Tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ nhµ vµ vËt liÖu x©y dùng nhµ

Sè hiÖu tiªu chuÈn TCVN 6160:1996 TCVN 6227:1996 TCVN 5065-90 TCVN 5176-90 TCVN 5674:1992 TCVN 5687:1992 TCVN 1452:1995 TCVN 4612-88 TCVN 4613-88 TCVN 4614-88 TCVN 4615-88 TCVN 4513-88 TCVN 4516-88 TCVN 4517-88 TCVN 4519-88 TCVN 4605-88 TCVN 4515-88 TCVN 4529-88 TCVN 4530-88 TCVN 4601-88 TCVN 4603-88 TCVN 4514-88 TCVN 4604-88 TCVN 4616-88 Tiªu ®Ò Phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Nhµ cao tÇng. Yªu cÇu thiÕt kÕ C¸t tiªu chuÈn ISO ®Ó x¸c ®Þnh cêng ®é cña xi m¨ng Kh¸ch s¹n. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ChiÕu s¸ng nh©n t¹o. Ph¬ng ph¸p ®o ®é räi C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiÖm thu Th«ng gÝo, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, sëi Êm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Ngãi ®Êt sÐt nung. Yªu cÇu kü thuËt HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Ký hiÖu quy íc vµ thÓ hiÖn b¶n vÏ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu thÐp. Ký hiÖu quy íc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu quy íc c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu quy íc trang thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh CÊp níc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Hoµn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng. Quy ph¹m nhËn vµ giao m¸y trong söa ch÷a lín. Yªu cÇu chung HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh. Quy ph¹m nghiÖm thu vµ thi c«ng Kü thuËt nhiÖt. KÕt cÊu ng¨n che. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nhµ ¨n c«ng céng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ C«ng tr×nh thÓ thao. Nhµ thÓ thao. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Trô së c¬ quan. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ C«ng tr×nh thÓ thao. Quy ph¹m sö dông vµ b¶o qu¶n XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tæng mÆt b»ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Nhµ s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Sè trang 15 8 13 4 47 78 7 10 12 10 9 44 15 9 34 32 18 23 13 28 21 41 27 70

2
TCVN TCVN TCVN TCVN 2231-89 4732-89 4745-89 4195:1995 V«i canxi cho x©y dùng §¸ èp l¸t x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng. Danh môc chØ tiªu chÊt lîng §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng riªng trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm vµ ®é hót Èm trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n dÎo vµ giíi h¹n ch¶y trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng c¾t trªn m¸y c¾t ph¼ng trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh nÐn lón trong ®iÒu kiÖn kh«ng në h«ng trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÆt tiªu chuÈn trong phßng thÝ nghiÖm §Êt x©y dùng. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch trong phßng thÝ nghiÖm KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Ngãi. Ph¬ng ph¸p thö c¬ lý Xi m¨ng poocl¨ng pud¬lan. Yªu cÇu kü thuËt T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ BÖnh viÖn ®a khoa. Yªu cÇu thiÕt kÕ Thang m¸y. Cabin, ®èi träng, ray dÉn híng. Yªu cÇu an toµn Thang m¸y. C¬ cÊu an toµn c¬ khÝ Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh ®é bÒn Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh Xi m¨ng pool¨ng bÒn sunfat. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é në sunfat G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn G¹ch l¸t granito S¶n phÈm sø vÖ sinh. Yªu cÇu kü thuËt Bª t«ng. Ph©n m¸c theo cêng ®é nÐn Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poocl¨ng. Hçn hîp sÐt Xi m¨ng pooc¨ng bÒn sunfat. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng poocl¨ng Ýt to¶ nhiÖt. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng poocl¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt thuû ho¸ Trêng häc phæ th«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 1: Yªu cÇu chung 11 4 5 15 6 10 15 14 18 8 10 50 7 5 66 44 7 6 25 10 11 9 6 14 4 4 5 5 10 18 7 284 11

TCVN 4196:1995 TCVN 4197:1995 TCVN 4198:1995 TCVN 4199:1995 TCVN 4200:1995 TCVN 4201:1995 TCVN 4202:1995 TCVN 4453:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4313:1995 4033:1995 2737:1995 4470:1995 5867:1995

TCVN 5866:1995 TCVN 6016:1995 TCVN 6017:1995 TCVN 6068:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 6065:1995 6074:1995 6073:1995 6025:1995 6071:1995

TCVN 6067:1995 TCVN 6069:1995 TCVN 6070:1995 TCVN 3978-84 TCVN 6260:1997 TCVN 4088:1997 TCVN 62841:1997

3
TCVN 62843:1997 TCVN 62844:1997 TCVN 6285:1997 TCVN 6286:1997 TCVN 6287:1997 TCVN 4087-85 TCVN 4056-85 TCVN 2546-78 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 3986-85 4037-85 4038-85 4055-85 4057-85 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 3: D©y t«i vµ ram ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 4: D¶nh ThÐp cèt bª t«ng. ThÐp thanh v»n ThÐp cèt bª t«ng. Líi thÐp hµn ThÐp thanh cèt bª t«ng. Thö uèn vµ uèn l¹i kh«ng hoµn toµn Sö dông m¸y x©y dùng. Yªu cÇu chung HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa B¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng dïng cho nhµ ë. Yªu cÇu kü thuËt Ký hiÖu ch÷ trong x©y dùng CÊp níc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Tho¸t níc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Tæ chøc thi c«ng HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng. S¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Danh môc chØ tiªu HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng. KÕt cÊu thÐp. Danh môc chØ tiªu NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Ngãi xi m¨ng-c¸t C¸t x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng. Tæ chøc b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©y dùng Nhµ kho. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ Hµng rµo c«ng trêng. §iÒu kiÖn kü thuËt Lan can an toµn. §iÒu kiÖn kü thuËt Tho¸t níc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Níc cho bª t«ng vµ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt Híng dÉn thiÕt kÕ quy ho¹ch ®iÓm d©n c n«ng trêng C«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao. C¸c s©n thÓ thao. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ C«ng tr×nh thÓ thao. BÓ b¬i. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Kh¸ch s¹n du lÞch. XÕp h¹ng Híng dÉn lËp quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn huyÖn lþ C¨n hé ë. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nhµ ë. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thµnh phÇn Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vµ nÐn 10 8 18 12 6 11 62 12 24 10 13 62 7 10 6 36 7 4 77 20 8 7 30 4 33 53 68 21 58 5 15 5 11

TCVN 4058-85 TCVN 4059-85 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4091-85 1453-86 1770-86 4204-86 4317-86 4430-87 4431-87 4474-87 4506-87 4092-85

TCVN 4205-86 TCVN 4260-86 TCVN 4391-86 TCVN 4448-87 TCVN 4450-87 TCVN 4451-87 TCVN 3110-79 TCVN 4032-85

4
TCVN 3735-82 TCVN 4029-85 TCVN 4031-85 TCVN 4036-85 TCVN 3988-85 TCVN 337-86 TCVN 346-86 TCVN 345-86 TCVN 344-86 TCVN 343-86 TCVN 342-86 TCVN 341-86 TCVN 340-86 TCVN 339-86 TCVN 338-86 TCVN 4203-86 TCVN 3981-85 TCVN 3904-84 TCVN 4085-85 TCVN 4452-87 TCVN 4116-85 TCVN 4459-87 TCVN 3905-84 TCVN 4454-87 TCVN 4419-87 TCVN 4418-87 TCVN 4417-87 TCVN 4449-87 TCVN 3990-85 TCVN 3994-85 Phô gia ho¹t tÝnh puz¬lan Xi m¨ng. Yªu cÇu chung vÒ ph¬ng ph¸p thö c¬ lý Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian ®«ng kÕt vµ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu ®êng èng trªn hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Quy t¾c tr×nh bµy nh÷ng söa ®æi khi vËn dông hå s¬ thiÕt kÕ C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng sunfat, sunfit C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng sÐt C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng chung bôi, bïn, sÐt C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t vµ mo®un ®é lín C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch xèp vµ ®é xèp C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng riªng C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn kho¸ng vËt Dông cô cÇm tay trong x©y dùng. Danh môc Trêng ®¹i häc. Yªu cÇu thiÕt kÕ Nhµ cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp thñy c«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Híng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dùng Nhµ ë vµ nhµ c«ng céng. Th«ng sè h×nh häc Quy ph¹m x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c ë x·, hîp t¸c x·. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Kh¶o s¸t cho x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Híng dÉn lËp ®å ¸n x©y dùng huyÖn Quy tr×nh lËp s¬ ®å vµ ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Quy t¾c thèng kª vµ b¶o qu¶n b¶n chÝnh hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng Chèng ¨n mßn trong x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng 7 2 9 5 6 3 2 2 2 4 3 1 3 3 3 52 24 4 48 20 62 29 4 25 30 20 7 146 5 4

5
vµ bª t«ng cèt thÐp. Ph©n lo¹i m«i trêng x©m thùc Chèng ¨n mßn trong x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng mica §iÒu hîp kÝch thíc theo mo®un x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Bª t«ng nÆng. Yªu cÇu b¶o dìng ®é Èm tù nhiªn §¸ d¨m, sái vµ sái d¨m dïng trong x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt §¸, sái trong x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng Quy ph¹m phßng trõ mèi mät cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ChiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Dßng níc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. B¶n vÏ thi c«ng KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ KÕt cÊu thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ HÖ thèng cÊp tho¸t níc. Quy ph¹m qu¶n lý kü thuËt R¹p chiÕu bãng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ C«ng tr×nh x©y dùng. Sai sè h×nh häc cho phÐp §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p. Nguyªn t¾c c¬ b¶n NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n BÓ chøa b»ng bª t«ng cèt thÐp. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Qu¶n lý chÊt lîng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p thö ®é sôt Hçn hîp bª t«ng nÆng vµ bªt«ng nÆng. LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o dìng mÉu thö Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p Vebe x¸c ®Þnh ®é cøng Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é

TCVN 3993-85 TCVN 4376-86 TCVN 5568:1991 TCVN 5592:1991 TCVN 1771-87 TCVN 1772-87 TCVN 4252-86 QPVN 16-79 TCVN 3743-83 TCVN 5569:1991 TCVN 5572:1991 TCVN 5573:1991 TCVN 5574:1991 TCVN 5575:1991 TCVN 5576:1991 TCVN 5577:1991 TCVN 5593:1991 TCVN 5638:1991 TCVN 5639:1991 TCVN 5640:1991 TCVN 5641:1991 TCVN 5637:1991 TCVN 3106:1993 TCVN 3105:1993 TCVN 3107:1993 TCVN 3108:1993 TCVN 3109:1993

3 2 21 9 7 51 33

18 15 28 68 96 150 96 30 11 11 7 17 13 3 9 3 2 3

6
TCVN 3111:1993 TCVN 3112:1993 TCVN 3113:1993 TCVN 3114:1993 TCVN 3115:1993 TCVN 3116:1993 TCVN 3117:1993 TCVN 3118:1993 TCVN 3119:1993 TCVN 3120:1993 TCVN 5713:1993 TCVN 5724:1993 TCVN 5718:1993 TCVN 5726:1993 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 5746:1993 2118:1994 3786:1994 5843:1994 6220:1997 t¸ch níc vµ ®é t¸ch v÷a Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng bät khÝ Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh khèi lîng riªng Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót níc Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chèng thÊm níc Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é nÐn Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é kÐo khi uèn Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é kÐo khi böa Phßng häc trêng phæ th«ng c¬ së. Yªu cÇu vÖ sinh häc ®êng KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. §iÒu kiÖn kü thuËt tèi thiÓu ®Ó thi c«ng vµ nghiÖm thu M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm níc Bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é l¨ng trô vµ mo®un ®µn håi khi nÐn tÜnh §Êt x©y dùng. Ph©n lo¹i G¹ch canxi silicat Yªu cÇu kü thuËt èng sµnh tho¸t níc vµ phô tïng M¸y trén bª t«ng 250L Cèt liÖu nhÑ cho bª t«ng. Sái, d¨m sái vµ c¸t keramzit. Yªu cÇu kü thuËt Cèt liÖu nhÑ cho bª t«ng. Sái, d¨m sái vµ c¸t keramzit. Ph¬ng ph¸p thö èng polyvinyl clorua cøng (PVC-U)dïng ®Ó cÊp níc. Híng dÉn thùc hµnh l¾p ®Æt CÊu kiÖn kªnh bª t«ng vá máng cã líi thÐp èng b¬m bª t«ng vá máng cã líi thÐp G¹ch rçng ®Êt sÐt nung G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung Cöa hµng x¨ng dÇu. Yªu cÇu thiÕt kÕ G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 1: X¸c ®Þnh cêng ®é nÐn G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 2: X¸c ®Þnh cêng ®é uèn G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 3: X¸c ®Þnh ®é hót níc G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 4: X¸c ®Þnh khèi lîng riªng 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 5 62 10 4 18 5 17 8 8 18 21 7 7 7 6 14 4 6 4 4

TCVN 6221:1997 TCVN 6250:1997 TCVN 6394:1998 TCVN 6393:1998 TCVN 1450:1998 TCVN 1451:1998 TCVN 4530:1998 TCVN 63551:1998 TCVN 63552:1998 TCVN 63553:1998 TCVN 63554:1998

7
TCVN 63555:1998 TCVN 63556:1998 TCVN 63557:1998 TCVN 63558:1998 TCVN 6414:1998 TCVN 6415:1998 TCVN 5436:1998 TCVN 141:1998 TCVN 2682:1999 TCVN 6476:1999 TCVN 6477:1999 TCVN 5691:2000 TCVN 2748-91 TCVN 139-91 TCVN 2276-91 TCVN 2683-91 TCVN 2119-91 TCVN 5440-91 TCVN 5439-91 TCVN 5438-91 TCVN 6820:2001 TCVN 6882:2001 TCVN 6883:2001 TCVN 6884:2001 TCVN 6885:2001 TCVN 6927:2001 TCVN 6926:2001 TCVN 4787:2001 TCVN 6904:2001 TCVN 6905:2001 TCVN 6906:2001 TCVN 7024:2002 G¹ch x©y ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 5: X¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 6: X¸c ®Þnh ®é rçng G¹ch x©y ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 7: X¸c ®Þnh vÕt trãc do v«i G¹ch x©y. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 8: X¸c ®Þnh sù tho¸t muèi G¹ch gèm èp l¸t. Yªu cÇu kü thuËt G¹ch gèm èp l¸t. Ph¬ng ph¸p thö S¶n phÈm sø vÖ sinh. Ph¬ng ph¸p thö Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc Xi m¨ng Poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt G¹ch bª t«ng tù chÌn G¹ch Bloc bª t«ng Xi m¨ng poocl¨ng tr¾ng Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung C¸t tiªu chuÈn ®Ó thö xi m¨ng TÊm sµn hép bª t«ng cèt thÐp dïng lµm sµn vµ m¸i nhµ d©n dông §Êt cho x©y dùng. LÊy mÉu, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n mÉu §¸ canxi cacbonat dïng lµm v«i x©y dùng Bª t«ng. KiÓm tra ®¸nh gi¸ ®é bÒn. Quy ®Þnh chung Xi m¨ng. Ph©n lo¹i Xi m¨ng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Xi m¨ng poocl¨ng chøa bari. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng G¹ch gèm èp l¸t. G¹ch granit. Yªu cÇu kü thuËt G¹ch gèm èp l¸t cã ®é hót níc thÊp. Yªu cÇu kü thuËt G¹ch gèm èp l¸t. X¸c ®Þnh ®é chÞu mµi mßn s©u cho g¹ch kh«ng phñ men Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm gèm x©y dùng. Th¹ch anh Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuû tinh x©y dùng. §«l«mit Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö Thang m¸y ®iÖn. Ph¬ng ph¸p thö c¸c yªu cÇu an toµn vÒ cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt Thang m¸y thuû lùc. Ph¬ng ph¸p thö c¸c yªu cÇu an toµn vÒ cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt Thang cuèn vµ b¨ng chë ngêi. Ph¬ng ph¸p thö c¸c yªu cÇu an toµn vÒ cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt Clanhke xi m¨ng poocl¨ng th¬ng phÈm 2 2 2 4 7 28 18 33 6 6 13 6 8 8 15 18 4 6 4 5 17 9 6 6 6 10 6 18 10 12 8 10

8
TCVN 7133:2002 TCVN 7131:2002 TCVN 7132:2002 TCVN 7133:2002 TCVN 7134:2002 TCVN 7195:2002 TCVN 7022:2002 TCVN 71681:2002 TCVN 7239:2003 TCVN 4030:2003 TCVN 4314:2003 TCVN 31211:2003 TCVN 31212:2003 TCVN 31213:2003 TCVN 31218:2003 TCVN 31219:2003 TCVN 31216:2003 TCVN 312110:2003 TCVN 312111:2003 TCVN 312112:2003 TCVN 312117:2003 TCVN 312118:2003 G¹ch gèm èp l¸t, nhãm BIIb (6 phÇn tr¨m E = 10 phÇn tr¨m). Yªu cÇu kü thuËt §Êt sÐt. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc G¹ch gèm èp l¸t. §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i, ®Æc tÝnh kü thuËt vµ ghi nh·n G¹ch gèm èp l¸t, nhãm BIIb (6% E hoÆc % ). Yªu cÇu kü thuËt G¹ch gèm èp l¸t, nhãm BIII (E 10% ). Yªu cÇu kü thuËt Ngãi tr¸ng men Tr¹m y tÕ c¬ së. Yªu cÇu thiÕt kÕ So s¸nh c¸c tiªu chuÈn an toµn thang m¸y trªn thÕ giíi. PhÇn 1: Thang m¸y ®iÖn Bét b¶ têng Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn V÷a x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 1: X¸c ®Þnh kÝch thíc h¹t cèt liÖu lín nhÊt V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 2: LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 3: X¸c ®Þnh ®é lu ®éng cña v÷a t¬i (ph¬ng ph¸p bµn d»n) V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 8: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ ®é lu ®éng cña v÷a t¬i V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 9: X¸c ®Þnh thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt cña v÷a t¬i V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 6: X¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch v÷a t¬i V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 10: X¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch mÉu v÷a ®ãng r¾n V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 11: X¸c ®Þnh cêng ®é uèn vµ nÐn cña v÷a ®· ®ãng r¾n V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 12: X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh cña v÷a ®· ®ãng r¾n trªn nÒn V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 17: X¸c ®Þnh hµm lîng ion clo hoµ tan trong níc V÷a x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 18: X¸c ®Þnh ®é hót níc mÉu v÷a ®· ®ãng r¾n 6 25 10 6 6 10 25 71 10 19 6 2 3 3 3 2 2 2 5 3 4 2

9

Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ Xi m¨ng Sè hiÖu tiªu chuÈn TCVN 139-91 TCVN 141:1998 TCVN 2682:1999 TCVN 4029-85 TCVN 4030:2003 TCVN 4031-85 TCVN 4032-85 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 4033:1995 4316-86 4745-89 4787:2001 5438-91 5439-91 5691:2000 6016:1995 6017:1995 Tªn tiªu chuÈn C¸t tiªu chuÈn ®Ó thö xi m¨ng Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc Xi m¨ng Poocl¨ng. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng. Yªu cÇu chung vÒ ph¬ng ph¸p thö c¬ lý Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn, thêi gian ®«ng kÕt vµ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vµ nÐn Xi m¨ng poocl¨ng pud¬lan. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng poocl¨ng xØ h¹t lß cao. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng. Danh môc chØ tiªu chÊt lîng Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö Xi m¨ng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Xi m¨ng. Ph©n lo¹i Xi m¨ng poocl¨ng tr¾ng Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh ®é bÒn Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh thêi gian Sè trang 8 33 6 2 19 9 11 5 3 5 18 5 4 6 25 10

10
TCVN 6067:1995 TCVN 6068:1995 TCVN 6069:1995 TCVN 6070:1995 TCVN 6071:1995 TCVN 6072:1996 TCVN 6227:1996 TCVN 6260:1997 TCVN 6820:2001 TCVN 6882:2001 TCVN 7024:2002 ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh Xi m¨ng pooc¨ng bÒn sunfat. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng pool¨ng bÒn sunfat. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é në sunfat Xi m¨ng poocl¨ng Ýt to¶ nhiÖt. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng poocl¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt thuû ho¸ Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poocl¨ng. Hçn hîp sÐt Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poocl¨ng. §¸ v«i. Yªu cÇu kü thuËt C¸t tiªu chuÈn ISO ®Ó x¸c ®Þnh cêng ®é cña xi m¨ng Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt Xi m¨ng poocl¨ng chøa bari. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng Clanhke xi m¨ng poocl¨ng th¬ng phÈm 5 11 5 10 4 4 8 7 17 9 10

Tiªu chuÈn cña Anh (BS) vÒ Xi m¨ng

• BS 12:1996. Specification for Portland cement. 16 pages • BS 146:1996. Specification for Portland blastfurnace cements. 16

pages • BS 915-2:1972. Specification for high alumina cement. Metric units. 8pages • BS 1014:1975. Specification for pigments for Portland cement and Portland cement products. 16pages • BS 1370:1979. Specification for low heat Portland cement. 8pages • BS 4027:1996. Specification for sulfate-resisting Portland cement. 18pages • BS 4246:1996. Specification for high slag blastfurnace cement. 18pages • BS 4248:1974. Specification for supersulphated cement. 12pages • BS 4550-0:1978. Methods of testing cement. General introduction. 4pages • BS 4550-3.1:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Introduction. 2pages • BS 4550-3.4:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Strength tests. 8pages • BS 4550-3.8:1978. Methods of testing cement. Physical tests. Test for heat of hydration. 8pages • BS 4550-6:1978. Methods of testing cement. Standard sand for mortar cubes. 2pages • BS 5224:1995. Specification for masonry cement. 16pages

11 • BS 5247-14:1975. Code of practice for sheet roof and wall coverings.

Corrugated asbestos-cement. 16pages • BS 6209:1982. Specification for solvent cement for non-pressure thermoplastics pipe systems. 12pages • BS 6319-1:1983: Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for preparation of test specimens. 8pages • BS 6319-2:1983. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of compressive strength. 4pages • BS 6319-3:1990. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for measurement of modulus of elasticity in flexure and flexural strength. 12pages • BS 6319-5:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for determination of density of hardened resin compositions. 4pages • BS 6319-6:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for determination of modulus of elasticity in compression. 4pages • BS 6319-7:1985. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of tensile strength. 8pages • BS 6319-8:1984. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for the assessment of resistance to liquids. 4pages • BS 6319-9:1987. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement and classification of peak exotherm temperature. 4pages • BS 6319-10:1987. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Method for measurement of temperature of deflection under a bending stress. 4pages • BS 6319-11:1993. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for determination of creep in compression and in tension. 12pages • BS 6319-12:1992. Testing of resin and polymer/cement compositions for use in construction. Methods for measurement of unrestrained linear shrinkage and coefficient of thermal expansion. 12pages • BS 6588:1996. Specification for Portland pulverized-fuel ash cements. 18pages • BS 6610:1996. Specification for Pozzolanic pulverized-fuel ash cement. 18pages • BS 6699:1992. Specification for ground granulated blastfurnace slag for use with Portland cement. 20pages • BS 7583:1996. Specification for Portland limestone cement. 38pages • BS EN 196-1:1995. Methods of testing cement. Determination of strength. 28pages • BS EN 196-2:1995. Methods of testing cement. Chemical analysis of cement. 48pages

12 • BS EN 196-3:1995. Methods of testing cement. Determination of

setting time and soundness. 16pages • BS EN 196-5:1995. Methods of testing cement. Pozzolanicity test for pozzolanic cements. 12pages • BS EN 196-6:1992. Methods of testing cement. Determination of fineness. 24pages • BS EN 196-7:1992. Methods of testing cement. Methods of taking and preparing samples of cement. 24pages • BS EN 196-21:1992. Methods of testing cement. Determination of the chloride. carbon dioxide and alkali content of cement. 24pages • BS EN 413-2:1995. Masonry cement. Test methods. 20pages • BS EN 1169:1999. Precast concrete products. General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement. 10pages • BS EN 1170-1:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the consistency of the matrix. 'Slump test' method. 6pages • BS EN 1170-2:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the fibre content in fresh GRC. 'Wash out test'. 10pages • BS EN 1170-3:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring the fibre content of sprayed GRC. 8pages • BS EN 1170-4:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring bending strength. 'Simplified bending test' method. 10pages • BS EN 1170-5:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measuring bending strength. complete bending test method. 10pages • BS EN 1170-6:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Determination of the absorption of water by immersion and determination of the dry density. 8pages • BS EN 1170-7:1998. Precast concrete products. Test method for glassfibre reinforced cement. Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content. 8pages • Tiªu chuÈn ASTM vÒ Xi m¨ng

• ASTM C 61/C 61M:2000. Standard Specification for Gypsum Keenes

Cement • ASTM C 114:2000. Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement • ASTM C 115:1996. Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter. • ASTM C 150:2000. Standard Specification for Portland Cement • ASTM C 151:2000. Standard Test Method for Autoclave Expansion of Portland Cement • ASTM C 166:1987. Test Method for Covering Capacity and Volume Change upon Drying of Thermal Insulating Cement.

