PROIECT TEMATIC

“E ZIUA TA, COPILARIE!”

ARGUMENT:
Într-o zi, Paul a venit la grădiniţă foarte supărat. L-am întrebat ce s-a întâmplat şi mi-a spus că nişte copii l-au numit”ţigan” şi nu mai vreau să se joace cu el pentru că nu are părinţi. I-am explicat că nel este un băieţel frumos, deosebit şi că locuieşte cu o familie care-l iubeşte foarte mult. Pornind de la această întâmplare şi de la ideea că fiecare copil este unic şi fiecare are dreptul de a se dezvolta frumos şi în concordanţă cu propriile trebuinţe, am dezvoltat proiectul tematic « Eu sunt unic », în cadrul căruia îmi propun să familiarizez copiii cu drepturile pe care le au : *Dreptul copilului de a creşte într-o familie iubitoare şi în condiţii favorabile pentru dezvoltatea sa fizică, mentală, spirituală morală şi socială; dreptul copilului la un nume, cetăţenie, stabilitate şi păstrarea identităţii sale; *Dreptul copilului la educaţie în vederea dezvoltării calităţilor, aptitudinilor şi personalităţii; *Dreptul copilului la egalitate şi nediscriminare în funcţie de rasă, culoare, sex, naţionalitate, etnie sau religie, opinii politice, stare materială, sau poziţia socială, dizabilităţi din naştere sau de orice fel ; *Dreptul copilului la integritatea fizică şi la beneficierea de servicii medicale şi de recuperare în vederea asigurării acestui lucru.

DREPTURILE TALE!
Dreptul nr. 1 - Toţi copiii sunt egali în drepturi: fete, băieţi, de orice origine ar fi ei sau părinţii lor. Dreptul nr. 2 - Fiecare copil are dreptul să trăiască în familie. Dreptul nr. 3 - Fiecare copil are dreptul la identitate: nume, prenume, naţionalitate. Dreptul nr. 4 - Fiecare copil are dreptul la sănătate. Dreptul nr. 5 - Fiecare copil are dreptul la educaţie, în şcoală şi în afara ei. Dreptul nr. 6 - Orice copil cu hadicap are dreptul să fie ajutat să trăiască alături de ceilalţi. Dreptul nr. 7 - Fiecare copil are dreptul la protejarea vieţii sale private. Dreptul nr. 8 - Fiecare copil are dreptul să se exprime şi să fie ascultat. Dreptul nr. 9 - Fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de violenţă. Dreptul nr. 10 - Nimeni nu are dreptul să exploateze un copil.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Grupul ţintă : Grupa mare”Fluturaşii” Durată : 2 săptămâni :
Resurse umane: preşcolarii grupei mari - părinţi Materiale: enciclopedii, atlase, albume, cărţi, reviste, calculator Bibliografie: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008 Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolarGhid, vol. I şi II, 2009, Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2/2008, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar preşcolar, nivel 3-5 ani, Piteşti, 2009

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: -Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a structurilor verbale orale DOMENIUL ŞTIINŢĂ: - Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător; - Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: - Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, modelaje; - Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore a muzicii

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC: - Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar applicative, - Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE • • • • • Domeniul Limbă şi Comunicare Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor; Să reacţioneze la mesaje simple transmise; Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii, activităţii personale şi (sau a relaţiilor cu ceilalţi) Să utilizeze în exprimare un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles, să reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate.

Domeniul Ştiinţă • Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor prematematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune luate în considerare separat; • Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (fiinţa umană ca parte integrantă a mediului); Domeniul Om şi Societate Să respecte reguli simple de securitate personală; Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului în care trăieşte (grădiniţa, grupul de joacă); Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive; Să manifeste prietenie faţă de colegii din grupul de joacă; Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

• • • •

Domeniul Estetic şi Creativ

• Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; • Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei; • Să asocieze mişcările sugerate cu textul melodiei; • Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului şi modelajului în redarea unor teme plastice; • • •

Domeniul Psihomotric Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă; Să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă); Să-şi formeze correct deprinderile motrice de bază;

STRATEGII DIDACTICE Tipuri de strategii utilizate pe parcursul derulării proiectului: mixtă, algoritmică, bazate pe joc, euristice, expozitive; a. Metode şi procedee: observarea spontană şi dirijată, povestirea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia;

Modalităţi de evaluare utilizate pe parcursul proiectului: *Realizarea unui centru tematic cu tema: „ Eu sunt unic şi am drepturi” *Produse ale activităţii copiilor; *Observaţia curentă a educatoarei; *Chestionarea orală *Activitate demonstrativă cu participarea părinţilor • Forme de organizare: Frontal; Pe grupe; Individual

INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim ? • • • • • • Suntem oameni Ştim cum arătăm Suntem fetiţe şi băieţi Avem părinţi, fraţi şi bunici Mergem la grădiniţă Cunoaştem obiectele de îmbrăcăminte şi igienă personală

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? Care sunt drepturile noastre: • Avem dreptul să creştem în familie, să avem un nume, o identitate; • Avem dreptul la educaţie; • Suntem egali, indiferent de rasă, culoare, sex, naţionalitate, etnie sau religie, opinii politice, stare materială, sau poziţia socială, dizabilităţi din naştere sau de orice fel ; • De ce suntem diferiţi? • Avem dreptul la sănătate, ocrotire; • Ce înseamnă viaţă sănătoasă? • Cum ne îngrijim să ne păstrăm sănătatea?

CENTRELE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR Colţul căsuţei - Truse pentru jocurile de rol şi jocurile de creaţie; - Cadrul ambiental specific; Artă -Creioane colorate; -Carioca, -Acuarele, tempera; planşete, plastilină Construcţii Truse de construit:lego, arco, combino; - cuburi, perluţe

Nisip şi apă

-Instrumente muzicale, casete audio şi video Bibliotecă - Cărţi şi reviste ; - Cărţi de poveşti; - Cărţi cu poezii şi poveşti - Jetoane;

Ştiinţe -Jetoane, planşe, cărţi, enciclopedii, -Centrul tematic; -Calendarul naturii -Calculator, CD -Cifre, material mărunt

Tema săptămânii: Am dreptul la o familie

Data/ ziua

Obiective operaţionale vizate

ALA

ADP

Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate Toţi avem dreptul la o familie Activitate integrată -DŞ-lectură după imagini -DEC-cîntec, joc muzical pe melodia cîntecului Fetiţe şi băieţi Activitate integrată DŞ-(selectare, grupare după formă, numărare, formare perechi)

Luni 27.09 2010

Marţi 28.09 2010

Miercuri 29.09 2010

Joi 30.09 2010

Vineri 1.10 2010

Domeniul Limbă şi comunicare -Să reţină expresii rimate şi ritmate; -Să alcătuiască propoziţii şi fraze Domeniul ştiinţă -Să recunoască şi denumească membrii unei familii, -Să înţeleagă dreptul fiecărui copil de a creşte în familie, - Să selecteze, să grupeze elementele după formă, să formeze perechi între elementele a două mulţimi, să numere în limitele 1-5 Domeniul Om şi Societate -Să înţeleagă dreptul fiecărui copil la identitate -Să se prezinte pe sine şi mebbrii familiei -Să selecteze, să lipească elementele primite Domeniul Estetic şi Creativ -Să redea schematic membrii familiei, -Să intoneze corect cântecul, să execute mişcări spaţiale sugerate de text Domeniul Psihomotric -Să execute corect diferite variante de mers

BIBLIOTECĂ: -Citim imagini cu familia -Selectează imagini cu membrii familiei COLŢUL CĂSUŢEI/ JOC DE ROL -De-a familia -De-a bucătăresele - Am grijă de păpuşa mea! CONSTRUCŢII -Casa în care locuiesc -Mobilierul din camera mea ŞTIINŢĂ: -Cine este şi ce face? -Fetiţe şi băieţi, -Copilul politicos ARTĂ: -Modelaj-membrii familiei -Casa mea-desen Jocuri şi activităţi recreative - Aleargă la căsuţa ta! -Fiecare pui, are mama lui! -Audiţie muzicală: Am o casă mititică

1.RUTINE Primirea copiilor ( deprinderi specifice) Întâlnirea de dimineaţă -Salutul fluturaşilor, Prezenţa, Calendarul naturii -Joc de grup: Să facem cunoştinţă; -Spune cu cine locuieşti

Micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) Momentul de mişcare -Gimnastica de înviorare -Jocuri de mişcare în aer liber 2.TRANZIŢII: exerciţii ritmice, numărători, jocuri cu text şi cânt -Un băiat şi o fetiţă -Familia mea -Roata fluturaşilor 3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 1.“Mînuţe pricepute” DOS, DEC 2.”În lumea poveştilor”-DLC, DOS

DOS- aplicaţii Sunt copil ca fiecare Activitate integrată -DLC-Memorizare -DPM- La plimbare cu familia- variante de mers Eu am un nume Activitate integrată DŞ-Spune cum se numeşte-joc logic DOS-Am dreptul la un nume- convorbire Familia mea Activitate integrată DLC-joc didactic Spune ceva despre... DEC-desen Membrii familiei mele

Tema săptămânii: Am dreptul la educaţie

Tema săptămânii: Am dreptul la şanse egale
Data/ ziua Obiective operaţionale vizate ALA ADP Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate Toţi la grădiniţă! Activitate integrată DŞ-Observare, convorbire DPM-Mă plimb cu colegii mei-variante de mers Nu numai la grădiniţă Activitate integrată DŞ-(selectare, grupare după mărime, numărare) DOS- -,,Nu numai la grădiniţă”-povestirea educatoarei Grădiniţa mea Activitate integrată -DLC-memorizare -DEC-Cântec, j.m pe melodia cântecului

Luni 04.10 2010

Marţi 05.10 2010

Miercuri 06.10 2010

Joi 07.10 2010

Vineri 08.10 2010

DLC -Să reţină expresii rimate şi ritmate -Să se exprime în propoziţii corect formulate din punct de vedere gramatical DŞ -Să observe, să descrie localul grădiniţei, încăperile şi activităţile care se desfăşoară aici -Să înţeleagă dreptul fiecărui copil la educaţie -Să selecteze, să grupeze, să ordoneze obiectele după mărime DOS -Să se integreze în colectiv, să-şi însuşească reguli de comportare civilizată, să participe la activităţile de grup, să fie capabili să păstreze ordinea la locul de joacă DEC -Să intoneze corect cântecul, să execute mişcări spaţiale sugerate de text -Să redea schematic,prin modelare, jucăria preferată DPM-Să execute corect diferite variante de mers -Să răspundă prompt la comenzi -Să aibă o ţinută corectă în timpul executării exerciţiilor

BIBLIOTECA: -Citim imagini despre grădiniţă -Selectăm imagini cu jucării şi activitatea copiilor la grădiniţă COLŢUL CĂSUŢEI/ JOC DE ROL -De-a grădiniţa -De-a educatoarea CONSTRUCŢII -Grădiniţa mea, -Rafturi pentru jucării, -Căsuţa păpuşii ŞTIINŢĂ: -Ce facem la grădiniţă? -Selectă imagini cu încăperile grădiniţei -Alege jucăriile după mărime ARTĂ: -Desenăm, modelăm jucăria preferată, -Colorăm în cărticică Jocuri şi activităţi recreative -Aleargă la ursuleţ, -Prinde mingea -Orăşelul fermecat

1.RUTINE Primirea copiilor ( deprinderi specifice) Întâlnirea de dimineaţă -Salutul fluturaşilor, Prezenţa, Calendarul naturii -Joc de grup: Toţi la grădiniţă, împreună învăţăm Micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) Momentul de mişcare -Gimnastica de înviorare -Jocuri de mişcare în aer liber

2.TRANZIŢII: exerciţii ritmice, numărători, jocuri cu text şi cânt -Grădiniţa mea -Noi, copii de grădiniţă

3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 1.“Mînuţe pricepute” DOS, DEC 2.”În lumea poveştilor”-DLC, DOS

Copiii ordonaţi Activitate integrată DŞ-Ordonare după mărime DOS-aranjăm jucăriile Jucării, jucării Activitate integrată DLC-joc didactic Ce ştii despre mine DEC-Modelaj Jucăria preferată

Tema săptămânii: Am dreptul la sănătate
Data/ ziua Obiective operaţionale vizate ALA ADP Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate Diferiţi, dar egali Activitate integrată DŞ-vizionare CD, convorbire DEC-cântec „Şapte ani de-acasă”, joc muzical pe melodia cântecului Avem drepturi egale Activitate integrată DŞ-rezolvare de probleme DOS- j.d.Cutiuţa cu emoţii Mă plac aşa cum sunt Activitate integrată DLC-Povestea ursului cafeniu DOS-chip vesel, chip trist-colaj Am grijă de corpul meu Activitate integrată DŞ-Rezolvare de probleme DPM-mers în echilibru-joc: Mica balerină Reguli de aur Activitate integrată DLC-j.d.Cine face, ce face? DEC-desen-chipuri diferite

Luni 15.11 2010

DLC -Să audieze povestea, să reţină conţinutul, să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical DŞ -Să înţeleagă dreptul copiilor la şanse egale, să recunoască părţile corpului uman şi funcţiile acestora -Să rezolve probleme de adunare şi scădere în limitele 1-5 DOS -să identifice, să exprime şi să eticheteze corect emoţiile -Să selecteze materialele adecvate pentru a realiza chipul vesel, chipul trist DEC -Să intoneze corect cântecul,să asocieze mişcările cu textul şi ritmul melodiei -Să redea prin desen diferite chipuri şi stări emoţionale DPM -Să răspundă prompt la comenzi, să execute corect mersul în echilibru pe o suprafaţă ridicată

BIBLIOTECA: -Suntem speciali, dar egali-citire de imagini -Selectează imagini cu chipuri de copii COLŢUL CĂSUŢEI/ JOC DE ROL -De-a mama şi copilul - Să facem baie păpuşii CONSTRUCŢII: -Leagăn pentru păpuşă, -Căsuţe pentru păpuşi ŞTIINŢĂ: -De ce suntem diferiţi?

Marţi 16.11 2010

1.RUTINE Primirea copiilor ( deprinderi specifice) Întâlnirea de dimineaţă -Salutul fluturaşilor, Prezenţa, Calendarul naturii -Joc de grup: Eu sunt, tu eşti...harta emoţiilor -Ed.sanitară-Cum am grijă de sănătatea mea? Micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) Momentul de mişcare -Gimnastica de înviorare -Jocuri de mişcare în aer liber

Miercuri 17.11 2010

-La ce ne ajutã mâinile, dar ochii ? -Alege obiecte de îmbrăcăminte pentru fiecare copil
ARTĂ: -Completează ce lipseşte -Modelaj-Copilul Jocuri şi activităţi recreative -Copiii voioşi -Vrei să fi prietenul meu? -Audiţie muzicală:Copii din lumea-ntreagă -Ed. Rutieră-semnele de circulaţie

Joi 18.11 2010

2.TRANZIŢII: exerciţii ritmice, numărători, jocuri cu text şi cânt 3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 1.“Mînuţe pricepute” DOS, DEC 2.”În lumea poveştilor”-DLC, DOS

Vineri 19.11 2010

Data/ ziua

Obiective operaţionale vizate

ALA

ADP

Tema, domenii experienţiale şi tipuri de activităţi implicate ,,Singurel mă îngrijesc” Activitate integrată DŞ -Observareobiecte de uz personal DPM- Mers în echilibru-Micul sportiv ,,Sănătoşi şi buni” Activitate integrată DŞ-Joc logic:Ce formă are ...? DOS-lectură după imagini Vizionare CD

Luni 22.11 2010

Marţi 23.11 2010

Miercuri 24.11 2010

Joi 25.11 2010

Vineri 26.11 2010

DLC -Să audieze povestea, să redea fragmente din poveste, să formuleze propoziţii afirmative şi exclamative DŞ -Să recunoască şi denumească obiecte de uz personal şi să cunoască importanţa acestora pentru sănătate -Să recunoască forma geometrică dreptunghi, să numere corect în limitele 1-5 DOS -Să înţeleagă dreptul copiilor la sănătate şi îngrijire medicală -Să selecteze şi să înşire materialele prin alternare DEC -Să intoneze corect cântecul, să execute mişcări sugerete de text şi ritm -Să redea corpul uman prin diferite tehnici de modelare a plastilinei DPM -Să răspundă prompt la comenzi, să-şi consolideze deprinderea de mers în echilibru pe o suprafaţă ridicată

BIBLIOTECA: -Citire de imagini-obiecte de uz personal -Poezie ,,Învăţ despre mine”,”Este ora pentru masă” COLŢUL CĂSUŢEI/ JOC DE ROL -De-a dispensarul -De-a doctorul CONSTRUCŢII: -rafturi pentru hăinuţe -periuţe ŞTIINŢĂ -De ce ne spălăm pe dinţi? -Cum ne hrănim sănătos ? ARTĂ: -Copilul. Obiecte de uz personal-desen Jocuri şi activităţi recreative Jocuri de mişcare: -Sport şi sănătate, -Alergăm, sărim -Fă ca mine Ed.rutieră-Micul pieton

1.RUTINE Primirea copiilor ( deprinderi specifice) Întâlnirea de dimineaţă -Salutul fluturaşilor, Prezenţa, Calendarul naturii -Joc de grup: În fiecare dimineaţă (reguli de igienă) Micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) Momentul de mişcare -Gimnastica de înviorare -Jocuri de mişcare în aer liber

2.TRANZIŢII: exerciţii ritmice, numărători, jocuri cu text şi cânt: -Cine nu se spală -Este ora pentru masă

Am dreptul la sănătate Activitate integrată DLC- Povestire Maricica DEC-Cântec: Degeţelele, j.m. pe melodia cântecului ,,Să vorbim despre vitamine” Activitate integrată DŞ- alege, grupează, numără obiectele care ne dau vitamine DOS-şiragul vitaminelor-înşirare “Chipul meu” Activitate integrată DLC: Joc didactic-ne mirăm, ne bucurăm DEC-Modelaj Copilul

3.ACTIVITĂŢI OPŢIONALE 1.“Mînuţe pricepute” DOS, DEC 2.”În lumea poveştilor”-DLC, DOS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful