Posljednji Sud Je TakoĐer Čin BoŽje Milosti (Bd 5983)

Bertha Dudde, br.

5983, 23 Lipanj 1954

POSLJEDNJI SUD JE TAKOĐER ČIN BOŽJE LJUBAVI
Posljednji sud također treba ubrojiti među djela Božje milosti, pošto i on, također, kao svoj temelj ima nagore razvoj onog duhovnog koje je podbacilo na svom posljednjem zemaljskom ispitu i mora biti inkorporirano u novi proces dozrijevanja, sa ciljem da bi jednom postignulo svoj konačni cilj. Posljednji sud je također, tako reći završno stavljanje u red onog što je skrenulo u ne-red, to je jedna procjena i jedno umetanje u raznolike forme koje korespondiraju stupnju zrelosti duhovnog, to je kraj jednog razvojnog perioda i početak novog, u skladu sa Mojim planom od vječnosti, koji kao svoj temelj ima najdublju mudrost i ljubav. Bog Sudâ također ostaje Bog ljubavi, pošto Moja pravda može djelovati jedino u skladu sa pravcem kojeg Moja ljubav pred-viđa kao dobrobitnog za duhovno, i pored toga da bi se stvorila protuteža za tvrdoglavo razmišljanje i djelovanje ljudi koji su postali meta ovog suda, a i najveći grijeh se također mora na neki način iskupiti, ako već nije izručen Onome Koji je Sebe (pre)dao kao žrtvu. Ravnoteža se mora stvoriti sa ciljem da se umanji ova velika krivnja, i ta ravnoteža je ustanovljena baš kroz ovaj sud, prebacivanjem onog što je griješno u situaciju gdje iznova mora izravnati svoj prekršaj, pošto nije dobrovoljno prihvatilo dar izmirenja. Posljednji sud ni u kojem slučaju nije čin Božanskog bijesa, ništa drugo nego čin ljubavi, gdje također nastupa i Moja pravednost pošto ju izuzetno savršeno Biće ne može zaobići. Ja bi bez ikakvih teškoća mogao dopustiti da svako biće samo osjeti Moju pravednost, Ja bi tako reći mogao odmah kazniti svakog griješnika, ali to se ne bi slagalo sa Mojom mudrošću a također bi i Moja ljubav u tom slučaju bila prepoznata sa teškoćom. Ali Ja sam izuzetno strpljiv i dugo trpim, te odgađam takav sud na kraju razvojnog perioda što je duže moguće, sa ciljem da bi najprije pridobio ljude za Sebe. I Ja držim Svoju zaštitničku ruku iznad nepravednih i zlih, pošto ih želim osvojiti sa Svojom ljubavlju, pošto ne želim da Me se boje kao Boga Koji kažnjava. Ali kada je došao trenutak u vremenu kada obnavljam red jer za dobrovoljan povratak k Meni više nema nade, onda Moja ljubav mora naizgled odstupiti a ipak je ona jedina pokretačka sila. Moja ljubav privodi kraju Sotonsko stanje i zaustavlja daljnje neprijateljske akcije Mog protivnika. Ja izbavljam ljude od propadanja u najveće dubine. Ja ih ponovno vezujem unutar čvrste materije i tako ih ponovno inkorporiram u razvojni proces – sud koji kao svoj cilj opet ima spasenje a ne vječnu smrt, i koji prema tome još više ističe Moju ljubav prema svemu što sam stvorio – prema svemu što je mrtvo ali će postići vječni život. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful