Bertha Dudde, br.

7380, 7 Srpanj 1959

PONOVNA PREOBRAZBA BIĆA U LJUBAV
Vi ne smijete zaboraviti kako vas je u život dovela Vječna Ljubav, da je prema tome vaša temeljna priroda bila ljubav kao i Ja sâm i da se uz to morate povratiti vašoj temeljnoj prirodi od koje ste sebe udaljili, to jest, vi ste sebe promijenili u nasuprotno/protivno. I ova preobrazba u ljubav se mora ponovno dogoditi, jer vi ne možete zauvijek ostati odvojeni od Mene, i zbog toga će Moja aktivnost i upravljanje uvijek smjerati k tome da vas povrate u stanje u kojem ste bili na početku. Moja priroda je ljubav, jedino ljubav je mogla izbijati/zračiti iz Mene i kao duhovno biće također biti određeno da bude aktivno u ljubavi. Ali onda ono također mora djelovati u Mojoj volji, i sve dok je tako bilo bića su također bila intimno povezana sa Mnom, ona su bila neprestano prožeta snagom Moje ljubavi i na taj način su bića bila poput Mene. Pa ipak ona nisu tako ostala… ona su svoju volju okrenula protiv Mene i snagu ljubavi koja im je pritjecala koristila da djeluju protivno Mojoj volji. Oni su postepeno sebe udaljili od Mene, a svaka udaljenost (ili ‘svako takvo udaljavanje’) također označava slabije pritjecanje snage, koje se sve više smanjivalo pošto su ga bića u oholosti i pogrešnom razmišljanju sama odbijala. Jer oni su kao rezultat njihovog otpora također izgubili svjetlo realizacije/spoznaje, oni su pali (ili ‘strmoglavili se’) u bezdan gdje je tama koja ih je obuzimala postajala sve gušća sve dok se njihova duhovna supstanca nije stvrdnula a oni postali čvrsta supstanca, koju je jedino Moja volja ponovno promijenila oblikujući ih u (ili ‘od njih’) tvorevine u kojima su oni mogli odustati od svog otpora. Zato oni moraju proći stanje u kojem ostaju u potpunoj nemoći tako da jednog dana mogu ponovno biti probuđeni u život, i u skladu sa Mojom voljom stoga oživljavaju tvorevine u kojima se odvija polagan proces sazrijevanja. Ovo je faza ‘zavezane/ograničene’ volje gdje se jedino Moja volja primjenjuje i na ovaj način biće ispunjava svoj zadatak u prisilnom stanju sve dok nije dosegnulo zrelost kada može ponovno primiti svoju slobodnu volju. Jer jednog dana mora biti ponovno prikazano/dokazano kako ste proizašli iz ‘ljubavi’. I jednog dana se ljubav mora rasplamsati u vama i ponovno navaljivati/tjerati prema Meni, jednog dana vi morate dobrovoljno zatražiti snagu ljubavi od Mene i kroz život ljubavi se još jednom sjediniti sa Mnom, što bi se trebalo dogoditi za vrijeme vašeg života na Zemlji. Ali onda će proces reintegracije biti ostvaren, onda će se biće koje je, u skladu sa Mojom voljom, jednom bilo stvoreno po Mojoj ljubavi (ili ‘Mojom ljubavlju’) dobrovoljno vratiti u stanje ponovnog prihvaćanja svoje temeljne prirodu i svojom vlastitom voljom će postati savršeno kao što je bilo jednom stvoreno Mojom voljom… Onda je ostvareno djelo koje sam naumio pri vašem stvaranju, kako bi vas učinio Mojom djecom, i koje zbog slobode volje nisam mogao stvoriti Ja, nego je svako biće samo moralo postići, kako bi tada bilo beskrajno blaženo/sretno u vječnosti. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful