GV: Trương Thế Thảo

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT: *Phương pháp: - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. + TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP Oxit: Oxit bazơ: Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O. Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO) Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử (Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…) Oxit axit: Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit. Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối Axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ. Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng) Axit + bazơ + Muối + H2O Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O. Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí). Bazơ: Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2) Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O Bazơ + axit -> Muối + H2O Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới Muối: Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL). Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí). Muối + Bazo -> Muối mới + Bazo mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối + Muối -> 2 Muối mới (sp có kết tủa, chất khí) Muối –t0--> Muối + Oxi… Oxi: Oxi + Nguyên tố -> Oxit. Oxi + Hidro -> Nước. Oxi + Hợp chất hữu cơ -> H2O + CO2 + .. Nước : - Nước + Kim loại kiềm -> dd Kiềm + H2 - Nước + Oxit bazo -> dd Kiềm. - Nước + Oxit axit -> dd Axit. *Bài tập áp dụng: 1> Vieát caùc PTPÖ ñeå thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. 1

GV: Trương Thế Thảo e. Cu Na2SO3 -> NaCl.

CuO CuCl2 Cu(OH)2

S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Bổ túc và cân bằng đầy đủ, ghi rõ đk pư và CT A, B, C, D: FeS2 + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O b. A + HCl -> B + FeCl2 B + O2 -> C + H2O. C + H2SO4 -> SO2 + H2O. B + SO2 -> C + H2O. c. A + Na -> B B + AgNO3 -> D + C D –t0-> E + A. A + NaI -> I2 + NaCl. d. A + B -> C. C + HCl -> D + ZnCl2 D + O2 -> A + E C + O2 -> SO2 + ZnO. e. ZnS + O2 -> A + B A + H2S -> C + H2O C + O2 -> A B + HCl -> D + H2O. 3. Viết PTHH theo sơ đồ sau: a. NaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> BaCO3. b. Cu CuO Cu(NO3)2 Cu Cu(OH)2 c.Hãy Viết các PTHH thực hiện quá trình chuyển hóa sau: Fe <-> Fe(OH)3. 4. Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X Fe(OH)3 B1 +Z B2 +T B3 Tìm CTHH các chất tương ứng với A, B, … và viết PTHH 5.Cho sơ đồ biến hóa: A + X 2 A2 +Y A3 Fe(OH)3

GV: Trương Thế Thảo A + Y Fe +B D +E C

A + Z Biết rằng : A + HCl -> D + C + H2O và các pưhh từ A -> Fe thực hiện ở nhiệt độ cao. Tìm các chất tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH? 6. Thực hiện chuyển hóa: A1 CaCO3 t0 B1 CaCO3 +Y +Y +Z, t0 Biết: E +I, t0 A Các chất A, B, C … tương ứng với các chất khác nhau? Baøi 8: Coù nhöõng chaát: AlCl3; Al; Al2O3; Al(OH)3; Al2(SO4)3. haõy choïn nhöõng chaát coù quan heä vôùi nhau ñeå laäp thaønh 2 daõy bieán hoaù vaø vieát PTPÖ minh hoaï? Bài 9:: Vieát caùc PTPÖ thöïc hieän daõy chuyeån hoaù sau: a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu. b) MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO. c) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3. d) Fe -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe. e) Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3 -> Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3. g) FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4 -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2ZnO2. h) P -> P2O5 -> H3PO4 -> NaH2PO4 -> Na2HPO4 –> Na3PO4 -> NaCl -> NaOH. i) MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> H2 -> H2O -> NaOH -> Na2SO4 -> NaNO3. k) CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3 -> MgCO3 -> MgO -> MgCl2 -> MgSO4 -> Mg(NO3)2 -> MgO -> Mg3(PO4)2. Bài 10: Cho sô ñoà bieán hoaù : A+X A+Y Fe --+B--> D --+E--> C A+Z Bieát raèng: A + HCl -> D + C + H2O. Tìm caùc chaát öùng vôùi caùc chöõ caùi A, B, C, D, E, X, Y, Z vaø vieát caùc PTPÖ Baøi 11: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: a. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. b. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3. Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. Baøi 13: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? 3 B2 C +X A2 CaCO3 +T +Z+H2O B3 D t0 E +Z A3 CaCO3

7. Viết PTHH theo sơ đồ sau: A +X B

GV: Trương Thế Thảo a. BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. g. NaOH + ? -> NaCl + ? h. Fe + ? -> FeCl3 i. SO3 + NaOO dö -> ? + ? Baøi 14: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 Baøi 15: coù caùc chaát: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, AgCl, NaCl. a. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån hoaù? b. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? Baøi 16: Döôùi ñaây laø moät soá pöhh ñieàu cheá muoái: Natri hidroxit + axit nitric -> A + B. a. Keõm + C -> Keõm Sunfat + D b. Natri sunfat + E -> Barisunfat + F c. G + H -> Saét (III) Clorua. d. I + J -> Ñoàng (II) Nitrat + Cacbon ñioxit + nöôùc. Haõy cho bieát: - Teân goïi vaø CTHH cuûa nhöõng chaát A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. - PTHH vaø phaân loaïi nhöõng pö noùi treân? Baøi 17: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. Baøi 18: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät chaát voâ cô M trong khoâng khí thu ñöôïc 2,4g Saét(III) oxit vaø 1,344 lít khí Sunfurô (ñktc). a. xaùc ñònh CTPT cuûa M. b. Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: SO2 -> Muoái B M C Keát tuûa A Baøi 19: vieát ptpö bieåu dieãn chuoãi bieán hoaù sau: A Ca(OH)2 D Ca(OH)2 CaCO3 X KHCO3 M CaCO3 Baøi 20: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: a. FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. b. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3. c. Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét (II) Nitrat. d. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. ? -> Ca(OH)2 e. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? e. CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. Baøi 21: Vieát ptpö ñeå thöïc hieän daõy caùc chuyeån hoaù sau: FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeO a. Fe2O3 -> Fe Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 4

GV: Trương Thế Thảo ? -> H2SO4 b. FeS2 -> SO2 SO2 NaHSO3 -> ? a. CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. b. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3. c. CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. d. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3)2. Baøi 22: boå tuùc vaø can baèng caùc ptpö sau? H2SO4 + Ba(NO3)2 -> ? + ? NaOH + ? -> Na2SO4 + ? HNO3 + CaCO3 -> ? + ? Ca(OH)2 + ? -> CaCl2 + ? Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> ? + ? CuSO4 + ? -> FeSO4 + ? MgSO4 + BaCl2 -> ? + ? MgSO4 + ? -> Mg(NO3)2 + ? KCl + AgNO3 -> ? + ? ? + K2CO3 -> BaCO3 + ? Na2CO3 + ? -> BaCO3 + ? AgNO3 + ? -> Cu(NO3)2 + ? ? + Fe(OH)2 -> FeSO4 + ? ? + ? -> BaCO3 ? + ? -> BaCO3 + H2O SiO2 + CaO -> ? SiO2 + Na2CO3 -> ? + ? SiO2 + NaOH -> ? + ? SiO2 + CaCO3 -> ? + ? Baøi 23: Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? - Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO. - CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 <-> CaO. BAØi 24: Xaùc ñònh caùc chaát vaø hoaøn thaønh caùc ptpö sau: FeS + A -> Bkhí + C B + CuSO4 -> D + E B + F -> Gvaøng + H C + J khí -> L L + KI-> C + M + N Baøi 25: Cho caùc caëp chaát sau: Cu + HCl; Cu + Hg(NO3)2. Cu + ZnSO4; Cu + AgNO3. Zn + Pb(NO3)2 Sn + CuSO4. Nhöõng caëp chaát naøo xaûy ra pö? Vieát caùc PTHH töông öùng? Baøi 26: cho caùc kim loaïi Zn, Al, Cu, Ag vaø caùc dd: FeSO4, AgNO3, CuSO4, ZnSO4. em haõy ñieàn vaøo choã troáng sao cho pö xaûy ra ñöôïc: a. ………. + FeSO4 -> Al2(SO4)3 + ………. b. Cu + ……… -> ……………. + Ag. c. ……. + …………. -> Zn(NO3)2 + Ag. d. CuSO4 + Al -> ……. + ………. e. Zn + ……….. -> ……………. + Fe f. …. + ……. -> Al2(SO4)3 + Zn. Baøi 27: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: a. Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4. b. Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3. c. FeS2 -> Fe -> FeCl2 -> FeCl3 -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 <- Fe <Fe2O3 Baøi 28: Vieát caùc ptpö cuûa nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe2O3 5 Fe(OH)3

GV: Trương Thế Thảo

Baøi 29: Vieát caùc ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù sau: Fe3O4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3. Fe FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe. Baøi 30: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3 Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. Baøi 31: a. Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà sau? Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3. Al2O3 Baøi 32: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 NaAlO2 Baøi 33: Ñieàn caùc chaát thích hôïp vaøo choã troáng sao cho thích hôïp vaø caân baèng: a. Al + …… -> Al2O3 b. H2SO4 + …. -> Al2(SO)3 + ……… c. …………. + ……….. -> AlCl3 + BaSO4 d. NaOH + …….. -> NaCl + Al(OH)3 e. Al + …………. + …………… -> NaAlO2 + H2 f. Al + ………….. -> Al2S3. Bài 34: Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết: * Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan , nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị... * Phương pháp hóa học: + Trích các chất cần nhận biết thành các mẫu thử riêng biệt. + Cho thuốc thử đặc trưng vào các mẫu thử để quan sát hiện tượng, nhận ra dấu hiệu -> kết luận về chất. + Viết PTHH để minh họa. * Một số thuốc thử thường dùng: Chất cần Thuốc thử Hiện tượng nhận biết
Axit Dd kiềm -Cl -Br -I =PO4 =S =SO4 =SO3 -HSO3 =CO3 -HCO3 Quì tím Quì tím Dd Phenolphtalein không màu Dd AgNO3 // // Hồ tinh bột AgNO3 Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd BaCl2 Dd Axit mạnh (HCl) // // // Quì tím hóa đỏ Quì tím hóa xanh Phenolphtalein đỏ hồng AgCl ↓ trắng, hóa đen ngoài không khí AgBr↓ vàng nhạt AgI↓ vàng sậm Xanh tím Ag3PO4 ↓vàng (tan trong dd HNO3) PbS↓ hoặc CuS ↓đen BaSO4 ↓ trắng SO2 ↑mùi hắc, làm đục nước vôi trong // CO2 ↑làm đục nước vôi trong //

6

GV: Trương Thế Thảo
=SiO3 -NO3 -ClO3 -NH4 Al(III) Fe(II) Fe(III) Mg(II) Cu(II) Cr(III) Co(II) Ni(II) Pb(II) Na K Ca H2 Cl2 NH3(khai) H2S SO2 CO2 CO NO2 =Cr2O7 =MnO4 Cr2O4 // H2SO4đặc, nóng + Vụn Cu Nung có xúc tác MnO2 Dd NaOH // // // // // // // // Na2S hoặc K2S Đốt // // // Nước Brôm (màu nâu) Quì tím ẩm Pb(NO3)2 hoặc Cu(NO3)2 Dd Brom, thuốc tím Nước vôi trong CuO (đen), t0 Quì tím ẩm H2SiO3 ↓ keo trắng Dd màu xanh lam, NO2 ↑nâu đỏ O2 ↑, làm cháy tàn đóm đỏ NH3 ↑, có mùi khai Al(OH)3 ↓ keo trắng, tan trong kiềm dư Fe(OH)2 ↓ trắng xanh, hóa nâu ngoài không khí Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu Mg(OH)2 ↓ trắng Cu(OH)2 ↓ xanh lam Cr(OH)3 ↓ xanh da trời, tan trong kiềm dư Co(OH)2 ↓ hồng Ni(OH)2 ↓ màu lục sáng (xanh lục) PbS ↓ đen Ngọn lửa màu vàng Ngọn lửa tím hồng Ngọn lửa đỏ da cam Ngọn lửa xanh nhạt, nổ nhỏ, tạo H2O Nước Brom mất màu Quì tím hóa xanh (H2S có mùi trứng thối) PbS↓ hoặc CuS ↓đen Nhạt màu Vẩn đục (CaCO3↓) Cu (đỏ) Quì tím hóa đỏ Màu da cam Màu Hồng tím Vàng tươi

