You are on page 1of 13

K Thut iu Ch Xung M PCM

Hc Phn GV SV thc hin : Nguyn L Truyn Thng : Bi Th Thu Hin : Nhm Di Trch 1.Phng Vit Anh 2.Nguyn Ph Hi 3.Trn Vn Linh 4.Nguyn Thnh Lun 5.Chu Vn Lng 6.Trn Sn Nam 7.Nguyn Vn Phc 8.Nguyn Vn Vinh

K Thut iu Ch Xung M PCM

Tn hiu tng t

Tn hiu s

K thut iu ch xung m PCM

Truyn D liu

K thut iu ch xung m PCM

/n : iu ch xung m PCM (Pulse Code Modulation) l qu trnh bin i tn hiu tng t sang tn hiu s (A/D) trong thng tin u vo di dng cc mu tn hiu tng t c bin i thnh cc t hp m ni tip u ra.

Qu trnh :

K thut iu ch xung m PCM

K thut iu ch xung m PCM

I.Ly mu 1. /n : L qu trnh ri rc ho tn hiu tng t u vo theo tn s ly mu f. 2. Mc ich : To nn mt tn hiu r rc tun hon rng bng nhau t tn hiu xung lin tc,bin xung bng vi gi tr ca tn hiu tng t ti thi im ly.. Dy xung ri rc cn c gi l tn hiu iu ch bin xung PAM 3.nh l ly mu : Mt tn hiu khng cha bt k thnh phn tn s no ln hn hoc bng mt gi tr
Tc l :

fm c th biu din chnh xc bng tp cc gi tr ca n vi chu k ly mu T=1/2fm

fs >= 2fm
trong

fs : tn s tn hiu xung iu khin ly mu fm: tn s cc i ca tn hiu tng t

K thut iu ch xung m PCM

4.Phn loi 4.1.Ly mu t nhin - L qu trnh nhn tn hiu tng t vi dy xung ly mu pT(t). -Xung ly mu : + xung vung + tun hon chu k T=1/fs (fs>=2fm) + rng xung + chiu cao xung h=1 4.2.Ly mu tc thi - L qu trnh ly v d mu da trn qu trnh phng np ca t C - Khi kha K ng t C np nhanh do r.C rt nh.t nhanh chng np n in p bng gi tr in p ca tn hiu tng t vo -> qu trnh ly mu. -Khi kha K m: trn l thuyt t C s phng qua R nhng do R.C rt ln nn in p trn C gn nh khng i trong khong thi gian T(chu k ly mu) -> Qu trnh gi mu.

K thut iu ch xung m PCM

5.Hin tng chng ph - L hin tng cc ph ca tn hiu PAM xp chng ln nhau khi tn s ca tn hiu ly mu khng ln hay chu k khng nh ( khng tha mn nh l ly mu )

K thut iu ch xung m PCM

II.Lng t ha 1./n : L chuyn mt xung sau khi ly mu thnh mt xung c bin bng mc lng t gn nht .y l qu trnh c bn nht ca k thut PCM v n cho php chuyn mt tn hiu tng t sang mt tn hiu s . 2.Qu trnh : - Chia bin tn hiu thnh cc khong u hay khng u,mi khong l mt bc lng t ( ) - Bin tn hiu ng vi mi u hoc cui mi bc lng t gi l mc lng t. - Lm trn xung ly mu n mc gn nht cc mc lng t.

K thut iu ch xung m PCM

u im : lng t ho tn hiu c ly mu gim c nh hng ca tp m trong h thng .Lng t ho hn ch s lng cc mc cho php ca tn hiu ly mu v chun b chuyn tn hiu gc t dng tng t thnh dng s .Nu s phn bit gia cc mc lng t ln hn so vi s ri lon do tp m gy ra th my thu d dng xc nh c mc ring pht i. Nhc im: do c s sai lch gia gi tr thc v ga tr mc lng t nn s sinh ra tp m lng t .

K thut iu ch xung m PCM

3.Phn loi 3.1.Lng t ha tuyn tnh - L lng t ho c cc mc lng t bng nhau. - Bc lng t :

=( Xmax - Xmin ) /

Xmax,Xmin : Gi tr bin cc i,cc tiu. N : S lng cc mc lng t.


Ch : - Cc mc ngng l cch u nhau .i vi lng t tuyn tnh th mc lng t s nm gia cc mc ngng - s t hp nh phn biu din tha mn :

log2N<= n <= log2N +1


- Cng sut tp m :
* 12

K thut iu ch xung m PCM

3.2.Lng t ha phi tuyn - Lng t ha vi cc bc lng t khng u nhau - Nguyn tc : Bin tn hiu cng ln th bc lng t cng tng. - Lut lng t logarit c s dng trong nn v gin ,trong bin u vo x c chuyn thnh bin y theo quan h y = log x v quan h ngc li c s dng khi khi phc bin u vo ti u ra ca h thng nh b gin .Mi quan h ny c cho php tng cc mc trong cng tn hiu thp v m rng bc lng t t l vi mc tng ca tn hiu vo .Kt qu l nn bin tn hiu thoi lm gim phm vi ng v to ra t l cng sut tn hiu trung bnh tp m lng t cao hn so vi b lng t u i vi tn hiu vo. - Phng php + nn - gin tng t + nn gin s Ch : - trong qu trnh nn gin tng t : + B nn c t trc b m ha u nhnh pht. + B gin c c sau b gii m nhnh thu. - trong qu trnh nn - gin s : + B nn c t trong min tn hiu s ca nhnh pht. + B gin c t trog min tn hiu s ca nhnh thu.
- S dng b nn - gin theo lut A hoc lut

Thanks For Listening !!!


^_^
( by Di Trach Group )