13 • ASTM C 183:1997. Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic

Cement. • ASTM C 184:1994. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 150-Micrometer (No. 100) and 75-Micrometer (No. 200) Sieves. • ASTM C 188:1995. Test Method for Density of Hydraulic Cement. • ASTM C 195:2000. Standard Specification for Mineral Fiber Thermal Insulating Cement • ASTM C 196:2000. Standard Specification for Expanded or Exfoliated Vermiculite Thermal Insulating Cement • ASTM C 204:2000. Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by Air Permeability Apparatus • ASTM C 219:2000. Standard Terminology Relating to Hydraulic Cement • ASTM C 348:1997. Test Method for Flexural Strength of Hydraulic Cement Mortars. • ASTM C 349:1997. Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using Portions of Prisms Broken in Flexure). • ASTM C 353:1990. Test Method for Adhesion of Dried Thermal Insulating or Finishing Cement. • ASTM C 354:1990. Test Method for Compressive Strength of Thermal Insulating or Finishing Cement. • ASTM C 383:1990. Test Method for Wet Adhesion of Thermal Insulating Cements to Metal. • ASTM C 405:1982. Estimating Consistency of Wet-Mixed Thermal Insulating Cement. • ASTM C 430:1996. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 45-Micrometer (No. 325) Sieve. • ASTM C 449/C 449M:2000. Standard Specification for Mineral Fiber Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement. • ASTM C 452:1995. Test Method for Potential Expansion of PortlandCement Mortars Exposed to Sulfate. • ASTM C 460:1993. Terminology for Asbestos-Cement. • ASTM C 563:1996. Test Method for Optimum SO3 in Portland Cement. • ASTM C 595:2000. Standard Specification for Blended Hydraulic Cements / Note: 2. revision 2000. 1. editorial change • ASTM C 596:1996. Test Method for Drying Shrinkage of Mortar Containing Portland Cement. • ASTM C 688:2000. Standard Specification for Functional Additions for Use in Hydraulic Cements • ASTM C 786:1996. Test Method for Fineness of Hydraulic Cement and Raw Materials by the 300-Micrometer (No. 50). 150-Micrometer (No. 100) and 75-Micrometer (No. 200) Sieves by Wet Methods. • ASTM C 806:1995. Test Method for Restrained Expansion of Expansive Cement Mortar. • ASTM C 845:1996. Expansive Hydraulic Cement.

14 • ASTM C 1005:2000. Standard Specification for Reference Masses and

Devices for Determining Mass and Volume for Use in the Physical Testing of Hydraulic Cements • ASTM C 1012:1995. Test Method for Length Change of HydraulicCement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. • ASTM C 1038:1995. Test Method for Expansion of Portland Cement Mortar Bars Stored in Water. • ASTM C 1096:1991. Test Method for Determination of Wood Fiber in Asbestos Cement. • ASTM C 1119:1990. Test Method for Vacuum Drainage of AsbestosCement Mixes. • ASTM C 1157:2000. Standard Performance Specification for Hydraulic Cement / Note: 2. revision 2000 • ASTM C 1328:2000. Standard Specification for Plastic (Stucco) Cement • ASTM C 1329:2000. Standard Specification for Mortar Cement • ASTM D 816:1982. Test Methods for Rubber Cements. • ASTM D 2822:1991. Asphalt Roof Cement. • ASTM D 3409:1993. Test Method for Adhesion of Asphalt-Roof Cement to Damp. Wet or Underwater Surfaces. • ASTM D 4022:1994. Coal Tar Roof Cement. • ASTM D 5643:1994. Standard Specification for Coal Tar Roof Cement. Asbestos Free. • ASTM D 5840:1995. Standard Specification for Type II Polymer Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. • ASTM D 5841:1995. Standard Specification for Type III Polymer Modified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. • ASTM D 5892:1996. Standard Specification for Type IV PolymerModified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. • ASTM D 5976:1996. Standard Specification for Type I Polymer Mosdified Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. • ASTM D 5982:1996. Standard Test Method for Determining Cement Content of fresh Soil-Cement (Heat of Neutralization Method). • ASTM F 402:1993. Safe Handling of Solvent Cements. Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipe and Fittings. • ASTM F 493:1997. Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings.

Tiªu chuÈn ISO vÒ Xi m¨ng

• ISO 390. 1993. Products in fibre-reinforced cement; sampling and

inspection. 18pages • ISO 679. 1989. Methods of testing cements; determination of strength. 14pages • ISO 680. 1990. Cement; test methods; chemical analysis. 21pages

15 • ISO 863. 1990. Cement; test methods; pozzolanicity test for pozzolanic

cements. 4pages • ISO 9597. 1989. Cements; test methods; determination of setting time and soundness. 6pages • ISO 10426-1:2000 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification

Tiªu chuÈn NhËt B¶n (JIS) vÒ Xi m¨ng

• JIS A 6203-1996. 1996. Polymer dispersions and redispersible polymer
powders for cement modifiers. 18pages • JIS R 5201-1997. 1997-04-20. Physical testing methods for cement. 46pages • JIS R 5210-1997. 1997-04-20. Portland cement. 16 pages • JIS R 5212-1997. 1997-04-20. Portland pozzolan cement. 8 pages • JIS R 5213-1997. 1997-04-20. Portland fly-ash cement. 8pages

Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng Sè hiÖu tiªu chuÈn TCVN 1598-74 TCVN 2652-78 TCVN 2653-78 TCVN 2654-78 TCVN 2655-78 TCVN 2671-78 TCVN 2672-78 Sè trang KhÈu trang chèng bôi 5 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p lÊy, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 3 mÉu Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mïi, vÞ, mµu s¾c vµ 7 ®é ®ôc Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é 3 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é pH 3 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng chÊt h÷u 5 c¬ Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng tæng sè 5 Tiªu ®Ò

16
TCVN TCVN TCVN TCVN Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng clo tù do Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng beryli Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng molyp®en Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng ch× vµ kÏm trong cïng mét mÉu TCVN 2677-78 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng b¹c TCVN 2678-78 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. §¬n vÞ ®o ®é cøng TCVN 2679-78 Níc uèng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vi sinh vËt. LÊy mÉu TCVN 2681-78 Níc. §é nhít ë nhiÖt ®é 20oC TCVN 3985:1999 ¢m häc. Møc ån cho phÐp t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc TCVN 4499-88 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Ph¬ng ph¸p ®o nång ®é chÊt ®éc b»ng èng bét chØ thÞ TCVN 4556-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n mÉu TCVN 4557-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é TCVN 4558-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mµu vµ mïi TCVN 4559-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é pH TCVN 4560-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng cÆn TCVN 4561-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng nitrit TCVN 4562-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng nitrat TCVN 4563-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng amoniac TCVN 4564-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é oxy hßa tan TCVN 4565-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é oxy ho¸ TCVN 4566-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu sinh hãa oxy TCVN 4567-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng sunfua vµ sunfat TCVN 4568-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng florua TCVN 4569-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng Brom TCVN 4570-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng io®ua TCVN 4571-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng asen TCVN 4572-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng ®ång TCVN 4573-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng ch× TCVN 4574-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng crom TCVN 4575-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng kÏm TCVN 4576-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng coban TCVN 4577-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng niken TCVN 4578-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng mangan TCVN 4579-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng nh«m TCVN 4580-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng thñy ng©n TCVN 4581-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng phenolx TCVN 4582-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng dÇu má vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má TCVN 4583-88 Níc th¶i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng thuèc trõ s©u TCVN 4851-89 Níc dïng ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm. Yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö 2673-78 2674-78 2675-78 2676-78 2 7 4 5 4 2 3 1 8 7 13 2 2 2 4 2 3 3 3 3 6 3 3 3 6 5 1 4 7 5 4 6 5 7 5 7 8 8 11

17
TCVN 4877-89 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh clo TCVN 5067:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Ph¬ng ph¸p khèi lîng x¸c ®Þnh hµm lîng bôi TCVN 5070:1995 ChÊt lîng níc. Ph¬ng ph¸p khèi lîng x¸c ®Þnh dÇu má vµ s¶n phÈm dÇu má TCVN 5293:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Ph¬ng ph¸p Indophenol x¸c ®Þnh hµm lîng Amoniac TCVN 5294:1995 ChÊt lîng níc. Quy t¾c lùa chän vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng nguån tËp trung cÊp níc uèng, níc sinh ho¹t TCVN 5295:1995 ChÊt lîng níc. Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ níc mÆt vµ níc ngÇm khái bÞ nhiÔm bÈn do dÇu vµ s¶n phÈm dÇu TCVN 5296:1995 ChÊt lîng níc. Quy t¾c b¶o vÖ níc khái bÞ nhiÔm bÈn khi vËn chuyÓn dÇu vµ c¸c s¶n phÈm dÇu theo ®êng èng TCVN 5297:1995 ChÊt lîng ®Êt. LÊy mÉu. Yªu cÇu chung TCVN 5298:1995 Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc sö dông níc th¶i vµ cÆn l¾ng cña chóng dïng ®Ó tíi vµ lµm ph©n bãn TCVN 5299:1995 ChÊt lîng ®Êt. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é xãi mßn ®Êt do ma TCVN 5300:1995 ChÊt lîng ®Êt. Ph©n lo¹i ®Êt dùa trªn møc nhiÔm bÈn ho¸ chÊt TCVN 5301:1995 ChÊt lîng ®Êt. Hå s¬ ®Êt TCVN 5302:1995 ChÊt lîng ®Êt. Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc t¸i t¹o ®Êt TCVN 5498:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Ph¬ng ph¸p khèi lîng x¸c ®Þnh bôi l¾ng TCVN 5499:1995 ChÊt lîng níc. Ph¬ng ph¸p Uyncle (Winkler)x¸c ®Þnh oxy hoµ tan TCVN 5500-91 ©m häc. TÝn hiÖu ©m thanh s¬ t¸n khÈn cÊp TCVN 5501-91 Níc uèng. Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5502-91 Níc sinh ho¹t. Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5508-91 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Vi khÝ hËu. Gi¸ trÞ cho phÐp vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ TCVN 5509-91 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Bôi chøa silic. Nång ®é tèi ®a cho phÐp ®¸nh gi¸ « nhiÔm bôi TCVN 5524:1995 ChÊt lîng níc. Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ níc mÆt khái nhiÔm bÈn TCVN 5525:1995 ChÊt lîng níc. Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc b¶o vÖ níc ngÇm TCVN 5704:1993 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng bôi TCVN 5754:1993 Kh«ng khÝ vïng lµm viÖc. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nång ®é h¬i ®éc. Ph¬ng ph¸p chung lÊy mÉu TCVN 5937:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh TCVN 5938:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh TCVN 5939:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬ 6 4 6 8 10 5 6 6 3 10 3 5 10 7 10 8 9 5 16 22 3 3 6 12 3 5 4