Bài tập áp dụng : * Thuốc thử không giới hạn:
Bài 1: bằng pphh hãy nhận biết các chất sau: dd HCl; H2SO4; HNO3; Ca(OH)2; NaOH. dd Na2CO3; CuSO4; MgCl2; K2S. Khí: N2; H2; CO2; NO2; O2; SO2; CO rắn: Na2CO3; MgCO3; BaCO3. dd BaCl2; Na2SO4; HNO3; Na3PO4 Kim loại: Ca, Al, Cu, Fe. Baøi 2: Trình bày caùc phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau: a/ Na2SO4, HCl, HNO3. b/ NaOH, Ca(OH)2 ; b2/ FeSO4, Fe(SO4)3; b3/ HNO3, MgNO3. c/ K2CO3, Fe(NO3)2, NaNO3. d/ Nhaän bieát caùc boät kim loaïi sau: Fe, Cu, Al, Ag. e/ Nhaän bieát 3 boät raén: Mg, Al, Al2O3. Bài 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) Na2O, CaO, ZnO b) NaOH, Ca(OH)2, HCl c) HCl, HNO3, H2SO4. d) Na2SO4, NaCl, NaNO3 e) HNO3, H2SO4, KCl, KNO3, KOH, Ba(OH)2. g) K2SO4, CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4), MgSO4. h) CO2, H2, N2, CO, O2. Baøi 4: coù 3 loï ñöïng 3 hh daïng boät: Al + Al2O3; Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. haõy duøng pphh ñeå nhaän bieát chuùng? Vieát caùc ptpö xaûy ra? 7

GV: Trương Thế Thảo Baøi 5: laøm theá naøo ñeå nhaän ra söï coù maët cuûa moãi khí trong hh goàm CO, CO2, SO3 baèng pphh, vieát caùc ptpö? Baøi 6: a. baèng pphh haõy nhaän bieát 3 dd sau: HCl, H2SO4, NaOH. b.…………………………………………………………………: NaCl, NaNO3, Na2SO4. c…………………………………………………………………:Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4. d.………………………………………………3 chaát khí: oxi, hidro, cacbonic. e………………………………………………..5 …………..: N2, O2, CO2, H2, CH4. g………………………………………………..3 chaát raén: Baïc, Nhoâm, Canxi oxit. h.………………………………………………………………….: Ca, Fe, Cu. Baøi 7: Nhaän bieát caùc hoaù chaát sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: Na2SO4, HCl, NaNO3. Baøi 8: nhaän bieát boán chaát raén maøu traéng sau baèng pp Hoaù hoïc: CaCl2, CaCO3, CaO, NaCl? Bài 9: Nhận biết 6 dd sau: HCl; H2SO4; HNO3; NaOH; Ca(OH)2. Bài 10: Phân biệt 4 dd sau: Na2CO3; CuSO4; MgCl2; K2S. Bài 11: bằng pphh phân biệt các khí sau: a. CO2; SO2; CO. b. NH3; H2S; HCl; c. CO; H2; SO2. Bài 12: Bằng pphh phân biệt các chất sau: a. Na2O

* Thuốc thử hạn chế: Dùng thuốc thử nhận ra 1 hoặc vài chất trong hh -> dùng chất vừa nhận ra để làm thuốc thử, nhận biết các chất còn lại.
Baøi 9: Nhaän bieát caùc dd sau trong caùc loï maát nhaõn baèng pphh: FeCl2, FeCl3, HCl, NaOH maø chæ ñöôïc duøng quì tím? Baøi 10: Chæ duøng quì tím, haõy nhaän bieát caùc chaát sau trong caùc loï maát nhaõn: Na2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2? Baøi 11: chæ duøng kimloaïi laøm thuoác thöû, haõy nhaän bieát caùc dd sau baèng pphh: AgNO3, HCl, NaOH? Bài 12: nhận biết các chất sau bằng pphh: Chỉ dùng quì tím: dd HCl; Na2SO4; NaCl; Ba(OH)2 Chỉ dùng một thuốc thử: a. dd FeSO4; Fe2(SO4)3; CuSO4; Na2SO4. b. Dd NH4Cl; FeCl2; FeCl3; MgCl2; NaCl; AlCl3 dd MgCl2; FeCl2; NH4NO3; Al(NO3)3; Fe2(SO4)3. dd HCl; NaOH; AgNO3; Na2S -> chỉ dùng quì tím. Bài 13: Chæ duøng 1 chaát vaø 1 trong soá caùc dung dòch sau ñeå nhaän bieát töøng chaát: H2SO4, CuSO4, BaCl2. Baøi 14: trình baøy pp ñeå nhaän bieát 3 chaát raén maøu traéng ñöïng trong 3 loï rieâng bieät khoâng nhaõn: NaCl, Na2CO3, hh NaCl vaø Na2CO3? Baøi 15: chæ duøng theâm 1 thuoác thöû duy nhaát, haõy nhaän bieát caùc dd: FeCl2, FeCl3, HCl? Baøi 16: Chæ duøng theâm moät kim loaïi, nhaän bieát caùc dd sau: FeSO4, Fe2(SO4)3, CuCl2, Al2(SO4)3? Bài 17: a) Chæ duøng theâm moät kim loaïi, haõy nhaän bieát 4 dung dòch chöùa trong 4 loï maát nhaõn sau: Na2SO4, Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2. Vieát caùc PTPÖ. b) Coù 4 chaát raén: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, BaCl2 ñöïng trong caùc loï maát nhaõn. Chæ duøng dung dòch HCl, haõy nhaän bieát caùc loï hoaù chaát treân? 8

GV: Trương Thế Thảo Baøi 18: cho caùc chaát: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. chæ duøng theâm nöôùc, haõy nhaän bieát chuùng? Baøi 19: a. chæ coù nöôùc vaø khí cacbonic coù theå phaân bieät ñöôïc 5 chaát boät traéng sau ñaây hay khoâng: NaCl, Na2SO4, BaCO3, Na2CO3, BaSO4. neáu ñöôïc haõy trình baøy caùch nhaän bieát? Bài 20: chæ duøng theâm HCl loaõng, haõy trình baøy caùch nhaän bieãt chaát: BaCO3, BaSO4, NaCl, Na2CO3? Bài 21: .Haõy choïn 2 dd muoái thích hôïp ñeå phaân bieät 4 dd sau: BaCl2, HCl, K2SO4, Na3PO4. Baøi 22: haõy duøng moät hoaù chaát nhaän bieát 5 dd sau: NH4Cl, FeCl2, FeCl3, AlCl3, MgCl2? Baøi 23: chæ ñöôïc duøng theâm quì tím, haõy neâu pp nhaän bieát caùc dd trong caùc loï bò maát nhaõn sau: K2S, K2CO3, K2SO3, NaHSO4, CaCl2? Baøi 24: duøng hoaù chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 hoaù chaát sau: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3? - chæ duøng moät thuoác thöû, haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát: 3 chaát raén: NaOH, NaHCO3, Na2CO3. Bài 25: Nhận biết các hóa chất: MgCl2; FeCl2; NH4NO3; Al(NO3)3; Fe2(SO4)3 dùng thêm một thuốc thử duy nhất? Bài 26: Chỉ dùng thêm quì tím, hãy nhận biết 4 dd bị mất nhãn: HCl; NaOH; AgNO3; Na2S.

* Không dùng thuốc thử: Cho từng chất t/d với nhau; lập bảng kết quả; dựa vào bảng để nhận biết các chất.
Bài 25: Nhận biết các chất sau bằng pphh mà không được dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: 1. dd HCl; AgNO3; Na2CO3; CaCl2 2. dd HNO3; CaCl2; Na2CO3; NaCl 3. dd HCl; H2SO4; BaCl2; Na2CO3 4. dd NaCl; CuSO4; H2SO4; MgCl2; NaOH 5. dd NaOH; (NH4)2CO3; BaCl2; MgCl2; H2SO4 6. dd MgCl2; NH4Cl; K2CO3; NaBr; NaOH; HCl. Bài 26: Khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc haõy phaân bieät caùc dung dòch sau: a) HCl, AgNO3, Na2CO3, CaCl2. b) NaOH, (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4. Baøi 27: coù 4 dd goàm: HCl, NaOH, Na2CO3, MgCl2. khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát caùc dd treân? Baøi 28: khoâng duøng hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát 4 dd sau: NaCl, HCl, Na2CO3, H2O? Baøi 29: khoâng duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc, haõy nhaän bieát caùc chaát sau: NaCl, CuSO4, KOH, MgCl2, BaCl2, AgNO3? Baøi 30: haõy nhaän bieát 4 loï dd: CuCl2, NaOH, AlCl3, NaCl maø khoâng duøng theâm moät hoaù chaát naøo khaùc. (keå caû giaáy quì:? Baøi 31: ……………………………………….: HCl, BaCl2, Na2CO3, K2SO4 ………………………………………………………………………….? Baøi 32: …………………………………………: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, CaCl2 …………………………………………………………………? Bài 33: ………………….: NaCl; Ba(OH)2; Ba(HCO3)2; (NH4)2SO4…………………..? Bài 34: Có 4 lọ mất nhãn là A, B, C, D. Mỗi lọ chứa một trong các dd sau: AgNO3; ZnCl2; HCl; Na2CO3. Biết rằng lọ A tạo chất khí với lọ C nhưng không pư với lọ B, lọ A, B tạo kết tủa với lọ D. Hãy xác định các chất trong các lọ: A, B, C, D? Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT. 1. Phương pháp: 9

GV: Trương Thế Thảo - Nếu đề bài cho biết hóa trị của nguyên tố -> dựa vào PTHH , CTHH và giả thiết đề bài cho tìm nguyên tử khối của nguyên tồ để xác định tên NTHH. - Nếu bài toán không cho biết hóa trị của nguyên tố, ta phải thiết lập biểu thức liên hệ giữa NTK của nguyện tố và hóa trị của nó : M = k.x (k là hệ số tỉ lệ giữa M và x). Sau đó, dựa trên biểu thức, biện luận M theo x hoặc x theo M => chọn cặp nghiệm hợp lí. 2. Bài tập áp dụng: Baøi 1: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H2SO4 20%. Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 2: Hoaø tam m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M, neáu khöû m gam oxit saét naøy baèng CO noùng, dö thu ñöôïc 8,4 g saét. Tìm CTPT cuûa oxit saét vaø tính m? Baøi 3: Khi oxi hoaù 2g moät NTHH coù hoaù trò IV baèng oxi ngöôøi ta thu ñöôïc 2,54g oxit. Xaùc ñònh CTPT oxit? Baøi 4: Cho 5,6g oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11,1g muoái Clorua cuûa kim loaïi ñoù. Cho bieát teân cuûa kim loaïi? Baøi 5: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïicaàn duøng 300ml dd HCl 1M. Xaùc ñònh CTPT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 7,2g moät oxit saét taùc duïng vôùi dd HCl coù dö sau pö ta thu ñöôïc 12,7g muoái khan. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 7: Cho 5,4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26,7g muoái. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 8: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I, cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63%. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 9: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö, ngöôøi ta thu ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng, sau khi say khoâ coù khoái löôïng 2,65g. Xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát ptpö xaûy ra trong TN0? Baøi 10: Cho 0,53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 11: Cho 9,85g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng heát vôùi dd H2SO4 loaõng, dö thu ñöôïc 11,65g muoái Sunfat. Haõy tìm CT cuûa muoái cacbonat hoaù trò II? Baøi 12:Khöû hoaøn toaøn 4,06g moät oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao thaønh kim loaïi. Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra vaøo bình ñöïng Ca(OH)2 dö, thaáy taïo thaønh 7g keát tuûa. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dd HCl dö thì thu ñöôïc 1,176 lít khí Hidro (ñktc). a. Xaùc ñònh CTPT oxit kim loaïi. b. Cho 4,06g Oxit kim loaïi treân taùc duïng hoaøn toaøn vôùi 5000ml dd H2SO4 ñaëc, noùng dö thu ñöôïc dd X vaø khí SO2 bay ra. Xaùc ñònh CM cuûa muoái trong dd X ( coi theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå trong quaù trình pö? Baøi 13: theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I, cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63%. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 14: a. hoaø tan hoaøn toaøn 27,4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6,72 lít CO2 (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? b. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 2,4g oxit moät kim loaïi hoaù trò II caàn duøng 2,19g axit clohidric. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 15: ñeå khöû 6,4g moät oxit kim loaïi caàn 2,688 lít khí H2. neáu laáy löôïng kim loaïi ñoù cho td vôùi dd HCl thì giaûi phoùng 1,792 lít khí H2. Tìm teân kim loaïi? 10

GV: Trương Thế Thảo Baøi 16: Bieát raèng 400ml dd HCl 1M ñuû ñeå hoaø tan heát 13g kim loaïi A ( coù hoaù trò II trong hôïp chaát). a. Haõy xaùc ñònh teân cuûa A? b. Neáu cuõng laáy 400ml dd HCl 1M thì coù theå hoaø tan bao nhieâu gam Oxit cuûa kim loaïi A ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân? Baøi 17: cho 1,38g moät kim loaïi hoaù trò I td heát vôùi nöôùc ch 0,2g hidro. Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù? Baøi 18: cho 10,4g oxit moät nguyeân toá kim loaïi thuoäc nhoùm II td vôùi dd HCl dö, sau pö taïo thaønh 15,9g muoái. Xaùc ñònh teân cuûa nguyeân toá kim loaïi vaø döï ñoaùn moät vaøi t/c cuûa nguyeân toá ñoù? Baøi 19: cho 0,3g moät kim loaïi coù hoaù trò khoâng ñoåi td heát vôùi nöôùc ñöôïc 168 ml hidro ôû ñktc. Xaùc ñònh kim loaïi ñoù, bieát raèng kim loaïi noùi chung coù khaû naêng td vôùi nöôùc coù hoùa trò toái ña laø 3. Baøi 20:moät hh X coù khoái löôïng 27,2g goàm kim loaïi A (coù hoaù trò II vaø III) vaø oxit kim loaïi AxOy cuûa kim loaïi ñoù. Cho hh X tan hoaøn toaøn trong 500ml dd HCl 2M. xaùc ñònh CTPT cuûa AxOy? Baøi 21: hoaø tan hoaøn toaøn 8g oxit cuûa kim loaïi hoaù trò III trong 300ml H2SO4 loaõng 1M, sau pö phaûi duøng 50g dd NaOH 24% ñeå trung hoaø löôïng axit coøn dö. Tìm CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 22: hoaø tan hoaøn toaøn 18g moät kim loaïi M caàn duøng 800ml dd HCl 2,5M. kim loaïi M laø kim loaïi naøo? Baøi 23: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 8g moät oxit kim loaïi caàn duøng 300ml dd HCl 1m. xaùc ñònh CTPT cuûa oxit kim loaïi? Baøi 24: cho oxit MxOy cuûa kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi, bieát raèng 3,06g oxit nguyeân chaát tan trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 5,22g muoái. Haõy xaùc ñònh CT cuûa oxit treân? Baøi 25: oxit cuûa kim loaïi R ôû möùc hoaù trò thaáp chöùa 22,56% oxi, cuõng oxit kim loaïi ñoù ôû möùc hoaù trò cao chöùa 50,48% oxi. Xaùc ñònh R? Baøi 26: nguyeân toá X coù theå taïo ra 2 loaïi oxit maø trong moãi oxit haøm löôïng % cuûa X laø 40% vaø 50%. Xaùc ñònh teân nguyeân toá X? Baøi 27: a.Cho 5,4g moät kim loaïi hoaù trò III td vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26,7g muoái. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? b.cho 5,6g moät oxit kim loaïi td vöøa ñuû vôùi axit HCl cho 11,1g mu6oùi clorua cuûa kim loaïi ñoù. Cho bieát teân kim loaïi? Baøi 28: cho 100g hh hai muoái clorua cuûa cuøng moät kim loaïi R (coù hoaù trò II vaø III) taùc duïng vôùi KOH dö. Keát tuûa hidroxit hoaù trò II baèng 19,8g coøn k.l clorua kim loaïi R hoaù trò II baèng 0,5 khoái löôïng mol cuûa R. tìm kim loaïi R? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng muoái cacbonat cuûa moät kim loaïi hoaù trò III baèng dd H2SO4 16%. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa, ñöôïc dd chöùa 20% muoái sunfat tan. Xaùc ñònh teân kim loaïi hoaù trò III? Baøi 30: hoaø tan muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II baèng dd H2SO216%. Sau khi khí khoâng thoaùt ra nöõa thì thu ñöôïc dd chöùa 22,2% muoái sunfat. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat treân? Baøi 31: cho 2g hh Fe vaø kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl coù dö thì thu ñöôïc 1,12lít H2 (dktc). Maët khaùc, neáu hoaø tan 4,8g kim loaïi hoaù trò II ñoù caàn chöa ñeán 500ml dd HCl. Xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II? Baøi 32: hh M goàm oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò II vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò ñoù ñöôïc hoaø tan heát vaøo axit H2SO4 loaõngvöøa ñuû taïo ra khí N vaø dd L. ñem 11

GV: Trương Thế Thảo coâ caïn dd L thu ñöôïc moät löôïng muoái khan 168% khoái löôïng M. xaùc ñònh kim loaïi hoaù trò II, bieát khí N baèng 44% khoái löôïng cuûa M? Baøi 33: hoaø tan hoaøn toaøn 5g hh goàm moät kim loaïi hoaù trò II vaø moät kim loaïi hoaù trò III caàn duøng 18,25g dd HCl 30%. a. tính theå tích khí hidro thoaùt ra ôû ñktc? b. Tính khoái löôïng muoái khoâ ñöôïc taïo thaønh? Baøi 34: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II, sau 1 thôøi gian khi k.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.l noù giaûm ñi 14,3g. cho thanh saét coù k.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân, sau 1 thôøi gian thaáy k.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd, röûa saïch, saáy khoâ, can naëng 65,1g. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 35: Hai coác ñöïng dd HCl ñaët treân hai ñóa caân A vaø B: can ôû traïng thaùi can baèng. Cho 5g CaCO3 vaøo coác A vaø 4,8g M2CO3 vaøo coác B (M laø kim loaïi). Sau khi hai muoái ñaõ tan hoaøn toaøn caân trôû laïi vò trí caân baèng. M laø kim loaïi naøo? Baøi 36: Ñoát chaùy 1 kim loaïi M thu ñöôïc moät oxit X. trong oxit X thì M chieám 52,94% theo k.l. tìm teân kim loaïi M vaø CT oxit? Baøi 37: Cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27,36g muoái sunfat kim loaïi A. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0,2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 38: Hoaø tan 6,75g moät kim loaïi M chöa bieát hoaù trò vaøo dd axit thì caàn 500ml dd HCl 1,5M. xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi M? Baøi 39: Khöû 3,48g moät oxit kim loaïi M caàn duøng 1,344 lít H2 (ñktc). Toaøn boä löôïng kim loaïi M thu ñu7oïc cho td vôùi dd HCl dö cho 1,008 lít H2 (ñktc). Tìm CTPT cuûa M? Baøi 40: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7,3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11,96% theo k.l. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 41: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.l. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3). Sau 1 thôøi gian, khi soá mol 2 muoái baèng nhau, laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0,2% coøn thanh thöù hai taêng 28,4%. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 42: Moät thanh keõm coù k.l 25g, nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï, laøm khoâ, caân ñöôïc 22,75g. hoûi k.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 43: Hoaø tan heát 16,8g hh hai kim loaïi X (hoaù trò x) vaø Y ( hoaù trò y) trong dd HCl roài sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 59,4g muoái khan. Tính theå tích khí H2 sinh ra? Baøi 44: Hoaø tan hoaøn toaøn 1,68g kim loaïi M coù hoaù trò II baèng 100ml dd H2SO4 0,4M. ñeå trung hoaø löôïng axit dö ngöôøi ta duøng 40ml dd NaOH 0,5M. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 45: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 9,6g moät kim loaïi M chöa roõ hoaù trò trong bình chöùa khí clo nguyeân chaát. Sau khi pö keát thuùc thì thu ñöôïc 20,25g muoái clorua. Tìm teân kim loaïi M? Baøi 46: Hoaø tan hh X goàm 11,2g kim loaïi M vaø 69,6g oxit MxOy cuûa kim loaïi ñoù trong 2 lít dd HCl thu ñöôïc dd A vaø 4,48lít H2. xaùc ñònh kim loaïi M? Baøi 47: Hoaø tan 19,8g hh X goàm hai kim loaïi coù cuøng hoaù trò vaøo 600ml dd HCl 1,5M. coâ caïn dd sau pö thu ñöôïc 49,05g hh muoái khan. a. chöùng minh hh X khoâng tan heát? b. Tính theå tích khí hidro sinh ra? Baøi 48: Cho 1g saét clorua td vôùi dd AgNO3 dö, thu ñöôïc 2,65g AgCl. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái saét clorua? 12

GV: Trương Thế Thảo Baøi 49: Coù moät hh goàm boät saét vaø boät kim loaïi M coù hoaù trò n. neáu hoaø tan heát hh naøy trong dd HCl thì thu ñöôïc 7,84 lít khí H2 (ñktc). Neáu cho hh treân td vôùi khí clo thì caàn duøng 8,4 lít (ñktc). Bieát tæ leä soá nguyeân töû cuûa Saét vaø kim loaïi M trong hh laø 1:4. a. tính theå tích khí clo ñaõ hoaù hôïp vôùi kim loaïi M ôû ñktc? b. Xaùc ñònh hoaù trò n cuûa kim loaïi M? c. Neáu khoái löôïng kim loaïi M coù trong hh laø 5,4g thì M laø kim loaïi naøo? Baøi 40: Hoaø tan m gam moät oxit saét caàn 150ml dd HCl 3M, neáu khöû toaøn boä m gam oxit saét treân baèng CO noùng, dö thì thu ñöôïc 8,4g saét. Xaùc ñònh CT cuûa saét oxit? Baøi 51: Ñeå hoaø tan 2,4g saét oxit thì caàn duøng vöøa ñuû 4,41g H2SO4. tìm CT cuûa oxit ñoù? Baøi 52: Khöû m gam oxit saét baèng khí hidro noùng dö. Cho hôi nöôùc taïo ra ñöôïc haáp thuï baèng 100g axit H2SO4 98% thì noàng ñoä axit giaûm ñi 3,405%. Chaát raén thu ñöôïc sau pö khöû ñöôïc hoaø tan baèng H2SO4 loaõng thoaùt ra 3,36 lít khí H2 ôû ñktc. Xaùc ñònh CTPT cuûa oxit saét? Baøi 53: Cho 1g saét clorua chöa roõ hoaù trò cuûa saét vaøo moät dd AgNO3 dö, ngöôøi ta ñöôïc moät chaát keát tuûa traéng, sau khi sấy khoâ coù k.l laø 2,65g. haõy xaùc ñònh hoaù trò cuûa saét vaø vieát pthh xaûy ra trong TNo? Baøi 54: Cho töø töø dd KOH ñeán dö vaøo 3,25g muoái saét clorua. Sau ñoù loïc keát tuûa, ñem nung ôû nhieät ñoä cao thì thu ñöôïc 1,6g chaát raén, bieát raèng söï hao huùt trong quaù trình Tn laø khoâng ñaùng keå. Haõy tìm mu6oùi saét ñoù? Baøi 55: Hoaø tan hoaøn toaøn 6,4g hh goàm boät Fe vaø moät oxit saét baèng dd HCl thu ñöôïc 2,24 lít khí H2 (ñktc). Neáu ñem 3,2g hh treân khöû baèng H2 ôû nhieät ñoä cao coù 0,1g H2O taïo thaønh. Haõy tìm CTPT cuûa oxit saét? Bài 56: Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 5,1g oxit moät kim loaïi hoaù trò (III), ngöôøi ta phaûi duøng 43,8g dd HCl 25%. Hoûi ñoù laø oxit cuûa kim loaïi naøo? Baøi 57: Nhoû töø töø töøng gioït dd NaOH vaøo dd muoái clorua cuûa kim loaïi B hoaù trò III ñeán khi keát tuûa khoâng taïo theâm ñöôïc nöõa thì döøng. Loïc laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao, thu ñöôïc moät oxit ( trong ñoù % cuûa kim loaïi B chieám 52,94%). Xaùc ñònh teân cuûa kim loaïi B? Bài 58: Khi cho 2,5g một kim loại hóa trị II vào nước thì thu được 1,4 lít khí H2 bay ra ở đktc. Xác định tên kim loại? Bài 59: Khi hòa tan 21g một kim loại hóa trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8,4 lít khí H2 ở đktc. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104,25g tinh thể muối hidrat hóa. a. Cho biết tên kim loại? b. Xác định CT của muối Hidrat hóa? Bài 60: Để hòa tan 16g FexOy cần dùng 0,6 mol dd HCl. Xác định CTPT của oxit sắt đó? Bài 61: Hòa tan 27,4g hh M2CO3 và MHCO3 bằng 500 ml dd HCl 1M thấy thoát ra 6,72 lít khí CO2 ở đktc. Để trung hòa axit dư phải dùng 50ml dd NaOH 2M. Tìm CT hai muối và % các muối trong hh? Bài 62: Cho 46,9g hh hai muối sunfat và cacbonat của cùng một kim loại hóa trị I vào nước thành dd A. Cho ½ dd A t/d H2SO4 dư thoát ra 2,24 lít khí ở đktc. Cho ½ dd A t/d với dd BaCl2 dư thì thu được 43g hh kết tủa trắng. Tìm CT 2 muối và % hh? Bài 63: Cho 100 g hh hai muối Clorua của cùng một kim loại M có hóa trị II và III t/d hết với dd NaOH dư. Kết tủa hidroxit hóa trị II bằng 0,5 khối lượng mol của M. Tìm CT 2 muối Clorua và % các muối trong hh? Bái 64: Thêm NaOH dư vào dd chứa 8g sunfat của kim loại hóa trị II rồi lọc lấy kết tủa, tách ra nung nóng ta thu được một oxit kim loại. Dẫn một luồng khí Hidro đi qua đến khi khử hết, kim loại nhận được có khối lượng 3,2g. Hỏi kim loại đó là gì? Bài 65: Hòa tan hoàn toàn 4g hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170ml dd HCl 2M. a. Cô cãn dd thu được bao nhiêu gam muối khan? b. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc? 13

