I.

Đinh nghia và phân loai nơ phai trả ̣ ̃ ̣ ̉ Nơ phai trả là trach nhiêm cua môt doanh nghiêp về viêc trả tiên, chuyên ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ giao tai san, hay cung cấp dich vụ cho môt tổ chưc khac trong tương lai. Nơ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ phai trả phan anh quyên sơ hưu cua chủ nơ trên số tai san cua doanh nghiêp. ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ Nơ phai trả đươc chia ra lam hai phân dưa trên thơi gian đao han cua ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ chung: Nơ ngăn han và nơ dai han. ́ ́ ̣ ̀ ̣  Nơ ngăn han thì han thanh toan cua chung trong vong môt năm hay ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ môt chu kỳ hoat đông binh thương nêu lâu hơn môt năm. Đươc thanh toan ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ băng tai san ngăn han hay băng môt khoan nơ ngăn han khac. Nơ ngăn han ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ gôm: ̀ − Thương phiêu phai trả ́ ̉ − Khoan phai trả ̉ ̉ − Nơ dai han đên han trả ̀ ̣ ́ ̣ − Tiên lương và tiên công phai trả ̀ ̀ ̉ − Thuế phai trả ̉ − Khach hang trả trươc (doanh thu chưa thưc hiên) ́ ̀ ̣  Nơ dai han là khoan nơ đao han trên môt năm hay hơn môt chu kỳ hoat ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ đông kinh doanh binh thương, hay chung đươc trả bơi tai san không phai là tai ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ san ngăn han. Nơ dai han gôm: ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ − Nơ thế châp ́ − Thương phiêu nơ dai han ́ ̀ ̣ − Trai phiêu phai trả ́ ́ ̉ − Tiên hưu trí phai trả nhân viên ̀ ̉ − Thuê tai chinh ̀ ́ II. Nơ ngăn han: ́ ̣ Nơ ngăn han đap ưng nhu câu cân phai có tiên trong môt chu kỳ hoat đông. ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ Nơ ngăn han thương chiêm khoang 25% đên 50% tông tai san. ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ Để xac đinh và quan lý nơ ngăn han, cân phai hiêu và lam sao có thể ghi ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ nhân, đanh gia, phân loai và trinh bay chung. ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ 1. Kiêm soat khả năng thanh toan và dong tiên ̉ ́ ́ ̀ ̀ Nơ ngăn han đap ưng nhu câu cân phai có tiên trong môt chu kỳ hoat đông. ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ Hoat đông kinh doanh chuyên hoa tiên thanh hang mua, ban hang, khoan phai ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ thu, và trơ về hinh thai tiên. Phân lơn nơ ngăn han tai trơ cho chu kỳ nay. ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ Thât bai trong viêc quan lý dong tiên có thể dân đên nhưng hâu quả nghiêm ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ trong. Nêu nhà cung câp không đươc trả nơ thì họ sẽ không cung câp nưa. Liên ̣ ́ ́ ́ tuc không chi trả đung han nhưng khoan nơ sẽ dân đên phá san. ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̉ Vong quay nơ phai trả và ngay nơ binh quân là cach xac đinh thơi gian mà ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ chủ nơ mong đơi môt công ty trả khoan phai tra. ̣ ̉ ̉ ̉
1

VD: Radio Shack Corp có khoan nơ phai trả là $312.6 triêu trong năm 2002 và ̉ ̉ ̣ $206.7 triêu trong năm 2001. Giá vôn hang ban trong năm 2002 là $2,338.9 ̣ ́ ̀ ́ triêu và hang tôn kho tăng lên $21.4 triêu. ̣ ̀ ̀ ̣ Vong quay nợ phai trả = ̀ ̉ = = GVHB+/- thay đôi trong hang tôn kho ̉ ̀ ̀ Khoan phai trả binh quân ̉ ̉ ̀ $2,338.9 + $21.4 ($312.6 + $206.7) / 2

$2,360 = 9.1 lân ̀ .3 $259.1 Nghia là binh quân tai khoan phai trả cua Radio Shack đươc chi trả 9.1 lân ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ trong suôt kỳ kế toan. ́ ́ Ngay nợ binh quân = ̀ ̀ = 365 ngay ̀ Vong quay nợ phai trả ̀ ̉ 365 ngay ̀ = 9.1 40.1 ngay ̀

