You are on page 1of 1

1. E Drejta ndrkombtare private 15.06.

2012
2. E Drejta Ndrkombtare publike 16.06.2012
3. E Drejta e procedurs penale 18.06.2012
4. E Drejta e puns 20.06.2012
5. Procedura Administrative 21.06.2012
6. E Drejta e Unionit Evropian 23.06.2012
7.E Drejta e detyrimeve 25.06.2012
8. Klinika Juridike fiskale 26.06.2012
9. Administrimi lokal 26.06.2012
10. Financat dhe e drejta financiare 29.06.2012