GV: Trương Thế Thảo c. Nếu kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II và nguyên tố nào? Bài 66: Khử m gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nóng dư đến hoàn toàn ta thu được sắt và khí A. hòa tan hết lượng sắt bằng dd HCl dư ta thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 thì thu được 10g kết tủa. Tìm CT của oxit sắt? Chuyên đề 3: TAÙCH – TINH CHẾ CÁC CHAÁT. * Lưu ý: Tách các (từng) chất ra khỏi hh # tách 1 chất ra khỏi hh. * Phương pháp vật lí: - pp lọc: dùng tách chất không tan ra khỏi chất lỏng khi cho hh đi qua bộ phận lọc: giấy lọc, vải… - pp chiết: dùng để tách các chất lỏng không hòa tan ra khỏi hh chất lỏng không dồng nhất. - pp chưng cất pâhn đoạn: dùng để tách các chất có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc khác nhau ra khỏi hh. - Pp từ tính: Dùng nam châm để hút lấy các chất nhiễm từ ra khỏi hh. * Phương pháp hóa học: - Dùng pư đặc trưng t/d lên những chất muốn tách theo các điều kiện sau: • Chỉ tác dụng lên chất muốn tách. • Sản phẩm tạo thành dễ dàng tách ra khỏi hh ban đầu bằng pp vật lí: lọc, chiết… • Chất sản phẩm dễ dàng tái tạo lại thành chất ban đầu. - Sơ đồ tách: AB YA +B XY +A Y - Trình bày cách tiến hành bằng lời. - Viết các PTHH minh họa. * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng pphh hãy tách riêng hh SO2 và CO2? Bài 2: ------------------------------- từng chất trong hh rắn: Na2CO3; BaCO3; MgCO3? Bài 3: Làm thế nào có thể thu được AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 và CuCl2? Bài 4: Nêu pp tách các chất sau đây ra khỏi hh của chúng: a. hh rắn: CaO; Al2O3; Fe2O3. b. Hh rắn: AlCl3; ZnCl2; FeCl2. c. Dd muối: NaCl; MgCl2; NH4Cl. d. Hh rắn: CaCO3; uSO4; (NH4)2SO4. Bài 5: Trình bày cách tinh chế các dd sau: a. HCl có lẫn H2SO4. b. FeCl3 có lẫn BaCl2. c. H2SO4 có lẫn HCl. d. NaCl có lẫn NaOH, Na2CO3. e. NaOH có lẫn Na2CO3 và CaCO3. Bài 6: Nêu pp tách các chất sau từ các hh: a. Chất khí: HCl; O2; SO2 b. Chất khí: NH3; H2S; H2. c. Hh Chất rắn: Na2O; CaO; MgO. Bài 7: Trong phòng TN0 có lượng lớn khí độc sau, làm thế nào để loại bỏ: 14 Y

GV: Trương Thế Thảo a. Khí CO2 và SO2. b. Khí H2S và NO2. Bài 8: Làm thế nào để làm khô các khí sau lẫn hơi nước: a. NH3; H2; CO. b. SO2; H2S; NO2. Bài 9: Làm thế nào thu được Bạc tinh khiết trong hh Bạc có lẫn đồng và nhôm? Bài 10:---------------------------Fe -------------------------Fe có lẫn Al, Cu, Al2O3? Bài 11: Quặng Nhôm có lẫn Fe2O3 và SiO2. Hãy viết sơ đồ để thu được Al2O3 tinh khiết? Bài 12: Làm thế nào để tách các chất sau đây ở dạng nguyên chất từ hh? a. CO; CO2; SO2 b. H2; Cl2; CO c. O2; HCl; SO2 Bài 13: Làm thế nào để thu được các khí tinh khiết: a. CO2 có lẫn SO2? b. CO2 có lẫn CO? c. H2 có lẫn NH3? Bài 14: Làm thế nào để tách được các chất riêng biệt các kim loại từ các hh sau: a. AlCl3; ZnCl2; CuCl2 b. Mg, Fe, Al c. MgO; CuO; BaO. Bài 15: Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc O2 tinh khieát töø hh O2 vaø CO2? Baøi 16: Baïc coù laãn taïp chaát laø Cu. Haõy trình baøy hai pphh taùch ñöôïc Ag ra khoûi hh. Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 17: Baèng pphh: a. taùch khí CH4 ra khoûi hh khí: CH4, C2H4, C2H2. b. ………………H2……………………………….: C2H2, H2, CO2. c. ………Cu ………………………………: Cu, Fe, Ag. Baøi 18: Neâu pp taùch hh goàm 3 khí: Cl2, H2, CO2 thaønh caùc chaát nguyeân chaát? Baøi 19: Tinh cheá caùc chaát khí sau ñaây: a. Oxi coù laãn Cl2, CO2, SO2. b. Clo coù laãn O2, CO2, SO2. c. CO2 coù laãn khí HCl vaø hôi nöôùc. Baøi 20: Neâu pp taùch hh ñaù voâi, silic ñi oxit vaø saét (II) clorua thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 30: a. Trình baøy pphh ñeå laáy töøng oxit töø hh: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CuO. b.Haõy trình baøy pp laáy töøng kim loaïi Cu, Fe töø hh caùc oxit: SiO2, Al2O3, FeO, CuO. Baøi 21: Neâu pp taùch hh ñaù voâi, voâi soáng, thaïch cao, muoái aên thaønh töøng chaát nguyeân chaát? Baøi 22: Tinh cheá: - CaSO3 coù laãn CaCO3 vaø Na2CO3? - Muoáùi aên coù laãn CaCl2, CaSO4, Na2SO3? Baøi 22: Moät loaïi muoái aên coù laãn taïp chaát laø: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. haõy trình baøy caùch loaïi caùc taïp chaát ra khoûi muoái aên? Baøi 23: Trình baøy pp taùch Fe2O3 ra khoûi hh Fe2O3, Al2O3, SiO3 ôû daïng boät. Chæ duøng 1 hoaù chaát duy nhaát? Baøi 24: Taùch hh goàm: BaCO3, BaSO4, BaCl2, KCl baèng pphh? Bài 25: Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát ra khoûi nhau: a) Fe vaø Cu b) Fe, Ag vaø Cu c) CuO, Fe2O3 vaø Al2O3. Chuyên đề 4:

ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT.
15

*Phương pháp:

GV: Trương Thế Thảo - Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ. - Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản. - Viết sơ đồ điều chế dưới dạng sơ đồ chuỗi pưhh. - Cụ thể hóa sơ đồ bằng các PTHH cụ thể. Baøi 1: Coù nhöõng chaát: a. Cu, O2, Cl2 vaø dd HCl. Haõy vieát caùc ptpö ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? b. MgSO4, NaHCO3, K2S, CaCl2. Haõy cho bieát: - Muoái naøo coù theå td vôùi dd Na2CO3? - ………………………………………………….. HCl? Vieát caùc ptpö xaûy ra? Baøi 2: Ngöôøi ta ñieàu cheá ñöôïc nhöõng chaát khí khaùc nhau töø nhöõng pö: a. Phaân huyû muoái cacbonat ôû nhieät ñoä cao. b. Kim loaïi td vôùi dd axit. c. Phaân huyû muoái Kali pemanganat ôû nhieät ñoä cao. d. Pö cuûa muoái sunfit vôùi dd Axit. Haõy cho bieát: - PTHH minh hoaï öùng vôùi moãi TN treân? - Baèng TN naøo coù theå khaúng ñònh moãi chaát khí sinh ra trong nhöõng pöhh noùi treân? Baøi 3: Vieát ptpö ñieàu cheá ZnCl2; FeCl2 vaø CuCl2 töø: - Kim loaïi: Zn, Fe, Cu. - Oxit: ZnO, FeO, CuO. - Hiñroxit: Zn(OH)2; Fe(OH)2; Cu(OH)2. Baøi 4: Töø nhöõng chaát: BaO, H2O, H2SO4, CuO. Haõy vieát caùc PTHH ñeå ñieàu cheá: a. Ba(OH)2? b. Cu(OH)2? Baøi 5: Töø nhöõng chaát: Cu, O2, Cl2, dd HCl. Haõy vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá CuCl2 baèng hai caùch khaùc nhau? Baøi 6: Töø CuSO4 vaø caùc hoaù chaát coù saün, haõy trình baøy 2 pp khaùc nhau ñeå ñieàu cheá ra Cu kim loaïi? Baøi 7: töø nhöõng chaát: Al, O2, H2O, CuSO4, Fe vaø dd HCl haõy vieát pthh ñieàu cheá caùc chaát: Cu, Al2(SO4)3, AlCl3 ( hai pp), FeCl2. Baøi 8: Coù nhöõng chaát: NH4Cl, (NH4)2SO4, CO2, H2O, Fe, KClO3, HCl, H2SO4 ñaëc, Cu, KMnO4. haõy choïn nhöõng chaát naøo coù theå duøng ñieàu cheá caùc chaát sau vaø vieát ptpö xaûy ra: a. Khí Hidro. B. Khí Oxi. C. Moät dd coù` tính axit yeáu. D. Ñoàng (II) sunfat. Baøi 18: töø moät dd hh hai muoái laø Cu(NO3)2 vaø AgNO3, laøm theá naøo coù theå ñieàu cheá 2 kim loaïi rieâng bieät laø Ag vaø Cu? Vieát caùc ptpö ñaõ duøng? Baøi 9: a. cho caùc chaát: Nhoâm, oxi, nöôùc, ñoàng sunfat, saét, axit clohidric. Haõy ñieàu cheá ñoàng, ñoàng oxit, nhoâm clorua (baèng 2pp), saét (II) clorua. Vieát caùc ptpö? b.Baèng caùch naøo töø saét ta coù theå ñieàu cheá saét (II) hidroxit, saét (III) hidroxit? Vieát caùc ptpö? Baøi 10: a. chæ töø chaát KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe coù theå ñieàu cheá ñöôïc caùc khí gì? b.Muoán ñieàu cheá 3 chaát raén: NaOH, NaHCO3, Na2CO3. - trình baøy 3 pp ñieàu cheá moãi chaát? - chæ duøng moät thuoác thöû, haõy nhaän bieát töøng dd caùc chaát treân? Baøi 11: coù moät dd goàm hai muoái: Al2(SO4)3 vaø CuSO4. 16

* Bài tập áp dụng:

GV: Trương Thế Thảo a. trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd Al2(SO4)3. vieát caùc PTHH? b. Trình baøy moät pphh ñeå töø dd treân ñieàu cheá ra dd CuSO4. vieát caùc PTHH? Bài 12: a) Vieát 4 loaïi phaûn öùng taïo thaønh NaOH. b) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CaSO4. c) Vieát 6 loaïi phaûn öùng taïo thaønh CO2. Bài 13: Töø quaëng Pyrit FeS2, O2, H2O vaø chaát xuùc taùc thích hôïp. Vieát caùc PTPÖ ñieàu cheá Saét (III) sunfat. Bài 14: Từ Photphat tự nhiên và quặng pirit sắt, hãy điều chế phân superphotphat đơn (Ca(H2PO4)2 và CaSO4). Bài 15: Viết PTHH điều chế MgO bằng 4 cách? Bài 16: Hãy viết các PTHH điều chế: a. Khí CO2 bằng 4 hợp chất? b. Từ muối ăn(NaCl) hãy viết các PTHH điều chế ra NaOH? c. Từ muối ăn, đá vôi và không khí hãy viết các PTHH điều chế xôđa , đạm urê. d. Từ pirit sắt, muối KCl, quặng boxit và các chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết các PTHH điều chế ra: FeCl2; FeCl3; Fe(OH)3; Al(OH)3; Al2O3, phèn chua. Bài 17: Viết các PTHH điều chế: a. Khí NH3 bằng 3 cách? c.CaCO3 bằng 5 cách e. Cu(OH)2 bằng 3 cách. b. Khí SO2 bằng 7 cách? D. FeCl2 bằng 5 cách Bài 18: a. Từ H2O; CuO; S hãy điều chế CuSO4 bằng 3 cách. b. Có các hóa chất: NaCl; CaCl2; MnO2 và axit H2SO4 đặc. đem trộn lẫn với nhau ntn để tạo thành HCl; Cl2? Bài 19: a. Từ photphat tự nhiên hãy điều chế H3PO4, phân supephotphat đơn và supephotphat kép? b. Có một hh gồm CuO; Fe2O3, Al, HCl. Hãy điều chế Cu nguyên chất bằng nhiều cách khác nhau? Bài 20: Từ muối ăn, đá vơi và nước. hãy viết các PTHH điều chế nước Javen, clorua vôi?

Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH.
* Phương pháp:
- Gọi x, y lần lượt là số mol của A, B, … - Viết các PTHH có thể xảy ra. - Dựa vào PTHH lập PT toán học theo số mol x, y đã gọi. - Giải PT, Hệ PT toán học -> Tìm ra số mol x, y. mA mB - Tính TP % các chất: % mA = mhh .100% ; : % mB = mhh .100%

* Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 11,9g hh hai kim loại Al, Zn vào dd axit H2SO4 loãng thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). a. Xác định tp% về k.l của Nhôm và Kẽm trong hh? b. Tính thể tích dd H2SO4 0,5M để hòa tan hết hh trên? Bài 2: Khi cho một miếng hợp kim gồm Na và K t/d hết với nước thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và một dd A. Đem trung hòa dd A bằng dd axit HCl 25%, sau đó cô cạn thì thu được 13,3g muối khan. a. Tính % về k.l mỗi kim loại trong hợp kim? b. Tính k.l dd axit đã dùng? Baøi 3: Cho 9,1g moät hh hai Oxit Al2O3 vaø MgO t/d vöøa ñuû vôùi 250ml dd axit HCl 2M. tính tp % khoái löôïng moãi Oxit trong hoãn hôïp ñaàu. Baøi 4: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 5: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? 17

GV: Trương Thế Thảo Baøi 6: Nung noøng hh CuO vaø FeO vôùi C dö thì thu ñöôïc chaát raén A vaø khí B. cho B td vôùi dd nöôùc voâi trong coù dö thì thu ñöôïc 20g keát tuûa. Chaát raén A td vöøa ñuû vôùi 150g dd axit HCl 15%. a) Vieát caùc PTPÖ. b) Tính k.l moãi chaát trong hoãn hôïp ñaàu vaø theå tích khí B ôû ñktc? Baøi 7: Khi phaân huyû baèng nhieät 14,2g hh CaCO3 vaø MgCO3 ta thu ñöôïc 6,6 lít CO2 (ñktc). Tính tp % cuûa caùc chaát trong hoãn hôïp ? Baøi 8: Nung 18,4g hh CaCO3 vaø MgCO3. pöù xong ngöôøi ta thu ñöôïc hh chaát raén coù khoái löôïng giaûm 8,8g so vôùi khoái löôïng hh tröôùc khi nung. a> Vieát PTPÖ b> Tính khoái löôïng moãi chaát trong hh tröùôc khi nung? Baøi 9: Cho hh khí CO vaø CO2 ñi qua dd Ca(OH)2 dö thì thu ñöôïc 1g keát tuûa maøu traéng . neáu cho hh khí naøy qua CuO nung noùng dö thì thu ñöôïc 0,64g Cu. Xaùc ñònh tp % theo theå tích cuûa moãi khí trong hh? Baøi 10: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng, loïc laáy chaát raén khoâng tan, cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1,12 lít khí SO2 (ñktc). Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi11: Cho 18g hôïp kim nhoâm- magieâ vaøo dd HCl coù 20,16 lít khí H2 bay ra (ñktc). Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 12: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3, MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14,8%, sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46,35g muùoâi khan. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 13: Coù 10g hh Cu vaø CuO td vôùi dd H2SO4 loaõng, loïc laáy chaát raén khoâng tan, cho vaøo H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 1,12 lít khí SO2 (ñktc). Tính tp % veà khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp? Baøi 14: Cho 18g hôïp kim nhoâm- magieâ vaøo dd HCl coù 20,16 lít khí H2 bay ra (ñktc). Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 15: Cho 16g hoãn hôïp Fe2O3, MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Sau pö caàn trung hoaø löoäng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14,8%, sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46,35g muùoâi khan. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hh? Baøi 16:Cho 57,3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 17*: Cho 15,9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0,4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. b>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? c> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? d>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1,12 lít (ñktc). Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 18*: Cho 33,6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6,08%, sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. a>Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. b>Tính C% caùc chaát trong dd A. Baøi 19:Cho 57,3g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong coù dö thu ñöôïc 45g keát tuûa. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 20*: Cho 15,9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0,4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. e>Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? f> Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? g>Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1,12 lít (ñktc). Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? Baøi 21*: Cho 33,6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6,08%, sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. 18

GV: Trương Thế Thảo c> Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. d>Tính C% caùc chaát trong dd A. Baøi 22: cho 8,8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4,48 lít khí (ñktc). a>tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? b>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8,8g hh A ôû treân? Baøi 23: cho 8,8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng vôùi dd axit HCl dö thu ñöôïc 4,48 lít khí (ñktc). c> tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? d>Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8,8g hh A ôû treân? Baøi 24: Cho 5g hh A goàm Mg vaø MgO td vôùi dd HCl dö thu ñöôïc 2,24 lít khí (ñktc). a>tính khoái löôïng moãi chaát trong A. b>tính tp % caùc chaát trong A. Baøi 25: cho moät hh A goàm Fe vaø MgCO3 td vôùi dd axit clohidric dö, daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâitrong coù dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 1,12 lít khí khoâng maøu (ñktc). Tính tp% caùc chaát trong hh A? Baøi 26: hh 3,2g goàm Mg vaø MgO cho pö heát vôùi dd HCl thaáy thoaùt ra 1,12 lít khí H2 (ñktc) a. tính tp % caùc chaát trong hh ñaàu? b. Tính C% cuøa dd thu ñöôïc sau pö neáu khoái löôïng axit ñaõ duøng laø 246,9g? Baøi 27: cho 5,2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1,12 lít khí ôû ñktc. a. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X. b. Tính theå tích dd HCl 0,5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5,2g hh X? Baøi 28: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3,36 lít khí ôû ñktc. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 29: cho 5,2g hh X goàm Mg vaø MgO td heát vôùi dd HCl thì thu ñöôïc 1,12 lít khí ôû ñktc. c. Tính khoái löoïng moãi chaát coù trong X. d. Tính theå tích dd HCl 0,5M vöøa ñuû ñeå hoaø tan heát 5,2g hh X? Baøi 30: cho 6g hh goàm Mg vaø MgO td vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 3,36 lít khí ôû ñktc. Tính tp% theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hh? Baøi 31: Cho 3,04g hh NaOH vaø KOH taùc duïng vôùi dd HCl thu ñöôïc 4, 15g caùc muoáùi clorua. Tính khoái löôïng moãi hiñroxit trong hh? Baøi 32: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Baøi 33: Cho 38,2g hh Na2CO3 vaø K2CO3 vaøo dd HCl. Daãn löôïng khí sinh ra qua nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 30g keát tuûa. Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh ñaàu? Baøi 34: Cho 0,325g hh goàm NaCl vaø KCl ñöôïc hoaø tan vaøo nöôùc. Sau ñoù, cho dd AgNO3 vaøo dd treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa coù khoái löôïng 0,717g. tính tp% caùc chaát tronh hh? Baøi 35: Nung 26,8g hh CaCO3 vaø MgCO3, sau khi pö keát thuùc, thu ñöôïc 13,6g hh 2 oxit vaø khí cacbonic. Tính theå tích khí CO2 thu ñöôïc (ñktc)? Baøi 36: Nung noùng hh goàm 2 muoái CaCO3 vaø MgCO3 thì ñöôïc 76g hai oxit vaø 33,6 lít khí CO2 ôû ñktc. Tính khoái löôïng hh ban ñaàu? Baøi 37: Cho 44,2g hh hai muoái A2SO4 vaø B2SO4 td vöøa ñuù vôùi dd BaCl2 thì thu ñöôïc 69,9g keát tuûa BaSO4. Tìm khoái löôïng 2 muoái tan? Baøi 24: Hoaø tan 25,8g hh BaCl2 vaø CaCl2 vaøo 214,2 ml nöôùc ñeå ñöôïc dd A. theâm vaøo dd A 210ml dd NaCO3 1M thì thu ñöôïc 23,82g keát tuûa vaø 480ml dd B. Tính C% cuûa ddd BaCl2 vaø CaCl2? 19

GV: Trương Thế Thảo Baøi 38: Cho 3,9g hh goàm NaCl vaø KCl hoaø tan vaøo nöôùc. Sau ñoù cho dd AgNO3 vaøo dd noùi treân ta thu ñöôïc moät keát tuûa naëng 8,607g. tính tp% caùc chaát coù trong hh? Baøi 39: Hoaø tan 15,02g hh goàm CaCl2 vaø BaCl2 vaøo nöôùc ñöôïc 600ml ddA. Laáy 1/10 dd A cho pö vôùi dd AgNO3 dö thu ñöôïc 2,87g keát tuûa. a. Tính soá gam moãi muoái trong hh ñaàu? b. Tính CM caùc muoái coù trong dd A? Baøi 40: cho 2,464 lít khí CO2 (ñktc) ñi vaøo dd NaOH sinh ra 11,44g hh hai muoái laø Na2CO3 vaø NaHCO3. xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moãi muoái trong hh thu ñöôïc? Baøi 41: nung noùng 19,15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö, pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7,5g keát tuûa maøu traéng. e. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? f. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 42: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao, ngöôøi ta caàn duøng 7,84 lít khí CO (ñktc). Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 43: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl, sinh ra 4,48 lít khí (ñktc). Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 44: hoaø tan hoaøn toaøn 27,4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6,72 lít CO2 (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 45: nung noùng 19,15g hh CuO vaø PbO vôùi moät löôïng Cacbon vöøa ñuû trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí ñeå oxit kim loaïi bò khöû heát. Toaøn boä löôïng khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dd Ca(OH)2 dö, pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 7,5g keát tuûa maøu traéng. g. xaùc ñònh tp% theo khoái löôïng trong hh ban ñaàu? h. Tính khoái löôïng cacbon caàn duøng cho pö khöû caùc oxit? Baøi 46: khöû hoaøn toaøn 20g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao, ngöôøi ta caàn duøng 7,84 lít khí CO (ñktc). Xaùc ñònh tp% cuûa moãi chaát trong hh tröôùc vaø sau pö? Baøi 47: cho 19g hh Na2CO3 vaø NaHCO3 td vôùi 100g dd HCl, sinh ra 4,48 lít khí (ñktc). Tính khoái löôïng moãi muoái tronh hh? Baøi 48: hoaø tan hoaøn toaøn 27,4g hh hai muoái M2CO3 vaø MHCO3 baèng 400ml dd HCl 1M thoaùt ra 6,72 lít CO2 (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi trong caùc muoái vaø tp% theo khoái löôïng caùc muoái trong hh? Baøi 49: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao, ngöôøi ta phaûi duøng 15,68 lít khí CO (ñktc). a. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? b. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 50: khöû hoaøn toaøn 40g hh CuO vaø Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao, ngöôøi ta phaûi duøng 15,68 lít khí CO (ñktc). c. xaùc ñònh tp% moãi chaát coù trong hh? d. Baèng pphh haõy taùch rieâng Cu ra khoûi hh thu ñöôïc sau pö? Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 51: Al4C3 vaø CaC2 taùc duïng vôùi nöôùc theo pt: Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4 CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2 Cho hh hai chaát treân taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 2,016 lít hh khí. Laáy hh naøy ñoát chaùy hoaøn toaøn thu ñöôïc 2,688 lít CO2. tính löôïng Al4C3 vaø CaC2 trong hh. Bieát caùc theå tích khí ñeàu ño ôû ñktc. 20

GV: Trương Thế Thảo Baøi 52: cho 16g hh goàm Fe2O3, MgO hoaø tan heát trong dd HCl. Sau pö caàn trung hoaø löôïng axit coøn dö baèng 50g dd Ca(OH)2 14,8%, sau ñoù ñem coâ caïn dd ñöôïc 46,35g muoái khan. Tính tp% moãi oxit trong hh ñaàu? Baøi 53: Cho hh A goàm 3 oxit: Al2O3, CuO, K2O. tieán haønh 3 Tno : TN1: neáu cho hh A vaøo nöôùc dö, khuaáy kó thaáy coøn 15g chaát raén khoâng tan. TN2: neáu cho theâm vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 50% löôïng Al2O3 ban ñaàu roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö. Sau Tn coøn laïi 21g chaát raén khoâng tan. TN3: neáu cho vaøo hh A moät löôïng Al2O3 baèng 75% löôïng Al2O3 trong A, roài laïi hoaø tan vaøo nöôùc dö, thaáy coøn laïi 25g chaát raén khoâng tan. Tính khoái löôïng moãi oxit trong hh A? Baøi 54: cho 45,5g hh goàm Zn, Cu, Au vaøo dd HCl coù dö, coøn laïi 32,5g chaát khoâng tan. Cuõng laáy 45,5g hh aáy mang ñoát thì khoái löôïng taêng leân 51,9g. - tính tp% cuûa hh treân? - Tính khoái löôïng cuûa dd HCl pö ñuû vôùi hh treân? Baøi 55:moät hh goàm Cu vaø Fe coù toång khoái löôïng laø 12g ñöôïc cho vaøo 400ml dd HCl 1M. sau pö thu ñöôïc 6,4g chaát raén, dd A vaø V lít khí (ñktc). a. tính tp% k.l moãi kim loaïi trong hh ñaàu? b. Laáy 360ml dd KOH 1M cho vaøo dd A. tính löôïng keát tuûa taïo thaønh? Baøi 56: Hoaø tan 9g hôïp kim nhoâm – Magieâ trong dd HCl coù 10,08 lít H2 bay ra (ñktc). Xaùc ñònh tp% caùc chaát trong hôïp kim? Baøi 57: cho 1,41g hh hai kim loaïi laø Al vaø Mg taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö, pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 1568ml khí (ñktc). a. Tính tp% theo khoái löoïng vaø theo soá mol cuûa moãi kim loaïi coù trong hh ñaàu? b. Baèng pphh haõy taùch rieâng kim loaïi Mg ra khoûi hh. Vieát ptpö ñaõ duøng? Baøi 58: Ngaâm 16,6g hh boät caùc kimloaïi Al vaø Fe trong dd HCl dö. Phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11,2lít khí hiñro (ñktc). a. tính khoái löôïng moãi kim loaïi coù trong hh? b. Baèng pphh naøo, ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá ñöôïc Fe2O3 töø hh hai kim loaïi treân. Vieát caùc PTPÖ? Baøi 59: a. Cho 13,4g hh goàm CaCO3 vaø MgCO3 vaøo dd HCl dö, sau pö thu ñöôïc 3,36lít khí CO2 ôû ñktc. - tính soá gam moãi chaát trong hh - tính theå tích dd HCl 1M caàn vöøa ñuû. Baøi 60: Hoaø tan 4,5g hôïp kim Nhoâm- Magieâ trong dd H2SO4 loaõng, dö coù 5,04 lít khí hidro bay ra (ñktc). Tính tp% caùc kim loaïi coù trong hôïp kim? Baøi 61: khi hoaø tan 6g hôïp kim goàm Cu, Fe, Al trong axit clohidric dö taïo thaønh 3,024 lít H2 (ñktc) vaø coøn laïi 1,86g kim loaïi khoâng tan. Xaùc ñònh tp% khoái löôïng caùc kim loaïi? Baøi 62: ñeå hoaø tan hoaøn toaøn 3,01g boät goàm Nhoâm vaø Bari thì caàn vöøa ñuû 350ml dd HCl 0,2M. tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh ñaàu? Baøi 63: cho 4,15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0,525M. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7,48g vaø dd nöôùc loïc. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Bài 64: Hoaø tan hoaøn toaøn 14,6g hoãn hôïp Zn vaø ZnO baèng dd HCl dö thu ñöôïc 2,24 lít khí H2 (ñktc). a) Tính tp % khoái löôïng moãi chaát ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh? c) Tính theå tích dd HCl 36% (d = 1,18g/ml) caàn duøng? Bài 65: Cho 5,44g hoãn hôïp CaCO3 vaø MgCO3 phaûn öùng vôùi dd H2SO4 thì thu ñöôïc 7,6g hoãn hôïp 2 muoái khan. 21

GV: Trương Thế Thảo a) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Tính khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp 2 muoái taïo thaønh? Bài 66: Hoaø tan 12,8g hoãn hôïp Mg vaø MgO phaûi duøng heat 400ml dd HCl 2M a) Tính % khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp ban ñaàu? b) Cho 1 löôïng dd NaOH dö vaøo dd sau PÖ seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? Bài 67: Cho moät h2 A goàm Mg vaø MgCO3 taùc duïng vôùi dd HCl dö . daãn khí taïo thaønh loäi qua nöôùc voâi trong dö thì thu ñöôïc 10g keát tuûa vaø coøn laïi 2,8l khí khoâng maøu (ñktc). Tính tp % theo khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp A. Bài 68: Nung noùng 136g hoãn hôïp 2 bazô Mg(OH)2 vaø Fe(OH)3 thì khoái löôïng giaûmñi 36g. a) tính khoái löôïng cuûa 2 Oxit thu ñöôïc b) Bieát 2 oxit coù tæ leä mol: 1:1. Tính khoái löôïng cuûa moãi bazô trong h2 ñaàu? Bài 69: Cho 10 lít hh khí (đktc) gồm N2 và CO2 lội qua 2 lít dd Ca(OH)2 0,2M thu được 10g kết tủa. tính tp% về thể tích các khí trong hh ban đầu? Bài 70: Cho 11,6g hh NaOH và KOH t/d vừa đủ với dd CuSO4 thu được kết tủa X và dd Y. lọc lấy chất kết tủa X đem nung ở nhiệt độ cao đến k.l không đổi thu được 10g chất rắn. Tính k.l của mỗi oxit trong hh ban đầu? Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH.

* Phương pháp:
- Nắm vững các công thức liên quan đến nồng độ dung dịch: mct + Nồng độ phần trăm: C% = mdd .100% n + Nồng độ dung dịch: CM = V + Khối lượng riêng: d = m v + Công thức chuyển từ nồng độ mol sang nồng độ %: CM = 10.d M .CM *Lưu ý: mdd = mdm + mct; mddspư = mcác chất trước pư - mchất khí - mChất kết tủa. - Phương pháp đường chéo: Chất A: C1(%) C2(%) – C(%) C(%) Chất B: C2(%) C(%) – C1 (%) =>
C 2 (%) −C (%) C (%) −C 1(%)

=

mA mB

* Bài tập áp dụng:
Baøi 5: Cho 17,4g hh FeO vaø Fe2O3 coù tæ leä soá mol laø 1:1 vaøo 450ml dd HCl 2M ñöôïc dd A. a) Tính noàng ñoä mol cuûa caùc chaát trong dd sau pö bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? b) Tính theå tích dd NaOH 2,5M ñuû ñeå td heát vôùi ddA? Baøi 2: Cho 180g dd H2SO4 15% vaøo 320g dd BaCl2 10%. a. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc? b. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 3: Hoaø tan 11,2g lít khí HCl vaøo 188,8g nöôùc ñöôïc dd A. laáy 80g dd A cho td vôùi 120g dd AgNO3 15% thì thu ñöôïc dd B vaø moät chaát keát tuûa. Tính C% caùc chaát trong dd sau PÖ? Baøi 5: Coù 200ml dd HCl 0,2M. a>Caàn bao nhieâu ml dd NaOH 0,1M ñeå trung hoaø dd axit noùi treân? b>Caàn bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 5% ñeå trung hoaø heát löôïng axit treân? Baøi 10: Cho 200g dd Na2CO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%. Tính C% cuûa hai dd ñaàu? 22

GV: Trương Thế Thảo Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. Haõy tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5,2% td vôùi 58,8g dd H2SO4 20%. Tính C% cuûa caùc chaát coù trong dd sau pö? Baøi 20: trung hoaø 20ml dd H2SO4 1M baèng dd HCl 20%. a>vieát PTPÖ xaûy ra? b>Tính soá gam dd NaOH phaûi duøng? c> Thay dd NaOH baèng dd KOH 5,6% coù khoái löôïng rieâng laø 1,045g/ml. tính theå tích dd KOH caàn duøng ñeå trung hoaø dd H2SO4 ñaõ cho? Baøi 23: khi cho 60g dd HCl taùc duïng vôùi dd Na2CO3 dö, thu ñöôïc 3,36 lít khí (ñktc). Tính C % cuûa dd HCl noùi treân? Baøi 25: a> moät dd chöùa 16g NaOH. Tính theå tích dd HCl 1M caàn duøng ñeå trung hoaø dd treân? b> cho moät maåu quì tím vaøo dd NaOH noùi treân roài nhoû töø töø HCl vaøo dd ñoù tôùi dö. Haõy cho bieát hieän töôïng quan saùt ñöôïc. Giaûi thích? Baøi 29: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 259ml dd H2SO4 (vöøa ñuû pö) thu ñöôïc 16,8 lít khí hiñro ôû ñktc. a. tính khoái löôïng saét ñaõ duøng. b. Tính noàng ñoä CM cuûa dd H2SO4 ñaõ duøng? Baøi 1: Trung hoaø dd can xi hiñroxit baèng dd axit clohidric. Neáu coù 200ml dd HCl 2M thì phaûi duøng bao nhieâu gam dd Ca(OH)2 10%? Baøi 2: Trung hoaø 200ml dd H2SO4 1M baèng dd NaOH 20%. Tính k.l dd NaOH caàn duøng? Baøi 4: Trung hoaø 200ml dd HCl 1M baèng dd NaOH 20%. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh vaø k.l dd NaOH 20% phaûi duøng? Baøi 7: Ñeå trung hoaø moät dd coù chöùa 189g HNO3, laàn thöù nhaát ngöôøi ta duøng moät dd coù chöùa 112g KOH, laàn thöù hai ngöôøi ta duøng theâm dd Ba(OH)2 coù noàng ñoä 25%. a. Vieát caùc ptpö? b. Tính khoái löoïng dd Ba(OH)2 phaûi duøng? Baøi 8; Cho 15,5g Na2O taùc duïng vôùi nöôùc , thu ñöôïc 0,5lít dd bazô. a. Vieát ptpö vaø tính CM cuûa dd bazô? b. Tính theå tích dd H2SO4 noàng ñoä 205 coù khoái löôïng rieâng laø 1,14g/ml caàn duøng ñeå trung hoaø dd bazô thu ñöïoc? c. Tính noàng ñoä mol/l chaát coù trong dd sau pö trung hoaø? Baøi 12: Cho 50ml dd H2SO4 1M td vôùi 60 ml dd NaOH. Dd sau pö laøm ñoåi maøu quì tím thaønh ñoû. Ñeå dd khoâng laøm ñoåi maøu quì tím, ngöôøi ta phaûi cho theâm vaøo dd treân 20ml dd KOH 0,5M. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng? Baøi 13: 100 ml dd NaOH taùc duïng vöøa ñuû vôùi 1,12 lít khí CO2 ôû ñktc, taïo thaønh muoái trung hoaø. Tính CM cuûa dd NaOH ñaõ duøng. Cho raèng teå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 15: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 252g nöôùc ñöôïc dd A. cho dd A taùc duïng vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö, thu ñöôïc 58,8g keát tuûa Cu(OH)2. Haõy tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 2: Theâm töø töø dd H2SO4 10% vaøo li ñöïng moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I, cho tôùi khi vöøa thoaùt heát khí CO2 thì thu ñöôïc dd muoái Sunfat coù noàng ñoä 13,63%. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Baøi 10: Cho 200g dd NaCO3 td vöøa ñuû vôùi 120g dd HCl. Sau pö dd coù noàng ñoä 20%. Tính C% cuûa 2 dd ñaàu? 23

GV: Trương Thế Thảo Baøi 11: Cho 307g dd Na2CO3 td vôùi 365g dd HCl. Sau pö thu ñöôïc moät dd muoái coù noàng ñoä 9%. Tính C% cuûa dd Na2CO3 vaø dd HCl? Baøi 12: Cho 200g dd BaCl2 5,2% td vôùi 58,8g dd H2SO4 20%. Tính C% caùc chaát coù trong dd? Baøi 13: Cho m gam NaOH nguyeân chaát vaøo 250g nöôùc ñöôïc dd A. cho dd A td vôùi dd Cu(NO3)2 coù dö, thu ñöôïc 58,8g keát tuûa. Tính C% caùc chaát coù trong dd thu ñöôïc? Baøi 16: ñeå xöû lí 100Kg haït gioáng ngöôøi ta duøng 8lít dd CuSO4 0,02% coù khoái löôïng rieâng1g/ml. tính khoái löôïng CuSO4.5H2O caàn thieát ñeå pha cheá dd coù noàng ñoä treân ñuû duøng cho 5 taán haït gioáng? Baøi 30: Hoaø tan 9,3g Na2O vaøo 90,7g nöôùc ta thu ñöôïc ddA. Cho dd A vaøo 200g dd FeSO4 16% thu ñöôïc keát tuûa B vaø dd C. Nung keát tuûa B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén D. a. Tính C% cuûa dd A? b. Tính khoái löôïng keát tuûa B vaø C% cuûa dd C? c. Tính theå tích dd HCl 1,5M caàn ñeå hoaø tan heát chaát raén D? Baøi 12: cho 15,5g Na2O td vôùi H2O, ñöôïc 0,5 lít dd. a. vieát PTPö vaø tính noàng ñoä Mol cuûa dd thu ñöôïc? b. Tính theå tích dd H2SO4 20% ( d = 1,14g/ml) caàn duøng ñeå trung hoaø dd noùi treân? c. Tính noàng ñoä Mol cuûa caùc chaát coù trong dd sau trung hoaø? Baøi 20: hoaø tan 1,6g CuO trong 100g dd H2SO4 20%. a. bao nhieâu gam oxit tham gia pö? b. Bao nhieâu gam muoái ñoàng ñöôïc taïo thaønh? c. Tính C% cuûa axit trong dd thu ñöôïc sau pö? Baøi 48: cho 416g dd BaCl2 12% td vöøa ñuû vôùi dd chöùa 27,36g muoái sunfat kim loaïi A. sau khi loïc boû keát tuûa thu ñöôïc 800ml dd 0,2M cuûa muoái clorua kim loaïi A. tìm CTPT cuûa muoái sunfat kim loaïi A? Baøi 51: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7,3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11,96% theo k.l. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 59: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. TN1: cho 34,02g A vaøo 2,8 lít B sinh ra 13,44 lít khí H2. TN2: cho 34,02g A vaøo 4,2 lít B sinh ra 15,68 lít khí H2. a. haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát, trong TN2 axit coøn dö? b. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k.l moãi kim loaïi trong A. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? b.Caàn bao nhieâu ml dd NaOH chöùa 0,02g NaOH trong 1ml dd ñeå chuyeån 1,25g FeCl3.6H2O thaønh Fe(OH)3? Baøi 17: hoaø tan moät löôïng saét vaøo 500 ml dd H2SO4 thì vöøa ñuû, sau pö thu ñöôïc 33,6 lít khí hidro ôû ñktc. Haõy tìm: a. khoái löôïng saét ñaõ pö? b. Noàng ñoä mol cuûa dd axit ban ñaàu? c. Khoái löôïng tinh theå FeSO4.7H2O coù theå thu ñöôïc? Baøi 38: cho 18,6g hh A goàm Zn vaø Fe vaøo 500 ml dd HCl. Khi pö hoaøn toaøn, coâ caïn dd thì thu ñöôïc 34,575g chaát raén. Laäp laïi TN treân vôùi 800ml dd HCl roài coâ caïn ñöôïc 39,9g chaát raén. Tính CM cuûa dd HCl vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong hh? Baøi 25: Khi cho 1,08g kim loaïi Nhoâm vaøo dd goàm 6g dd CuSO4 40% vaø 9,12g dd FeSO4 50%. Coù bao nhieâu muoái vaø kim loaïi taïo thaønh? Vieát ptpö minh hoaï? 24

GV: Trương Thế Thảo Baøi 26: Moät dd A coù chöùa NaOH vaø 0,45mol NaAlO2. Cho 1,5mol HCl vaøo A thu ñöôïc 23,4g keát tuûa. Tính khoái löôïng NaOH trong ddA? Chuyên đề 9:

ÖÙNG.

TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN

* Phương pháp: - Tính theo các chất tham gia pư: Lượng chất thực tế đã pư (tính theo PT) H% = -------------------------------------------------------- 100% Lượng chất đã lấy để đưa vào pư (đề bài cho) - Tính theo các chất sản phẩm: Lượng chất thực tế thu được (đề bài cho) H% = --------------------------------------------------------- .100% Lượng thu được theo lí thuyết (theo PT) * Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho 1,12 lít khí SO2 (ñktc) loäi qua dd Ca(OH)2 dö thu ñöôïc moät keát tuûa. Tính khoái löôïng keát tuûa naøy, bieát hieäu suaát PÖ laø 80%? Bài 2: Tính löôïng axit sunfuric 96% thu ñöôïc töø 60Kg quaëng Pirit saét neáu hieäu suaát PÖ laø 85%? Baøi 3: töø 320 taán quaëng pirit saét (FeS2) coù chöùa 45% löu huyønh ñaõ saûn xuaát ñöôïc 405 taán axit sunfuric. Haõy xaùc ñònh hieäu suaát cuûa quaù trình sx? Baøi 4: Ñieän phaân 200g dd NaCl 29,25% (coù maøng ngaên). Tính khoái löôïng NaOH thu ñöôïc, bieát raèng hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân laø 90%? Bài 5: a. Tính k.l vôi sống thu được khi nung 1 tấn đá vôi, biết hiệu suất pư là 85%? b. Có 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3. nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống, nếu hiệu suất pư là 85%? Bài 6: Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hidro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Tính hiệu suất của pư này? Bài 7: Người ta dùng 490kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49kg than chưa cháy. a. Tính hiệu suất của sự cháy trên? b. Tính lượng CaCO3 thu được khi cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra ở trên vào nước vôi trong dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40kg SO3 hợp nước. biết rằng hiệu suất pư là 95%? Bài 10: Có thể điều chế bao nhiêu kg Nhôm từ 1 tấn quặng chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất pư là 98%? Bài 11: Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 80% Fe. Tính lượng gang thu được. biết hiệu suất quá trình sản xuất là 96%? Bài 12: Người ta dùng 80 tấn quặng pirit chứa 40%S sản xuất được 92 tấn H2SO4. hãy tính hiệu suất của quá trình? Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM * Phương pháp: - Viết tất cả các PTHH có thể xảy ra. - Dựa vào tỉ lệ số mol của các chất trên PTHH (hệ số cân bằng) đối chiếu với số mol thực tế đề bài cho => xác định sản phẩm là chất nào: A, B hay hỗn hợp nhiều chất. - Tính toán theo các PTHH. * Bài tập áp dụng: Baøi 1*: Cho 19,6g axit photphoric td vôùi 200g dd Kali hidroxit coù noàng ñoä 8,4%, khoái löôïng rieâng laø 1,08g/cm3. a. Nhöõng muoái naøo thu ñöôïc sau pö? Khoái löôïng laø bao nhieâu? b. Tính C% cuûa moãi muoái trong dd sau pö? 25

GV: Trương Thế Thảo Baøi 2: Cho 9,4g K2O tan vaøo nöôùc. Tính löôïng SO2 caàn thieát pö vôùi dd treân ñeå taïo thaønh: a. Muoái axit? b. Muoái trung hoaø? c. Hh muoái axit vaø trung hoaø theo tæ leä phaântöû gam laø 2:1. Baøi 3: Daãn khí CO2 ñieàu cheá ñöôïc baèng caùch cho 100g CaCO3 td vôùi dd HCl dö, ñi qua dd coù chöùa 60g NaOH. Tính khoái löôïng muoái natri ñieàu cheá ñöôïc? Baøi 4: Cho 1,568 lít khí CO2 (ñktc) lôïi chaäm qua dd coù hoaø tan 3,2g NaOH. Haõy xaùc ñònh thaønh phaàn ñònh tính vaø ñònh löôïng chaát sinh ra sau pö? Baøi 5: Cho 50 ml dd KOH 3M td vôùi 50ml dd H2SO4 2M. Tính soá mol caùc chaát trong dd thu ñöôïc? Baøi 6*: Cho 49g axit photphoric td vôùi 250g dd KOH coù noàng ñoä 18%. Nhöõng muoái naøo taïo thaønh sau pö? Tính khoái löôïng cuûa moãi muoái? Baøi 7: Laáy V lít khí CO2 cho haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 500ml dd KOH thu ñöïoc 20,7g muoái K2CO3 vaø 30g muoái KHCO3. Haõy tính: a. Theå tích V cuûa khí CO2 ôû ñktc? b. CM cuûa dd KOH? Baøi 8: Cho 120g dd NaOH 20% pö vôùi khí CO2 ôû ñktc ñeå taïo thaønh hh muoái trung hoaø vaø muoái axit theo tæ leä soá mol laø 3:2. Tính theå tích khí CO2 caàn duøng? Bài 9: Cho 2,464 lít khí CO2 ở đktc đi qua dd NaOH thì sinh ra 11,44g hh hai muối. hãy xác định k.l mỗi muối trong hh thu được? Bài 10: Cho 2,24 lít khí CO2 sục vào 150ml dd NaOH 1M. Tính nồng độ M của các chất trong dd thu được sau pư, biết rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể? Bài 11: Tính thể tích dd NaOH 0,5M đủ để hấp thụ 5,6 lít khí CO2 ở đktc thu được hh 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ lệ mol là 7:3? Bài 12:Cho 0,896 lít CO2 ở đktc đi qua 2 lít dd Ba(OH)2 0,018M. tính k.l các muối thu được? Bài 13: Cho a mol KOH pư với b mol H3PO4. Tính k.l các chất thu được theo a, b? Bài 14: Cho 13,44 lít khí SO2 t/d với 150g dd NH3 6,8%. Muối nào được tạo thành với k.l là bao nhiêu?

Chuyên đề 11:

BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.

* Phương pháp:
- Kim loại mạnh (trừ kim loại kiềm) đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối của chúng. - Khi cho miếng kim loại vào dd muối, sau pư: + Nếu k.l thanh kim loại tặng: Lấy k.l kim loại tạo thành sau pư - k.l kim loại tham gia pư = k.l thanh kim loại tăng + Nếu k.l thanh kim loại giảm: Lấy k.l kim loại tham gia pư – k.l kim loại tạo thành sau pư = k.l thanh kim loại giảm.

* Bài tập minh họa:

Baøi 1: cho 4,15g hh boät Fe vaø Al taùc duïng vôùi 200ml dd CuSO4 0,525M. khuaáy kó hh ñeå pö xaûy ra hoaøn toaøn. Ñem loïc keát tuûa A goàm hai kim loaïi coù khoái löôïng 7,48g vaø dd nöôùc loïc. Tìm soá mol caùc kim loaïi trong hh ban ñaàu vaø trong hh A? Baøi 2: ngaâm moät thanh Nhoâm vaøo dd Saét (II) sunfat. Sau moät thôøi gian, laáy thanh Nhoâm ra röûa nheï, laøm khoâ vaø caân thì thaáy khoái löôïng thanh taêng 1,14g. hoûi khoái löôïng Nhoâm sunfat taïo thaønh vaø khoái löôïng Saét (II) sun fat tham gia pö? Baøi 3: ngaâm moät laù Nhoâm trong 250ml dd AgNO3 0,24m. sau moät thôøi gian pö ngöôøi ta nhaän thaáy khoái löôïng laù Nhoâm taêng theâm 2,97g. a. tính khoái löôïng nhoâm tham gia pö vaø khoái löôïng Baïc sinh ra? b. Tính noàng ñoâ CM caùc chaát coù trong dd sau pö. Bieát theå tích dd thay ñoåi khoâng ñaùng keå? 26

GV: Trương Thế Thảo Baøi 4: nhuùng 1 laù saét coù khoái löôïng 29g vaøo dd ñoàng (II) sunfat. Sau khi keát thuùc pö, laáy laù saét ra röûa nheï, laøm khoâ vaø can naëng 31g. tính k.l laù saét tham gia pö vaø k.l ñoàng taïo thaønh? Baøi 5: nhuùng thanh saét coù khoái löôïng 50g vaøo 500ml dd CuSO4. sau moät thôøi gian khoái löôïng thanh saét taêng 4%.tính khoái löôïng Cu thoaùt ra vaø noàng ñoä mol cuûa dd saét sunfat? Baøi 6: ngöôøi ta thöïc hieän TN sau ñaây veà hh boät Fe vaø Fe2O3. - TN 1: cho moät luoàng khoù CO dö ñi qua a gam hh ôû nhieät ñoä cao, pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc 11,2g Fe. - TN 2: Ngaâm a gam hh treân trong dd CuSO4 dö, pö xong ngöôøi ta thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0,8g. Xaùc ñònh tp % caùc chaát coù trong hh ñaàu? Baøi 7: hoaø tan x gam moät kim loaïi Z trong 200g dd HCl 7,3% (löôïng axit vöøa ñuû) thu ñöôïc dd E trong ñoù noàng ñoä cuûa muoái Z taïo thaønh laø 11,96% theo k.l. Z laø kim loaïi naøo? Baøi 8: hai thanh kim loaïi gioáng nhau (cuøng nguyeân toá R hoaù trò II) vaø coù cuøng k.l. cho thannh thöù nhaát vaøo dd Cu(NO3)2 vaø thanh thöù 2 vaøo dd Pb(NO3). Sau 1 thôøi gian, khi soá mol 2 muoái baèng nhau, laáy hai thanh kim loaïi ñoù ra khoûi dd thaáy k.l thanh thöù nhaát giaûm ñi 0,2% coøn thanh thöù hai taêng 28,4%. Xaùc ñònh nguyeân toá R? Baøi 9: moät thanh keõm coù k.l 25g, nhuùng vaøo dd Saét (II) sunfat. Sau khi pö laáy thanh keõm röûa nheï, laøm khoâ, caân ñöôïc 22,75g. hoûi k.l keõm sunfat thu ñöôïc laø bao nhieâu? Baøi 10: Cho moät thanh saét vaøo 100ml dd chöùa 2 muoái Cu(NO3)2 0,5M vaø AgNO3 2M. sau pö laáy thanh saét ra khoûi dd, röûa saïch vaø laøm khoâ thì khoái löôïng thanh Fe giaûm hay taêng? Haõy giaûi thích? Baøi 11: cho 1 thanh Chì kim loaïi td vöøa ñuû vôùi dd mu6oùi nitrat cuûa kim loaïi hoaù trò II, sau 1 thôøi gian khi k.l thanh Chì khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd thaáy k.l noù giaûm ñi 14,3g. cho thanh saét coù k.l 50g vaøo dd sau pö noùi treân, sau 1 thôøi gian thaáy k.l thanh saét khoâng ñoåi thì laáy ra khoûi dd, röûa saïch, saáy khoâ, can naëng 65,1g. tìm teân kim loaïi hoaù trò II? Baøi 12: trong moät oáng nghieäm, ngöôøi ta ñaõ hoaø tan 5g CuSO4.5H2O roài thaû vaøo ñoù moät mieáng keõm. Coù bao nhieâu gam ñoàng nguyeân chaát thoaùt ra sau pö, bieát raèng ñaõ laáy thöøa keõm? Baøi 13: cho laù Keõm coù khoái löôïng 25g vaøo dd CuSO4. sau moät thôøi gian pö keát thuùc, ñem taám kim loaïi ra röûa nheï, laøm khoâ can ñöôïc 24,96g. a. tính k.l Keõm ñaõ pö? b. Tính k.l ñoàng sunfat coù trong dd? Baøi 14: a. nhuùng thanh saét naëng 100g vaøo dd CuSO4 0,1m. sau pö keát thuùc, thaáy k.l thanh kim loaïi taêng leân 101,3g. hoûi: - coù bao nhieâu gam saét tham giapö? - Theå tích dd CuSO4 0,1M caàn vöøa ñuû cho pö treân? Bài 15: Cho 12,5g tinh theå CuSO4.5H2O vaøo 40g dd NaOH 15%. Tính khoái löôïng chaát keát tuûa vaø C% cuûa caùc chaát trong dd sau pö? Baøi 16: cho laù saét coù khoái löôïng 50g vaøo moät dd ñoàng sunfat. Sau moät thôøi gian, nhaác laù saét ra thì khoái löôïng laù saét laø 51g. tính soá mol muoái saét taïo thaønh sau pö, bieát raèng taát caû ñoàng sinh ra ñeàu baùm treân beà maët cuûa laù saét? Baøi 17: nhuùng moät thanh saét vaøo dd CuSO4. sau moät thôøi gian laáy rieâng thanh saét ra, lau khoâ, thaáy khoái löôïng thanh saét taêng 0,08g. tính k.l saét tham gia pö? Baøi 18: a. coù bao nhieâu gam ñoàng coù theå bò 0,5 mol Keõm nay ra khoûi dd CuSO4? 27

GV: Trương Thế Thảo b.Nhuùng moät laù Nhoâm vaøo dd CuSO4. sau moät thôøi gian laáy Nhoâm ra thì thaáy khoái löôïng dd nheï ñi 1,38g. tính k.l Nhoâm ñaõ tham gia pö? Baøi 19: cho laù keõm coù k.l 50g vaøo dd CuSO4. sau khi pö keát thuùc thì k.l laù keõm laø 49,82g. tính khoái löôïng keõm ñaõ tham gia pö? Baøi 20: Ngaâm moät laù saét trong dd CuSO4. sau moät thôøi gian, laáy laù saét ra khoûi dd röûa nheï, laøm khoâ, khoái löôïng laù saét taêng theâm 1g. tính khoái löôïng laù saét bò hoaø tan vaø khoái löôïng ñoàng baùm treân laù saét? Baøi 21: Ngaâm moät laù ñoàng nhoû trong 20ml dd AgNO3. pö xong, laáy laù ñoàng ra khoûi dd, röûa nheï, laøm khoâ, khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 1,52g. a. Xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa dd baïc nitrat ñaõ duøng? b. Tính noàng ñoä % cuûa dd thu ñöôïc sau pö, bieát dd naøy coù khoái löôïng rieâng laø 1,1g/ml. Theå tích cuûa dd sau pö thay ñoåi khoâng ñaùng keå? Baøi 22: ngaâm moät ñinh saét saïch trong dd CuSO4. khi CuSO4 ñaõ pö heát, thaáy khoái löôïng ñinh saét taêng theâm 0,4g. a. tính soá gam saét ñaõ bò hoaø tan vaø soá gam muoái CuSO4 ñaõ tham gia pö. b. Khoái löôïng dd CuSO4 ñaõ duøng trong thí nghieäm treân laø 210g, (d = 1,05g/ml). xaùc ñònh CM cuûa dd CuSO4 ban ñaàu? Baøi 23: Ngaâm moät laù ñoàng vaøo dd AgNO3. sau pö thaáy khoái löôïng laù ñoàng taêng theâm 0,76g. a. Vieát PTPÖ xaûy ra? b. Tính soá gam ñoàng bò hoaø tan? Bài 24: Moät taám keõm coù khoái löôïng 50g ñöôïc cho vaøo dd CuSO4. sau khi pö keát thuùc, ñem taám kim loaïi ra röûa saïch, laøm khoâ, can ñöôïc 49,82g. haõy xaùc ñònh löôïng CuSO4 coù trong dd? Baøi 25: Cho moät taám keõm vaøo coác chöùa 200g dd HCl 10%; khi laáy taám keõm ra röûa saïch, laøm khoâ, caân laïi thaáy khoái löôïng cuûa noù giaûm 6,5g so vôùi tröôùc. Haõy xaùc ñònh noàng ñoä HCl sau pö? Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT, KHÔNG PƯ HẾT- KẾT TỦA LỚN NHẤT.

* Phương pháp:
- Giả sử hh chỉ gồm 1 chất A -> Tính số mol hh = số mol A. - Giả sử hh chỉ gồm 1 chất B -> Tính số mol hh = số mol B. => Số mol A < Số mol hh < Số mol B (Giả sử số mol A < số mol B) - Tìm số mol chất pư còn lại, dựa trên PTHH, so sánh với số mol hh để thấy 1 chất pư hết hay không pư hết.

* Bài tập áp dụng:

Baøi 1: hh A goàm 2 kim loaïi Mg vaø Zn. (B) laø dd H2SO4 coù noàng ñoä laø x mol/l. TN1: cho 34,02g A vaøo 2,8 lít B sinh ra 13,44 lít khí H2. TN2: cho 34,02g A vaøo 4,2 lít B sinh ra 15,68 lít khí H2. a. Haõy chöùng minh trong TN1 thì hh kim loaïi chöa tan heát, trong TN2 axit coøn dö? b. Tính noàng ñoä x mol/l cuûa dd B vaø % k.l moãi kim loaïi trong A. cho bieát theå tích H2 ño ôû ñktc? * Baøi 2 : Cho 15,9g hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 vaøo 0,4l dd HCl 1M thu ñöôïc ddY. a.Hoûi dd Y coù dö axit khoâng? b.Tính löôïng CO2 coù theå thu ñöôïc? c. Cho vaøo dd Y moät löôïng dd NaHCO3 dö thì theå tích khí CO2 thu ñöôïc laø 1,12 lít (ñktc). Tính khoái löôïng moãi muoái trong hh X? 28

GV: Trương Thế Thảo Baøi 3*: Cho 33,6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6,08%, sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. a.Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. b. Tính C% caùc chaát trong dd A. Baøi 4*: Cho 33,6g hh goàm KHSO3 vaø K2CO3 vaøo 300g dd HCl 6,08%, sau khi pö keát thuùc thu ñöôïc hh khí X coù tæ khoái so vôùi khí hiñro baèng 24 vaø moät dd A. a. Haõy chöùng minh raèng axit coøn dö. b. Tính C% caùc chaát trong dd A. Bài 4: Hòa tan 3,84g hh X gồm Mg và Al vào 400 ml dd HCl 1,5M. a. Chứng tỏ rằng hh X tan hết? b. Nếu pư trên thu được 4,256 lít H2 (đktc) thì mỗi kim loại trong X là bao nhiêu? Bài 5: Cho 11g hh kim loại Fe và Al theo tỉ lệ số mol 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0,8M. khuấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn. a. Tính k.l chất rắn sinh ra? b. Tính nồng độ mol của dd thu được?

Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. * Phương pháp: * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan 2,84g hh 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 lít khí CO2 ở đktc. Tính tp% k.l mỗi chất trong hh ban đầu? Bài 2: Cho 20g hh A gồm H2 và H2S chiếm 44,8 lít ở đktc. a. Tính số mol hh A? b. Tính k.l phân tử TB của hh A? c. Tính % theo thể tích của A? Bài 3: hòa tan 4,59g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75. a. tính k.l Nhôm nitrat tạo thành? b. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 24,3g Al bằng dd HNO3 ta thu được dd Al(NO3)3 và hh khí NO và N2O có tỉ khối đối với H2 bằng 20,25. Tính thể tích các khí thu được ở đktc? Bài 5: Cho m gam hh x gồm kim loại M có hóa trị II và muối cacbonat của nó t/d với HCl dư thì thu được hh khí Y có thể tích bằng 1,12 lít ở đktc và có tỉ khối so với oxi bằng 0,325. dd sau pư đem cô cạn thu được 6,8g muối khan. a. Viết các PTHH xảy ra? b. Xác định % mỗi khí trong hh Y? c. Xác định kim loại M và m? Bài 6: hh A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7,5. Cần phải thêm bao nhiêu lít khí N2 vào 44,8 lít hh A để thu được hh mới có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29/3. thể tích các khí đo ở đktc? Bài 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

GV: Trương Thế Thảo Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hh một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III thì cần dùng 170 ml dd HCl 2M. a. Thể tích khí Hidro thoát ra là bao nhiêu? b. Cô cạn dd sai pư thu được bao nhiêu gam muối khan? c. Nếu kim loại hóa trị III là nhôm và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào? Bài 2: Cho sơ đồ biến hóa sau: A1 +X A2 +Y A3 (1) (2) Fe(OH)3 (5) (6) Fe(OH)3 +Z B2 +T B3 (3) (4) Tìm CTHH tương ứng với các chất A1, A2; …T và viết các PTPƯ. Bài 3: Phân biệt 4 dd sau đựng trong các lọ mất nhãn mà không dùng thêm bất cứ hóa chất nào khác: HCl; AgNO3; Na2CO3; CaCl2? Bài 4: Cho 10,6g Na2CO3 vào dd HCl 0,5M (vừa đủ) . Lượng khí thoát ra được dẫn qua bình đựng 1 lít dd Ca(OH)2 0,075M. a. Tính thể tích HCl cần dùng? b. Tính khối lượng kết tủa tạo thành trong bình đựng dd Ca(OH)2? Bài 5: Hòa tan 4,04g hh hai muối sunfat kim loại A và B có hóa trị I và II tương ứng vào nước, sau đó thêm vào BaCl2 một lượng vừa đủ thấy xuất hiện kết tủa trắng có khối lượng là 6,99g. a. Lọc bỏ kết tủa, lấy nước lọc đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan và cần dùng bao nhiêu gam BaCl2? b. Xác định tên của 2 muối và thành phần %về khối lượng của mỗi muối trong hh biết rằng tỉ lệ số mol mỗi muối là nA2SO4: nBSO4 = 2:1. B1

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful