Bertha Dudde, br.

6844, 3 Lipanj 1957

ISTINSKI LIJEČNIK I ISTINSKI LIJEK
Ono što doprinosi ozdravljenju vaše duše će vam uvijek biti pruženo, ali će vam samo biti ponuđeno, neće vam biti nametnuto. Prema tome, mnoge duše ostaju bolesne i slabe pošto zanemaruju ono što im Ja neprestno nudim u ljubavi Moju Riječ koja je najbolji lijek za one koji su smrtno bolesni. Vaša duša je već bolesna kada započinje svoj zemaljski život i mora proći kroz ovaj zemaljski život sa ciljem da bi se u potpunosti izliječila. Ali može napustiti ovu zemlju u istom nemoćnom stanju i onda još mora patiti beskrajno dugo vrijeme prije nego postigne ono što je mogla postignuti na zemlji, potpuno ozdravljenje, stanje punoće snage koje bi ju učinilo neopisivo sretnom. Ja Osobno kao čovjek sam hodao po ovoj Zemlji da bi vam dao primjer kako na pravilan način živjeti zemaljski život. (Po)zna(va)o sam sve slabosti i nedostatke u ljudima i u tu svrhu sam vam ukazao put i kako vi unatoč svih vaših nedostataka i defekata možete postići vaš cilj. Naučavao sam vas i govorio sam vam, ponudio sam vam na Zemlji medicinu sa kojom bi ste se mogli izliječiti. Ja Osobno sam se ponovno vratio u Svoje Kraljevstvo, ali Moja Riječ će vam uvijek biti dostupna jer Ja sam govorio kroz usta svojih slugu, Mojih učenika koje sam delegirao da vam govore. Sišao sam dolje do vas kroz Svoju Riječ, Ja sam sa vama u Mojoj Riječi, pošto sam se sažalio na vas jer sam gledao na vaše slabe i bolesne duše i znao da vam treba liječnik koji vas može izliječiti jer On zna vaše stanje i ima sprem(lje)nu pravu medicinu. Ali vi se rijetko okrećete ovom doktoru i na taj način ostajete u vašoj slabosti i ne možete biti izliječeni. I mada vam Ja opet i iznova govorim vi i dalje ne slušate i na taj način vaš kratak boravak na ovoj zemlji prolazi bez da vaša duša napravi duhovni korak prema naprijed. Iz tog razloga Ja moram (do)pustiti da Moj glas zazvuči neuobičajeno jako i kao strog liječnik poduzeti bolne intervencije da bi vašu dušu spasio od sigurne smrti. Sjetite se ovog kad doživite stvari koje vam se čine okrutne, koje ne možete pomiriti sa Bogom Ljubavi. Zapamtite da vas Ja ne mogu prisiliti da me slušate i ako odbijete Ja vam moram govoriti na ovaj način da bi Me bili u stanju čuti – tada ne zaboravite da je najbolniji zahvat motiviran Mojom ljubavlju. Ali ako Mi pružite mogućnost da sa vama govorim samo jednom kada su vaše misli usmjerene prema Njemu Koji je iznad svih, Koji kontrolira sve, onda bi se velika opasnost mogla izbjegnuti. Onda bi sebe povjerili pravom liječniku i iscjelitelju, onda vam On može odrediti pravilnu medicinu kada vam govori i daje uputstva koja će vam, ako ih slijedite, zasigurno omogućiti da izbjegnete smrt. Ja jedino želim da svoje misli okrenete ka Meni, jer čineći tako vi otvarate vrata za Mene kroz koja Ja mogu ući i dati vam ono što veoma trebate. A pošto Ja nikad neću koristiti silu Ja koristim druga sredstva, koja vaše misli mogu okrenuti ka Meni. I sva mučna iskustva, udari sudbine svakojakih vrsta, pa i prirodne katastrofe, su takva sredstva za Moja stvorenja, koja u zemaljskom životu malo misle na Mene i na svoj stvarni zadatak, koja žalim jer im njihove bolesne duše moraju podnijeti još mnogo patnje, ako ne teže svome izliječenju, dokle god žive na zemlji. Jer Ja sam Bog ljubavi Koji sva Svoja stvorenja želi vidjeti sretna, ali Koji isto tako neprestano poštuje volju Svojih stvorenja i zbog toga je sudbina duše prepuštena njoj samoj.

AMEN