Nghia la, binh quân, Radio Shack Corporation cân 40.1 ngay để trả khoan ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ phai tra. ̉ ̉ Ghi nhân nơ phai trả ̣ ̉ Thơi han là rât quan trong để ghi nhân nơ phai tra. Viêc bỏ sot môt khoan ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ nơ keo theo viêc bỏ sot không ghi chep chi phi. Sai sot nay lam cho chi phí bị ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ xac đinh thiêu, lơi nhuân đươc xac đinh cao hơn. Khoan nơ đươc ghi nhân khi ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ trach nhiêm trả nơ xay ra. Nguyên tăc nay rât khó khi ap dung. Nơ ngăn han ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ thương it khi thể hiên trưc tiêp tư môt nghiêp vu. But toan điêu chinh sẽ ghi ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ nhân nhưng khoan nơ chưa đươc ghi chep ̣ ̉ ́  Nơ xac đinh như tiên lương phai trả ́ ̣ ̀ ̉  Nơ ươc tinh như thuế phai trả ́ ̉ Nghiêp vụ hay nhưng cam kêt mà không có trach nhiêm hiên tai thì không ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ghi nhân là khoan nơ ̣ ̉ Nơ phai trả chỉ liên quan đên quá khư, không liên quan đên nghiêp vụ hay ̉ ́ ́ ̣ nhưng cam kêt trong tương lai. ́ Đanh giá nơ phai trả ́ ̉ Noi chung giá trị nơ phai trả đươc trinh bay trên bang cân đôi kế toan theo ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ́ môt trong hai gia: ̣ ́  Số tiên cân để trả nơ, hay ̀ ̀  Giá thị trương cua hang hoăc dich vụ sẽ cung câp ̉ ̀ ̣ ̣ ́ Giá trị cua nơ phai trả thương là có thể biêt đươc, nhưng thinh thoang phai ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ươc tinh ́
2

 Dich vụ bao hanh xe ̣ ̉ ̀  Nhưng ươc tinh dưa trên kinh nghiệm và nhưng thay đôi cua môi ́ ̉ ̉ trương kinh doanh. Sư công bố trên bao cao tai chinh có thể đươc yêu câu. ́ ́ ̀ ́ ̀ Phân loai nơ phai trả ̣ ̉ Viêc phân loai cac khoan nơ phai trả phù hơp vơi viêc phân loai tai san. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ Nơ ngăn han: hy vong sẽ trả trong vong môt năm hay môt chu kỳ hoat đông ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ binh thương, và dung tai san ngăn han hoăc tiên có đươc tư hoat đông kinh ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ doanh để tra. ̉ Nơ dai han: đao han trên môt năm hoăc trên môt chu kỳ hoat đông kinh ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ doanh binh thương và dung để tai trơ tai san dai han. ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ Viêc phân biêt nơ ngăn han và nơ dai han là rât quan trong vì anh hương ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ đên khả năng thanh toan. ́ ́ Trinh bay nơ phai trả ̀ ̀ ̉ Cach trinh bay nay rât hưu ich trong viêc đanh giá khả năng môt công ty có ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ thể vay nơ thêm, vì viêc chưa dung hêt han mưc nơ sẽ cho phep môt công ty ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ có thể vay thêm cho đat han mưc mà chỉ cân thương lương rât nhanh hoăc có ̣ ̣ ̀ ́ ̣ khi không cân phai thương lương. ̀ ̉ VD: Lương lơn thương phiêu phai tra; Thoa thuân nơ đăc biêt; Chưng ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ khoan; và Han mưc tin dung. ́ ̣ ́ ̣ 2. Nhưng thanh phân thông thương cua nơ ngăn han ̀ ̀ ̉ ́ ̣ a. Đinh nghia nơ xac đinh: ̣ ̃ ́ ̣ Nơ xac đinh đươc chăc chăn bơi hơp đông hay theo luât đinh và có thể đo ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ lương môt cach chinh xac. ̣ ́ ́ ́ Cac loai nơ có thể xac đinh: ́ ̣ ́ ̣  Khoan phai trả ̉ ̉  Nơ ngân hang và Chi phiêu thương mai. ̀ ́ ̣  Thương phiêu phai tra. ́ ̉ ̉  Nơ dôn tich. ̀ ́  Cổ tưc phai tra. ̉ ̉  Thuế ban lẻ phai tra. ́ ̉ ̉  Nơ dai han đên han. ̀ ̣ ́ ̣  Phai trả nhân viên. ̉  Doanh thu nhân trươc. ̣  Khoan phai trả: ̉ ̉ Khoan phai trả là nghia vụ ngăn han đối vơi nhà cung câp về hang hay dich ̉ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̣ vụ đã nhân. ̣ Số tiên trong tai khoan tông hơp về khoan phai trả đươc chi tiêt trong hệ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ thông sổ chi tiêt khoan phai tra. Sổ chi tiêt khoan phai trả mơ sổ theo doi chi ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̃ tiêt cho tưng ngươi hay tưng công ty cung câp. ́ ́  Nơ ngân hang: ̀ Khoan nơ cho phep môt công ty có thể vay để tai trơ cho cac hoat động ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ngăn han. ́ ̣
3

