You are on page 1of 2

Latihan 4: Penyelidikan Tindakan1

Siti Nurhidayatie Norsebdie Pismp Sains Ambilan Januari 2009 (Semester 7)

Latihan 4 6) Namakan 4 model penyelidikan tindakan a) Model Kajian Tindakan Lewin b) Model Kajian Tindakan Elliot c) Model Kajian Tindaan Ebbutt d) Model Kajian Tindakan Kemmis dan Taggart 7) Kemukakan 3 kepentingan penyelidikan tindakan a) Penambahbaikan amalan pengajaran didalam bilik darjah b) Kajian yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah social c) Kajian berpotensi untuk mengubah tingkah laku kearah yang positif 8) Jelaskan dengan ringkas 3 cara triangulasi data (Data Triangulation) boleh dilakukan oleh penyelidik

Kajian dokumen, rekod dan arkib dari organisasi atau industri dalam kajian Temubual dengan informan & responden Pemerhatian aktiviti kerja peserta-peserta.

Triad: Kaedah Triangulation

Latihan 4: Penyelidikan Tindakan1


Siti Nurhidayatie Norsebdie Pismp Sains Ambilan Januari 2009 (Semester 7)

9) Berikan data pertimbangan yang perlu di buat oleh penyelidikan semasa mengumpulkan data penyelidikan tindakan. Bagi mengutip data perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan: Siapa yang mengutip data Bila data dikutip Bagaimana data dikutip Apakah instrument yang digunakan Kesahan, Kebolehpercayaan, Kritikan luaran dan Kritikan dalaman

Semasa merancang pengutipan data, perlu juga difikirkan tentang pengesanan. Pengesanan bertujuan memberi maklumat bahawa perancangan dapat dilaksanakan, dan juga melihat sama ada kesan yang diingini telah berlaku atau sebaliknya.