18
TCVN 5940:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi c¸c chÊt h÷u c¬ TCVN 5941:1995 ChÊt lîng ®Êt. Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña d lîng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt trong ®Êt TCVN 5942:1995 ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn chÊt lîng níc mÆt TCVN 5943:1995 ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn chÊt lîng níc biÓn ven bê TCVN 5944:1995 ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn chÊt lîng níc ngÇm TCVN 5945:1995 Níc th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i TCVN 5948:1999 ¢m häc. TiÕng ån do ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é. Møc ån tèi ®a cho phÐp TCVN 5949:1998 ¢m häc. tiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c. Møc ån tèi ®a cho phÐp TCVN 5960:1995 ChÊt lîng ®Êt. LÊy mÉu. Híng dÉn vÒ thu thËp, vËn chuyÓn vµ lu gi÷ mÉu ®Êt ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña vi sinh vËt hiÕu khÝ t¹i phßng thÝ nghiÖm TCVN 5961:1995 ChÊt lîng ®Êt. ¶nh hëng cña c¸c chÊt « nhiÔm lªn giun ®Êt (EISENIA FETIDA). X¸c ®Þnh ®é ®éc cÊp tÝnh b»ng c¸ch sö dông nÒn ®Êt nh©n t¹o TCVN 5962:1995 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña c¸c t¸c nh©n « nhiÔm ®Õn th¶m thùc vËt ®Êt. Ph¬ng ph¸p ®o sù øc chÕ ph¸t triÓn rÔ TCVN 5964:1995 ¢m häc. M« t¶ vµ ®o tiÕng ån m«i trêng. C¸c ®¹i lîng vµ ph¬ng ph¸p ®o chÝnh TCVN 5965:1995 ¢m häc. M« t¶ vµ ®o tiÕng ån m«i trêng. ¸p dông c¸c giíi h¹n tiÕng ån TCVN 5966:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Nh÷ng vÊn ®Ò chung. ThuËt ng÷ TCVN 5967:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Nh÷ng vÊn ®Ò chung. C¸c ®¬n vÞ ®o TCVN 5968:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh c¸c hîp chÊt khÝ cña lu huúnh trong kh«ng khÝ xung quanh. ThiÕt bÞ lÊy mÉu TCVN 5969:1995 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh chØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khÝ axit. Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é ph¸t hiÖn ®iÓm cuèi b»ng chÊt chØ thÞ mµu hoÆc ®o ®iÖn thÕ TCVN 5970:1995 LËp kÕ ho¹ch gi¸m s¸t chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh TCVN 5971:1995 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng cña lu huúnh dioxit. Ph¬ng ph¸p tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin TCVN 5972:1995 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng cña cacbon monoxit (CO). Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ TCVN 5973:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu ph©n tÇng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh TCVN 5974:1995 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh chØ sè khãi ®en TCVN 5978:1995 ChÊt lîng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng lu huúnh ®ioxit trong kh«ng khÝ xung quanh. Ph¬ng ph¸p tr¾c quang dïng thorin 6 4 4 4 4 5 5 5 5

8 14 12 8 17 3 6 9

26 14 14 20 14 12

19
TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 5979:1995 5980:1995 5981:1995 5982:1995 5983:1995 5984:1995 5985:1995 5986:1995 5987:1995 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh pH ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 1 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 2 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 3 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 4 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 5 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 6 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 7 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nit¬ ken-®an (KJELDAHL). Ph¬ng ph¸p sau khi v« c¬ ho¸ víi Selen ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh Amoni. Ph¬ng ph¸p chng cÊt vµ chuÈn ®é ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh thuû ng©n tæng sè b»ng quang phæ hÊp thô nguyªn tö kh«ng ngän löa. Ph¬ng ph¸p sau khi v« c¬ ho¸ víi PemanganatPesunfat ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh thuû ng©n tæng sè b»ng quang phæ hÊp thô nguyªn tö kh«ng ngän löa. Ph¬ng ph¸p sau khi xö lý víi tia cùc tÝm ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh thuû ng©n tæng sè b»ng quang phæ hÊp thô nguyªn tö kh«ng ngän löa. Ph¬ng ph¸p sau khi v« c¬ ho¸ víi Brom ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn kü thuËt lÊy mÉu ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn b¶o qu¶n vµ xö lý mÉu ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu ë hå ao tù nhiªn vµ nh©n t¹o ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu níc uèng vµ níc dïng ®Ó chÕ biÕn thùc phÈm vµ ®å uèng ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu ë s«ng vµ suèi ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu níc ma ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu níc biÓn ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu níc th¶i ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. Híng dÉn lÊy mÉu níc ngÇm ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nhu cÇu oxi sinh ho¸ sau 5 ngµy (BOD5). Ph¬ng ph¸p cÊy vµ pha lo·ng ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh mangan. Ph¬ng ph¸p tr¾c quang dïng Fomaldoxim ChÊt lîng níc. §o tæng ®é phãng x¹ anpha trong níc kh«ng mÆn. Ph¬ng ph¸p nguån dµy ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng DDT trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng lindan trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng metyl parathion trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng 2,4-D trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng hiÖu suÊt cao 8 10 13 12 3 6 6 7 9 9 14

TCVN 5988:1995 TCVN 5989:1995

TCVN 5990:1995 TCVN 5991:1995 TCVN 5992:1995 TCVN 5993:1995 TCVN 5994:1995 TCVN 5995:1995 TCVN 5996:1995 TCVN TCVN TCVN TCVN TCVN 5997:1995 5998:1995 5999:1995 6000:1995 6001:1995

14 12 14 29 9 10 12 14 11 15 13 12 10 19 8 8 7 7

TCVN 6002:1995 TCVN 6053:1995 TCVN 6124:1996 TCVN 6132:1996 TCVN 6133:1996 TCVN 6134:1996

20
TCVN 6135:1996 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng fenvalerat trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng hiÖu suÊt cao TCVN 6136:1996 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh d lîng diazinon trong ®Êt. Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ láng TCVN 6137:1996 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng cña nit¬ ®ioxit. Ph¬ng ph¸p Griss-Saltzman c¶i biªn TCVN 6138:1996 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng cña c¸c nit¬ oxit. Ph¬ng ph¸p ph¸t quang ho¸ häc TCVN 6152:1996 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh hµm lîng ch× bôi cña sol khÝ thu ®îc trªn c¸i läc. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6157:1996 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh nång ®é khèi lîng ozon. Ph¬ng ph¸p ph¸t quang ho¸ häc TCVN 6177:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh s¾t b»ng ph¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng thuèc thö 1,10-phenantrolin TCVN 6178:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nitrit. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô ph©n tö TCVN 6179ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh amoni. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p 1:1996 tr¾c phæ thao t¸c b»ng tay TCVN 6179ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh amoni. PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p 2:1996 tr¾c phæ tù ®éng TCVN 6180:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nitrat. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng axitosunfosalixylic TCVN 6181:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh xyanua tæng TCVN 6182:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh asen tæng. Ph¬ng ph¸p quang phæ dïng b¹c dietydithiocacbamat TCVN 6183:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh selen. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö (kü thuËt hydrua) TCVN 6184:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ®é ®ôc TCVN 6185:1996 ChÊt lîng níc. KiÓm tra vµ x¸c ®Þnh mµu s¾c TCVN 6186:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh chØ sè Pemanganat TCVN 6187ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm vi khuÈn coliform, 1:1996 vi khuÈn coliform chÞu nhiÖt vµ Escherichia coli gi¶ ®Þnh. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p mµng läc TCVN 6187ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm vi khuÈn coliform, 2:1996 vi khuÈn coliform chÞu nhiÖt vµ escherichia coli gi¶ ®Þnh. PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p nhiÒu èng (sè cã x¸c suÊt cao nhÊt) TCVN 6189ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm liªn cÇu ph©n. 1:1996 PhÇn 1: ph¬ng ph¸p t¨ng sinh trong m«i trêng cÊy láng TCVN 6189ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm khuÈn liªn cÇu 2:1996 ph©n. PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p mµng läc TCVN 6191ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm sè bµo tö vi khuÈn 1:1996 kÞ khÝ khö sunfit (Clostridia) TCVN 6191ChÊt lîng níc. Ph¸t hiÖn vµ ®Õm sè bµo tö vi khuÈn 2:1996 kÞ khÝ khö sunphit (Clostridia). PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p mµng läc TCVN 6192:2000 Sù ph¸t th¶i cña nguån tÜnh. LÊy mÉu ®Ó ®o tù ®éng c¸c nång ®é khÝ 7 7 19 15 14 14 11 11 14 16 10 22 11 10 11 14 8 19 17

9 11 10 10 20

21
TCVN 6193:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh coban, niken, ®ång kÏm, ca®imi vµ ch×. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö ngän löa TCVN 6194:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh clorua. ChuÈn ®é b¹c nitrat víi chØ thÞ cromat (ph¬ng ph¸p mo) TCVN 6195:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh florua. Ph¬ng ph¸p dß ®iÖn ho¸ ®èi víi níc sinh ho¹t vµ níc bÞ « nhiÔm nhÑ TCVN 6196ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh natri vµ kali. PhÇn 1: X¸c 1:1996 ®Þnh natri b»ng tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6196ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh natri vµ kali. PhÇn 2: X¸c 2:1996 ®Þnh kali b»ng ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6196ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh natri vµ kali. PhÇn 3: X¸c 3:2000 ®Þnh natri vµ kali b»ng ®o phæ ph¸t x¹ ngän löa TCVN 6197:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ca®imi b»ng tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6198:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh hµm lîng canxi. Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é EDTA TCVN 6199ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c phenol ®¬n ho¸ trÞ lùa 1:1995 chän. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p s¾c ký khÝ sau khi lµm giµu b»ng chiÕt TCVN 6200:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh sunfat. Ph¬ng ph¸p träng lîng sö dông bari clorua TCVN 6201:1995 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh canxi vµ magie. Ph¬ng ph¸p quang phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6202:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh phètpho. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng amoni molip®at TCVN 6213:1996 Níc kho¸ng thiªn nhiªn TCVN 6214:1996 Quy ph¹m thùc hµnh vÖ sinh khai th¸c, s¶n xuÊt vµ tiªu thô níc kho¸ng thiªn nhiªn TCVN 6216:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh chØ sè phenol. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng 4-aminoantipyrin sau khi chng cÊt TCVN 6219:1995 ChÊt lîng níc. §o tæng ®é phãng x¹ beta trong níc kh«ng mÆn TCVN 6222:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh crom tæng. Ph¬ng ph¸p tr¾c phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6224:1996 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh tæng sè canxi vµ magie. Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é EDTA TCVN 6225ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh clo tù do vµ clo tæng sè. 3:1996 PhÇn 3: Ph¬ng ph¸p chuÈn ®é iot x¸c ®Þnh clo tæng sè TCVN 6226:1996 ChÊt lîng níc. Thö sù øc chÕ kh¶ n¨ng tiªu thô oxy cña bïn ho¹t ho¸ TCVN 6399:1998 ¢m häc. M« t¶ vµ ®o tiÕng ån m«i trêng. C¸ch lÊy c¸c d÷ liÖu thÝch hîp ®Ó sö dông vïng ®Êt TCVN 6488:1999 ChÊt lîng níc. ThuËt ng÷. PhÇn 8 TCVN 6489:1999 ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph©n huû sinh häc hiÕu khÝ ""hoµn toµn"" cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. Ph¬ng ph¸p dùa trªn sù ph©n tÝch cacbon ®ioxit ®îc gi¶i phãng 22 8 12 8 8 9 15 9 14 11 8 27 10 18 13 18 12 10 12 15 16 7 15

22
TCVN 6490:1999 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh florua. X¸c ®Þnh tæng 11 florua liªn kÕt víi c¸c chÊt v« c¬ sau khi ph©n huû vµ chng cÊt TCVN 6491:1999 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nhu cÇu oxy ho¸ häc 9 TCVN 6492:1999 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh pH 14 TCVN 6493:1999 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c halogen h÷u c¬ dÔ bÞ 14 hÊp thô (AOX) TCVN 6494ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c anion hoµ tan b»ng s¾c 27 2:2000 ký láng ion. PhÇn 2: X¸c ®Þnh bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat vµ sunphat trong níc th¶i TCVN 6494ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c anion hoµ tan b»ng s¾c 28 3:2000 ký láng ion. PhÇn 3: X¸c ®Þnh cromat, iodua, sunfit, thioxyanat vµ thiosunfat TCVN 6494ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c anion hoµ tan b»ng s¾c 20 4:2000 ký láng ion. PhÇn 4: X¸c ®Þnh clorat, clorua vµ clorit trong níc nhiÔm bÈn thÊp TCVN 6494:1999 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh c¸c ion florua, clorua, nitrit, 17 orthophotphat, bromua, nitrat vµ sunfat hoµ tan b»ng s¾c ký láng ion. Ph¬ng ph¸p dµnh cho níc bÈn Ýt TCVN 6495ChÊt lîng ®Êt. Tõ vùng. PhÇn 1: ThuËt ng÷ vµ ®Þnh 13 1:1999 nghÜa liªn quan ®Õn b¶o vÖ vµ « nhiÔm ®Êt TCVN 6495ChÊt lîng ®Êt. Tõ vùng. PhÇn 2: C¸c thuËt ng÷ vµ 27 2:2001 ®Þnh nghÜa liªn quan ®Õn lÊy mÉu TCVN 6496:1999 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ca®imi, crom, coban, 24 ®ång ch×, mangan, niken vµ kÏm trong dÞch chiÕt ®Êt b»ng cêng thuû. C¸c ph¬ng ph¸p phæ hÊp thô nguyªn tö ngän löa vµ kh«ng ngän löa TCVN 6497:1999 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña c¸c chÊt « 13 nhiÔm lªn hÖ thùc vËt ®Êt. ¶nh hëng cña ho¸ chÊt lªn sù n¶y mÇm vµ sù ph¸t triÓn cña thùc vËt bËc cao TCVN 6498:1999 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh nit¬ tæng. Ph¬ng ph¸p 7 Kendan (Kjeldahl)c¶i biªn TCVN 6499:1999 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh photpho. Ph¬ng ph¸p 10_ quang phæ x¸c ®Þnh ph«tpho hoµ tan trong dung dÞch natri hi®rocacbonat TCVN 6500:1999 ChÊt lîng kh«ng khÝ. Nh÷ng ®Æc tÝnh vµ kh¸i niÖm 13 liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p ®o chÊt lîng kh«ng khÝ TCVN 6502:1999 Kh«ng khÝ xung quanh. X¸c ®Þnh sîi amian. Ph¬ng 71 ph¸p kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn dÉn trùc tiÕp TCVN 6504:1999 ChÊt lîng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh nång ®é sè sîi v« c¬ 35 trong kh«ng khÝ b»ng kÝnh hiÓn vi quang häc ph¶n pha. Ph¬ng ph¸p läc mµng TCVN 6560:1999 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y 4 tÕ. Giíi h¹n cho phÐp TCVN 6621:2000 ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc hiÕu 12 khÝ ""cuèi cïng"" cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cacbon h÷u c¬

23
TCVN 66221:2000 TCVN 66222:2000 TCVN 6623:2000 TCVN 66241:2000 TCVN 66242:2000 TCVN 6625:2000 TCVN 6626:2000 TCVN 6634:2000 TCVN 6635:2000 TCVN 66361:2000 TCVN 66362:2000 TCVN 6637:2000 TCVN 6638:2000 TCVN 6642:2000 TCVN 6643:2000 hoµ tan (DOC) ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt. PhÇn 1. X¸c ®Þnh chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt anion b»ng ph¬ng ph¸p ®o phæ dïng metylen xanh ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt. PhÇn 2. X¸c ®Þnh chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt kh«ng ion sö dông thuèc thö dragendorff ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nh«m. Ph¬ng ph¸p ®o phæ dïng pyrocatechol tÝm ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nit¬. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p ph©n huû mÉu b»ng perdisunfat ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nit¬. PhÇn 2: X¸c ®Þnh nit¬ liªn kÕt b»ng huúnh quang sau khi ®èt mÉu vµ oxy ho¸ thµnh nit¬ ®ioxit ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh chÊt r¾n l¬ löng b»ng c¸ch läc qua c¸i läc sîi thuû tinh ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh asen. Ph¬ng ph¸p ®o phæ hÊp thô nguyªn tö (kü thuËt hydrua) ChÊt lîng níc. Híng dÉn x¸c ®Þnh cacbon h÷u c¬ tæng sè (TOC)vµ cacbon h÷u c¬ hoµ tan (DOC) ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh borat. Ph¬ng ph¸p ®o phæ dïng azometin-H ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ®é kiÒm. PhÇn 1: X¸c ®Þnh ®é kiÒm tæng sè vµ ®é kiÒm composit ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ®é kiÒm. PhÇn 2: X¸c ®Þnh ®é kiÒm cacbonat ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh sunfua hoµ tan. Ph¬ng ph¸p ®o quang dïng metylen xanh ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nit¬. V« c¬ ho¸ xóc t¸c sau khi khö b»ng hîp kim devarda ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng cacbon h÷u c¬ vµ cacbon tæng sè sau khi ®èt kh« (ph©n tÝch nguyªn tè) ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh nit¬ nitrat, nit¬ amoni vµ tæng nit¬ hoµ tan cã trong ®Êt ®îc lµm kh« trong kh«ng khÝ sö dông dung dÞch canxi clorua lµm dung m«i chiÕt ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng cacbon h÷u c¬ b»ng c¸ch oxy ho¸ trong m«i trêng sunfocromic ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng nit¬ tæng sè b»ng ®èt kh« (""ph©n tÝch nguyªn tè"") ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng trao ®æi cation thùc tÕ vµ ®é b·o hoµ baz¬ b»ng c¸ch sö dông dung dÞch bari clorua ChÊt lîng ®Êt. Xö lý s¬ bé ®Êt ®Ó ph©n tÝch lý-ho¸ ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh chÊt kh« vµ hµm lîng níc theo khèi lîng. Ph¬ng ph¸p khèi lîng ChÊt lîng ®Êt. ChiÕt c¸c nguyªn tè vÕt tan trong níc cêng thuû ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ®é dÉn ®iÖn riªng 13 13 10 16 11 11 12 14 8 11 10 14 9 11 15

TCVN 6644:2000 TCVN 6645:2000 TCVN 6646:2000 TCVN 6647:2000 TCVN 6648:2000 TCVN 6649:2000 TCVN 6650:2000

7 6 14 14 7 9 6

24
TCVN 6651:2000 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh gi÷ níc. Ph¬ng ph¸p trong phßng thÝ nghiÖm TCVN 6652:2000 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh c¸c hy®rocacbon th¬m ®a nh©n. Ph¬ng ph¸p sö dông s¾c ký láng cao ¸p TCVN 6653:2000 ChÊt lîng ®Êt. Ph¬ng ph¸p sinh häc. X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh kho¸ng ho¸ nit¬ vµ nitrit ho¸ trong ®Êt vµ ¶nh hëng cña ho¸ chÊt ®Õn c¸c qu¸ tr×nh nµy TCVN 6654:2000 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng níc trong vïng kh«ng b·o hoµ. Ph¬ng ph¸p cùc dß n¬tron s©u TCVN 6655:2000 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng cacbonat. Ph¬ng ph¸p thÓ tÝch TCVN 6656:2000 ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh hµm lîng sunfat tan trong níc vµ tan trong axit TCVN 6657:2000 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nh«m. Ph¬ng ph¸p ®o phæ hÊp thô nguyªn tö TCVN 6658:2000 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh crom (VI). Ph¬ng ph¸p ®o phæ dïng 1,5-Diphenylcacbazid TCVN 6659:2000 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh sunfua dÔ gi¶i phãng TCVN 6660:2000 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ vµ Ba++ hoµ tan b»ng s¾c ký ion. Ph¬ng ph¸p dïng cho níc vµ níc th¶i TCVN 6661ChÊt lîng níc. Hiªu chuÈn vµ ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng 1:2000 ph¸p ph©n tÝch vµ íc lîng c¸c ®Æc trng thèng kª. PhÇn 1: §¸nh gi¸ thèng kª c¸c hµm chuÈn tuyÕn tÝnh TCVN 6661ChÊt lîng níc. Hiªu chuÈn vµ ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng 2:2000 ph¸p ph©n tÝch vµ íc lîng c¸c ®Æc trng thèng kª. PhÇn 2: Nguyªn t¾c hiÖu chuÈn ®èi víi c¸c hµm chuÈn bËc hai kh«ng tuyÕn tÝnh TCVN 6662:2000 ChÊt lîng níc. §o th«ng sè sinh ho¸. Ph¬ng ph¸p ®o phæ x¸c ®Þnh nång ®é clorophyl-a TCVN 6663ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. PhÇn 13: Híng dÉn lÊy mÉu 13:2000 bïn níc, bïn níc th¶i vµ bïn liªn quan TCVN 6663ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. PhÇn 14: Híng dÉn ®¶m b¶o 14:2000 chÊt lîng lÊy mÉu vµ xö lý mÉu níc m«i trêng TCVN 6663ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. PhÇn 1: Híng dÉn lËp ch¬ng 1:2002 tr×nh lÊy mÉu TCVN 6663ChÊt lîng níc. LÊy mÉu. PhÇn 7: Híng dÉn lÊy mÉu níc 7:2000 vµ h¬i níc t¹i xëng nåi h¬i TCVN 6664:2000 ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc a khÝ cuèi cïng c¸c chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. X¸c ®Þnh nhu cÇu oxy sinh ho¸ dïng b×nh thö kÝn hai pha TCVN 6665:2000 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh 33 nguyªn tè b»ng phæ ph¸t x¹ nguyªn tö plasma TCVN 6696:2000 ChÊt th¶i r¾n. B·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh. Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ m«i trêng TCVN 6705:2000 ChÊt th¶i r¾n kh«ng nguy h¹i. Ph©n lo¹i TCVN 6706:2000 ChÊt th¶i nguy h¹i. Ph©n lo¹i TCVN 6707:2000 ChÊt th¶i nguy h¹i. DÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa TCVN 6751:2000 ChÊt lîng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh tÝnh n¨ng 24 21 14 21 12 26 13 10 11 22 18 14

10 23 25 27 24 20

18 9 21 19 9 28

25
TCVN 6752:2000 TCVN 6753:2000 TCVN 6772:2000 TCVN 6773:2000 TCVN 6774:2000 TCVN 6784:2000 TCVN 6825:2001 TCVN 6826:2001 TCVN 6827:2001 cña ph¬ng ph¸p ®o ChÊt lîng kh«ng khÝ. Xö lý c¸c d÷ liÖu vÒ nhiÖt ®é, ¸p suÊt vµ ®é Èm ChÊt lîng kh«ng khÝ. §Þnh nghÜa vÒ ph©n chia kÝch thíc bôi h¹t ®Ó lÊy mÉu liªn quan tíi søc khoÎ ChÊt lîng níc. Níc th¶i sinh ho¹t. Giíi h¹n « nhiÔm cho phÐp ChÊt lîng níc. ChÊt lîng níc dïng cho thuû lîi ChÊt lîng níc. ChÊt lîng níc ngät b¶o vÖ ®êi sèng thuû sinh Yªu cÇu chung ®èi víi tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng (HTQLMT) ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc kþ khÝ ""hoµn toµn"" c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong bïn ph©n huû. Ph¬ng ph¸p ®o sù sinh khÝ sinh häc ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù lo¹i trõ vµ sù ph©n huû sinh häc c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. Thö m« pháng bïn ho¹t ho¸ ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc hiÕu khÝ hoµn toµn c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc b»ng c¸ch x¸c ®Þnh nhu cÇu oxi trong m¸y ®o h« hÊp kÝn ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc hiÕu khÝ ""hoµn toµn"" c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nhu cÇu oxy sinh ho¸ (thö b×nh kÝn) ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ho¹t ®éng ®é triti. Ph¬ng ph¸p ®Õm nhÊp nh¸y trong m«i trêng láng ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ¶nh hëng øc chÕ cña mÉu níc ®Õn sù ph¸t quang cña vi khuÈn Vibrio Fischeri (phÐp thö vi khuÈn ph¸t quang). PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p sö dông vi khuÈn t¬i ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ¶nh hëng øc chÕ cña mÉu níc ®Õn sù ph¸t quang cña vi khuÈn Vibrio fischeri (phÐp thö vi khuÈn ph¸t quang). PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p sö dông vi khuÈn kh«-láng ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh ¶nh hëng øc chÕ cña mÉu níc ®Õn sù ph¸t quang cña vi khuÈn Vibrio fischeri (phÐp thö vi khuÈn ph¸t quang). PhÇn 3: Ph¬ng ph¸p sö dông vi khuÈn ®«ng - kh« Híng dÉn viÖc ®Ò cËp khÝa c¹nh m«i trêng trong tiªu chuÈn s¶n phÈm ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh sinh khèi vi sinh vËt ®Êt. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p ®o h« hÊp c¶m øng chÊt nÒn ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh sinh khèi vi sinh vËt ®Êt. PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p chiÕt x«ng h¬i ChÊt lîng ®Êt. Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó m« t¶ ®Êt ChÊt lîng ®Êt. Híng dÉn thö trong phßng thÝ nghiÖm ®èi víi qu¸ tr×nh ph©n huû sinh häc cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong ®Êt ë ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ 8 13 5 5 4 21 18 20 22

