You are on page 1of 2

Đề tài : Library Management System Nhóm thực hiện 04: 1.Lưu Thành Đồng 2.Đỗ Anh Thái 3.

Phạm Thái Hoàng Giang 4.Đỗ Tiến Chúc

Biểu Đồ UseCases

Gia hạn xóa thẻ

Lập thẻ độc giả

Cập nhật mượn sách
Thủ thư

Cập nhật trả sách s Thêm xóa sửa sách Lập phiếu đăng kí mượn sách trước

Tracứusách Thêm/xóa users
Sinh viên

Quản trị chung