Bertha Dudde, br.

7816, 4 Veljače 1961

ISPRAVNA IDEJA O BOGU
Moj Duh će vam otkriti ovo, da postoji samo jedan Bog i da je taj Bog Sebe očitovao u Isusu Kristu. Pošto je Bog Duh, Ja bićima koja sam stvorio nisam mogao postati vidljiv kao ograničeno postojanje, ali u Isusu Kristu sam postao vidljivi Bog za sva Svoja stvorenja. Stoga, vi ne smijete govoriti o Isusu Kristu i Ocu, jer Ja sam jedno sa Njim, tako da kada govorite o Isusu Kristu, vi govorite o Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Ocu od vječnosti... Već je novorođenče Isus bilo ispunjeno Mojim Duhom, i već sam nakon Njegova rođenja Sebe manifestirao u Njemu na neobičan način, da bi ljude oko Njega prisilio da spoznaju kako Moj Duh živi u novorođenčetu. Čovjek Isus je umro na križu, ali Njegovo tijelo je već bilo produhovljeno i uskrsnulo je od mrtvih – jer sve njegove supstance su se ujedinile sa Mnom. Moj Duh je prožeo tijelo i dušu i ništa ljudskog nije ostalo u Njemu. Ono što je trećeg dana uskrsnulo od mrtvih sam bio Ja Osobno, Otac-Duh od vječnosti, Bog, Kojeg su bića željela vidjeti i Koji je sebe očitovao u Isusu Kristu. Isus Krist je Bog, jer Ja sam Duh i postao sam vidljiv svim Svojim bićima u Osobi Isusa Krista. I vi Me ne možete zamisliti na ni jedan drugi način osim kao Božanskog Spasitelja Isusa Krista. Ako Mi se želite moliti, ako želite uspostaviti kontakt sa Mnom, morate se moliti Isusu Kristu – morate govoriti sa Njime, vi Ga morate priznati kao vašeg Vječnog Oca, i onda ćete također imati pravilan koncept o Bogu, koji, međutim, nikad ne može biti ispravan ako se odvojeno molite Meni kao 'Bogu' i Isusu kao 'Božjem Sinu'. U čovjeku Isusu je živjela duša, koja je bila Moj 'sin', naj-uz-više-nije savršeno biće stvoreno s Moje strane koje Mi je ostalo vjerno u trenutku velike izdaje duhova. I taj 'sin Božji' Mi je omogućio da se Osobno utjelovim u ljudskom tijelu – tako da se može ostvariti potpuno sjedinjenje vječnog Oca-Duha sa Isusom Kristom. Ali naknadno nisu bila dva odvojena entiteta, već samo jedan Bog, jer Božanski Duh je, kao Prvi Uzročnik, u potpunosti prožeo ljudsko tijelo, produhovljavajući ga također na taj način. Sve je bilo Božanski Duh, Duh koji je prožimao cijeli beskraj, ali je Sebe manifestirao u formi vidljivoj za ljude, tako da mogu formirati ideju o Meni i ponovno se sjedinjiti sa Mnom. Jer njihov prvotni grijeh izdaje se sastojao od dobrovoljnog odvajanja od Mene, pošto Me oni nisu bili u stanju vidjeti. I stoga sam Ja za njih osigurao mogućnost da se svojom vlastitom slobodnom voljom ponovno sjedine sa Mnom, postajući vidljiv za njih u Isusu Kristu. Vi nikad ne smijete odvojiti 'Isusa Krista' od Mene, jer On i Ja smo Jedno i isto; tko god se moli Njemu, moli se Meni, tko god vidi Njega, vidi Mene Osobno, Koji Jesam, Koji sam bio od vječnosti, i Koji ću biti u vijeke vjekova. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful