê Thị Hằng

18

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Đây là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến công tác chấm điểm và Xếp hạng khách hàng của ngân hàng. Nguồn thông tin có thể lấy từ nhiều nguồn, kịp thời, minh bạch và bản thân ngân hàng có thể xây dựng được cho mình hệ thống thống thông tin ngành, thông tin doanh nghiệp, đó sẽ là công cụ đắc lực giúp cho việc phân tích và XHTD DN được thuận lợi, cho kết quả chính xác. Thứ hai: Môi trường hành lang pháp lý Môi trường hành lang pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến công tác XHTD DN tại NHTM. Hệ thống luật và văn bản dưới luật chi phối hoạt động của NH, một mặt thể hiện quy định bắt buộc của NHNN đối với việc sử dụng công tác XHTD để giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tại các NHTM, mặt khác cũng mang tác dụng hỗ trợ về kỹ thuật đối với phân tích XHDN có quan hệ tín dụng tại NHTM. Hành lang pháp lý ngày càng được sửa đổi phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trường đồng nghĩa với việc công tác XHDN ngày càng được chú trọng và có xu hướng ngày càng theo chuẩn mực quốc tế hơn->mang lại hiệu quả XHTD ngày càng cao hơn. Thứ ba: Chuẩn mực và phương pháp kế toán áp dụng Thực chất của việc XHDN là dựa trên việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. Do đó, độ chính xác của kết quả xếp hạng phụ thuộc rất nhiều vào cách hạch toán của doanh nghiệp đối với các chỉ tiêu tài chính. Chuẩn mực kế toán là tiêu chuẩn để doanh nghiệp hạch toán kế toán. Do đó, chuẩn mực kế toán có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả XHTD. Việc hệ thống ngân hàng các nước cùng áp dụng phương pháp phân tích và XHTD thì kết quả đánh giá vẫn không thể thống nhất nếu các doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực kế toán khác nhau như: cùng một DN áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ cho kết quả khác với áp dụng chuẩn mực kế toán quốc gia.

Lê Thị Hằng

19

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Ngoài ra, phương pháp hạch toán các khoản mục trên báo cáo tài chính khác nhau cũng mang lại kết quả XHDN khác nhau, cụ thể như: khi áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo các phương pháp Lifo, Fifo sẽ mang lại giá trị hàng tồn kho khác nhau; hay khi áp dụng các phương pháp khấu hao khác nhau cũng làm thay đổi giá trị khấu hao trên BCĐKT…Những điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả XHDN.

Lê Thị Hằng

20

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chương 2: Thực trạng XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình
2.1. Tổng quan về chi nhánh NHCT Ba Đình 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình có tên giao dịch quốc tế là VietinBank Ba Đình (Vietnam Industrial and commercial Bank Ba Đinh) ra đời từ năm 1959 với tên gọi lúc được thành lập là “Chi điểm Ngân hàng Ba Đình trực thuộc ngân hàng Hà Nội”, địa điểm đặt trụ sở tại phố Đội Cấn – Hà Nội (nay là 142 phố Đội Cấn). Chi nhánh được thành lập với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, củng cố tổ chức và hoạt động ngân hàng dưới hình thức cung ứng, cấp phát theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Mục tiêu hoạt động của chi nhánh mang tính bao cấp, không lấy lợi nhuận làm mục tiêu, hoạt động theo mô hình quản lý một cấp (Ngân hàng Nhà nước) và mô hình này được duy trì từ khi thành lập cho đến tháng 7/1988 thì kết thúc. Số lượng cán bộ Ngân hàng lúc đó có trên 10 người. Ngày 1/7/1988, thực hiện Nghị định 53 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ), ngành Ngân hàng chuyển hoạt động từ cơ chế quản lý hành chính, kế hoạch hóa sang hạch toán kinh tế kinh doanh theo mô hình quản lý Ngân hàng hai cấp (Ngân hàng Nhà nước – Ngân hàng thương mại), lấy lợi nhuận làm mục tiêu trong hoạt động kinh doanh, theo đó các Ngân hàng thương mại quốc doanh lần lượt ra đời (Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trong bối cảnh chuyển đổi đó, Ngân hàng Ba Đình cũng được chuyển đổi thành một chi nhánh NHTMQD với tên gọi Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình trực thuộc Ngân hàng Công thương thành

Lê Thị Hằng

21

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

phố Hà Nội, hoạt động theo mô hình quản lý ba cấp( Trung ương- Thành phốQuận). Với mô hình quản lý này, trong những năm đầu thành lập (7/1988 – 3/1993) hoạt động kinh doanh của NHCT Ba Đình kém hiệu quả, không phát huy được thế mạnh và ưu thế của một chi nhánh NHTM trên địa bàn thủ đô, do hoạt động kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào NHCT Thành phố Hà Nội, cùng với những khó khăn thử thách của những năm đầu chuyển đổi mô hình kinh tế theo đường lối đổi mới của Đảng. Trước những khó khăn vướng mắc của từ mô hình tổ chức quản lý cũng như cơ chế, bắt đầu từ ngày 1/4/1993, NHCT Việt Nam thực hiện thí điểm mô hính tổ chức NHCT hai cấp (Cấp Trung ương - Quận), xóa bỏ cấp trung gian là NHCT Thành phố Hà Nội, cùng với việc đổi mới và tăng cường công tác cán bộ. Do vậy, ngay sau khi nâng cấp quản lý cùng với việc đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường đội ngũ trẻ có năng lực thì hoạt động kinh doanh của NHCT Ba Đình đã có sức bật mới, hoạt động kinh doanh theo mô hình một NHTM đa năng, có đầy đủ năng lực, uy tín để tham gia cạnh tranh một cách tích cực trên thị trường. Nhanh chóng tiếp cận được thị trường và không ngừng tự đổi mới, hoàn thiện mình để thích nghi với các môi trường kinh doanh trong cơ chế kinh tế thị trường. Kể từ khi chuyển đổi mô hình quản lý mới cho đến nay, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình không ngừng phát triển theo định hướng “Ổn định - An toàn - Hiệu quả - phát triển” cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng, địa bàn hoạt động, cũng như về cơ cấu, mạng lưới, tổ chức bộ máy. Cho đến nay, bộ máy hoạt động của Chi nhánh NHCT Ba Đình có trên 300 cán bộ nhân viên (trong đó có trên 85% có trình độ Đại học và trên Đại học, 10% có trình độ trung cấp và đang đào tạo Đại học, còn lại là lao động giản đơn), với 12 phòng nghiệp vụ, 1 phòng giao dịch, 12 Quỹ tiết kiệm, hoạt động trên một địa bàn rộng lớn bao gồm các quận Ba Đình - Hoàn Kiếm - Tây Hồ. Từ năm 1995 đến nay, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT khu

Lê Thị Hằng

22

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

vực Ba Đình liên tục được NHCT Việt Nam công nhận là một trong những chi nhánh xuất sắc nhất trong hệ thống NHCT Việt Nam, năm 1998 được Thủ tướng tặng bằng khen, năm 1999 được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Ba, liên tục trong các năm từ năm 2000 - 2005 được nhiều cấp khen thưởng : Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, Thống đốc NHNN Việt Nam tặng bằng khen. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

Lê Thị Hằng

23

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bảng 1: Sơ đồ Bộ máy hoạt động của chi nhánh NHCT Ba Đình

GĐ & PGĐ

Khối Dịch vụ Khối Dịch vụ Phòng KH DN lớn Phòng KH DN lớn Phòng DNVVN Phòng DNVVN Phòng KH cá nhân Phòng KH cá nhân Phòng Thanh toán XNK Phòng Thanh toán XNK Phòng Thẻ Phòng Thẻ

Khối quản lý rủi ro Khối quản lý rủi ro Phòng Quản lí rủi ro PhòngKhối Kinh doanh Quản lí rủi ro

Khối hỗ trợ Khối hỗ trợ Phòng Kế Toán Phòng Kế Toán Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Tổng hợp Phòng Tổng hợp

Khối CNTT Khối Phòng CNTT Thông tin & Điện toán Phòng Thông tin & Điện toán

PGD Tây Hồ

Phòng Tiền Tệ & Kho quỹ

Lê Thị Hằng

24

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Theo quyết định số 704/QĐ-NHCT ngày 06/04/2006 của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam về việc “Ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại chi nhánh NHCT”. Tính đến 1/2007, chi nhánh đã có 11 phòng ban, mỗi phòng ban đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Điều này có tác dụng giới hạn nghĩa vụ quyền hạn của từng phòng ban, trên cơ sở đó thực hiện chuyên môn hoá sâu trong một lĩnh vực hoạt động cuả chi nhánh. Tuy nhiên sự phân chia này cũng chỉ mang tính chất tương đối, các phòng vẫn có quan hệ hữu cơ với nhau trong một tập thể thống nhất, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. -Các phòng nghiệp vụ tín dụng Các phòng nghiệp vụ tín dụng bao gồm có phòng khách hàng 1 (Doanh nghiệp lớn), phòng khách hàng 2 (Doanh nghiệp vừa và nhỏ), phòng khách hàng cá nhân. Chức năng: Đây là những phòng trực tiếp giao dịch với khách hàng để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến tín dụng, quản lý các nghiệp vụ tín dụng. Nhiệm vụ: Khai thác nguồn vốn từ đối tượng khách hàng, thực hiện hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc khách hàng, thẩm định, chấm điểm và xếp hạng khách hàng, quản lý hạn mức tín dụng. Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng và quản lý theo dõi các khoản tín dụng đã cấp. - Phòng kế toán Chức năng: Thực hiện giao dịch với khách hàng, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, cung cấp các dịch vụ liên quan đến hạch toán, quản lý tiền mặt. Nhiệm vụ: Thực hiện các giao dịch với khách hàng, thực hiện kiểm soát sau thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng, quản lý thông tin, lập kế hoạch

Lê Thị Hằng

25

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

báo cáo tài chính, tính trích nộp các khoản cho ngân sách, quản lý chứng từ và phối hợp với các phòng ban khác. - Phòng thẩm định và quản lý rủi ro Chức năng: Phòng thẩm định và quản lý rủi ro có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh về công tác quản lý rủi ro, quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư và quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Nhiệm vụ: Nghiên cứu chủ trương chính sách của nhà nước, thẩm định và tái thẩm định các dự án - phương án vay vốn, đánh giá rủi ro và phân loại nợ, tính toán trích lập dự phòng rủi ro, kiểm tra và rà soát kết quả chấm điểm, xếp hạng khách hàng đồng thời nghiên cứu danh mục tài sản đảm bảo nhằm phòng ngừa và hạn chế tổn thất rủi ro có thể xảy ra. - Phòng thẻ Chức năng: Phòng thẻ trực tiếp tham mưu cho ban Giám đốc chi nhánh trong việc triển khai mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ thẻ điện tử theo định hướng của NHCT VN. Nhiệm vụ: Thực hiện công tác Marketing, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử của NHCT VN trên địa bàn. Quản lý công việc phát hành và các công việc khác nhằm triển khai mở rộng dịch vụ thẻ. - Phòng thanh toán Xuất nhập khẩu Chức năng: Tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh theo quy định của NHCT VN. Nhiệm vụ: Thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu theo hạn mức được cấp, thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ. Hỗ trợ phòng kế toán và

Lê Thị Hằng

26

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

phối hợp với bộ phận kiểm soát, đồng thời tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài trợ thương mại, bảo hiểm tỷ giá. - Phòng tiền tệ kho quỹ Chức năng: Thực hiện nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT VN. Ứng và thu tiền cho các quỹ tiết kiệm, các điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có thu chi tiền mặt lớn. Nhiệm vụ: Thực hiện thu chi tiền mặt, quản lý kho quỹ, phối hợp với các phòng kế toán, thường xuyên kiểm tra các hiện tượng sự cố ảnh hưởng tới kho quỹ. - Phòng tổ chức hành chính Chức năng: Thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh, quản trị phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn Chi nhánh. Nhiệm vụ: Thực hiện các quy định của nhà nước, quản lý lao động, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý sử dụng các trang thiết bị, tổ chức công tác văn thư, công tác bảo vệ an toàn cho cơ quan và phối hợp với các phòng ban khác. - Phòng thông tin điện toán Chức năng: Thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh. Bảo trì bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống, máy tính của chi nhánh. Nhiệm vụ: Thực hiện quản lý về mặt công nghệ, quản lý các giao dịch trên máy, bảo dưỡng bảo trì hệ thống, triển khai các chương trình phần mềm mới, xây dựng các tiện ích và phối hợp các phòng ban nghiệp vụ. - Phòng tổng hợp

Lê Thị Hằng

27

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chức năng: Phòng tổng hợp là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh, dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hàng năm của chi nhánh. Nhiệm vụ: Dự kiến kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính, đánh giá và tổng hợp tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Chi nhánh làm đầu mối các báo cáo nghiên cứu và đề xuất phương án mở rộng. 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Ba Đình Trong những năm vừa qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là thiên tai xảy ra liên tục, sự bất ổn định của kinh tế, chính trị thế giới (khủng bố, chiến tranh…) cùng với việc cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Chính phủ đã thực thi nhiều chính sách và giải pháp để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô cũng như kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Vốn là một lĩnh vực kinh doanh hết sức nhạy cảm với sự biến động của cơ chế thị trường, trước tình hình kinh tế như vậy, hoạt động Ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách và chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình cũng không nằm ngoài ảnh hưởng chung đó Năm 2006 hoạt động kinh doanh của NHTM diễn ra rất sôi động. Nhiều chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM được mở ra, Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán liên tục tăng trên cả thị trường niêm yết chính thức và thị trường chứng khoán phi tập trung. Trong bối cảnh đó hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn thủ đô vẫn tiếp tục ổn định, phát triển đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, do quan hệ cung cầu vốn trên thị trường nên mặt bằng lãi suất huy động của các NHTMCP biến động mạnh, hầu hết đều áp dụng vượt các mức lãi suất đã thỏa thuận của Hiệp hội ngân hàng, tạo ra sự cạnh

Lê Thị Hằng

28

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

tranh, dịch chuyển vốn từ Ngân hàng này sang Ngân hàng khác. Tình hình đó đã làm cho lãi suất huy động vốn VND luôn không ổn định, cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng trở nên mạnh mẽ và gay gắt hơn. Năm 2007 là năm có nhiểu diển biến bất lợi, giá dầu mỏ và giá vàng liên tục tăng cao đạt mức kỷ lục. Nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức mới, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Cùng với sự xuất hiện thêm nhiều tổ chức định chế tài chính, các tổ chức tín dụng trong nước, thị trường nhà đất sốt trở lại làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng nhất là trong lĩnh vực huy động vốn, phát triển các dịch vụ Ngân hàng. Năm 2008, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Với những biểu hiện cụ thể như: Đầu năm lạm phát tăng cao làm cho lãi suất huy động và cho vay bị đẩy lên rất cao, nhưng đến cuối năm khi NHNN thực hiện đồng bộ các gói giải pháp để kích cầu thì nước ta lại rơi vào tình trạng giảm phát, tuy nhiên cuộc chạy đua lãi suất giữa các Ngân hàng cũng giảm, tình hình thanh khoản tốt hơn. Đứng trước những khó khăn đó, cùng với những định hướng phát triển của đất nước, của ngành và với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo NHCT VN nói chung và Ban Giám đốc chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các đội ngũ cán bộ nhân viên, Chi nhánh NHCT Ba Đình đã đạt nhiều thành tích, kết quả to lớn đáng khích lệ, duy trì và đưa hoạt động kinh doanh của chi nhánh không ngừng phát triển về mọi mặt và có uy tín đối với doanh nghiệp và nhiều khách hàng xa gần, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Ta có thể

Lê Thị Hằng

29

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

xem xét tình hình hoạt động của Ngân hàng thông qua một số nghiệp vụ cơ bản sau: Thứ nhất: Về công tác huy động vốn Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ một trong những đặc trưng cơ bản là “ đi vay để cho vay” do đó nguồn vốn huy động hay còn gọi là đầu vào của Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho hoạt động của Ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình đã luôn coi trọng công tác huy động vốn tiếp tục tăng trưởng nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ta có thể thấy rõ ở bảng sau: Bảng 2: Tình hình huy động vốn tại chi nhánh NHCT Ba Đình từ năm 2006 - 2008 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2006 Chỉ tiêu 2007 2008 Mức Mức % Tăng % Tăng Số tiền Số tiền tăng Số tiền tăng (giảm) (giảm) (giảm) (giảm) 4350 5141 2817 2324 4040 791 855 -64 543 18.18% 4493 43.58% 2188 -2.68% 2305 15.53% 3410 -648 -629 -19 -630 -18 -12.60% -22.33% -0.82% -15.59% -1.63%

Tổng nguồn vốn 1. Theo đối tượng khách hàng

- Tiền gửi của Tổ chức kinh tế 1962 - Tiền gửi của dân cư 2. Theo loại tiền gửi - VNĐ - Ngoại tệ Nhận xét 3497 2388

853 1101 248 29.07% 1083 Nguồn: Phòng tổng hợp tiếp thị - NHCT Ba Đình

Lê Thị Hằng

30

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Nhìn vào bảng số liệu trên cho thấy: Tình hình huy động vốn của chi nhánh NHCT Ba Đình nói chung có xu hướng tăng từ năm 2006 -2007 nhưng đến năm 2008 lại suy giảm. Cụ thể là: Năm 2006: Tổng nguồn vốn huy động đạt 4350 tỷ đồng Năm 2007: Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 31/12/2007 đạt 5141 tỷ đồng, tăng 791 tỷ đồng tương ứng tăng 18,18% so với năm 2006. Năm 2008: Tổng nguồn vốn huy động đạt 4493 tỷ đồng, giảm 648 tỷ tương ứng giảm 12,6% so với năm 2007. Xét về cơ cấu nguồn vốn có sự biến động khá lớn, cụ thể là: Nguồn tiền gửi từ các Tổ chức kinh tế năm 2007 tăng 855 tỷ đồng (tương ứng tăng 43,58%) so với năm 2006 nhưng đến 31/12/2008 thì nguồn tiền gửi này lại sụt giảm mạnh đạt 629 tỷ (tương ứng giảm 22,33%). Nguồn tiền gửi VNĐ vào năm 2007: Tăng 543 tỷ đồng (tăng 15,53%) so với năm 2006 nhưng giảm mạnh khoảng 630 tỷ (tương ứng 15,59%) so với năm 2008. Nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ năm 2007: Tăng 248 tỷ (tương ứng tăng 29,07%) so với năm 2006 nhưng lại giảm 18 tỷ (tương ứng 1,63%) vào cuối năm 2008. Nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ: có xu hướng giảm qua các năm nhưng tốc độ chậm dần, cụ thể là: giảm 64 tỷ (tương ứng 2,68%) so với năm 2007 và giảm 19 tỷ (0,82%) vào cuối năm 2008. Nguyên nhân của những biến động bất thường trong ba năm qua do: Năm 2007 Tổng nguồn vốn huy động nói chung hay cơ cấu các nguồn tiền huy động nói riêng cuối năm 2007 tăng so với năm 2006, là do:

Lê Thị Hằng

31

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới bất ổn xong kinh tế - chính trị Việt Nam vẫn diễn biến theo tình huống tích cực, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Chính sách tiền tệ của NHNN cho phép thực hiên cơ chế lãi suất thỏa thuận trong cho vay VND, nới lỏng biên độ tỷ giá +/- 2% tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng mở rộng quyền tự chủ. - Sự nỗ lực và quyết tâm lớn của toàn thể CBCNV chi nhánh NHCT Ba Đình tìm kiếm, khai thác có chọn lọc với lãi suất hấp dẫn từ nhiều nguồn khác nhau. Năm 2008 Tổng nguồn vốn huy động có xu hướng giảm mạnh trong năm 2008, nguyên nhân chủ yếu do: - Năm 2008 có nhiều sự biến động về lãi suất huy động, sự cạnh tranh của các ngân hàng hết sức gay gắt nên nguồn vốn huy động giảm sút so với năm 2007. - Do tác động của cuộc cạnh tranh lãi suất giữa các Tổ chức tín dụng, sự biến động phức tạp của giá vàng và ngoại tệ trong năm 2008 nên nguồn vốn huy động tiết kiệm từ dân cư vẫn sụt giảm so với năm 2007. Thứ hai: Về hoạt động tín dụng Song song với việc huy động vốn thì nghiệp vụ sử dụng vốn có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nếu như huy động vốn được coi là điều kiện cần thì sử dụng vốn được coi là điều kiện đủ, quyết định đến sự sống còn của Ngân hàng Nhận thức đúng đắn vấn đề này, NHCT Ba Đình luôn coi trọng nghiệp vụ sử dụng vốn, đặt công tác tín dụng lên hàng đầu theo đúng chủ trương, chính sách của NHCT Việt Nam với phương châm “phát triển- an toàn- hiệu

Lê Thị Hằng

32

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

quả”. Trong những năm qua, công tác tín dụng của Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan. Ta có thể thấy được điều đó qua bảng số liệu sau: Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn tại NHCT Ba Đình từ 2006 - 2008. Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2006 Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Tổng dư nợ 1. Dư nợ theo loại tiền Du nợ cho vay VNĐ Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ 2.Dư nợ theo thời gian Dư nợ ngắn hạn Dư nợ dài hạn 3. Dư nợ theo thành phần kinh tế Doanh nghiệp nhà nước DN ngoài quốc doanh 986 1120.6 1374 2522.4 134.6 113.65% 1148.4 183.58% 1250.6 1950.4 130 11.60% -572 -22.68% 1861 499 2195 448 334 117.95% -51 89.78% 2087 1114 -108 -4.92% 666 148.66% 1710 650 1844 799 134 107.84% 149 122.92% 2213 988 369 189 20.01% 23.65% 2360 2643 2007 Mức tăng (giảm) % Tăng Số tiền (giảm) 3201 2008 Mức % Tăng tăng (giảm) (giảm) 558 21.11%

283 111.99%

Nguồn: Phòng tổng hợp tiếp thị- NHCT Ba Đình Nhận xét Nhìn chung dư nợ cho vay nền kinh tế có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể là: Tổng dư nợ đến 31/12/2007 đạt 2643 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 283 tỷ (+12%), vượt kế hoạch năm 4,9% . Đến cuối năm 2008 tăng 558 tỷ đồng so với cuối năm 2007, vượt 2,6% kế hoạch giao năm 2008. Trong đó: Về dư nợ theo loại tiền: Dư nợ cho vay VNĐ cuối năm 2007 đạt 1844 tỷ, so với kế hoạch năm đạt 104,8%, so với cuối năm 2006 tăng 7,8%. Đến 31/12/2008 đạt 103,6% kế hoạch giao và so với cuối năm 2007 tăng 369 tỷ đồng (+20%).

Lê Thị Hằng

33

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Dư nợ cho vay ngoại tệ đến 31/12/2007 đạt 799 tỷ, so với kế hoạch đề ra trong năm đạt 105,1%, so với cuối năm trước tăng 22,9% và tăng 189 tỷ đồng (+23,7%) vào cuối năm 2008. Về dư nợ theo thời gian: Dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2007 đạt 2195 tỷ đồng, so với cuối năm 2006 tăng 17,9% nhưng đến 31/12/2008 giảm 108 tỷ đồng, chiếm 65,2% tổng dư nợ giảm 17,8%. Dư nợ cho vay trung và dài hạn năm 2007 đạt 448 tỷ, so với cuối năm 2006 đạt 89,8%. Tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2008 tăng 666 tỷ đồng tương đương 148,7% so với cuối năm 2007, chiếm 34,8% tổng dư nợ tăng 17,8%. Về cơ cấu dư nợ: Tỷ lệ cho vay DNNN cuối năm 2007 đạt 1250,6 tỷ, so với kế hoạch giảm 2,6%, so với cuối năm 2006 tăng 13,65% và tăng 11,6% vào cuối năm 2008. Tỷ lệ cho vay doanh nghiệp ngoài Quốc doanh cuối năm 2007 đạt 2522,4 tỷ, tăng 83,58% so với năm 2006 nhưng lại giảm mạnh 22,68% vào cuối năm 2008. -Chất lượng tín dụng Trong năm 2008, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, khối các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải có dư nợ tại Chi nhánh vốn đã khó khăn từ những năm trước nay tiếp tục bộc lộ nhiều yếu kém, tình hình mất khả năng thanh toán còn trầm trọng, nợ xấu không có dấu hiệu được cải thiện. Mặt khác, khối các doanh nghiệp liên quan đến vận tải biển rơi vào tình trạng hết sức khó khăn do doanh thu giảm mạnh, chi phí đầu vào tăng, lợi nhuận giảm ảnh hưởng đến cam kết trả nợ của Ngân hàng.

Lê Thị Hằng

34

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Mặc dù Ban Giám đốc Chi nhánh đã chỉ đạo sát sao, nắm bắt kịp thời hoạt động sản suất kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp để đưa ra biện pháp xử lý, Ban xử lý nợ họp hàng tháng và có kiểm điểm thường xuyên nên tuy nợ nhóm II giảm nhưng nợ xấu vẫn gia tăng và khả năng thu hồi chậm. Cụ thể như sau: Bảng4: Chất lượng tín dụng theo nhóm nợ qua các năm của Chi nhánh Đơn vị: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu Tổng nợ Nợ nhóm I Nợ nhóm II Nợ xấu (III - V) 2006 Số tiền 2360 183 0.927 Số tiền 2643 0.114 0.041 2007 Mức tăng (giảm) 283 -182.886 -0.886 % Tăng Số tiền (giảm) 11.99% 21.45% -99.94% -95.58% 3201 0.038 0.1014 2008 Mức tăng (giảm) 558 -0.076 0.0604 % Tăng (giảm) 21.11% 21.11% -66.67% 147.32%

2176.073 2642.845 466.772

3200.86 558.0156

Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 2006-2008 • Nợ nhóm II : dư nợ nhóm II giảm dần qua các năm. Năm 2006 dư nợ nhóm II đạt 183 tỷ chiếm 7,75% tổng dư nợ phát sinh chủ yếu ở doanh nghiệp xây dựng giao thông. Tuy nhiên từ năm 2007-2008, nợ nhóm II có xu hướng giảm mạnh và đến cuối năm 2008 thì nợ nhóm I chỉ còn 38.329 triệu đồng, chủ yếu nằm ở các công ty như: Doanh nghiệp Hoàng Hải, công ty TNHH 1 thành viên VT Viễn Dương Vinashin… • Dư nợ xấu: Tình hình tồn đọng nợ xấu vẫn chưa được cải thiện trong năm 2008. Mặc dù tỷ trọng nợ xấu đã giảm 95,58% vào năm 2007 nhưng đến năm 2008, nợ xấu vẫn tăng 60.458 triệu đồng tương đương tăng 147% so với cuối năm 2007, so với kế hoạch năm 2008 tăng 238%. Tuy nhiên nợ xấu cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ. Thứ ba: Về các hoạt động khác - Nghiệp vụ bảo lãnh

Lê Thị Hằng

35

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Hoạt động bảo lãnh luôn gắn liền với các công tác cho vay, trong nhiều năm qua nghiệp vụ này của Chi nhánh luôn được khách hàng tín nhiệm: Năm 2006, Chi nhánh đã bảo lãnh được 1907 món với giá trị 491,85 tỷ đồng. Trong năm này, phí thu được từ dịch vụ bảo lãnh là 5,25 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào khối lượng thu dịch vụ chung của chi nhánh. Số dư bảo lãnh đến 31/12/2006 là 611,34 tỷ đồng. Đến năm 2007, bảo lãnh phát hành được 1687 món, doanh số 645,51 tỷ đồng, so với cuối năm 2006 doanh số tăng 136,71 tỷ đồng (tương đương 26,87%). Giá trị bảo lãnh đến ngày 31/12/2007 đạt 650,84 tỷ đồng, tăng 39,5 tỷ đồng so với cuối năm trước (tương đương với 6,46%). Đặc biệt trong năm 2008, do được khách hàng tín nhiệm nên khối lượng dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh Ba Đình rất lớn, đạt 1,455 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2007. - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Năm 2006, tổng doanh số mua bán ngoại tệ đạt 878,730 triệu USD, lãi gộp từ hoạt động này thu được 3122 triệu đồng. Đến năm 2007, doanh số mua bán ngoại tệ cả năm đạt 833,37 triệu USD giảm 45,36 triệu USD so với cuối năm 2006. Đặc biệt năm 2008 là năm đầy khó khăn kinh doanh đối ngoại do khủng hoảng kinh tế cộng với tình trạng nhập siêu nên gây hiện tượng khan hiếm ngoại tệ kéo dài, bên cạnh đó có sự thay đổi trong chính sách điều hành tỷ giá của NHNN và NHCT VN đã dẫn đến biến động rất lớn về kinh doanh ngoại tệ, do đó tổng doanh số mua bán ngoại tệ của cả năm 2008 đạt 640,972 triệu USD, giảm 192,65 triệu USD so với năm 2007. - Nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu Trong năm 2006, doanh số thanh toán đạt 175 triệu USD, tương đương 2815 tỷ đồng. Sang năm 2007, doanh số thanh toán cả năm là 311,61 triệu USD, tăng 78% so với năm 2006. Tuy nhiên đến năm 2008, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu chỉ bằng 88% so với năm 2007, nguyên nhân chủ yếu do

Lê Thị Hằng

36

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi mô hình tổ chức của NHCT VN với việc thành lập Sở Giao Dịch III. - Công tác Quản lý kho quỹ Nói chung công tác tiền tệ kho quỹ khá ổn định và an toàn, cụ thể là: Năm 2006, khối lượng tiền mặt thu chi qua quỹ Ngân hàng đạt 14610 tỷ VND, trong đó ngoại tệ đạt 390 triệu USD, đạt 15931 tỷ VND và 294 triệu USD vào cuối năm 2007, tăng hơn năm 2006 là 1321 tỷ đồng. Đến năm 2008, khối lượng thu chi tiền mặt qua quỹ Ngân hàng đạt 17880 tỷ VNĐ và 90 triệu USD, chấp hành các quy chế về thu chi tiền mặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. - Công tác phát triển thẻ Năm 2006 đã phát hành được 2908 thẻ này, tổng số thẻ ATM chi nhánh đang quản lý lên tới 5831 thẻ, lắp đặt được tổng số 13 máy ATM, phát hành 60 thẻ tín dụng quốc tế, đạt 100% kế hoạch thiết lập và lắp đặt 20 máy thanh toán EDC. Năm 2007 đã phát hành 3509 thẻ ATM, so với khách hàng đạt 43,8%, tăng 601 thẻ(20,7%) so với năm trước. Phát hành 108 thẻ tín dụng quốc tế, đạt 90% kế hoạch, tăng 48 thẻ (80%) so với năm 2006. Ký được 22 hợp đồng đối với cơ sở chấp nhận thẻ, đạt 88% kế hoạch, tăng 14 cơ sở chấp nhận thẻ (175%) so với năm 2006. Tính đến 31/12/2007, chi nhánh hiện đang quản lý 9340 thẻ ATM, 136 thẻ tín dụng quốc tế và được thiết lập được 22 đơn vị chấp nhận thẻ. Năm 2008, Chi nhánh đã triển khai rất nghiêm túc và có hiệu quả công tác phát triển thẻ đến toàn bộ các phòng ban, tổ nghiệp vụ. Năm 2008, Chi nhánh phát hành được: 18657 thẻ ATM đạt 93,3% kế hoạch; 89 thẻ tín dụng quốc tế đạt 111,3%; 10 cơ sở chấp nhận thẻ đạt 50%.

Lê Thị Hằng

37

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Công tác thẻ và dịch vụ Ngân hàng điện tử được Chi nhánh xác định là một mảng nghiệp vụ mang tính chất dịch vụ cần phải phát huy trong giai đoạn tiếp theo. Thứ tư: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Ba Đình Trong 3 năm qua nền kinh tế liên tục có những biến động không ngừng đặc biệt trong năm 2008 việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên kết quả kinh doanh của chi nhánh đã đạt được những thành tựu đáng kể: Lợi nhuận (chưa trích dự phòng) của chi nhánh liên tục tăng mạnh qua các năm đặc biệt năm 2008 đạt 210,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích dự phòng rủi ro đạt 156 tỷ đồng tăng 266% so với năm trước vượt 4,01% kế hoạch giao, thu nhập của cán bộ được ổn định và từng bước cải thiện. 2.2.Thực trạng công tác XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình 2.2.1. Quá trình hình thành, phát triển của hệ thống XHTD DN tại NHCTVN và NHCT Ba Đình Quá trình thực hiện XHTD DN tại NHCTVN có thể chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2005 trở về trước Sau khi NHNN có công văn số 538/CV-CLPT ngày 16/09/2004 chấp thuận và cho phép NHCTVN ban hành chính thức sổ tay tín dụng. Hội đồng quản trị NHCTVN đã có quyết định số 163/QĐ-NHCT về việc ban hành sổ tay tín dụng áp dụng trong toàn hệ thống NHCT, trong đó chương “Hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng” là một chương cơ bản, đánh dấu điểm khởi đầu cho việc triển khai chẩm điểm tín dụng và XHKH tại NHCTVN nói chung và tại chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng.

Lê Thị Hằng

38

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

XHTD DN được thực hiện dựa trên phương pháp chấm điểm hai nhóm chỉ tiêu chính là: nhóm chỉ tiêu tài chính và nhóm chỉ tiêu phi tài chính. Khách hàng được phân chia theo bốn nhóm ngành nghề chính: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp; ngành thương mại và dịch vụ; ngành công nghiệp; ngành xây dựng. Việc phân chia này phù hợp với quyết định số 57/2001/QĐ-NHNN ngày 24/01/2002 của NHNN về việc thí điểm triển khai đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Sau khi thực hiện chấm điểm, khách hàng được xếp thành 10 loại theo mức độ rủi ro từ thấp đến cao. Từ đó, đưa ra quyết định đồng ý hay từ chối cấp tín dụng cho khách hàng, đồng thời có biện pháp kiểm soát những khoản tín dụng sau khi cho vay. Giai đoạn 2: Từ năm 2006 đến 2008 Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNN, trong vòng tối đa 03 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực thì các tổ chức tín dụng phải xây dựng Hệ thống XHTD nội bộ để hỗ trợ cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động, tình hình thực tế. Mặt khác, theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, đặc biệt là các cam kết mở cửa thị trường tài chính ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và của NHCTVN nói riêng phải tuân thủ theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Do vậy, hệ thống XHTD nội bộ của NHCTVN phải đảm bảo việc XHTD khách hàng phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của NHCT VN. Qua đó, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của NHCT VN sẽ đảm bảo tuân thủ theo thông lệ quốc tế. Sau nhiều lần khảo sát áp dụng Hệ thống XHTD khách hàng trong thực tế, kết hợp nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn chấm điểm, xếp hạng trong nước và nước ngoài. NHCT đã có những định hướng sửa đổi, hoàn thiện quy trình

Lê Thị Hằng

39

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng hơn bằng việc ra đời Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng mã số QT.35.02 ngày 30/10/2006 (Áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân) ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-NHCT 35 với nội dung sửa đổi tập trung vào việc tăng cường quy trình kiểm tra và kiểm soát kết quả xếp hạng. Giai đoạn 3: Từ 2008 đến nay Sau một thời gian áp dụng Quy trình QT 35.02, xuất hiện một số vấn đề không hợp lý và chưa thật cụ thể trong việc hướng dẫn xếp hạng. Do đó, NHCTVN lại tiếp tục nghiên cứu và Sửa đổi quy trình QT.35.02 nói trên bằng việc ra đời Quy trình chấm điểm tín dụng và XHKH mã số QT.35.02 với nội dung thay thế các chỉ tiêu không phù hợp, hướng dẫn chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính cụ thể hơn. 2.2.2. Phương pháp XHTD DN tại chi nhánh NHCT Ba Đình NHCTVN ban hành phương pháp và quy trình XHTD doanh nghiệp thống nhất từ trụ sở đến toàn Chi nhánh. Theo đó, chi nhánh NHCT Ba Đình áp dụng phương pháp XHTD doanh nghiệp dựa trên việc chấm điểm các nhóm chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của từng khách hàng. XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình có những đặc điểm cơ bản sau: - Khách hàng vay vốn được phân loại theo loại hình, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động. Từ đó, tiến hành đánh giá quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Ứng với mỗi loại hình và quy mô khác nhau, chấm điểm áp dụng thang điểm và trọng số khác nhau đối với mỗi chỉ tiêu. - Các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính được phân thành 5 khoảng giá trị tương ứng với 5 mức điểm ban đầu khác nhau là 100,80,60,40,20 đối với các chỉ tiêu tài chính và 20,16,12,8,4 đối với các chỉ tiêu phi tài chính. Tuỳ vào

Lê Thị Hằng

40

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

mức độ trọng yếu của từng chỉ tiêu mà áp dụng trọng số khác nhau. Do đó, điểm cuối cùng mà khách hàng nhận được là điểm tổng hợp giữa tích số của điểm ban đầu và trọng số tương ứng của chúng. Ngoài ra có kể đến các yếu tố như: báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay chưa? Doanh nghiệp có báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay không?... - Việc chấm điểm dựa trên hệ thống lớn các chỉ tiêu, chúng có mối quan hệ tương hỗ và cùng có tác dụng hỗ trợ nhau trong việc đưa ra quyết định cuối cùng của cán bộ tín dụng, tuy nhiên việc sai sót một hoặc một vài chỉ tiêu cũng không gây ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả đánh giá và XHTD khách hàng. - Sau khi việc chấm điểm và XHTD doanh nghiệp được thực hiện xong, kết quả phải được lãnh đạo phòng và Giám đốc Chi nhánh kiểm tra để đảm bảo tính trung thực, khách quan, hạn chế sai sót trong quá trình đánh giá. - Thực tế hiện nay tại chi nhánh NHCT Ba Đình, toàn bộ quá trình thu thập thông tin, chấm điểm và XHTD doanh nghiệp đều do cán bộ tín dụng đảm nhiệm. Họ chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm đến quá trình XHTD doanh nghiệp. 2.2.3. Quy trình XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình Một Quy trình XHTD luôn được thiết lập sao cho phù hợp với phương pháp XHTD khách hàng mà ngân hàng áp dụng. Theo đó, cùng với phương pháp chấm điểm, NHCT VN đã ban hành quy trình XHTD doanh nghiệp theo trình tự gồm 5 bước, được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống NHCT. Do đó, quy trình XHTD doanh nghiệp của NHCT VN nói chung và Chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng được mô tả khái quát qua sơ đồ như sau:

Lê Thị Hằng

41

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bảng 5: Quy trình xếp hạng khách hàng doanh nghiệp
Thu thập thông tin về khách hàng

Xác định ngành nghề KD của KH

Xác định quy mô của doanh nghiệp

Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính

Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính

Tổng hợp điểm và xếp hạng KH

Theo quy trình trên, việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng do phòng chấm điểm tín dụng thực hiện. Việc rà soát đối với khách hàng được thẩm định rủi ro do phòng QLRR thực hiện. Cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên như sau: - Cán bộ tín dụng: + Thu thập hồ sơ, thông tin khách hàng, thẩm định lại thông tin, thực hiện chấm điểm tín dụng và XHKH. + Chuyển kết quả CĐTD và XHKH (đã được lãnh đạo phòng CĐTD kiểm soát) của những khách hàng phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập cho phòng quản lý rủi ro. - Lãnh đạo phòng CĐTD: + Kiểm soát kết quả CĐTD và XHKH của cán bộ CĐTD. + Báo cáo lãnh đạo NHCV kết quả CĐTD và XHKH. - Cán bộ phòng quản lý rủi ro:

Lê Thị Hằng

42

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Rà soát việc thực hiện CĐTD và XHKH của cán bộ CĐTD đối với các khách hàng phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình này + Dự thảo báo cáo rà soát kết quả CĐTD, nêu rõ các nội dung chưa chính xác, không phù hợp, đề nghị sửa đổi. - Lãnh đạo phòng quản lý rủi ro: Kiểm tra lại kết quả rà soát CĐTD và XHKH, đồng thời kiểm tra các đề xuất của cán bộ phòng QLRR. 2.2.4. Nội dung quy trình xếp hạng khách hàng Bước 1: Thu thập thông tin về khách hàng Thông tin sử dụng để chấm điểm và xếp hạng khách hàng là thông tin tài chính được cập nhật đến thời điểm lập báo cáo năm tài chính gần nhất và thông tin phi tài chính cập nhật đến thời điểm chấm điểm và xếp hạng. Sau khi nhận được hồ sơ thông tin khách hàng, cán bộ CĐTD tiến hành điều tra, thu thập, xác minh và sàng lọc để tổng hợp thông tin về khách hàng từ các nguồn: Thứ nhất: Nguồn từ các báo cáo tài chính Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là nguồn tài liệu hết sức quan trọng và cần thiết đối với ngân hàng trong việc chấm điểm và XHTD. Thông qua báo cáo tài chính, ta có thể tính được các tỷ số tài chính, qua đó rút ra được các nhận định cơ bản về hiệu quả hoạt động, khả năng tài chính của doanh nghiệp trong hiện tại. Từ đó, có thể đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của chiến lược kinh doanh trong thời gian tới của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trước khi cho vay.

Lê Thị Hằng

43

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Thứ hai: Nguồn thông tin từ các đối tác kinh doanh của khách hàng, các tổ chức tín dụng mà khách hàng đã từng quan hệ, trung tâm thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam(CIC)… Theo Quyết định số 1253, CIC chính thức được phép thực hiện nhiệm vụ phân tích và XHTD doanh nghiệp nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng và đánh giá năng lực của các doanh nghiệp. Do đó, ngân hàng có nhu cầu tự xếp hạng doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin của CIC để làm tài liệu tham khảo trước khi quyết định cho vay. Ngoài ra, thông qua các đối tác của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp đã từng có quan hệ, ngân hàng cho vay có thể lấy được các thông tin quan trọng như: lịch sử trả nợ lãi và gốc vay của khách hàng trong thời gian qua, tình hình tài chính của các đối tác để từ đó có thể dự báo được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới… Thứ ba: nguồn thông tin có được thông qua phỏng vấn trực tiếp khách hàng, đi thăm thực địa khách hàng…Đây là cách khai thác thông tin quan trọng vì giúp cho cán bộ tín dụng có cái nhìn tổng quan, thực tề về doanh nghiệp mình cần đánh giá. Thứ tư: Các nguồn khác như báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng… Bước hai: Xác định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, xác định phân loại ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành 4 ngành nghề chính là: - Ngành nông, lâm và ngư nghiệp.

Lê Thị Hằng

44

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Ngành thương mại và dịch vụ. - Ngành xây dựng. - Ngành công nghiệp. Bảng 6: Bảng phân loại doanh nghiệp Nông, lâm, ngư nghiệp - Chăn nuôi - Trồng trọt: Cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp... - Trồng rừng - Khai thác lâm sản - Đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản - Làm muối Thương mại, dịch vụ - Cảng sông, biển - Khách sạn, nhà hàng, giải trí, du lịch - Siêu thị, đại lý phân phối, kinh doanh bán buôn, bán lẻ các loại nông sản, lâm sản, hải sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, văn hoá phẩm, vật liệu xây dựng, hàng điện tử, máy móc, phương tiện giao thông vận tải, hoá chất (bao gồm cả phân bón, thuốc trừ sâu), hàng tiêu dùng, hàng mỹ thuật, mỹ nghệ, điện, khí đốt. - In ấn, xuất bản sách, báo chí. - Sửa chữa nhà cửa, các loại máy móc, phương tiện giao thông - Chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp. - Tư vấn, môi giới. - Thiết kế thời trang, gia công may mặc - Bưu chính viến thông. - Vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt, đường hàng không.

Lê Thị Hằng

45

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Xây dựng

- Vệ sinh môi trường, văn phòng… - Hạ tầng giao thông, khu công nghiệp. - Hạ tầng đô thị và nhà ở. - Xây lắp (xây dựng cơ bản) - Chế biến các loại nông sản, lâm sản, thuỷ hải sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát. - Sản xuất thuốc lá, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, văn hoá phẩm, vật liệu xây dựng, hoá chất (bao gồm cả phân bón, thuốc trừ sâu), hàng tiêu dùng, hàng mỹ thuật, mỹ nghệ, nguyên vật liệu cho các ngành khác. - Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, máy móc, phương tiện giao thông vận tải. - Sản xuất điện, khí đốt. - Khai thác khoáng sản - Khai thác than, vật liệu xây dựng (cát, đá…), dầu khí.

Công nghiệp

Nguyên tắc: Trường hợp doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề thì ngành nghề/lĩnh vực nào đem lại trên 50% doanh thu hàng năm được xem là ngành sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trường hợp không có ngành nghề nào đáp ứng được điều kiện trên, NHCV lựa chọn ngành có tiềm năng nhất theo kế hoạch và xu hướng phát triển của doanh nghiệp là ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Bước 3: Chấm điểm và xác định quy mô doanh nghiệp Khi đó, việc chấm điểm quy mô doanh nghiệp được tiến hành theo bảng sau:

Lê Thị Hằng

46

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bảng 7: Bảng chấm điểm quy mô doanh nghiệp STT Tiêu chí Trị số Từ 50 tỷ đồng trở lên Từ 40 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ Từ 30 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng Dưới 10 tỷ đồng Từ 1500 người trở lên Từ 1000 người đến dưới 1500 người Từ 500 người đến dưới 1000 người Từ 100 người đến dưới 500 người Từ 50 người đến dưới 100 người Dưới 50 người Từ 200 tỷ đồng trở lên Từ 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng Từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng Dưới 5 tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên Từ 7 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng Dưới 1 tỷ đồng Điểm 30 25 20 15 10 5 15 12 9 6 3 1 40 30 20 10 5 2 15 12 9 6 3 1

1

Nguồn vốn kinh doanh

2

Lao động

3

Doanh thu thuần

4

Nộp ngân sách

Căn cứ vào kết quả chấm điểm thu được, xếp loại quy mô doanh nghiệp theo bảng thang điểm sau: Điểm Từ 70-100 điểm Từ 30-69 điểm Dưới 30 điểm Nhận xét Quy mô Loại 1 Loại 2 Loại 3 Ghi chú Lớn Vừa Nhỏ

Lê Thị Hằng

47

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Việc xác định quy mô của doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí trên của Chi nhánh là tương đối hợp lý và phù hợp với cách xác định chung trên thế giới. Tuy nhiên khi nói đến quy mô mà không xét đến quy mô tổng tài sản ( tổng nguồn vốn) là chưa chính xác. Mặt khác, với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau có thể có quy mô khác nhau đối với mỗi tiêu chí trên, do đó việc chấm điểm quy mô nhưng chưa xét đến loại hình doanh nghiệp là điều chưa hợp lý. Bước 4: Chấm điểm các chỉ số tài chính Các chỉ số tài chính mà chi nhánh NHCT Ba Đình áp dụng gồm 11 chỉ tiêu, được chia thành 4 nhóm cơ bản là: Nhóm chỉ tiêu thanh khoản; nhóm chỉ tiêu hoạt động; nhóm chỉ tiêu cân nợ và nhóm chỉ tiêu sinh lời. Căn cứ vào kết quả xác định ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp tại bước 2 và bước 3, chấm điểm các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp theo hướng dẫn theo phụ lục từ PL01 ->04: PL01: Bảng các chỉ số tài chính áp dụng cho chấm điểm các doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp. PL02: Bảng các chỉ số tài chính áp dụng cho chấm điểm các doanh nghiệp thuộc ngành thương mại dịch vụ. PL03: Bảng các chỉ số tài chính áp dụng cho chấm điểm các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng. PL04: Bảng các chỉ số tài chính áp dụng cho chấm điểm các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp. Nguyên tắc : Sử dụng các bảng tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số chấm điểm tín dụng theo nguyên tắc: Đối với mỗi tiêu chí trên bảng tiêu chuẩn đánh giá các tiêu chí, chỉ số thực tế gần với trị số nào nhất thì áp dụng cho loại xếp

Lê Thị Hằng

48

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

hạng đó, nếu nằm giữa hai trị số thì áp dụng thang điểm của trị số có thang điểm thấp hơn. Bước 5: Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính Việc chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính tại chi nhánh NHCT Ba Đình được tiến hành dựa trên 5 tiêu chí: Chấm điểm theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ, theo tiêu chỉ năng lực kinh nghiệm và quản lý, theo tiêu chí uy tín trong giao dịch với ngân hàng, theo tiêu chí môi trường kinh doanh, theo tiêu chí các đặc điểm hoạt động khác. Cụ thể được khái quát lần lượt theo các phụ lục từ PL05-> PL09. Sau khi hoàn tất việc chấm điểm theo các phụ lục trên, cán bộ chấm điểm tiến hành tổng hợp điểm các tiêu chí phi tài chính dựa trên kết quả chấm điểm từ PL05-PL09 và bảng trọng số áp dụng cho các tiêu chí phi tài chính theo PL10. Bước sáu: Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng Từ kết quả tính được theo bước bốn và bước năm ở trên, ta cộng tổng số điểm tài chính và phi tài chính, rồi nhân với trọng số áp dụng đối với nhóm chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính (có tính đến báo cáo tài chính có được kiểm toán hay không) để xác định điểm tổng hợp, cụ thể theo bảng sau: Bảng 8: Bảng tổng hợp điểm tín dụng Báo cáo tài chính không được kiểm toán Các chỉ tiêu phi tài chính Các chỉ tiêu tài chính 60% 40% Báo cáo tài chính được kiểm toán 45% 55%

Căn cứ vào điểm tổng hợp, tiến hành xếp hạng doanh nghiệp theo bảng sau:

Lê Thị Hằng

49

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bảng 9: Thang xếp hạng khách hạng doanh nghiệp Hạng AA+ AA AABB+ BB BBCC+ CC CCC Số điểm đạt được 92,4 - 100 84,8 - 92,3 77,2 - 84,7 69,6 - 77,1 62 - 69,5 54,4 - 61,9 46,8 - 54,3 39,2 - 46,7 31,6 - 39,1 <31,6

2.2.5. Giới thiệu các nhóm chỉ tiêu phân tích 2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô Nhóm chỉ tiêu về quy mô doanh nghiệp của Chi nhánh NHCT Ba Đình dựa trên bốn tiêu chí là: Nguồn vốn kính doanh, lao động, doanh thu thuần và giá trị nộp NSNN. - Nguồn vốn kinh doanh: Là tổng giá trị vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác của chủ sở hữu (tương ứng giá trị các mã số 411, 412 và 413 trên bảng cân đối kế toán, mẫu số B01 – DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc mẫu số B01-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính). - Lao động: Là số lao động thực tế sử dụng (được nêu tại thuyết minh báo cáo tài chính hoặc các nguồn khác) tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp có thời gian thành lập và hoạt động dưới 03 năm thì tính bình quân lao động cho cả thời gian hoạt động. - Giá trị nộp NSNN: Lấy theo số thực nộp vào NSNN phát sinh trong năm (không kể số thiếu của kỳ này) bao gồm các loại thuế và các khoản phải

Lê Thị Hằng

50

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

nộp khác theo quy định của Nhà nước trong năm báo cáo (không tính các khoản thuế xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, tiền phạt, phụ thu). 2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu tài chính Thông qua các báo cáo tài chính, ngân hàng đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá năng lực tài chính và đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu tài chính trong chấm điểm và xếp hạng doanh nghiệp gồm bốn nhóm chỉ tiêu chính: Thứ nhất: Nhóm chỉ tiêu thanh khoản Thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nếu chỉ số này không tốt cho thấy tình hình tài chính doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về tài chính, khi đó cần kết hợp với báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đưa ra các biện pháp ngăn ngừa tình trạng gặp bức bách về tài chính. Nhóm chỉ tiêu thanh khoản này bao gồm: - Tỷ số thanh toán hiện hành Chỉ tiêu này là thước đo khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn hạn, nó cho biết mức độ các khoản nợ ngắn hạn được trang trải bằng các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Được tính theo công thức:
kha nang thanh toa n ngan han ≡ Tai san ngan han No ngan han

- Tỷ số thanh toán nhanh Chỉ tiêu này thể hiện khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn từ tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao mà không phụ thuộc vào viêc bán tài sản dự trữ (hàng tồn kho) của doanh nghiệp.
Kha nang thanh toa n nhanh = Tai san co tinh long cao No ngan han

Lê Thị Hằng

51

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Trong đó: tài sản có tính lỏng cao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn. Thứ hai: Nhóm chỉ tiêu hoạt động Các tỷ số hoạt động đo lường tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị. Dưới giác độ người cho vay, thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng đánh giá năng lực của nhà quản trị. Từ đó, có thể đưa ra khuyến nghị để nâng cao tỷ số hoạt động, cần tác động vào khâu nào để cải tiến chất lượng kinh doanh, là cơ sở quan trọng để đạt hiệu quả lợi nhuận cao. Nhóm chỉ tiêu hoạt động bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho là chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động quản lý dự trữ và bán hàng của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ dự trữ và giải phóng hàng tồn kho trên doanh thu. Vòng quay hàng tồn kho càng lớn chứng tỏ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng tốt, quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đảm bảo, hạn chế thời gian vốn bị tồn đọng.
Vong quay hang ton kho = Gia von hang ban Hang ton kho binh quan dau ky va cuoi ky

- Kỳ thu tiền bình quân Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết doanh nghiệp có thể thu hồi được một khoản nợ. Kỳ thu nợ bình quân càng ngắn thể hiện mức độ chiểm dụng vốn của doanh nghiệp càng ít, khả năng quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp tốt. Điều này làm cơ sở để đảm bảo các khoản phải trả của doanh nghiệp được thanh toán đúng hạn.
Ky thu tie n binh quan = Gia tri cac khoan phai thu thuon g mai binh quan dau ky va cuoi ky × 360 Doanh thu thuan

Lê Thị Hằng

52

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Tỷ số doanh thu thuần/ Tổng tài sản Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả hoạt động của tổng tài sản, nó cho biết một đồng vốn đầu tư vào tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thu lại được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng lớn phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt. Thứ ba: Nhóm chỉ tiêu cân nợ Các tỷ số cân nợ thể hiện khả năng tự chủ về tài chính của đơn vị cũng như chính sách đòn bảy tài chính. Ngân hàng sử dụng nhóm chỉ tiêu này để đánh giá mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tăng tỷ lệ vốn vay trong cơ cấu vốn có thể giúp cho hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao( ROE), nhưng điều này có thể làm giảm mức độ an toàn tài chính của đơn vị. Do vậy, việc cân nhắc tỷ lệ nợ bao nhiêu có thể chấp nhận được là điều mà ngân hàng quan tâm đánh giá nhằm giảm thiểu rủi ro do doanh nghiệp có thể mất khả năng tài chính. Các nhóm chỉ tiêu cân nợ gồm: - Tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng tài sản Chỉ tiêu này thể hiện tỷ lệ tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ vốn vay. Tỷ suất này cao có thể dẫn đến mất an toàn về tài chính, nhưng nếu doanh nghiệp làm ăn hiệu quả thì việc sử dụng nợ cao có thể làm tăng ROE. Tỷ số này thay đổi tùy theo chính sách tài chính của doanh nghiệp trong từng thời kỳ và thường khác nhau đối vói những ngành nghề khác nhau,thường tù 30-70% đối với doanh nghiệp thương mại. - Tỷ lệ Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ số này đo lường tương quan giữa nguồn vốn trong và ngoài doanh nghiệp. Hệ số này càng cao thì doanh nghiệp mức độ tự chủ về tài chính của

Lê Thị Hằng

53

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

doanh nghiệp càng thấp, doanh nghiệp càng dễ bị tổn thương khi có biến động lớn xảy ra. - Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ ngân hàng Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng của khách hàng tại ngân hàng, nó cho biết cứ một trăm đồng khách hàng vay ngân hàng thì có bao nhiêu đồng khách hàng không thể trả được nợ (gốc + lãi ) ngân hàng. Thứ tư: Nhóm chỉ tiêu thu nhập Các tỷ số lợi nhuận thể hiện hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, các tỷ số này không được thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng cũng như không nên thấp hơn tỷ suất bình quân ngành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ bị đánh giá là quản lý kém nếu các tỷ số này thấp, tuy nhiên nếu như doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư lớn thì có thể các tỷ suất này không cao là điều hợp lý. Do đó, khi phân tích các chỉ tiêu này cần phải đặt trong tất cả các mối quan hệ và đánh giá trên nhiều khía cạnh nguyên nhân khác nhau. Nhóm chỉ tiêu thu nhập bao gồm ba chỉ tiêu cơ bản sau: - Tỷ lệ Tổng thu nhập trước thuế/ Doanh thu thuần Chỉ tiêu này phản ánh mức độ doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ số kỳ này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Tỷ số này khác nhau đối với các ngành kinh doanh khác nhau: Tỷ suất này thường thấp ở lĩnh vực kinh doanh ít rủi ro hoặc không có hàm lượng công nghệ cao và có thể cao đối với ngành kinh doanh độc quyền, hoặc những lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới. - Tỷ lệ Tổng thu nhập trước thuế/ Tổng tài sản Đây là tỷ số tài chính quan trọng thể hiện mức độ sinh lời từ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ số kỳ này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt. Trong điều kiện kinh doanh bình thường, nếu tỷ lệ này giảm liên tục và thấp hơn lãi

Lê Thị Hằng

54

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

suất vay ngân hàng thì đây là dấu hiệu doanh nghiệp đang bị lâm nguy, cần có những giải pháp chữa bệnh kịp thời. Tuy nhiên, tỷ số này có thể thấp khi danh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư lớn. - Tỷ lệ Tổng thu nhập trước thuế/ Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sinh lời từ nguồn vốn chủ của doanh nghiệp. Đây là tỷ số tài chính quan trọng nhất thể hiện hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Tỷ số này kỳ này cao hơn kỳ trước là dấu hiệu tốt, ROE cao giúp nâng cao hình ảnh của công ty, góp phần tăng giá cổ phiếu. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu ROE cao mà không có kế hoạch đầu tư mới sẽ dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh và đi vào thời kỳ suy thoái, lúc đó ROE giảm rất mạnh. 2.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu phi tài chính a. Nhóm chỉ tiêu theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ Theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ, Chi nhánh NHCT Ba Đình sử dụng 5 chỉ tiêu chính trong chấm điểm và XHTD. Cụ thể là: - Hệ số khả năng trả lãi Chỉ số này đo lường khả năng trả lãi cho các nghĩa vụ nợ của khách hàng. Hệ số này càng cao (dương)/ đang tăng trưởng thể hiện khả năng khách hàng sử dụng thu nhập từ hoạt động để đáp ứng các chi phí lãi vay càng lớn/ đang được cải thiện.
He so kha nang tra lai = Loi nhuan truo c thue + Chi phi tra lai vay Chi phi tra lai vay

Với các khách hàng có chi phí trả lãi vay bằng 0, áp dụng chấm điểm như sau: + Nếu lợi nhuận trước thuế lớn hơn 0, chấm điểm tối đa (20 điểm ) cho chỉ tiêu này.

Lê Thị Hằng

55

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Nếu lợi nhuận trước thuế nhỏ hơn hoặc bằng 0, chấm điểm tối thiểu (4 điểm) cho chỉ tiêu này. - Hệ số khả năng trả nợ gốc Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ gốc đến hạn trả trong năm tài chính tiếp theo từ nguồn tiền mặt sẵn có của doanh nghiệp. Hệ số này càng cao càng tốt.
He so kha nang tra no goc = Luu chuyen tie n thuan tu hoat dong kinh doanh Tien tra no goc vay + Tien tra no thue tai chinh den han trong nam

Với các khách hàng có ( Tiền trả nợ gốc vay+ Tiền trả nợ thuê tài chính đến hạn trong năm tới bằng 0), áp dụng như sau: + nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lớn hơn 0, chấm điểm tối đa (20 điểm) cho chỉ tiêu này. + Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nhỏ hơn hoặc bằng 0, chấm điểm tối thiểu (4 điểm) cho chỉ tiêu này. - Xu hướng lưu chuyển tiền tệ thuần trong quá khứ (tính cho 3 năm liền kề vừa qua): Chỉ tiêu này đánh giá khả năng tạo tiền và quản lý luồng tiền mặt nhàn rỗi có thể sử dụng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và phát triển… của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính. Chỉ tiêu này được chấm điểm theo 5 mức: tăng cao, tăng, ổn định, giảm, âm. Trong đó: + Tăng cao: Số dư năm sau phải cao hơn năm trước tù 30% trở lên trong 3 năm liền kề.

Lê Thị Hằng

56

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Tăng: Số dư có sự biến động tăng, giảm qua các năm nhưng số dư năm tài chính cuối cùng cao hơn năm tài chính liền kề trước đó. + Ổn định: Số dư có sự biến động tăng, giảm nhưng ít thay đổi. +Giảm: Số dư năm sau thấp hơn năm trước hoặc số dư có sự biến động tăng, giảm nhưng số dư năm tài chính cuối cùng thấp hơn năm tài chính liền kề trước đó. + Âm: Số dư lưu chuyển tiền tệ thuần năm tài chính gần nhất âm. - Trạng thái lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu này đánh giá mối quan hệ tương quan giữa khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh và chất lượng hoạt động tính trên giá trị sổ sách của doanh nghiệp bằng cách: so sánh kết quả lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tề với lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Nếu lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh của khách hàng âm, chấm điểm tối thiểu cho chỉ tiêu này mà không cần so sánh với lợi nhuận sau thuế. Còn với khách hàng có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương và lợi nhuận sau thuế âm, chấm điểm tối đa ( 20 điểm) cho chỉ tiêu này. - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần Chỉ tiêu này phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc chuyển hóa doanh thu thuần thành tiền mặt, từ đó có nguồn thanh toán các chi phí cơ bản và đầu tư tài sản cố định. Chỉ tiêu này nhỏ phản ánh nguồn thu tiền cung cấp hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp cho các đối tác đang có vấn đề, hoặc bị chiếm dụng vốn…Doanh nghiệp có thể phải dự trữ tiền mặt hoặc phải tăng nợ vay để duy trì hoạt động kinh doanh. b. Nhóm chỉ tiêu theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý

Lê Thị Hằng

57

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Theo tiêu chí này gồm năm chỉ tiêu cơ bản: - Kinh nghiệm chuyên môn của người đứng đầu điều hành ( Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc chuyên trách) trong ngành và lĩnh vực kinh doanh của phương án/dự án xin cấp tín dụng: Chỉ tiêu này được tính bằng thời gían hoạt động trong ngành liên quan hoặc lĩnh vực kinh doanh của phương án/dự án. Nó phản ánh tầm quan trọng của sự hiểu biết về ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh của người đứng đầu điều hành doanh nghiệp. - Kinh nghiệm của người đứng đầu điều hành ( Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc chuyên trách) trong hoạt động điều hành. Tiêu chí này đánh giá kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu, được tính bằng thời gian tham gia điều hành (các) doanh nghiệp của người đứng đầu doanh nghiệp. - Môi trường kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ là toàn bộ những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập. Một hệ thống kỉêm soát nội bộ tốt sẽ: + Giảm thiểu nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (do bên thứ ba hoặc nhân viên của doanh nghiệp gây ra). + Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính + Đảm bảo sự tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp cũng như quy định của pháp luật. + Đảm bảo hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Lê Thị Hằng

58

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan tới doanh nghiệp (chủ sở hữu, cổ đông, đối tác…) Do đó, đánh giá môi trường kiểm soát nội bộ là việc làm hết sức cần thiết, thường dựa trên hai yếu tố cơ bản: + Sự thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ chính thống thành văn bản. + Việc kiểm tra sự tuân thủ các quy trình kiểm soát trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp. - Năng lực điều hành của người đứng đầu trực tiếp quản lý doanh nghiệp Chỉ tiêu này phản ánh vai trò quyết định của người đứng đầu điều hành đến sự phát triển của doanh nghiệp. Được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính: + Khả năng xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thành công các chiến lược đó. + Tính năng động nhạy bén với thị trường: Có khả năng dự đoán, nắm bắt và thích ứng với những xu hướng vận động của thị trường. + Về mặt quản trị doanh nghiệp thể hiện ở các mặt cơ bản: Phải có chuyên môn hiểu biết về tài chính, kế toán, các lĩnh vực kinh tế khác; Thiết lập và duy trì một cơ cấu tổ chức phù hợp; Có khả năng thu hút nhân tài; Có chính sách phòng chống và khắc phục rủi ro. - Tính khả thi của các phương án kinh doanh và dự báo tài chính Chỉ tiêu này đánh giá chiến lược phát triển trong ngắn hạn và trung hạn của doanh nghiệp. Khi đánh giá tính khả thi phải dựa trên sự phù hợp của các phương án kính doanh và dự toán tài chính với: + Xu thế phát triển của thị trường, nền kinh tế. + Định hướng phát triển của Nhà nước.

Lê Thị Hằng

59

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Thực trạng kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tình hình tài chính và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc đánh giá tiêu chí này phải căn cứ vào tổng thể các phương án kinh doanh mà khách hàng xây dựng, triển khai chứ không phải chỉ dựa vào kết quả đánh giá trực tiếp phương án, dự án đang xin vay tại ngân hàng. c. Nhóm chỉ tiêu theo tiêu chí tình hình và uy tín giao dịch với ngân hàng Nhóm chỉ tiêu quan hệ tín dụng - Lịch sử trả nợ (gốc+lãi) trong 12 tháng vừa qua tại NHCT Chỉ tiêu này đánh giá lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng đối với NHCT, uy tín, thiện chí trả nợ của khách hàng bằng cách: Xem xét lịch sử trả nợ gốc và lãi (bao gồm cả các khoản nợ đã trả hết và các khoản nợ hiện thời) của khách hàng trong thời gian vừa qua. - Số lần cơ cấu lại nợ (gốc+lãi) trong 12 tháng vừa qua tại NHCT Chỉ tiêu này đánh giá khả năng của khách hàng trong việc hoạch định, sử dụng vốn vay, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đồng thời đánh giá uy tín của khách hàng trong việc thực hiện các cam kết trả nợ với ngân hàng. Được tính bằng tổng số lần gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho mọi khoản vay bao gồm: các khoản nợ đã trả hết và các khoản nợ hiện thời trong 12 tháng vừa qua. - Tình hình nợ quá hạn trong 12 tháng vừa qua tại NHCT Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng nợ quá hạn và thiện chí trả nợ của khách hàng, được xác định dựa trên số ngày/số lần phát sinh nợ quá hạn cho các khoản nợ đã trả hết và các khoản nợ hiện thời trong 12 tháng vừa qua. - Tỷ trọng (nợ cần chú ý + nợ xấu)/tổng dư nợ hiện tại tại NHCT

Lê Thị Hằng

60

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng dư nợ hiện tại của khách hàng, được xác định dựa trên (dư nợ cần chú ý + nợ xấu)/ tổng dư nợ hiện tại của mọi khoản vay. Trường hợp doanh nghiệp phát sinh dư nợ trả thay tại NHCT thì dư nợ trả thay này phải được tính vào số dư nợ xấu và tổng dư nợ hiện tại nói trên. - NHCT phải trả thay cho khách hàng các cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh các cam kết khác…) Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng các cam kết ngoại bảng của khách hàng, được tính dựa trên thực tế giao dịch NHCT phài trả thay cho khách hàng trong 12 tháng vừa qua. Nhóm quan hệ phi tín dụng, khác - Tình hình cung cấp báo cáo tài chính và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của NHCV trong 12 tháng vừa qua Tiêu chí này đánh giá uy tín và thiện chí của khách hàng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho phân tích tín dụng và theo dõi khách hàng của ngân hàng, dựa trên việc đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và chất lượng của các thông tin( tài chính, phi tài chính, tài sản đảm bảo…) mà khách hàng cung cấp cho ngân hàng. - Thời gian quan hệ tín dụng với NHCT Đây là cơ sở để đánh giá lịch sử quan hệ tín dụng, uy tín của khách hàng với NHCT, cũng như hiểu biết của ngân hàng về khách hàng. Thời gian quan hệ tín dụng được tính từ khi khách hàng thiết lập quan hệ tín dụng với NHCT đến thời điểm thực hiện việc chấm điểm và xếp hạng tín dụng. - Tỷ trọng số dư tiền gửi bình quân tháng/dư nợ bình quân tháng của khách hàng tại NHCV trong 12 tháng vừa qua

Lê Thị Hằng

61

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chỉ tiêu này đánh giá lợi ích mà khách hàng mang lại cho NHCV, cũng như tính ổn định của một nguồn thu nợ thứ thứ cấp của ngân hàng. - Mức độ khách hàng sử dụng các dịch vụ (tiền gửi, thanh toán, ngoại hối, L/C…) của NHCT. Đánh giá mối quan hệ giữa NHCT và khách hàng, khả năng tìm hiểu và nắm bắt thông tin về khách hàng của CBTD. - Tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác nhau trong 12 tháng vừa qua Chỉ tiêu này phản ánh định mức tín nhiệm của khách hàng trong quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng, mà cơ sỏ để xác định nguồn thông tin do trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước và các nguồn thông tin khác cung cấp. d. Nhóm chỉ tiêu theo tiêu chí môi trường kinh doanh Theo tiêu chí môi trường kinh doanh, chi nhánh NHCT Ba Đình chấm điểm dựa trên 5 chỉ tiêu cơ bản sau: - Triển vọng ngành Đây là chỉ tiêu đánh giá khả năng phát triển trong dài hạn của doanh nghiệp. Để đánh giá về ngành và môi trường hoạt động của khách hàng, Chi nhánh NHCT Ba Đình thường dựa vào báo cáo ngành do NHCT VN cung cấp để đánh giá một số yếu tố cơ bản sau: + Khả năng cân đối cung cầu sản phẩm. + Tỷ lệ tăng trưởng của ngành trong ba năm vừa qua. + Các cơ hội phát triển trong tương lai. + Mức độ biến động của ngành do các thay đổi về công nghệ, nguồn lao động. - Uy tín, thương hiệu của khách hàng/sản phẩm chính của khách hàng

Lê Thị Hằng

62

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chỉ tiêu này đánh giá thị trường của khách hàng, được xác định căn cứ vào: + Các giải thưởng, danh hiệu do người tiêu dùng, các tổ chức chuyên nghiệp bình chọn và công nhận. + Thị phần và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cuả khách hàng. - Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Đánh giá khả năng tồn tại và phát triển của khách hàng cũng như triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới dựa trên một số yếu tố cơ bản: + Vị trí của khách hàng trong các thị trường chủ chốt. + Mức độ ưu thế của sản phẩm do khách hàng sản xuất + Khả năng tác động đến giá cả của khách hàng. - Rào cản gia nhập thị trường (ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp) đối với các doanh nghiệp mới. Đối với một ngành có thể thu thêm được lợi nhuận khi tham gia vào thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp mới sẽ gia nhập thị trường ngành và điều này ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của ngành cũng như làm xói mòn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, chỉ tiêu này cũng nhằm đánh giá khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. Để đánh giá mức độ rào cản thị trường với các doanh nghiệp mới, Chi nhánh NHCT Ba Đình dựa vào hai tiêu chí chính sau: +Chi phí đầu vào bao gồm các chi phí tài sản cố định và các chi phí phát triển mạng lưới, mở rộng các kênh phân phối. Một doanh nghiệp mới khi gia nhập sẽ phải cân đối chi phí đầu tư với lợi nhuận dự kiến thu được. Một ngành đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, kỹ thuật cao sẽ là rào cản đối với những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính thấp, do đó mức độ cạnh tranh của ngành ít gay gắt hơn.

Lê Thị Hằng

63

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Rào cản luật pháp: Một số ngành có những điều kiện gia nhập về pháp luật rất cao, hoặc bị nhà nước hạn chế việc cấp phép kinh doanh, do đó việc gia nhập các ngành này sẽ khó khăn hơn những ngành không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về việc gia nhập, mở rộng hoạt động. - Chính sách của Chính phủ, nhà nước đối với ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này nhằm xem xét tác động của các chính sách điều tiết của Nhà nước đối với khách hàng. Để đánh giá định hướng phát triển của nhà nước đối với ngành hoạt động của chính khách hàng, chi nhánh NHCT Ba Đình thường dựa trên các yếu tố: + Quan điểm khuyến khích hay hạn chế phát triển + Các chính sách bảo hộ/ưu đãi hay hạn chế cụ thể (nếu có). e. Nhóm chỉ tiêu theo tiêu chí các hoạt động khác Theo tiêu chí các đặc điểm hoạt động khác, chi nhánh NHCT Ba Đình chấm điểm dựa trên 5 tiêu chuẩn chính: - Đa dạng hóa các hoạt động theo: 1)ngành, 2)thị trường, 3)vị trí địa lý Chỉ tiêu này phản ánh các lợi ích tiềm tàng của việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tới sự phát triển của doanh nghiệp, được xác định dựa vào đánh giá tỷ trọng doanh thu theo ngành, thị trường và vị trí địa lý của khách hàng. Tuy nhiên khi đánh giá lợi ích của việc đa dạng hoá phải gắn với: + Khả năng của khách hàng trong việc quản lý các mảng hoạt động khác nhau, vì các kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý hoạt động có thể rất khác nhau giữa các ngành kinh tế. + Các giới hạn mà khách hàng có thể gặp phải khi tham gia nhiều ngành kinh tế khác nhau. Trường hợp cán bộ CĐTD xác định doanh nghiệp không

Lê Thị Hằng

64

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

có năng lực hoạt động và kinh nghiệm trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau thì không chấm điểm cao hơn mức điểm trung bình cho chỉ tiêu này. - Sự phụ thuộc và quan hệ với các nhà cung cấp đầu vào Đánh giá tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách: Đánh giá tính sẵn có của nguồn nguyên liệu, các yếu tố đầu vào khác của doanh nghiệp, khách hàng liệu có phụ thuộc vào đối tác cố định nào hay không, khả năng thay thế các đối tác này… - Sự phụ thuộc và quan hệ với thị trường đầu ra Đánh giá tính ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường của doanh nghiệp bằng cách: Sản phẩm của khách hàng có phụ thuộc vào khách hàng/nhóm khách hàng có khả năng độc quyển mua hay không, tính thông dụng của sản phẩm của khách hàng đối với thị trường và với các nhóm khách hàng khác nhau… - Lợi nhuận sau thuế của khách hàng trong những năm gần đây Đánh giá tính ổn định và xu hướng tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm gần đây bằng cách căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của khách hàng trong thời gian ít nhất là 03 năm gần đây: + Tăng trưởng mạnh: Khi tỷ suất lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 20% trở lên trong 03 năm liền kề. + Có tăng trưởng: Khi tỷ suất năm sau cao hơn năm trước nhưng thấp hơn 20% hoặc tỷ suất có sự biến động tăng, giảm qua các năm nhưng tỷ suất năm tài chính cuối cùng cao hơn năm tài chính liền kề trước đó. + Ổn định: ROE có sự biến động tăng, giảm nhưng ít có thay đổi. + Giảm: Khi ROE năm sau thấp hơn năm trước hoặc tỷ suất có sự biến động tăng, giảm nhưng tỷ suất năm tài chính cuối cùng thấp hơn năm tài chính liền kề trước đó.

Lê Thị Hằng

65

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Lỗ: Khi lợi nhuận sau thuế năm tài chính cuối cùng âm hoặc doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế. - Khả năng tiếp cận các nguồn vốn chính thức Đánh giá các chính sách, sự linh hoạt và khả năng huy động vốn, sử dụng vốn của khách hàng để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, được xác định dựa trên các tiêu chí: +Khối lượng vốn khách hàng có thể huy động từ các kênh chính thức để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh (căn cư các giới hạn tín dụng mà các Tổ chức tài chính cấp cho doanh nghiệp, biến động giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết…). + Thời gian cần thiết để huy động. + Chi phí huy động (chi phí phát hành, chi phí lãi vay…). Trên đây là toàn bộ quy trình và nội dung XHTD khách hàng là doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình, ta sẽ đi vào chấm điểm và XHTD một doanh nghiệp để hiểu rõ hơn công tác này. 2.3. Áp dụng chấm điểm và xếp hạng cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An 2.3.1. Tổng quan về doanh nghiệp 2.3.1.1. Những vấn đề chung Lịch sử phát triển: Công ty XNK Hòa An được thành lập vào tháng 11/2006. Với 03 thành viên góp vốn là ông Bùi Thế Hoà, ông Nguyễn Xuân Nghị và ông Nguyễn Hoàng Long, trong đó ông Nguyễn Xuân Nghị giữ chức vụ giám đốc có đầy đủ tư cách pháp lý theo quy định.

Lê Thị Hằng

66

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Năng lực điều hành và quản lý kinh doanh: Tuy mới thành lập và mới đi vào hoạt động được 02 năm nhưng lãnh đạo công ty là người có năng lực và kinh nghiệm, giám đốc Nguyễn Xuân Nghị là người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực XNK. Thị trường đầu ra: Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là: giấy các loại, hạt nhựa, hóa chất, linh kiện điện tử…Đây là những mặt hàng có nhu cầu rất lớn, ngày càng cao do thị trường sản phẩm sử dụng những nguyên liệu trên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm của công ty kinh doanh đều được thỏa thuận và ký kết hợp đồng kinh tế trước khi công ty làm thủ tục nhập khẩu. Do vậy, thị trường tiêu thụ mang tính chất ổn định và ít rủi ro. Mặt khác, tuy mới thành lập nhưng các thành viên lãnh đạo công ty đều là những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đều duy trì phát triển các mối quan hệ rất tốt đối với các đối tác chiến lược, đặc biệt là các đối tác lớn như: Công ty giấy Việt Trì, Công ty cổ phần bao bì PP Hải Phòng, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông… Thị trường cung cấp: Chủ yếu được nhập trực tiếp từ Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc…theo đơn đặt hàng trong nước, đây là những thị trường rất quen thuộc, quan hệ có uy tín trong nhiều năm từ khi lãnh đạo công ty cổ phần Hòa An còn công tác tại công ty Tạp phẩm và Bảo hiểm lao động. Hiện tại công ty có quan hệ tín dụng với Chi nhánh NHCT Ba Đình và chi nhánh ngân hàng VP Bank. Trong năm qua không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu; trả nợ gốc và lãi đầy đủ đúng hạn, là khách hàng có uy tín.

Lê Thị Hằng

67

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

2.3.1.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn của doanh nghiệp a. Phân tích tổng tài sản Bảng 10: Tóm tắt tình hình tài sản của công ty XNK Hoà An
Năm 2007 Khoản mục Giá trị tỷ trọng (%) Năm 2008 tỷ trọng (%) 93.4% 12415122307 69.9% Giá trị 7.3% 3.0% 604983714 37000000 3.4% 0.2% 58.6% 57.8% 0.0% 0.8% 0.0% 6.7% 8.7% -2.0% 1.0% 0.8% 0.0% 0.2% 30.1% 20.6% 22.2% -1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1672760000 1672760000 14607368 9.4% 8.2% 0.0% 0.1% So sánh Chênh lệch -5018249326 -753954939 -523000000 tăng trưởng -28.8% -55.5% -93.4%

A. TSNH 17433371633 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1358938653 II.Đầu tư tài chính NH 560000000 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 12712342518 1.Phải thu của khách hàng 7979919249 2.Trả trước cho người bán 4185910031 3.Các khoản phải thu khác 546513238 4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV.Hàng tồn kho 2737823305 1. Hàng tồn kho 2737823305 2. Dự phòng giảm giá HTK V. TSNH khác 64267157 1.Thuế GTGT được khấu trừ 16870000 2.Thuế và các khoản phải thu nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác 47397157 B. TSDH 1222933239 I. TSCĐ 422933239 1.Nguyên giá 481752273 2.Giá trị hao mòn luỹ kế -58819034 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang II. BĐS đầu tư 1.Nguyên giá 2.Giá trị hao mòn luỹ kế III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 800000000 1. Đầu tư tài chính dài hạn 800000000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính DH IV. TSDH khác

68.1% 10406537919 42.8% 10272945928 22.4% 2.9% 133591991 0.0% 14.7% 14.7% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.3% 6.6% 2.3% 2.6% -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 1184425869 1538215414 -353789545 182174805 142079824 40094981 5351564964 3664197596 3945786547 -281588951

-2305804599 -18.1% 2293026679 28.7% -4185910031 -100.0% -412921247 -75.6% 0 -1553397436 -1199607891 -353789545 117907648 125209824 0 -7302176 4128631725 3241264357 3464034274 -222769917 0 0 0 0 872760000 872760000 0 14607368 109.1% 109.1% -56.7% -43.8% 183.5% 742.2% -15.4% 337.6% 766.4% 719.0% 378.7%

Lê Thị Hằng

68

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

1.Phải thu DH 2. TSDH khác 3. Dự phòng phải thu khó đòi Tổng TS

0.0% 0.0%

14607368

0.0% 0.1% 0.0% 100%

0 14607368 0 -889617601 -4.8%

0.0% 18656304872 100.0% 17766687271

Nhận xét Theo bảng tóm tắt tình hình tài sản trên ta thấy tổng tài sản của công ty năm nay giảm 889 triệu tương ứng giảm 4,8% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do tốc độ tăng của tài sản cố định và đầu tư dài hạn(+4.128 triệu đồng) không theo kịp với tốc độ giảm mạnh của tài sản ngắn hạn(-5.018 triệu đồng) dẫn đến tổng tài sản trong năm 2008 giảm. Về chất lượng tài sản, nhìn chung các khoản mục trên tài sản có của công ty hầu hết đang luân chuyển bình thường, không có các khoản phải thu khó đòi, không có hàng tồn kho kém chất lượng, tài sản cố định luân chuyển bình thường. Cụ thể như sau: - Tài sản ngắn hạn + Khoản mục phải thu: Tổng các khoản phải thu đến cuối 31/12/2008 là 10.406 triệu đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm 10.273 triệu đồng. Các khoản phải thu khách hàng là những khoản phải thu do bán hàng trả chậm, công ty thường cung cấp cho các bạn hàng lớn, lấy hàng thường xuyên theo nguyên tắc trả chậm sau 60 ngày kể từ ngày giao hàng. Chủ yếu ở những khách hàng lớn như: công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Kỳ (3,08 tỷ), công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ(2,386 tỷ), công ty giấy Việt Trì(2,749 tỷ) và một số công ty khác. Đây là những công ty lớn làm ăn có uy tín trên thương trường. Các khoản phải thu luân chuyển bình thường, không có những khoản phải thu khó đòi. + Khoản mục hàng tồn kho: Tổng giá trị hàng tồn kho tính đến cuối 31/12/2008 là 1,184 tỷ.

Lê Thị Hằng

69

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Công ty thường ký hợp đồng cung cấp hàng hoá nội trước, sau đó sẽ nhập khẩu và giao hàng trực tiếp tại kho của bên mua, do vậy hàng tồn kho là hàng đã qua làm thủ tục hải quan nhập khẩu đang đi trên đường đến kho của bên mua. Thời gian này khoảng từ 5-10 ngày, tuỳ thuộc vào địa điểm kinh doanh của người mua. Do vậy không có hàng tồn kho kém chất lượng và chậm luân chuyển. - Tài sản dài hạn + Tài sản cố định: trị giá 3,664 tỷ, gồm: công trình xây dựng nhà xưởng (1,035 tỷ), một bộ máy đủn nhựa (2,275 tỷ) và một số máy móc thiết kế văn phòng. + Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 1,672 tỷ, chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu của công ty cổ phần PP- Hải phòng (800 triệu) và cổ phiếu của công ty cổ phần giấy Việt Trì (872 triệu). b. Phân tích tổng nguồn vốn

Lê Thị Hằng

70

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Bảng 11: Tóm tắt tình hình nguồn vốn của công ty XNK Hoà An
Khoản mục A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn 1.vay ngắn hạn 2.phải trả cho người bán 3.người mua trả tiền trước 4.thuế và các khoản phải nộp NN 5.Phải trả người lđ 6.Chi phí phải trả 7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác 8.Dự phòng phải trả ngắn hạn II. Nợ dài hạn 1. vay và nợ DH 2.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 3.Phải trả, phải nộp DH khác 4. Dự phòng phải trả DH B.VCSH I. VCSH 1. vốn đầu tư của CSH 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.vốn khác của chủ sở hữu 4.cổ phiếu quỹ 5.chênh lệch tỷ giá hối đoái 6.các quỹ thuộc về CSH 7.LNST chưa phân phối II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng NV năm 2007 gtrị tỷ trọng 15808094069 84.7% 15808094069 84.7% 15209901851 81.5% 63844000 0.3% năm 2008 gtrị tỷ trọng 14425253564 81.2% 14425253564 81.2% 12441701531 70.0% 1821807379 10.3% so sánh năm 08/07 chênh lệch tăng trưởng -1382840505 -8.7% -1382840505 -8.7% -2768200320 -18.2% 1757963379 2753.5%

534348218

2.9%

161744654

0.9%

-372603564

-69.7%

2848210803 2852302803 1500000000

15.3% 15.3% 8.0%

3341433707 3236925707 1500000000

18.8% 18.2% 8.4%

493222904 384622904 0

17.3% 13.5% 0.0%

1352302803 -4092000

7.2% 0.0%

1736925707 104508000

9.8% 0.6%

384622904 108600000

28.4% 2654.0% -4.8%

18656304872 100.0% 17766687271 100.0% -889617601

Nhận xét Tổng nguồn vốn năm nay giảm 4,8% tương ứng với 889 triệu đồng so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nợ phải trả giảm mạnh (1.382 triệu

Lê Thị Hằng

71

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

đồng) mặc dù vồn chủ sở hữu tăng (493 triệu đồng) dẫn đến tổng nguồn vốn trong năm 2008 giảm. 2.3.2. Xác định quy mô doanh nghiệp STT 1 2 3 4 Tiêu chí Nguồn vốn kinh doanh Lao động Doanh thu thuần Nộp ngân sách Tổng cộng Trị số 1.500.000.000 20 90.704.639.955 211.797.796 Điểm 10 1 20 3 34

Từ bảng trên, ta thấy công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An được xếp loại 2 (doanh nghiệp vừa). 2.3.3. Chấm điểm các tỷ số tài chính Chấm điểm các chỉ số tài chính Trọng STT Chỉ tiêu số A Chỉ tiêu thanh khoản 1 Khả năng thanh toán ngắn hạn 8% 2 Khả năng thanh toán nhanh 8% B Chỉ tiêu hoạt động 3 Vòng quay hàng tồn kho 10% 4 Kỳ thu tiền bình quân 10% 5 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 10% C Chỉ tiêu cân nợ (%) 6 Nợ phải trả/ Tổng tài sản 10% 7 Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu 10% 8 Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ ngân hàng 10% D Chỉ tiêu thu nhập (%) 9 Tổng thu nhập trước thuế/ Doanh thu thuần 8% 10 Tổng thu nhập trước thuế/ Tổng tài sản 8% 11 Tổng thu nhập trước thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 8% Tổng cộng

Trị số 0,861 0,766 43,93 46,52 4,98 81% 432% 0 0,83% 4,15% 24,43%

Điểm 20 80 100 40 100 20 20 100 20 20 100 57,2

Lê Thị Hằng

72

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

2.3.4. Chấm điểm các chỉ số phi tài chính a. Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ Doanh nghiệp có báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên được chấm điểm theo bảng sau: Chấm điểm theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ STT Chỉ tiêu 1 Hệ số khả năng trả lãi (lần) 2 Hệ số khả năng trả nợ gốc (lần) 3 Xu hướng lưu chuyển tiền tệ thuần trong quá khứ 4 Trạng thái lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh/ Doanh 5 thu thuần Tổng cộng b. Chấm điểm theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý STT Chỉ tiêu Giá trị Điểm Kinh nghiệm chuyên môn của người đứng đầu điều hành trong 1 ngành và lĩnh vực kinh doanh >15 năm 20 của dự án/ phương án xin cấp tín dụng Kinh nghiệm của người đứng 2 đầu điều hành doanh nghiệp > 2 năm - ≤ 5 năm 12 trong hoạt động điều hành Đã thiết lập được quy trình kiểm soát nội bộ một cách chính thống thành văn bản nhưng việc kiểm tra không được thực hiện thường xuyên Tương đối Tốt Phương án kinh doanh và dự toán tài chính tương đối cụ Trị số 1,3185 -0,00265 Âm Âm -0,17% Điểm 8 4 4 4 4 24

3

Môi trường kiểm soát nội bộ

12

4 5

Năng lực điều hành của người đứng đầu trực tiếp quản lý DN/HTX Tính khả thi của các phương án kinh doanh và dự toán tài chính

16 16

Lê Thị Hằng

73

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

thể và rõ ràng Tổng cộng c. Chấm điểm theo tiêu chí tình hình và uy tín giao dịch với ngân hàng
Chấm điểm theo tình hình và uy tín giao dịch với ngân hàng ST T Chỉ tiêu Quan hệ tín dụng 1 tháng vừa qua tại NHCT Số lần cơ cấu lại nợ (gốc + lãi) trong 12 tháng vừa qua tại NHCT Tình hình nợ quá hạn trong 12 tháng vừa qua tại NHCT Tỷ trọng (Nợ cần chú ý + nợ xấu) trên tổng dư nợ hiện tại tại NHCT NHCT phải trả thay cho khách hàng 5 các cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh) Giá trị Điểm

76

Lịch sử trả nợ (gốc + lãi) trong 12 Luôn trả nợ đúng hạn trong 12 tháng vừa qua Không có

10

2

10

3

Không có

10

4

Không Khách hàng không có giao dịch ngoại bảng

10

10

Quan hệ phi tín dụng, khác Tình hình cung cấp BCTC và các Thông tin luôn cung cấp 6 thông tin cần thiết khác theo yêu đầy đủ, đúng hạn và chính cầu của NHCV trong 12 tháng vừa xác theo yêu cầu của ngân qua hàng Thời gian quan hệ tín dụng với NHCT Tỷ trọng số dư tiền gửi bình quân tháng/dư nợ bình quân tháng của khách hàng tại NHCV trong 12 2 năm 1,8% 10

7 8

4 2

Lê Thị Hằng

74

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

tháng vừa qua Mức độ khách hàng sử dụng các Sử dụng dịch vụ của NHCT 9 dịch vụ (tiền gửi, thanh toán, ngoại nhiều hơn mọi ngân hàng hối, L/C…) của NHCT khác Tình hình quan hệ tín dụng với các Không có nợ nhóm 2, nợ 10 tổ chức tín dụng khác trong 12 xấu tại các tổ chức tín dụng 8 tháng vừa qua Tổng cộng khác 82 8

d. Chấm điểm theo tiêu chí môi trường kinh doanh
Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh ST T 1 2 3 4 Tiêu chí Triển vọng ngành Uy tín, thương hiệu của khách hàng/sản phẩm chính của khách hàng Vị thế cạnh tranh (của doanh nghiệp/ HTX) Rào cản gia nhập thị trường (ngành nghề kinh doanh chính của DN) đối với các DN mới 5 Chính sách của CP, NN đối với ngành KD chính của DN/ HTX Tổng cộng Bình thường 12 68 Có, trong phạm vi miền Bình thường, đang phát triển Bình thường 16 12 12 Giá trị Phát triển ổn định Điểm 16

e. Chấm điểm theo tiêu chí các hoạt động khác
ST Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí các hoạt động khác Tiêu chí Giá trị Điểm

Lê Thị Hằng

75

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

T 1 Đa dạng hóa các hoạt động theo: 1) Đa dạng hóa cao độ (cả ba ngành, 2)thị trường, 3)Vị trí địa lý Sự phụ thuộc và quan hệ với các nhà cung cấp đầu vào trường hợp) Ít, số lượng nhà cung cấp nhiều; khách hàng có khả năng thương 16 lượng các điều khoản, điều kiện. Không,nhu cầu thị trường lớn và ổn định, cơ sở khách hàng đa 20 dạng Giảm Có thể huy động với nhiều nguồn vốn khác nhau, nhưng thời gian 16 huy động lâu hoặc chi phí cao. 80 8 20

2

3

Sự phụ thuộc và quan hệ với thị trường đầu ra Lợi nhuận sau thuế của khách hàng trong những năm gần đây Khả năng tiếp cận các nguồn vốn chính thức

4

5

Tổng cộng

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh NHCT Ba Đình áp dụng tỷ lệ trọng số khác nhau cho mỗi nhóm tiêu chí phi tài chính trong công tác xếp hạng tín dụng. Mà công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An thuộc loại hình doanh nghiệp khác (ngoài doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài), do đó tổng hợp điểm phi tài chính là tích số điểm ban đầu của mỗi nhóm tiêu chí phi tài chính với trọng số tương ứng, được tính như bảng sau:
Tổng hợp điểm các chỉ tiêu phi tài chính Stt Tiêu chí 1 Lưu chuyển tiền tệ 2 Năng lực và kinh nghiệm quản lý 3 Tình hình và uy tín giao dịch vơi ngân hàng Điểm ban đầu 24 76 82 Trọng số 20% 33% 33% Điểm cuối cùng 4,8 25,08 27,06

Lê Thị Hằng

76

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

4 5

Môi trường kinh doanh Các đặc điểm hoạt động khác Tổng cộng

68 80

7% 7%

4,76 5,6 67,3

2.3.5. Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp Để đảm bảo độ chính xác cho kết quả phân tích, Chi nhánh NHCT Ba Đình áp dụng mức trọng số khác nhau đối với tổng điểm chỉ tiêu tài chính và tổng điểm chỉ tiêu phi tài chính dựa trên tiêu chí: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hay chưa? Do báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An chưa được kiểm toán nên Tổng điểm của công ty sẽ được chấm như sau:
Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp Trọng Tổng Stt 1 2 Chỉ tiêu số Chỉ tiêu tài chính 40% Chỉ tiêu phi tài chính 60% Tổng cộng Hạng khách hàng hợp 57,2 67,3 22,88 40,38 63,26 BB Điểm

Nhận xét Ứng với mức tổng điểm là 60,656 điểm, công ty XNK Hoà An được xếp loại BB. Đây là khách hàng có tiềm lực tài chính trung bình, hoạt động kinh doanh tốt trong hiện tại nhưng có những nguy cơ tiểm ẩn khi môi trường kinh doanh biến động. Do đó, Chi nhánh nên giữ vững mối quan hệ với khách hàng này, đồng thời dựa trên đánh giá và nhận định của mình, ngân hàng có thể đưa ra những định hướng giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Lê Thị Hằng

77

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

2.4. Đánh giá thực trạng XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình 2.4.1. Thành tựu đạt được Xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình áp dụng theo phương pháp chấm điểm tín dụng, đây là phương pháp được đánh giá là hiệu quả nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay. Theo phương pháp này, hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn hoặc có dư nợ vay tại Chi nhánh đều được xếp hạng để đánh giá tình hình tài chính và mức độ tín nhiệm của khách hàng trước khi cho vay hoặc trong thời gian cho vay (trừ những doanh nghiệp được bảo lãnh bởi bên thứ ba thì Chi nhánh NHCT Ba Đình sẽ thực hiện xếp hạng tín dụng đối với bên bảo lãnh). Sau 6 năm triển khai công tác XHTD khách hàng nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng và nhiều lần sửa đổi cho phù hợp với quy trình chuẩn quốc tế, Công tác XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình đã đạt được khá nhiều thành tựu, góp phần vào sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của NHCT VN trên trường Quốc tế. Cụ thể như sau: - Chi nhánh có cái nhìn tổng quan về khách hàng thông qua công tác XHTD doanh nghiệp như: Toàn bộ thông tin về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, quy mô doanh nghiệp, tình hình tài chính, tình hình quan hệ với ngân hàng trong thời gian qua…Từ đó có cơ sở để đánh giá thống nhất và mang tính hệ thống về khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng. - Thông thường trước khi cho vay thường đánh giá trên ba khâu chính là: tính khả thi của phương án vay vốn; tình hình kinh doanh trong thời gian qua của khách hàng và Xếp hạng tín dụng khách hàng. Do đó, chấm điểm và XHTD khách hàng là một khâu quan trọng trong quy trình trên. Kết quả XHTD có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì đó là một tiêu chí mà dựa

Lê Thị Hằng

78

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

vào đó ngân hàng có thể đưa ra quyết định cho vay hay không? Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ căn cứ vào hạng của khách hàng để xem xét điều kiện đảm bảo và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý. - Đối với mỗi tiêu chí trong chấm điểm và XHTD, chi nhánh NHCT Ba Đình đã có những hướng dẫn cụ thể cách tính hay cách xác định chi tiết, do đó giảm thiểu được sai sót trong quá trình xếp hạng. - Việc định kỳ đánh giá XHTD giúp ngân hàng có thể cập nhật thông tin thường xuyên và nhanh chóng về khách hàng. Từ đó, có thể xác định tiếp tục có quan hệ với khách hàng đó hay không và chính sách áp dụng cho khách hàng trong thời gian tới là gì? Mặt khác, ngân hàng có thể đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp trong thời gian tới (như giúp doanh nghiệp xác định được chính xác hơn nhu cầu vay vốn…) dựa trên kết quả đánh giá định kỳ của mình. - XHTD là công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro tín dụng: Kết quả XHTD giúp cho ngân hàng có thể hạn chế được rủi ro tín dụng trước, trong và sau quá trình cho vay. Cụ thể là: Thực hiện xếp hạng doanh nghiệp thành 10 hạng theo quy định của NHCT VN có các mức độ từ thấp lên cao (AA+, AA, AA-, BB+, BB, BB-, CC+, CC, CC-, C). Tương ứng với đó, đối với những khách hàng xếp hạng từ loại CC+ trở xuống, Chi nhánh từ chối cho vay. Còn đối với những khách hàng được ngân hàng đồng ý cho vay thì ngân hàng sẽ quyết định điều kiện tài sản bảo đảm hay có các quy định khác nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cho vay dựa trên mức độ đánh giá rủi ro theo kết quả xếp hạng khách hàng của ngân hàng theo bảng sau:
Loại Đặc điểm Mức độ rủi ro

Lê Thị Hằng

79

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Tình hình tài chính lành mạnh - Khả năng sinh lời tốt AA+: Loại tối ưu Điểm tín dụng tốt nhất dành cho các khách hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất - Hoạt động đạt hiệu quả cao, ổn định - Triển vọng phát triển lâu dài - Khả năng cạnh tranh rất vững vàng trước những tác động của môi trường kinh doanh hoặc độc quyền nhà nước - Đạo đức tín dụng cao - Tình hình tài chính lành mạnh - Khả năng sinh lời tốt - Hoạt động đạt hiệu quả và ổn định - Triển vọng phát triển lâu dài - Quản trị tốt AA : Loại ưu - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài chính ổn định nhưng có những hạn chế nhất định - Hoạt động đạt hiệu quả nhưng không ổn định như khách hàng loại AA - Triển vọng phát triển tốt - Quản trị tốt AA- : Loại tốt - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài chính ổn định trong ngắn hạn do có một số hạn chế về tài chính và năng lực quản lý và có bị thể tác động mạnh bởi các điều kiện kinh tế, tài chính trong môi trường kinh doanh - Hoạt động hiệu quả và có triển vọng trong ngắn BB+ : Loại khá hạn. - Tiềm lực tài chính trung bình, có những nguy cơ tiềm ẩn bị tổn thất bởi những biến động lớn trong kinh BB: Loại trung bình khá doanh do các sức ép cạnh tranh và sức ép từ nền kinh tế nói chung. Trung bình Trung bình, khả năng tương lai ít được đảm bảo hơn khách hàng loại BB+ Thấp Thấp nhưng về dài hạn cao hơn khách hàng loại AA+ Thấp nhất

- Hoạt động kinh doanh tốt trong hiện tại nhưng dễ trả nợ gốc và lãi trong

Lê Thị Hằng

80

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Cao, do khả năng tự chủ tài chính thấp. Ngân hàng chưa có nguy cơ mất vốn ngay nhưng về - Khả năng tự chủ tài chính thấp, dòng tiền biến động theo chiều hướng xấu - Hiệu quả hoạt động kinh doanh không cao, chịu BB- : Loại trung bình nhiều sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hơn,dễ bị tác động từ những biến động kinh tế nhỏ lâu dài sẽ khó khăn nếu tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng không được cải thiện. Cao, là mức cao nhất có thể chấp nhận; xác suất - Năng lực tài chính yếu, bị thua lỗ trong một hay một số năm tài chính gần đây và hiện tại đang vật lộn để duy trì khả năng sinh lời - Hiệu quả hoạt động thấp, kết quả kinh doanh CC+ : Loại dưới trung bình nhiều biến động - Năng lực quản lý kém vi phạm hợp đồng tín dụng cao, nếu không có những biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy cơ mất vốn trong ngắn hạn Rất cao, khả năng trả nợ ngân hàng kém, nếu - Năng lực tài chính yếu kém, đã có nợ quá hạn (dưới 90 ngày) - Hiệu quả hoạt động thấp CC: Loại yếu - Năng lực quản lý kém - Năng lực tài chính yếu kém, đã có nợ quá hạn. - Hiệu quả hoạt động rất thấp, bị thua lỗ, không có triển vọng phục hồi. CC- : Loại kém - Năng lực quản lý kém không có những biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy cơ mất vốn trong ngắn hạn Rất cao, ngân hàng sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để thu hồi vốn cho vay. Đặc biệt cao, ngân hàng - Các khách hàng này bị thua lỗ kéo dài, tài chính yếu kém, có nợ khó đòi, năng lực ------ quản C: Loại rất kém lý kém. hầu như sẽ không thể thu hồi được vốn cho vay.

Lê Thị Hằng

81

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Trên đây là những thành tựu cơ bản về công tác XHTD doanh nghiệp mà Chi nhánh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều những hạn chế, vướng mắc mà chi nhánh gặp phải trong quá trình thực hiện, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm hướng khắc phục trong thời gian tới. 2.4.2. Hạn chế 2.4.2.1. Hạn chế a. Về quy trình thực hiện - Đối với việc xác định ngành nghề kinh doanh Chi nhánh NHCT Ba Đình xác định ngành nghề theo bốn lĩnh vực hoạt động chính là: Nông, lâm, ngư nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Xây dựng; Công nghiệp là chưa chính xác. Mặt khác, đối với doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề thì lấy ngành nghề nào đem lại trên 50% doanh thu cho doanh nghiệp là điều không hợp lý vì thực tế có những ngành nghề mang lại tỷ trọng doanh thu tương đương nhau nên không thể xác định theo tiêu chí đó. Việc xác định ngành/lĩnh vực hoạt động không hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của kết quả XHTD doanh nghiệp. - Đối với việc xác định quy mô doanh nghiệp Việc xác định quy mô doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí là: nguồn vốn kinh doanh, lao động, doanh thu thuần, nộp ngân sách là tương đối hợp lý. Tuy nhiên, vẫn chưa có tiêu chí nào thể hiện tổng tài sản hay tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. b.Về hệ thống chỉ tiêu phân tích Thứ nhất: Đối với các chỉ tiêu tài chính - Việc dựa vào các chỉ tiêu tài chính để kết luận độ tin cậy của chỉ số tín nhiệm tín dụng doanh nghiệp là chưa phản ánh đúng thực tế. Để xếp hạng, Chi nhánh NHCT Ba Đinh dựa vào 11 thông số tài chính thuộc 4 nhóm chính

Lê Thị Hằng

82

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

là : nhóm chỉ tiêu thanh khoản, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm chỉ tiêu cân nợ, nhóm chỉ tiêu sinh lời. Những chỉ tiêu này chưa đầy đủ, chưa tạo được sự khác biệt và độ sâu phân tích chỉ tiêu tài chính khi đánh giá XHTD Doanh nghiệp mà cụ thể là: +Đối với nhóm chỉ tiêu thanh khoản: Thiếu khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán dài hạn. + Đối với nhóm chỉ tiêu hoạt động: Thiếu vòng quay vốn lưu động. + Đối với nhóm chỉ tiêu sinh lời: Tính Tổng thu nhập trước thuế là không chính xác. + Đối với chỉ tiêu cân nợ: 1.Hệ số nợ chưa được phân tách rõ ràng theo nhóm ngành khi đánh giá XHTD Doanh nghiệp. Cụ thể là: Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, mặc dù hệ số nợ của doanh nghiệp thấp nhưng tỷ trọng nợ ngắn hạn cao hơn so với tổng tài sản là một bất cập vì điều này cho thấy hai khả năng: Doanh nghiệp đã dùng vốn ngắn hạn đầu tư vào tài sản cổ định trong trường hợp tài sản cố định lớn hơn vốn chủ sở hữu và vốn vay dài hạn hoặc vốn lưu động không được sử dụng hiệu quả vì thừa vốn lưu động. Thực tế doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp nặng thì tỷ trọng vốn lưu động nhỏ hơn rất nhiều so với vốn trung và dài hạn. Rất có thể khi tính chung hệ số nợ/tổng tài sản thì tình hình tài chính doanh nghiệp đó rất tốt nhưng nếu tính về khả năng thanh toán lại có vấn đề. Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn ngắn hạn nhưng tỷ trọng nợ dài hạn cao so với tỷ trọng nợ ngắn hạn thì đó cũng là điều không bình thường trong sử dụng vốn.

Lê Thị Hằng

83

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

2. Thông số: “Nợ quá hạn/tổng dư nợ ngân hàng” để làm cơ sở chấm điểm độ tín dụng của doanh nghiệp là chưa rõ ràng. Thế nào là “nợ quá hạn”? Vì hiện nay, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện theo điều 6 và điều 7/ QĐ493 của NHNN. Do đó, việc xác định “nợ quá hạn” theo hai cách trên sẽ khác nhau, theo điều 7 thì “nợ quá hạn” sẽ cao hơn so với điều 6 -> độ tín nhiệm của doanh nghiệp thấp hơn. - Việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính ở Chi nhánh chưa xét đến yếu tố loại hình doanh nghiệp là không hợp lý. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp chia, tách, sát nhập thì việc áp dụng quy trình chuẩn XHTD trên là không chính xác, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế về doanh nghiệp. Thứ hai: Đối với chỉ tiêu phi tài chính - Công việc chấm điểm và XHTD trực tiếp do CBTD thực hiện. Do đó, kết quả xếp hạng dựa nhiều vào nhận định chủ quan của cán bộ chấm điểm nên rất dễ xảy ra sai lệch. - Nhiều chỉ tiêu phi tài chính đưa ra mang tính chất chung chung, rất khó xác định. - Theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nguồn thông tin rất quan trọng, nó phản ánh khả năng tạo tiền và năng lực quản lý dòng tiền vào, ra của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên việc chấm điểm theo tiêu chí này chỉ dựa trên 5 chỉ tiêu là quá ít. Mặt khác, việc đưa hệ số khả năng trả lãi và trả nợ gốc vào tiêu chí phi tài chính là điều không hợp lý. Thứ ba: Về công tác tổ chức, triển khai - Theo chỉ đạo của NHCT VN, Chi nhánh cũng đã triển khai thử nghiệm việc chấm điểm và xếp hạng tự động trên chương trình INCAS (chương trình quản lý hệ thống trên máy tính của NHCT VN), tuy nhiên việc thử nghiệm

Lê Thị Hằng

84

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

chưa thành công nên việc chấm điểm và xếp hạng doanh nghiệp vẫn chỉ được cán bộ xếp hạng thực hiện theo phương pháp thủ công: Cán bộ tín dụng của ngân hàng trực tiếp là người thẩm định các thông tin về khách hàng. Các thông tin này được điền vào một biểu mẫu theo các chỉ tiêu định trước. Theo đó, cán bộ tín dụng sẽ cho điểm từng chỉ tiêu. Tổng số điểm khách hàng được đối chiếu với thang điểm có sẵn của ngân hàng để xác định nhóm tín dụng. Cách thức xử lý như vậy mất rất nhiều thời gian và đạt hiệu quả chưa cao, chưa kể đến việc XHTD đôi khi còn thiếu chính xác. - Hầu hết công việc do cán bộ tín dụng thực hiện nên công tác chấm điểm và xếp hạng mang tính chủ quan cao. - Theo quy định của Chi nhánh NHCT Ba Đình, hàng năm sẽ định kỳ đánh giá XHTD lại khách hàng. Khoảng thời gian đó là hơi dài, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc theo dõi và đánh giá đúng về khách hàng. - Công tác kiểm soát lại kết quả XHTD doanh nghiệp do phòng quản lý rủi ro đảm nhiệm, tuy nhiên nhiều khi công tác này vẫn chỉ mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả nhằm giảm thiểu sai sót, rủi ro có thể xảy ra. Thứ tư: Về nguồn thông tin - Báo cáo tài chính là một nguồn thông tin quan trọng đối với ngân hàng trong việc phân tích và xếp hạng trước khi cho vay, tuy nhiên độ chính xác của các số liệu trên báo cáo tài chính hầu hết không được đảm bảo. - Ngân hàng vẫn chưa tạo dựng được một hệ thống thông tin có thể đáp ứng kịp thời,có hiệu quả cho phân tích, dự báo và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có thông tin về các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành, nhóm ngành nên việc chấm điểm các chỉ tiêu tài

Lê Thị Hằng

85

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

chính khá khó khăn trong việc xác định độ chính xác của các số liệu trên báo cáo tài chính, trong việc so sánh và xác định vị thế của doanh nghiệp so với các đơn vị khác trong cùng ngành…Cán bộ tín dụng thường phải dựa trên số liệu tổng hợp từ các khách hàng có dư nợ tại ngân hàng và kinh nghiệm thực tế để đưa ra con số trung bình ước tính cho từng ngành. Do đó, kết quả XHTD có độ chính xác không cao. Thứ năm: Về ứng dụng kết quả XHTD để thực hiện phân loại nợ Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Trong thời gian tối đa 03 năm, các TCTD phải xây dựng hệ thống XHTD nội bộ nhằm hỗ trợ cho việc phân loại nợ và quản lý chất lượng tín dụng. Hệ thống này sẽ là căn cứ cho các TCTD thực hiện phân loại nợ theo phương pháp định tính với các đánh giá toàn diện về năng lực tài chính và khả năng trả nợ của ngân hàng. Tuy nhiên, Công tác XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình dù đã được triển khai khá lâu nhưng kết quả xếp hạng mới chỉ bước đầu được ứng dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay, xác định điều kiện tài sản bảo đảm, áp dụng chính sách khách hàng là chủ yếu, vẫn chưa thực hiện được theo Quyết định 493 của NHNN về sử dụng kết quả xếp hạng để phân loaị nợ và trích dự phòng rủi ro mặc dù thời hạn cuối cùng đã qua cách đây hơn 01 năm. 2.4.2.2. Nguyên nhân Những hạn chế trong công tác XHTD doanh nghiệp nêu trên tại Chi nhánh NHCT Ba Đình chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan và khách quan sau: a.Nguyên nhân chủ quan - Trình độ, năng lực của bộ phận xây dựng và bộ phận trực tiếp triển khai còn nhiều hạn chế, cụ thể là:

Lê Thị Hằng

86

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

+ Đối với bộ phận xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích: Hệ thống XHTD doanh nghiệp áp dụng tại chi nhánh NHCT Ba Đình được NHCT Việt Nam xây dựng dựa trên sự tham gia của các bộ phận: Bộ phận chuyên trách (cán bộ của phòng chế độ tín dụng, đầu tư), chuyên gia tư vấn, Trung tâm công nghệ thông tin và các phòng ban khác ở Trụ sở chính và Chi nhánh. Đây là những “chuyên gia” có kinh nghiệm, trình độ quản lý dự báo tốt. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ cho công tác XHTD rất khó khăn cho các bộ phận xây dựng chỉ tiêu này trong việc đưa ra hệ thống chỉ tiêu đầy đủ, chi tiết, khoa học nhưng lại phải cân nhắc tính khả thi và mức chi phí có thể chấp nhận được. Mặt khác, do số lượng ngành và các nhóm ngành nhiều mà nếu chia nhỏ từng nhóm ngành để đảm bảo kết quả XHTD có độ chính xác cao thì ta lại phải tiếp tục xây dựng các tiêu chí chấm điểm mới cho từng nhóm ngành chia nhỏ này. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ , đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, NHCT VN chỉ mới xây dựng cho mình những chỉ tiêu chung nhất và phân loại theo bốn nhóm ngành nghề cơ bản trong công tác chấm điểm và XHTD. + Đối với đội ngũ tổ chức triển khai XHTD CBTD là người trực tiếp thực hiện XHTD doanh nghiệp, do đó đòi hỏi người phân tích XHTD phải vừa là có trình độ chuyên môn giỏi, kiến thức thực tế rộng và khả năng linh hoạt nhạy bén với những thông tin mới, những thay đổi trong chính khách hàng của mình. Tuy nhiên, thực tế tại Chi nhánh NHCT Ba Đình cho thấy, số lượng đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ không nhiều nên khả năng nhạy bén và linh hoạt hạn chế; kinh nghiệm thực tế ít, hầu hết các CBTD chỉ am hiểu sâu về một vài lĩnh vực nào đó. Do đó, việc XHTD doanh nghiệp tại Chi nhánh còn nhiều khó khăn. Mặt khác, Cán bộ tín dụng là người trực tiếp đảm nhận tất cả các khâu công việc từ khi nhận hồ sơ đến khi quyết định từ chối hay đồng ý cho vay.

Lê Thị Hằng

87

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Đó là một khối lượng công việc lớn mà việc quy định hạn mức thời gian 03 ngày CBTD phải hoàn tất tất cả các khâu công việc trên là quá hạn hẹp, thời gian ít sẽ tăng nguy cơ sai sót, rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Điều đó ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả Xếp hạng doanh nghiệp. Cán bộ tín dụng vẫn chưa coi trọng công tác đánh giá lại kết quả XHTD hàng năm, đặc biệt đối với những khách hàng trả lãi và gốc đầy đủ trong thời gian quan hệ với ngân hàng thì được xem là quan hệ tín dụng tốt, do đó việc đánh giá lại khách hàng nhiều khi chỉ mang tính hình thức. - Chi nhánh chưa xây đựng được bộ phận chuyên hỗ trợ cho công tác XHTD doanh nghiệp, CBTD khi có thắc mắc trong quá trình triển khai Xếp hạng chỉ có thể tham khảo đồng nghiệp hoặc tự mình tìm hiểu giải đáp những thắc mắc. - Công nghệ ngân hàng còn nhiều hạn chế: Công nghệ hiện đại hóa chuyển từ hạch toán và lưu trữ thông tin, hồ sơ thủ công sang hạch toán và lưu trữ trên máy đã được thực hiệu tại NHCT mà trong đó hệ thống INCAS đã được triển khai tại tất cả các Sở giao dịch đến các chi nhánh. Tuy công việc chấm điểm và XHTD được triển khai trên phần mềm của hệ thống nhưng tất cả các công việc vẫn do CBTD phân tích thực hiện theo phương pháp thủ công và mới chỉ có khâu cuối cùng là nhập số liệu, thông tin vào máy để chấm. - Hiện nay các NHTM VN phân loại nợ theo hai quy định: Điều 6 và Điều 7 theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, trong đó: Theo Điều 6 (Phân loại nợ chủ yếu căn cứ vào thời gian quá hạn của các khoản nợ), còn theo Điều 7 ( thực hiện phân loại nợ theo kết quả XHTD khách hàng từ hệ thống XHTD nội bộ). Tuy nhiên việc phân loại nợ theo phương pháp định tính có thể khiển tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàng tăng gấp 2-3 lần so với cách phân loại định lượng chỉ dựa vào thời gian quá hạn của các khoản vay. Đặc biệt khi

Lê Thị Hằng

88

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

những biến động bất lợi của kinh tế năm 2008 ảnh hưởng trực tiếp và tức thời đến kết quả xếp hạng khách hàng theo hệ thống XHTD thông qua các chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho các NHTM VN nói chung và chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng không mấy mặn mà với việc ứng dụng kết quả XHTD nội bộ để phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Điều 7 /QĐ493/NHNN. b. Nguyên nhân khách quan - Về độ chính xác của Báo cáo tài chính Độ chính xác của Báo cáo tài chính được xem là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả XHTD doanh nghiệp. Nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo tài chính chủ yếu do: + Hầu hết báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam chưa được kiểm toán do chi phí kiểm toán quá cao và một phần do thói quen từ trước tới nay của các doanh nghiệp. Không những vậy, hiện nay tại Việt Nam việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa bắt buộc mà chỉ mang tính chất khuyến khích các doanh nghiệp lập và sử dụng, nhiều khi Báo cáo này được lập chỉ để giúp doanh nghiệp có được điểm cộng theo tiêu chí phi tài chính. Do đó, độ chính xác của các báo cáo tài chính không cao. + Khách hàng cố tình che dấu hoặc gian lận, sửa chữa thông tin: Để có được nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình, một số doanh nghiệp sẵn sàng sửa số liệu trên báo cáo tài chính gây khó khăn cho việc phát hiện, phân tích và xếp hạng của cán bộ tín dụng. + Bản thân báo cáo tài chính cũng có những lỗi lầm tiềm ẩn: Bảng cân đối kế toán phản ánh các khoản mục tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm. Do đó, cùng một chỉ số có thể cao ở thời điểm này nhưng lại thấp ở thời điểm khác, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tính thời vụ.

Lê Thị Hằng

89

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Các tỷ số tài chính chỉ phản ánh những sự kiện, các hoàn cảnh trong quá khứ. Sự khác biệt giữa giá trị theo sổ sách kế toán và giá trị theo thị trường của các loại tài sản và nguồn vốn nhất là trong điều kiện có lạm phát cao có thể làm cho việc nhận định tình hình tài chính kém chính xác. Các nguyên tắc kế toán khác nhau được sử dụng có thể làm cho việc xác định thu nhập của doanh nghiệp không đúng với bản chất thật của nó như: hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khác nhau ( Lifo, Fifo…), khấu hao theo phương pháp( Khấu hao nhanh, khấu hao đều…).. đều làm tác động đến giá vốn hàng bán và cuối cùng ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Việc thực thi chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ có thể làm tỷ suất tài chính không phản ánh đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Cho đến nay, chưa có cơ quan nào có thông tin thông báo rộng rãi về các chỉ tiêu ngành, nhóm ngành. Điều này khiến cho việc xác định các bộ chỉ tiêu tài chính khó khăn hơn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người phân tích và tập hợp số liệu của các doanh nghiệp từng ngành mà ngân hàng đang quản lý.

Lê Thị Hằng

90

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Chương 3: Hoàn thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp tại chi nhánh NHCT Ba Đình
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Ba Đình 3.1.1. Định hướng chung Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về chiến lược phát triển kinh tế xã hội và phát triển Đất Nước đến năm 2010 và 2020, yêu cầu phát triển ngành ngân hàng Việt Nam theo chỉ thị 275/BSCĐ của Ban cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam về đề án cơ cấu lại NHCT VN giai đoạn 2001-2010 đã được Chính phủ phê duyệt mục tiêu là: “Xây dựng NHCT VN thành tập đoàn tài chính – Ngân hàng với hai trụ cột chính là NHTM và ngân hàng đầu tư trên cơ sở áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, tiêu chuẩn hóa các dịch vụ, giá trị ngân hàng và giá trị nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm với khu vực và vươn xa tầm thế giới”. Để đạt được mục tiêu như định hướng đã đề ra, với những thời cơ thách thức nhu hiện nay, Ban lãnh đạo NHCT Việt Nam đã đưa ra những định hướng chiến lược cụ thể như sau: Một là: Chiến lược tăng cường năng lực tài chính, phát triển mạng lưới, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, cụ thể là: Tập trung nguồn lực củng cố và mở rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh tăng cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Duy trì vị thế thị phần phát triển, mở rộng hoạt động hiện tại trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và đẩy mạnh ngân hàng bán buôn. Bảo đảm đạt các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động, phát triển bền vững của NHCT VN như: phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư

Lê Thị Hằng

91

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

nợ cho vay, chỉ số tỷ lệ an toàn tối thiểu (COOK) đạt từ 8% trở lên, ROA đạt mức 1%, ROE đạt mức 13-15%. Hai là: Chiến lược về chuẩn hóa mô hình tổ chức, quản trị điều hành và minh bạch hóa tài chính: Chuẩn hóa mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, điều hành hệ thống phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường và chuẩn mực quốc tế. Phát triển Vietinbank thành tập đoàn Tài chính – Ngân hàng mạnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ con, đa sở hữu, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó cốt lõi là NHTM, ngân hàng đầu tư và các dịch vụ tài chính. Lựa chọn và áp dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất vào mô hình tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý và kiểm soát rủi ro. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản trị, điều hành kinh doanh, quản lý kiểm soát rủi ro, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thông lệ quản trị hiện đại trong lĩnh vực Tài chính -Ngân hàng trên thế giới. Ba là: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện căn bản chất lượng nguồn nhân lực. Từ năm 2009-2015 sẽ tiếp tục cơ cấu lại nguồn nhân lực một cách mạnh mẽ, không tăng mà giảm số lượng, tăng chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn cao, đào tạo nhiều hơn các kiến thức nghiệp vụ của ngân hàng Quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế động lực tiền lương, tiền thưởng theo nguyên tắc gắn lợi ích với trách nhiệm, kết quả, năng suất, hiệu quả công việc của từng cán bộ Vietinbank. Bốn là: Chiến lược đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là tập trung đầu tư phát triển mạnh công nghệ thông tin ngân hàng, xây dựng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, an toàn và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực quản trị ngân hàng, kiểm soát rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Coi công nghệ ngân hàng

Lê Thị Hằng

92

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

là yếu tố then chốt, là cơ sở nền tảng để phát triển, hội nhập tích cực với khu vực và quốc tế. 3.1.2. Định hướng cụ thể 3.1.2.1. Định hướng hoạt động tín dụng Tiếp tục phục vụ tốt các khách hàng truyền thống, các Tổng công ty với các dự án lớn, các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, từng bước đa dạng hóa đối tượng khách hàng theo hướng an toàn, bền vững và có hiệu quả. Phát triển tín dụng dịch vụ đối với khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp mà sản phẩm được thị trường chấp nhận. Giảm dư nợ theo lộ trình khả thi, an toàn đối với doanh nghiệp xây lắp tiểm ẩn rủi ro; tiếp tục duy trì tín dụng có đảm bảo đối với các doanh nghiệp xây lắp hoạt động có hiệu quả, có tình hình tài chính lành mạnh,có định hướng tốt đặc biệt là các Tổng công ty có định hướng rõ ràng khả thi, có hiệu quả trong việc tái cơ cấu lại sau những khó khăn của khối xây lắp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tận thu nợ xấu, nợ ngoại bảng đối với các công ty có dư nợ xấu tại chi nhánh trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khách hàng. Rà soát, đánh giá tình hình giải ngân, thu nợ đảm bảo kiểm soát việc thực hiện giới hạn và cơ cấu tín dụng theo kế hoạch từng năm. Một số chỉ tiêu chủ yếu của chi nhánh phấn đấu trong năm 2009 là: Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 4.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 2%, phấn đấu thu 100% số nợ ngoại bảng của năm 2008.

Lê Thị Hằng

93

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

3.1.2.2. Định hướng xây dựng hệ thống XHTD nội bộ Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCT Việt Nam, phòng Chế độ tín dụng, đầu tư tại trụ sở chính đang nghiên cứu việc xây dựng hệ thống XHTD nội bộ (trong đó Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp sẽ là một cấu phần) theo tiêu chuẩn Quốc tế (Basel II). Nếu được triển khai, hệ thống XHTD nội bộ nói chung và hệ thống xếp hạng doanh nghiệp nói riêng sẽ là bước tiến lớn so với hệ thống hiện nay. Tuy nhiên thời gian nghiên cứu và triển khai hệ thống XHTD nội bộ sẽ kéo dài tối thiểu 03 năm nên trong thời gian quá độ, việc hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng vẫn cần phải thực hiện để hỗ trợ quá trình ra quyết định và quản lý tín dụng tại Chi nhánh NHCT Ba Đình. Ngoài ra, NHCT sẽ tiếp tục kết hợp với Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) xây dựng đề án khai thác các thông tin tín dụng thông qua Trụ sở chính. NHCT lắp đặt đường truyền có tốc độ cao và ổn định, kết nối trực tiếp với CIC, thông qua đường truyền này tất cả Chi nhánh NHCT có thể tra cứu thông tin qua mạng nội bộ. Với những hạn chế và định hướng như trên, NHCT VN nói chung và Chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng cần có những giải pháp thích hợp để hoàn thiện XHTD doanh nghiệp trong thời gian tới. 3.2. Giải pháp hoàn thiện XHTD doanh nghiệp 3.2.1.Xây dựng hệ thống thông tin là cơ sở cho phân tích và XHTD doanh nghiệp Mức độ chính xác của kết quả XHTD phụ thuộc vào phần lớn nguồn thông tin hiện có. Nguồn thông tin chủ yếu mà ngân hàng có chủ yếu từ: Báo cáo tài chính mà khách hàng cung cấp, Từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC), từ Ngân hàng khác, từ báo chí…Tuy nhiên, quá trình thu thập và xử lý thông

Lê Thị Hằng

94

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

tin của ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, cần phải tìm cách khắc phục trong thời gian tới. Một trong những giải pháp có thể như sau: - Đối với Nguồn thông tin từ Báo cáo tài chính do khách hàng cung cấp Để đảm bảo độ chính xác của các con số hay thông tin trên báo cáo, Cán bộ tín dụng có thể yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Trong đó, chỉ xác định thông tin được kiểm toán khi ý kiến kiểm toán là: ý kiến chấp nhận toàn phần hoặc ý kiến chấp nhận từng phần, ngoài ra phải đánh giá yếu tố tùy thuộc (hoặc ngoại trừ) mà kiểm toán viên đã nêu ra trong báo cáo kiểm toán là không ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Trưòng hợp báo cáo tài chính được kiểm toán song ý kiến kiểm toán là : ý kiến từ chối; không thể đưa ra ý kiến; ý kiến không chấp nhận hoặc ý kiến trái ngược thì báo cáo tài chính đwocj xem là chưa kiểm toán. Từ thông tin được xác định ở trên, ta có thể áp dụng mức trọng số thích hợp đối với loại báo cáo được kiểm toán hay chưa được kiểm toán. Ngoài ra, Cán bộ tín dụng cũng cần kiểm tra độ chính xác của các khoản mục quan trọng như (các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố đinh, công nợ phải trả…), rồi đánh giá tính chất của các khoản mục đó dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Mặt khác, ngân hàng có thể thiết kế hệ thống câu hỏi cần trả lời để tìm hiểu các thông tin phi tài chính của chủ doanh nghiệp, từ đó cho điểm phi tài chính của khách hàng được chính xác hơn. - Đối với nguồn thông tin từ NHNN Chi nhánh cần xây dựng , cập nhật thông tin từ NHNN. Điều này giúp ngân hàng có được các thông tin cần thiết về các NHTM, tình hình khách hàng quan hệ tín dụng với các ngân hàng ra sao? từ đó giúp các NHTM tránh được tình trạng cho vay mà không hiểu rõ về khách hàng, hay tránh xảy ra hiện tượng một hồ sơ khoản vay của một khách hàng lại được vay tại nhiều NHTM.

Lê Thị Hằng

95

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Ngoài ra, việc cập nhật thông tin từ CIC là điều hết sức cần thiết đối với các Ngân hàng đặc biệt trong trường hợp khách hàng lớn, khó đánh giá xếp hạng, Ngân hàng cần tham khảo kết quả đánh giá xếp hạng của CIC để từ đó đưa ra quyết định hay chính sách khách hàng hợp lý đối với từng ngân hàng. 3.2.2. Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Quy trình XHTD doanh nghiệp tại Chi nhánh tỏ ra khá chi tiết và khoa học, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình xếp hạng như sau: - Đối với việc xác định quy mô doanh nghiệp Việc xác định quy mô doanh nghiệp là việc làm cần thiết để từ đó cùng với ngành nghề/ lĩnh vực hoạt động, CBTD lựa chọn bộ chỉ tiêu chấm điểm cho phù hợp. Hiện nay, Chi nhánh xác định quy mô doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí chính: Nguồn vốn kinh doanh, doanh thu thuần, số lượng lao động, giá trị nộp ngân sách mà không nói đến quy mô về tổng tài sản. Do đó, việc xác định quy mô doanh nghiệp nên bổ sung thêm chỉ tiêu tổng tài sản (tổng nguồn vốn) để công việc xác định quy mô được cụ thể, chính xác hơn. Ngoài ra, mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau có thể có đặc thù về quy mô khác nhau như: Đặc thù về quy mô vốn điều lệ. đặc thù về nguồn vốn kinh doanh…Vì vậy, cần cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm quy mô doanh nghiệp cho từng ngành nghề kinh doanh có tính đặc thù để đảm bảo tính hợp lý và chính xác trong chấm điểm và XHTD khách hàng. - Đối với việc xác định ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh Để kết quả XHTD được chính xác thì đòi hỏi công việc đầu tiên cần làm là phải xác định ngành nghề/lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được chính xác. Việc phân loại ngành nghề càng chi tiết thì mang lại kết quả xếp hạng có độ chính xác càng cao. Mà hiện nay, NHCT VN nói chung và Chi nhánh

Lê Thị Hằng

96

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

NHCT Ba Đình nói riêng chỉ phân loại ngành nghề theo 4 lĩnh vực hoạt động chính, do đó để đảm bảo độ chính xác cho kêt quả chấm điểm và XHDN cần phân tách các ngành nghề thành nhiều nhóm ngành chi tiết và cụ thể hơn nữa, ví dụ có thể phân loại doanh nghiệp thành 8 nhóm ngành khác nhau như: Trồng trọt, chăn nuôi; Chế biến các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; Xây dựng và bất động sản; Thương mại, hàng hóa; Dịch vụ; Công nghiệp khai thác năng lượng; Công nghiệp chế tạo; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Mặt khác, đối với những doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà có hai hay vài ngành nghề đều mang lại tỷ lệ doanh thu lớn và đều nằm trong chiến lược phát triển đồng đều các ngành nghề đó của doanh nghiệp. Khi đó, ta có thể phân tách các ngành nghề đó, rồi thực hiện XHTD doanh nghiệp đó trên cơ sở: Chấm điểm tài chính giống nhau và chấm điểm phi tài chính khác nhau đối với từng ngành. Điểm tổng hợp của doanh nghiệp là tổng điểm tài chính và phi tài chính có tính trọng số theo doanh thu từng ngành. - Đối với một số trường hợp đặc biệt + Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hay mới chia tách, sát nhập Hầu hết khách hàng muốn vay vốn của Chi nhánh đều được chấm điểm và xếp hạng theo quy trình chung mà NHCT VN ban hành. Tuy nhiên đối với những đơn vị mới thành lập, hay chia tách sát nhập là các đối tượng chưa có đầy đủ thông tin tài chính, vì vậy cần có quy định riêng đối với các đối tượng này, cụ thể là: Đối với các doanh nghiệp mới thành lập: Do chưa có báo cáo tài chính đầy đủ, việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính nên được kết hợp với việc đánh giá phương án kinh doanh, tính toán các chỉ tài chính theo năm vừa hoạt động và các chỉ tiêu kế hoạch của phương án để có cái nhìn khái quát về doanh nghiệp. Còn đối với các chỉ tiêu phi tài chính thì chỉ nên chấm một số tiêu chí

Lê Thị Hằng

97

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

điển hình. Tuy nhiên, để xếp hạng đối với những đối tượng này, Cán bộ chấm điểm nên chú trọng đánh giá thang điểm phi tài chính hơn. Đối với doanh nghiệp mới chia tách, sát nhập, hợp nhất: Nếu công việc này không làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, tài chính của khách hàng thì việc chấm điểm và xếp hạng như những khách hàng bình thường. Trường hợp có những thay đối lớn thì àp dụng chấm điểm và xếp hạng như doanh nghiệp vừa mới thành lập. + Đối với các doanh nghiệp mới có quan hệ vay vốn với NHCT: NHCV chấm điểm các tiêu chí phi tài chính như bình thường nhưng riêng với tiêu chí quan hệ tín dụng có thể chấm tối đa ở mức điểm nào đó (<10). Nếu khách hàng phát sinh nợ quá hạn, nợ cơ cấu hoặc trả thay…NHCV cũng có thể chấm điểm các tiêu chí này ở thang điểm thấp hơn. Tuy nhiên, trường hợp mà doanh nghiệp có cam kết ngoại bảng với NHCT, mới phát sinh quan hệ vay vốn lần đầu, NHCV có thể xem xét chấm điểm các tiêu chí quan hệ tín dụng và phi tín dụng tối đa ở mức điểm nào đó nhưng bốn tiêu chí: NHCT phải trả thay; Thời gian quan hệ tín dụng với NHCT; Mức độ sử dụng các dịch vụ; Tình hình quan hệ tín dụng với các TCTD khác được chấm điểm theo số liệu thực tế. 3.2.3. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích Thứ nhất: Đối với các chỉ tiêu tài chính Hệ thống chỉ tiêu tài chính được áp dụng tại Chi nhánh NHCT Ba Đình còn chưa đầy đủ , chưa phản ánh được cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn nhiều chỉ tiêu không rõ ràng. Do đó, cần bổ sung các chỉ tiêu quan trọng sau: - Đối với nhóm chỉ tiêu thanh khoản: Cần bổ sung thêm chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán dài hạn.

Lê Thị Hằng

98

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Đối với chỉ tiêu hoạt động: Cần bổ sung thêm vòng quay vốn lưu động - Đối với nhóm chỉ tiêu cân nợ: Cần phải bóc tách hệ số nợ sâu hơn, cụ thể là: cần phải phân biệt nợ ngắn hạn và nợ dài hạn theo từng nhóm ngành như: Tỷ trọng nợ dài hạn cao hơn nợ ngắn hạn là điều hợp lý đối với ngành xây dựng nhưng sẽ là không hợp lý đối với ngành thương mại- dịch vụ ...Việc phân loại như vậy mới xác định được mức độ hợp lý và an toàn của các hệ số nợ. Ngoài ra, chỉ tiêu “nợ quá hạn” cần phải quy định thống nhất trong toàn hệ thống ngân hàng, nên áp dụng theo hướng phù hợp với xu hướng chung trên thế giới hiện nay bằng cách xác định nợ quá hạn theo điều 7/QĐ493. Tuy nhiên để làm được điều đó, đòi hỏi Chi nhánh NHCT Ba Đình phải xây dựng cho mình một hệ thỗng XHTD nội bộ từ đó ứng dụng kết quả xếp hạng vào phân loại nợ theo mức độ rủi ro của xếp hạng. - Đối với nhóm chỉ tiêu thu nhập: Việc tính toán các chỉ tiêu dựa trên Tổng thu nhập trước thuế là không chính xác vì Lợi nhuận sau thuế mới thực chất phản ánh chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Do đó, cần phải thay thế bằng các chỉ tiêu tính trên lợi nhuận sau thuế để xác định chính xác hơn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như: Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS); Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA); Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE). Mặt khác, trong điều kiện khủng hoảng hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh giảm sút hay thua lỗ là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, nhiều thang điểm giá trị chuẩn để so sánh, chấm điểm còn quá cao so với thực tế của các doanh nghiệp mới thành lập, hay mới chia tách, sát nhập. Vì vậy, việc xếp hạng các đối tượng này không nên quá chú trọng vào các chỉ tiêu tài chính mà nên đánh giá có chiều sâu về các chỉ tiêu phi tài chính, đặc biệt là khả năng kinh nghiệm của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Lê Thị Hằng

99

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Thứ hai: Đối với các chỉ tiêu phi tài chính Đây là những chỉ tiêu mang tính định tính rất cao nên độ chính xác của kết quả chấm điểm chủ yếu phụ thuộc vào nhận định, đánh giá chủ quan của Cán bộ chấm điểm. Do đó, cần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phi tài chính này theo hướng tập trung vào chiều sâu của mỗi tiêu chí hơn. - Hoàn thiện các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo được xem là quan trọng nhất trong các báo cáo tài chính, nó mang lại nguồn thông tin quan trọng phục vụ đắc lực cho việc đánh giá và nhận định của Cán bộ chấm điểm trong công tác xếp hạng khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay Chi nhánh mới áp dụng 5 chỉ tiêu theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ mà trong số đó nên bỏ hai chỉ tiêu không mang tính chất phi tài chính, do đó để tận dụng được nguồn thông tin do Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang lại nên bổ sung thêm ba chỉ tiêu sau: + Chỉ tiêu: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh/ Tổng lưu chuyển thuần Chỉ tiêu này cho biết khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Đây là nguồn tiền được dùng để trang trải chủ yếu cho hoạt động đầu tư dài hạn và trả nợ vay của doanh nghiệp. + Chỉ tiêu: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/Tổng lưu chuyển tiền thuần Đây là chỉ tiêu cho thấy khả năng tạo tiền từ từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp (Đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, cho thuê dài hạn tài sản cố định…). Khi hệ số này cao tức dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư chiểm tỷ trọng cao. Nếu chưa có kế hoạch tái đầu tư, doanh nghiệp sẽ dùng nguồn tiền này để ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ dài hạn …Sau đó, doanh nghiệp sẽ điều tiết vốn cho hoạt động kinh doanh chính để giảm các

Lê Thị Hằng

100

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

khoản vay ngắn hạn. Nhìn chung chỉ tiêu này, đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp khá tốt. + Chỉ tiêu: Dòng tiền ra để trả cổ tức/ Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu này nên được tính đối với các công ty cổ phần. Nó cho biết việc sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để trả cổ tức cho các cổ đông của doanh nghiệp. Điều này đáng quan tâm trong trường hợp một số công ty có chính sách duy trì đều đặn mức trả cổ tức mặc dù phải đi vay trong điều kiện dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh không đủ. Do đó, hệ số này luôn phải cân nhắc trong việc tính toán nhu cầu vốn thực sự của doanh nghiệp trong từng giai đoạn chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức triển khai XHTD doanh nghiệp - Định kỳ XHTD doanh nghiệp Hiện nay, sau khi thực hiện xếp hạng tín dụng xong, Chi nhánh NHCT Ba Đình tiến hành đánh giá định kỳ lại khách hàng hàng năm, điều này giúp ngân hàng có cái nhìn khách quan hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong cả năm hoạt động để từ đó, xếp hạng lại doanh nghiệp vào mức phù hợp. Tuy nhiên, việc định kỳ đánh giá lại như vậy là hơi dài và không nên quy định chung đối với tất cả các khách hàng. Do đó, để nâng cao chất lượng đánh giá hơn nữa, ngân hàng cần rút ngắn thòi gian đánh giá định kỳ theo quý hoặc theo nửa năm hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc định kỳ đánh giá lại khách hàng nên tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng, căn cứ vào chỉ các chỉ tiêu như: quy mô dư nợ, kết quả phân loại nợ…Cụ thể là: Đối với các doanh nghiệp có quy mô dư nợ lớn, khi xảy ra rủi ro ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng, do đó đối với khách hàng có dư

Lê Thị Hằng

101

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

nợ tại Chi nhánh từ 5 tỷ đồng trở lên thì thực hiện đánh giá định kỳ 3 tháng/lần, những trường hợp còn lại nên đánh giá định kỳ 6 tháng/lần để đảm bảo cập nhật thông tin nhanh chóng về khách hàng và độ chính xác trước, trong và sau khi cho vay. - Thành lập bộ phận chuyên trách về công tác chấm điểm và XHTD doanh nghiệp Hiện nay ở Chi nhánh NHCT Ba Đình, Cán bộ tín dụng là người thực hiện tất cả các khâu trong quá trình cho vay (bao gồm cả chấm điểm và XHTD). Số lượng công việc nhiều, kiến thức hạn chế nên kết quả xếp hạng chưa cao. Do đó, đòi hỏi Chi nhánh cần phải sớm xây dựng một bộ phận có trình độ chuyên môn cao về chấm điểm và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Điều này, sẽ giúp cho ngân hàng thực hiện công tác này chuyên nghiệp hơn, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình đánh giá. - Đào tạo và nâng cao đội ngũ cán bộ phân tích và XHTD doanh nghiệp Con người luôn được xem là nhân tố quan trọng nhất trong tất cả mọi công việc. Một ngân hàng dù có áp dụng phương pháp và quy trình hoàn hảo, khoa học nhưng nếu đội ngũ cán bộ triển khai không hiệu quả thì công tác XHTD đó bị xem là chưa thành công. Do đó, việc nâng cao trình độ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ xếp hạng được coi là vấn đề hết sức cần thiết, nó quyết định phần lớn đến mức độ chính xác của các kết quả phân tích và xếp hạng doanh nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ chấm điểm và xếp hạng không chỉ có kiến thức sâu về nghiệp vụ mà còn phải là người giàu kinh nghiệm thực tế, hiểu biết sâu về ngành nghề/lĩnh vực khách hàng của mình. Nói chung là cần có sự phân tích, tổng hợp về nhiều mặt, nhiều khía cạnh của vấn đề. Để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, ngân hàng cần tổ chức các khóa học đào tạo trong nội bộ ngân hàng, cử một số cán bộ ưu tú

Lê Thị Hằng

102

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

tham gia các khoá học nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm các nước bạn nhằm đào tạo được đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, ngân hàng cần có chính sách đãi ngộ nhân viên hợp lý. Đồng thời cần đưa ra mức thưởng phạt nghiêm minh đối với những cán bộ đạt thành tích cao hay đối với nhứng đối tượng cố tình làm sai quy định, tạo môi trường thi đua trong nội bộ ngân hàng, tránh tình trạng rủi ro đạo đức có thể xảy ra, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. - Ứng dụng công nghệ ngân hàng để phân loại tín dụng Việc triển khai XHTD doanh nghiệp mà Cán bộ xếp hạng áp dụng hiện nay chủ yếu theo phương pháp thủ công, mất khá nhiều thời gian mà hiệu quả chưa cao. Do đó, theo xu hướng trên thế giới, cần vận dụng công nghệ tự động hóa việc phân loại tín dụng trong thời gian tới: Công nghệ quản trị cần được quan tâm và áp dụng nhiều công cụ để thực hiện xếp hạng. Theo đó, khi khách hàng cần sử dụng dịch vụ chỉ cần cung cấp thông tin theo mẫu đã định sẵn cho nhân viên tín dụng. Căn cứ vào những thông tin này, chương trình phần mềm sẽ tự động phân loại khách hàng vào nhóm tín dụng phù hợp nhất. Sau đó kết quả xếp hạng sẽ được trả lại cho khách hàng, đi kèm với kết quả này là thông báo của ngân hàng về chấp nhận hay từ chối yêu cầu của khách hàng, chính sách khách hàng…Công tác xếp hạng tín dụng dựa trên ứng dụng công nghệ như vậy sẽ giảm rủi ro phát sinh từ sai sót và thiên vị cá nhân được loại bỏ tối đa trong hệ thống xếp hạng tự động, việc phân loại giúp ngân hàng rút ngắn thời gian, độ tin cậy tăng cao. Ngoài ra, NHCT VN đang mua phần mềm phân tích thông tin doanh nghiệp và tiến hành xếp hạng dựa trên những chỉ tiêu, cách làm của tổ chức xếp hạng Standard & Poor và Moody’s. Do đó, thời gian tới NHCT VN nói chung và Chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng cần tập trung nghiên cứu để

Lê Thị Hằng

103

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

hoàn thiện chương trình này một cách nhanh nhất, để sớm đưa vào vận dụng thông suốt trong toàn hệ thống NHCT từ Trụ sở đến các Chi nhánh. 3.2.5. Ứng dụng kết quả Xếp hạng doanh nghiệp để phân loại nợ Hiện nay hầu hết các NHTM (Trừ Ngân hàng đầu tư) đã xây dựng cho mình quy trình xếp hạng riêng, tuy nhiên việc ứng dụng kết quả xếp hạng này mới chỉ dừng lại ở việc quyết định cấp tín dụng và áp dụng chính sách khách hàng. Do đó, theo Điều 7/QĐ493-NHNN, trong thời gian tới các ngân hàng nên sử dụng kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp để phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó các khoản nợ của khách hàng đã được xếp hạng sẽ được phân loại vào các nhóm nợ tương ứng, cụ thể như sau: Bảng 12: Bảng phân loại nợ theo kết quả XHTD Kết quả XHTD AA+ AA AABB+ BB BBCC+ CC CCC Phân loại nhóm nợ Nợ nhóm I Nợ nhóm II Nợ nhóm III Đánh giá của Ngân hàng Nợ có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn Nợ có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ Nợ có khả năng tổn thất một phần nợ gốc va lãi

Nợ nhóm IV Nợ có khả năng tổn thất cao Nợ nhóm V Nợ không còn khả năng thu hồi, mất vốn Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ - Ngân hàng đầu tư và phát triển VN Trên cơ sở phân loại nợ như trên, ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng

rủi ro tùy theo các nhóm nợ và mức độ rủi ro của từng nhóm. Chỉ có như vậy, hệ thống XHTD nội bộ mới có thể phát huy hết tác dụng trong việc xác định chính xác tỷ lệ nợ xấu tại mỗi thời điểm, trợ giúp cho Chi nhánh NHCT Ba

Lê Thị Hằng

104

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

Đình trong việc kiếm soát toàn bộ tín dụng cũng như đánh giá khách hàng vay một cách tổng quát. 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với NHCT VN - NHCT VN nên thiết lập cho mình một hệ thống thông tin tín dụng nội bộ. Đây sẽ là nơi cất trữ những kho dữ liệu riêng, đặc biệt là những khách hàng đã có quan hệ tín dụng hoặc những khách hàng bị từ chối quan hệ tín dụng với các Chi nhánh thuộc hệ thống NHCT. Khi đó, đối với khách hàng có quan hệ tín dụng tốt, cần tạo thêm nguồn thông tin để xây dựng và thực hiện chính sách khách hàng chiến lược, áp dụng các mức phí ưu đãi để thu hút nguồn vốn. Mặt khác, đối với khách hàng được đánh giá là trung bình và yếu kém cần xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cảnh báo trong hệ thống khi các khách hàng này tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Việc xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, sẽ giúp cho nguồn thông tin lưu hành thông suốt trong toàn hệ thống từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh, các điểm giao dịch và giữa các Chi nhánh với nhau. Điều đó, phục vụ đắc lực cho việc phân tích, xử lý thông tin và xếp hạng doanh nghiệp tại các Chi nhánh trong hệ thống. - Đối với bộ phận xây dựng quy trình và hệ thống các chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp Đề nghị NHCT VN hoàn thiện quy trình và hệ thống chỉ tiêu xếp hạng đầy đủ, hợp lý hơn theo xu hướng quốc tế trong thời gian tới. Trong đó, việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phải được cân nhắc mức chỉ phí phải bỏ ra và tính khả thi của việc vận dụng chúng vào trong thực tế xếp hạng tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp.

Lê Thị Hằng

105

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước và Chính phủ - Theo Quyết định 1253, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cho phép Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) chính thức thực hiện nghiệp vụ phân tích và XHTD doanh nghiệp nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý rủi ro trong hệ thống Ngân hàng và đánh giá năng lực của các doanh nghiệp. Đây là địa chỉ, đầu mối đầu tiên của Việt Nam thực hiện nghiệp vụ phân tích, XHTD doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thông tin mà CIC cung cấp chủ yếu mới chỉ là tình hình quan hệ tín dụng (danh sách tổ chức tín dụng quan hệ, diễn biến dư nợ trong kỳ, tình hình vay nợ và nợ không đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp) và tên người đại diện chứ chưa cụ thể hóa và chưa đánh giá các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính khác. Do đó, đề nghị CIC thu thập chi tiết hơn và đầy đủ hơn nữa về các thông tin tài chính (báo cáo tài chính năm…), Các thông tin phi tài chính (Các vấn đề về ngành nghề, thị phần doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh…). Bên cạnh đó, thời gian qua CIC cũng đã hoàn thành được một số sản phẩm về XHTD các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường, XHTD các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng, giúp ngân hàng có thể đối chiếu so sánh. Trong thời gian tới, đề nghị CIC sớm nghiên cứu và đưa ra thêm nhiều sản phẩm đa dạng hơn theo các ngành nghề/lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, NHNN cần làm đầu mối để CIC phối hợp với các NHTM trong việc chia sẻ dữ liệu, cập nhật thông tin định tính về khách hàng một cách nhanh chóng và có hiệu quả hơn. - Hiện nay, chưa có cơ quan nào đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và công bố các chỉ số trung bình ngành. Do đó, đề nghị trong thời gian tới Tổng cục thống kê cần sớm xây dựng, ban hành và công bố hệ số trung bình từng ngành, từng nhóm ngành để phục vụ cho quá trình phân tích và xếp hạng doanh nghiệp của các ngân hàng.

Lê Thị Hằng

106

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

- Báo cáo tài chính là nguồn tài liệu hết sức quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị NHNN cần đưa ra các mức chuẩn thống nhất về phương pháp lập, cũng như cách thức hạch toán các khoản mục quan trọng…Ngoài ra, việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên là quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới. - Từ kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới và từ thực tế nền kinh tế nước ta hiện nay khi mà thị trường tài chính, thị trường chứng khoán mới hình thành và còn sơ khai, đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định cho phép thành lập công ty chuyên nghiệp XHTD doanh nghiệp, đặt dưới sự quản lý của NHNN và khi thị trường chứng khoán phát triển sẽ chuyển giao vai trò này cho Ủy ban chứng khoán nhà nước. Mô hình hoạt động này là công ty cổ phần, trong đó có vốn góp của các NHTM, các Ủy ban chứng khoán nhà nước, của các Tổ chức xếp hạng trên thế giới. Việc lựa chọn mô hình này sẽ tận dụng tốt các lợi thế như có cơ hội tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, đảm bảo tính chuyên nghiệp khi đánh giá. Thông tin về XHTD doanh nghiệp là tài liệu quan trọng để các NHTM tham khảo.

Lê Thị Hằng

107

Tài chính doanh nghiệp 47C

Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chuyên đề tốt nghiệp

KẾT LUẬN
Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã và đang đặt ra cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam những khó khăn và thách thức không nhỏ. Mặt khác nó cũng buộc chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc hơn hoạt động của thị trường mà nhất là hệ thống thị trường tài chính với lực lượng nòng cốt là các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại. Hơn bao giờ hết, vấn đề quản trị rủi ro ngân hàng mà trọng tâm là Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại để bước đầu hạn chế được những rủi ro tiềm ẩn đồng thời tìm ra hướng đi riêng cho mình trong tương lai. Đề tài nghiên cứu xin được đề cập đến một số khía cạnh cơ bản nhất của công tác hoàn thiện công tác XHTD Doanh nghiệp để làm cơ sở lý luận cho việc giải quyết những yếu kém và hạn chế của hệ thống XHTD doanh nghiệp tại NHCT VN nói chung và Chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng. Trên cơ sở tìm hiểu về thực tiễn vấn đề này tại Việt Nam và Quốc tế, em xin được đề xuất một vài giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác XHTD doanh nghiệp tại Chi nhánh, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro và nầng cao chất lượng cho vay của Chi nhánh hơn nữa trong thời gian tới.

Lê Thị Hằng

108

Tài chính doanh nghiệp 47C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful