You are on page 1of 5

Procedee de prelucrare a tablelor

Scopul acestei lucrări este acela de a cunoaşte principalele metode şi procedee de prelucrare a tablelor subţiri. Principalele procedee de prelucrare a tablelor în funcţie de caracterul general al operaţiilor se prezintă în figura de mai jos(figura 9.10).
Procedee de prelucrare a tablelor

Tăiere

Prin deformare plastică

Forfecare a Debitare a Ştanţare a Perforare a Decupar ea Separare a Retezare a Şliţuirea Tunderea Crestare a Calibrare a

Îndoirea Răsucirea Ambutisar ea Înfăşurare a Fasonarea

Roluirea Curbarea Profilarea

Reliefarea Răsfrânger ea Gatuirea Umflarea Bordurare a Ştamparea Fălţuirea Bercluirea

Tăiere+Deformare

Procedee de prelucrare a tablelor prin tăiere.

Principalele procedee de prelucrare prin tăiere sunt forfecarea şi ştanţarea.

A. Forfecarea: este procedeul tehnic de tăiere a unui semifabricat după un contur deschis, drept sau curb, cu ajutorul a două tăişuri asociate aflate într-o mişcare relativă.Schema de principiu care prezintă procedeul de tăiere prin forfecare este schema 9.11. Semifabricatul 1 se introduce între tăişurile cuţitelor 2 şi 3, în urma acţiunii forţei de forfecare Pf, rezultând porţiunea separată 4.Procesul de tăiere decurge în trei faze caracteristice: -faza elastică;

Procedee de prelucrare a tablelor
-faza plastică; -faza de rupere;

La o tăietură obţinută prin forfecare se disting următoarele zone caracteristice(figura 9.12):două zone înguste 1, de deformaţii locale cu aspect lucios şi neted; două zone lucioase 2, datorită frecării dintre tăiş şi material şi o zonă grăunţoasă 3, datorită forfecării bruşte a materialului.)

Tăierea prin forfecare la foarfecele cu lame înclinate numite şi ghilotine(figura 9.13) se foloseşte pentru table cu grosimea s≤40mm.Cuşitul mobil 4, are tăişul înclinat cu unghiul α=2..6° micşorându-se foarte mult forţa de tăiere şi crescând grosimea tablelor ce se pot taia.Astfel se înătură şocurile şi vibraţiile, deoarece tăişul vine treptat în contact cu materialul de tăiat.Forţa de forfecare Pf se calculează cu relaţia: Pf=(1/2)*(s2/tgα)*τ, unde s-grosimea tablei; τ-rezistenţa la forfecare. B. Ştanţarea este procedeul tehnologic de prelucrare prin tăiere a tablelor ce constă în tăierea după un contur închis şi separarea completă a unor porţiuni din semifabricat.Schema procedeului se prezintă în figura 9.14.

Procedee de prelucrare a tablelor
Semifabricatul iniţial 1, de grosime s (bandă sau platbandă) se aşează pe placa de tăiere 2, prevăzută cu muchii taitoare pe conturul interiror şi cu ajutorul poasonului 3, prevăzut tot cu muchii tăietoare pe conturul exterior, acţionat de forţa Ps se separă porţiunea 4, care poate fi deşeu sau piesă finită. Procedeul se execută cu ajutorul unei scule numită ştanţă, sculă ce are cel puţin două elemente active(poansonul şi placa activă) cu conturul corespunzător piesei ce se vrea obţinută.Ştanţa este acţionată de o presă, unul din elementele active fiind mobil(poansonul), iar celălalt fix(placa de tăiere).

Procedee de prelucrare a tablelor prin deformare palstică.

1.Îndoirea este operaţia de prelucrare prin deformare plastică a tablelor ce constă în modificarea formei unui semifabricat prin încovoiere plană în jurul unei muchii rectilinii.Se supune îndoirii o probă dreptunghiulară din tablă subţire din două materiale diferite.Semifabricatul iniţial 1, de grosime s se aşează pe matriţa de îndoit 2,prevăzută cu raza de racordare rm şi cu ajutorul poansonului 3, prevăzut tot cu rază de racordare rp este deformată rezultând produsul 4. Se va observa fenomenul revenirii elastice în scopul sesizării legii coexistenţei deformaţiilor plastice şi elastice. 2.Roluirea este procedeul tehnologic de prelucrare a tablelor ce constă în îndoirea marginii unui semifabricat plan pentru a se forma parţial sau total o suprafaţă cilindrică de diametru mic,pentru diferite articulaţii. 3.Îndreptarea(planarea) este procedeul tehnologic de prelucrare a tablelor ce constă în îndoirea în sens corespunzător a semifabricatelor pentru a le îmbunătăţii planitatea(figura 9.16).

Utilajul folosit.

Pentru exemplificarea operaţiei de forfecare se vor utiliza foarfecele cu lame înclinate numite şi ghilotine(figura 9.13) ce se foloseşte pentru table cu grosimea s≤40 mm.Cuşitul mobul 4 ,are tăişul înclinat cu unghiul α=2..6° micşorându-se foarte mult forţa de tăiere şi crescând grosimea tablelor ce se pot tăia. Prin ştanţare se execută diverse operaţii de tăiere, cele mai des utilizate fiind următoarele: -decuparea(figura 9.17a) este operaţia de tăiere, după un contur închis, cu separarea completă a piesei din semifabricatul bandă; -perforarea(figura 9.17b) este operaţia de tăiere după contur închis, cu separarea completă a deşeului de piesa finită.

Procedee de prelucrare a tablelor

Dacă ştanţa execută mai multe operaţii se numeşte ştanţă combinată.În continuare, denumirea ştanţei se completează cu denumirea operaţiei executate:de exemplu, ştanţă simplă pentru decupare sau ştanţă combinată pentru perforare şi decupare.Denumirea ştanţelor combinate trebuie să includă şi o precizare a modului în care acţionează ştanţa:succesiv sau combinat.(figura 9.18).

Modul de lucru.

Se vor executa practic operaţii de prelucrare a tablelor exemplificare mai sus după care: -se va calcula foţă de tăiere la forfecare; -se va întocmi procesul tehnologic de ştanţare pentru o garnitură din figura 9.19 de grosime 0,4 sau a unei alte piese impuse de cadrul didactic.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt: -pregătirea semifabricatului în vederea ştanţării; -controlul iniţial; -tratamentul termic iniţial; -croirea economică(figura 9.20);

-calculul forşei de ştanţare Ps utilizând relaţia:Ps=k*Lc*τ*s; -alegerea semifabricatului iniţial; -stabilirea felului , numărului şi succesiunii operaţiilor_,

Procedee de prelucrare a tablelor
-stabilirea operaţiilor şi numărului de piese care se execută simultan; -stabilirea schemei tehnologice de lucru; -alegerea sculelor şi a utilajului pe care se executp ştanţarea; -încălzirea semifabricatului; -curăţirea prin ştanţare; -tratamentul termic final; -controlul final; -ambalarea şi trimiterea către beneficiar.