Ngân hang có thể đoi hoi công ty phai bao đam đat đươc muc tiêu tai chinh, ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ duy trì mưc lơi nhuân biên tê, tỷ số thanh toan hiên tai, và tỷ số đon cân nơ. ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ Chi phiêu thương mai: ́ ̣ Khoan vay không có bao đam đươc ban trên thị trương. ̉ ̉ ̉ ́ Phân han mưc tin dung đã vay và số tiên cua cac chi phiêu thương phiêu ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ thương mai đã phat hanh thương đươc trinh bay chung vơi muc thương phiêu ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ phai trả trong phần nơ ngăn han trên bảng cân đôi kế toan. ̉ ́ ̣ ́ ́ Cac chi tiêt đươc trinh bay trong phân ghi chú trên bao cao tai chinh. ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́  Thương phiêu phai tra: ́ ̉ ̉ Nghia vụ đôi vơi giây hen nơ. ̃ ́ ́ ̣ Thương phiêu phai trả có thể dung để đam bao khoan vay ngân hang; trả ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ cho nhà cung câp, hay môt khoan nơ khac. ́ ̣ ̉ ́ Tiên lai có thể nêu riêng biêt vơi mênh giá cua thương phiêu, và trư trươc ̀ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ băng cach chiêt khâu chung ra khoi mênh giá cua thương phiêu. ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ Có hai loai thương phiêu: Môt là tiên lai tinh riêng; Môt là tiên lai năm ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ trong mênh giá ̣ VD: Phát hành thương phiếu: Ngày 31 tháng 8, phát hành một thương phiếu có hạn thanh toán là 60 ngày, lãi suất 12%. Trương hơp tiền lãi tính riêng: Dr Cr 31/8Tiền $5,000 Thương phiếu phải trả $5,000 Thanh toán thương phiếu: ngày 30 tháng 10, thanh toán thương phiếu và tiền lãi Tiền lãi thương phiếu: $5,000 x (60/360) x 0.12 = $100 Dr Cr 30/10Thương phiếu phải trả $5,000 Chi phí lãi $100 Tiền $5,100 Trương hơp tiền lãi bao gồm trong mệnh giá: Dr Cr 31/8 Tiền $4,900 Chiết khấu trên thương phiếu phải trả$100 Thương phiếu phải trả $5,000 Thanh toán thương phiếu: ngày 30/10 thanh toán thương phiếu Dr Cr 30/10Thương phiếu phải trả $5,000 Tiền $5,000 Dr Cr 30/10 Chi phí lãi $100 Chiết khấu trên thương phiếu phải trả $100  Nơ dôn tich: ̀ ́
 4

Cân phai có cac but toan điêu chinh để ghi nhân và ghi chep cac khoan nơ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̉ chưa đươc ghi chep trong sổ sach kế toan. Bao gôm: lai phai tra; tiên công phai ́ ́ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ ̀ ̉ tra; thuế thu nhâp phai tra. Cac khoan nơ dôn tich có thể bao gôm cả nơ ươc ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̀ tinh. ́ Ghi chep lai phai trả ́ ̃ ̉ Lai phat sinh ngay qua ngay trên thương phiêu. Vao cuôi kỳ kế toan, môt ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ but toan điêu chinh đươc lâp để đam bao nguyên tăc phù hơp, ghi chep nghia ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̃ vụ về khoan lai tinh đên thơi điêm đo. ̉ ̃ ́ ́ ̉ ́ VD: Ngày 30 tháng 9, ghi chép chi phí lãi đã phát sinh 30 ngày cho thương phiếu phát hành ngày 31 tháng 8 Trương hơp lãi tính riêng: Ghi chép chi phí lãi 30 ngày trên thương phiếu: $5,000 x (30/60) x 0.12 = $50 Dr Cr 30/9 Chi phí lãi $50 Lãi phải trả $50 Trương hơp lãi bao gồm trong mệnh giá: Ghi chép chi phí lãi 30 ngày trên thương phiếu: $100 x (30/360) = $50 Dr Cr 30/9 Chi phí lãi $50 Chiết khấu trên thương phiếu phải trả $50  Cổ tưc phai trả: ̉ Cổ tưc phai trả là cổ tưc đã thông bao nhưng chưa tra. Tiên cổ tưc là sư ̉ ́ ̉ ̀ phân chia lơi nhuân cua công ty cổ phân. Viêc phân chia cổ tưc do hôi đông ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ quan trị quyêt đinh. Không có khoan nơ nao cho đên khi hôi đông quan trị ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ thông bao cổ tưc sẽ chia. ́ Trong khoang thơi gian tư khi thông bao đên khi chi tra, cổ tưc là khoan nơ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ngăn han cua công ty cổ phân. ́ ̣ ̉ ̀  Thuế ban lẻ và tiêu dung phai trả: ́ ̀ ̉ Hâu hêt cac bang và nhiêu thanh phố đanh thuế trên cac nghiêp vụ ban le. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ Thuế ban lẻ do cac công ty thương mai thu và sau đó nôp lai cho nhà nươc. ́ ́ ̣ ̣ ̣ Tiên thuế đã thu sẽ ghi chep là khoan nơ phai trả chơ nôp lai cho cơ quan ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ chưc năng cua nhà nươc. ̉ VD: Ngày 01 tháng 6: bán hàng $ 100; thuế bán lẻ 5% và 10% thuế tiêu dùng Dr Cr 01/6 Tiền $115 Bán hàng $100 Thuế bán lẻ $5 Thuế tiêu dùng $10

5

Nơ dai han đên han tra: ̀ ̣ ́ ̣ ̉ Nơ dai han đên han trả sẽ đao han trong năm tơi và đươc trả băng tai san ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ngăn han nên đươc xêp vao nhom nơ ngăn han. Chú ý răng không cân lâp but ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ toan ghi chep. Khi lâp bao cao tai chinh, phân nơ nay sẽ đươc tach ra xêp loai. ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ VD: Một khoản nơ $ 500,000 sẽ trả $ 100,000 mỗi năm trong vòng 5 năm. Tổng số nơ này sẽ đươc trình bày trên bảng cân đối kế toán như sau Nơ Ngắn Hạn Nơ dài hạn đến hạn trả $100,000 Nơ Dài Hạn Nơ dài hạn $400,000  Phai trả nhân viên: ̉ Kế toan phai trả nhân viên là quan trong vì có nhưng luât đinh phưc tap và ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ liên quan đên nhưng khoan nơ quan trong. ́ ̉ ̣ Nhưng nhà tuyên dung lao đông có trach nhiêm đôi vơi ngươi lao động về ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ viêc trả tiên công và lương. Ngươi sư dung lao đông có trach nhiêm vơi chinh ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ phủ và cac tổ chưc khac về nhưng khoan đang năm giư và khoan thuế có liên ́ ́ ̉ ́ ̉ quan. Rât quan trọng khi ta phân biêt giưa ngươi lao đông và ngươi cung câp ́ ̣ ̣ ́ đôc lâp. ̣ ̣ But toan ghi chep tinh hinh thanh toan vơi ngươi lao đông thương phưc ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ tap. ̣

VD: Giả sư ngày 15/02, tổng số tiền công $32,500, trong đó giư lại thuế thu nhập liên bang $5,400, thuế thu nhập bang $1,200, thuế bảo hiểm xã hội $2,015, thuế chăm sóc tuổi già bảo hiểm tuổi già $900 và tiền trơ cấp lương hưu $1,300. Bút toán ghi chép như sau: Dr Cr 15/02 Chi phí tiền công $32,500 Thuế thu nhập liên bang của ngươi lao động phải trả $5,400 Thuế thu nhập bang của ngươi lao động phải trả $1,200 Thuế bảo hiểm xã hội phải trả $2,015 Thuế chăm sóc tuổi già phải trả $471 Thuế bảo hiểm tuổi già phải trả $900 Tiền trơ cấp lương hưu phải trả $1,300 Tiền công phải trả $21,214  Doanh thu chưa thưc hiên: ̣ Doanh thu chưa thưc hiên là trach nhiêm về hang hay dich vụ mà công ty ̣ ́ ̣ ̀ ̣ phai giao hay cung câp trong kỳ kế toan tương lai cho khoan do khach hang trả ̉ ́ ́ ̉ ́ ̀ trươc.
6

