ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΓΕΩΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΕΞΕΛΙΞΗ΢

ΣΜΗΜΑ ΠΕΜΠΣΗ΢ 5-7 μ.μ. (Α. Υατζηπέτρος)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΕΜ ΑΠΟΤ΢ΙΕ΢ ΝΣΟ΢ΙΕ
ΒΑΘΜΟ΢
Αλεξιάδηρ
Γεώπγιορ
4531
9
Επαναλαμβάνει
Αλμπανίδος
Βαπβάπα
4533
1
ΟΚ
8
Βλάικορ
Εςθύμιορ
4540
1
ΟΚ
3
Γαβπά
Ελπίδα-Μαπία
4542
0
ΟΚ
8
Γιανηζίδηρ
Γεώπγιορ
4543
1
ΟΚ
8
Καπέηος
Αθαναζία
4563
1
ΟΚ
8
Κεπαμάρ
Ίβηρ
4573
0
ΟΚ
8
Λεύκος
Ζηνοβία
4446
10
Επαναλαμβάνει
Σαββαΐδος
Ιζμήνη-Αναζηαζία 4596
1
ΟΚ
6
Σηεθάνος
Εςάγγελορ
4519
9
Επαναλαμβάνει
ΦΟΙΣΗΣΕ΢ ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΩΝ ΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
Βογδοπούλος
Εςαγελλία
4401
ΟΚ
5
Γιαννή
Σηέθανη
4376
ΟΚ
4
Γκαλέηζα
Ξανθή
4277
3
Κόγιορ
Λεςηέπηρ
4308
4
Μισαηλίδος
Καηεπίνα
4324
ΟΚ
6
Μπαλάθα
Επαζμία
4330
ΟΚ
3
Ρανοηςλέζκος Ανηον
4350
3

Related Interests