TCVN 6828:2001

15

TCVN 6830:2001 TCVN 68311:2001 TCVN 68312:2001 TCVN 68313:2001 TCVN 6845:2001 TCVN 68561:2001 TCVN 68562:2001 TCVN 6857:2001 TCVN 6858:2001

15 22

18

18

11 7 15 34 11

26
TCVN 68592:2001 TCVN 6860:2001 TCVN 6861:2001 TCVN 6862:2001 TCVN 6863:2001 TCVN 6864:2001 TCVN 6865:2001 TCVN 6917:2001 TCVN 6918:2001 TCVN 69661:2001 TCVN 69662:2001 TCVN 6980:2001 TCVN 6981:2001 TCVN 6982:2001 TCVN 6983:2001 TCVN 6984:2001 TCVN 6985:2001 TCVN 6986:2001 ChÊt lîng ®Êt. ¶nh hëng cña c¸c chÊt « nhiÔm lªn giun ®Êt (Eisenia fetida). PhÇn 2: X¸c ®Þnh ¶nh hëng ®èi víi sù sinh s¶n ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh khèi lîng theo thÓ tÝch nguyªn khèi kh« ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh ¸p suÊt níc trong lç hæng cña ®Êt. Ph¬ng ph¸p dïng c¨ng kÕ (tensiometer) ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh sù ph©n bè cÊp h¹t trong ®Êt kho¸ng. Ph¬ng ph¸p r©y vµ sa l¾ng ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh khèi lîng theo thÓ tÝch cña h¹t ChÊt lîng ®Êt. X¸c ®Þnh dung lîng tiÒm tµng trao ®æi cation vµ c¸c cation cã kh¶ n¨ng trao ®æi dïng dung dÞch bari clorua ®îc ®Öm ë pH=8,1 ChÊt lîng ®Êt. C¸c hÖ thèng ñ trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®o qu¸ tr×nh kho¸ng ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬ trong ®Êt ë ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc a khÝ cuèi cïng cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong m«i trêng níc. PhÐp thö tÜnh (ph¬ng ph¸p zahn-wellens) ChÊt lîng níc. Híng dÉn chuÈn bÞ vµ xö lý hîp chÊt h÷u c¬ Ýt tan trong níc ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph©n huû sinh häc trong m«i trêng níc ChÊt lîng níc. Ph©n lo¹i sinh häc s«ng. PhÇn 1: Híng dÉn diÔn gi¶i c¸c d÷ liÖu chÊt lîng sinh häc thu ®îc tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t ®éng vËt ®¸y kh«ng x¬ng sèng cì lín ChÊt lîng níc. Ph©n lo¹i sinh häc s«ng. PhÇn 2: Híng dÉn thÓ hiÖn c¸c d÷ liÖu chÊt lîng sinh häc thu ®îc tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t ®éng vËt ®¸y kh«ng x¬ng sèng cì lín ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp níc sinh ho¹t ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc hå dïng cho môc ®Ých cÊp níc sinh ho¹t ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc s«ng dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ díi níc ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ díi níc ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng níc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh 20 14 29 46 8 13 20 16 12 13

9

4 4 4 4 4 4 4

27
TCVN 6987:2001 ChÊt lîng níc. Tiªu chuÈn níc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng níc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ díi níc TCVN 6991:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt v« c¬ trong khu c«ng nghiÖp TCVN 6992:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt v« c¬ trong vïng ®« thÞ TCVN 6993:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt v« c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói TCVN 6994:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong khu c«ng nghiÖp TCVN 6995:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng ®« thÞ TCVN 6996:2001 ChÊt lîng kh«ng khÝ. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i lîng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong vïng n«ng th«n vµ miÒn nói TCVN 7171:2002 ChÊt lîng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh «z«n trong kh«ng khÝ xung quanh. Ph¬ng ph¸p tr¾c quang tia cùc tÝm TCVN 7175:2002 ChÊt lîng níc. X¸c ®Þnh nång ®é ho¹t ®é cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ b»ng phæ gamma cã ®é ph©n gi¶i cao TCVN 7176:2002 ChÊt lîng níc. Ph¬ng ph¸p lÉy mÉu sinh häc. Híng dÉn lÊy mÉu ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng ®¸y cì lín dïng vît cÇm tay TCVN 7177:2002 ChÊt lîng níc. ThiÕt kÕ vµ sö dông dông cô lÊy mÉu ®Þnh lîng ®Ó lÊy mÉu ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng ®¸y cì lín trªn nÒn cã ®¸ ë vïng níc ngät n«ng TCVN 7209:2002 ChÊt lîng ®Êt. Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña kim lo¹i nÆng trong ®Êt TCVN 7220ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ chÊt lîng níc theo chØ sè sinh 1:2002 häc. PhÇn 1: Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu giun trßn (Nematoda)vµ ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng ë ®¸y cì trung b×nh (§V§TB)t¹i c¸c vïng níc n«ng b»ng dông cô lÊy mÉu ®Þnh lîng TCVN 7220ChÊt lîng níc. §¸nh gi¸ chÊt lîng níc theo chØ sè sinh 2:2002 häc. PhÇn 2: Ph¬ng ph¸p diÔn gi¶i c¸c d÷ liÖu sinh häc thu ®îc tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t giun trßn (Nematoda)vµ ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng ë ®¸y cì trung b×nh (§V§TB) TCVN 7221:2002 Yªu cÇu chung vÒ m«i trêng ®èi víi c¸c tr¹m xö lý níc th¶i c«ng nghiÖp tËp trung TCVN 7222:2002 Yªu cÇu chung vÒ m«i trêng ®èi víi c¸c tr¹m xö lý níc th¶i sinh ho¹t tËp trung TCVN 7321:2003 Ecg«n«mi. M«i trêng nãng. X¸c ®Þnh b»ng ph©n 4 5 5 5 11 9 9 17 21 13 14 5 14

16

11 11 28

28
tÝch vµ diÔn gi¶i stress nhiÖt th«ng qua tÝnh lîng må h«i cÇn thiÕt HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng. Quy ®Þnh vµ híng dÉn sö dông HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng. Híng dÉn chung vÒ nguyªn t¾c, hÖ thèng vµ kü thuËt hç trî Híng dÉn ®¸nh gi¸ m«i trêng. Nguyªn t¾c chung Híng dÉn ®¸nh gi¸ m«i trêng. Thñ tôc ®¸nh gi¸. §¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng Híng dÉn ®¸nh gi¸ m«i trêng. ChuÈn cø tr×nh ®é ®èi víi chuyªn gia ®¸nh gi¸ m«i trêng Nh·n m«i trêng vµ c«ng bè m«i trêng. Nguyªn t¾c chung Nh·n m«i trêng vµ c«ng bè vÒ m«i trêng. Tù c«ng bè vÒ m«i trêng (ghi nh·n m«i trêng kiÓu II) Qu¶n lý m«i trêng. §¸nh gi¸ chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm. Nguyªn t¾c vµ khu«n khæ Qu¶n lý m«i trêng. §¸nh gi¸ chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm. X¸c ®Þnh môc tiªu, ph¹m vi vµ ph©n tÝch kiÓm kª Qu¶n lý m«i trêng. Tõ vùng Nh·n m«i trêng vµ c«ng bè m«i trêng. C«ng bè vÒ m«i trêng kiÓu III Tiªu chuÈn ISO vÒ m«i trêng Sè hiÖu tiªu chuÈn ISO Guide 64:1997 ISO 4219:1979 ISO 4220:1983 Tªn tiªu chuÈn Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards Air quality -- Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air -- Sampling equipment Ambient air -- Determination of a gaseous acid air pollution index -- Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method Ambient air -- Determination of carbon monoxide -Non-dispersive infrared spectrometric method Air quality -- General aspects -- Vocabulary Air quality -- General aspects -- Units of Sè trang 8 4 5

TCVN ISO 14001:1998 TCVN ISO 14004:1997 TCVN ISO 14010:1997 TCVN ISO 14011:1997 TCVN ISO 14012:1997 TCVN ISO 14020:2000 TCVN ISO 14021:2003 TCVN ISO 14040:2000 TCVN ISO 14041:2000 TCVN ISO 14050:2000 TCVN ISO/TR 14025:2003

28 49 11 11 10 11 35 19 34 12 38

ISO 4221:1980

7

ISO 4224:2000 ISO 4225:1994 ISO 4226:1993

14 12 2

29
measurement ISO 5667-1:1980 ISO 5663:1984 ISO 5664:1984 ISO 5666:1999 ISO 5667-2:1991 ISO 5667-3:2003 ISO 5667-4:1987 ISO 5667-5:1991 Water quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium Water quality -- Determination of ammonium -Distillation and titration method Water quality -- Determination of mercury Water quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques Water quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water and water used for food and beverage processing Water quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants Water quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters 13 4 3 16 9 31 5 8

ISO 5667-6:1990 ISO 5667-7:1993 ISO 5667-8:1993 ISO 5667-9:1992

9 16 9 8 10 10 34

ISO 5667-10:1992 Water quality -- Sampling -- Part 10: Guidance on sampling of waste waters ISO 5667-11:1993 Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters ISO 5667-12:1995 Water quality -- Sampling -- Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments (available in English only) ISO 5667-13:1997 Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and watertreatment works ISO 5667-14:1998 Water quality -- Sampling -- Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling

20

18

30
and handling (available in English only) ISO 5667-15:1999 Water quality -- Sampling -- Part 15: Guidance on preservation and handling of sludge and sediment samples (available in English only) ISO 5667-16:1998 Water quality -- Sampling -- Part 16: Guidance on biotesting of samples ISO 5667-17:2000 Water quality -- Sampling -- Part 17: Guidance on sampling of suspended sediments (available in English only) ISO 5667-18:2001 Water quality -- Sampling -- Part 18: Guidance on sampling of groundwater at contaminated sites (available in English only) ISO 5813:1983 ISO 5814:1990 ISO 5815-1:2003 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Iodometric method Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition Water quality -- Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) -- Part 2: Method for undiluted samples Water quality -- Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of calcium content -EDTA titrimetric method Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary 7

32 12

23

5 8 20

ISO 5815-2:2003

18

ISO 5961:1994 ISO 6058:1984 ISO 6059:1984 ISO 6060:1989 ISO 6107-1:1996 ISO 6107-2:1997 ISO 6107-3:1993 ISO 6107-4:1993 ISO 6107-5:1996 ISO 6107-6:1996

10 3 4 4 35 25 50 10 25 24

31
ISO 6107-7:1997 ISO 6107-8:1993 ISO 6107-9:1997 ISO 6222:1999 Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary Water quality -- Vocabulary -- Part 9: Alphabetical list and subject index Water quality -- Enumeration of culturable microorganisms -- Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium Water quality -- Determination of manganese -Formaldoxime spectrometric method Water quality -- Determination of iron -Spectrometric method using 1,10-phenanthroline Water quality -- Detection and enumeration of Salmonella Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test Water quality -- Determination of phenol index -- 4Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -Part 1: Method by enrichment in a liquid medium Water quality -- Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) -Part 2: Method by membrane filtration Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction Water quality -- Determination of cyanide -- Part 1: Determination of total cyanide Water quality -- Determination of cyanide -- Part 2: Determination of easily liberatable cyanide Water quality -- Determination of cyanide -- Part 3: Determination of cyanogen chloride Ambient air -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline method 15 35 35 6

ISO 6333:1986 ISO 6332:1988 ISO 6340:1995 ISO 6341:1996

4 4 11 9

ISO 6439:1990

9

ISO 6461-1:1986

3

ISO 6461-2:1986

3

ISO 6468:1996

24

ISO 6703-1:1984 ISO 6703-2:1984 ISO 6703-3:1984 ISO 6767:1990

11 11 6 10

32
ISO 6768:1998 Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method Water quality -- Determination of nitrite -- Molecular absorption spectrometric method Water quality -- Determination of ammonium -Potentiometric method Water quality -- Spectrometric determination of phosphorus using ammonium molybdate Air quality -- Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods (available in English only) Water quality -- Determination of turbidity Water quality -- Determination of ammonium -- Part 1: Manual spectrometric method Water quality -- Determination of ammonium -- Part 2: Automated spectrometric method Air quality -- Exchange of data -- Part 1: General data format Air quality -- Exchange of data -- Part 2: Condensed data format Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 1: Static method Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 2: Semi-static method Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 3: Flow-through method Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 1: Titrimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes 12

ISO 6777:1984 ISO 6778:1984 ISO 6878:1998 ISO 6879:1995

5 6 23 6

ISO 7027:1999 ISO 7150-1:1984 ISO 7150-2:1986 ISO 7168-1:1999 ISO 7168-2:1999 ISO 7346-1:1996

14 6 6 53 27 11

ISO 7346-2:1996

11

ISO 7346-3:1996

11

ISO 7393-1:1985

9

ISO 7393-2:1985

8

33
ISO 7393-3:1990 Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 3: Iodometric titration method for the determination of total chlorine Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses Air quality -- Particle size fraction definitions for health-related sampling Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ""ultimate"" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) Water quality -- Methods of biological sampling -Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates Water quality -- Determination of surfactants -- Part 2: Determination of non-ionic surfactants using Dragendorff reagent Water quality -- Determination of surfactants -- Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index (MBAS) Water quality -- Determination of electrical conductivity Water quality -- Determination of nitrate -- Part 2: 4-Fluorophenol spectrometric method after distillation Water quality -- Determination of nitrate -- Part 1: 2,6-Dimethylphenol spectrometric method Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid Water quality -- Examination and determination of colour Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci in surface and waste water -Part 1: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen 8

ISO 7704:1985 ISO 7708:1995 ISO 7827:1994

4 9 8

ISO 7828:1985

6

ISO 7875-2:1984

6

ISO 7875-1:1996

12

ISO 7888:1985 ISO 7890-2:1986

6 4

ISO 7890-1:1986 ISO 7890-3:1988 ISO 7887:1994 ISO 7899-1:1998

5 6 10 23

ISO 7899-2:2000

11

ISO 7934:1989

6

34
peroxide/barium perchlorate/Thorin method ISO 7935:1992 Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Performance characteristics of automated measuring methods (available in English only) Water quality -- Determination of calcium and magnesium -- Atomic absorption spectrometric method Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Chemiluminescence method Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 1: Gas-chromatographic method after enrichment by extraction Water quality -- Determination of selected monovalent phenols -- Part 2: Method by derivatization and gas chromatography Ambient air -- Determination of the mass concentration of carbon monoxide -- Gas chromatographic method Water quality -- Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge Water quality -- General guide to the enumeration of micro-organisms by culture Water quality -- Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) Water quality -- Design and use of quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters Water quality -- Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead -- Flame atomic absorption spectrometric methods Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function Water quality -- Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics -- Part 2: Calibration strategy for 11

ISO 7980:1986

4

ISO 7996:1985

9

ISO 8165-1:1992

10

ISO 8165-2:1999

11

ISO 8186:1989

8

ISO 8192:1986 ISO 8199:1988 ISO 8245:1999

9 15 14

ISO 8265:1988

12

ISO 8288:1986

11

ISO 8466-1:1990

9

ISO 8466-2:2001

14

35
non-linear second-order calibration functions ISO 8467:1993 ISO 8518:2001 Water quality -- Determination of permanganate index Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method Air quality -- Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy -- Membrane filter method Water quality -- Fresh water algal growth inhibition test with Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum Water quality -- Biological classification of rivers -Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Water quality -- Biological classification of rivers -Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data Work-place air -- Determination of mass concentration of carbon monoxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Work-place air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Workplace air -- Determination of vinyl chloride -Charcoal tube/gas chromatographic method Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter Air quality -- Determination of performance characteristics of measurement methods Water quality -- Determination of chromium -Atomic absorption spectrometric methods 6 34

ISO 8672:1993

25

ISO 8692:1989

6

ISO 8689-2:2000

5

ISO 8689-1:2000

6

ISO 8756:1994 ISO 8760:1990

4 6

ISO 8761:1989

8

ISO 8762:1988 ISO 9096:2003

9 45

ISO 9169:1994 ISO 9174:1998

18 13

36
ISO 9297:1989 Water quality -- Determination of chloride -- Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) Water quality -- Detection and enumeration of coliform organisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli -- Part 2: Multiple tube (most probable number) method Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria in surface and waste water -- Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium Water quality -- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 1: Membrane filtration method Air quality -- Stratified sampling method for assessment of ambient air quality Water quality -- Determination of hydrocarbon oil index -- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography Water quality -- Determination of borate -Spectrometric method using azomethine-H Water quality -- Sampling in deep waters for macroinvertebrates -- Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium by determination of oxygen demand in a closed respirometer Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Carbon dioxide evolution test Workplace air -- Determination of vaporous chlorinated hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method Workplace air -- Determination of vaporous aromatic hydrocarbons -- Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method Water quality -- Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by chemicals and waste waters 6

ISO 9308-2:1990

11

ISO 9308-3:1998

23

ISO 9308-1:2000

13

ISO 9359:1989 ISO 9377-2:2000

12 19

ISO 9390:1990 ISO 9391:1993

5 13

ISO 9408:1999

18

ISO 9439:1999

20

ISO 9486:1991

12

ISO 9487:1991

12

ISO 9509:1989

6

37
ISO 9562:1998 ISO 9698:1989 Water quality -- Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline water -- Thick source method Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water Ambient air -- Determination of a black smoke index (available in English only) Ambient air -- Determination of the particulate lead content of aerosols collected on filters -- Atomic absorption spectrometric method Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Semi-continuous activated sludge method (SCAS) Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Static test (Zahn-Wellens method) Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 1: Determination of total and composite alkalinity Water quality -- Determination of alkalinity -- Part 2: Determination of carbonate alkalinity Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry Water quality -- Determination of sodium and potassium -- Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry Water quality -- Determination of selenium -Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Water quality -- Practices for evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests 15 7

ISO 9696:1992 ISO 9697:1992 ISO 9835:1993 ISO 9855:1993

11 11 9 7

ISO 9887:1992

8

ISO 9888:1999

7

ISO 9963-1:1994 ISO 9963-2:1994 ISO 9964-1:1993

8 8 5

ISO 9964-2:1993

5

ISO 9964-3:1993

6

ISO 9965:1993

6

ISO 9998:1991

22

38
ISO 10005:1995 ISO 10006:2003 ISO 10007:2003 ISO 10012:2003 Quality management -- Guidelines for quality plans Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects Quality management systems -- Guidelines for configuration management Measurement management systems -Requirements for measurement processes and measuring equipment Guidelines for quality management system documentation (available in English only) Guidelines for managing the economics of quality Quality management -- Guidelines for training Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (available in English only) Stationary source emissions -- Automated monitoring of mass concentrations of particles -Performance characteristics, test methods and specifications (available in English only) Water quality -- Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish -- Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)) Water quality -- Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum Water quality -- Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration 15 32 14 19

ISO/TR 10013:2001 ISO/TR 10014:1998 ISO 10015:1999 ISO/TR 10017:2003 ISO 10155:1995

11 10 14 26 18

ISO 10229:1994

12

ISO 10253:1995

8

ISO 10260:1992

8

ISO 10304-1:1992 Water quality -- Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions -- Part 1: Method for water with low contamination ISO 10304-2:1995 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water ISO 10304-4:1997 Water quality -- Determination of dissolved anions

13

20

21

39
by liquid chromatography of ions -- Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination ISO 10301:1997 Water quality -- Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons -- Gas-chromatographic methods 44

ISO 10304-3:1997 Water quality -- Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions -- Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate ISO 10313:1993 Ambient air -- Determination of the mass concentration of ozone -- Chemiluminescence method (available in English only) Ambient air -- Determination of asbestos fibres -Direct transfer transmission electron microscopy method

25

9

ISO 10312:1995

51

ISO 10359-1:1992 Water quality -- Determination of fluoride -- Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water ISO 10359-2:1994 Water quality -- Determination of fluoride -- Part 2: Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation ISO 10381-6:1993 Soil quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory ISO 10381-3:2001 Soil quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on safety ISO 10381-4:2003 Soil quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites ISO 10381-2:2002 Soil quality -- Sampling -- Part 2: Guidance on sampling techniques ISO 10381-1:2002 Soil quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes ISO 10382:2002 Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gaschromatographic method with electron capture detection Soil quality -- Determination of pH

8

9

4

25 17

28 37 25

ISO 10390:1994

5

40
ISO 10396:1993 ISO 10397:1993 Stationary source emissions -- Sampling for the automated determination of gas concentrations Stationary source emissions -- Determination of asbestos plant emissions -- Method by fibre count measurement Ambient air -- Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium -- Beta-ray absorption method Water quality -- Determination of pH Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue Water quality -- Determination of aluminium -Spectrometric method using pyrocatechol violet Soil quality -- Determination of water content in the unsaturated zone -- Neutron depth probe method (available in English only) Water quality -- Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium Soil quality -- Determination of carbonate content -Volumetric method Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) Water quality -- Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds -- Gas chromatographic methods 13 19

ISO 10473:2000

12

ISO 10523:1994 ISO 10530:1992 ISO 10566:1994 ISO 10573:1995

12 10 8 13

ISO 10634:1995

7

ISO 10693:1995 ISO 10694:1995 ISO 10695:2000

7 7 23

ISO 10705-1:1995 Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 1: Enumeration of F-specific RNA bacteriophages ISO 10703:1997 Water quality -- Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ""ultimate"" aerobic biodegradability of organic compounds -- Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test)

11

17

ISO 10707:1994

9

ISO 10705-4:2001 Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 4: Enumeration of bacteriophages infecting Bacteroides fragilis

19

41
ISO 10705-2:2000 Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 2: Enumeration of somatic coliphages ISO 10705-3:2003 Water quality -- Detection and enumeration of bacteriophages -- Part 3: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water ISO 10708:1997 Water quality -- Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds -- Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test (available in English only) Water quality -- Determination of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) Water quality -- Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test) Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Performance characteristics of automated measuring systems (available in English only) Workplace air -- Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour -- Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry (available in English only) Soil quality -- Determination of mineral oil content -Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods 16

13

20

ISO 10706:2000

17

ISO 10712:1995

9

ISO 10780:1994

21

ISO 10849:1996

19

ISO 11041:1996

20

ISO/TR 11046:1994 ISO 11048:1995 ISO 11047:1998

13

18 18

ISO 11074-1:1996 Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil ISO 11074-4:1999 Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and

22

22

42
definitions related to rehabilitation of soils and sites ISO 11074-2:1998 Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling ISO 11083:1994 ISO 11222:2002 ISO 11259:1998 ISO 11260:1994 Water quality -- Determination of chromium(VI) -Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide Air quality -- Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements Soil quality -- Simplified soil description Soil quality -- Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution Soil quality -- Determination of total nitrogen -Modified Kjeldahl method Soil quality -- Determination of phosphorus -Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions 23 6 25 44 10

ISO 11261:1995 ISO 11263:1994

4 5

ISO 11265:1994 ISO 11266:1994

4 6

ISO 11268-1:1993 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 1: Determination of acute toxicity using artificial soil substrate ISO 11269-1:1993 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth ISO 11269-2:1995 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants ISO 11268-2:1998 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) -- Part 2: Determination of effects on reproduction ISO 11268-3:1999 Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations ISO 11262:2003 ISO 11267:1999 Soil quality -- Determination of cyanide Soil quality -- Inhibition of reproduction of

6

9

7

20

10

19 20

43
Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants ISO 11272:1998 ISO 11276:1995 ISO 11274:1998 ISO 11271:2002 ISO 11277:1998 Soil quality -- Determination of dry bulk density Soil quality -- Determination of pore water pressure -- Tensiometer method Soil quality -- Determination of the water-retention characteristic -- Laboratory methods Soil quality -- Determination of redox potential -Field method Soil quality -- Determination of particle size distribution in mineral soil material -- Method by sieving and sedimentation 14 20 20 12 34

ISO 11338-2:2003 Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, cleanup and determination ISO 11338-1:2003 Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling (available in English only) ISO 11348-3:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria ISO 11348-2:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 2: Method using liquid-dried bacteria ISO 11348-1:1998 Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 1: Method using freshly prepared bacteria ISO 11369:1997 Water quality -- Determination of selected plant treatment agents -- Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction Water quality -- Determination of selected organic plant-treatment agents -- Automated multiple development (AMD) technique

23

25

17

13

20

19

ISO/TS 11370:2000

23

ISO 11423-2:1997 Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 2: Method using extraction

21

44
and gas chromatography ISO 11423-1:1997 Water quality -- Determination of benzene and some derivatives -- Part 1: Head-space gas chromatographic method ISO 11464:1994 ISO 11465:1993 Soil quality -- Pretreatment of samples for physicochemical analyses Soil quality -- Determination of dry matter and water content on a mass basis -- Gravimetric method Soil quality -- Extraction of trace elements soluble in aqua regia Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves -Gravimetric method Soil quality -- Determination of particle density Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -Naphthylethylenediamine photometric method Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of sulfur dioxide -- Ion chromatography method Water quality -- Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Activated sludge simulation test Water quality -- Detection and enumeration of Legionella Water quality -- Determination of ammonium nitrogen by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection Water quality -- Evaluation of the ""ultimate"" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge -- Method by measurement of the biogas production Water quality -- Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 2: Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, 17

9 3

ISO 11466:1995 ISO 11461:2001

6 6

ISO 11508:1998 ISO 11564:1998

9 16

ISO 11632:1998

20

ISO 11733:1995

14

ISO 11731:1998 ISO 11732:1997

16 20

ISO 11734:1995

13

ISO 11885:1996

15

ISO/TR 119052:1997

13

45
chemiluminescence detection ISO 11905-1:1997 Water quality -- Determination of nitrogen -- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate ISO 11923:1997 ISO 11969:1996 Water quality -- Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters Water quality -- Determination of arsenic -- Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Water quality -- Determination of aluminium -Atomic absorption spectrometric methods Stationary source emissions -- Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen -Performance characteristics and calibration of automated measuring systems Stationary source emissions -- Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations -- Manual gravimetric method Ambient air -- Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons -Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses Water quality -- Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish -- Semi-static method Water quality -- Determination of easily released sulfide Water quality -- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection Water quality -- Guide to analytical quality control for water analysis Soil quality -- Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8,1 16

7 9

ISO 12020:1997 ISO 12039:2001

12 17

ISO 12141:2002

40

ISO 12884:2000

25

ISO 12890:1999

14

ISO 13358:1997 ISO 13395:1996

9 20

ISO/TR 13530:1997 ISO 13536:1995

74 7

ISO 13641-2:2003 Water quality -- Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria -- Part 2: Test for low biomass concentrations (available in English only) ISO 13641-1:2003 Water quality -- Determination of inhibition of gas

15

17

46
production of anaerobic bacteria -- Part 1: General test (available in English only) ISO 13752:1998 Air quality -- Assessment of uncertainty of a measurement method under field conditions using a second method as reference Ambient air -- Determination of asbestos fibres -Indirect-transfer transmission electron microscopy method (available in English only) Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water using the umu-test Water quality -- Guidance on validation of microbiological methods Soil quality -- Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons -- Method using high -performance liquid chromatography Soil quality -- Determination of total nitrogen content by dry combustion (""elemental analysis"") Air quality -- Determination of ozone in ambient air -- Ultraviolet photometric method Environmental management systems -Specification with guidance for use Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and supporting techniques Environmental management -- Environmental assessment of sites and organizations (EASO) Environmental labels and declarations -- General principles Environmental labels and declarations -- Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labelling) Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines Environmental management -- Examples of 19

ISO 13794:1999

69

ISO 13829:2000 ISO/TR 13843:2000 ISO 13877:1998

18 47 20

ISO 13878:1998 ISO 13964:1998 ISO 14001:1996 ISO 14004:1996

5 17 20 37

ISO 14015:2001 ISO 14020:2000 ISO 14021:1999

23 5 27

ISO 14024:1999 ISO/TR 14025:2000 ISO 14031:1999 ISO/TR

12 25 32 93

47
14032:1999 ISO 14040:1997 ISO 14041:1998 environmental performance evaluation (EPE) (available in English only) Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework Environmental management -- Life cycle assessment -- Goal and scope definition and inventory analysis Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle impact assessment Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle interpretation Environmental management -- Life cycle assessment -- Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis Environmental management -- Life cycle impact assessment -- Examples of application of ISO 14042 (available in English only) Environmental management -- Life cycle assessment -- Data documentation format Environmental management -- Vocabulary Information to assist forestry organizations in the use of Environmental Management System standards ISO 14001 and ISO 14004 Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts -Automated method Soil quality -- Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation Soil quality -- Biological methods -- Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes 12 22

ISO 14042:2000 ISO 14043:2000 ISO/TR 14049:2000 ISO/TR 14047:2003 ISO/TS 14048:2002 ISO 14050:2002 ISO/TR 14061:1998 ISO/TR 14062:2002 ISO 14164:1999

16 18 43

87

41 37 65

29

16

ISO 14235:1998 ISO 14238:1997

8 14

ISO 14240-1:1997 Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 1: Substrate-induced respiration method ISO 14240-2:1997 Soil quality -- Determination of soil microbial biomass -- Part 2: Fumigation-extraction method

7

15

48
ISO 14239:1997 Soil quality -- Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (available in English only) Soil quality -- Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution as extractant Soil quality -- Determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 1: Manual method Water quality -- Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA) Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis Water quality -- Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water Soil quality -- Pretreatment of samples for determination of organic contaminants 16

ISO 14255:1998

12

ISO 14254:2001 ISO/TS 142561:2003

7 17

ISO 14402:1999 ISO 14403:2002 ISO 14442:1999

21 21 14

ISO 14507:2003

19 27

ISO 14592-1:2002 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations -- Part 1: Shake-flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions ISO 14592-2:2002 Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentrations -- Part 2: Continuous flow river model with attached biomass ISO 14593:1999 Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test)

21

18

ISO 14644-4:2001 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 4: Design, construction and start-up ISO 14644-1:1999 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 1: Classification of air

51

18

49
cleanliness ISO 14644-2:2000 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 ISO 14669:1999 Water quality -- Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Crustacea) 7

18 11

ISO 14698-2:2003 Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data ISO 14698-1:2003 Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control -- Part 1: General principles and methods ISO 14869-1:2001 Soil quality -- Dissolution for the determination of total element content -- Part 1: Dissolution with hydrofluoric and perchloric acids ISO 14869-2:2002 Soil quality -- Dissolution for the determination of total element content -- Part 2: Dissolution by alkaline fusion ISO 14870:2001 ISO 14911:1998 Soil quality -- Extraction of trace elements by buffered DTPA solution Water quality -- Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography -- Method for water and waste water Air quality -- Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty Air quality -- Determination of total non-methane organic compounds -- Cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection method Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -Scanning electron microscopy method Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Water quality -- Determination of dissolved bromate

32

7

7

5 20

ISO 14956:2002

30

ISO 14965:2000

21

ISO 14966:2002

47

ISO 15009:2002

21

ISO 15061:2001

25

50
-- Method by liquid chromatography of ions ISO 15089:2000 Water quality -- Guidelines for selective immunoassays for the determination of plant treatment and pesticide agents Soil quality -- Characterization of excavated soil and other soil materials intended for re-use Soil quality -- Determination of total sulfur by dry combustion 17 14

ISO 15176:2002 ISO 15178:2000

55

ISO 15202-1:2000 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling ISO 15202-2:2001 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 2: Sample preparation ISO/TR 15462:1997 ISO 15473:2002 Water quality -- Selection of tests for biodegradability Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water constituents on the growth of activated sludge microorganisms

38

12 15

ISO 15522:1999

16

ISO 15587-2:2002 Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 2: Nitric acid digestion ISO 15587-1:2002 Water quality -- Digestion for the determination of selected elements in water -- Part 1: Aqua regia digestion ISO 15586:2003 Water quality -- Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace

20

21

23

ISO 15681-1:2003 Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) ISO 15681-2:2003 Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow

19

16

51
analysis (CFA) ISO 15682:2000 Water quality -- Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection Water quality -- Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) -- Small-scale sealed-tube method Soil quality -- Soil water and the unsaturated zone -Definitions, symbols and theory Workplace atmospheres -- Controlling and characterizing errors in weighing collected aerosols Soil quality -- Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials Soil quality -- Characterization of soil with respect to human exposure (available in English only) Water quality -- On-line sensors/analysing equipment for water -- Specifications and performance tests Soil quality -- Format for recording soil and site information Water quality -- Determination of selected phenoxyalkanoic herbicides, including bentazones and hydroxybenzonitriles by gas chromatography and mass spectrometry after solid phase extraction and derivatization 21

ISO 15680:2003

33

ISO 15705:2002

18

ISO 15709:2002 ISO 15767:2003 ISO 15799:2003 ISO 15800:2003 ISO 15839:2003

15 23 33 23 30

ISO 15903:2002 ISO 15913:2000

7 22

ISO 16000-3:2001 Indoor air -- Part 3: Determination of formaldeyhde and other carbonyl compounds -- Active sampling method ISO 16017-1:2000 Indoor, ambient and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling ISO 16017-2:2003 Indoor, ambient and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas

30

32

40

52
chromatography -- Part 2: Diffusive sampling ISO 16072:2002 Soil quality -- Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (available in English only) Workplace atmospheres -- Protocol for evaluating the performance of diffusive samplers (available in English only) 23

ISO 16107:1999

15

ISO 16200-2:2000 Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 2: Diffusive sampling method (available in English only) ISO 16200-1:2001 Workplace air quality -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography -- Part 1: Pumped sampling method ISO 16221:2001 ISO 16264:2002 Water quality -- Guidance for determination of biodegradability in the marine environment Water quality -- Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection Soil quality -- Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density -- Gravimetric method Water quality -- Determination of six complexing agents -- Gas-chromatographic method Water quality -- Determination of mercury -Methods involving enrichment by amalgamation Meteorology -- Sonic anemometers/thermometers -Acceptance test methods for mean wind measurements Workplace air quality -- Determination of total isocyanate groups in air using 2-(1methoxyphenyl)piperazine and liquid chromatography Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations Soil quality -- Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves

32

30

15 15

ISO 16586:2003

10

ISO 16588:2002 ISO 16590:2000 ISO 16622:2002

15 23 21

ISO 16702:2001

19

ISO/TS 16949:2002

34

ISO 17155:2002

15

53
(available in English only) ISO 17294-2:2003 Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 62 elements ISO 17381:2003 Water quality -- Selection and application of readyto-use test kit methods in water analysis (available in English only) Water quality -- Determination of selected nitrophenols -- Method by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection Water quality -- Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 25

15

ISO 17495:2001

23

ISO 17993:2002

25

ISO 19011:2002

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful