Κείμενα

:
Γ. & Ε. Δ.Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικοί μηχανικοί Ε.Μ.Π.
Ελεγκ. Δόμησης B’ Τάξης
www.ergocad.gr

Xορηγός:

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης
Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

1

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρα 1 - 4

4030/2011
Έγκριση δόμησης

Άδεια δόμησης

Δικαιολογητικά- Ηλεκτρονική υποβολή

η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης
σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που
επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης

η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των
οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε
αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση Κυρίου + δήλωση ανάθεσης
+ Φύλλο ελέγχου

Έγκριση Δόμησης+Αίτηση Κυρίου + δήλωση
ανάθεσης + Φύλλο ελέγχου + Μελέτες:

Τοπογραφικό Δ.+Διάγ/μα Δόμ.

Αρχιτεκτονική
+Παθ.Πυρ.

Στατική

Καυσίμου - ΔΕΠΑ

Η/Μ

Εν.Πυρ.–Πυροσβ

Ενεργειακή

Ύδρ./Αποχ.

Αποδεικτικά εισφορών (Υπ.Μηχ)
Τίτλος ιδιοκτησίας ή κτημ. Αποσ.
Αποδ. Νομ. για Υφιστάμενα

Αποδ.εισφορών (Υπ.Μηχ)

Χρον. Προγ.
Αιτιολ. Έκθεση.

Υπεύθυνες δηλώσεις / Τεχνικές εκθ. μελετητή
ΣΑΥ/ΦΑΥ – Συντονιστής έργου Π.Δ.305/96
Συμβ.Πράξη για Parking.
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

Tαυτότητα κτιριου
2

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 5

4030/2011
Έλεγχος δικαιολογητικών από υπαλλ. ΑΕΙ *– Υ.ΔΟΜ.
Μέγιστο
διάστημα
12 μηνών

Έγκριση δόμησης
Τίτλων ιδιοκτησίας

Άδεια δόμησης
Έλεγχος πληρότητας φακέλου

Τοπογραφικό Δ.+Διάγ/μα Δόμ.
Έκδοση σε 2
μέρες

Αποδεικτικά εισφορών (Υπ.Μηχ)
Ελλείψεις
Χορήγηση
σε 5
μέρες

Μη δεκτή
αίτηση

Τοπογραφικό
Διάγραμμα Δόμησης
Έγκριση Δόμησης
Άδεια δόμησης

Περιθ.
2 μηνών
Ενιαίο
έντυπο
Διευθ.Οικ.Κτιρ.Καν,
Ηλεκτρονική αποστολή από
την Υ.ΔΟΜ. + ανάρτηση στο
διαδίκτυο
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

ΟΚΧΕ
3

Κτηματολόγιο Α.Ε.

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 6

4030/2011
Ισχύς – Αναθεώρηση – Ενημέρωση

Έγκριση δόμησης
ΙΣΧΥΣ

(1) Άδειες

κατεδάφισης/Εκσκαφές/
Επιχώσεις/Διαμορφώσεις/Κοπές δέντρων

Κτίρια
≤2000τ.μ.
Κτίρια
>2000τ.μ.

Άδεια Δόμησης

1 έτος

Κτίρια ≤5000τ.μ.

4 έτη

2 έτη

Κτίρια >5000τ.μ.

6 έτη

1 έτος (Εκδίδεται μαζί η έγκριση και η άδεια)

Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

4

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 6

4030/2011
Ισχύς – Αναθεώρηση – Ενημέρωση
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Αίτηση δικαιούχου +
Αυτοψία)
(1) Αναθεώρηση για Άδειες
κατεδάφισης/Εκσκαφές/
Επιχώσεις/Διαμορφώσεις/
Κοπές δέντρων
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Έγκριση δόμησης
-

Άδεια Δόμησης
Δεν έχει περατωθεί ο Φ.Ο. –> Νέες διατάξεις
Έχει περατωθεί ο Φ.Ο. -> Διατάξεις χρόνου έκδοσης

4 έτη
4 έτη

-

Έχει Περατωθεί ο Φ.Ο. , οι όψεις, η στέγη –>
Διατάξεις χρόνου έκδοσης

Επ’
αόριστο

1 έτος (Παύει να ισχύει μετά το τέλος και του 2ου έτους)

Αν τροποποιηθούν Αν τροποποιηθούν τα διαγράμματα ή η αρχιτεκτονική μελέτη ή
τα δικαιολογητικά αν αλλάξουν ριζικά οι υπόιπες μελέτες
ή τα διαγράμματα
Αλλαγή επιβλέποντος
(2) Προηγούμενος μηχανικός
Νέος μηχανικός
Λεπτομερή τεχνική έκθεση
Δήλωση για σύννομη περάτωση
του νέου επιβλέποντος +
των εργασιών που επέβλεψε +
περιγραφή εργασιών +
τεχνική έκθεση + φωτογραφίες
φωτογραφίες
(3) Μεταβολές διαστάσεων κτιρίων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του φακέλου
Τροποποίηση
Αλλαγη
ή του οικοπέδου χωρίς παραβίαση
μελετών που
ονόματος
των Συντ.Κ. – Σ.Δ. – Σ.Ο. –Δ’.
δεν αλλάζουν
ιδιοκτήτη
Κτίσμα ≤2% - max 10cm
Γιώργος
Τσιαμτσιακίρης το Δ.Δ.
5
Μήκη πλευρων οικ.≤2% - max20cm

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 6

4030/2011
Ισχύς – Αναθεώρηση – Ενημέρωση
Σημειώσεις
(1) Οι

άδειες κατεδάφισης δεν θεωρούνται από το αστυνομικό τμήμα πριν συμπληρωθούν 20 μέρες από την
ανάρτηση του σώματος στο διαδίκτυο που συνοδεύεται από φωτογραφίες +περιγραφή του προς κατεδάφιση
κτιρίου.
(2) Παραίτηση

επιβλέποντος μόνο με
έγγραφη ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ.
-Αν δεν ενημερωσει τότε μπορεί ο
κύριος του έργου να τον αντικαταστήσει
– αυτοψία από Υ.ΔΟΜ.
(3) Για

(4) Οι

Τεχνική έκθεση
για τις
εκτελεσθείσες
εργασίες

Διακοπή
εργασιών

όλες τις περιπτώσεις αλλαγών θα πρέπει να ενημερώνεται το Ηλεκτρ. Μητρ. Έργου & η ταυτότητα του κτιρίου

αρχικές κρατήσεις – εισφορές από την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται.

(5) Αν

οι όψεις δεν ολοκληρωθούν μετά από 6 έτη τότε επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης.
Το πρόστιμο διαγράφεται αν περατωθούν οι όψεις μέσα σε 6 μήνες από την επιβολή του.

(6) Αν

οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας - > Αναλαογη παράταση
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
6
από το Συμβούλιο πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 6

4030/2011
Ισχύς – Αναθεώρηση – Ενημέρωση
Ημιτελείς Κατασκευές σε :
Τουριστικές εγκαταστάσεις

Δήμος

Παραδοσιακά τμήματα πόλεων
Παραδοσιακούς οικισμούς

Τεχν. Υπηρ.
Δήμου

Περιοχές ιδιαίτ. φυσικού κάλους
Αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους

Εργασίες στο περιβάλλοντα
χώρο ή στο όριο
(Με δαπάνες του Δήμου οι
οποίες καταλογίζονται στη
συνέχεια στο ιδιοκτήτη +
πρόστιμο)

Ολοκλήρωση σε 4 μήνες
(ιδιοκτήτης)

Τελευταία προθεσμία 1 μηνός
(ιδιοκτήτης)
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

7

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 7

4030/2011

Έλεγχοι:
-Τήρηση ξυλοτύπων
-Βάθος θεμελίωσης
-Θέση
-Πλάγιες αποστάσεις
-Διαστάσεις κτιρίου

Έλεγχος εργασιών δόμησης
Έναρξη εργασιών

Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση
ξυλοτύπων, οπλισμού
θεμελίωσης,
τοιχίων υπογείου

Θεώρηση του ΣΑΥ – ΦΑΥ από την
επιθ. εργασίας

Πινακίδα διαστάσεων≥0.50x0.70
τοποθετημένη σε ύψος >1.20μ
από το έδαφος.
-Αριθμός αδείας
-Χρονολογία έκδοσης
-Εκδούσα αρχή
-Στοιχεία μελετητών/
επιβλεπόντων & τηλεφ.

Το πολύ 5 μέρες
μετά την
ολοκλήρωση του
σταδίου

Ελεγκτές
δόμησης
Έλεγχος ή
καταγγελία

Αυστηρή τήρηση

Θεώρηση της άδειας δόμησης
από το οικείο Αστυνομικό τμήμα

Αντίγραφο αδειών δόμησης &
μελετών
Γενικός επιβλέπων
(10 μέρες πριν την
ολοκλήρωση κάθε εργασίας)

Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.
(Κλήρωση)

Έλεγχοι:
-Εξωτερικές διαστάσεις
-Ύψος/Θέση κτιρίου
-Είδος τοιχοποιίας
-Θερμομόνωση κτιρίου
-Αντισεισμικός αρμός
-Διαστάσεις εξωστών
-Υποδομή εγκαταστάσεων

Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του
Φ.Ο. & της
τοιχοποιίας

Μετά την
ολοκλήρωση του
κτιρίου

Επιβ.
Μηχ.
||
Πιστ.
Πληρ.

Γιώργος ΤσιαμτσιακίρηςΠιστ. Ελέγχ. Κατασ.

Υ.ΔΟΜ.

Έλεγχοι:
-Εξωτερικές διαστάσεις
-Συνολικό ύψος κτιρίου
-Όψεις
-Διαστάσεις Η/Χ
-Τελικές στάθμες
-Διαμόρφωση περ.χώρου
-Προβλεπόμενες
εγκαταστάσεις
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ..

8

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 7

4030/2011
Έλεγχος εργασιών δόμησης

(Μελετητές Μηχανικοί)
Παραβάσεις μελετών
-Μη τήρηση πολεοδομικών διατάξεων
-Μη τήρηση του τοπογραφικού
-Μη τήρηση του Διαγράμματος Δόμησης
*(Επιβλέποντες Μηχανικοί)
Παραβάσεις οικοδομικών εργασιών
-Μη τήρηση εγκεκριμένων μελετών
-Μη τήρηση του τοπογραφικού
-Μη τήρηση του Διαγράμματος Δόμησης
Για μικρές παραβάσεις =πρόστιμο 1000-20000ευρώ
Πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης

Διακοπή εργασιών:
- Ενημέρωση Kύριου &
μηχανικού του έργου
-Τοιχοκόληση για 20
μέρες στο Δήμο.
* Δεν

Υ.ΔΟΜ. &
Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν

Οριστική κύρωση
2η Υποτροπή

2πλασιασμός κυρώσεων
1η Υποτροπή

Κύρωση στον μελετητή με απαγόρευση
εκπόνησης/υπογραφής /επίβλεψης
μελετών για 3-12 μήνες (2πλάσια για
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία κλπ.)
Υπουργός ΥΠΕΚΑ
(Κύρωση)

Εισήγηση
Εποπτικού
Συμβουλίου
(ακρόαση)

Ενημέρωση Μητρώου
Μελετητών &
Επιβλεπόντων Μηχανικών
Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Ν. & Υ.ΔΟΜ.

Γιώργος
Τσιαμτσιακίρης
επιβάλλεται κύρωση αν ο ίδιος ο μηχανικός
είχε ενημερώσει
για τις παραβάσεις την Υ.ΔΟΜ. & Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ. 9

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 8

4030/2011
Μητρώο μελετητών /επιβλεπόντων
ΥΠΕΚΑ – Δημόσια Πρόσβαση –
Επαγγελματικά προσόντα μηχανικών –
Μοναδικός αριθμός μητρώου για κάθε μηχανικό

Μελετητές: Υπεύθυνοι για την
εκπόνηση μελετών

Επιβλέποντες : Υπεύθυνοι ανά
τομέα επίβλεψης

Παραδοσιακοί οικισμοί,
διατηρητέα κλπ.

Αρχιτεκτονικές μελέτες
από Αρχιτέκτονα
αποκλειστικά!

Συμπλήρωση
Ταυτότητας Κτιρίου
(Ν.3843/2010)

Στατικές μελέτες από
πολιτικό μηχανικό
αποκλειστικά!

Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

Ενημέρωση Υ.ΔΟΜ.
για ορισμό
ημερομηνίας ελέγχου

Επίβλεψη
οικοδομικών
εργασιών

10

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 9

4030/2011
Ειδικές διατάξεις
Το Διάγραμμα Δόμησης :
1) υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1: 500, για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.
2) Περιλαμβάνονται:
• α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του.
• β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης & δόμησης, το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους
στάθμευσης.
• γ) Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση
τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο
είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κ.λπ. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις
προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή
των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
• δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που
απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
• ε) Την τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το
πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
• στ) Ενδεικτικές όψεις.
• ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης
και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.
• η) Ενδεικτική 3D απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό.
*Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
11
πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που
τίθενται από αυτούς.

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρο 9

4030/2011
Ειδικές διατάξεις

Στην ταυτότητα του κτιρίου :
ενσωματώνεται η βεβαίωση κύριας χρήσης για επαγγελματικούς χώρους

Στο τοπογραφικό :
1) δηλώνονται από τους κύριους ή έχοντες δικαίωματα ότι τα όρια του οικοπέδου είναι ακριβή
(& την αιτία για την αίτηση έκδοσης άδειας δόμησης )
2) Περιλαμβάνονται (επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών),
• η εξάρτηση των κορυφών ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο
• περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό
σύστημα συντεταγμένων
• πλήρης φωτογραφική αποτύπωση
• υψομετρική αποτύπωση

*Απαιτείται άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών ως και για την κοπή δένδρων,
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 1337/1983 (Α' 33).
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

12

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρα 10-14 & 15

4030/2011
Ελεγκτές δόμησης
Προαπαιτούμενα προσόντα

Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ ή
Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή
Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή
κατασκευής κτιρίων :
≥(2) ετών για άδεια ελεγκτή δόμησης κτίρια ≤1.000 τ.μ.
≥(4) ετών για άδεια ελεγκτή δόμησης κτίρια >1.000 τ.μ..
*Δεν μπορούν να γίνουν ελεγκτες:
- Δημόσιοι ή Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
**Οι Ελεγκτές Δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309).

Εξετάσεις
Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης
(Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.)
Άδεια για 2 χρόνια (με έδρα) –
Μετά παύση για 2 χρόνια

Απαγορεύεται η διενέργεια ελέγχου από ελεγκτή δόμησης, σε κτίριο ή τμήματα
αυτού εφόσον:
α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση
συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι
μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,
β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή συγγενής του έως β'
βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

13

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρα 16 -17-18

4030/2011
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας – Εποπτικό Συμβούλιο

Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (3ετές)

[Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ + Ε.Υ.Ε.Δ.]

(Πειθαρχικός Έλεγχος Ελεγκτών Δόμησης)

*Εισήγηση ειδικού Γραμ.
Επιθ. Περ.&Εν.

Σε περίπτωση
διαπίστωσης
παράβασης
ελεγκτή δόμησης

Γενικός Επιθεωρητής

Υπουργός ΥΠΕΚΑ
Ειδικός Γραμ. Επιθ. Περ.&Εν.

5 μελές συμβούλιο

Υπουργός ΥΠΕΚΑ

Πάρεδρος γρ. Νομ. Συμβ. ΥΠΕΚΑ
Βοηθός γενικού επιθεωρητή Ε.Υ.Ε.Δομ.
Διευθυντής ΥΠΕΚΑ

Βοηθός γενικού
επιθεωρητή Ε.Υ.ΕΠ.Εν.
(δημόσιος υπ. ΠΕ Α’ κλπ)

Βοηθός γενικού
επιθεωρητή Ε.Υ.Ε.Δομ.
(δημόσιος υπ. ΠΕ Α’ κλπ)

Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Πειθαρχικός έλεγχος ελεγκτή δόμησης για:
Τομεάρχες
(2 γεωγραφ. τομείς Β-Ν)
*Εισήγηση ειδικού
Γραμ. Επιθ. Περ.&Εν.

Τομεάρχες
(γεωγραφ. Τομείς Β-Ν )

-Υποβολή ανακριβών στοιχείων
-Μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του
-Πλημελή καθήκοντα

50 άτομα τακτικό
Αρμόδιο Πειθ. Οργ.
προσωπικόΓιώργος
->
Τσιαμτσιακίρης
Επιθεωρητές δόμησης
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αρμόδιο Εισαγγ.
14

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρα 16 -17-18

4030/2011
Εποπτικό Συμβούλιο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Καταβολή χρηματικού προστίμου από 5.000 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ σε περίπτωση υπέρβασης δόμησης έως 500 τ.μ., καθώς
και υπέρβασης καθ' ύψος μέχρι 2 μέτρα ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων μέχρι 2 μέτρα και από 50.001 ευρώ μέχρι
500.000 ευρώ σε περίπτωση υπέρβασης δόμησης μεγαλύτερης των 500 τ.μ., καθώς και υπέρβασης καθ'ύψος μεγαλύτερης των
2 μέτρων ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων μεγαλύτερης των 2 μέτρων
Αποκλεισμός του Ελεγκτή Δόμησης από τη διενέργεια ελέγχων για περίοδο από ένα έως και τρία έτη
Οριστική διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, ιδίως στην περίπτωση υποτροπής μετά από αποκλεισμό
Απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και απαγόρευση
επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 3 έως 12 μήνες.

*Κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα
βεβαιώνονται, εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
**Ο Ελεγκτής Δόμησης στον οποίο επιβλήθηκε αφαίρεση άδειας οφείλει μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν
της σχετικής απόφασης να καταθέσει την άδειά του.
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

15

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρo 20-29

4030/2011
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας – Εποπτικό Συμβούλιο

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α)
(Σε κάθε περιφερειακή ενότητα - 2ετή θητεία)
4 Μέλη : -Πρόεδρος ΣΑ = Υπ.Άποκ.Δημ.Δ.
-Αρχιτέκτονας μέλος ΔΕΠ ή ΥΠΕΚΑ κ.α.
-2 αρχιτέκτονες ιδιώτες (ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣΠΕΑ)
**Γνωμοδοτήσεις για:
Οικοδομικές εργασίες σε παραδ. οικισμούς, αρχαιολ.
χώρους, διατηρητέα κλπ.

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α)
9 Μέλη : -Πρόεδρος=Γεν. γραμ. Χωρ.Αστ.Περ.ΥΠΕΚΑ
- Νομικός Συμβ. ΥΠΕΚΑ
-2 Αρχιτέκτονας =Διευθυν. ΥΠΕΚΑ
-1 Αρχιτέκτονας Υπ.Πολιτισμού
-1 Αρχιτέκτονας μέλος ΔΕΠ Αρχ.Σχολής
-2 αρχιτέκτονες ιδιώτες (ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣΠΕΑ)
-1 Αρχιτέκτονα σχεδιασμού τοπίου

Κατασκ. έργα διαμορφώσεως κοινόχρηστων ή
αδόμητων χώρων (εκτός αρχιτ.διαγωνισμών)
Αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα
μορφολογικά στοιχεία των διατάξεων (ψήφοι 3/4)

**Γνωμοδοτήσεις/Εισηγήσεις για:
Υπουργό ΥΠΕΚΑ
Αποφάσεις / Ενστάσεις

Άδειες κατεδάφισης* κτιρίων κατασκευασμένων πριν
το 1955
*Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών
σε κτίρια ή γήπεδα παραδ. οικισμών (κ.α.) ή για διατηρητέαΓιώργος
το ΣΑ γνωμοδοτεί
Τσιαμτσιακίρης
εντός 15 ημερών από την υποβολή για την δυνατότητα διατήρησής τους.

**Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν παρίστανται
στη συνεδρίαση για να εκθέσουν τις
απόψεις τους αλλά όχι κατά τη λήψη
16της
απόφασης

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Άρθρo 30-37

4030/2011
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας – Εποπτικό Συμβούλιο

Συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων &
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ)

Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών
θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ)

5 Μέλη : -Πρόεδρος = Πάρεδρος γραφείου ΝΣΚ
-Αντιπρόεδρος μηχανικός προιστ. Αρμ.διευθ.Περιφ.
-Μηχανικός υπ.Α’ Αρμ.διευθ.Περιφ
–Μηχανικός εκπρόσωπος ΤΕΕ
-Μηχανικό εκπρόσωπο της Περιφ.Ενωσης Δήμων

7 Μέλη : -Πρόεδρος=Γεν. γραμ. Χωρ.Αστ.Περ.ΥΠΕΚΑ
- Νομικός Συμβ. ΥΠΕΚΑ
-Γενικό διευθυντή πολεοδομίας ΥΠΕΚΑ
-2 Διευθυντές ΥΠΕΚΑ
-Μηχανικός εκπρόσωπος ΤΕΕ
-Μηχανικό εκπρόσωπο της Ενωσης Περιφερ.

Αρμοδιότητες:
Εξέταση προσφυγών κατά των πορισμάτων ελεγ.δομ.
Εξέταση προσφυγών πράξεων/παραλήψεων των ΥΔΟΜ
(τεως) Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού & Περιβ.
Μείζονα θέματα εξετάζονται απο το ΚΕΣΥΠΟΘΑ

*Κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης και των πράξεων ή
παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο
αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ εντός 30 ημερών με κατάθεση στο πρωτόκολλο
της
ΥΔΟΜ
Γιώργος
Τσιαμτσιακίρης
που κοινοποίησε την πράξη (Παράβολο 50ευρώ).

Αρμοδιότητες του (τεως) Κεντρικού
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και
Περιβάλλοντος

17

Ο Γιώργος Τσιαμτσιακίρης,
απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμμετέχει ως εισηγητής σε
ημερίδες και σεμινάρια στην Ελλάδα την Κύπρο και την Ιταλία,
που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και των
Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών με θέμα την εφαρμογή των
Ευρωκωδίκων ενώ έχει εκδόσει το βιβλίο «Ευρωκώδικες,
αντισεισμικός σχεδιασμός». Είναι μέλος του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος.

Εισηγητής:
Γιώργος Τσιαμτσιακίρης
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.

Γιώργος Τσιαμτσιακίρης

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful