Bertha Dudde, br.

8676, 17 Studeni 1963

PROČIŠĆAVANJE ONEČIŠĆENE KRISTOVE DOKTRINE
Razlog za Moje ovakvo govorenje, dostavljanje čiste istine na Zemlju, je onečišćena doktrina koja se na Zemlji propovijeda kao doktrina Isusa Krista. To više nije čisto evanđelje kako sam ga Ja čovječanstvu donio kroz Isusa. Njegove riječi su bile predmetom mnogih promjena, mnogo toga više nije jasno shvaćeno (ili ‘mnogo toga se više jasno ne razumije’) i mnogo toga je protumačeno na krivi način. Riječ koja je opisana kao ‘Moja Riječ’ je tijekom vremena prizvala različita mišljenja donoseći tako nesklad/neslogu među onima koji su branili istinu njihovog vlastitog mišljenja. Riječi sa duhovnim značenjem su dobile svjetovno objašnjenje kojeg se ljudi čvrsto drže sa upornošću/žilavošću pošto oni jednostavno više ne mogu shvatiti duhovno značenje. Rezultat toga je građevina vjere koja je u svojim doktrinama u potpunosti različita od onog što sam Ja Osobno donio čovječanstvu dok sam hodao po Zemlji. Kao posljedica svega toga, mnogi ljudi više uopće ne mogu biti dosegnuti duhovno (= u smislu, ‘do mnogih se ljudi više ne može doprijeti u duhovnom smislu’) pošto njihov intelekt odbija prihvatiti očigledno lažne doktrine gdje su se greške uvukle među istine i koje su kao istina zagovarane još jedino od strane fanatika. Takva pokvarena doktrina mora biti pročišćena ako će biti od ikakve dobrobiti za duše ljudi! I ova namjera je na dnu (= u smislu, ‘čini podlogu’) Mojeg novog direktnog otkrovenja koje od strane svake spremne/voljne osobe može biti spoznato kao Božansko otkrovenje. Međutim, samo onaj koji je spreman/voljan će ga prihvatiti, zadobijajući tako ponovno u vlasništvo čistu istinu. No, ispravljanje lažnih doktrina može jedino biti ostvareno prirodnim putem. Ne smije biti neuobičajenih znakova koji mogu imati odlučujući ili prisiljavajući utjecaj na vjeru ljudi. I to je razlog zašto ova instrukcija nije povezana sa nikakvim posebnim fenomenom već je dostavljena od Gore na najprirodniji način pri čemu čovjek čuje sa svojim duhovnim uhom što mu Ja Osobno govorim i zapisuje Moju Riječ kako ju je primio od Mene. Postoji također i dokaz za ovu proceduru, i ova osoba ne može biti optužena poradi smućenog/zbunjenog razmišljanja, maštanja ili planiranog literalnog djela sa kojim ona misli zavesti ili zapanjiti svoje bližnje. Procedura primanja duhovnih poruka se ne može negirati pošto za nju postoji zapisana evidencija, ali svaka osoba i dalje ima izbor ili da ju prihvati kao vjerodostojnu ili da ju odbaci, čime zadržava svoju religijsku slobodu. Međutim, od suštinske je važnosti da se svjetlo baci na lažne doktrine koje su ugmizale u razmišljanje ljudi ukazujući >da su beskorisne ili čak opasne za razvoj duše. Jer greška nikad ne može voditi/dovesti do Mene Koji sam Vječna Istina! Velika većina ljudi tako hoda cestom koja od-vodi od Mene i, prema tome, oni će primiti prosvjetljenje pod uvjetom da žude za njime i da su spremni prihvatiti ga. I Ja ću na svaki način podržati/poduprijeti osobu koju sam odabrao za ovu komisiju koja je nužan protu-udarac protiv aktivnosti Mojeg neprijatelja koji će se uvijek boriti protiv neistine tražeći načine kako ju zaraziti sa neistinom tako da bi spriječio ljude da dosegnu svjetlo raspoznavanja. Prema tome, Ja ću blagosloviti svakoga koji uzme dijela u ovom važnom radu tako što će nastojati proširiti među svojim bližnjima istinu koju Ja dostavljam na Zemlju. Jer istina je svjetlo koje će zasjati svima onima koji žele krenuti ispravnim putem koji vodi ka Meni, njihovom Ocu od Vječnosti, Koji, međutim, nikad ne može biti pronađen kroz neistinite doktrine. Prema tome, greška mora biti osporena/pobijena (= u smislu, ‘neistini se treba suprotstaviti sa istinom’) a isto tako i onaj koji je grešku donio na svijet.

Ali istina će postići ulaz jedino u ona ljudska srca koja ju traže, pošto njihova žudnja za istinom dokazuje da oni također čeznu za Mnom i nastoje sebe osloboditi od onog koji bi ih želio (za)držati u duhovnoj tami. Ti ljudi će primiti čistu istinu, i u tu svrhu će Kristova doktrina kako se sada propovijeda biti očišćena, i Moja Riječ će još jednom u svoj njezinoj čistoći biti učinjena pristupačnom ljudima tako da im istina može pomoći da steknu blaženstvo, jer jedino istina je od/iz Mene i jedino istina vodi nazad ka Meni. AMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful