现在几点了?

Xiàn zài

diǎn le

现在十一点五分。
Xiàn zài shí

yī diǎn wǔ fēn

现在几点了?
Xiàn zài

diǎn le

现在差十分两点。
Xiàn zài chà shí fēn liǎng diǎn

现在几点了?
Xiàn zài

diǎn le

现在八点二十一分。
Xiàn zài bā diǎn èr

shí

yī fēn

现在几点了?
Xiàn zài

diǎn le

现在十点一刻。
Xiàn zài shí diǎn yī

现在几点了?
Xiàn zài

diǎn le

现在七点半。
Xiàn zài

qī diǎn bàn