VD: Một nhà xuất bản tạp chí nhận tiền đặt báo năm của khách hàng là $240 sẽ lập bút toán như sau: Dr Cr Tiền $240 Tiền đặt báo năm chưa đươc hương $240 Hàng tháng, khi tạp chí đươc ấn hành và giao đi: Dr Cr Tiền đặt báo năm chưa đươc hương $20 Doanh thu giao báo $20 b. Nơ phai trả ươc tinh ̉ ́ Nơ phai trả ươc tinh là khoan nơ mà số tiên không thể xac đinh rõ cho đên ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ sau nay. ̀ Không có gì phai nghi ngơ về nhưng khoan nơ nay. Vân đề mà kế toan phai ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉ giai quyêt là ươc tinh và ghi chep cac khoan nơ nay. ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ VD: Thuế thu nhâp; Thuế bât đông san; Tiên bao hanh san phâm; Thuế bât ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ đông san; Tiên bao hanh san phâm; Tiên nghỉ lễ . ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀  Thuế thu nhâp: ̣ Số thuế thu nhâp phụ thuôc vao kêt quả hoat đông kinh doanh. Số tiên nay ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ thương không biêt đươc là bao nhiêu cho đên cuôi năm tai chinh. Công ty phai ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ lâp but toan điêu chinh ghi chep thuế ươc tinh phai tra. ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̉ VD: Bút toán điều chỉnh thuế thu nhập ươc tính phải trả: Dr Cr 31/12Chi phí thuế thu nhập $53,000 Thuế thu nhập phải trả ươc tính $53,000  Thuế bât đông san phai trả: ́ ̣ ̉ ̉ Thuế bât đông san dưa vao bât đông san hiên hưu. Chung đươc đanh giá ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ hang năm, nhưng giưa năm tai chinh cua chinh phủ vơi năm tai chinh cua công ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ty không tương ưng. Công ty phai ươc tinh thuế bât đông san cho môi thang ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ́ trong năm. VD: Một chính quyền địa phương có năm tài chính tư ngày01/7 đến ngày 30/6 năm sau. Ngày xác định thuế cho năm tài chính hiện hành là ngày 01/11. Ngày thanh toán là ngày 15/12. Ngày 01/7, Janis Corporation ươc tính thuế bất động sản ươc tính cho năm tơi là $24,000. Bút toán lập ngày 31/7, 31/8, 30/9 và 31/10 như sau: Thuế bất động sản phải trả ươc tính cho tháng là: $24,000/12 = $2,000 Dr Cr 31/7 Chi phí thuế bất động sản $2,000
7

Thuế bất động sản phải trả ươc tính $2,000 Ngày 01/11, công ty nhận đươc hóa đơn thuế bất động sản là $24,720. Tính cho mỗi tháng là $2,060. Công ty quyết định tính thêm vào chi phí tháng 11 số thuế đã tính thiếu ơ 4 tháng trươc. Chi phí thuế bất động sản tháng 11 là: $2,060 + $60 x 4 = $2,300 Dr Cr 30/11 Chi phí thuế bất động sản $2,300 Thuế bất động sản phải trả ươc tính $2,300 Thanh toán tiền thuế: Dr Cr 15/12 Thuế bất động sản phải trả ươc tính $10,300 Thuế bất động sản trả trươc $14,420 Tiền $24,720 Tư 31/12 và mỗi tháng sau đó cho đến 30/6, công ty lập bút toán điều chỉnh phân bổ: Dr Cr Chi phí thuế bất động sản $2,060 Thuế bất động sản trả trươc $2,060  Nơ bao hanh san phâm: ̉ ̀ ̉ ̉ Khoan nơ nay tôn tai trong suôt thơi gian bao hanh. Chi phí bao hanh đươc ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ghi nơ vao tai khoan chi phí cua kỳ ban hang. ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ Môt công ty ươc tinh chi phí tương lai cua khoan nơ dưa trên kinh nghiêm ̣ ́ ̉ ̉ ̣ đôi vơi san phâm hay dich vụ đo. Môt công ty thương dung chi phí binh quân ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ cua san phâm hay dich vu. ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ VD: Một công ty cung cấp bộ giảm thanh xe hơi bảo hành là họ sẽ thay thế miễn phí tất cả bộ giảm thanh hư hỏng trong thơi gian ngươi mua vẫn sơ hưu chiết xe đó. Công ty tính tiền công dịch vụ thay thế bộ phận giảm thanh. Trong quá khư, khoản 6% bộ phận giảm thanh bán ra bị trả lại và cần thay thế miễn phí. Chi phí bình quân một bộ phận giảm thanh $25. Giả sư trong tháng 7, 350 bộ giảm thanh đươc bán ra. Nơ dồn tích đươc ghi chép bằng bút toán điều chỉnh cuối tháng 7 như sau: Dr Cr 31/7 Chi phí bảo hành sản phẩm $525 Bảo hành sản phẩm phải trả ươc tính $525 Trong đó: Số sản phẩm thay thế ươc tính: 350 x 6% = 21 Nơ bảo hành ươc tính: 21 x 25 = $525 Ngày 05/12, một khách hàng trả lại và công ty thay thế một cái khác trị giá $20, tiền công $10 (trong thơi gian bảo hành): Dr Cr 05/12 Tiền 10 Bảo hành sản phẩm phải trả ươc tính 20 Doanh thu sưa chưa 10 Hàng tồn kho 20
8

Tiên nghỉ phep phai trả: ̀ ́ ̉ Tiên phep (và chi phí khac cho nhân viên, như tiên thương, tiên hưu) là ̀ ́ ́ ̀ ̀ khoan chi phí cua công ty. ̉ ̉ Chi phí nay chỉ đươc phân bổ trong suôt năm để môi kỳ không bị sai lêch. ̀ ́ ̃ ̣  Nhân viên thương dôn tiên nghỉ phep lai khi họ lam viêc trong năm. ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣  Cach xư lý đôi vơi tiên nghỉ phep cung đươc ap dung cho cac chi ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̣ ́ phí khac cho nhân viên như: Kế hoach tiên thương; Kế hoach tiên ́ ̣ ̀ ̣ ̀ lương hưu. VD: Ngày 20/4, ghi chép tiền nghỉ phép phải trả. Nhân viên đươc hương 2 tuần nghỉ phép cho 50 tuần làm việc, và ươc tính chỉ có khoản 75% nhân viên chọn cách nhận tiền nghỉ phép. Phải trả cho nhân viên hàng tuần là $21,000, trong đo $1,000 trả cho nhân viên nghỉ phép. Dr Cr 20/4 Chi phí nghỉ phép $600 Tiên nghỉ phép phải trả ươc tính $600 Việc tính toán chi phí tiền nghỉ phép dưa vào số phải trả nhân viên chư không phải là việc nghỉ phép Dr Cr 31/8 Tiền nghỉ phép phải trả ươc tính $1,000 Tiền $1,000 3. Nơ tiêm ân ̀ ̉ Nơ tiêm ân là số nơ có thể xay ra tuy thuôc vao cac sư kiên phat sinh sau ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ nay tư nhưng nghiêp vụ đã xay ra, như viêc tố tung. Chung khac vơi nơ ươc ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ tinh không phai là khoan nơ tiêm ẩn mà là nơ hiên tai, nhưng số tiên nơ thì ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ không biêt chăc chăn nên phai ươc tinh. ́ ́ ́ ̉ ́ Hai điêu kiên để xac đinh nơ ươc tinh đươc ghi vao sổ sach kế toan ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́  Khoan nơ có thể xay ra ̉ ̉  Khoan nơ phai đươc ươc tinh môt cach hơp ly. ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ VD: tiên nghỉ phep, thuế thu nhâp, và bao hanh. ̀ ́ ̣ ̉ ̀ Kế toan nơ tiêm ân ́ ̀ ̉ Nơ tiêm ân đươc dôn tich trong ghi chep cua kế toan. Nhưng khoan nơ có ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ thể xay ra nhưng không đap ưng hai điêu kiên trên thì đươc ghi chú trên bao ̉ ́ ̀ ̣ ́ cao tai chinh. ́ ̀ ́ Thiêt hai tư nơ có thể xay ra đươc ghi chep khi cac điêu kiên đươc hôi đu. ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉

9