ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Του ...................................................
οδού ..................................................
τηλ.: ..................................................

Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή του επί της
κτιρίου, κατοίκου........................

Προς:
ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή ......................................
ή ΔΕΔΔΗΕ /Πρακτορείο..............................

Σας γνωστοποιώ ότι στο κτίριο
......................................................................................
του οποίου είμαι ιδιοκτήτης / διαχειριστής πρόκειται να εκτελεσθούν έλεγχοι και δοκιμές, για την
εγκατάσταση του / των ανελκυστήρα/ων από τον Κοινοποιημένο Φορέα ..............................
και απαιτείται προς τούτο η προσωρινή και για εκατόν είκοσι (120) ημέρες χορήγηση τριφασικού
ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ με ασφάλειες.................... Α στον μετρητή.............με
δαπάνες μου
Το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι αναγκαία η παραπάνω παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι
από:............... μέχρι ............... και δηλώνω υπεύθυνα ότι η χρήση του ρεύματος θα γίνει
αποκλειστικά και μόνο για ελέγχους και δοκιμές του / των ανελκυστήρα/ων και όχι για τη
λειτουργία του / των.
Μετά το πέρας του υπόψη χρονικού διαστήματος αποδέχομαι την επαναφορά της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος στην αρχική της κατάσταση.
Επίσης δηλώνω ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, εξ’ αιτίας της υπόψη προσωρινής
ηλεκτροδότησης για το διάστημα των 120 ημερών, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη.
Συνημμένα σας υποβάλλω τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ),
Δ΄ Ειδικότητας.

Ημερομηνία

Ο/Η Αιτών/ούσα — Δηλών/ούσα
Υπογραφή

Συν/να: ΥΔΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.